Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc (Lần 4)

25 258 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2016, 15:37

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 (Ngày 5/4/2015) ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (1 điểm) a. Kể tên và phân biệt bằng hình vẽ ba dạng hình tháp tuổi biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể sinh vật. b. Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Câu 2 (1 điểm) 1. Môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới số lượng cá thể của quần thể? 2. Sự chuyển hóa năng lượng trong chuỗi thức ăn diễn ra như thế nào? Câu 3 (1 điểm) a. Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu vực có các điều kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích. b. Cho biết những biện pháp chính của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Câu 4 (1 điểm) a. Sự kết hợp giữa các quá trình nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác? Giải thích? b. Hãy phân biệt: - NST kép với NST tương đồng - NST thường với NST giới tính. Câu 5 (1 điểm) Trong phân tử ADN, adenine (A) liên kết với timin (T) bởi 2 liên kết hydro và xitozin (X) liên kết với guanine (G) bởi 3 liên kết hydro. a. Số liên kết hydro của gen thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến gen sau đây? - Mất 1 cặp nucleotit - Thêm một cặp nucleotit. - Thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác. b. Có phải những trẻ đồng sinh luôn có cùng giới tính không? Tại sao? Câu 6 (1 điểm) a. Tìm 5 phép lai thích hợp thuộc các quy luật di truyền khác nhau đều cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 1:1. Mỗi quy luật có một sơ đồ lai minh họa. b. Cho biết cơ chế hình thành cặp NST tương đồng và các quá trình sinh học xảy ra trên một cặp NST tương đồng. Câu 7 (1 điểm) a. Cho biết những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình phát sinh giao tử cái và giao tử đực ở động vật. b. Tính ổn định của ADN ở mỗi loài sinh vật được đảm bảo nhờ cơ chế nào? Vì sao sự ổn định của ADN chỉ có tính tương đối? Câu 8 (1 điểm) Có 3 hợp tử kí hiệu là A,B và C. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST . Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatit. a. Hãy cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài? b. Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử trên. c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A,B,C nguyên phân là bao nhiêu? Câu 9 (1 điểm) a. Cho hai nòi chó thuần chủng lông trắng, dài và lông đen, ngắn giao phối với nhau được F 1 . Cho F 1 tiếp tục giao phối với nhau F 2 thu được 162 cá thể, trong đó có 91 cá thể lông đen, dài. - Xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên. - F 2 còn xuất hiện những kiểu hình nào? Chiếm tỷ lệ bao nhiêu? b. Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Xác định dạng đột biến đã xảy ra với gen A . Câu 10 (1 điểm) a.Thế nào là nhóm gen liên kết? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết b. Trong trường hợp cơ thể dị hợp tử về hai cặp gen lai với cơ thể có các tính trạng lặn tương ứng (trội hoàn toàn). Dựa vào kết quả lai hãy nêu cách nhận biết khi xảy ra di truyền độc lập hay di truyền liên kết. Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa. Gợi ý đáp án đề kiểm tra môn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh, Khối: 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có: 06 trang) Họ tên thí sinh:……….……….….……… Số báo danh:………………………… ……… Mã đề thi: 132 Câu 1: Ở loài, xét tính trạng gen nhân quy định Cho phát biểu sau (1) Trong trường hợp alen trội lặn hoàn toàn, phép lai thể dị hợp cho tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết 3:1 (2) Trong trường hợp có cặp alen trội lặn hoàn toàn cặp alen trội lặn không hoàn toàn, phép lai cá thể dị hợp cho tối đa loại kiểu hình (3) Tính trạng gen nhân quy định phân li đồng giới (4) Cho P chủng, tương phản, F1 ngẫu phối, theo lý thuyết F2 chắn phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3:1 Số phát biểu sai A B C D Câu 2: Yếu tố đảm bảo số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển là: A quan hệ hỗ trợ B tỉ lệ giới tính C quan hệ cạnh tranh D kiểu phân bố Câu 3: Người ta biết số gen gây bệnh ung thư vú thuộc dạng A đột biến trội gen quy định yếu tố sinh trưởng B đột biến lặn gen ức chế khối u C đột biến trội gen ức chế khối u D đột biến lặn gen quy định yếu tố sinh trưởng ME Me Câu 4: Cho P: AaBbDd hoán vị gen diễn với tần số f = 0.2 Theo lí thuyết, tỉ lệ F x aaBBDd me me có gen lặn A 1/4 B 15/256 C 1/36 D 3/64 Câu 5: Thí nghiệm S Milơ năm 1953 chứng minh A ngày chất hữu hình thành phổ biến đường tổng hợp hoá học tự nhiên B chất hữu hình thành khí nguyên thuỷ Trái Đất đường tổng hợp sinh học C chất hữu hình thành khí nguyên thuỷ nhờ nguồn lượng sinh học D chất hữu hình thành từ chất vô điều kiện nguyên thuỷ Trái Đất Câu 6: Cho biết gen quy định tính trạng trội hoàn toàn Cho phép lai P: AB AB DdEEx DdEe , hoán vị gen diễn giới với tần số 0,4 theo lý thuyết số cá ab ab thể đời có kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 0.1 B 0.17 C 0.115 D 0.065 Câu 7: Đacuyn người đưa khái niệm A thích nghi B chọn lọc tự nhiên C đột biến D thường biến Câu 8: Cánh đồng lúa xem hệ sinh thái nhân tạo Người nông dân bón phân hữu cho ruộng lúa Phân hữu A không làm thay đổi vật chất lượng hệ sinh thái hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh, độc lập, tự cân B không làm thay đổi vật chất hệ sinh thái C bổ sung thêm vật chất cho hệ sinh thái Trang 1/25 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D bổ sung thêm vật chất lượng cho hệ sinh thái Câu 9: Cho nhận định quy luật di truyền Menden sau: (1) Menden giải thích quy luật di truyền dựa vào phân li cặp nhân tố di truyền trình phát sinh giao tử (2) Quy luật di truyền Menden trường hợp nhiều gen quy định tính trạng (3) Quy luật di truyền Menden nghiệm trường hợp gen quy định tính trạng trội hoàn toàn (4) Trong phép lai cặp tính trạng, Menden kiểm chứng lại giả thuyết cách cho F2 tự thụ phấn (5) Theo Menden, thể chủng thể mang nhân tố di truyền giống (6) Theo Menden, nhân tố di truyền hoàn quyện với trình giảm phân tạo giao tử diễn bất thường (7) Quy luật phân li Menden phân li nhân tố di truyền đồng vào giao tử (8) Quy luật phân li độc lập Menden di truyền tính trạng không phụ thuộc vào di truyền tính trạng khác Số nhận định sai là: A B C D Câu 10: Khi nói gen ti thể lục lạp, phát biểu sau không A Trong bào quan, có nhiều phân tử ADN B ADN dạng vòng trần, mã hóa số gen C ADN phiên mã tạo mARN sơ khai, mARN sơ khai cắt bỏ đoạn intron thành mARN trưởng thành D Các ti thể (hoặc lục lạp), tế bào, mô khác mang alen khác gen Câu 11: Một thể đực loài (2n), xét cặp NST tương đồng, cặp NST có cặp gen dị hợp Cơ thể giảm phân, nhóm tế bào giảm phân có cặp NST thứ diễn trao đổi chéo, nhóm tế bào giảm phân có cặp NST số diễn trao đổi chéo, nhóm tế bào giảm phân có cặp NST số cặp số trao đổi chéo, nhóm tế bào giảm phân không xảy trao đổi chéo Biết trình giảm phân diễn bình thường, có trao đổi chéo đơn Theo lý thuyết, trình giảm phân tạo tối đa loại giao tử? A 96 B 112 C 48 D 80 Câu 12: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hoàn toàn; khoảng cách A B 20cM Xét phép lai Ab/aBXDEXdE x Ab/abXdEY, kiểu hình Ab/-bXdEXd- đời chiếm tỉ lệ A 22,5% B 45% C 35% D 40% Câu 13: Đặc điểm sau quần xã? A Quần xã tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài, sống khoảng không gian định (gọi sinh cảnh) B Quần xã tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khoảng không gian định (gọi sinh cảnh) C Các sinh vật quần xã thích nghi với môi trường sống chúng D Các sinh vật quần xã có mối quan hệ gắn bó với thể thống quần xã có cấu trúc tương đối ổn định Câu 14: Khi nói hình thành loài nhờ chế lai xa đa bội hóa, phát biểu sau ĐÚNG A Lai xa đa bội hóa không diễn tự nhiên, thực nhờ kỹ thuật người B Ở thực vật, P: 4nx2n  3n Nếu lai 3n sinh sản vô tính quần thể 3n loài C Lai xa đa bội hóa tạo lai dị đa bội Bộ NST lai dị đa bội có tối đa NST loài khác D Ở động vật trường hợp lai tam bội (3n) có sức sống Câu 15: Một alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể alen có hại trở nên phổ biến quần thể tác động A giao phối không ngẫu nhiên B yếu tố ngẫu nhiên Trang 2/25 - Mã đề thi 132 VnDoc - ...TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO Năm học 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 002 Câu 1: Loại ARN mang ba đối mã (anticodon) ? A) tARN B) rARN C) mARN D) Tất loại ARN Câu 2: Một loài có NST 2n=14 Hãy cho biết số lượng NST thể nhiễm A) 12 B) 15 C) 13 D) 16 Câu 3: Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ Chiều tổng hợp Các enzim tham gia Thành phần tham gia Số lượng đơn vị nhân đôi Nguyên tắc nhân đôi Các phương án là: A) 1,2 B) 2,3 C) 2,4 D) 1,5 Câu 4: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho (P) chủng khác cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với đồng hợp tử lặn cặp gen thu Fa Biết không xẩy đột biến có hoán vị gen f = 50%, biểu gen không phụ thuộc điều kiện môi trường Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình sau không phù hợp với Fa? A) 1:2:1 B) 3:3:1:1 C) 3:1 D) 1:1:1:1 Câu 5: Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt gen không alen quy định Cho ngô hạt trắng giao phấn với hạt trắng thu F1 có 962 hạt trắng: 241 hạt vàng: 80 hạt đỏ Theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng F1 đồng hợp tử hai cặp gen tổng số hạt trắng F1 A) 3/16 B) 1/8 C) 1/6 D) 3/8 Câu 6: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn Tần số hoán vị A B 20% Ở phép lai: AB D d Ab D X X  X Y, theo lí thuyết kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỉ lệ: ab ab A) 75% B) 25% C) 56,25% D) 3,75% Câu 7: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau ? A) Tính thoái hóa mã di truyền có nghĩa codon mã hóa cho nhiều loại aa B) Với loại nucleotit A, U, G tạo 24 loại ba mã hóa aa C) Tính phổ biến mã di truyền có nghĩa tất loài có chung mã di truyền D) Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin metionin Câu 8: Phương pháp lai phân tích lai Menden gồm bước sau : Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai, sau đưa giả thuyết khoa học Lai dòng chủng khác hay nhiều tính trạng phân tích kết lai đời F1, F2, F3 Tạo dòng chủng khác tính trạng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết Trình tự bước : A) 3214 B) 3241 C) 3412 D) 1324 Câu 9: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: Bộ ba đối mã phức hợp met-tARN gắn bổ sung với codon mở đầu mARN Tiểu vị lớn riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh Tiểu đơn vị bé riboxom gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu Codon thứ mARN gắn bổ sung với anticodon với phức hệ aa1-tARN Riboxom dịch codon mARN theo chiều 5’-3’ Hình thành liên kết peptit aa mở đầu aa Trình tự đúng: A) 3-1-2-4-6-5 B) 5-2-1-4-6-3 C) 1-3-2-4-6-5 D) 2-1-3-4-6-5 Câu 10: Cho kiện diễn phiên mã ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’-5’ ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3’-5’ Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trình tự nói trình phiên mã Trang / Mã đề thi 002 A) 1-2-3-4 B) 2-1-3-4 C) 2-3-1-4 D) 1-3-2-4 Câu 11: Ruồi giấm có NST 2n = 8, cặp NST có cấu trúc khác Nếu trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp xẩy trao đổi chéo điểm số giao tử tạo A) 26 loại B) 27 loại C) 25 loại D) 210 loại Câu 12: Loại đột biến sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen NST? A) lặp đoạn NST B) Mất đoạn NST C) Chuyển đoạn hai NST khác D) Đảo đoạn NST Câu 13: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm ? A) Cromatit B) Vùng xếp cuộn C) Sợi nhiễm sắc D) Sợi Câu 14: Ở loài thực vật, xét tính trạng, tính trạng gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Hai gen nằm NST thường, hoán vị gen xẩy trình phát sinh giao tử đực Cho giao phấn chủng có kiểu hình trội hai tính trạng với có kiểu hình lặn hai tính trạng (P) thu F1 Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 Biết không xẩy đột biến? Theo lí thuyết, kết luận sau F2 sai? A) có 10 loại kiểu gen B) kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ lớn C) kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THÁI NGUYÊN (Đề kiểm tra gồm có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 189 Câu : Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thấp Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu : Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người:(1) Ung thư máu; (2) Đao; (3) Pheninketô niệu; (4) Tocnơ; (5) Máu khó đông; (6) Claiphenter Có bệnh, tật hội chứng di truyền gặp hai giới? A B C D Câu : Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại KH, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết rằngtrong trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1) F1 xảy HVG với tần số 20% (2) F2 có loại KG quy định KH hoa đỏ, tròn (3) Ở F2, số cá thể có KG giống KG F1 chiếm tỉ lệ 50% (4) F2 có 10 loại KG (5) Tỉ lệ KH mang tính trạng trội F2 66% A B C D Câu : Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn Tần số hoán vị A B 20% Ở phép lai: AB D d Ab D X X  X Y, theo lí thuyết kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỉ lệ: ab ab A 3,75% B 75% C 56,25% D 25% Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp NST, xét gen có hai alen Do đột Câu : biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp NST Theo lí thuyết , thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 36 B 108 C 64 D 144 Câu : Khi đánh cá, nhiều mẻ lưới có tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế, cá bé ta hiểu A quần thể cá rơi vào trạng thái bị khai thác mức B nghề đánh cá cần phải giảm khai thác để tránh suy kiệt C quần thể cá bị đánh bắt mức độ vừa phải D nghề đánh cá chưa khai thác hết tiềm cho phép Câu : Sự quần tụ giúp cho sinh vật: 1- dễ dàng săn mồi chống kẻ thù tốt - dễ kết cặp mùa sinh sản - chống chịu điều kiện bất lợi khí hậu - có sức khỏe tốt sống đơn độc Phương án đúng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 2,3,4 B 1,3,4 Câu : Cho sơ đồ phả hệ sau: A Câu : A Câu 10 : C 1,2,4 D 1,2,3 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh trai bình thường là: 1/8 , 1/4 B 1/3 , 1/6 C 1/6, 1/3 D 1/4 , 2/3 Trong trình phát triển loài, ổ sinh thái loài bị thu hẹp chủ yếu tác đông mối quan hệ Vật ăn thịt Cạnh tranh khác Ký sinh B Hợp tác C D mồi loài Nuôi ruồi giấm môi trường có nhiệt độ 250C thời gian hệ 10 ngày môi trường có nhiệt độ 180C thời gian hệ 17 ngày Tổng nhiệt cho chu kỳ phát triển ruồi giấm là: 250 độ/ ngày B 278 độ/ ngày C 556 độ/ ngày D 170 độ/ ngày A Câu 11 : Một tế bào sinh tinh có kiểu gen BD Khi giảm phân đột biến trao đổi chéo xẩy ra, bd tạo nên số loại tinh trùng là: A B C D Câu 12 : Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội trội hoàn toàn, gen qui định tính trạng, đột biến phát sinh Có mấ y kêt luận sau với phép lai trên: (1) ti lệ đời có kiểu hình lặn tất tinh trạng 1/128 (2) sổ loại kiểu hình dược tạo thành 32 (3) ti lệ kiểu hình trội tất tính trạng là: 9/128 (4) số loại kiểu gen tạo thành: 64 A B C D Câu 13 : Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = Khi quan sát trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có SỞ GD & ĐT THANH HÓA THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013 - 2014 TRƯỜNG THPT TĨNH GIA II MÔN: SINH HỌC (Thời gian: 90 phút) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: MÃ ĐỀ: 311 Câu 1: Cho một cây tự thụ phấn, đời F 1 thu được 56,25% cây cao: 43,75% cây thấp. Trong số những cây thân thấp ở F 1, tỉ lệ cây thuần chủng là A. 1/7. B. 3/7. C. 1/9. D. 3/16. Câu 2: Đột biến cấu trúc NST nào sau đây không làm thay đổi số nhóm gen liên kết: A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn không tương hổ. C. Lặp đoạn. D. Đảo đoạn. Câu 3: Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P : ♀ AB ab Dd XX  ♂ Ab aB d XY thu được F 1 . Trong tổng số cá thể F 1 , số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1 %. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F 1 chiếm tỉ lệ A. 17 %. B. 2 %. C. 8,5 %. D. 10 %. Câu 4: Gen không phân mảnh là: A. Có vùng mã hóa liên tục. B. Có vùng mã hóa không liên tục. C. Có các đoạn mã hóa xen kẻ. D. Tùy thuộc vào tác nhân MT tại thời điểm mã hóa. Câu 5: Cho F 1 tự thụ phấn ở đời con F 2 thu được 4 loại kiểu hình khác nhau với tổng số 5600 cá thể trong đó số cá thể mang hai tính trạng lặn là 56. Nếu một gen quy định một tính trạng và không có đột biến xảy ra thì tính theo lý thuyết tỷ lệ những cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp ở F 2 chiếm tỷ lệ là A. 34 %. B. 4 %. C. 16 %. D. 64 %. Câu 6: Nghiên cứu một loài thực vật, phát hiện thấy tối đa 120 kiểu thể tam nhiễm kép ( 2n + 1 + 1 ) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài. Bộ NST lưỡng bội của loài đó là A. 16. B. 32. C. 120. D. 240. Câu 7: Xác suất để một người bình thường nhận được 1 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “ Bà nội ” và 22 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “ Ông ngoại ” của mình là A. 506/4 23 . B. 529/4 23 . C. 22/4 23 . D. 484/4 23 . Câu 8: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong. B. Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể. C. Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. D. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển. Câu 9: Cho biết ở người gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị, alen a quy định không phân biệt được mùi vị. Nếu trong 1 cộng đồng ngư ời đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a = 0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là? A. 1,97 %. B. 0,57 %. C. 1,72 %. D. 3,01 %. Câu 10: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau? A. Cơ quan tương tự. B. Cơ quan tương đồng. C. Hóa thạch. D. Cơ quan thoái hóa. Câu 11: Nếu đột biến lệch bội xảy ra ở giai đoạn phát triển sớm của hợp tử thì A. một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm. B. tạo nên thể tứ bội. C. toàn bộ cơ thể mang đột biến lệch bội. D. tạo nên thể dị đa bội. Câu 12: Trong một quần thể xét 5: Gen 1 có 3 alen, gen 2 có 4 alen hai gen này nằm trên cùng một cặp NST thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen hai gen này nằm trên NST giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y, gen 5 có 5 alen nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể: A. 1092. B. 108. C. 2340. D. 4680. MÃ ĐỀ: 311 Câu 13: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho giao phấn 2 Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 (Ngày 5/4/2015) ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (1 điểm) a. Kể tên và phân biệt bằng hình vẽ ba dạng hình tháp tuổi biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể sinh vật. b. Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Câu 2 (1 điểm) 1. Môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới số lượng cá thể của quần thể? 2. Sự chuyển hóa năng lượng trong chuỗi thức ăn diễn ra như thế nào? Câu 3 (1 điểm) a. Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu vực có các điều kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích. b. Cho biết những biện pháp chính của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Câu 4 (1 điểm) a. Sự kết hợp giữa các quá trình nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác? Giải thích? b. Hãy phân biệt: - NST kép với NST tương đồng - NST thường với NST giới tính. Câu 5 (1 điểm) Trong phân tử ADN, adenine (A) liên kết với timin (T) bởi 2 liên kết hydro và xitozin (X) liên kết với guanine (G) bởi 3 liên kết hydro. a. Số liên kết hydro của gen thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến gen sau đây? - Mất 1 cặp nucleotit - Thêm một cặp nucleotit. - Thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác. b. Có phải những trẻ đồng sinh luôn có cùng giới tính không? Tại sao? Câu 6 (1 điểm) a. Tìm 5 phép lai thích hợp thuộc các quy luật di truyền khác nhau đều cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 1:1. Mỗi quy luật có một sơ đồ lai minh họa. b. Cho biết cơ chế hình thành cặp NST tương đồng và các quá trình sinh học xảy ra trên một cặp NST tương đồng. Câu 7 (1 điểm) a. Cho biết những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình phát sinh giao tử cái và giao tử đực ở động vật. b. Tính ổn định của ADN ở mỗi loài sinh vật được đảm bảo nhờ cơ chế nào? Vì sao sự ổn định của ADN chỉ có tính tương đối? Câu 8 (1 điểm) Có 3 hợp tử kí hiệu là A,B và C. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST . Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatit. a. Hãy cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài? b. Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử trên. c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A,B,C nguyên phân là bao nhiêu? Câu 9 (1 điểm) a. Cho hai nòi chó thuần chủng lông trắng, dài và lông đen, ngắn giao phối với nhau được F 1 . Cho F 1 tiếp tục giao phối với nhau F 2 thu được 162 cá thể, trong đó có 91 cá thể lông đen, dài. - Xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên. - F 2 còn xuất hiện những kiểu hình nào? Chiếm tỷ lệ bao nhiêu? b. Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Xác định dạng đột biến đã xảy ra với gen A . Câu 10 (1 điểm) a.Thế nào là nhóm gen liên kết? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết b. Trong trường hợp cơ thể dị hợp tử về hai cặp gen lai với cơ thể có các tính trạng lặn tương ứng (trội hoàn toàn). Dựa vào kết quả lai hãy nêu cách nhận biết khi xảy ra di truyền độc lập hay di truyền liên kết. Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa. Gợi ý đáp án đề kiểm tra môn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT HẢI [...]... Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 18/25 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh, Khối: 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có: 06 trang) Họ và tên thí sinh: ……….……….….……… Số báo danh:………………………… ……… Mã đề thi: ... hạn sinh thái HẾT _ Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 12/25 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh, Khối: 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có: 06 trang) Họ và tên thí sinh: ……….……….….………... quy định các yếu tố sinh trưởng D đột biến trội gen quy định các yếu tố sinh trưởng Câu 27: Khi nói về sinh quyển và khu sinh học, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng A Sinh quyển gồm 3 khu sinh học chủ yếu là: trên cạn, nước ngọt và biển B Tiêu chí phân loại khu sinh học gồm: đặc điểm địa lí và khí hậu C Sinh quyển gồm: địa quyển, khí quyển và thủy quyển D Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trên Trái... phân trên tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? A 48 B 96 C 112 D 80 Câu 38: Khi nói về sinh quyển và khu sinh học, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng A Sinh quyển gồm: địa quyển, khí quyển và thủy quyển B Sinh quyển gồm 3 khu sinh học chủ yếu là: trên cạn, nước ngọt và biển C Tiêu chí phân loại khu sinh học gồm: đặc điểm địa lí và khí hậu D Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất Câu 39: Cho... là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong B Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thi u C Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thi u D Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức... protein (4) Gen bị đột biến dẫn đến protein được tổng hợp bị thay đổi chức năng Các thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người là A (1), (2), (4) B (1), (3), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) 6 Câu 38: Cho chuỗi thức ăn như sau : Sinh vật sản xuất (2,1 .10 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh. .. KHÔNG đúng A Trong giới hạn sinh thái, không phải mọi khoảng giá trị sinh vật đều phát triển thuận lợi B Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của các nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian C Dựa vào giới hạn sinh thái có thể dự đoán được khả năng phân bố của loài D Sinh vật bị chết khi ở khoảng giá trị nằm ngoài giới hạn sinh thái ME Me Câu 9: Cho... Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng A Trong giới hạn sinh thái, không phải mọi khoảng giá trị sinh vật đều phát triển thuận lợi B Sinh vật bị chết khi ở khoảng giá trị nằm ngoài giới hạn sinh thái C Dựa vào giới hạn sinh thái có thể dự đoán được khả năng phân bố của loài D Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của các nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn... 50: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng A Trong giới hạn sinh thái, không phải mọi khoảng giá trị sinh vật đều phát triển thuận lợi B Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của các nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian C Dựa vào giới hạn sinh thái có thể dự đoán được khả năng phân bố của loài D Sinh vật bị chết khi ở... là do tác động của A giao phối không ngẫu nhiên B đột biến C các yếu tố ngẫu nhiên D chọn lọc tự nhiên Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật? A Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thi u B Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong Trang 20/25 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc (Lần 4), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc (Lần 4), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc (Lần 4)

Từ khóa liên quan