đánh giá chất lượng môi trường nước mặt huyện lương tài tỉnh bắc ninh

116 338 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2016, 09:29

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM === === PHẠM HỮU TẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT HUYỆN LƯƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM === === PHẠM HỮU TẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT HUYỆN LƯƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ : 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phạm Hữu Tấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô giáo Khoa Môi trường, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành chương trình học cao học suốt hai năm qua Đặc biệt, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Thái Đại dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho hoàn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi Trường, Tổng Cục Môi Trường, UBND huyện Lương Tài, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Lương Tài tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin, lấy mẫu phân tích cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 201 Học viên Phạm Hữu Tấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục chữ viết tắt x MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Các khái niệm ô nhiễm môi trường nước 1.1.1 Vai trò ý nghĩa nước người 1.1.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường nước 1.1.3 Nguồn gốc ô nhiễm nước 1.2 Hiện trạng môi trường nước mặt giới Việt Nam 1.2.1 Hiện trạng môi trường nước mặt giới 1.2.2 Hiện trạng môi trường nước mặt Việt Nam 1.2.3 Chất lượng nước mặt Việt Nam 10 1.2.4 Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt 12 1.2.5 Tổng quan tài nguyên nước mặt tỉnh Bắc Ninh 16 1.3 Các tiêu đánh giá chất lượng nước 18 1.4 Một số giải pháp quản lý chất lượng môi trường nước mặt 21 1.4.1 Các nguyên tắc quản lý môi trường nước mặt 21 1.4.2 Các phương pháp quản lý 22 1.4.3 Các công cụ quản lý môi trướng nước mặt 24 1.4.4 Các giải pháp quản lý môi trường nước mặt 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 28 2.3.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 28 2.3.3 Phương pháp lấy mẫu bảo quản 29 2.3.4 Phương pháp phân tích thông số ô nhiễm 34 2.3.5 Phương pháp đánh giá chất lượng nước dựa vào quy chuẩn Việt Nam (QCVN 08: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) 35 2.3.6 Phương pháp đánh giá chất lượng nước dựa vào số chất lượng nước (WQI) 35 2.3.7 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 38 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lương Tài 39 3.1.1 Điều kiện tự nhiên Lương Tài 39 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Lương Tài 43 3.1.3 Tác động kinh tế- xã hội đến nước mặt 47 3.2 Hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng xả thải vào nguồn nước 51 3.2.1 Hiện trạng công tác quản lý tài nguyên nước địa bàn huyện Lương Tài 51 3.2.2 Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 53 3.2.3 Tình hình xả thải vào nguồn nước 55 3.3 Chất lượng nước mặt huyện Lương Tài giai đoạn từ T11/2014 đến T7/2015 56 3.3.1 Nhận xét đánh giá kết môi trường nước mặt 57 3.3.2 Đánh giá chung kết quan trắc điểm quan trắc nước mặt huyện Lương Tài năm 2014-2015 77 3.3.3 Đánh giá chung kết chất lượng nước mặt huyện Lương Tài năm 2014-2015 77 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.4 Đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước nhằm giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường nước mặt khu vực nghiên cứu 79 3.4.1 Giải pháp giảm thiểu nguồn thải nguồn 80 3.4.2 Giải pháp quản lý xử lí nước thải 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC PHỤ LỤC 92 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Nồng độ số chất ô nhiễm số sông nội thành Việt Nam 11 Bảng 1.2 Ước tính lưu lượng thải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt đô thị qua năm 16 Bảng 2.1 Vị trí điểm lấy mẫu 30 Bảng 2.2 Danh mục tiêu chuẩn phân tích tiêu 34 Bảng 2.3 So sánh giá trị WQI 37 Bảng 3.1 Phân bố dân số toàn địa bàn huyện Lương Tài 43 Bảng 3.2 Diện tích loại trồng huyện Lương Tài qua năm 44 Bảng 3.3 Số lượng gia súc, gia cầm địa bàn huyện qua năm 45 Bảng 3.4 Diện tích nuôi trồng thủy sản biến động qua năm 45 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC HÌNH Số hình Tên hình Trang Hình 1.1 Bản đồ ranh giới LVS nước ta Hình 1.2 Tỷ lệ phân bố tài nguyên nước theo LVS 10 Hình 1.3 Cơ cấu tổng lượng nước từ nước thải theo loại hình xả thải LVS Cầu Nhuệ - Đáy 13 Hình 1.4 Ước tính thải lượng chất ô nhiễm nước thải từ KCN thuộc vùng KTTĐ năm 2010 14 Hình 1.5 Tỉ lệ sử dụng nước số ngành 15 Hình 2.1 Bản đồ vị trí lấy mẫu nước mặt huyện Lương Tài 33 Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Lương Tài 41 Hình 3.2 Giá trị DO quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 58 Hình 3.3 Giá trị COD quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 60 Hình 3.4 Giá trị BOD5 quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 62 Hình 3.5 Giá trị Cl- quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 64 Hình 3.6 Giá trị TSS quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 66 Hình 3.7 Giá trị N-NH4+ quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 68 Hình 3.8 Giá trị P-PO43- quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 70 Hình 3.9 Giá trị Coliform quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 72 Hình 3.10 Giá trị Fe quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii Hình 3.11 Giá trị Pb quan trắc nước mặt huyện Lương Tài qua đợt, năm 2014-2015 76 Hình 3.14 Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 83 Hình 3.15 Hệ thống xử lý nước thải khu dân cư 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix 15 Hoàng Hưng (2005) Giáo trình Quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên nước NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2005 16 Phạm Ngọc Hồ cộng (2009) Cơ sở môi trường nước NXB giáo dục Việt Nam 17 Lê Văn Khoa (2000) Đất môi trường, NXB Giáo dục 18 Nguyễn Thị Phương Loan (2005) Giáo trình Tài nguyên nước NXB ĐHQG Hà Nội 19 Trần Văn Nhân Ngô Thị Nga (2002) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải NXB Khoa Học Kỹ Thuật năm 2002 20 Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2013 21 Lương Đức Phẩm (2009) Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học, NXBGD, Hà Nội 22 Hoàng Ngọc Quang (2010) Giáo trình quản lý môi trường NXB khoa học kỹ thuật năm 2010 23 Trịnh Thị Thanh (2010) Chất lượng nước hồ Hà Nội biện pháp cải thiện 24 Ngô Đức Thiệu Hà Học Ngô (1978) Giáo trình Thuỷ nông NXB Nông thôn, Hà Nội năm 1978 25 Tổng cục Môi trường (2011) Sổ tay hướng dẫn tính toán số chất lượng nước Quyết định 879/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 26 Lâm Minh Triết, Huỳnh Thị Minh Hằng (2008) Môi trường & người, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 27 UBND huyện Lương Tài (2015) Báo cáo kinh tế xã hội huyện Lương Tài năm 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 91 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra Phụ lục 2: Kết phân tích môi trường nước Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 92 [...]... Bắc Ninh" Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ môi trường, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Yêu cầu của đề tài - Chỉ rõ được các tác động tới chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn huyện Lương Tài - Chỉ rõ được hiện trạng và... quản lý chất lượng môi trường nước mặt 1.4.1 Các nguyên tắc trong quản lý môi trường nước mặt Tiêu chí chung của công tác quản lý môi trường nước mặt là đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần gìn giữ môi trường và tài nguyên chung trên trái đất (Hoàng Ngọc Quang, 2010) Các nguyên tắc chủ yếu của công tác quản lý môi trường nước mặt bao... 2.374.900 (Báo cáo môi trường quốc gia, 2012) 1.2.5 Tổng quan tài nguyên nước mặt tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ Vị trí địa lý nằm trong phạm vi từ 20o 58’ đến 21o 16’ vĩ độ Bắc và 105o 54’ đến 106o 19’ kinh độ Đông Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; Phía Đông và Đông Nam giáp với tỉnh Hải Dương; Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên; Phía Tây giáp thành phố... nguyên nhân gây tác động xấu đến môi trường nước và diễn biến chất lượng nước của toàn tỉnh từ đó đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm cải thiện chất lượng nước phục vụ phát triển kinh tế bền vững là một công việc hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay 1.3 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng nước Để đánh giá chất lượng nước cũng như mức độ gây ô nhiễm nước, có thể dựa vào một số chỉ... nhiễm chủ yếu từ nước thải công nghiệp, nước thải nông nghiệp, nước thải y tế và nước thải sinh hoạt gây nên chất lượng nước mặt, nước ngầm bị giảm sút Các thông số TSS, COD, BOD5, NH4+, NO3-, NO2-, Fe, Mn, Coliforms đều vượt quá QCVN 08: 2008/BTNMT Chất lượng nước sông Cấu, môi trường nước mặt của LVS Nhuệ - Đáy thời gian qua đã bị suy giảm, nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, chất lượng nước của nhiều... khai thác tài nguyên thiên nhiên với việc cải tạo, phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường nhằm phục vụ cho việc phát triển lâu dài của con người là vấn đề bức xúc đang đặt ra cho các nhà quản lý cũng như các nhà khoa học để giải quyết?” Xuất phát từ thực tế trên, tôi tiến hành thực hiện luận văn với đề tài: "Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh" Mục... án về tài nguyên nước mặt (Bùi Thị Duyên, 2014) Phổ cập kiến thức, thông tin cơ bản về tài nguyên nước trong các hệ thống giáo dục phổ thông; pháp luật về tài nguyên nước mặt, quản lý tổng hợp về tài nguyên nước mặt được giảng dạy trong trường đại học (Bùi Thị Duyên, 2014) Tăng cường pháp chế trong lĩnh vực tài nguyên nước mặt Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý về tài nguyên nước mặt từ... phạm vi tỉnh Bắc Ninh, tổng lượng nước bình quân năm là 31,6 tỷ m3 Tại Bến Hồ, mực nước cao nhất ghi lại là 9,7 m, mực nước thấp nhất tại đây là 0,07 m; Lưu lượng dòng chảy vào mùa mưa là 3053,7 m3/s và mùa khô là 728 m3/s Sông Cầu: Có tổng chiều dài là 289 km, trong đó đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 69 km và đồng thời là ranh giới tỉnh giữa Bắc Ninh với Bắc Giang, có tổng lưu lượng nước hàng... những ảnh hưởng đến môi trường nước cũng như đề xuất các biện pháp xử lý nước thải một cách hiệu quả hơn 1.2 Hiện trạng môi trường nước mặt trên thế giới và ở Việt Nam 1.2.1 Hiện trạng môi trường nước mặt trên thế giới Nước mặt phân bố chủ yếu trong các hệ thống sông, suối, hồ, ao, kênh, rạch và các hệ thống tiêu thoát nước trong nội thành, đô thị Hiện nay, vấn đề ô nhiễm nước mặt đang ngày càng trở... 250 lít nước cho sinh hoạt, 1.500 lít nước cho hoạt động công nghiệp và 2000 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 5 lít nước cho hoạt động nông nghiệp… và cũng tương đương với lượng nước đó sẽ thải ra môi trường, do đó gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước Nước thải sinh hoạt thường chứa một lượng lớn các chất khó bị phân hủy sinh học như dầu, mỡ, các chất
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá chất lượng môi trường nước mặt huyện lương tài tỉnh bắc ninh , đánh giá chất lượng môi trường nước mặt huyện lương tài tỉnh bắc ninh , đánh giá chất lượng môi trường nước mặt huyện lương tài tỉnh bắc ninh , Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan