Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

1 348 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 11:29

Bm 13.01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN QUY ĐỔI CỦA HSSV (Theo Quy chế 25 – 40 – 42 – 27) Lớp/khóa: TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Họ tên Học kỳ: Năm học: 201 - 201 Điểm ý Điểm ý Điểm Điểm Điểm thức thức tham gia phẩm tham học tập chấp phòng chất gia Nhận xét địa phương 0-30đ hành trào – đạo hoạt (Theo TT27) nội quy 10đ đức – động Tổng Quy điểm đổi 100 hệ số Ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn