Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án

285 1,452 15
  • Loading ...
1/285 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2016, 23:44

BỘ Y TẾ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY THÁNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng 201 của…………………………………… ) năm MỤC LỤC PHẦN I TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THỰC HIỆNDỰ ÁN CHƯƠNG I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 1.2 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 10 CHƯƠNG II TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 18 2.1.TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 18 2.2 PHÂN CẤP CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN .20 2.3 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ NGHIỆP VỤ TRONG CPMU 21 2.4 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ .25 2.5 HƯỚNG DẪN VỀ PHỤ CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG CHO CÁN BỘ TUYỂN CHỌN THEO HỢP ĐỒNG 28 CHƯƠNG III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ 30 3.1 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 30 3.2 KIỂM TRA, GIÁM SÁT 30 3.3 HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ .31 PHẦN II 33 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 33 CHƯƠNG I LẬP KẾ HOẠCH VỐN DỰ ÁN .34 1.1 QUY ĐỊNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH VỐN DỰ ÁN 34 1.2 QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VỐN 35 CHƯƠNG II NGÂN HÀNG PHỤC VỤ 37 VÀ CÁC VẤN ĐỀ MỞ TÀI KHOẢN 37 2.1 NGÂN HÀNG PHỤC VỤ 37 2.2 ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ CỦA CHỦ DỰ ÁN, KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN RÚT VỐN (CHỈ ÁP DỤNG Ở CPMU) 37 2.3 MỞ TÀI KHOẢN CHO DỰ ÁN 37 CHƯƠNG III QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI NGÂN, THANH TOÁN 39 3.1 CHUYỂN TIỀN TỪ NHTG CHO CPMU 39 3.2 CHU TRÌNH CHUYỂN VỐN ĐỐI VỚI HỢP PHẦN 42 CHƯƠNG IV QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DỰ ÁN 46 4.1 QUY ĐỊNH CHUNG KẾ TOÁN CỦA DỰ ÁN 46 4.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, BỘ MÁY KẾ TOÁN 46 4.3 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 47 4.4 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN 47 4.5 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 47 4.6 QUẢN LÝ TÀI SẢN 48 CHƯƠNG V CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 49 VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN 49 5.1 CÁC QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 49 5.2 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ .49 5.3 KIỂM TOÁN .51 5.4 LƯU TRỮ HỒ SƠ .52 5.5 QUYẾT TOÁN 52 CHƯƠNG VI CÁC NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN KHI KẾT THÚC DỰ ÁN 54 6.1 KIỂM KÊ VẬT TƯ, TÀI SẢN, TIỀN VỐN 54 6.2 XỬ LÝ CÔNG NỢ 54 6.3 LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH 54 6.4 BÀN GIAO TÀI SẢN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 54 6.5 BÀN GIAO CHỨNG TỪ, TÀI LIỆU KẾ TOÁN CỦA DỰ ÁN CHO BỘ PHẬN LƯU TRỮ .55 6.6 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 55 6.7 XỬ LÝ KẾT DƯ .55 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG 57 1.1.THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QLDA CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, MUA SẮM 57 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CƠ BẢN .57 1.3 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 58 CHƯƠNG II HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM 59 CHƯƠNG III KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 61 3.1 CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU .61 3.2 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI LẬP, PHÊ DUYỆT KHLCNT 61 CHƯƠNG IV ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN 63 4.1 TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ (QCBS) 63 4.2 TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN CHI PHÍ THẤP NHẤT (LCS) 72 4.3 TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN (CQS) 73 4.4 TUYỂN CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN 74 4.5 TUYỂN CHỌN TƯ VẤN TỪ MỘT NGUỒN DUY NHẤT (SSS) 74 4.6.SAO KÊ CHI PHÍ (SOE) 75 CHƯƠNG V ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP 76 5.1 ĐẤU THẦU CẠNH TRANH QUỐC TẾ (ICB) 76 5.2 ĐẤU THẦU CẠNH TRANH TRONG NƯỚC (NCB) 81 5.3 CHÀO HÀNG CẠNH TRANH (Shopping) 86 5.4 CHỈ ĐỊNH THẦU (DC) 88 5.5 LOẠI HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT (DESIGN, SUPPLY AND INSTALATION -DSI) CHO CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 88 CHƯƠNG VI KIỂM TRA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 91 6.1 THỦ TỤC KIỂM TRA TRƯỚC 91 6.2 THỦ TỤC KIỂM TRA SAU 92 PHẦN IV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP PHẦN 93 4.1 TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG 94 4.2 QUẢN LÝ THỰC HIỆN HỢP PHẦN 97 PHẦN V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP PHẦN 98 CHƯƠNG I THÔNG TIN CHUNG .99 1.1.THÔNG TIN CHUNG .99 1.2 CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BỆNH VIỆN ĐẦU TƯ 99 1.3 ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ .100 1.4 QUY TRÌNH ĐẦU TƯ 101 1.5 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐẦU TƯ CHO CÁC BỆNH VIỆN TW 103 1.6 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐẦU TƯ CHO CÁC TỈNH 104 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU THỎA THUẬN TÀI TRỢ .108 2.1 MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN TÀI TRỢ .108 2.2 CÁC NỘI DUNG CỦA THỎA THUẬN TÀI TRỢ 108 2.3 SỬA ĐỔI THỎA THỎA THUẬN TÀI TRỢ 109 CHƯƠNG III THỰC ĐƠN GIẢI PHÁP VÀ CÁC HƯỚNG DẪN 110 3.1 THỰC ĐƠN GIẢI PHÁP .110 3.2 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 111 3.3 BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC 111 3.4 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN 111 3.5 CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, MUA SẮM 111 3.6 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 111 3.7 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC 111 CHƯƠNG IV CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 112 4.1 VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 112 4.2 VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THANH TOÁN VỐN VÀ ĐẤU THẦU 118 CHƯƠNG V KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP 120 5.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP 120 5.2.CÁC CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP .120 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH 121 5.4 THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH .123 5.5 NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 124 PHẦN VI QUẢN LÝ NGUY CƠ MÔI TRƯỜNG .125 6.1 Cơ sở để thực 126 6.2 Các thủ tục quy trình 134 PHỤ LỤC .137 PHỤ LỤC I MÔ TẢ THỰC ĐƠN GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 138 PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 164 PHỤ LỤC III MẪU KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA TỈNH 177 PHỤ LỤC IV MẪU KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI CỦA BỆNH VIỆN 179 PHỤ LỤC V BỘ BẢNG KIỂM CỦA DỰ ÁN (SCORECARD) 181 PHỤ LỤC VI MẪU THỎA THUẬN TÀI TRỢ 249 PHỤ LỤC VII ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP KIỂM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẦU TƯ CHO CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG 270 PHỤ LỤC VIII HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ / BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .272 PHỤ LỤC IXIX: HƯỚNG DẪN LẬP SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN 276 PHỤ LỤC X: MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN .280 Phụ lục 1: Bảng mô tả tiến độ mua sắm đấu thầu 282 Phụ lục 2: Bảng mô tả tiến độ thực hợp đồng .283 Phụ lục 3: Tiến độ thực đào tạo, truyền thông, nâng cao lực .284 Phụ lục 4: Tiến độ giải ngân 285 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP BTC BKHĐT CĐT CQLN&TCĐN KCB BS BV BVĐK BYT CĐT CSSK CSSKBĐ CSYT ĐBSCL HCSN HMIS KTV KT-XH LĐTBXH NHTG An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Chủ đầu tư Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại (BTC) Khám chữa bệnh Bác sỹ Bệnh viện Bệnh viện đa khoa Bộ Y tế Chủ đầu tư Chăm sóc sức khỏe Chăm sóc sức khỏe ban đầu Cơ sở y tế Đồng Sông Cửu long Hành nghiệp Hệ thống thông tin quản lý y tế Kỹ thuật viên Kinh tế - Xã hội Lao động – thương binh – xã hội Ngân hàng Thế giới NVYT CPMU PMU QLDA SYT TTB TTGDSK TTYTDP TYTX UBND VSDT VSMT XDCB XLCT XN NHTG WHO VIHEMA Nhân viên y tế Ban Quản lý dự án Trung ương Ban Quản lý dự án tỉnh/Bệnh viện trung ương Quản lý dự án Sở Y tế Trang thiết bị Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm y tế dự phòng Trạm y tế xã Ủy ban nhân dân Vệ sinh dịch tễ Vệ sinh môi trường Xây dựng Xử lý chất thải Xét nghiệm Ngân hàng giới Tổ chức Y tế giới Cục Quản lý Môi trường Y tế PHẦN I TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THỰC HIỆNDỰ ÁN Chương I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN + Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; + Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 Chính phủ quản lý,sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ; + Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài Quy định quản lý tài chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vay ưu đãi nước nhà tài trợ; + Văn số 1367/TTg-QHQT ngày 9/8/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, vay vốn Ngân hàng giới; + Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 21/01/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; + Quyết định số 2297/QĐ-BYT ngày 01/07/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế việc điều chỉnh nguồn vốn đối ứng Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; + Hiệp định Tín dụng Phát triển số 4899-VN ký ngày 31/5/2011giữa đại diện nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ngân hàng Thế giới; + Quyết định số 4708/QĐ-BYT ngày 6/12/2010 việc thành lập Ban đạovà Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới (NHTG); + Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế việc điều chỉnh, bổ sung Bản đạo Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới; + Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 19/3/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 1.2 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1.2.1.Tên Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Tên tiếng Anh: Hospital Waste Management Support Project) 1.2.2 Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế 1.2.3 Cơ quan chủ dự án Bộ Y tế Sở Y tế hỗ trợ đầu tư từ Dự án, chức chủ đầu tư tiểu dự án xử lý chất thải Dự án tài trợ thực sau: + Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Trung ương (thực hợp phần 3); + Các bệnh viện tuyến Trung ương (thực hợp phần tuyến trung ương); + Các Sở Y tế theo định cấp có thẩm quyền (thực hợp phần tuyến địa phương) 1.2.4 Địa bàn thực Dự án Cả nước (các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tuyến tỉnh huyện thỏa mãn tiêu chí đầu tư) Bộ Y tế 1.2.5 Thời gian thực Sáu (6) năm, kể từ ngày Dự án có hiệu lực (1/9/2011) đến 31/8/2017 1.2.6 Mục tiêu Dự án a) Mục tiêu chung Nhiệm vụ 3: Kiểm định hạng mục đầu tư Trong trình kiểm định ban đầu kiểm định đầu ra, IVA thực việc kiểm tra thực tế hạng mục đầu tư bao gồm hệ thống xử lý nước thải, thiết bị xử lý chất thải rắn, phương tiện vận chuyển theo thỏa thuận riêng biệt Đối với sở đầu tư, IVA xác nhận thực tế hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn/quy định hành kiểm tra báo cáo liên quan lưu giữ bệnh viện Tại bệnh viện, trình tự công việc sau: (i) kiểm tra hoạt động thiết bị lắp đặt; (ii) kiểm tra phù hợp với luật quy định hành; (iii) chụp ảnh việc xử lý chất thải y tế bệnh viện Nhiệm vụ 4: Kết luận khuyến nghị Sau hoàn thành kiểm định ban đầu kiểm định đẩu ra, IVA phải có trách nhiệm đưa kết luận việc đầu tư đơn vị thụ hưởng: (i) viêc đầu tư có theo danh mục phê duyệt Thỏa thuận ký hay không? (ii) hệ thống xử lý chất thải rắn nước thải có đạt tiêu chuẩn Việt Nam hay không? (iii) lực quản lý hậu cần nội đơn vị thụ hưởng nào? (iv) nguy môi trường sức khỏe cộng đồng có đảm bảo hay không? Kết luận sở cho lần giải ngân cuối Dự án chủ đầu tư IVA có trách nhiệm đưa phân tích khuyến nghị bao gồm học rút từ việc triển khai nguồn vốn tài trợ khác nhau, định mức chi phí, hỗ trợ quản lý từ CPMU Nhiệm vụ hoàn thành với hợp tác chặt chẽ CPMU, chủ đầu tư, bệnh viện thụ hưởng, quan kiểm toán tài kỹ thuật Ngoài ra, IVA yêu cầu thực thêm số nhiệm vụ khác theo thỏa thuận CPMU IVA, tùy theo kết thực công việc nguồn kinh phí IV CÁC BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH Báo cáo kiểm định ban đầu Kiểm định ban đầu dự kiến hoàn thành vòng 30 ngày sau ký Thỏa thuận tài trợ Báo cáo Kiểm định ban đầu mô tả tình trạng trước đầu tư việc quản lý chất thải y tế bệnh viện nhận tài trợ trực tiếp từ nguồn vốn, chứng minh tiêu chí lựa chọn phù hợp, đánh giá nhận thức cộng đồng xử lý chất thải bệnh viện Báo cáo trình lên CPMU không chậm 30 ngày sau chuyến kiểm định thực địa Báo cáo kiểm định đầu Lần kiểm định đầu phải hoàn thành vòng 45 ngày kể từ nhận yêu cầu kiểm định chủ đầu tư Báo cáo gửi lên CPMU Ngân hàng Thế giới vòng 30 ngày sau hoàn thành kiểm định thực địa Sau báo cáo IVA hoàn thành sở tiếp thu ý kiến góp ý, chủ đầu tư đính kèm với báo cáo IVA yêu cầu giải ngân để tiến hành toán khoản tài trợ Trong số trường hợp cần thiết, báo cáo kiểm định cần có chứng nhận cán tra môi trường, CMPU mời tham gia vào đoàn kiểm định V THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Thời gian thực nhiệm vụ kiểm định IVA có hiệu lực từ ký kết thỏa thuận IVA CPMU (biên ghi nhớ kèm theo) Dự án kết thúc 271 Với lần thực kiểm định độc lập, sau CPMU có công văn thông báo thức danh sách bệnh viện cần kiểm định với IVA, IVA chuẩn bị kế hoạch kiểm định để thống với CPMU Thời gian thực kiểm định với đơn vị thụ hưởng kế hoạch kiểm định thống với CPMU VI THANH TOÁN Các chi phí để thực việc kiểm định độc lập tài trợ Dự án Các chi phí toán dựa đơn giá định mức liên quan quy định Chính phủ Việt Nam Các chi phí đặc thù xây dựng dựa chế tài riêng Dự án Ngân hàng Thế giới Thanh toán khoản chi phí thẩm định cho IVA theo quy trình sau: + Tạm ứng 50% tổng kinh phí kế hoạch kiểm định hai bên thống + Thanh toán số tiền lại dựa báo cáo kết thẩm định chứng từ cho khoản chi hợp lệ VII QUẢN LÝ NHIỆM VỤ Trong trình thực kiểm định độc lập, IVA chọn làm việc đạo chung CPMU IVA phối hợp chặt chẽ với VIHEMA/Bộ Y tế, Sở Y tế bệnh viện đầu tư Trong trường hợp xuất việc kế hoạch, IVA phải có trách nhiệm thông báo văn với CPMU để đề xuất phương hướng giải PHỤ LỤC VIII HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ / BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA TỈNH … BỆNH VIỆN … 272 I Yêu cầu chung - Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án đầu tư lập dựa quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 văn hướng dẫn liên quan; - Trong trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án đầu tư cần có tham gia bệnh viện thụ hưởng để đảm bảo tính bền vững hiệu vận hành, sừ dụng công trình đầu tư - Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án đầu tư chuyên gia CPMU thành viên TAG đọc góp ý văn để đảm bảo chất lượng hiệu đầu tư II Yêu cầu thành phần hồ sơ a viện Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án đầu tư Nội dung lưu ý dự án có hạng mục đầu tư xử lý nước thải bệnh - Xác định đầu nước thải bệnh viện A hay B theo quy định nhà nước (QCVN 28) quan cấp phép xả thải (Sở TNMT) Đối với bệnh viện theo quy định nước thải sau xử lý B yêu cầu không nên sử dụng công nghệ màng MBR tránh lãng phí đầu tư giảm chi phí vận hành sau - Quy mô công suất xử lý (tính toán lý thuyết khảo sát thực tế) để đảm bảo hệ thống xử lý đầy đủ có tính tới yếu tố phát triển bệnh viện tương lai Khảo sát thực tế nhu cầu xử lý nước thải xử dụng phương pháp trực tiếp gián tiếp (đặt đồng hồ đo nước thải, lấy hóa đơn nước đầu vào tháng gần nhất, xác đinh công suất giếng khoan bể chứa v.v ) - Phải tính toán làm rõ lượng bùn thải phát sinh trình vận hành hệ thống, phương án xử lý, chi phí xử lý bao nhiêu… - Phải có phân tích đánh giá lựa chọn công nghệ phù hợp với bệnh viện (yếu tố công nghệ, chi phí vận hành, bảo dưỡng, thay thế…) - Yêu cầu tính toán khoa học dựa thông số đầu vào để tính toán lựa chọn thiết bị, kích thước bể… - Tính toán kết cấu công trình xây dựng bể nước, nhà điều hành (Bao gồm tính móng, đẩy nổi, chịu lực…) - Cần có khảo sát kỹ tổng thể từ điểm phát sinh thu gom nước thải, công trình xử lý sơ chỗ, hệ thống cống thu gom vận chuyển nước thải công trình xử lý, công trình xử lý công trình xả môi trường tiếp nhận Từ lên phương án thiết kế hệ thống thu gom tách biệt nước thải nước bề mặt Hệ thống bao gồm (bể phốt, hố ga, đường ống…) đảm bảo thu gom tối đa nước thải bệnh viện 273 - Cần khảo sát hệ thống điện động lực tính toán kiểm tra xem có đáp ứng công suất phát sinh hệ thống xử lý nước thải hay không? Cần có giải pháp cụ thể để công trình vận hành an toàn đưa vào sử dụng - Các mô tả hậu cần nội bộ, đào tạo, truyền thông phải thể thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật / dự án đầu tư b Nội dung lưu ý dự án có hạng mục đầu tư xử lý chất thải rắn y tế nguy hại - Cung cấp thông tin chung bệnh viện vị trí, mặt tổng thể, số lượng giường bệnh số lượng chất thải rắn phát sinh ngày Đối với dự án đầu tư theo mô hình cụm bệnh viện, cần cung cấp thông tin số giường bệnh sở y tế công lập, ước lượng số lượng chất thải rắn phát sinh khu vực thuộc phạm vi xử lý cụm (bao gồm sở y tế tư nhân) khoảng cách sở y tế công lập đến địa điểm đầu tư - Cung cấp thông tin thực trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại bệnh viện như: quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý chất thải; vị trí trạng nhà lưu giữ, - Phân tích lựa chọn công nghệ giải pháp kỹ thuật, dựa yếu tố hiệu xử lý, đồng hệ thống thiết bị, chi phí đầu tư, chi phí vận hành, yêu cầu kỹ cho nhân viên vận hành, vấn đề an toàn lao động yếu tố an toàn môi trường có liên quan; - Đưa đặc tính kỹ thuật thiết kế chi tiết hạng mục đầu tư Các đặc tính kỹ thuật thiết kế đề xuất dựa Sổ tay hướng dẫn dự án quy định hành, phù hợp với định hướng đầu tư Đối với thiết bị xử lý chất thải rắn, cần đưa yêu cầu kỹ thuật sau: công suất xử lý (kg/h), dung tích khoang xử lý (l) trường hợp thiết kế hệ thống xử lý theo mẻ, thời gian xử lý mẻ (phút), hiệu xử lý yêu cầu hệ thống nghiền, cắt; - Đề xuất quy trình thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế nguy hại sau triển khai đầu tư - Ước tính chi phí xử lý chất thải rắn y tế nguy hại hệ thống sau đầu tư bao gồm chi phí nhân công, vật tư tiêu hao, chi phí quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị; - Phân tích tác động môi trường, xã hội có liên quan Tài liệu khảo sát địa chất, địa hình - Bao gồm thông tin khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn để phục vụ công tác thiết kế - Cần thiết phải có mũi khoan khảo sát vị trí đặt bể ngầm qua kinh nghiệm bệnh viện thi công hạng mục dễ xảy cố nhiều Hồ sơ thiết kế thuyết minh vẽ thi công 274 - Bản vẽ thiết kế bao gồm (Bản vẽ tổng mặt bằng, vẽ khu xử lý nước thải, vẽ sơ đồ công nghệ, vẽ công nghệ, vẽ xây dựng, vẽ hệ thống điều khiển, vẽ hệ thống thu gom, nhà lưu giữ, xử lý chất thải, sân đường tiếp cận khu xử lý rác, hang rào khu vực xử lý chất thải…) Yêu cầu vẽ tiết (để thi công) nên phải đầy đủ kích thước, cos cao độ, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, thống kê chi tiết, dẫn kỹ thuật, vật liệu sử dụng, công suất, tính kỹ thuật… Hồ sơ dự toán - Dự toán lập sở định mức nhà nước đơn giá địa phương thời điểm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Đối với thiết bị định mức kỹ thuật cần lấy ba báo giá xin chứng thư thẩm định giá đơn vị có tư pháp nhân - Cần tính toán chi phí khác bảo hiểm, kiểm toán đầy đủ dự án Đánh giá tác động môi trường (đối với dự án đầu tư hạng mục xử lý nước thải bệnh viện) - Đánh giá tác động công trình xây dựng hộ dân xung quanh (ảnh hưởng tới công trình xây dựng, ảnh hưởng tới nguồn nước, không khí…) - Cần đề biện pháp giảm thiểu tác động công trình hộ dân môi trường xung quanh 275 PHỤ LỤC IXIX: HƯỚNG DẪN LẬP SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN 3.7.2.1 Về cấu trúc Sổ tay Đề nghị bệnh viện tham khảo cấu trúc Sổ tay Quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 105/2014/QĐMT ngày 03/7/2014 3.7.2.2 Về nội dung Sổ tay MỞ ĐẦU: Nêu cần thiết phải xây dựng Sổ tay, mục đích đối tượng sử dụng Sổ tay CHƯƠNG HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI Y TẾ TỚI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế bệnh viện 1.1.1 Thông tin chung bệnh viện - Tên bệnh viện, địa chỉ, điện thoại quan; họ tên, điện thoại liên hệ người giao phụ trách quản lý chất thải bệnh viện - Tổng số khoa/phòng bệnh viện (Số khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng) Liệt kê tên khoa, phòng bệnh viện - Chỉ tiêu giường bệnh theo kế hoạch Giường bệnh thực tế Công suất sử dụng giường bệnh 1.1.2 Tình hình phát sinh chất thải y tế bệnh viện - Tên loại chất thải rắn y tế theo phân loại chất thải Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT - Lượng chất thải rắn phát sinh (kg) theo loại tính 24 (ngày, đêm) - Lượng nước thải y tế phát sinh 24 (ngày, đêm) - Chất thải khí nguy hại (nếu có) 1.2 Hiện trạng hệ thống quản lý xử lý chất thải y tế bệnh viện 1.2.1 Hiện trạng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa công trình xử lý nước thải Mô tả sơ đồ hệ thống thu gom nước thải, nước mưa; công trình xử lý nước thải y tế 1.2.2 Hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ xử lý chất thải rắn y tế: Mô tả sơ đồ đường chất thải rắn y tế từ phát sinh đến nơi lưu giữ/xử lý cuối cùng; công tác phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý chất thải y tế bệnh viện 1.3 Ảnh hưởng chất thải y tế tới người môi trường(Phần tham khảo nội dung tương ứng Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014, nhiên nêu ảnh hưởng loại chất thải mà bệnh viện có) 276 CHƯƠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN 2.1 Cơ cấu tổ chức bệnh viện 2.1.1 Sơ đồ cấu tổ chức khoa, phòng bệnh viện 2.1.2 Sơ đồ tổ chức phận giao trách nhiệm quản lý chất thải y tế bệnh viện 2.2 Phân công trách nhiệm quản lý chất thải y tế bệnh viện(phần tham khảo thêm hướng dẫn Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014 Tuy nhiên BỆNH VIỆN cần phải viết theo thực tế quản lý, phân công nhiệm vụ bệnh viện Nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu, phận, cá nhân đảm nhận vị trí công tác quản lý CTYT bệnh viện), bao gồm: - Trách nhiệm Lãnh đạo bệnh viện phụ trách QLCTYT - Trách nhiệm Trưởng phận/khoa/phòng bệnh viện - Trách nhiệm Trưởng phận QLCTYT bệnh viện - Trách nhiệm nhân viên y tế - Trách nhiệm nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ XLCT y tế - Trách nhiệm người bệnh người nhà QLCTYT bệnh viện 2.3 Khen thưởng, xử phạt QLCTYT Nêu cụ thể quy định khen thưởng, xử phạt phận, cá nhân trình thực QLCTYT bệnh viện CHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ GIẢM THIỂU PHÁT SINH CHẤT THẢI Y TẾ 3.1 Kế hoạch quản lý và giảm thiểu chất thải y tế 3.1.1 Kế hoạch quản lý chất thải bệnh viện(Phần cần viết chi tiết hướng dẫn lập Kế hoạch quản lý chất thải bệnh viện đưa mẫu Kế hoạch quản lý chất thải bệnh viện (tham khảo mẫu Kế hoạch quản lý chất thải Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014 để chỉnh sửa mục cho phù hợp với thực bệnh viện) 3.1.2 Chương trình giảm thiểu chất thải Tham khảo mục 4.3 Sổ tay QLCTYT ban hành Cục QLMTYT để viết sở xem xét nội ung áp dụng vào bệnh viện) 3.2 Quy trình quản lý chất thải (từ phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý) 3.2.1 Quy trình quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện (Tham khảo bảng từ Bảng 5.2 đến Bảng 5.10 Mục 5.1.3 Sổ tay hướng dẫn Cục QLMTYT Tuy nhiên phải vào thực tế bệnh viện để xây dựng quy trình cho phù hợp 3.2.2 Quy trình quản lý nước thải bệnh viện 3.2.2.1 Quản lý hệ thống thu gom nước thải, nước mưa chảy tràn bề mặt Phần cần nêu cụ thể nội dung cần kiểm tra, quản lý hệ thống thu gom 277 nước thải, nước mưa Các hạng mục cần kiểm tra, thời gian kiểm tra(định kỳ, đột xuất) biên kiểm tra 3.2.2.2 Quản lý hệ thống xử lý nước thải (Cần viết rõ, cô đọng sở tham khảo hướng dẫn nhà sản xuất nội dung liên quan đến vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục cố…) 3.2.3 Quy trình quản lý khí thải Đối với sở có lò đốt chất thải phòng xét nghiệm có phát sinh dung môi hữu cơ, hóa chất độc hại cần nêu mục sở tham khảo Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014 Các sở không cần đưa nội dung vào Sổ tay 3.3 Kinh phí quản lý chất thải Căn vào điều kiện thực tế của bệnh viện để đưa nguồn kinh phí chi cho công tác quản lý chất thải Đồng thời vào tỷ lệ lạm phát mức tăng trưởng bệnh viện để đưa nguyên tắc tỷ lệ tăng kinh phí hàng năm cho công tác quản lý chất thải bệnh viện CHƯƠNG AN TOÀN VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI GÂY RA 4.1 An toàn quản lý chất thải y tế 4.1.1 Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên y tế (danh mục, số lượng loại bảo hộ lao động phải trang bị hàng năm đối tượng trang bị) 4.1.2 Kiểm tra, giám sát sử dụng BHLĐ nhân viên y tế Chỉ rõ cá nhân/bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xử lý có vi phạm 4.2 Ứng phó cố môi trường chất thải gây ra(căn vàothực tế bệnh viện để xác định loại cố xẩy quy trình ứng phó, tham khảo Chương Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014) 4.2.1 Xử lý tình tai nạn nhân viện QLCT y tế 4.2.2 Ứng phó cố môi trường chất thải gây 4.2.3 Báo cáo sau cố CHƯƠNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ (tham khảo chương Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014) 5.1 Đào tạo, tập huấn quản lý CTYT 5.1.1 Đối tượng cần đào tạo, tập huấn 5.1.2 Nội dung đào tạo, tập huấn 5.1.3 Kế hoạch triển khai đào tạo tập huấn (Nêu cụ thể hình thức tổ chức lớp, số lượng lớp Nội dung cần phù hợp với Kế hoạch quản lý chất thải Chương Sổ tay) 278 5.2 Truyền thông quản lý chất thải y tế 5.2.1 Đối tượng truyền thông 5.2.2 Nội dung truyền thông 5.2.3 Phương thức truyền thông 5.2.4 Kế hoạch thực truyền thông (Cách viết tương tự mục 5.1.3) CHƯƠNG QUAN TRẮC, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ HỒ SƠ 6.1 Theo dõi, giám sát vận hành hệ thống quản lý chất thải y tế Ghi cụ thể yêu cầu theo dõi, giám sát vận hành hệ thống quản lý chất thải y tế bệnh viện 6.2 Quan trắc môi trường y tế 6.2.1 Quan trắc chất thải rắn 6.2.2 Quan trắc nước thải 6.2.3 Quan trắc khí thải Tùy theo tình hình thực tế bệnh viện để viết nội dung này, Nếu bệnh viện không xử lý chất thải rắn lò đốt có bệnh viện nội dung quan trắc khí thải lò đốt Tại mục cần cụ thể số lượng điểm quan trắc thông số quan trắc để làm sở cho phần xây dựng kế hoạch kinh phí 6.3 Báo cáo và lưu giữ hồ sơ môi trường(Tham khảo Mục 8.2 8.3 Sổ tay quản lý chất thải y tế bệnh viện Cục Quản lý môi trường y tế ban hành QĐ 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014) 6.3.1 Kế hoạch báo cáo môi trường và quản lý chất thải 6.3.2 Nội dung báo cáo môi trường và quản lý chất thải 6.3.3 Hồ sơ môi trường PHỤ LỤC PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO (Mẫu báo cáo quan có thẩm quyền ban hành; mẫu báo cáo nội bệnh viện ban hành) PHỤ LỤC CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHI TIẾT (Trong trường hợp quy trình không đưa cụ thể vào nội dung Sổ tay) PHỤ LỤC CÁC TÀI LIỆU KHÁC (Các văn liên quan đến QLCT bệnh viện) 279 PHỤ LỤC X: MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (Áp dụng cho PMU báo cáo định kỳ với CPMU) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: / ngày .tháng năm BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN (tháng năm 201 ) Kính gửi: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện I Thông tin chung dự án Chủ đầu tư: Địa điểm dự án: Tổng mức đầu tư nguồn vốn theo thỏa thuận tài trợ: II Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực chung dự án: Nhận xét chung tiến độ thực theo quy trình thực dự án Nhận xét tập trung vào kết thực hiện, tiến độ thực theo thỏa thuận tài trợ ký kết khó khăn vướng mắc phát sinh (nếu có) 1.2 Công tác lập dự án đầu tư/Báo cáo KTKT - Thông tin hạng mục đầu tư, công suất, mức đầu tư cho bệnh viện thụ hưởng -Tiến độ thực theo giai đoạn thực - Khó khăn giải pháp đề xuất 1.2 Công tác mua sắm đấu thầu: Đánh giá trạng công tác mua sắm, đấu thầu hạng mục dự án, vướng mắc trình thực hiện, đồng thời hoàn thiện phụ lục ( Chi tiết xem phụ lục – Tiến độ mua sắm đấu thầu) 1.3 Công tác thi công, lắp đặt thiết bị: Báo cáo hạng mục, gồm: giá trị, khối lượng công việc thực theo tiến độ cam kết hợp đồng, khó khăn phát sinh trình thực Đối với hệ thống xử lý chất thải rắn lỏng, nêu rõ công suất xử lý (chất thải rắn Kg/giờ, CT lỏng: m3/ngày đêm), đồng thời hoàn thiện phụ lục (chi tiết xem phụ lục 2– Bảng mô tả tiến độ thực hợp đồng) 1.4 Công tác đào tạo, truyền thông, nâng cao lực: 280 Báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo, truyền thông, giám sát chất thải y tế, lập sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải bệnh viện cam kết thỏa thuận tài trợ, khó khăn vướng mắc phát sinh trình thực hiện, đồng thời hoàn thiện phụ lục3 (chi tiết xem phụ lục – Tiến độ đào tạo, truyền thông, nâng cao lực) 1.5 Công tác tài giải ngân: Báo cáo tình hình quản lý vốn tài trợ, vốn đối ứng tổng hợp kết giải ngân, khó khăn vướng mắc phát sinh trình thực hiện, đồng thời hoàn thiện phụ lục (chi tiết xem phụ lục 4– Tiến độ giải ngân) 1.6 Các hoạt động khác: Nêu hoạt động/ vấn đề khác phát sinh trình triển khai dự án (nếu có) III Đề xuất giải pháp thực hiện: (Đề xuất giải pháp thực cụ thể để khắc phục khó khăn nêu phần II báo cáo này) IV Kế hoạch triển khai thực thời gian tới: Mô tả kế hoạch chi tiết hoạt động, hạng mục giai đoạn tiếp theo, thời gian dự kiến hoàn thành toàn dự án Nơi nhận: CHỦ ĐẦU TƯ - Như trên; (ký tên, đóng dấu) - 281 PHỤhụ LlỤCục: Phụ lục 1: Bảng mô tả tiến độ mua sắm đấu thầu Stt Mã số Mô tả hợp hợp đồng đồng Giá dự toán Đồng tiền I Giá Phương Phê duyệt thức đấu HSMT/HSYC thầu WB Sở Y tế Thông Phát hành Mở thầu báo mời HSMT/ thầu HSYC Hoàn thành đánh giá Thông tin hợp đồng Ngày ký hợp đồng Tên nhà thầu trúng thầu Đồng tiền Giá hợp đồng Thời Ngày bắt Loại gian đầu thực hợp thực hợp đồng hợp đồng đồng Tiến độ cập nhật đến ngày …./ …./2014 HÀNG HÓA 1.1 1.2 1.3 II XÂY LẮP 2.1 2.2 2.3 III TƯ VẤN 3.1 282 Phụ lục 2: Bảng mô tả tiến độ thực hợp đồng Hệ thống xử lý chất thải rắn Hệ thống thu gom nước thải II Hệ thống xử lý nước thải tập trung Bệnh viện … Tương tự hạng mục bệnh viện 283 Phụ lục 3: Tiến độ thực đào tạo, truyền thông, nâng cao lực TT Nội dung/ hạng mục Đơn vị Số lượng Tiến độ thực Ngày hoàn thành theo kế hoạch I Bệnh viện … Hiện trạng tiến độ (cập nhật đến ngày …./…./201 ) BV Xây dựng Sổ tay quản lý chất thải bệnh viện Đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt Người Đào tạo vận hành bảo dưỡng công nghệ xử lý Người nước thải/ chất thải rắn Đào tạo cho nhân viên bệnh viện (bác sĩ, Người điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, y công, hội đồng KSNK) Truyền thông nâng cao nhận thức Theo dõi giám sát (tuân thủ quy trình, chất lượng nước thải, chất lượng khí thải, bất hoạt vi sinh, môi trường nước xung quanh, MT không khí xung quan, vi sinh bề mặt) Đợt II Bệnh viện … (tương tự hạng mục bệnh viện trên) …… 284 Phụ lục 4: Tiến độ giải ngân Tỷ giá: STT Nội dung Tổng mức đầu tư Theo thoản thuận tài trợ (USD) Theo BCKTKT DAĐT (VNĐ) Số kinh phí CPMU cấp (USD) Thời điểm báo cáo Lũy kế Số tiền PPMU giải ngân (USD) Thời điểm báo cáo Tỷ lệ giải ngân (%) đến ngày Lũy kế từ đầu dự án Xử lý, tiêu hủy chất thải rắn Thu gom, xử lý nước thải Hậu cần nội bộ, nâng cao lực Quản lý khoản tài trợ Hỗ trợ quản lý dự án (Nguồn vốn đối ứng) 285 Ghi [...]... và tổng hợp kế hoạch chung của toàn dự án, các phương án điều chỉnh kế hoạch và điều chỉnh các nguồn lực của dự án Chuẩn bị các báo cáo bảo vệ kế hoạch b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, giám sát các đơn vị tham gia dự án thực hiện các hoạt động theo kế hoạch Tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án ở tuyến trung ương và các hoạt... 3.3 HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ Trong suốt chu kỳ thực hiện, Dự án sẽ tiến hành những hoạt động đánh giá hoạt động như sau: 3.3.1 Đánh giá ban đầu Đánh giá ban đầu sẽ tiến hành trong thời gian khởi động Dự án nhằm thu thâp các thông tin cơ bản về các chỉ số của Dự án Các chỉ số này sẽ được sử dụng trong quá trình theo dõi đánh giá thực hiện dự án, đánh giá kết thúc dự án 3.3.2 Đánh giá giữa kỳ Đánh giá giữa kỳ... mẫu thống kê báo cáo về tài chính kế toán của Dự án, lưu giữ các tài liệu liên quan đến công tác tài chính kế toán của Dự án tại đơn vị h) Phối hợp với CPMU để tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá và chủ trì chuẩn bị các báo cáo về thực hiện Dự án thành phần và toàn dự án tại tỉnh i) Triển khai công tác đấu thầu theo hướng dẫn của Dự án + Tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm; + Phê duyệt... tham gia dự án xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn Dự án b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm - Tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm đấu thầu hợp phần 1 và 3 của Dự án Hướng dẫn, theo dõi, giám sát các hoạt động mua sắm đấu thầu do các đơn vị tham gia Dự án thực hiện c) Phối hợp và hỗ trợ Phối hợp với các tổ khác trong việc tổ chức thực hiện những... thời so sánh với các chỉ số đầu vào Dự án sẽ tiến hành thuê đơn vị đánh giá độc lập để thực hiện đánh giá kết thúc Đồng thời qua việc tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện Dự án, các nhà quản lý sẽ rút ra các kinh nghiệm cần thiết làm cơ sở để xây dựng các chương trình, dự án đầu tư mới trong giai đoạn tiếp theo 32 PHẦN II HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 33 Chương I LẬP KẾ HOẠCH VỐN DỰ ÁN 1.1 QUY... tiêu và hiệu quả đầu ra của Dự án; - Thực hiện bàn giao kết quả của Dự án và kết toán trị giá vốn đầu tư cho các đơn vị thụ hưởng để làm cơ sở quyết toán khi kết thúc Dự án với Bộ Tài chính Cơ cấu cơ bản của BQLDATW như sau: 2.3 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ NGHIỆP VỤ TRONG CPMU 2.3.1 Điều phối viên Dự án 21 Điều phối viên dự án giúp Giám đốc, Phó giám đốc dự án điều hành dự án Điều phối viên được tuyển... Dự án d) Vốn của Dự án để thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2 được quản lý, sử dụng theo quy định đối với nguồn vốn đầu XDCB e) Vốn của Dự án để thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 1 và Hợp phần 3 được quản lý, sử dụng theo quy định đối với nguồn vốn HCSN 1.2.10 Kế hoạch thực hiện và quy trình cơ bản lựa chọn địa bàn, địa chỉ đầu tư Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 06 năm kể từ ngày Dự án. .. soát nội bộ cho Dự án tại cấp tỉnh c) Thực hiện việc rút vốn, thanh toán, quyết toán với CPMU để đảm bảo kinh phí hoạt động và tiến độ của Dự án d) Hàng năm, tổ chức để kiểm toán nội bộ bao gồm: Thông báo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác tài chính kế toán đối với các nguồn vốn của Dự án, theo các điều khoản trong Hiệp định tín dụng và các quy định hiện hành của Nhà... chu kỳ Dự án đối với tất cả các thành phần của Dự án Đánh giá giữa kỳ sẽ tiến hành kết hợp đi kiểm tra tại chỗ và thu thập 31 số liệu qua báo cáo của các tỉnh để xem xét các cam kết pháp lý của Dự án, kết quả thực hiện các mục tiêu của Dự án và đề xuất các điều chỉnh cần thiết của dự án đảm bảo cho Dự án tiếp tục tiến hành hiệu quả, đạt được mục tiêu đầu tư đã xác định 3.3.3 Đánh giá cuối kỳ Đánh giá... trong việc tổ chức thực hiện những hoạt động có tính chất chuyên môn của Dự án Hỗ trợ các đơn vị tham gia thực hiện dự án giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên cơ sở các điều khoản của Hiệp định vay và các quy định hiện hành của Nhà nước Phối hợp với các nhà tài trợ và các cơ quan hữu quan trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện Dự án d) Thông tin,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Chương I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN, Chương II TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN, Đảm bảo bí mật của Dự án và bí mật quốc gia., Chương III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ, Chương I LẬP KẾ HOẠCH VỐN DỰ ÁN, Chương III QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI NGÂN, THANH TOÁN, Chương IV QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DỰ ÁN, VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN, Chương VI CÁC NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN KHI KẾT THÚC DỰ ÁN, Chương IV ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN, Chương V ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP, PHẦN IV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP PHẦN 1, PHẦN V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP PHẦN 2, 2 CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BỆNH VIỆN ĐẦU TƯ, Chương IV CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN, CHƯƠNG V KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP, PHẦN VI QUẢN LÝ NGUY CƠ MÔI TRƯỜNG, 2 Các thủ tục và quy trình, PHỤ LỤC I MÔ TẢ THỰC ĐƠN GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ, PHỤ LỤC V BỘ BẢNG KIỂM CỦA DỰ ÁN (SCORECARD), PHỤ LỤC VI MẪU THỎA THUẬN TÀI TRỢ, PHỤ LỤC VIII HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ / BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PHỤ LỤC IXIX: HƯỚNG DẪN LẬP SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn