NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG,CẬN lâm SÀNG của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU hóa DO LOÉT dạ dày tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội năm 2015

65 644 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 11:07

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI *** NGUYN VN HIU NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG CủA BệNH NHÂN XUấT HUYếT TIÊU HóA DO LOéT Dạ DàY Tá TRàNG TạI BệNH VIệN ĐạI HọC Y Hà NộI NĂM 2015 KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010-2016 NGI HNG DN: ThS PHM TH NGC BCH H NI - 2016 LI CM N Em xin chõn thnh cm n ng y, Ban giỏm hiu, cỏc thy, cụ giỏo Trng i hc Y H Ni ó tn tỡnh ging dy, truyn t cho em kin thc chuyờn mụn, ht lũng giỳp em sỏu nm hc ti trng Em xin cm n B mụn Y hc gia ỡnh- Trng i hc Y H Ni, phũng K hoch tng hp, Khoa Ni tng hp Bnh vin i hc Y H Ni ó to mi iu kin thun li, úng gúp nhng ý kin quý bỏu cho em thc hin v hon thnh khúa lun ny Em xin by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc nht ti ThS Phm Th Ngc Bớch - ngi ó tn tỡnh hng dn, ch bo, giỳp cng nh ng viờn em sut quỏ trỡnh nghiờn cu hon thnh khúa lun tt nghip Em cng xin cm n cỏc thy cụ b mụn Y hc gia ỡnh ó cú nhng gúp ý, giỳp em quỏ trỡnh lm khúa lun Em xin cm n s ng viờn, giỳp ca bn bố sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Cui cựng, em cng xin c by t lũng bit n chõn thnh ti gia ỡnh v nhng ngi thõn yờu nht ó dnh cho em s yờu thng, chm súc tn tỡnh, ó ng viờn, giỳp v to mi iu kin thun li cho em sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun H Ni, ngy 15 thỏng 05 nm 2015 NGUYN VN HIU LI CAM OAN Em xin cam oan cỏc s liu, kt qu nờu khúa lun c tớnh toỏn trung thc, chớnh xỏc v cha c cụng b cụng trỡnh ti liu no Ton b s liu ti c thu thp t thc t v t cỏc ngun ti liu (cú trớch dn tham chiu c th) Nu cú gỡ sai sút em xin chu hon ton trỏch nhim H Ni, ngy 15 thỏng 05 nm 2015 NGUYN VN HIU CC T VIT TT TRONG KHểA LUN BN: CLS: CO-X: DD DD-TT: HP: KHC: LS: NSAIDs: PG: PPI: TALTMC: XH: XHTH: Bnh nhõn Cn lõm sng Cyclo oxygenase D dy D dy - tỏ trng Helicobacter pylori Khi hng cu Lõm sng Non-steroid anti inflamation drugs (thuc chng viờm gim au khụng steroid) Prostagladin Proton pump inhibitors (thuc c ch bm proton) Tng ỏp lc tnh mch ca Xut huyt Xut huyt tiờu húa MC LC LI CM N LI CAM OAN CC CH VIT TT TRONG KHểA LUN DANH MC BNG DANH MC BIU , HèNH T VN Xut huyt tiờu húa trờn l mt cp cu thng gp ni khoa v ngoi khoa, tn sut mc bnh thay i t 50- 150 trờn 100000 dõn, t l t vong bnh vin lờn ti 33% [30] Ti cỏc bnh vin ca M, hng nm c tớnh iu tr khong 100000 bnh nhõn [30] XHTH trờn chim t l t 80-90% ca XHTH núi chung [9] Trong cỏc nguyờn nhõn ca xut huyt tiờu húa trờn thỡ loột d dy tỏ trng chy mỏu l nguyờn nhõn thng gp nht M, 60% cỏc trng hp xut huyt tiờu húa trờn l loột d dy tỏ trng [42] Anh t l nhp vin hng nm bnh ny lờn ti 172 bnh nhõn/100.000 dõn [2] Trung Quc, t l ny l 63,2% [32] Ti Vit Nam, mt nghiờn cu trờn 720 trng hp loột d dy tỏ trng iu tr ti Bnh Vin Bch Mai cho thy, 65% bnh nhõn cú bin chng xut huyt, t l ny tng lờn nhng vựng cú nn kinh t kộm phỏt trin [10] Bnh nhõn xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng cú bnh cnh lõm sng din bin phc tp, ph thuc vo nhiu yu t nh mc xut huyt, tui tỏc, c a ca bnh nhõn Do vy, chy mỏu cú th t cm nhng cng cú th nng lờn rt nhanh v dn n t vong Chớnh vỡ vy gõy nhiu khú khn cho cỏc bỏc s lõm sng vic tiờn lng v quyt nh iu tr phự hp Hin nay, vi s phỏt trin ca k thut ni soi ó giỳp ớch rt nhiu cho vic chn oỏn v iu tr bnh Vic iu tr cm mỏu qua ni soi cng nh iu tr lm lnh vt loột, gim t l xut huyt tỏi phỏt, gim lng mỏu cn truyn cho bnh nhõn v gim cỏc trng hp phi can thip phu thut, nhiờn t l BN t vong vỡ xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng cũn rt cao, dao ng khong 3% - 14% [9] Bnh vin trng i hc Y H Ni l bnh vin trc thuc trng i hc Y H Ni, hng nm cú nhiu bnh nhõn thnh ph H Ni v cỏc tnh khỏc b xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng vo khỏm v iu tr cú gúc nhỡn rừ hn v cỏc c im ca xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng, t ú phn no giỳp cỏc bỏc s lõm sng chn oỏn, x trớ ỳng, la chn phng phỏp iu tr kp thi, tiờn lng v phũng bnh phự hp cho tng bnh nhõn, chỳng tụi tin hnh thc hin ti Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng ca bnh nhõn xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng ti khoa Ni tng hp Bnh vin i Hc Y H Ni nm 2015 Mc tiờu nghiờn cu ca chỳng tụi l: Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng ca bnh nhõn xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng ti khoa Ni tng hp Bnh vin i Hc Y H Ni nm 2015 Mụ t mt s yu t liờn quan n mc mt mỏu ca bnh nhõn xut huyt tiờu húa loột d dy tỏ trng ti khoa Ni tng hp, Bnh vin i Hc Y H Ni nm 2015 10 CHNG TNG QUAN 1.1 Tỡnh hỡnh mc bnh loột d dy tỏ trng trờn th gii v Vit Nam 1.1.1 Trờn th gii Trong nhng nm gn õy, t l loột d dy tỏ trng gia tng trờn th gii p lc cụng vic ngy cng cao cựng vi thúi quen n ung thiu khoa hc l lý khin cho t l ngi mc viờm loột d dy tỏ trng ngy cng tng cỏc nc trờn th gii Theo mt nghiờn cu gn õy ti M cho thy cú khong 20 triu ngi M ang b nh hng bi ớt nht mt vt loột d dy sut cuc i ca h, mi nm cú gn triu ngi M ang b viờm loột d dy cn phi iu tr v cú khong 6000 ngi cht cỏc liờn quan n loột d dy Theo Mc Cathy, t l mc bnh loột d dy tỏ trng ti M chim 10% dõn s Theo Friedman, ti Chõu u t l ny l - 15% [12],[28] 1.1.2 Ti Vit Nam Ti Vit Nam t l mc bnh loột d dy tỏ trng khong - 10% dõn s, gp nam nhiu hn n (ti bc Vit Nam t l mc bnh c tớnh - 7% dõn s), thng gp 12 - 14% cỏc bnh ni khoa v chim 16% tng s cỏc ca phu thut nm Nh ni soi, cỏc bỏc s cũn phỏt hin khong 26% bnh nhõn b loột d dy tỏ trng m khụng h cú triu chng au, cng nh khong 30 - 40% cú au kiu loột d dy tỏ trng nhng li khụng tỡm thy loột Loột d dy tỏ trng cú nhng t tin trin xen k vi nhng thi k n nh m chu k thay i tựy ngi, hng nm trung bỡnh cú khong 50% ngi b loột cú t au phi iu tr v t tin trin cú th cú nhng bin chng nguy him nh chy mỏu, thng, ung th húa.mc dự ó cú nhng tin b ln iu tr cm mỏu qua ni soi, phu thut cp 51 4.5.6 Hn ch ca nghiờn cu Nghiờn cu ca chỳng tụi thc hin thi gian ngn, c mu bnh nhõn thu thp c cũn v vic hi cu h s bnh ỏn cha thc s ỏp ng yờu cu, y thụng tin vy m kt qu a ch ỏnh giỏ c phn no c im lõm sng v cn lõm sng v bnh XHTH loột DD-TT ti khoa Ni tng hp- Bnh vin i Hc Y H Ni 52 KT LUN c im chung, triu chng lõm sng, cn lõm sng v hỡnh nh ni soi ca bnh nhõn XHTH loột DD-TT 1.1 c im chung - Tui: Tui trung bỡnh l 46,6 18,2, gp ch yu la tui 30-49 - Gii: T l nam/n l 1,8/1 - Ngh nghip: Nhúm cụng nhõn cú t l XHTH loột DD-TT cao, chim 28,30% Nhúm hc sinh, sinh viờn cú t l loột v chy mỏu thp, chim 10,38% 1.2 Triu chng lõm sng - Triu chng lỳc vo vin: i ngoi phõn en chim 63,21% - Mc mt mỏu: Mc mt mỏu nng chim 50% 1.3 c im CLS S lng hng cu trung bỡnh l: 3,54 0,97 T/L, huyt sc t trung bỡnh: 96,4 25,6 g/L, hematocrit trung bỡnh: 0,28 0,08 thp hn so vi giỏ tr bỡnh thng chng t mt mỏu nng v va chim u th 1.4 c im hỡnh nh ni soi - Du hiu chy mỏu mi (Forrest IA, IB, IIA, IIB) chim 62,26% - Phõn loi hỡnh thỏi chy mỏu theo Forrest: Forrest IB chim t l ln nht l 25,47%, gp ớt nht l Forrest IA chim 0,94% - Tn thng loột chy mỏu tỏ trng 75,47% nhiu hn d dy 24,53%.Ti d dy mt loột chy mỏu chim 88,46% V trớ loột gp ch yu hang v v b cong nh chim 42,31% Hay gp nht loột cú ng kớnh trung bỡnh (0,6-1,9cm) chim 76,92% - tỏ trng t l loột hay gp nht 80% loột cú ng kớnh ch yu mc trung bỡnh (0,6-1,9cm) chim 71,25% 53 Mt s yu t liờn quan n mc mt mỏu ca bnh nhõn XHTH loột DD-TT - T l XHTH loột DD-TT tui 12-49 nam cao hn n cũn tui 50 tui n mc bnh cao hn nam gii, p
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG,CẬN lâm SÀNG của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU hóa DO LOÉT dạ dày tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội năm 2015 , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG,CẬN lâm SÀNG của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU hóa DO LOÉT dạ dày tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội năm 2015

Từ khóa liên quan