Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hoạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.Doc

49 753 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 16:35

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hoạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng Chun đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn NamLỜI MỞ ĐẦUChi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm cơng tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, trên sở hoạch tốn chi phí sản xuất một cách hợp lí, chính xác đầy đủ khoa học. Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hố tập trung sang chế thị trường với sự quản lí của nhà nước đã đạt cho đơn vị kinh tế vào trong một mơi trường mới mọi doanh nghiệp đều phải tự qui định kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong chế mới hiệu quả kinh doanh của mọi doanh nghiệp đạt lợi nhuận để đạt được doanh nghiệp cần phải hết sức quan tâm đến chi phí va giá thành sản phẩm. Nếu sản xuất ra chất lượng tốt nhưng giá thành cao khơng phù hợp với khả năng thị hiếu của người tiêu dùng thì hàng hố sẽ ứ đọng, từ đó việc sản xuất sẽ bị ứ tắt cơng ty sẽ khơng thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Một trong những vấn đề bản để tăng lợi nhuận là việc kiểm sốt chặt chẽ chi phí sản xuất các phân xưởng, hay hạ giá thành sản phẩm. Nhận thức được tầm quan trọng của q trình với hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty em đã chọn đề tài: “MỘT SỐ Ý KIẾN GĨP PHẦN HỒN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TỐN PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG” tại Cơng ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.Phần 1: sở lí luận chung về hạch tốn phân bổ chi phí chungPhần 2: Tình hình thực tế về hạch tốn phân bổ chi phí chung tại Cơng ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.Phần 3: Một số ý kiến góp phần hồn thiện phương pháp hạch tốn phân bổ chi phí chung.SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 1Chun đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn NamPHẦNI :CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TỐN PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNGI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TỒN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG1. Khái niệm:Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết phục vụ cho q trình sản xuất sản xuất sản phẩm phát sinh ở phân xưởng2. Nội dung của chi phí sản xuất chung: Bao gồm:-Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xưởng bao gồm: Chi phí tiền lương, tiền cơng,các khoản phụ cấp lương, các khoản trích về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải trả hoặc phải tính cho nhân viên phân xưởng, bao gồm quản đốc phân xưởng nhân viên kế tốn ,thống kê thủ kho phân xưởng nhân viên tiếp liệu ,vận chuyển nội bộ, cơng nhân duy trì sửa chữa .- Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng như vật liệu dựng cho sửa chữa bảo dưỡng tài sản cố định, cơng cụ dụng cụ thuộc phân xưởng quản lý sử dụng sửa chữa bảo dưỡng nhà xưởng vât kiến trúc kho tàng trang thiết bi .do phân xưởng tự làm - Chi phí dung cụ sản xuất: Phản ánh chi phí cơng cụ,dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng sản xuất như khn mẫu đúc giá lắp dụng cụ cầm tay - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm tất cả các tài sản cố định sử dụng ở phân xưởng như khấu hao máy móc thiết bị, phương tiện vận tải ỵ, phân xưởng .(tức khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất TSCĐ dùng cho phân xưởng ) - Chi phí dịch vụ th ngồi: Phản ánh chi phí dịch vụ th ngồi phục vụ cho các hoạt động ở phân xưởng, bộ phận sản xuất, như chi phi sửa chữa tãi sản cố định th ngồi, chi phí điện nước điện thoại th ngồi .- Chi phí khác bằng tiền: Phản ánh chi phí bằng tiền ngồi nhữíng nội dung chi phí kể trên phục vụ cho hoạt động phân xưởng, bộ phận sản xuất như chi phí hội nghị, tiếp khách, .ở phân xưởng3. Đặc điểm của hạch tốn chi phí sản xuất chung: - Hạch tốn chi phí sản xuất chung nhiệm vụ ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi chi phí thực tế phát sinh trong q trình sản xuất, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức tiêu hao lao động, vật tư, các dự tốn chi phí phục vụ sản xuất phân xưởng nhằm thúc đẩy sử dụng, hợp lý ngun liệu, lao động ở phân xưởng trong tổ chức quản lý phân xưởng từ đó vạch ra được mức độ ngun nhân của những lãng phí thiệt hại trong sản xuất ở phân xưởng Tổ chức kiểm kê, đánh giá qui trình cơng nghệ, đặc điểím sản phẩm ở từng phân xưởng trong doanh nghiệp. Theo dõi từng loại chi phí phát sinh trong phân xưởng để lập hiệu chỉnh khắc phục4 . Phân loại chi loại chi phí sản xuất chung gồm: SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 2Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn Nam- Chi phớ sn xut chung c nh: l nhng chi phớ sn xut giỏn tip, thng thay i theo s lng sn xut, nh chi phớ khu hao chi phớ bo dng mỏy nh xng v chi phớ qun lý hnh chớnh cỏc phõn xng sn xut- Chi phớ sn xut chung bin i: l nhng chi phớ sn xut giỏn tip thng thay i trc tip hoc gn nh trc tip theo s lng sn phm sn xut nh chi phớ nguyờn liu, vt liu giỏn tip, chi phớ nhõn viờn phõn xng. 5. Hch toỏn tng hp chi phớ sn xut chung :a. Ti khon s dng: hch toỏn chi phớ sn xut chung, k toỏn s dng TK627-chi phớ sn xut chung ti khon ny c m chi tit cho tng b phn sn xut kinh doanhKt cu ti khon Tk627: + Bờn N: Tp hp tt c cỏc chi phớ sn xut chung phỏt sinh trong k gm cỏc ni dung trờn + Bờn Cú: .Cỏc khon ghi gim chi phớ sn xut chung Kt chuyn hoc phõn b chi phớ sn xut chung vo bờn n Tk154 hoc bờn N Tk631 Tk627 cui k khụng cú s d Tk627 cú 6 ti khon cp 2Tk6271- chi phớ nhõn viờn phõn xngTk6272- chi phớ vt liuTk6273- chi phớ dng c sn xut Tk6274- chi phớ khu hao ti sn c nhTk6277- chi phớ dch v mua ngoi Tk6278- chi phớ khỏc bng tin Tựy theo yờu cu qun lý ca doanh nghip m cú th m thờm mt s Ti khon cp hai khỏc phn ỏnh mt s yu t chi phớ thuc hot ng phõn xng hoc hot ng sn xut.Chi phớ sn xut chung ny cú liờn quan nhiỡu sn phm, lao vu dch v .nhiu i tng hch toỏn chi phớ, nờn cui k thng hot ng phõn b cho cỏc sn phm, lao v dch v theo mt tiờu chun phõn b thớch hp, chng hn phõn b theo tin lng cụng nhõn sn xut, theo chi phi trc tip, theo s gi lm vic ca mỏy múc hoc theo nh mcTrong thỏng, i vi nhng chng t phỏt sinh trong ni b n v nh: lng, phiu yờu cu c ghi vo s nht kớ trong thỏng, cũn ùi vi nhng chng t phỏt sinh bờn ngoi nh cỏc húa n v cung cp sn phm lao v dch v cho doanh nghip thng nhn c. Do ú nhõn viờn k toỏn chi phớ cú th tp hp tt c cỏc chng t v chi phớ sn xut chung. Thc t phỏt sinh trong thỏng v lp bỳt toỏn ghi s nht kớ theo thi im phỏt sinh nghip vb.Trỡnh t hch toỏn: Hch toỏn Chi phớ Nhõn viờn phõn xng: - K toỏn chi phớ trong k tp hp tin lng, tin cụng ph cp, BHXH , BHYT, KPC cỏc nhõn viờn qun lý phõn xng theo t l quy nh. + N TK 627 (6271) Cú TK 334 ,3381 ,3382 ,3384.SVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 3Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam• Hạch toán Chi phí vật liệu dùng cho phân xưởng:- Xuất vật liệu dùng sửa chữa bảo dưỡng ở phân xưởng +Nợ TK 627 (TK 6272) TK 152• Hạch toán Chi phí công cụ dụng cụ tại phân xưởng:- Trong kỳ nếu nghiệp vụ liên quan đến việc xuất công cụ dụng cụ cho phân xưởng thì kế toán hạch toán các trường hợp như sau:+ Nếu công cụ dụng cụ giá trị bé thì khi xuất dùng kế toán hạch toán hết vào nơi sử dụng ở phân xưởng:o Nợ Tk 627(6273) Tk 153 - Giá trị thực tế xuất dùng+ Nếu công cụ dụng cụ xuất dùng giá trị lớn thì khì xuất dùng thì kế toán hạch toán vào chi phí trả trước, sau đó mới phân bổ giá trị công cụ dụng cụ, như sau:o Nợ TK 142 ( 242) TK 153 (giá trị thực tế xuất dùng)o Nợ TK 627 ( 6273) TK 142 , 242 ( Số lần phân bổ )• Hạch toán Trích khấu khao TSCĐ, máy móc thiết bị dùng cho phân xưởng.Căn cứ vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ của từng phân xưởng sản xuất xác định mức khấu hao phải tính, kế toán định khoản như sau:+ Nợ TK 627 ( TK 6274) TK 214• Hạch toán Chi phí điện nước điện thoại thuê nhà xưởn , sửa chữa máy móc , thuê phân xưởng.Kế toán phản ánh chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ cho các hoạt động ở phân xưởng, các bộ phận sản xuất như: chi phí điện nước điện thoại, chi phí sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài Được định khoản như sau:+ Nợ TK 627 (6277)Có TK 331 (phải trả cho người bán)• Hạch toán Chi phí bằng tiền dùng ở phân xưởng:Kế toán phản ánh chi phí bằng tiền ngoài những nội dung chi phí kể trên phục vụ cho hoạt động phân xưởng, các bộ phận sản xuất như: chi phí hội nghị, tiếp khách, ở phân xưởng, được định khoản như sau:+ Nợ TK 627 (6278) TK 111, 112 * Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung theo các đối tượng tập hợp chi phí sau:- Kết chuyển biến phí sản xuất chung phân bổ vào TK154 hoặc TK631: + Nợ TK154 hoặcTK631 TK627(627biến phí sản xuất chung )- Riêng định phí sản xuất chung được tập hợp phân bổ như sau:SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 4Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam + nếu sản xuất theo công xuất bình thường:o Nợ TK154 TK627(627định phí sản xuất chung ) + Nếu sản xuất dưới công suất bình thường:o Nợ TK154 TK627(627định phí)- Khoản chênh lệch không được phân bổ kế toán ghi nhận là chi phi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ được phân bổ như sau:Nợ TK632 TK627(627định phí sxc)SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 5Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn NamSơ đồ tổng hợp tài khoản 627TK334,338 TK627 TK 112,138 Tiên lương phải trả cho CNSX , Các khoản giảm trừ chi phí sản xuất chung Trích BHXH,BHYT .của NVPX Theo tỷ lệ quy định TK152 TK627(627biến phí) TK154,631Xuất vật liệu dùng sửa chữa, Bảo dưỡng ở phân xưởng phân bổ (K/C) biến phí sxc TK153 giá trị bé Xuất CC Tk142,242 phân bổ (K/C) định DCdùng phí sxc theo csuất cho px G/Trị PB giá trị ccdc bình thường Tk214 lớn TK627(627định phi) TK632Trích khao TSCĐ, MMTB, . phân bổ (K/C) Dùng cho phân xưởng định phíTK331,335,111 . định phí sxc dưới Chi phí điện nước , điện thoại csuất bình thường Thuê nhà xưởng ở phân xưởng TK111,112,331 . Chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc px TK133 Vat đầu vào SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 6Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn NamII. PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:1. Phân bổ định phí sản xuất chung:Để quản lí chi phí hiệu quả ,các nhà quản trị trước hết phải nhận diện được các hoạt động sinh ra chi phí đặc thù.Các hoạt động này gồm các hoạt động trong sản xuất để chế tạo ra các sản phẩm sản xuất, các hoạt động liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.Một nhóm chi phí cùng sinh ra từ một hoạt động là tổ hợp chi phí.Một tổ hợp chi phí thể gồm tất cả các chi phí phát sinh ở một bộ phận ,như bộ phận lắp ráp trong phân xưởng. Một tổ hợp cũng thể chỉ gồm một số chi phí của một bộ phận hay một số chi phí của nhiều bộ phận 2.Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên hoạt động:Dựa trên các tổ hợp chi phí sản xuất chung với các nguồn lực sinh ra tương ứng phân bổ chi phí trong từng tổ hợp sản xuất chung dựa trên mức sử dụng tương ứng của nguồn đó.Quan điểm cách xác định chi phí dựa trên sở hoạt động ,nhằm để liên kết càng nhiều chi phí càng tốt với các hoạt động sau đó với các sản phẩm .Mục đích là để những thông tin tốt hơn về chi phí khả năng sinh lời của các sản phẩm cá biệt.Các doanh nghiệp sử dụng phương pháp xác định chi phí sản xuất chung dựa trên căn cứ hoạt động (ABC) nhằm định danh nguồn phát sinh chi phí đối với từng tổ hợp chi phí .Các doanh nghiệp phân bổ những chi phí : như chi phí thu mua,tiếp nhận ,điều tra…dựa trên chi phí nguyên liệu của từng công việc hoặc các bộ phận khác nhau. Họ thừa nhận nhiều nguồn phát sinh chi phí qua việc sử dụng các hế số phân bổ khác nhau đối với thời gian lao động của các công nhân đối với thời gian máy hoạt động ,thậm chí chỉ trong một bộ phận phát sinh chi phí III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG KHÁC:A. Chi phí bán hàng:1.Khái niệm:Chi phí bán hàng là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm phát sinh trong kì như: tiền lương trả cho nhân viên bán hàng,hoa hồng trả cho đại lí bán hàng,chi phí marketing . 2.Nội dung chi phí bán hàng:Theo nội dung kinh tế của chi phí,chi phí bán háng được chia thành các nội dung sau:--Chi phí nhân viên: Bao gồm tiền lương các khoản trích theo lương tính vào chi phí của nhân viên bán hàng ,nhân viên đóng gói,vận chuyển sản phẩm--Chi phí vật liệu, bao bì:Bao gồm chi phí nhiên liệu, bao bì dùng cho vận chuyển, bảo quản sản phẩm,hàng hóa trong quá trình tiêu thụ ;vật liệu dùng cho bảo quản , sửa chửa TSCĐ ở bộ phận bán hàng .--Chi phí dụng cụ,đồ dùng:Bao gồm giá trị công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động bán hàng như dụng cụ đo lường,phương tiện thanh toán .SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 7Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn Nam-- Chi phớ khu hao TSC dựng b phn bỏn hng,nh chi phớ khu hao ca hng, phng tin vn chuyn, phng tin tớnh toỏn, o lng,kim nghim cht lng .--Chi phớ bo hnh:bao gm cỏc chi phớ sa cha sn phm b hng trong thi gian bo hnh--Chi phớ dch v mua ngoi:Bao gm cỏc chi phớ dch v mua ngoi phc v cho bỏn hng nh: chi phớ thuờ ngoi sa cha TSC, thuờ bn bói,thuờ bc vỏc vn chuyn hng i bỏn, hoa hng tr cho i lớ bỏn hng .--Chi phớ bng tin khỏc:Bao gm cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh trong khõu bỏn hng ngoi cỏc chi phớ ó nờu trờn nh chi phớ tip khỏch b phn bỏn hng, chi phớ gii thiu sn phm,qung cỏo, cho hng, chi phớ hi ngh khỏch hng3.Nhim v ca hch toỏn chi phớ bỏn hngHch toỏn chi phớ bỏn hng cú nhim v ghi chộp,phn nh y ,kp thi mi chi phớ thc t phỏt sinh trong quỏ trỡnh tiờu th.Ngoi ra cũn theo dừi tng loi chi phớ nhm kim soỏt tớnh hiu qu ca b phn bỏn hng.T ú cú th lp hiu chnh v khc phc vic kinh doanh ngy cng cú hiu qu hn4.Phõn loi chi phớ bỏn hng:--Chi phớ bỏn hng bin i: l nhng chi phớ liờn quan n hot ng tiờu th m thay i trc tip hoc gn nh trc tip theo s lng sn phm tiờu th nh: chi phớ hoa hng,chi phớ nhõn viờn bỏn hng(Nu lng nhõn viờn tớnh theo sn phm)--Chi phớ bỏn hng c nh:l nhng chi phớ liờn quan n hot ng tiờu th m khụng thay i theo s lng sn phm tiờu th nh: chi phớ khu hao .5.Hch toỏn chi tit chi phớ bỏn hng:5.1 Chng t hch toỏn:Cỏc chng t s dng trong hch toỏn chi phớ bỏn hng l: phiu chi, y nhim chi,húa n thanh toỏn,vn n 5.2 Phng phỏp hch toỏn chi tit chi phớ bỏn hng:Cn c vo cỏc chng t gc,cỏc bng kờ chi phớ,cỏc bng phõn b ( nh bng phõn b ccdc ) k toỏn chi phớ m th chi tit hoc s chi tit hch toỏn chi phớ bỏn hng phn ỏnh cỏc chi phớ phỏt sinh v cacù i tng hch toỏn chi phớ cú liờn quan6.Hch toỏn tng hp chi phớ bỏn hng:a)TK s dng: hch toỏn chi phớ bỏn hng ,k toỏn s dng TK 641- chi phớ bỏn hng Kt cu ti khon 641:+Bờn n: Tp hp chi phớ bỏn hng thc t phỏt sinh trong kỡ+Bờn cú: Cỏc khon ghi gim chi phớ bỏn hng Kt chuyn chi phớ bỏn hng xỏc nh kt qu kinh doanh trong kỡ TK 641 khụng cú s d cui kỡTK 641 cú 7 ti khon cp 2 gm:TK6411--Chi phớ nhõn viờnTK6412--Chi phớ vt liu ,bao bỡSVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 8Chuyờn tt nghip GVHD: ThS. Lờ Vn NamTK6413--Chi phớ dng c, dựngTK6414--Chi phớ khu haoTSC TK6415--Chi phớ bo hnhTK6417--Chi phớ dch v mua ngoiTK6418--Chi phớ bng tin khỏcNgoi ra k toỏn cú th t chc cỏc ti khon cp 3,4 .nhm tp hp cỏc thụng tin cn thit v chi phớ bỏn hng,phc v yờu cu qun lớ ti n v .Chng hn doanh nghip cú th chi tit chi phớ bỏn hng theo tng chi nhỏnh, tng ca hng,tng mt hng nhm phc v cho vic xỏc nh kt qu kinh doanh theo tng i tng tng ng.Hoc chi tit chi phớ bỏn hng theo cỏch ng x ca chi phớ vi mc hot ng(nh phớ,bin phớ)b)Trỡnh t hch toỏn:--Hch toỏn chi phớ nhõn viờnK toỏn chi phớ trong kỡ tp hp tin lng,tin cụng ph cp, BHXH, BHYT,KPC ca cỏc nhõn viờn bỏn hng theo t l qui nh: N TK 641(6411) Cú TK334,3381,3382,3384--Hch toỏn chi phớ vt liuXut vt liu dựng sa cha, bo dng MMTB b phn bỏn hng.Cn c vo phiu xut kho vt liu dựng cho b phn bỏn hng k toỏn ghi:N TK 641(6412) Cú TK152--Hch toỏn chi phớ cụng c dng c:Cn c phiu xut kho cụng c dung c dựng b phn bỏn hng,k toỏn ghi:+Nu cụng c dng c cú giỏ tr bộ khi xut dựng thỡ hch toỏn ht vo ni s dng:N TK 641(6413) Cú TK153+Nu cụng c dng c cú giỏ tr lnù khi xut dựng thỡ trc ht hch toỏn vo chi phớ tr trc, say ú mi phõn b giỏ tr cụng c dng c nh sau: N TK 142 (242) Cú TK153N TK 641(6413) Cú TK142(242)--Hch toỏn chi phớ khu hao TSC:Cn c vo bng phõn b khu haoTSC ca b phn bỏn hng,k toỏn ghi:N TK 641(6414) Cú TK214--Hch toỏn chi phớ dch v mua ngoi:Cn c vo cỏc chng t dch v mua ngoi dựng cho b phn bỏn hng k toỏn ghi:N TK 641(6417)N TK 133(nu cú) Cú TK111,112,331SVTH: Vừ Th Tiu Tho - Lp: 31K06.2 9Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Văn Nam--Hạch toán chi phí bằng tiền khác:Nợ TK 641(6418)Nợ TK 133(nếu có) TK111,112,331--Hạch toán chi phí bảo hành: +Nếu doanh nghiệp trích lập dự phòng bảo hành sản phẩmCăn cứ vào Bảng kê chi tiết về dự phòng bảo hành cho số sản phẩm đã bán trong kì mà đã được doanh nghiệp cam kết bảo hành,kế toán bổ sung hoặc hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập với số dự phòng chưa sử dụng hết vào chi phí bán hàngNếu số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập lớn hơn số dự phòng chưa sử dụng hết, lập bổ sung chênh lệch:Nợ TK 641(6415) TK 352 Nếu số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập nhỏ hơn số dự phòng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi giảm chi phí bán hàng:Nợ TK 352 TK 641(6415)+Nếu doanh nghiệp không trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm Nợ TK 641(6415) TK 111,112,336,154. TK334, 338 TK 641 Chi phí nhân viên bán hàng TK 152 Chi phí vật liệu TK 153, 142, 242Chi phí công cụ dụng cụ TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐTK 154, 336.111,112 TK 352 Chi phí bảo hành thực tế phát sinh Trích lập dự phòng bảo hành SP Chi phí bảo hành thực tế phát sinh (trường hợp không trích lập dự phòng) TK 111, 112, 331 .Chi phí bán hàng khác SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 10[...]... Cơng ty nên sắp xếp lại thời gian cơng việc của nhân viên kế tốn cho hợp lý từ đó tránh được sự nhàn rổi của cán bộ cơng nhân viên kế tốn.II. MỘT SỐ Ý KIẾN GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG A /CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG: 1. Hồn thiện việc phân bổ chi phí sản xuất chung: Doanh nghiệp nên áp dụng mơ hình phân bổ chi phí sản xuất chung theo bộ phận để phân bổ chi phí sản xuất chung. Ưu... bảng kê chi phí, các bảng phân bổ ( như bảng phân bổ ccdc ) kế toán chi phí mở thẻ chi tiết hoặc sổ chi tiết hạch toán SVTH: Võ Thị Tiểu Thảo - Lớp: 31K06.2 11 Bản thảo GVHD: Lê Văn Namc. Phân bổ chi phí chung cịn lại:Tất cả chi phí cịn lại được tập hợp chung lại phân bổ cho sản phẩm theo tiêu thức khối lượng sản phẩm sản xuất.BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ 627STT Tên sản phẩm ĐVT SL quy ra kg Phân bổ 6276274... tiết chi phí sản xuất chung: 1.1. Chứng từ hạch toán : Các chứng từ sử dụng trong hạch tốn chi phí sản xuất chung ở công ty là các phiếu chi tiền , cacï phiếu u cầu xuất vật liệu, hóa đơn thanh tốn, số lượng 1.2. Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất chung: Hạch tốn chi tiết chi phí sản xuất chung công ty được thực hiện chi tiết theo từng phân xưởng, kế tốn chi phí mở thẻ chi tiết hoặc sổ chi. .. cả các chi phí phát sinh ở một bộ phận ,như bộ phận lắp ráp trong phân xưởng. Một tổ hợp cũng thể chỉ gồm một số chi phí của một bộ phận hay một số chi phí của nhiều bộ phận 2 .Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên hoạt động:Dựa trên các tổ hợp chi phí sản xuất chung với các nguồn lực sinh ra tương ứng phân bổ chi phí trong từng tổ hợp sản xuất chung dựa trên mức sử dụng tương... gốc,các bảng kê chi phí, các bảng phân bổ ( như bảng phân bổ ccdc ) kế toán chi phí mở thẻ chi tiết hoặc sổ chi tiết hạch tốn chi phí bán hàng phản ánh các chi phí phát sinh cacï đối tượng hạch tốn chi phí liên quan6.Hạch tốn tổng hợp chi phí bán hàng:a)TK sử dụng:Để hạch tốn chi phí bán hàng ,kế tốn sử dụng TK 641- chi phí bán hàng Kết cấu tài khoản 641:+Bên nợ: Tập hợp chi phí bán hàng... 29/10/2008 CGK3 Phí chuyển tiền vé máy bay 11214 29/10/2008 CGK3 Vé máy bay họp HĐQT 11214 ………… ……… ……………………………… ……… ………. ……… 31/12/2008 3341 Phân bổ 3341 vào chi phí 3341 153.654.793 31/12/2008 3342 Phân bổ 3342 vào chi phí 3342 10.518.920 31/12/2008 3382 Phân bổ 3382 vào chi phí 3382 1.845.690 31/12/2008 3383 Phân bổ 3383 vào chi phí 3383 15.707.986 Cộng quí 4 Công ty nhựa Đà Nẵng SỔ TỔNG... thế Công ty nên xem xét thiết kế lại sổ chi tiết TK627. 2. Về việc hạch toán phân bổ chi phí sản xuất chung: Việc hạch tốn chi phí sản xuất chung tương đối hồn chỉnh chính xác trong phân xưởng.Nhưng việc phân bổ thì vẫn cịn nhiều nhược điểm.Doanh nghiệp đang thực hiện phân bổ theo mơ hình sử dụng một tiêu chuẩn phân bổ duy nhất theo tiêu thức khối lượng sản phẩm sản xuất (ngoại trừ chi phí. .. hợp tất cả các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ gồm các nội dung trên + Bên Có: .Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào bên nợ Tk154 hoặc bên Nợ Tk631 Tk627 cuối kỳ khơng số dư Tk627 6 tài khoản cấp 2Tk6271- chi phí nhân viên phân xưởngTk6272- chi phí vật liệuTk6273- chi phí dụng cụ sản xuất Tk6274- chi phí khấu hao tài... sản phẩm) Chi phí bán hàng cố định:là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ mà không thay đổi theo số lượng sản phẩm tiêu thụ như: chi phí khấu hao 5.Hạch tốn chi tiết chi phí bán hàng:5.1 Chứng từ hạch toán: Các chứng từ sử dụng trong hạch tốn chi phí bán hàng là: phiếu chi, ủy nhiệm chi, hóa đơn thanh tốn,vận đơn 5.2 Phương pháp hạch tốn chi tiết chi phí bán hàng:Căn cứ vào các chứng... cứ vào hố đơn thanh toán, tiền điện, tiền nước, kiểm tra đồng hồ điện nước kế tốn tính vào chi phí .Nợ Tk627(627dl): 535.262.666 Tk 331(331dl): 535.262.666 Chi phí này được phân bổ cho từng nhóm sản phẩm theo định mức tiêu năng lượng động lực tính cho đơn vị sản phẩm của nhómTồn bộ chi phí điện, nước của Cơng ty đều được tập hợp vào chi phí sản xuất chung, khơng phân bổ cho chi phí quản lý . cơng ty em đã chọn đề tài: “MỘT SỐ Ý KIẾN GĨP PHẦN HỒN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TỐN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG tại Cơng ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. Nội. NamPHẦN II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TỐN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNGI.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG:1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hoạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.Doc, Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hoạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.Doc, Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hoạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.Doc, Nội dung của chi phí sản xuất chung: Đặc điểm của hạch tốn chi phí sản xuất chung:, Trình tự hạch tốn:, PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG: 1. Phân bổ định phí sản xuất chung:

Từ khóa liên quan