giáo trình quản lí tài nguyên và môi trường

160 2,362 21
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 21:05

MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niêm tài nguyên môi trường 1.1.1 Khái niệm phân loại tài nguyên 1.1.2 Khái niệm môi trường 1.1.3 Mối quan hệ tài nguyên môi trường 1.2 Hiện trạng tài nguyên Việt Nam Thế giới 13 1.2.1.Tài nguyên đất 13 1.2.2 Tài nguyên nước 16 2.1.3 Tài nguyên khoáng sản 22 1.2.4 Tài nguyên lượng 26 1.2.5 Tài nguyên rừng 31 1.2.6.Taì nguyên sinh vật 35 1.3 Hiện trạng môi trường giới Việt Nam 40 1.3.1 Hiện trạng môi trường đất 40 1.3.2 Hiện trạng môi trường nước 43 1.3.3 Hiện trạng môi trường không khí 48 CHƯƠNG CƠ SỞ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 54 2.1 Nguyên tắc chung quản lý tài nguyên môi trường 54 2.2 Mục tiêu công tác quản lý tài nguyên môi trường 54 2.3 Các công cụ quản lý tài nguyên môi trường 57 2.4 Luật pháp, chiến lược quản lý tài nguyên môi trường 57 2.4.1 Công ước bảo vệ môi trường tài nguyên 57 2.4.2 Luật pháp Việt Nam quản lý tài nguyên môi trường 58 2.4.3 Các chiến lược quản lý tài nguyên môi trường Việt Nam 59 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 60 3.1 Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên 3.1.1 Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên đất 60 3.1.2 Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên nước 64 3.1.3 Quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản 72 3.1.4 Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên lượng 81 3.1.5 Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên rừng 90 3.1.6 Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên sinh học 96 3.1.7 Quản lý khai thác hợp lý tài nguyên, môi trường biển 105 3.2 Chiến lược kế hoạch quốc gia quản lý môi trường .117 3.2.1 Chiến lược BVMT quốc gia đến 2020, tầm nhìn 2030 .117 3.2.2 Kế hoạch thực chiến lược BVMT quốc gia .131 3.2.3 Chiến lược quốc gia biển đổi khí hậu 140 3.2.4 Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam .150 Chương TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niêm tài nguyên môi trường 1.1.1 Khái niệm phân loại tài nguyên Theo nghĩa rộng, tài nguyên môi trường bao gồm tất nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, lượng, thông tin có trái đất vũ trụ bao la mà người sử dụng để phục vụ cho đời sống phát triển Trong bối cảnh xã hội hoạt động kinh tế người trình sử dụng lượng để biến đổi vật chất từ dạng sang dạng khác có ích cho sống Do vậy, vật chất - mà tài nguyên thiên nhiên dạng cụ thể nó, người biến đổi mà không làm biến trình hoạt động Vật chất đề cập cần phải hiểu dạng: hữu hình vô hình Có thể nói rằng, tài nguyên tất dạng vật chất, tri thức, thông tin người sử dụng để tạo cải vật chất hay tạo giá trị sử dụng Xã hội loài người phát triển số loại hình tài nguyên số lượng loại tài nguyên người sử dụng, khai thác ngày gia tăng Tài nguyên đối tượng sản xuất người Xã hội loài người phát triển, số loại hình tài nguyên số lượng loại tài nguyên người khai thác ngày tăng Người ta phân loại tài nguyên sau: - Theo quan hệ với người: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội - Theo phương thức khả tái tạo: Tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo - Theo chất tự nhiên: Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên lượng, tài nguyên sinh vật, tài nguyên khí hậu cảnh quan, di sản văn hoá kiến trúc, tri thức khoa học thông tin Tài nguyên thiên nhiên chia thành hai loại: tài nguyên tái tạo tài nguyên không tái tạo - Tài nguyên tái tạo (nước ngọt, đất, sinh vật v.v ) tài nguyên tự trì tự bổ sung cách liên tục quản lý cách hợp lý Tuy nhiên, sử dụng không hợp lý, tài nguyên tái tạo bị suy thoái tái tạo Ví dụ: tài nguyên nước bị ô nhiễm; tài nguyên đất bị mặn hoá, bạc màu, xói mòn v.v - Tài nguyên không tái tạo: loại tài nguyên tồn hữu hạn, biến đổi sau trình sử dụng Ví dụ tài nguyên khoáng sản mỏ cạn kiệt sau khai thác Tài nguyên gen di truyền với tiêu diệt loài sinh vật quý - Tài nguyên người (tài nguyên xã hội) dạng tài nguyên tái tạo đặc biệt, thể sức lao động chân tay trí óc, khả tổ chức chế độ xã hội, tập quán, tín ngưỡng cộng đồng người Sự phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật làm thay đổi giá trị nhiều loại tài nguyên Nhiều tài nguyên cạn kiệt trở nên quý hiếm; nhiều loại tài nguyên giá trị cao trước trở thành phổ biến, giá rẻ tìm phương pháp chế biến hiệu hơn, thay loại khác Vai trò giá trị tài nguyên thông tin, văn hoá lịch sử tăng lên Phân loại tài nguyên thiên nhiên thể qua sơ đồ sau: Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên không tái tạo Tài nguyên tái tạo Tài nguyên vĩnh cữu Năng lượng mặt trời Tài nguyên phục hồi Năng lượng sóng, gió, thủy triều Năng lượng hóa thạch Tài nguyên không khí Khoáng sản kim loại Tài nguyên đất Tài nguyên nước Khoáng sản phi kim loại Tài nguyên sinh vật Hình 1.1 Sơ đồ phân loại tài nguyên thiên nhiên 1.1.2 Khái niệm môi trường Theo cách hiểu thông thường, môi trường định nghĩa sau: “Môi trường tập hợp vật thể, hoàn cảnh ảnh hưởng bao quanh đối tượng đó” Định nghĩa cho thấy, nói đến môi trường, ta phải đứng đối tượng định đối tượng chịu tác động thành phần môi trường bao quanh Đối tượng không thiết người mà vật thể, hoàn cảnh, tượng tồn khoảng không gian có chứa đựng yếu tố tác động tới tồn phát triển Khái niệm môi trường cụ thể hóa đối tượng mục đích nghiên cứu Trong điều Luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 ghi: “Môi trường hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển người sinh vật” Tuỳ theo nội dung nghiên cứu môi trường sống người, gọi tắt môi trường, phân thành môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo môi trường xã hội Môi trường tự nhiên bao gồm nhân tố thiên nhiên vật lý, hoá học, sinh học, tồn ý muốn người, nhiều chịu tác động người Đó ánh sáng mặt trời, núi, sông, biển, không khí, động, thực vật, đất, nước Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cấy, chăn nuôi, cung cấp cho người loại tài nguyên khoáng sản cần cho sản xuất, tiêu thụ nơi chứa đựng, đồng hoá chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho sống người thêm phong phú Môi trường xã hội tổng thể quan hệ người với người Đó luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định cấp khác như: Liên Hợp Quốc, Hiệp hội nước, quốc gia, tỉnh, huyện, quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể, Môi trường xã hội định hướng hoạt động người theo khuôn khổ định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho phát triển, làm cho sống người khác với sinh vật khác Ngoài ra, người ta phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất nhân tố người tạo nên, làm thành tiện nghi sống, ôtô, máy bay, nhà ở, công sở, khu vực đô thị, công viên nhân tạo Môi trường theo nghĩa rộng tất nhân tố tự nhiên xã hội cần thiết cho sinh sống, sản xuất người, tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội Môi trường theo nghĩa hẹp không xét tới tài nguyên thiên nhiên, mà bao gồm nhân tố tự nhiên xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng sống người Ví dụ: môi trường học sinh gồm nhà trường với thầy giáo, bạn bè, nội quy trường, lớp học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, tổ chức xã hội Đoàn, Đội với điều lệ hay gia đình, họ tộc, làng xóm với quy định không thành văn, truyền miệng công nhận, thi hành quan hành cấp với luật pháp, nghị định, thông tư, quy định Sự phân chia để phục vụ nghiên cứu, phân tích tượng phức tạp môi trường Trong thực tế loại môi trường tồn tại, xen lẫn vào nhau, tương tác với chặt chẽ Một số khái niệm khác: * Khái niệm 1: Môi trường theo nghĩa rộng tổng thể điều kiện bên có ảnh hưởng tới vật thể kiện Bất vật thể, kiện tồn diễn biến môi trường "Môi trường sống" tổng hợp điều kiện bên có ảnh hưởng tới đời sống phát triển thể (Lê Văn Khoa, 1995) * Khái niệm 2: Môi trường bao gồm tất bao quanh sinh vật, tất yếu tố vô sinh hữu sinh có tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sống, phát triển, sinh sản sinh vật (Hoàng Đức Nhuận, 2000) Theo tác giả: Môi trường gồm thành tố tương tác qua lại - Môi trường tự nhiên: Đất, nước, không khí, ánh sáng, sinh vật - Môi trường kiến tạo: Những cảnh quan người tạo - Môi trường không gian: Địa điểm, khoảng cách - Môi trường văn hoá xã hội: Cá nhân, nhóm xã hội, công nghệ, tôn giáo, định chế, kinh tế học * Khái niệm 3: Môi trường phần ngoại cảnh bao gồm tượng thực thể tự nhiên mà cá thể, quần thể, loài có quan hệ trực tiếp gián tiếp thông qua phản ứng thích nghi (Vũ Trung Tạng, 2000) 1.1.3 Mối quan hệ tài nguyên môi trường Tài nguyên môi trường có mối quan hệ chặt chẽ với hệ sinh thái xác định, có quan niệm cho đề cập tới bảo vệ môi trường có nghĩa bao hàm bảo vệ tài nguyên Tuy nhiên nói tới tài nguyên thường gắn với hoạt động kinh tế, yếu tố đầu vào hệ thống kinh tế, chúng đo đếm hạch toán sổ sách kế toán, môi trường bao gồm hệ thống tự nhiên vật chất nhân tạo bao quan người ảnh hưởng tới đời sống hoạt động người Như môi trường có tài nguyên người ta thường sử dụng cụm từ “Môi trường thiên nhiên” Hình 1.2 Mối quan hệ tài nguyên môi trường Từ sơ đồ cho thấy, yếu tố đầu vào R (Resource) tài nguyên từ môi trường tự nhiên W (Waste) chất thải đầu hệ thống kinh tế đưa vào môi trường Để bảo vệ tài nguyên môi trường, trước hết phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thường người ta đề cập tới cụm từ “Bảo vệ môi trường” chính, tài nguyên thường sử dụng cụm từ “Khai thác sử dụng tiết kiệm tài nguyên”, xét chất kinh tế, bối cảnh thể chế kinh tế thị trường, thường dùng cụm từ “Khai thác sử dụng hiệu tài nguyên” a Nhìn nhận trước Để bảo vệ tài nguyên môi trường, kinh nghiệm giới cho thấy phải nhìn nhận cách toàn diện nhìn từ góc độ quản lý hệ sinh thái Ơ Mỹ từ cuối kỷ XIX người ta bắt đầu nhận thấy lãng phí sử dụng mức nguồn tài nguyên thiên nhiên, cách tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường đời, tác giả phải kể đến Theodore Roosevelt, ông đánh giá cao “bảo tồn” cần phải ưu tiên cao hoạt động hành mình, tiếp G3Difford Pinchot, ông chủ quan dịch vụ rừng Mỹ có cách tiếp cận tài nguyên thiên nhiên Mục tiêu hướng tới ông ta đạo đức sử dụng dựa thuyết vị lợi nhằm đạt mục tiêu “hàng hóa tốt với số lượng lớn cho thời gian dài nhất” Đây gọi đạo đức bảo tồn tài nguyên (resource conservation ecthic), với cách nhìn nhận này, hướng dẫn nhiều cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên nửa đầu kỷ XIX Mỹ Theo Pinchot, bảo tồn có nghĩa khôn ngoan cẩn trọng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên Ông cho “Thực tế bảo tồn chứa đựng phát triển” “nhiệm vụ người khía cạnh vật chất kiểm soát việc sử dụng trái đất tất có trái đất” Với thúc đẩy ông với tính hiệu hợp lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho hệ tương lai dẫn đến khái niệm sử dụng quan quản lý lâm nghiệp đất đai Mỹ Sử dụng kiểm soát bền vững trọng tâm cách nhìn nhận Pinchot từ kỷ XIX Mỹ Cũng kỷ XIX, viễn cảnh nhìn nhận gọi lãng mạn-đạo đức bảo tồn vượt trội (romantic-transcendental conservation ethic), cách nhìn nhận cho tài nguyên có giá trị sử dụng khác, lợi ích mà người thu thực tế cho thấy tài nguyên có giá trị vốn có mang tính độc lập không phụ thuộc vào người Một viễn cảnh thứ ba quan điểm nhìn nhận giới kỷ XX bảo vệ tài nguyên môi trường dựa sở hệ sinh thái, tiến hóa-đạo đức đất sinh thái (evolutionary-ecological land ethic), giới thiệu tác giả Aldo Leopold vào năm thập kỷ 1930 1940 kỷ XX Ông cho với phát triển hệ sinh thái tiến khoa học kỹ thuật người, thiên nhiên không đơn giản thu thập thành phần chúng, số sử dụng, số khác vứt bỏ dựa tính hữu ích chúng người, thiên nhiên chùa để thờ cúng không chạm tới Leopold cho thiên nhiên cấu thành phức tạp thành phần kết nối với nhau, hệ thống chức chúng kết tiến trình thay đổi dài hạn Mỗi thành phần cấu trúc phận cỗ máy mà chưa hiểu hết, chẳng hạn chế đất cần sử dụng người, cấu trúc chủ yếu chúng không nên thay đổi cách Quan điểm ông tuyên bố câu nói tiếng giống “Giữ bánh bánh xe phòng ngừa người thợ sửa máy thông minh” Vào năm 1960-1970, bảo vệ tài nguyên môi trường có nhìn nhận sát thực hơn, quản lý tài nguyên thay đổi theo hướng bền vững, dựa tiếp cận gắn với khai thác môi trường như: Giải trí, bảo tồn loài có nguy tuyệt chủng, hiệu ứng tích lũy gía trị thẩm mỹ Những vấn đề ô nhiễm không khí, nguồn nước, đa dạng sinh học đe dọa tới môi trường sống người giới trọng Đến năm thập kỷ 80 kỷ XX, bảo vệ tài nguyên môi trường tiến thêm bước quy định giới bảo tồn sinh vật triết lý thực quản lý hệ sinh thái Người ta bắt đầu nhìn thấy rối loạn hệ thống tự nhiên, đến năm đầu thập kỷ 90 thay đổi cách nhìn nhận bảo vệ tài nguyên môi trường, đối tượng quản lý hệ sinh thái, nhằm hướng tới “Phát triển bền vững”, lần hội nghị thượng đỉnh giới 1992 đưa chủ đê “Môi trường phát triển” b Nhìn nhận Một cách nhìn nhận đáng lưu ý theo công điện số 197 phái đoàn thường trực CHXHCNVN Liên Hợp Quốc ngày 23/04/2012 gửi Bộ ngoại giao Bộ Tài Nguyên Môi trường Nhân ngày trái đất 22/4 triển khai Nghị 65/164 đại Hội đồng (ĐHĐ) hài hòa với thiên nhiên Bolivia khởi xướng, Đại hội đồng LHQ tổ chức thảo luận chuyên đề “Hài hòa với thiên nhiên, phát kiến khoa học tác động người hoạt động hệ thống Trái đất”, đề cập tới cách nhìn nhận mới, “Trái đất người mà người thuộc Trái đất với sinh vật khác khí quyển, thủy địa Phải thay đổi mô hình phát triển chủ nghĩa tư Không thể có mô hình tăng trưởng mãi mà không ảnh hưởng tới bền vững thiên nhiên; Không thể giải vấn đề “hài hòa với thiên nhiên” quy luật thị trường tự lấy lợi nhuận làm mục tiêu dựa thúc đẩy tiêu dùng” Mặt khác công điện từ cách nhìn nhận LHQ quốc gia “phải phát huy vai trò Nhà nước quản lý, giám sát, điều tiết, đồng thời xây dựng nhận thức chung, thúc đẩy đóng góp toàn xã hội”, bên cạnh nội dung công điện đưa cảnh báo “Nhà nước phải hỗ trợ có đầu tư thích đáng cho khoa học, dựa vào tư nhân Đáng lưu ý cách nhìn nhận mới, với tuyên bố phó tổng thư ký LHQ, đồng thời Tổng thư ký Hội nghị LHQ phát triển bền vững diễn tháng 06/2012 (RiO+20) cho “đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với mô hình phát triển cũ dựa vào bóc lột tài nguyên không hiệu quả, lãng phí, gây hại cho phát triển bền vững môi trường xã hội” Từ năm 2010, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) có tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường, quản trị môi trường (Environmental Governance) kinh tế xanh (Green Economy) nhằm thay đổi cách nhìn nhận tiếp cận tài nguyên môi trường phù hợp với xu phát triển quy mô toàn cầu - Về quản trị môi trường hiểu “Quản trị môi trường tương tác đa cấp (địa phương, vùng, quốc gia, toàn cầu) nhà nước, thị trường xã hội tiến trình xây dựng thực sách quản lý môi trường nhằm đạt phát triển bền vững”, có nhiều quốc gia Anh (2004), Úc (2009), nước Đông Á (2009) áp dụng quản trị môi trường trình thực thi sách liên quan đến quản lý môi trường - Về kinh tế xanh: UNEP đưa khái niệm ban đầu cho rằng: “Nền kinh tế xanh kết mang lại phúc lợi cho người công xã hội, có ý nghĩa giảm rủi ro môi trường khan sinh thái” Từ khái niệm cho thấy, phát triển kinh tế xanh thực chất người, đảm bảo phúc lợi cao nhất, đạt mục tiêu công mặt xã hội hạn chế tối đa rủi ro cho môi trường hệ sinh thái, tôn tạo phát triển hệ sinh thái tự nhiên Theo kết qủa nghiên cứu tác giả tài liệu “Hướng tới kinh tế xanh” chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) công bố năm 2011, mô hình kịch đầu tư xanh với số vốn khoảng 2% GDP toàn cầu (Khoảng 1300 tỷ USD), khoảng phần tư tổng số (0,5% GDP) tương đương với số tiền 350 tỷ USD đầu tư cho lĩnh vực sử dụng nhiều vốn tự nhiên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, nước thủy sản Trong mô hình kinh tế vĩ mô, tác giả tính toán rằng, xét dài hạn, đầu tư vào kinh tế xanh cải thiện hiệu kinh tế tăng tổng lượng cải toàn cầu + Từ khởi xướng UNEP, Trung Quốc quốc gia tiếp cận sớm ý tưởng để đưa vào hoạch định sách nhằm chuyển từ phương thức phát triển kinh tế kiểu tiêu hao nhiều tài nguyên sang phương thức phát triển kinh tế kiểu tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường Một là, lấy việc ưu tiên tiết kiệm hiệu làm gốc để làm nòng cốt cho việc xây dựng hệ thống kinh tế quốc dân (KTQD) kiểu tiết kiệm tài nguyên toàn diện, nâng cao vị trí quan trọng việc tiết kiệm tài nguyên chiến lược phát triển Kinh tếxã hội, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, thêm bước tăng cường hướng dẫn sách cho việc tiết kiệm tài nguyên, sức điều chỉnh tối ưu hóa kết cấu ngành nghề, sức khai thác phổ biến kỹ thuật tiết kiệm tài nguyên, loại bỏ công nghệ thiết bị lạc hậu, tăng cường quản lý khâu sản xuất, vận chuyển, tiêu dùng tài nguyên Hai là, lấy việc sức phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế sản sinh lượng Carbon thấp làm đường xây dựng hệ thống kinh tế quốc dân kiểu tiết kiệm tài nguyên Ba là, lấy việc tiết kiệm lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm đất sử dụng tổng hợp nguồn tài nguyên làm trọng điểm cho việc xây dựng hệ thống kinh tế quốc dân kiểu tiết kiệm tài nguyên, cố gắng tiết kiệm nguồn lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm sử dụng hợp lý tài nguyên đất, thúc đẩy sử dụng tổng hợp tài nguyên Bốn là, lấy việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh làm nhu cầu cho việc xây dựng hệ thống KTQD kiểu tiết kiệm nguồn tài nguyên, mặt phải điều chỉnh cải thiện kết cấu tiêu dùng nguồn tài nguyên, kết cấu tiêu dùng nguồn lượng, cố gắng giảm thiểu tác động xấu việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên môi trường, nỗ lực thực hòa hợp tài nguyên môi trường; Mặt khác, phải đảm bảo an ninh tài nguyên, xây dựng hoàn thiện dự trữ chiến lược dầu mỏ thích ứng với sức mạnh đất nước, tích cực quán triệt chiến lược “Bước ngoài”, thực mục tiêu đa dạng hóa đường nhập nguồn lượng, khai thác kỹ thuật thay tiết kiệm dầu mỏ, đảm bảo cung cấp dầu khí, nắm lấy thời để khai thác sử dụng nguồn lượng + Thực tiễn đầu tư cho kinh tế xanh cho thấy, vào năm 2009 UNEP thống kê tính toán Cộng đồng châu Âu Bắc Mỹ đầu tư vào xây dựng tòa nhà xanh tạo khoảng 2-3,5 triệu việc làm, riêng Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực tái chế lượng tái tạo tạo 10 triệu việc làm doanh thu khoảng 17 tỷ đô la Mỹ/năm Đối với nước phát triển, theo đánh giá ngân hàng giới (WB), nhu cầu đầu tư phát triển sở hạ tầng cho kinh tế xanh ngành xây dựng, lượng, giao thông vận tải lên tới 563 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 100 tỷ đô la Mỹ cho thích ứng với biến đổi khí hậu Như so với mức độ đầu tư toàn cầu, đầu tư cho kinh tế xanh thích ứng biến đổi khí hậu nước phát triển chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn đầu tư vào kinh tế xanh toàn cấu + Ơ Mỹ, kể từ sau khủng hoảng tài năm 2008 có xem xét lại chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm, áp dụng chiến lược “Tái công nghiệp hóa” Tháng 11 năm 2009 tổng thống Obama đưa mô hình tăng trưởng Mỹ phải chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững Trong chiến lược “Tái công nghiệp hóa” cho giai đoạn 10 năm tới nhằm phát triển công nghệ dự kiến đầu tư 15.000.000 USD hỗ trợ cho nguồn lượng mới, khuyến khích doanh nghiệp đổi công nghệ, tiết kiệm lượng, doanh nghiệp vừa nhỏ, Mỹ muốn trở thành nhà lãnh đạo công nghệ Hướng tiếp cận theo cách “Kinh tế bon thấp”, giảm thiểu phát thải khí nhà kính Cách tiếp cận Mỹ lấy tiêu chí hiệu Kinh tế để thực thi sách, động lực thị trường thúc đẩy đổi công nghệ Thực thi bảo vệ môi trường có khoa học kế hoạch rõ ràng chia theo giai đoạn, trước hết người dân phải hiểu, thứ đến phải có can thiệp khoa học cuối thực theo chương trình kế hoạch có Tuy nhiên tuỳ theo đặc trưng vùng có kế hoạch khác nhau, ví dụ vùng cần bảo vệ nguồn nước có chương trình riêng lĩnh vực này, bảo vệ đất hay trì đa dạng sinh học có chương trình cụ thể thích hợp cho loại đất Trong nông nghiệp, sản xuất sản phẩm hữu kết hợp nhiều loại sản phẩm khác trang trại sản xuất chủ trang trại phát huy cao độ Cây trồng vật nuôi kết hợp phù hợp với đặc điểm sinh thái nơi sản xuất, trì chất lượng đất Tại trang trại sản xuất nông nghiệp, xu hướng tiết kiệm lượng, sử dụng lượng mặt trời phổ biến Chủ trang trại tính toán hiệu kinh tế phương án sản xuất tiêu thụ sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ thông qua việc hoàn thiện sản phẩm từ khâu thu hoạch đến đóng gói, đưa trực tiếp sản phẩm tới siêu thị để đến người tiêu dùng nhanh nhất, hạn chế chi phí qua trung gian, tăng lợi nhuận Việc sử dụng hầm Biogas, trợ cấp cho lượng thực vùng sản xuất nông nghiệp chăn nuôi quy mô lớn Cơ quan dịch vụ sản xuất nông trại- FSA (Farm Service Agency) khuyến khích trang trại không sử dụng hoá chất diệt côn trùng dịch vụ hỗ trợ khoa học kỹ thuật khác Trong công nghiệp, vấn đề trọng tiết kiệm lượng sử dụng lượng thay nhằm hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch Để định lựa chọn theo hướng nào, toán kinh tế tính toán theo vận hành chế thị trường theo phương án trước mắt dài hạn Xu hướng sử dụng lượng mặt trời từ việc sản xuất nhiều pin triển khai, có khoảng 22 thành phố sản xuất sử dụng, không giải công ăn việc làm, mà tiết kiệm lượng, mang lại hiệu tiếp cận theo hướng cac bon thấp Những nơi chịu nhiều rủi ro thiên nhiên người New Olean, sau bão Cachina, nhiều vùng người quay lại sinh sống nhà cũ Chính quyền địa phương thiết lập lại quy hoạch khu dân cư với nguồn đóng góp vốn phủ, cộng đồng nhà tài trợ khác, quy hoạch tính tới ảnh hưởng bão, lụt phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên vùng Từ hướng tiếp cận kinh tế Cac bon thấp, phát triển đô thị, khu đô thị mới, chẳng hạn khu vực sân bay cũ không sử dụng gần thành phố Austin thuộc bang Taxes, quy hoạch lại chuyển đổi sang phát triển khu dân cư sinh sống, tổ chức phi lợi nhuận với tài trợ Chính phủ tham gia nhiều doanh nghiệp, tiến hành quy hoạch, thiết kế nhà toàn khu dân cư thân thiện môi trường, nhà xanh hình thành (Green houses) Những nhà so với kiểu nhà trước tiết kiệm lượng nhiều hơn, sử dụng lượng mặt trời, mang lại lợi ích nhiều cho chủ hộ sử dụng Hệ thống hạ tầng đồng từ đường sá, thu gom phân loại xử lý rác, công nghệ đưa vào nhà, không gian xanh phù hợp Khái niệm “Nhà không dây điện” xuất Xu hướng xây dựng nhà công sở thiết kế xây dựng thành phố Austin, 10 - Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ, thiết bị, sản phẩm tiêu dùng sử dụng lượng hiệu quả, sử dụng lượng phi hóa thạch, phát thải thấp, đặc biệt ngành giao thông, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp - Nghiên cứu xây dựng hệ thống định giá lượng phù hợp nhằm sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu khuyến khích phát triển lượng mới, lượng tái tạo Đến năm 2015, ban hành hệ thống định giá lượng - Áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất phát điện giảm phát thải khí nhà kính tất nhà máy nhiệt điện xây mới; triển khai ứng dụng hệ thống phát điện cỡ nhỏ dùng khí mê-tan thu hồi từ bãi chôn lấp rác thải nguồn khác; thu hồi khí đốt, tận dụng nhiệt thừa nhà máy sản xuất công nghiệp để phát đốt chất thải rắn phát điện - Nâng cao hiệu sử dụng, tiết kiệm bảo tồn lượng; giám sát theo dõi tình trạng sử dụng lượng ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều lượng; áp dụng tiêu chuẩn hiệu lượng sản phẩm, hệ thống nhãn tiết kiệm lượng Sản xuất công nghiệp xây dựng: - Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ phát thải khí nhà kính sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh thay nhiên liệu hóa thạch nhiên liệu phát thải các-bon thấp; ứng dụng sâu rộng sản xuất hơn, đến năm 2020, 90% sở sản xuất công nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất tăng cường tiết kiệm lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu - Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao ngành công nghiệp trọng điểm; đến năm 2020, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đảm bảo giá trị gia tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 42 – 45%; tăng cường đổi công nghệ theo hướng áp dụng công nghệ cao, đạt tỷ lệ đầu tư đổi máy móc, thiết bị 20% vào năm 2020 Đến năm 2050, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao lên mức 80% - Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thiết bị sử dụng hiệu lượng sản xuất vật liệu công trình xây dựng Giao thông vận tải: - Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển giao thông vận tải công cộng đô thị, kiểm soát gia tăng phương tiện vận tải cá nhân Đến năm 2020, hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng xã hội Đến năm 2050, hoàn thành việc đại hóa mạng lưới giao thông vận tải nước hành lang giao thông đối ngoại - Sử dụng nhiên liệu phát thải khí nhà kính cho phương tiện giao thông vận tải; đẩy mạnh chuyển xe buýt, xe taxi sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng, bảo đảm đạt tỷ lệ số xe 20% vào năm 2020 80% vào năm 2050 - Xây dựng áp dụng chế, sách khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông tiết kiệm lượng, loại dần phương tiện tiêu tốn nhiên liệu c) Nông nghiệp 146 Thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý xử lý chất thải chăn nuôi, phát triển sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu, hạn chế loại bỏ dần máy nông nghiệp lạc hậu tiêu thụ nhiều lượng Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, phát thải, đảm bảo phát triển bền vững, an ninh lương thực quốc gia góp phần xóa đói giảm nghèo, sau 10 năm giảm phát thải 20% khí nhà kính đồng thời đảm bảo tăng trưởng ngành 20% giảm tỷ lệ đói nghèo 20% d) Quản lý chất thải - Quy hoạch quản lý chất thải, tăng cường lực quản lý, giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải nhằm giảm phát thải khí nhà kính - Đẩy mạnh nghiên cứu triển khai công nghệ xử lý chất thải tiên tiến; ứng dụng công nghệ xử lý rác thải đại cho khu đô thị vùng nông thôn; tăng cường lực quản lý, xử lý tái sử dụng nước thải công nghiệp sinh hoạt; đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh thu gom xử lý, 85% tái chế, tái sử dụng, thu hồi lượng Tăng cường vai trò chủ đạo Nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu a) Điều chỉnh, lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch - Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bộ, ngành, địa phương sở khoa học, hiệu kinh tế tính đến yếu tố rủi ro, bất định biến đổi khí hậu nước biển dâng Đến năm 2015, ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh - Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thiết kế công trình, sở hạ tầng dựa kịch biến đổi khí hậu Thực bước để đến năm 2030, hoàn thiện ổn định khu kinh tế bền vững, chống chịu an toàn với biến đổi khí hậu b) Hoàn thiện tăng cường thể chế - Thành lập Ủy ban Quốc gia biến đổi khí hậu quan tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp quan trọng mang tính chiến lược; huy động, điều phối giám sát nguồn lực triển khai chiến lược, chương trình nhằm ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu - Nghiên cứu xây dựng đồng chế, sách, pháp luật biến đổi khí hậu phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước, hài hòa với sách toàn cầu điều ước quốc tế biến đổi khí hậu mà Việt Nam tham gia - Tăng cường tham gia toàn hệ thống trị tổ chức đạo, phối hợp liên ngành ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý vấn đề biến đổi khí hậu từ trung ương đến địa phương - Nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức nguồn nhân lực để ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu hội nhập quốc tế 147 - Xây dựng triển khai hệ thống theo dõi, báo cáo thẩm định hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nước quốc tế - Xây dựng đồng chế, sách khuyến khích, thu hút tham gia doanh nghiệp, nhà khoa học vào hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính - Thiết lập chế hỗ trợ cộng đồng dân cư, khuyến khích tổ chức phi phủ vào hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính Xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu a) Cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu - Tăng cường lực tham gia cộng đồng hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; trọng kinh nghiệm ứng phó chỗ vai trò quyền cấp, tổ chức quần chúng sở - Phát triển đa dạng hóa sinh kế vùng, địa phương nhằm hỗ trợ công tác thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với mức độ dễ bị tổn thương - Xây dựng thí điểm nhân rộng mô hình cộng đồng với sinh kế theo hướng các-bon thấp; thay đổi hành vi, lối sống theo hướng thân thiện với khí hậu nhằm giảm phát thải khí nhà kính - Đẩy mạnh sử dụng kiến thức địa ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt xây dựng sinh kế theo hướng các-bon thấp b) Nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu - Cải tạo, nâng cấp, xây sở hạ tầng, đại hóa trang thiết bị, nâng cao lực đội ngũ cán ngành y tế từ trung ương tới địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bệnh để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu Đảm bảo năm 2020 người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bản; năm 2030 chăm sóc sức khỏe đầy đủ - Xây dựng triển khai hệ thống sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu, đảm bảo quyền lợi nhóm xã hội dễ bị tổn thương: Phụ nữ, trẻ em, người già, người nghèo, dân tộc thiểu số … c) Nâng cao nhận thức, giáo dục đào tạo - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thành phần xã hội vấn đề biến đổi khí hậu - Xây dựng phương pháp phù hợp nhằm tiếp cận sử dụng thông tin biến đổi khí hậu cho thành phần xã hội; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến tác động, nguy hội từ biến đổi khí hậu, đặc biệt trọng tới cộng đồng dân cư địa bàn trọng điểm - Đưa kiến thức biến đổi khí hậu vào chương trình, bậc giáo dục, đào tạo; phát triển có sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 148 chuyên ngành liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu giảm phát thải khí nhà kính - Tăng cường ý thức, trách nhiệm cá nhân trách nhiệm cộng đồng phòng, tránh khắc phục hậu thiên tai; xây dựng lối sống, mẫu hình tiêu thụ thân thiện với khí hậu cho thành viên cộng đồng; khuyến khích, nhân rộng điển hình tốt ứng phó với biến đổi khí hậu Phát triển khoa học – công nghệ tiên tiến ứng phó với biến đổi khí hậu - Phát triển chuyên ngành khoa học quản lý, đánh giá, giám sát dự báo tác động biến đổi khí hậu phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, tiêu dùng - Tăng cường hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính - Đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích chuyển giao công nghệ ứng dụng hiệu thành tựu khoa học, công nghệ đại, nhiên liệu, vật liệu giảm phát thải khí nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường sức cạnh tranh ngành kinh tế, sản xuất trọng điểm tiến tới phát triển kinh tế các-bon thấp tăng trưởng xanh Tăng cường hợp tác hội nhập quốc tế nâng cao vị quốc gia vấn đề biến đổi khí hậu - Tăng cường hợp tác với quốc gia, tổ chức quốc tế trình thực Công ước khung Liên hợp quốc biến đổi khí hậu điều ước quốc tế có liên quan; tích cực, chủ động, sáng tạo xây dựng thỏa thuận, hiệp định đa phương song phương biến đổi khí hậu - Rà soát, bổ sung hệ thống pháp luật, chế, sách phù hợp với luật pháp thỏa thuận, hiệp định quốc tế biến đổi khí hậu mà Việt Nam thành viên - Tăng cường thông tin đối ngoại biến đổi khí hậu, trọng hoạt động hợp tác giám sát, chia sẻ thông tin vấn đề xuyên biên giới nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia 10 Đa dạng hóa nguồn lực tài tập trung đầu tư có hiệu - Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng cường vận động tài trợ quốc tế; nghiên cứu xây dựng, áp dụng chế, thiết chế tài phù hợp với sách quốc tế biến đổi khí hậu nhằm huy động phát huy hiệu nguồn vốn quốc tế song phương, đa phương cho ứng phó tích cực với tác động biến đổi khí hậu - Tích cực tham gia chương trình quốc tế giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm tận dụng hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường lực để triển khai chương trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính - Tăng cường công tác quản lý, chế phối hợp việc sử dụng nguồn vốn nước cho ứng phó với biến đổi khí hậu có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu cao, đặc biệt ưu tiên dự án cấp bách, trì hoãn 149 - Khuyến khích, huy động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nước cung cấp, đầu tư tài cho ứng phó với biến đổi khí hậu 3.2.4 Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam 3.2.4.1 Quan điểm, mục tiêu 1/Quan điểm - Tăng trưởng xanh nội dung quan trọng phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững góp phần quan trọng thực Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu - Tăng trưởng xanh phải người người, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân - Tăng trưởng xanh dựa tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển sử dụng hiệu nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua kích thích tăng trưởng kinh tế - Tăng trưởng xanh phải dựa sở khoa học công nghệ đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam - Tăng trưởng xanh nghiệp toàn Đảng, toàn dân, cấp quyền, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức xã hội Mục tiêu a) Mục tiêu chung Tăng trưởng xanh, tiến tới kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải tăng khả hấp thụ khí nhà kính dần trở thành tiêu bắt buộc quan trọng phát triển kinh tế - xã hội b) Mục tiêu cụ thể - Tái cấu trúc hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa ngành có khuyến khích phát triển ngành kinh tế sử dụng hiệu lượng tài nguyên với giá trị gia tăng cao; - Nghiên cứu, ứng dụng ngày rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu; - Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm từ ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh 3.2.4.2 Nhiệm vụ chiến lược Giảm cường độ phát thải khí nhà kính thúc đẩy sử dụng lượng sạch, lượng tái tạo theo tiêu chủ yếu sau: Giai đoạn 2011 - 2020: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính - 10% so với mức 2010, giảm tiêu hao lượng tính GDP - 1,5% năm Giảm lượng phát thải khí nhà kính hoạt động lượng từ 10% đến 20% so với phương 150 án phát triển bình thường Trong mức tự nguyện khoảng 10%, 10% lại mức phấn đấu có thêm hỗ trợ quốc tế Định hướng đến năm 2030: Giảm mức phát thải khí nhà kính năm 1,5 - 2%, giảm lượng phát thải khí nhà kính hoạt động lượng từ 20% đến 30% so với phương án phát triển bình thường Trong mức tự nguyện khoảng 20%, 10% lại mức có thêm hỗ trợ quốc tế Định hướng đến năm 2050: Giảm mức phát thải khí nhà kính năm 1,5 2% Xanh hóa sản xuất Thực chiến lược “công nghiệp hóa sạch” thông qua rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành có, sử dụng tiết kiệm hiệu tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên; tích cực ngăn ngừa xử lý ô nhiễm Những tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh GDP 42 - 45%; tỷ lệ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 80%, áp dụng công nghệ 50%, đầu tư phát triển ngành hỗ trợ bảo vệ môi trường làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt - 4% GDP Xanh hóa lối sống thúc đẩy tiêu dùng bền vững Kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với phương tiện văn minh tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao mang đậm sắc dân tộc cho xã hội Việt Nam đại Thực đô thị hóa nhanh, bền vững, trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên nông thôn tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững bối cảnh hội nhập với giới toàn cầu Những tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định: 60%, với đô thị loại IV, loại V làng nghề: 40%, cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng 100%, tỷ lệ chất thải thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg, diện tích xanh đạt tương ứng tiêu chuẩn đô thị, tỷ trọng dịch vụ vận tải công cộng đô thị lớn vừa 35 - 45%, tỷ lệ đô thị lớn vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn đấu đạt 50% 3.2.4.3 Các giải pháp thực Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích hỗ trợ thực - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức nhân dân, cộng đồng vai trò, ý nghĩa tăng trưởng xanh, hành động thiết thực đóng góp vào thực tăng trưởng xanh - Khuyến khích hỗ trợ kỹ thuật để người dân, cộng đồng triển khai mở rộng quy mô mô hình sản xuất tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh, mang đậm sắc dân tộc, hài hòa thân thiện với thiên nhiên - Khuyến khích hỗ trợ cộng đồng phát triển mô hình đô thị sinh thái, nông thôn xanh, mô hình nhà xanh, mô hình phân loại rác thải nguồn theo 151 phương pháp giảm thiểu - tái chế - tái sử dụng (3R), cải thiện hiệu suất sử dụng lượng Nâng cao hiệu suất hiệu sử dụng lượng, giảm mức tiêu hao lượng hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại - Đổi công nghệ, áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sản xuất, truyền tải tiêu dùng, đặc biệt với sở sản xuất công suất lớn, tiêu thụ nhiều lượng - Xây dựng, công bố mức tiêu chuẩn suất tiêu hao nhiên liệu, lộ trình loại bỏ công nghệ cũ, lạc hậu tiêu tốn nhiên liệu khỏi hệ thống sản xuất sử dụng lượng - Xây dựng sở pháp lý chuẩn bị cho việc áp dụng công nghệ thu hồi, lưu trữ thương mại dạng khí nhà kính Thay đổi cấu nhiên liệu công nghiệp giao thông vận tải - Bảo đảm an ninh lượng quốc gia theo hướng phát triển đồng nguồn lượng, khai thác sử dụng tiết kiệm nguồn lượng nước, giảm bớt phụ thuộc vào sản phẩm dầu mỏ, giảm dần lượng than xuất nhập số lượng than hợp lý, kết nối với hệ thống lượng nước láng giềng - Thay đổi cấu nguồn lượng theo hướng giảm lượng từ nguồn nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích khai thác sử dụng nguồn lượng mới, tái tạo, phát thải khí nhà kính - Trong ngành giao thông, khuyến khích chuyển xe buýt, taxi sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng Thực đồng giải pháp quản lý chất lượng nhiên liệu, tiêu chuẩn khí thải, bảo dưỡng phương tiện - Áp dụng công cụ thị trường nhằm thúc đẩy thay đổi cấu nâng cao hiệu sử dụng lượng, khuyến khích sử dụng loại nhiên liệu sạch, hỗ trợ phát triển lượng tái tạo, có lộ trình xóa bỏ bao cấp nhiên liệu hóa thạch, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch, hiệu - Dán nhãn thiết bị tiết kiệm lượng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia chất lượng thiết bị Đẩy mạnh khai thác có hiệu tăng tỷ trọng nguồn lượng tái tạo, lượng sản xuất tiêu thụ lượng quốc gia - Xây dựng thực chế, sách tài chính, công nghệ nhằm hỗ trợ nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp để khai thác sử dụng tối đa tiềm nguồn lượng tái tạo lưới điện quốc gia - Phát triển thị trường công nghệ, hình thành ngành công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị lượng tái tạo cung cấp dịch vụ nước Giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển nông nghiệp hữu bền vững, nâng cao tính cạnh tranh sản xuất nông nghiệp - Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chuyển dịch cấu vật nuôi, trồng, mùa vụ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy lợi ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn 152 - Nghiên cứu, áp dụng quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm, hiệu giống, thức ăn, vật tư nông nghiệp, tài nguyên đất, nước giảm phát thải khí nhà kính sản xuất nông nghiệp - Phổ biến rộng rãi công nghệ xử lý tái sử dụng phụ phẩm, phế thải sản xuất nông nghiệp tạo thức ăn chăn nuôi, trồng nấm, làm nguyên liệu công nghiệp, biogas phân bón hữu giảm phát thải khí nhà kính - Đẩy nhanh tiến độ dự án trồng rừng, tái trồng rừng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế để nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 45% vào năm 2020, nâng cao chất lượng rừng, tăng khả hấp thụ khí CO2, tăng sinh khối đảm bảo cung cấp gỗ cho sản xuất tiêu dùng - Thực chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế rừng suy thoái rừng (REDD), quản lý rừng bền vững, kết hợp với đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành sản xuất, dần hạn chế ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát triển ngành sản xuất xanh - Rà soát quy hoạch tổng thể phát triển ngành kinh tế, đặc biệt ngành tác động nhiều tới tài nguyên, môi trường, có hiệu sử dụng vốn tài nguyên không cao, để xác định yêu cầu xanh hóa sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm quản lý chất thải cách có hiệu vào quy hoạch ngành có quy hoạch - Các ngành kinh tế phải xây dựng thực chương trình hành động theo hướng tăng trưởng xanh, trọng ứng dụng công nghệ xanh, hệ thống quản lý kiểm soát hoạt động theo kinh nghiệm thực hành tốt để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường sinh thái Sử dụng tiết kiệm hiệu tài nguyên - Xây dựng, hoàn thiện luật pháp, sách nhằm thực kiên có hiệu Luật tài nguyên nước, Luật đất đai, Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường quy định liên quan, tăng cường áp dụng công cụ kinh tế, hành theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” - Thiết lập tổ chức quản lý hành hiệu quả, kiện toàn hệ thống quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Trung ương địa phương - Đẩy mạnh, phát triển, áp dụng rộng rãi công nghệ thực hành khai thác, sử dụng hiệu nguồn tài nguyên Thúc đẩy ngành kinh tế xanh phát triển nhanh để tạo thêm việc làm, nâng thu nhập, làm giàu thêm nguồn vốn tự nhiên a) Phát triển ngành kinh tế xanh - Xây dựng ban hành tiêu chuẩn ngành kinh tế, sản phẩm dán nhãn xanh/sinh thái - Có sách ưu đãi nghiên cứu khoa học - công nghệ phát triển, sản xuất khuyến khích tiêu dùng sản phẩm xanh/sinh thái 153 - Ban hành sách hỗ trợ đặc biệt kinh tế - kỹ thuật khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, phù hợp để khuyếch trương phát triển số sản phẩm xanh truyền thống chủ lực mà Việt Nam mạnh dược thảo, nông lâm thủy sản sinh thái, thực phẩm, hàng tiêu dùng dệt may từ nguyên vật liệu địa phương b) Đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng chất phế thải nước - Xây dựng ban hành Luật tái chế, coi chất thải nước tài nguyên, hướng tới giảm thiểu tối đa lượng chất thải phải xử lý cách chôn lấp - Phát triển ngành công nghiệp tái chế đại thân thiện với môi trường, nghiên cứu đưa ngành vào quy hoạch ngành công nghiệp môi trường - Áp dụng công nghệ phân loại, tái chế rác thải khu đô thị công nghiệp thành lượng, vật liệu xây dựng phân vi sinh - Hỗ trợ kỹ thuật tài để đại hóa hoạt động tái chế làng nghề Đến năm 2020, loại bỏ công nghệ cũ lạc hậu, độc hại sức khỏe người lao động gây ô nhiễm môi trường làng nghề tái chế c) Thúc đẩy sản xuất hàng hóa dịch vụ môi trường - Lập quy hoạch phát triển ngành, hoạt động sản xuất dịch vụ phòng, chống ô nhiễm, phục hồi cải thiện môi trường, tạo thêm nhiều việc làm đô thị nông thôn - Có sách để chuyển phần lớn hoạt động sản xuất dịch vụ môi trường từ hoạt động công ích, bao cấp sang vận hành theo nguyên tắc thị trường cách động hiệu - Khuyến khích địa phương có sách ưu tiên hỗ trợ ngành kinh tế xanh phát triển, lồng ghép với chương trình phát triển xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường d) Phục hồi, phát triển nguồn “vốn tự nhiên” - Nghiên cứu ban hành chế sách kinh tế tài phục hồi, phát triển nguồn “vốn tự nhiên”, khuyến khích tham gia thành phần kinh tế đầu tư vào sở hạ tầng dịch vụ hệ sinh thái, khu bảo tồn phục hồi vào hệ sinh thái bị suy giảm - Xây dựng thực quy hoạch dài hạn khai thác, sử dụng, dự trữ bảo tồn loại tài nguyên trọng yếu kinh tế - Áp dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp tăng cường máy quản lý lưu vực sông, hệ sinh thái - Xây dựng hệ thống tài khoản xanh thông qua lượng giá nguồn vốn tự nhiên Phát triển kết cấu hạ tầng bền vững chủ yếu gồm: Hạ tầng giao thông, lượng, thủy lợi công trình xây dựng đô thị a) Hạ tầng giao thông - Tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống, mạng lưới giao thông: Vận tải thủy, đường cao tốc, đường sắt sở tiết kiệm lượng, có hiệu kinh tế, môi trường cao, có khả chống chịu với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu sản 154 xuất, kinh doanh, vận chuyển hành khách hàng hóa, phục vụ xuất nhập giao lưu vùng miền nước quốc tế - Phát triển hệ thống giao thông có trọng điểm, kết nối với trung tâm kinh tế khu vực sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, thông qua đầu tư vào hạ tầng giao thông công cộng với công nghệ, kỹ thuật đại b) Hạ tầng lượng - Phát triển nguồn điện đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện nước, cải thiện mạng lưới cung cấp điện sử dụng hiệu quả, giảm hệ số đàn hồi điện/GDP từ mức 2,0 xuống 1,0 vào năm 2020 - Áp dụng công nghệ đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu sử dụng điện tiến tới xây dựng lưới điện thông minh c) Hạ tầng thủy lợi, nước - Nâng cấp hệ thống đê điều để bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế - xã hội, dân sinh, kết hợp sử dụng cho giao thông, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng chống lũ lụt - Tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi với thiết bị vận hành đại đảm bảo điều tiết bảo vệ tốt nguồn nước, cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng ăn quả, nuôi trồng thủy sản sản xuất muối tập trung tiêu thoát tốt, kiểm soát lũ lụt - Tăng cường đầu tư đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị, đặc biệt quan tâm đến vùng khan nguồn nước 10 Đổi công nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất a) Áp dụng sản xuất sử dụng hiệu tài nguyên theo Chiến lược sản xuất công nghiệp đến năm 2020 Chương trình đổi công nghệ quốc gia Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Hoàn thiện hệ thống chế, sách, pháp luật thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đưa nội dung sản xuất vào chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp - Nâng cao lực cho quan chuyên trách sản xuất doanh nghiệp, quan quản lý, tổ chức tư vấn sở sản xuất công nghiệp việc áp dụng sản xuất - Phát triển mạng lưới trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ xanh, tổ chức hỗ trợ thương mại hóa, chuyển giao công nghệ xanh, sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ vừa b) Tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ xanh gồm: Công nghệ lượng xanh, vật liệu xây dựng, khí giao thông vận tải, công nghệ nông, lâm, sinh học, hóa học xanh, xử lý chất thải c) Khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp nước đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, nhập khẩu, sử dụng nội địa hóa công nghệ xanh 155 11 Đô thị hóa bền vững a) Quy hoạch đô thị quản lý quy hoạch - Rà soát quy hoạch tổng thể đô thị từ cách tiếp cận đô thị bền vững (đô thị xanh, sinh thái kinh tế, ) với trọng tâm sử dụng quản lý tài nguyên bền vững cho người dân đến sinh sống điều chỉnh quy hoạch tổng thể để đến năm 2020 đô thị đạt mức trung bình trở lên hệ thống số đô thị xanh, có quy mô hợp lý tránh tình trạng tập trung dân số mức tải trọng môi trường hạ tầng kinh tế xã hội - Quy hoạch không gian đô thị đảm bảo hiệu kinh tế - sinh thái, thuận lợi cho phát triển giao thông công cộng, tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh thân thiện môi trường, tiết kiệm thời gian lại dân cư b) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng bản: Nhà ở, giao thông, lượng, cấp, thoát nước xử lý rác thải đảm bảo khả tiếp cận cho người dân với chất lượng chấp nhận được, đồng thời giảm chi phí ô nhiễm, ùn tắc giao thông - Quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước mưa, hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải đô thị Những khu vực chịu tác động biến đổi khí hậu cần điều chỉnh để hạ tầng thích ứng để giảm thiểu thiệt hại kinh tế Từng bước triển khai xây dựng hệ thống đô thị loại II trở lên - Giới thiệu áp dụng hệ thống đánh giá hiệu lượng hạ tầng đô thị xanh để nâng cao mức tiết kiệm lượng giảm phát thải khí nhà kính cho khu đô thị c) Xây dựng đô thị xanh, đô thị sinh thái, công trình xanh - Nghiên cứu, ban hành hệ thống tiêu chuẩn quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế, sử dụng vật liệu, giải pháp xây dựng xanh thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng, tài nguyên, giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính, giải pháp công nghệ thích hợp xử lý chất thải đô thị - Ban hành quy định buộc chủ đầu tư ứng dụng công nghệ xanh phổ biến xây dựng tòa nhà thương mại cải tạo khu chung cư có đô thị - Áp dụng công cụ kinh tế kỹ thuật khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ cho xây dựng sử dụng công trình xây dựng xanh d) Giao thông đô thị - Đầu tư cải tạo phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị nhằm đạt tới mức trung bình nước tiên tiến khu vực - Ưu tiên phát triển hệ thống vận tải công cộng đô thị với tham gia thành phần kinh tế đầu tư phương tiện, khai thác vận tải hành khách công cộng - Sử dụng công cụ kinh tế tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm soát phát triển số lượng phương tiện giới cá nhân đô thị lớn vừa, bố trí tuyến đường dành riêng cho phương tiện giao thông phi giới đ) Xanh hóa cảnh quan đô thị 156 - Ưu tiên phân bổ đất công để nhanh chóng nâng cao diện tích không gian xanh mặt nước đô thị, đạt tiêu chuẩn theo loại đô thị - Khuyến khích đầu tư phát triển khoảng không gian xanh dự án đô thị khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp hộ gia đình huy động nguồn lực để xanh hóa cảnh quan đô thị 12 Xây dựng nông thôn với lối sống hòa hợp với môi trường - Quy hoạch nông thôn theo tiêu chuẩn sống tốt, bảo vệ phát triển cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh Khuyến khích nhân rộng giải pháp xây dựng nhà theo mô hình làng, nhà sinh thái, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống vùng, dân tộc - Hỗ trợ thực mô hình sản xuất theo chu trình sinh thái khép kín, chất thải, mô hình xử lý chất thải làng nghề Đến năm 2020, đảm bảo hầu hết rác thải nông thôn thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn môi trường, sử dụng rác để cung cấp lượng, phân bón hữu cơ, vật liệu xây dựng - Thực đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia Cấp nước Vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cung cấp giải pháp xây dựng công trình kinh tế dân sinh thích ứng với tác động biến đổi khí hậu chủ động phòng ngừa tác động thiên tai - Cải thiện cấu chất đốt nông thôn để giảm phát thải nâng cao chất lượng sống cho dân cư nông thôn Khuyến khích hỗ trợ hộ gia đình nông thôn sử dụng rộng rãi nguồn lượng tái tạo 13 Thúc đẩy tiêu dùng bền vững xây dựng lối sống xanh a) Thúc đẩy việc dán nhãn sinh thái phổ biến thông tin sản phẩm thân thiện môi trường đến toàn xã hội Xây dựng lộ trình từ đến năm 2020 áp dụng mua sắm xanh: Vật liệu xây dựng; lương thực thực phẩm; giao thông, vận tải; lượng; máy tính máy văn phòng; dệt may; giấy in ấn; đồ gỗ; chất tẩy rửa; thiết bị y tế b) Chi tiêu công phải gương mẫu thực theo tiêu chuẩn kinh tế xanh - Từ năm 2015, tất công trình, dự án đầu tư công phải áp dụng tiêu chuẩn kinh tế xanh: Theo cấu ngành nghề, tiêu chuẩn sử dụng lượng, nguyên vật liệu, thiết kế thích hợp điều kiện sinh thái, tính đến tác động biến đổi khí hậu - Chuẩn bị đủ điều kiện để từ năm 2017 tất phương tiện giao thông giới mua kinh phí công phải đạt tiêu chuẩn khí thải, ưu tiên loại phương tiện sử dụng nhiên liệu (điện, khí hóa lỏng) xe lai (hybrid) - Nghiên cứu ban hành quy chế chi tiêu công xanh, chi đầu tư chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải ưu tiên mua sắm sử dụng hàng hóa dán nhãn sinh thái, hàng hóa có khả tái chế c) Khuyến khích tiêu dùng bền vững khu vực doanh nghiệp: - Sử dụng công cụ kinh tế, kỹ thuật để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm tài nguyên hạn chế lãng phí lượng tài nguyên 157 - Xây dựng hệ thống chứng nhận dán nhãn sinh thái cho sản phẩm xanh Hình thành quảng bá thị trường sản phẩm xanh đ) Tiêu dùng bền vững khu vực dân cư - Sử dụng công cụ kinh tế, kỹ thuật biện pháp khuyến khích dân cư tiêu dùng hợp lý theo hướng bền vững - Tuyên truyền, giáo dục, triển khai mở rộng quy mô thực hành lối sống xanh tiêu dùng tiết kiệm, hợp lý, an toàn - Áp dụng số công cụ kinh tế thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế phí bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi tiêu dùng không hợp lý, trước hết sản phẩm có hại cho sức khỏe, văn hóa môi trường đ) Phát triển mạnh công nghệ thông tin hạ tầng Chính phủ điện tử, kết nối hạ tầng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ điều hành, quản lý tổ chức công tư, cung cấp sản phẩm dịch vụ, tuyên truyền, trao đổi thông tin, mua sắm qua e-mail, internet 14 Huy động nguồn lực thực chiến lược tăng trưởng xanh - Nhà nước ưu tiên dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương ngân sách địa phương để thực chiến lược tăng trưởng xanh, đặc biệt cho nâng cao hiệu sử dụng lượng lượng tái tạo - Ban hành chế, sách khuyến khích tổ chức tài chính, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chí tăng trưởng xanh - Sử dụng hệ thống công cụ tài chính, tín dụng, thị trường để khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, sản phẩm xanh Tiến đến xây dựng hệ thống quản lý, giao dịch phát thải khí nhà kính, thuế, phí các-bon - Khuyến khích trọng thu hút nguồn vốn vay, ODA, hỗ trợ kỹ thuật nước, tổ chức quốc tế đội ngũ trí thức Việt Nam sinh sống nước tham gia thực chiến lược tăng trưởng xanh 15 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ quản trị, điều hành kinh tế xanh, ngành sản xuất xanh cho đội ngũ cán quản trị công doanh nghiệp, trước mắt đội ngũ cán lãnh đạo, hoạch định sách, chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh sở nghiên cứu, lựa chọn đưa nội dung tăng trưởng xanh, công nghệ xanh, khai thác tài nguyên bền vững vào cấp học bậc học - Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tiếp cận lựa chọn tài chính, công nghệ để thực xanh hóa công nghiệp, nông nghiệp 16 Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, ban hành hệ thống tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật thông tin liệu tăng trưởng xanh - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn kinh tế xanh để cung cấp luận khoa học cho việc xây dựng phát triển kinh tế xanh 158 - Khuyến khích nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ xanh/các bon thấp, lượng tái tạo, xanh hóa sản xuất tiêu dùng - Nghiên cứu, ban hành hệ thống số, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn tăng trưởng xanh để quản trị phạm vi nước, ngành địa phương - Xây dựng hệ thống thông tin, liệu tăng trưởng xanh quốc gia, ngành địa phương 17 Hợp tác quốc tế - Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin xây dựng thực nội dung kinh tế xanh - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ giúp đỡ tổ chức quốc tế nước thực chiến lược tăng trưởng xanh - Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực tư nhân nhà nước hợp tác quốc tế thực chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực - Tạo pháp lý điều kiện thuận lợi để Việt Nam cam kết tham gia tích cực vào hoạt động công ước quốc tế bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng kinh tế xanh 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo cáo trạng môi trường Việt Nam 2010, Bộ Tài nguyên môi trường, năm 2010; Báo cáo trạng môi trường Việt Nam 2013, Bộ Tài nguyên môi trường, năm 2013; Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược Quốc gia biến đổi khí hậu Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến năm 2020 10 Chiến lược quốc gia phát triển lượng đến năm 2020, tầm nhìn 2050 11 Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh 12 Luật Bảo vệ môi trường, 2014 13 Luật Đất đai 14 Luật tài nguyên nước 15 Luật khoáng sản 16 Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 17 Luật bảo vệ phát triển rừng 18 Luật đa dạng sinh học 19 Luật Biển 160 [...]... trong quản lý đối với bảo vệ tài nguyên và môi trường so với trước đây giữa cách nhìn nhận quản lý truyền thống với cách nhìn nhận quản lý mới đối với hệ sinh thái thể hiện quan bảng so sánh sau đây Bảng 1.1 Sự khác biệt giữa các phương pháp quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý truyền thống Quản lý hệ sinh thái Nhấn mạnh vào các sản vật và sự Nhấn mạnh sự cân băng giữa những khai thác tài nguyên. .. 1.2 Hiện trạng tài nguyên Việt Nam và Thế giới 1.2.1 .Tài nguyên đất 1.2.1.1 .Tài nguyên đất của Thế giới Ðất là môi trường sống của con người và hầu hết sinh vật ở cạn, là nền móng cho toàn bộ các công trình xây dựng, cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho cuộc sống của con người Ðất là tài nguyên vô giá, trong điều kiện hiện tại, 1ha đất có thể nuôi sống 3 người Tuy nhiên việc sử dụng và hiệu quả sử... thực thi Về lý luận và thực tiễn đã cho thấy, thế giới đang có những sự thay đổi mới trong định hướng phát triển, nhất là sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế từ năm 2008 đến nay, đó là cấu trúc lại nền kinh tế, hướng tới xây dựng một nền kinh tế xanh c Từ kinh nghiệm quốc tế, rút ra bài học cho Việt Nam trong bảo vệ tài nguyên và môi trường Để bảo vệ tài nguyên và môi trường rút ra từ những... thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải” và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường EU dự kiến trước năm 2013 sẽ đầu tư 105.000.000.000 € để phát triển “nền kinh tế sạch” Còn Nhật bản từ cuối năm 2009 phát động chiến lược tăng trưởng mới, tập trung vào hai ngành công nghiệp mới là ngành môi trường và năng lượng, ngành y tế, với việc đầu tư vào hai ngành này dự kiến đến năm 2020 tạo ra thị trường mới tương... “Kinh tế Cac bon thấp” và phát triển “Nền kinh tế xanh”, các nước này đã trải qua một thời kỳ dài của quá trình công nghiệp hóa và cũng đã phải trả giá cho suy giảm tài nguyên và chất lượng môi trường Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, xu hướng phát triển đã có sự thay đổi, quan điểm thân thiện với môi trường và duy trì hệ sinh thái tự nhiên thông qua chuyển đổi mô hình phát triển đầu tư vào khoa học công nghệ,... lớn gấp 3 lần trung bình lục địa và 4,6 lần trung bình châu Á Mặc dù có tài nguyên nước dồi dào nhưng do bị phụ thuộc vào các nước ở vùng thượng lưu và tình trạng phân bố không đồng đều, nên tài nguyên nước Việt Nam vẫn bị xếp vào loại thấp trong khu vực Đông Nam Á Chỉ số tài nguyên nước tính theo đầu người là 4.170m3, trong khi trung bình khu vực Đông Nam Á là 4.900m3 và trung bình châu Á 3.300m3 b... Than biến chất thấp ở dưới sâu đồng bằng sông Hồng tuy dự báo có tài nguyên lớn đến vài trăm tỷ tấn nhưng ở độ sâu hàng ngàn mét dưới lòng đất, điều kiện khai thác cực kỳ khó khăn và phức tạp cả về công nghệ, cả về an sinh xã hội và môi trường Tiềm năng urani và địa nhiệt không đáng kể và chưa được thăm dò đánh giá trữ lượng 1.2.5 Tài nguyên rừng 1.2.5.1 Hiện trạng rừng trên thế giới Từ xa xưa, khi... người mà phải duy trì và phát triển hệ sinh thái Muốn vậy bên cạnh khai thác phải đầu 12 tư trở lại cho tự nhiên để phục hồi hệ sinh thái Đối với những tài nguyên không tái tạo nguồn lợi thu được cần gìn giữ và đầu tư cho phát triên, chẳng hạn như đầu tư cho vốn con người Thứ năm, trong bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài nguyên và môi trường cần có sự kết... quặng gốc trong đá xâm nhập mafic, quặng trong vỏ phong hoá và quặng sa khoáng ven biển Quặng titan gốc trong đá xâm nhập mafic ở Cây Châm, Phú Lương Thái Nguyên có trữ lượng 4,83 triệu tấn ilmenit và tài nguyên đạt 15 triệu tấn đang được khai thác Quặng ilmenit trong vỏ phong hoá và sa khoáng ở các huyện Phú Lương và Đại Từ Thái Nguyên với tài nguyên dự báo đạt 2,5 triệu tấn Quặng titan sa khoáng ven... và cầu để có chiến lược sử dụng tài nguyên khoáng sản đúng đắn, hợp lý, phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước Nếu chỉ dựa đơn giản vào một số khoáng sản có tài nguyên trữ lượng nhiều, đứng thứ hạng cao trên thế giới như bauxit, đất hiếm, ilmenit, mà đánh giá quá cao vai trò của chúng trong phát triển kinh tế của đất nước sẽ là một sai lầm phải trả giá 1.2.4 Tài nguyên năng lượng 1.2.4.1 Tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình quản lí tài nguyên và môi trường , giáo trình quản lí tài nguyên và môi trường , giáo trình quản lí tài nguyên và môi trường

Từ khóa liên quan