Tiểu luận giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

13 487 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016, 23:06

Danh mục chữ viết tắt - Giai cấp công nhân - Chủ nghĩa t : GCCN ; CNTB - Chủ nghĩa xã hội : CNXH - Cộng sản chủ nghĩa ; CSCN - T chủ nghĩa : TBCN - Xã hội chủ nghĩa : XHCN - Chủ nghĩa cộng sản : CNCS - Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá : CNH - HĐH A.Phần mở đầu Lịch sử nhân loại chứng minh thời kỳ chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội sang hình thái kinh tế xã hội khác có giai cấp đứng vị trí trung tâm, lãnh đạo trình chuyển biến Giai cấp có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã hội phù hợp với tiến trình khách quan lịch sử Việc xoá bỏ chế độ TBCN, xoá bỏ chế độ ngời bóc lột ngời, giải phóng mình, giải phóng nhân dân lao động toàn thể nhân loại thoát khỏi áp bóc lột, xây dựng thành công xã hội CSCN sứ mệnh lịch sử GCCN Ngày trớc biến động phức tạp, khó lờng tình hình giới, trớc phát triển quanh co lịch sử, từ sau chế độ XHCN Liên Xô Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng giới lâm vào thoái trào, CNTB tạm thắng Lợi dụng tình hình không kẻ hội tìm cách phê phán, xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận học thuyết sứ mệnh lịch sử GCCN rêu rao "sự tận lịch sử" Trong bối cảnh đó, việc làm sáng tỏ nhận thức lại cách đắn GCCN sứ mệnh lịch sử GCCN vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc thiết thực Xuất phát từ thực tế cấp bách đó, với vốn kiến thức học, với hớng dẫn nhiệt tình cô giáo, giảng viên Vũ Thị Phơng Mai, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thời đại ngày Do thời gian trình độ có hạn nên vấn đề em trình bày không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận đợc ý kiến đánh giá, nhận xét thầy cô để tiểu luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn B.Phần nội dung I Khái niệm giai cấp công nhân: Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin: C.Mác Ăngghen dùng nhiều thuật ngữ khác để nói GCCN nh: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn dựa vào việc bán sức lao động mình, lao động làm thuê kỉ XIX, giai cấp vô sản đại, GCCN đại, GCCN đại công nhân đại công nghiệp nh cụm từ đồng nghĩa để biểu thị khái niệm: GCCN - đẻ đại công nghiệp TBCN, giai cấp đại biểu cho lực lợng sản xuất tiên tiến, cho phơng thức sản xuất đại Cũng theo C.Mác Ăngghen, GCCN mang hai thuộc tính sau: Về phơng thức lao động, phơng thúc sản xuất: ngời lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày đại xã hội hoá cao Về vị trí quan hệ sản xuất TBCN: ngời lao động t liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà t bị nhà t bóc lột giá trị thặng d Thuộc tính thứ hai nói lên đặc trng GCCN dới chế độ TBCN nên C.Mác Ăngghen gọi giai cấp vô sản Những quan điểm giữ nguyên giá trị, sở phơng pháp luận để nghiên cứu GCCN đại, đặc biệt để làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử GCCN thời đại Định nghĩa giai cấp công nhân: " GCCN tập đoàn xã hội ổn định, hình thành phát triển với trình phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lợng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày cao; lực lợng lao động tiên tiến quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lợng sản xuất phơng thức sản xuất tiên tiến thời đại nay." Tại nớc t bản, GCCN ngời t liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp t sản bị bóc lột giá trị thặng d Còn nớc xã hội chủ nghĩa, GCCN ngời nhân dân lao động làm chủ t liệu sản xuất chủ yếu, giai cấp lãnh đạo xã hội trình xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa II Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử thời đại ngày nay: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: GCCN giai cấp tiên tiến GCCN - đẻ sản xuất công nghiệp đại,đại diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến GCCN có lợi ích trực tiếp đối kháng với lợi ích giai cấp t sản thống với lợi ích lâu dài tầng lớp nhân dân lao động khác GCCN có hệ t tởng chủ nghĩa Mác - Lênin, có đảng tiên phong Đảng cộng sản GCCN có tinh thần cách mạng triệt để GCCN có tính tổ chức kỷ luật cao Điều kiện sản xuất tập trung trình độ kỹ thuật ngày đại, cấu tổ chức sản xuất chặt chẽđã luyện cho GCCN đại tính tổ chức kỷ luật cao GCCN giai cấp có chất quốc tế * Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: Trong chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội TBCN lên hình thái kinh tế xã hội CSCN, GCCN giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn điều kiện: giai cấp đại diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến; giai cấp có hệ t tởng độc lập; giai cấp phải tiến hành thuyết phục tập hợp tổ chức quần chúng làm cách mạng Và hai nhiệm vụ quan trọng là: tiến hành xoá bỏ chế độ cũ, xây dựng hình thái kinh tế xã hội tiến Thực chất nội dung sứ mệnh lịch sử GCCN là: Trong lĩnh vực kinh tế: GCCN tiến hành xoá bỏ chế độ t hữu t nhân t liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu t liệu sản xuát, nâng cao suất lao động ,thoả mãn bớc nhu cầu phát triển nhân dân Trong lĩnh vực trị: GCCN phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Muôn vây nhiệm vụ đặt phải đập tan quyền t sản, xây dựng chuyên vô sản mà thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân Trong lĩnh vực xã hội: GCCN phải tiến hành xoá bỏ giai cấp bóc lột,phải xoá bỏ giai cấp nói chung,tạo bình đẳng quan hệ ngời với ngời GCCN có vai trò vô quan trọng lịch sử toàn nhân loại Họ lực lợng lãnh đạo nghiệp: nghiệp giải phóng giai cấp; nghiệp giải phóng xã hội dân tộc; nghiệp giải phóng ngời lao động nghiệp giải phóng ngời Do sứ mệnh lịch sử GCCN phải đợc thực toàn giới Để có nhìn sâu sắc sứ mệnh lịch sử GCCN, ta tìm hiểu đôi chút nguyên nhân hay nói cách khác điều kiện trao cho GCCN sứ mệnh lịch sử Do địa vị kinh tế - xã hội khách quan, GCCN giai cấp gắn với lực lợng sản xuất tiên tiến dới CNTB Và nh lực lợng định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN Địa vị kinh tế - xã hội khách quan không khiến cho GCCN trở thành giai cấp cách mạng triệt để mà tạo cho họ khả làm việc Đó khả đoàn kết thống giai cấp, khả đoàn kết giai cấp khác đấu tranh chống t bản, khả đầu đấu tranh toàn thể nhân dân lao động dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Từ phân tích địa vị kinh tế - xã hội đặc điểm GCCN, ta hiểu rõ sở khách quan khẳng định GCCN có sứ mệnh lịch sử đấu tranh chống lại chế độ TBCN bớc xây dựng thành công xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa CSCN phạm vi toàn giới dới lãnh đạo Đảng Cộng Sản đội tiên phong GCCN Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thời đại ngày nay: Trớc hết, GCCN phải giai cấp thống trị trị Với địa vị thống trị mình, GCCN giai cấp định xu hớng phát triển lịch sử; giai cấp cầm quyền số quốc gia giới Hơn nữa, GCCN động lực lực lợng lãnh đạo đấu tranh nhằm thủ tiêu áp bóc lột tha hoá ngời, sáng tạo xã hội Thủ tiêu áp bóc lột hình thức tha hoá, thực giải phóng ngời đòi hỏi GCCN trớc hết phải giành lấy dân chủ, giành lấy quyền Sau trở thành giai cấp cầm quyên, GCCN trờ thành lực lợng lãnh đạo, tổ chức thực trình xây dựng xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa CSCN phạm vi dân tộc toàn giới, thực nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng ngời GCCN lực lợng lãnh đạo toàn đấu tranh để thủ tiêu hoàn toàn giai cấp Thực sứ mệnh lịch sử GCCN nhằm trì GCCN mà mục tiêu giải phóng ngời Trong "Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản" Mác Ăngghen khẳng định: "Toàn lý luận chủ nghĩa cộng sản thủ tiêu chế độ t hữu" Một chế độ t hữu không nguyên nhân phân chia xã hội thành giai cấp, nhà nớc bị xoá bỏ Và với t cách giai cấp, GCCN không lý tồn Tất nhiên đờng để tới xã hội không giai cấp quanh co phức tạp Ta thừa nhận thực tế ngày trớc biến đổi không ngừng giới, mà CNTB thắng thế, phong trào cách mạng giới tạm thoái trào đặc biệt cách mạng khoa học công nghệ diễn với tốc độ chóng mặt tất lĩnh vực đời sống xã hội thân GCCN có nhiều thay đổi Trớc hết dễ dàng nhận thay đổi mặt chất đội ngũ công nhân toàn giới Ngày trình độ tay nghề chuyên môn GCCN đợc nâng lên rõ rệt Công nhân ngày đợc nâng cao trình độ, tay nghề thêm vào xu hớng "trí thức hoá" công nhân diễn mạnh mẽ toàn cầu Đây xu tất yếu khách quan xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn sản xuất Đời sống công nhân không ngừng đợc cải thiện Tại nớc phát triển GCCN đợc trung lu hoá, đợc quan tâm không mặt vật chất mà mặt tinh thần Bản thân GCCN giới có nhiều chuyển biến tích cực giác ngộ cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin Các phong trào đấu tranh công nhân vấn đề dân sinh dân chủ diễn mạnh mẽ Bên cạnh GCCN có chuyển biến mạnh mẽ mặt lợng Số lợng công nhân giới không ngừng tăng lên, họ trở thành lực lợng lao động đông đảo, chiếm vị trí quan trọng hàng đầu xã hội Không giai cấp công nhân biến đổi mạnh mẽ cấu chủ yếu theo hớng: giảm số lợng lao động giản đơn, lao động ngành nghề truyền thống - tăng số lợng lao động phức tạp, lao động ngành nghề đại Ngày nay, kẻ thù chủ nghĩa xã hội khoa học số kẻ hội phủ nhận học thuyết Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử GCCN Theo họ GCCN ngày teo đi, tan biến vào giai cấp, tầng lớp xã hội khác Nhng thực tế chứng minh ý kiến hoàn toàn sai lầm, GCCN có biến đổi mặt số l ợng dịch chuyển vào giai cấp khác, chất lợng công nhân không ngừng đợc cao nhng chất công nhân GCCN không thay đổi Mặt khác, mâu thuẫn lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất lòng chế độ TBCN diễn gay gắt Tuy đạt đợc số thành tựu nhng CNTB không giải đợc mâu thuẫn nội lòng Nền kinh tế TBCN có khả phát triển nhng thờng xuyên phải đơng đầu với khủng hoảng nặng nề, với nhiều suy thoái nạn thất nghiệp Phong trào đấu tranh GCCN đứng trớc thách thức to lớn, nhng phát triển lực lợng sản xuất giới chuẩn bị tiền đề khách quan cho GCCN thực sứ mệnh lịch sử Sự thực nớc t phát triển, đời sống phận không nhỏ GCCN đợc cải thiện, họ đợc "trung lu hoá", đợc nắm cổ phần nhà máy, xí nghiệp Song điều nghĩa công nhân nớc không bị bóc lột giá trị thặng d Một số công nhân có cổ phần, cổ phiếu công ty nhng điều không làm thay đổi thật toàn t liệu sản xuất TBCN nằm tay giai cấp t sản Do GCCN bị bóc lột giá trị thặng d bị bóc lột nhiều trớc Mặt khác, cách mạng khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ ngày biện pháp " hoàn hảo " " tinh vi " giúp giai cấp t sản tiếp tục bóc lột giá trị thặng d công nhân Cũng có quan điểm cho thời đại ngày thời đại văn minh trí tuệ, kinh tế tri thức, tri thức lực lợng tiên phong, có vai trò lãnh đạo cách mạng Tất nhiên, trí thức có vai trò quan trọng thời đại Song trí thức đóng vai trò lãnh đạo thay vai trò lãnh đạo thay GCCN Bởi lẽ: xã hội trí thức tầng lớp, họ cha không giai cấp Mặt khác, trí thức lợi ích đối kháng trực tiếp với lợi ích giai cấp t sản mà trí thức tinh thần cách mạng triệt để nh GCCN Từ phân tích ta làm rõ sở khách quan để khẳng định GCCN có sứ mệnh lịch sử đấu tranh để thủ tiêu chế độ TBCN bớc xây dựng thành công xã hội - xã hội CSCN với giai đoạn đàu xã hội XHCN phạm vi toàn giới Và dù lịch sử giới có thay đổi nh nào, GCCN có bớc chuyển biến thực là: sứ mệnh lịch sử GCCN không thay đổi GCCN thực thành công sứ mệnh lịch sử thời đến III Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam: Cuối kỷ XI, đầu kỷ XX, nớc ta nớc thuộc địa nửa phong kiến với kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu GCCN nớc ta đời trớc giai cấp t sản, sau khai thác thuộc địa thực dân Pháp giai cấp có lợi ích trực tiếp đối kháng với t thực dân Pháp Cùng với trình phát triển cách mạng, GCCN nớc ta sớm trở thành phận GCCN quốc tế Song điều kiện kinh tế - xã hội hoàn đời nên GCCN Việt Nam đặc điểm chung GCCN quốc tế, mang đặc điểm riêng Ra đời sau cách mạng tháng Mời Nga, GCCN nớc ta giai cấp t tởng, sớm tập trung lực lợng, sớm giác ngộ cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin tổ chức đợc Đảng Hơn nữa, GCCN Việt Nam đợc kế thừa truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất dân tộc, lại phải chịu ba tầng áp nặng nề nên họ có tinh thần cách mạng cao Đa số công nhân xuất thân từ nông dân tầng lớp lao dộng khác nên có mối liên hệ khăng khít, thờng xuyên, chặt chẽ với giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức nh giai tầng khác xã hội Là phận GCCN quốc tế nhng với đặc điểm vừa phân tích, sứ mệnh lịch sử GCCN Việt Nam có nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử GCCN giới nói chung Trong giai đoạn từ năm 30 kỷ XX, ta khẳng định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh đuổi bè lũ thực dân Pháp đế quốc Mĩ, giành lại độc lập tự cho dân tộc Suốt chặng đờng dài ngót kỷ gian nan thử thách ấy, GCCN Việt Nam đợc luyện trởng thành mặt, xứng đáng lực lợng nòng cốt liên minh cồng nông, trí thức vững Trong giai đoạn mà đất nớc ta tiến hành công đổi tất lĩnh vực GCCN Việt Nam phải "tự trở thành dân tộc", tiêu biểu cho quyền lợi dân tộc, đặt quyền lợi dân tộc lên quyền lợi giai cấp, giữ vững chất cách mạng, lĩnh trị mình, lấy mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công dân chủ văn để phấn đấu đặc biệt trở thành lực lợng đầu công CNH - HĐH, xây dựng đất nớc thời kỳ đổi Nghị số 20 NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá X khẳng định: " GCCN nớc ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong Đảng Cộng Sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến, đại; giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lợng đầu nghiệp CNH - HĐH đất nớc mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công dân chủ văn minh; lực lợng nòng cốt liên minh GCCN với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức dới lãnh đạo Đảng " Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam: Những năm cuối kỷ XI, đầu kỷ XX tầng lớp t sản mại tiến vào nớc ta nhóm công nhân Việt Nam riêng lẻ bắt đầu xuất bớc trởng thành với t cách giai cấp Thời Việt Nam thuộc Pháp, giới chủ nhà máy, xí nghiệp chia công nhân làm hai loại: "công nhân áo xanh" "công nhân áo nâu" Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam đợc thành lập vào đầu năm 1930 đánh dấu cột mốc chuyển biến chất đấu tranh giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát tiến đến tự giác Trong lịch sử GCCN Việt Nam với đội tiên phong Đảng Cộng Sản Việt Nam thực thành công cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên cách mạng XHCN GCCN nớc ta có đấu tranh liệt chống bè lũ thực dân Pháp Rất nhiều công nhân chân ngã xuống đấu tranh để giành lại độc lập tự cho dân tộc Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nớc, GCCN hai miền Bắc Nam có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc Từ năm 1955 đến năm 1975, miền Bắc nớc ta bớc váo công xây dựng CNXH với mục tiêu khôi phục cải tạo kinh tế GCCN miền Bắc thời kỳ sôi thi đua phấn đấu theo lời kêu gọi Bác Hồ: " Mỗi ngời làm việc hai miền Nam ruột thịt " Sau hai miền Nam Bắc thống nhất, đất nớc ta bớc vào thời kỳ xây dựng XHCN nớc GCCN có khoảng 5triệu ngời, chiếm khoảng 6% dân số Điểm thuận lợi lớn GCCN nớc ta lúc đợc lãnh đạo Đảng tinh thần hăng say lao động để xây dựng quê hơng, đất nớc Qua trinh đổi xây dựng đất nớc, GCCN không phát huy vai trò mình, đóng góp vào nghiệp đổi mà sản phẩm qúa trình đổi mới, GCCN không ngừng biến đổi phát triển Sự biến đổi trớc hết cấu GCCN, họ không tuý ngời lao động công nghiệp nhà máy, xí nghiệp Ngày GCCN nớc ta đội ngũ đợc đào tạo bản, có hệ thống tảng văn hó phổ thông dạy nghề chuyên nghiệp Họ sớm thích nghi với kinh tế thị trờng phơng thức sản xuất tiên tiến, đại GCCN có mối quan hệ tự nhiên, máu thịt với giai cáp nông dân, tầng lớp trí thức nhân dân lao động Họ lực lợng nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, GCCN nớc ta thể xứng đáng phận GCCN quốc tế, tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh tảng t tởng, kim nam cho hành động Không mà công nhân Việt Nam chủ động tham gia giải vấn đề quốc tế có tính thời đại nh: dân số, môi trờng, văn hoá, lợng, lơng thực, bệnh tật, chiến tranh hoà bình Với chuyển biến mang tính tích cực mình, GCCN đóng vai trò ngày quan trọng nghiệp xây dựng đắt nớc Về mặt sản xuất, GCCN lực lợng bản, chủ yếu có vai trò to lớn kinh tế quốc dân Mặc dù số l ợng, GCCN chiếm tỷ lệ không lớn tổng số dân c chiếm khoảng 13% lao động xã hội nhng lại nắm giữ sở vật chất phơng tiện sản xuất đại xã hội, định phơng hớng phát triển kinh tế, học lực lợng lao động đóng góp nhiều vào ngân sách nhà nớc GCCN đầu lao động sáng tạo, xây dựng đất nớc Chúng ta tự hào thay đổi mặt kinh tế - xã hội đất nớc với thành tựu kinh tế, văn hóa, sở hạ tầng Đội ngũ công nhân Việt Nam có mặt tất lĩnh vực sản xuất, thành phần, ngành kinh tế Thực tế trái ngợc với nhận định số ngời cho vai trò GCCN ngày giảm xã hội đại GCCN lực lợng kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, không chấp nhận đa nguyên trị, đa đảng đối lập Lòng tin GCCN vào lãnh đạo Đảng, vào nghiệp đổi ngày đợc củng cố giữ vững Tham gia vào đủ thành phần kinh tế phong phú, đa dang phức tạp nhng GCCN giữ vững đợc chất cách mạng, lĩnh trị mình, lấy mục tiêu dân giàu nớc mạnh, xã hội công dân chủ văn minh để phấn đấu, lấy việc xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế làm phơng châm nguyên tắc hoạt động GCCN nớc ta lực lợng tích cực, kiên tiên phong mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng tệ nạn xã hội, lực lợng trị - xã hội quan trọng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quốc phòng toàn dân, công nghiệp quốc phòng GCCN Việt Nam nhạy cảm trị, không hoang mang dao động, cảnh giác với âm mu thủ đoạn lực thù địch, làm thất bại âm mu "diễn biến hòa bình", giữ vững mục tiêu lý tởng độc lập dân tộc CNXH, kiên định đờng lên CNXH dới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Qua 20 năm đổi với trình CNH - HĐH đất nớc, GCCN nớc ta có chuyển biến tích cực Tuy nhiên phát triển GCCN cha đáp ứng đợc yêu cầu số lợng, cấu nh trình độ học vấn, chuyên môn cho nghiệp công nghiệp hoá, đại háo hội nhập kinh tế quốc tế Đội ngũ công nhân nớc ta thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuât, cán quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp kỷ luật lao động nhiều hạn chế Đa phần công nhân xuất thân từ nông dân, cha qua đào tạo GCCN hạn chế phát huy vai trò nòng cốt liên minh công - nông - trí thức Giác ngộ giai cấp lĩnh trị công nhân không đồng đều, hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế Tỉ lệ Đảng viên cán lãnh đạo xuất thân từ công nhân thấp Một phận công nhân cha thiết tha phấn đấu vào Đảng tham gia hoạt động tổ chức trị - xã hội Đời sống vật chất tinh thần công nhân có nhiều khó khăn, xức, đặc biệt phận công nhân lao động giản đơn doanh nghiệp t nhân doanh nghiệp có vốn đầu t nớc Những phơng hớng, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam: Từ thành tựu hạn chế GCCN Việt Nam phân tích trên, nhiệm vụ đặt cần tìm đợc phơng hớng để xây dựng GCCN nớc ta Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam đặc biệt trọng phơng hớng xây dựng GCCN Việt Nam trình công nghiệp hóa, đại hoá đát nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa nh sau: Đối với GCCN,coi trọng việc phát triển số lợng chát lợng, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, thực hiệntrí thức hoá công nhân, nâng cao lực ứng dụng sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt suất cao, chất lợng hiệu ngày cao, xứng đáng lực lợng đầu trong công nghiệp hoá, đậi hoá đất nớc vai trò lãnh đạo cách mạng thời kì Bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần GCCN điều kiện thực kinh tế thị trờng Tăng cờng đào tạo cán lănh đạo, quản lí kết nạp đảng viên từ công nhân u tú, tăng cờng thành phần công nhân đội ngũ cán lãnh đạo cấp, ngành Định hớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi trọng yêu cầu ngày cao với đội ngũ công nhân khu vực kinh tế nhà nớc đẻ tạo sở làm tốt vai trò chủ đạo thực kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể làm tảng vững vàng cho toàn kinh tế nớc Ngoài ra, phải gắn công nghiệp hoá với đại hoá, vừa tạo điều kiện, vừa đặt yêu cầu để GCCN Việt Nam nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kĩ thuật, trình độ tay nghề chuyên môn Mặt khác từ chuyển dịch cấu kinh tế hợp lí đến chuyển giao khoa học công nghệ đại hợp lí mà có đào tạo, đào tạo lại GCCN cách khoa học, hiệu thiết thực, từ tạo việc làm, tăng thu nhập cho GCCN Cuối cùng, để phát triển GCCN nớc ta hiẹn cần đổi hệ thống trị doanh nghiệp có công nhân, nhằm bảo vệ đắn lợi ích cong nhân; giáo dục, tổ chức đào tạo yêu cầu ngày cao công nhân trình sản xuất kinh doanh, hoạt động trị - xã hội gắn với trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa * Để thực đợc phơng hớng trên, Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lần thứ sáu khoá X, Đảng ta đa số giải pháp sau: Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận GCCN điều kiện kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc hội nhập kinh tế quốc tế Đẩy mạnh nâng cao chất lợng đào tạo nghề, bớc " trí thức hoá " GCCN Quan tâm bồi dỡng, nâng cao trình độ trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho GCCN Bổ sung, sửa đổi, xây dựng thực nghiêm hệ thống sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích đáng công nhân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân Tăng cờng lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò tổ chức công đoàn tổ chức trị - xã hội khác xây dựng GCCN Nh với đặc điểm kinh tế trị xã hội mình, GCCN tất yếu có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột đấu tranh tng bớc xoá bỏ CNTB xây dựng thành công xã hội CSCN văn minh GCCN Việt Nam - phận GCCN quốc tế có sứ mệnh lịch sử Tuy nhiên, để phát huy vai trò mình, GCCN Việt Nam cần phát triển số lợng chất lợng, vơn lên khắc phục hạn chế, bớc đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH - HĐH xây dựng đất nớc C.Kết luận Qua phân tích sứ mệnh lịch sử GCCN hai phơng diện lý luận thực tiễn cho ta khẳng định rằng: Sứ mệnh lịch sử GCCN xoá bỏ chế độ TBCN, xoá bỏ chế độ ngời bóc lột ngời, giải phóng mình, giải phóng nhân dân lao động toàn thể nhân loại thoát khỏi áp bóc lột, xây dựng thành công xã hội CSCN Là phận GCCN quốc tế, GCCN Việt Nam mang sứ mệnh lịch sử nhng giai đoạn mà Đảng Nhà nớc ta đẩy nhanh trình CNH - HĐH đất nớc GCCN Việt Nam cần: " Coi trọng việc phát triển số lợng chát lợng, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, thực trí thức hoá công nhân, nâng cao lực ứng 10 dụng sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt suất cao, chất lợng hiệu ngày cao, xứng đáng lực lợng đầu trình CNH - HĐH đất nớc vai trò lãnh đạo cách mạng thời kì " Hiểu đúng, hiểu rõ GCCN, đặc biệt sứ mệnh lịch sử GCCN vấn đề quan trọng nhận thức ngời Qua cá nhân xã hội cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm giai cấp, nhận thức xã hội để nâng cao tri thức văn hóa Mặt khác giai đoạn nay, hệ thống chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu tan rã, lực phản động sức chống phá Đảng Cộng Sản giới, phủ nhận sứ mệnh lịch sử GCCN hết cần tăng cờng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ngời vai trò sứ mệnh lịch sử GCCN Với ý nghĩa lớn lao đó, việc phát huy vai trò GCCN để từ xây dựng GCCN vững mạnh lực lợng đầu nghiệp xây dựng đất nớc nội dung quan trọng hoạt động cảu Đảng, Nhà nớc hệ thống trị cấp nớc ta Hy vọng nhiều thiếu sót nhng tiểu luận làm sáng tỏ đợc phần khái niệm, đặc điểm, vai trò sứ mệnh lịch sử GCCN giới nói chung GCCN Việt Nam nói riêng Tài liệu tham khảo Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Nhà xuất trị quốc gia, 2006 Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ sáu khoá X Báo Đảng Cộng Sản, 2007 - www.baodangcongsan.com.vn Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Báo Đảng Cộng Sản, 2007 - www.baodangcongsan.com.vn www.tapchicongsan.com.vn 11 Mục lục Danh mục chữ viết tắt .1 A Phần mở đầu .2 B Phần nội dung I Khái niệm giai cấp công nhân .3 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin Định nghĩa giai cấp công nhần II Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử thời đại ngày Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thời đại ngày .5 III Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam Phơng hớng giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 11 C Phần kết luận 13 Tài liệu tham khảo 14 12 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay, Tiểu luận giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn