Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

87 481 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2016, 23:14

1. Tính cấp thiết của đề tàiTheo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong mối quan hệ đó thì thực tiễn quyết định lý luận, tuy nhiên lý luận cũng có sự tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: nếu lý luận đúng đắn thì nó sẽ tác động mạnh mẽ, tích cực đến sự phát triển của thực tiễn; trong trường hợp ngược lại, nếu lý luận lạc hậu, sai lầm, không khoa học thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của thực tiễn. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thức và vận dụng đúng quan điểm triết học Mác Lênin về mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn, đặc biệt là vai trò của lý luận đối với thực tiễn. Trong những năm trước đổi mới, nhất là giai đoạn 19751986, đã có lúc chúng ta đề ra những chủ trương, đường lối không thực sự xuất phát từ thực tiễn nền kinh tế, do vậy những chủ trương này đã tác động tiêu cực, cản trở sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Trước thực trạng nền sản xuất trì trệ, yếu kém, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn,… Đảng ta đã chủ động khắc phục những sai lầm về mặt lý luận, đồng thời đề ra chủ trương đổi mới toàn diện đất nước, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. Có thể khẳng định rằng, chủ trương đổi mới nói chung, đổi mới về kinh tế nói riêng chính là một lý luận khoa học xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với thực tiễn đất nước. Do vậy, lý luận này đã có những tác động rất tích cực đối với thực tiễn nước ta, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi to lớn, nước ta đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, nền sản xuất có bước phát triển quan trọng. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta hiện nay cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta phải nhận thức để giải quyết, đặc biệt là trong quan hệ sản xuất vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố không phù hợp đang cản trở sự phát triển của lực lượng sản xuất; tình trạng yếu kém và ẩn chứa nhiều tiêu cực của khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể; nguy cơ bị lệ thuộc về kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,… Tình hình đó đòi hỏi chúng ta cần phải chú trọng việc tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh trên lĩnh vực kinh tế. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, lý luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, mối quan hệ thực tiễn định lý luận, nhiên lý luận có tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: lý luận đắn tác động mạnh mẽ, tích cực đến phát triển thực tiễn; trường hợp ngược lại, lý luận lạc hậu, sai lầm, không khoa học kìm hãm phát triển thực tiễn Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, lúc nhận thức vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin mối quan hệ lý luận với thực tiễn, đặc biệt vai trò lý luận thực tiễn Trong năm trước đổi mới, giai đoạn 1975-1986, có lúc đề chủ trương, đường lối không thực xuất phát từ thực tiễn kinh tế, chủ trương tác động tiêu cực, cản trở phát triển kinh tế nước ta Trước thực trạng sản xuất trì trệ, yếu kém, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn,… Đảng ta chủ động khắc phục sai lầm mặt lý luận, đồng thời đề chủ trương đổi toàn diện đất nước, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm Có thể khẳng định rằng, chủ trương đổi nói chung, đổi kinh tế nói riêng lý luận khoa học xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với thực tiễn đất nước Do vậy, lý luận có tác động tích cực thực tiễn nước ta, đặc biệt lĩnh vực kinh tế Sau gần 30 năm thực đường lối đổi mới, kinh tế nước ta có thay đổi to lớn, nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội trở thành nước có mức thu nhập trung bình, sản xuất có bước phát triển quan trọng Tuy nhiên, kinh tế nước ta đặt nhiều vấn đề đòi hỏi phải nhận thức để giải quyết, đặc biệt quan hệ sản xuất tồn nhiều yếu tố không phù hợp cản trở phát triển lực lượng sản xuất; tình trạng yếu ẩn chứa nhiều tiêu cực khu vực kinh tế nhà nước kinh tế tập thể; nguy bị lệ thuộc kinh tế trình hội nhập kinh tế quốc tế,… Tình hình đòi hỏi cần phải trọng việc tổng kết thực tiễn, vấn đề thực tiễn nảy sinh lĩnh vực kinh tế Bên cạnh đó, phải thấy rằng, chủ trương đổi nói chung, đổi lĩnh vực kinh tế nói riêng, Đảng ta đề từ năm 1986, đến gần 30 năm Do vậy, cần phải đánh giá, tổng kết chủ trương này, đối chiếu với thực tiễn để rõ điểm phù hợp không phù hợp, sở tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, phát triển hoàn thiện chủ trương để tiếp tục soi đường, định hướng cho phát triển kinh tế nước ta Xuất phát từ tình hình đó, lựa chọn vấn đề “Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn vận dụng quan điểm trình đổi kinh tế Việt Nam nay” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin mối quan hệ lý luận thực tiễn nói chung, vai trò lý luận thực tiễn nói riêng, vận dụng quan điểm vào thực tiễn đổi kinh tế nước ta nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến, điển hình công trình nghiên cứu - “Lênin vai trò thực tiễn nhận thức” Đây sách Nxb Sự thật xuất bản, sách trình bày cách có hệ thống quan điểm Lênin vai trò thực tiễn nhận thức - “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - số vấn đề lý luận thực tiễn” sách tác giả Phạm Hảo (chủ biên) Cuốn sách tập hợp số viết liên quan đến vấn đề lý luận thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển thị trường vấn đề gìn giữ giá trị văn hóa, đạo đức nâng cao vai trò Đảng quản lý Nhà nước trình phát triển kinh tế thị trường - “Cơ sở khoa học công đổi kinh tế Việt Nam” Đây sách tác giả Lê Đăng Doanh Nxb Chính trị quốc gia xuất Tác giả đánh giá sở lý luận trình đổi kinh tế Việt Nam, phân tích thành tựu, nguyên nhân học công đổi kinh tế đất nước từ gợi vấn đề cần tiếp tục nguyên cứu đổi thời gian tới - “Tổng kết thực tiễn - nhiệm vụ trọng yếu công tác lý luận nay” Nguyễn Phú Trọng, Tạp chí Cộng sản số 15, tháng năm 2002 - “Nguyên tắc mác xít thống lý luận thực tiễn vận dụng hoạt động lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam nay” Luận văn thạc sĩ Triết học Nguyễn Hoàng Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004 - “Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn với việc nâng cao chất lượng giảng dạy trường Chính trị tỉnh (qua thực tế tỉnh Bình Thuận)” luận văn thạc sĩ triết học Nguyễn Thị Thuận Bích, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 2004 - Đổi tư lý luận Đảng ta Nguyễn Đức Tài, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005 - Thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã miền Đông Nam Bộ Vũ Công Thương, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2011 - Về mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên CNXH nước ta Nguyễn Phú Trọng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội Nxb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011 - Những tác động quan hệ sản xuất phát triển lực lượng sản xuất nước ta Nguyễn Đức Luận, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2012 Các công trình có ý nghĩa tham khảo lớn gợi mở cho nhiều trình thực đề tài Đặc biệt công trình Nguyễn Đức Tài gợi mở cho nhiều ý tưởng quan trọng mặt kết cấu, công trình Nguyễn phú Trọng gợi mở cho nhiều ý tưởng quan trọng mặt nội dung Tuy nhiên, sách, viết, công trình nghiên cứu đề cập đến khía cạnh định đề tài mà nghiên cứu, công trình trùng với đề tài Điều thúc sâu nghiên cứu “Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn vận dụng quan điểm trình đổi kinh tế Việt Nam nay” Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn vận dụng quan điểm trình đổi kinh tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu quan điểm triết học Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn vận dụng quan điểm trình đổi kinh tế nước ta từ năm 1986 đến (2014) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn vận dụng quan điểm trình đổi kinh tế nước ta nay, sở đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục đổi lý luận, góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực kinh tế Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ hệ thống hóa quan điểm triết học Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn - Làm rõ vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn trình đổi kinh tế nước ta từ năm 1986 đến - Đưa số giải pháp nhằm đổi mặt lý luận, qua góp phần giải số vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực kinh tế Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam tài liệu, sách báo có liên quan - Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp phân tích - tổng hợp, quy nạp - diễn dịch, kết hợp lịch sử - lôgic, phương pháp so sánh, Những đóng góp đề tài 6.1 Về mặt lý luận Đề tài góp phần làm rõ hệ thống hóa quan điểm triết học Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn 6.2 Về mặt thực tiễn - Đề tài góp phần làm rõ vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn trình đổi kinh tế Việt Nam nay, qua đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục đổi lý luận, góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực kinh tế nước ta - Khi hoàn thành, đề tài sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu vấn đề liên quan Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liêu tham khảo, đề tài gồm hai chương, tiết Chương QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN 1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin lý luận Trong lịch sử triết học từ trước đến có nhiều quan điểm bàn phạm trù lý luận Có thể thấy lý luận đời từ thời cổ đại, triết học đời Trải qua trình nhận thức lâu dài với xuất ngành khoa học tri thức lý luận hình thành ngày mang tính khái quát, trừu tượng hóa cao Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, xét chất, lý luận tổng kết tri thức kinh nghiệm Để hình thành lý luận, người phải thông qua trình nhận thức kinh nghiệm Nhận thức kinh nghiệm loại nhận thức hình thành từ quan sát trực tiếp vật tượng tự nhiên, xã hội hay thí nghiệm khoa học Kết nhận thức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm Tri thức kinh nghiệm có giá trị, có ích phạm vi định, từ kinh nhiệm mà tiến đến khái quát khoa học Song, tri thức kinh nghiệm chưa phải tri thức chất vật Trong tài liệu chuẩn bị cho “Chống Đuy-rinh”, C Mác - Ph Ănghen nói: “Tất ý niệm rút từ kinh nghiệm, chúng phản ánh thực, phản ánh trung thành méo mó”[31;829] Tri thức kinh nghiệm bao gồm: tri thức kinh nghiệm thông thường tri thức kinh nghiệm khoa học Tri thức kinh nghiệm thông thường hình thành thông qua trình sinh hoạt hoạt động người Nó giúp người giải nhanh số vấn đề cụ thể, đơn giản trình tương tác với đối tượng Tri thức kinh nghiệm khoa học loại tri thức thu từ trình thực nghiệm khoa học Nó đòi hỏi chủ thể phải tích lũy lượng tri thức định hoạt động sản xuất hoạt động khoa học hình thành tri thức khoa học Tri thức kinh nghiệm thành tố tri thức trình độ thấp sở để hình thành lý luận Hai loại tri thức có quan hệ chặt chẽ với nhau, xâm nhập vào để tạo nên tính phong phú, sinh động nhận thức kinh nghiệm Lý luận trình độ cao chất so với kinh nghiệm Tri thức lý luận tri thức khái quát tri thức kinh nghiệm V.I Lênin nhận xét: “Nếu xét thật chỉnh thể chúng, mối liên hệ chúng thật “bướng bỉnh”, mà chứng chắn chứng minh Nếu xét việc nhỏ không chỉnh thể chúng, không mối liên hệ chúng, chúng bị tách rời lựa chọn tùy tiện, chúng thật trò chơi thứ tệ nữa”[24;436] Tri thức kinh nghiệm đem lại hiểu biết mặt riêng rẽ, bề ngoài, rời rạc, mang nặng tính chất cảm tính, chưa sâu phản ánh chất mối liên hệ tất yếu bên đối tượng Để nhận thức vật tượng, quan sát dựa vào kinh nghiệm không nắm bắt chất, tất yếu bên nó, mà phải biết khái quát tri thức kinh nghiệm thành lý luận Bởi: “Sự quan sát dựa vào kinh nghiệm tự không chứng minh đầy đủ tính tất yếu Điều đến mức từ việc Mặt Trời luôn mọc vào buổi sáng, suy luận Mặt trời ngày mai mọc, thực biết có buổi sáng Mặt trời không mọc”[31;718] Khác với tri thức kinh nghiệm, tri thức lý luận khoa học không mô tả, trình bày kiện mà giải thích kiện, nhận thấy kiện mối quan hệ chất, tất yếu với kiện khác Bản chất tri thức lý luận khoa học chỗ khái quát kiện Do 10 đó, lý luận khoa học mang tính trừu tượng khái quát cao, tính logic tính hệ thống chặt chẽ nên đem lại hiểu biết sâu sắc chất, tính quy luật vật, tượng khách quan Vì vậy, phạm vi ứng dụng lý luận phổ biến, rộng nhiều so với kinh nghiệm Mặt khác, lý luận hình thành sở tổng kết kinh nghiệm, lý luận trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm Do tính độc lập tương đối nó, lý luận trước kiện kinh nghiệm, hướng dẫn hình thành tri thức kinh nghiệm có giá trị, lựa chọn kinh nghiệm hợp lý để phục vụ cho hoạt động thực tiễn, góp phần làm biến đổi đời sống người Thông qua mà nâng tri thức kinh nghiệm từ chỗ cụ thể, riêng lẻ, đơn trở thành khái quát, phổ biến Trong tác phẩm kinh điển, C Mác, Ph Ăngghen V.I Lênin bàn nhiều vấn đề Trong “Bút ký triết học” V.I Lênin viết rằng: “Ở đây, thật khách quan có ba vế: 1) giới tự nhiên; 2) nhận thức người, = óc người( với tư cách sản phẩm cao giới tự nhiên đó) 3) hình thức phản ánh giới tự nhiên vào nhận thức người; hình thức khái niệm, qui luật, phạm trù”[22;193] Như rõ ràng có đề cập đến lý luận hình thức khái niệm, phạm trù, quy luật Ông viết: “Con người nắm được…toàn giới tự nhiên cách đầy đủ người gần đến đó, cách tạo trừu tượng, khái niệm, quy luật”[22;193] Lý luận giúp người nhận thức giới cách đầy đủ hơn, đắn Không vậy, V.I Lênin rằng: “Nhận thức lý luận phải trình bày khách thể tính tất yếu nó, quan hệ toàn diện nó, vận động mâu thuẫn nó, tự nó”[22;227] Theo ông, nhận thức trình độ lý luận phải nắm bắt khách thể tồn tại, vận động phát triển nó, tác động 73 Thực tiễn quan hệ kinh tế quốc tế năm qua cho thấy, thu hút nguồn vốn đầu tư nước lớn tiềm ẩn nguy biến kinh tế nước ta thành kinh tế lệ thuộc Tính từ năm 1988 đến hết năm 2010, nước ta thu hút 214.315,6 triệu USD, tỷ lệ thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước GDP tăng mạnh, từ 6,3% năm 1995 tăng lên 18,72% năm 2010 Những đóng góp nguồn lực thuộc sở hữu nước kinh tế nước ta lớn, điều kiện nợ nước tăng lên (năm 2010 42,2% GDP), tỷ lệ đóng góp thành phần kinh tế nước vào GDP có xu hướng giảm xuống so với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, rõ ràng đến lúc cần phải đặt khả xấu có mà kinh tế nước ta chịu chi phối nhiều nguồn lực thuộc sở hữu nước Nghĩa cần phải tính đến giải pháp vừa thu hút nước ngoài, vừa tránh nguy xấu sở hữu nước gây Bên cạnh đó, thực tiễn kinh tế nước ta đặt nhiều vấn đề phức tạp khác, chẳng hạn như: khoảng cách giàu nghèo ngày lớn, tài nguyên môi trường bị ảnh hưởng nặng nề, suất hiệu kinh tế thấp, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, nguy tụt hậu xa kinh tế thách thức lớn giai đoạn nay, Những hạn chế, yếu kinh tế nhiều nguyên nhân khác nhau, Đại hội XI nhận định: “trực tiếp định nguyên nhân chủ quan” Đại hội rõ nguyên nhân chủ quan hạn chế yếu là: “Tư phát triển kinh tế - xã hội phương thức lãnh đạo Đảng chậm đổi mới, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển đất nước”; “Nhận thức nhiều vấn đề cụ thể công đổi nhiều hạn chế, thiếu thống nhất”; “tổ chức thực khâu yếu”[10;94,179] Vẫn tồn tâm lý e ngại chệch hướng xã hội chủ nghĩa xếp, cổ phần 74 hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, chưa có thái độ dứt khoát với hợp tác xã tồn mang tính hình thức… Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục đổi mạnh mẽ để khắc phục hạn chế, yếu kinh tế mà thực tiễn nước ta đặt 2.3.2 Phương hướng giải pháp nhằm tiếp tục đổi lý luận, góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực kinh tế 2.3.2.1 Phương hướng tiếp tục đổi lý luận nhằm góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực kinh tế Đổi phải dựa tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam định hướng cho tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp tục đẩy mạnh nghiệp đổi đất nước Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh học kinh nghiệm quý báu mà Đảng ta đúc kết thời gian qua Chủ nghĩa Mác - Lênin hệ thống tri thức khoa học, sở lý luận trị để đảng cộng sản hoạch định cương lĩnh, chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp lý luận thống với nhau, gắn kết chặt chẽ tách rời Do đó, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận, học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin mà lại không nắm vững phương pháp biện chứng Chúng ta phải nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm nội dung phép biện chứng, xem xét, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin với thái độ khách quan khoa học, sáng tạo 75 phát triển Tư khoa học, sáng tạo C Mác, Ph Ăngghen, V.I Lênin cho thấy, tìm tòi chân lý khách quan nhân tố thiếu việc hình thành hệ thống lý luận ông Ngày nay, việc tổng kết rút học lịch sử phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin có tầm quan trọng đặc biệt trình đổi tư lý luận Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn Việt Nam Do vậy, sở quan trọng cho trình đổi lý luận nước ta Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin theo lối giáo điều, kinh viện, mà có phát triển, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin điều kiện lịch sử Người không coi chủ nghĩa Mác - Lênin “cái xong xuôi hẳn”, đơn thuốc vạn năng, mà Người nói: “Dù cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” chủ nghĩa Mác cách đưa thêm vào tư liệu mà C Mác thời có C Mác xây dựng học thuyết triết lý định lịch sử, lịch sử nào? Lịch sử châu Âu Mà châu Âu gì? Đó chưa phải toàn thể nhân loại”[34;465] Đại hội XI Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là… kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta,…”[10;88] “trong điều kiện tình nào, phải kiên trì thực đường lối mục tiêu đổi mới, kiên định vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội”[10;180] Như vậy, Đảng ta xác định rõ ràng: Đổi xa rời mà nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm tảng tư tưởng Đảng kim nam cho hành động cách mạng Lịch sử chứng minh, mơ hồ, dao động hệ tư tưởng lúng túng 76 hoạch định chủ trương, đường lối, rối loạn tổ chức tất yếu dẫn đến thất bại hành động Vì vậy, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có tính nguyên tắc Đảng ta, nhiệm vụ quan trọng toàn công tác tư tưởng, lý luận, bối cảnh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Điều đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam tuyệt đối không đượcxa rời từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trái lại, cần kiên định, vận dụng, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mảnh đất thực Việt Nam Đổi phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội: Giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử cách mạng Việt Nam từ có Đảng, cờ bách chiến bách thắng cách mạng Việt Nam Đại hội lần thứ VI (12-1986) Đảng mở đầu thời kỳ đổi đất nước khẳng định: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết lòng, tâm đem hết tinh thần lực lượng tiếp tục thực nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[3;37] Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội Đảng lần thứ VII tiếp tục nhấn mạnh: Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đó học xuyên suốt trình cách mạng nước ta Sự nghiệp đổi nói chung, đổi tư lý luận nói riêng thay đổi mục tiêu phát triển, mà làm cho mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội trở nên sáng tỏ hơn, rõ ràng Trong công đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội lãnh đạo Đảng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mang nội dung mới, độc lập dân tộc thực phải độc lập trị, kinh tế, văn hoá, đối ngoại Độc lập dân tộc thực 77 đòi hỏi phải xoá bỏ tình trạng áp bức, bóc lột nô dịch dân tộc dân tộc khác kinh tế, trị tinh thần Độc lập phải gắn liền với tự bình đẳng Trong điều kiện đất nước ta nay, phải giữ vững độc lập dân tộc tiếp tục đổi mới, phát triển Đây tiền đề quan trọng hàng đầu để xây dựng chủ nghĩa xã hội Do vậy, độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội Thực tế cho thấy, độc lập dân tộc điều kiện tiên thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Không giành độc lập dân tộc điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc thật đòi hỏi xóa bỏ áp bức, nô dịch dân tộc với dân tộc khác, gắn liền độc lập dân tộc với tự do, bình đẳng, hạnh phúc nhân dân, gắn liền với phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa Mọi đổi tư lý luận không phép xa rời mục tiêu Chính nhờ kiên định nội dung tư tưởng mà Đảng ta lãnh đạo dân tộc từ thắng lợi đến thắng lợi khác, viết nên lịch sử Việt Nam anh hùng với mốc son chói lọi Đường lối kết hợp gương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội học lớn Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt từ ngày thành lập Đảng đến nay, mãi sau Nhận thức hành động theo lựa chọn hệ giá trị đó, Đảng ta đứng đầu Chủ tịch Hổ Chí Minh lãnh đạo dân tộc Việt Nam tiến hành cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công Tiến hành thắng lợi hai kháng chiến hoàn toàn không cân sức với hai tên đế quốc to giàu có hệ thống tư chủ nghĩa, mở thời kỳ phi thực dân sau Việt Nam cho hệ thống thuộc địa, phụ thuộc giới Nửa kỷ giành giữ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt sau 28 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng tiêu biểu cho lĩnh Việt Nam việc giữ vững định hướng xã hội chủ 78 nghĩa tỏ rõ tính độc lập tự chủ đường lối, sách đối nội đối ngoại đưa Dân tộc bước lên vị khu vực giới Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011) Đảng “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” tiếp tục khẳng định: “nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội - cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao lại cho hệ hôm hệ mai sau Độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở bảo đảm vững cho độc lập dân tộc Xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau”[10;65] 2.3.2.2 Một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi lý luận, góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực kinh tế Thứ nhất, tiếp tục điều chỉnh yếu tố bất hợp lý quan hệ sản xuất theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải phù hợp với lực lượng sản xuất (1) Cần phải khắc phục tình trạng phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu thành phần kinh tế Quan điểm Đảng việc “xóa bỏ phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu”[9, tr 84] phải thực thực tế Điều quan trọng thời kỳ độ phải hình thành hình thức sở hữu, thành phần kinh tế có tác dụng giải phóng, huy động khai thác hiệu lực lượng sản xuất Nếu tiếp tục ưu thành phần kinh tế dựa sở hữu công cộng có nghĩa ta chưa từ bỏ quan niệm coi sở hữu mục đích phương tiện để thực lợi ích phát triển kinh tế, tất yếu dẫn đến tình trạng lực lượng sản xuất bị di chuyển đến khu vực khả khai thác hiệu quả, làm phung phí lực lượng sản xuất thất thoát tài sản Nhà nước 79 (2) Phải hình thành đầy đủ, đồng lành mạnh loại thị trường Để thực điều cần phải hoàn thiện hệ thông pháp luật liên quan đến loai thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nguyên tắc thị trường Trong trình can thiệp vào thị trường, Nhà nước cần phải sử dụng biện pháp kinh tế, tránh việc can thiệp vào thị trường biện pháp hành Bên cạnh đó, để thu hẹp khoảng cách thị trường thành thị và thị trường nông thôn, thị trường đồng miền núi, Nhà nước cần trọng đầu tư vào thị trường nông thôn Nếu thị trường hình thành phát triển đồng bộ, thu hút nguồn lực công nghệ cao cho phát triển, tạo bình đẳng việc tiếp cận nguồn lực, làm cho nguồn lực đất nước di chuyển đến chủ thể có khả sử dụng hiệu (3) Khắc phục tính bình quân phân phối sản phẩm Chế độ phân phối sản phẩm thể rõ nét qua chế độ tiền lương Chế độ tiền lương nước ta có nhiều cải thiện, mang tính bình quân, người lao động nhận mức lương làm vị trí, công việc họ tăng lương cách đặn theo năm tháng với hệ thống thang, bảng lương Hơn nữa, khoảng cách ngạch, bậc lương không cao, không tỏ rõ khác biệt Để khắc phục tình trạng bình quân phân phối, trước mắt phải cải cách tiền lương theo hướng nới rộng khoảng cách bậc lương ngạch lương, tăng khoảng cách lương tối thiểu - trung bình - tối đa; đồng thời, sử dụng mức thưởng để khuyến khích người lao động làm việc Về lâu dài, cần phải tham khảo cách thức trả lương cho người lao động nước tiên tiến, điển hình việc trả lương theo lực hiệu công việc (merit pay) Cách trả lương số nước tiên tiến áp dụng có khả đem lại suất lao động cao Cách trả lương thực đảm bảo lợi ích cho người lao động, họ có lực làm việc hiệu chắn 80 lương cao; chế chỗ đứng cho người lực, làm việc không hiệu Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Khi nói đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta nhấn mạnh kinh tế nhà nước yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường nước ta Tuy nhiên, năm qua, thành phần kinh tế bộc lộ nhiều yếu kém, hiệu sản xuất kinh doanh thấp, nảy sinh nhiều tiêu cực Do vậy, năm trước mắt, để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế, mặt phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhà nước, xử lý nghiêm vụ việc tiêu cực Mặt khác, cần phải bổ sung thêm yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế Theo chúng tôi, nên coi việc chấp hành nghiêm pháp luật trình sản xuất kinh doanh yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa Hệ thống pháp luật nước ta thể ý chí, nguyện vọng lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn dân tộc Do vậy, người dân, doanh nghiệp, kể doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chấp hành nghiêm pháp luật trình sản xuất kinh doanh điều có nghĩa họ góp phần vào việc đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế Thứ ba, điều chỉnh số nội dung lý luận công nghiệp hóa Đối chiếu thực trạng với tiêu chí nước công nghiệp thấy nước ta thiếu nhiều điều kiện để trở thành nước công nghiệp Vì vậy, năm trước mắt, mặt phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho trình công nghiệp hóa, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất; mặt khác, cần thay đổi cách diễn đạt thời điểm nước ta trở thành nước công nghiệp Thực tiễn cho thấy, nước ta khó trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 81 Vì vậy, theo chúng tôi, nên diễn đạt cách chung chung “sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp” phù hợp Thứ tư, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, đẩy lùi nguy lệ thuộc trình quan hệ kinh tế quốc tế Để nâng cao lực quốc gia trình cạnh tranh, hội nhập quốc tế, trước hết phải tận dụng tối đa ưu mà có, đặc biệt ưu sản xuất nông nghiệp, kết hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển ngành công nghệ cao Hạn chế tối đa tình trạng xuất tài nguyên thô hàng hóa gia công Để tránh tình trạng lệ thuộc vào nước trình hội nhập kinh tế quốc tế, mặt phải trọng phát huy nội lực, sử dụng có hiệu nguồn lực bên ngoài, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực liên quan đến việc sử dụng vốn vay nước Đồng thời, cần phải đặt giới hạn cụ thể qúa trình vay vốn nước để tránh tình trạng vay vốn vượt khả toán, có nguy lệ thuộc kinh tế Như vậy, để khắc phục vấn đề mà thực tiễn kinh tế đặt cần phải thực nhiều giải pháp đồng Nếu thực tốt giải pháp chắn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta Kết luận chương Trên sở nhận thức rõ sai lầm, hạn chế thời kỳ trước đổi mới, Đảng ta có đổi quan trọng lĩnh vực kinh tế Đảng ta chủ trương: đổi quan hệ sản xuất phải vào thực trạng sản xuất vật chất, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 82 kinh tế quốc tế Những đổi lý luận kinh tế tác động tích cực sản xuất nước ta, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế nước ta đặt vấn đề cần phải đổi mặt lý luận giải Những giải pháp mà đưa góp phần giải vấn đề KẾT LUẬN Lý luận thực tiễn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mối quan hệ đó, thực tiễn lý luận Tuy nhiên, lý luận có vai trò to lớn thực tiễn, soi đường, định hướng cho hoạt động thực tiễn Trong trình vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò lý luận thực tiễn, Đảng ta có lúc mắc sai lầm, dẫn đến tình trạng kinh tế nước ta bị kìm hãm Trong năm thực đường lối đổi mới, lý luận kinh tế Đảng ta có đổi Đảng ta chủ trương: đổi quan hệ sản xuất phải vào thực trạng sản xuất vật chất, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế Những đổi lý luận kinh tế tác động tích cực sản xuất nước ta, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế nước ta đặt vấn đề cần phải tiếp tục đổi mặt lý luận giải Những giải pháp mà đưa luận văn nhằm góp phần giải vấn đề Việc thực giải pháp góp phần quan vào việc giải vấn đề mà thực tiễn kinh tế nước ta đặt 83 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991),Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên CNXH, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 10 thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 11 lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005),Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi (1986 - 2006), Nxb Chính trị Quốc gia, 12 Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 21, Nxb 13 Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 43, Nxb 14 Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 47 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 51, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 53, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Lao Động Việt Nam: Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ III, tập 1, Ban Chấp hành Trung ương ĐLĐVN xuất 18 V.I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 V.I Lênin (2005),Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 V.I Lênin (2005),Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 V.I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 18, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 V.I Lênin (1995), Toàn tập, Tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 V.I Lênin (2006),Toàn tập, Tập 29, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 V.I Lênin (2005),Toàn tập, Tập 30, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội 25 V.I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 33, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 V.I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 44, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 V.I Lênin (1978), Toàn tập, Tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 28 V.I Lênin (2006), Toàn tập, Tập 50, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va 29 C Mác Ph Ănghen (1995), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội 30 C Mác Ph Ănghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội 31 C Mác Ph Ănghen (1994), Toàn tập, Tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội 32 C Mác Ph Ănghen (1999), Toàn tập, Tập 39 Nxb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội 33 Nguyễn Văn Hậu - Nguyễn Thị Như Hà (Đồng chủ biên) (2009), Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 86 điều kiện Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Phạm Xuân Nam (2010), Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội mô hình phát triển Việt Nam thời kỳ đổi mới, Tạp chí Khoa học xã hội Việt nam, số 12-2010 38 Đặng Phong (2009), Tư kinh tế Việt Nam 1975 -1989, Nxb Tri thức, Hà Nội 39 Nguyễn Đức Tài (2005), Đổi tư lý luận Đảng ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Tổng cục thống kê (1986), Niêm giám thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội 41 Tổng cục thống kê (1989), Niên giám thống kê 1987, Nxb Thống kê, Hà Nội 42 Tổng cục Thống kê (2011), Niên giám thống kê 2010, Nxb Thống kê, Hà Nội 43 Tổng cục thống kê (2013), Niêm giám thống kê (tóm tắt), Nxb Thống kê 44 Vũ Công Thương (2011), Thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã miền Đông Nam Bộ nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 45 Nguyễn Phú Trọng (2011), Về mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên CNXH nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội 87 46 Nguyễn Phú Trọng (2002), “Tổng kết thực tiễn - nhiệm vụ trọng yếu công tác lý luận nay”, Tạp chí Cộng sản số 15, tháng năm 2002 [...]... tiễn Thực tiễn là cơ sở, mục đích, động lực của nhận thức, của lý luận, đồng thời là tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức, lý luận Thực tiễn là nguồn gốc cơ sở sinh ra lý luận, nếu không có thực tiễn thì không có lý luận Song lý luận có tính độc lập tương đối so với thực tiễn, có thể tác động trở lại thực tiễn làm biến đổi thực tiễn thông qua hoạt động của con người Vai trò của lý luận đối với thực tiễn. .. NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Như chúng ta đã biết, kinh tế là hoạt động tạo ra của cải vật chất, là toàn bộ phương thức sản xuất và trao đổi của một chế độ xã hội; là tổng hòa các quan hệ sản xuất dựa trên một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất, tạo nên kết cấu kinh tế của một xã hội”[45;52] Điều đó cho thấy kinh tế. .. thiện bằng những kết luận mới trong những điều kiện, hoàn cảnh mới 1.2 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thực tiễn Phạm trù Thực tiễn là một trong những phạm trù nền tảng, cơ bản của lý luận nhận thức Mácxít nói riêng, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung Trong lịch sử Triết học, các nhà triết học duy vật trước Mác đã không thấy được vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức, lý luận nên quan. .. người, có tác dụng bổ sung làm phong phú thêm các dạng hoạt động thực tiễn của con người 1.3 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn Ngay từ thời cổ đại, vấn đề mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn đã được các nhà triết học quan tâm giải quyết Tuy nhiên, chỉ đến triết học Mác mới đưa ra quan niệm thực sự khoa học về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn Theo các... rộng lớn của đười sống xã hội Trong phạm vi luận văn này, khi nói đến quan điểm của Đảng về kinh tế (lý luận về kinh tế) , chúng tôi xin được giới hạn ở những nội dung cụ thể sau: quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, về mô hình kinh tế, về công nghiệp hóa và về quan hệ kinh tế quốc tế Chính những quan điểm này đã tức động mạnh mẽ đến thực tiễn nền kinh tế nước... mạng trong lý luận nói chung và trong lý luận nhận thức nói riêng: Mác và Ănghen đã nói rằng thực tiễn của con người chứng minh sự đúng đắn của lý luận duy vật về nhận thức và hai ông gọi những ý định không dựa vào thực tiễn đã giải quyết vấn đề cơ bản của lý luận về nhận thức là “triết học kinh viện” và là “những điều quái tưởng trong triết học”[21;163] Trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh. .. tuyệt đối hóa vai trò đó vì như vậy sẽ dẫn đến sai lầm chủ quan duy ý chí, giáo điều máy móc Trong lĩnh vực kinh tế, để thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế thì trước hết chúng ta phải hình thành, vận dụng một lý luận kinh tế đúng đắn; trong 34 trường hượp ngược lại thì nền kinh tế đó sẽ bị kìm hãm Thực tiễn nền kinh tế Việt Nam chứng minh rất rõ điều đó 35 Chương 2 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA... Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới (1975 - 1986) 2.1.1 Khái quát một số quan điểm cơ bản của Đảng ta về xây dựng nền kinh tế thời kỳ trước đổi mới Trong những năm trước đổi mới, lý luận về kinh tế của Đảng ta có những nội dung không phù hợp Sự không phù hợp đó thể hiện ở việc giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; về mô hình kinh tế và công nghiệp hóa; Quan điểm của. .. tách rời lý luận và thực tiễn, từ đó ông đã đi phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, V.I Lênin chú trọng nhiều hơn đến lý luận V.I Lênin cho rằng lý luận phải hướng vào thực tiễn để giải quyết những nhu cầu của thực tiễn, bởi chỉ có thông qua hoạt động thực tiễn mới thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, và chính hoạt động thực tiễn ấy sẽ làm cho lý luận phát triển hơn nữa Nếu lý luận khoa... luật của thế giới hiện thực khách quan Thực tiễn là những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội Trong mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn thì lý luận vó vai trò quyết định Tuy nhiên, lý luận cũng có vai trò to lớn đối với thực tiễn, nó soi đường, định hướng cho hoạt động thực tiễn Lý luận bao gồm cả lý luận khoa học và lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay, Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay, Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay, THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN, VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan