Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân Hàng Á Châu Cần Thơ.pdf

106 1,948 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 12:03

Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân Hàng Á Châu Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD ------o0o------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện HUỲNH VIỆT KHẢI LÊ XUÂN HÙNG MSSV: 4043333 Lớp: Tài Chính Doanh Nghiệp Khóa: 30 CẦN THƠ-2008 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netLỜI CẢM TẠ Được sự giới thiệu của Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại Học Cần Thơ và được sự chấp nhận của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ, vừa qua em đã được nhận thực tập tại Ngân hàng. Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng, em được tiếp xúc với thực tế về các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đặc biệt là hoạt động Cho vay tiêu dùng tín chấp tại phòng kinh doanh. Qua đó em đã học hỏi được nhiều điều, có điều kiện để áp dụng những kiến thức đã được học ở trường vào quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình. Để có được một luận văn hoàn chỉnh như thế này, em xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý giá trong suốt 4 năm học tại trường. - Thầy Huỳnh Việt Khải đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện luận văn. - Ban lãnh đạo và các anh, chị ở phòng Kinh Doanh Ngân hàng Á Châu Cần Thơ đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập tại Ngân Hàng. Em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kinh tế - QTKD cùng các anh chị tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ lời chúc sức khỏe, chúc thầy cô và anh chị gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và trong công tác. Ngày 6 tháng 5 năm 2008 Sinh viên thực hiện Lê Xuân Hùng www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 06 tháng 05 năm 2008 Sinh viên thực hiện Lê Xuân Hùng www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC **** • Họ và tên người hướng dẫn: • Học vị: . • Chuyên ngành: . • Cơ quan công tác: • Tên học viên: . • Mã số sinh viên: • Chuyên ngành: . • Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) 6. Các nhận xét khác 7. Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, ) Cần Thơ, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI NHẬN XÉT www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải v MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU . 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu .1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 4 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 5 2.1.1 Khái niệm về tín dụng .5 2.1.2 Phân loại tín dụng .5 2.1.3 Vai trò của tín dụng .6 2.1.4 Lãi suất tín dụng 7 2.1.5 Rủi ro tín dụng .8 2.1.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại .9 2.2 TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 10 2.2.1 Khái niệm chung .10 2.2.2 Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh .10 2.2.3 Phân loại kế hoạch kinh doanh 11 2.2.4 Nội dung của kế hoạch kinh doanh .12 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.3.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .16 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 16 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 16 CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ 18 3.1 ĐÔI NÉT VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU .18 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Á Châu .18 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải vi 3.1.2 Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động 19 3.1.3 Một số thành tích và sự công nhận 20 3.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ 21 3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 21 3.2.2 Cơ cấu tổ chức .22 3.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 23 3.2.4 Số lượng và trình độ nhân viên .26 3.2.5 Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng .26 3.2.6 Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ .27 3.2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ qua 3 năm (2005-2007) .29 3.2.8 Định hướng phát triển của ACB Cần Thơ trong tương lai 32 CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP . 33 4.1 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ 33 4.1.1 Tiện ích của sản phẩm .33 4.1.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp .33 4.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ .40 4.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP 41 4.3.1 Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ .41 4.3.2 Đánh giá tình hình nhận biết của người dân về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp .44 4.3.3 Mức độ hiểu biết về sản phẩm và Ngân hàng kinh doanh sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp .46 4.3.4 Mức độ thông tin về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp 48 4.3.5 Mức độ quan tâm của người dân đối với sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp .51 4.3.6 Đánh giá nhu cầu của người dân về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp52 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải vii 4.4 XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ 54 4.5 SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ .55 4.6 PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ 62 CHƯƠNG 5 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ . 65 5.1 MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG .65 5.2 CHIẾN LƯỢC MARKETING .66 5.2.1 Chiến lược sản phẩm .66 5.2.2 Chiến lược giá .66 5.2.3 Chiến lược phân phối 67 5.2.4 Chiến lược chiêu thị 67 5.3 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .68 5.4 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRONG NĂM 2008 69 5.4.1 Quý 2/2008 69 5.4.2 Quý 3/2008 71 5.4.3 Quý 4/2008 72 5.5 DỰ KIẾN LÃI LỖ 74 5.6 KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN .75 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 6.1 KẾT LUẬN .77 6.2 KIẾN NGHỊ 78 6.2.1 Đối với Ngân hàng Á Châu Cần Thơ 78 6.2.2 Đối với các sở ban ngành có thẩm quyền ở TP Cần Thơ 78 6.2.3 Đối với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố .78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC .80 PHỤ LỤC A: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP 80 PHỤ LỤC B: CÁC PHỤ BẢNG 84 PHỤ LỤC C: OUTPUT SPSS .88 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: SỐ LƯỢNG VÀ TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN .26 Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2005 – 2007 .29 Bảng 3: KẾT QUẢ KINH DOANH LOẠI HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TỪ 10/2007 – 2/2008 41 Bảng 4: LÃI SUẤT CHO VAY HỖ TRỢ TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ 57 Bảng 5: LÃI SUẤT CHO VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN – HÀ NỘI 58 Bảng 6: SO SÁNH SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG 59 Bảng 7: MA TRẬN SWOT 63 Bảng 8: BẢNG DỰ KIẾN CHI PHÍ TRONG QUÝ 3 .72 Bảng 9: BẢNG DỰ KIẾN CHI PHÍ TRONG QUÝ 4 .74 Bảng 10: BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN TRONG 3 QUÝ CUỐI NĂM 2008 CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ .75 Bảng 11: BẢNG DỰ KIẾN LÃI LỖ 75 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netXây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải ixDANH MỤC HÌNH Hình 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NH TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ 22 Hình 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH ACB CẦN THƠ 32 Hình 3: THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI QUA 3 NĂM .43 Hình 4: MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VỀ SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN .44 Hình 5: MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN THEO TỪNG PHƯỜNG 45 Hình 6: MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP CỦA NGƯỜI DÂN THEO NƠI LÀM VIỆC 46 Hình 7: MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP 47 Hình 8: MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ NGÂN HÀNG KINH DOANH SẢN PHẨM .48 Hình 9: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN 49 Hình 10: NHẬN BIẾT VỀ SẢN PHẨM QUA CÁC KÊNH THÔNG TIN .50 Hình 11: MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM 51 Hình 12: NHU CẦU SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP 52 Hình 13: SẢN PHẨM SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG .53 Hình 14: THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN .54 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net[...]... www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải 18 CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 ĐÔI NÉT VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Á Châu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) được thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP do Ngân hàng. .. về tình hình hoạt động của Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ các năm 2005 – 2007, tình hình Cho vay tiêu dùng tín chấp của Ngân hàng từ tháng 10/2007 đến tháng 02/2008, người viết sẽ xây dựng kế hoạch nhằm phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp của Ngân hàng trong năm 2008. Do sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp chỉ là 1 trong nhiều sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ... phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp, trong năm 2008 Ngân hàng sẽ hướng sản phẩm đến những khách hàng có thu nhập ổn định với mức thu nhập từ trung bình, khá trở lên, đặc biệt là chú trọng phát triển loại hình cho vay lẻ trong các loại hình của sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng. .. TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ 33 4.1.1 Tiện ích của sản phẩm 33 4.1.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp 33 4.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ 40 4.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP 41 4.3.1 Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ 41 4.3.2 Đánh giá tình hình nhận biết của người dân về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín. .. tác giả đã lập kế hoạch kinh doanh cho mặt hàng gạo và loại hình dịch vụ cho vay hỗ trợ du học một cách khá chi tiết, có tính khả thi cao. Qua việc tham khảo các bài luận văn đó và một số tài liệu khác cộng với quá trình thực tập thực tế tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ, người viết sẽ xây dựng kế hoạch phát triển cho loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net... lợi cho việc theo dõi và tiến hành các biện pháp thực hiện. 1.3 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Mức độ cạnh tranh giữa các Ngân hàng về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp như thế nào? - Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ về loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp hiện tại ra sao? - Cầnkế hoạch phát triển thế nào cho phù hợp? - Kết quả mong muốn sau thời gian tung ra các... người và khi họ cùng nhau xây dựng một www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải 29 3.2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ qua 3 năm (2005-2007) Ngân hàng Á Châu Cần Thơ với phương châm hoạt động là Ngân hàng của mọi nhà” đã không... VỚI CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM 51 Hình 12: NHU CẦU SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP 52 Hình 13: SẢN PHẨM SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG 53 Hình 14: THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN 54 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt Khải xDANH SÁCH CÁC TỪ... 17 Dùng phương pháp SPSS phân tích, đánh giá các số liệu thu thập được từ việc lấy ý kiến của người tiêu dùng về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp của Ngân hàng. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ SVTH: Lê Xuân Hùng GVHD: Huỳnh Việt... tín chấp 44 4.3.3 Mức độ hiểu biết về sản phẩm và Ngân hàng kinh doanh sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp 46 4.3.4 Mức độ thông tin về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp 48 4.3.5 Mức độ quan tâm của người dân đối với sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp 51 4.3.6 Đánh giá nhu cầu của người dân về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp5 2 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Xây dựng kế hoạch . tế tại Ngân hàng Á Châu Cần Thơ, người viết sẽ xây dựng kế hoạch phát triển cho loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ. . 5 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ ... 65 5.1 MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG.......................................................................65
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân Hàng Á Châu Cần Thơ.pdf, Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân Hàng Á Châu Cần Thơ.pdf, Xây dựng kế hoạch phát triển loại hình Cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân Hàng Á Châu Cần Thơ.pdf, ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu, CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, Phân loại tín dụng Căn cứ theo thời hạn tín dụng: Vai trò của tín dụng Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng a Nguyên nhân từ khách hàng vay vốn, Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp phân tích số liệu, Mức độ thơng tin về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp, Đánh giá nhu cầu của người dân về sản phẩm Cho vay tiêu dùng tín chấp, PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ, Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá, Chiến lược phân phối Chiến lược chiêu thị, MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ, DỰ KIẾN LÃI LỖ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, KẾT LUẬN, Đối với các sở ban ngành có thẩm quyền ở TP Cần Thơ, Số người trăm trăm

Từ khóa liên quan