Giáo án môn sinh học cả năm lớp 12

189 346 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 09:42

TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Giáo an sinh học 12 Gv: ĐINH THỊ THANH LAM TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT – Ơn tập I Mục tiêu học Hệ thống kiến thức liên quan đến sinh học 12 RÌn lun vµ ph¸t triĨn t ph©n tÝch, kh¸i qu¸t ho¸ Có niềm tin vào khoa học II GD kĩ sống nội dung tích hợp Kĩ tự nhận thức Kĩ thể tự tin Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin - Sự đa dạng gen đa dạng di truyền (đa dạng vốn gen) sinh giới - Bảo vệ nguồn gen, đặc biệt nguồn gen q cách bảo vệ, ni dưỡng, chăm sóc động, thực vật q III Phương tiện dạy học Sơ đồ chế giảm phân IV Ph¬ng ph¸p dạy học VÊn ®¸p t¸i hiƯn Quan s¸t tranh t×m tßi Giải vấn đề V Tiến trình tổ chức học Kh¸m ph¸ KÕt nèi Hoạt động gv - hs Nội dung ghi bảng Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN GV u cầu học sinh quan sát H18.2 đọc SGK trả lời câu hỏi : I Q trình ngun phân: Đặc điểm NST, thoi vơ sắc, màng nhân ? - Kỳ đầu: NST kép sau nhân đơi kỳ trung gian dần co xoắn Màng nhân dần tiêu biến, thoi phân bào xuất Phân chia nhân: HS Quan sát H18.1 đọc SGK thu thập thơng tin trả lời câu hỏi giáo - Kỳ giữa: NST kép co oắn cực đại tập viên trung thành hàng mặt phẳng xích đạo Thoi GV Tổng kết phân bào đính phía NST tâm động - Kỳ sau: Các NST tách di chuyển thoi phân bào cực tế bào - Kỳ cuối: NST dãn xoắn dần màng nhân xuất Phân chia tế bào chất: - Phân chia tế bào chất diễn đầu kì cuối - Tế bào chât phân chia dần, tách tế bào mẹ thành tế bào - Ở động vật phần tế bào thắt lại chia thành tế bào - Ở thực vật hình thành vách ngăn phân chia tế bào thành tế bào III Ý nghĩa ngun phân: Ý nghĩa sinh học - Sinh vật nhân thực đơn bào,SV sinh sản sinh dưỡng ngun phân chế sinh sản GV u cầu học sinh đọc SGK trả lời câu hỏi : Ý nghĩa ngun phân ? - Sinh vật nhân thực đa bào ngun phân giúp thể sinh trưởng phát triển Ý nghĩa thực tiễn HS Đọc SGK thu thập thơng tin trả lời câu hỏi giáo viên - Dựa cỏ sở np tiến hành giâm chiết ghép GV Tổng kết - Ứng dụng ni cấy mơ đạt hiệu Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN II Giảm phân GV u cầu học sinh quan sát H19.2 đọc SGK, trả lời câu hỏi : So sánh kì giảm phân II với ngun phân ? HS Quan sát H19.2, đọc SGK thu thập thơng tin trả lời câu hỏi giáo viên Đặc điểm: - Các NST khơng nhân đơi mà phân chia gồm kỳ tương tự ngun phân - Kết quả: Từ tế bào có 2n NST qua phân chia giảm phân cho tế bào có n NST.2 Sự tạo giao tử: GV Chỉnh lí kết luận - Các thể đực( động vật) tế bào cho tinh trùng có khả thụ tinh GV u cầu học sinh đọc SGK, trả lời câu hỏi : - Các thể cái( động vật) tế bào cho trứng có khả thụ tinh thể cực khơng có khả thụ tinh(tiêu biến) Sự tạo giao tử sau giảm phân ? III Ý nghĩa giảm phân: HS Đọc SGK thu thập thơng tin trả lời câu hỏi giáo viên - Sự phân ly độc lập NST( trao đổi đoạn) tạo nên nhiều loại giao tử GV Chỉnh lí kết luận - Qua thụ tinh tạo nhiều tổ hợp gen gây nên biến dị tổ hợp→ Sinh giới đa dạng có khả thích nghi cao GV u cầu học sinh đọc SGK, trả lời câu hỏi : - Ngun phân, giảm phân thụ tinh góp phần trì NST đặc trưng cho lồi Ý nghĩa giảm phân ? HS Đọc SGK thu thập thơng tin trả lời câu hỏi giáo viên GV Chỉnh lí kết luận Thùc hµnh – Lun t©p - Nêu điểm giống khác ngun phân giảm phân Mét sè c©u hái tr¾c nghiƯm - C«ng thøc - Đọc SGK V Rút kinh nghiệm Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN ********************************************************************** Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Ngày soạn: Ngày dạy PhÇn V: Di trun häc Ch¬ng I: C¬ chÕ di trun vµ biÕn dÞ TIẾT - BÀI 1: GEN, Mà DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN I Mục tiêu học Sau häc xong bµi häc sinh cÇn ph¶i: - Phát biểu khái niệm gen, mơ tả cấu trúc chung gen cấu trúc - Trình bày chức a xit nucleic, đặc điểm mã hố thơng tin di truyền a xit nucleic, lí giải mã di truyền mã ba - Trình bày thời điểm, diễn biết, kết quả, ý nghĩa chế tự ADN - RÌn lun vµ ph¸t triĨn t ph©n tÝch, kh¸i qu¸t ho¸ - B¶o vƯ m«i trêng, b¶o vƯ ®éng- thùc vËt q hiÕm II GD kĩ sống nội dung tích hợp - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin III Phương tiện dạy học - Hình 1.1, bảng mã di truyền SGK - Sơ đồ chế tự nhân đơi ADN - Mơ hình cấu trúc khơng gian ADN - Sơ đồ liên kết nucleotit chuỗi pơlinuclêotit IV Ph¬ng ph¸p dạy học - VÊn ®¸p t×m tßi - VÊn ®¸p t¸i hiƯn - Quan s¸t tranh t×m tßi - Tù nghiªn cøu SGK - Giải vấn đề V Tiến trình tổ chức học Kh¸m ph¸ - Ý nghĩa ngun phân ? KÕt nèi Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Hoạt động gv - hs Hoạt động 1: Tìm hiểu gen Gen ? cho ví dụ ? Gv giới thiệu cho hs cấu trúc khơng gian cấu trúc hố học ADN Gv cho hs quan sát hình 1.1 Hoạt đơng : Tìm hiểu mã di truyền GV cho hs nghiên cứu mục II Mã di truyền gì? Tại mã di truyền mã ba? Nội dung ghi bảng I.Gen Khái niệm Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố chuỗi pơlipeptit hay phân tử A RN II Mã di truyền Khái niệm * Mã di truyền trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự a.a phân tử prơtêin - Mã di tuyền có đặc điểm ? Đặc điểm : - Mã di truyền mã ba : nghĩa nu đứng mã hố cho a.a làm nhiệm vụ kết thúc chuỗi pơlipeptit - Mã di truyền đọc theo chiều 5’ 3’ - Mã di truyền đọc liên tục theo cụm nu, ba khơng gối lên -Mã di truyền đặc hiệu , khơng ba mã hố đồng thời số a.a khác - Mã di truyền có tính thối hố : a.a mã hố số ba khác - Mã di truyền có tính phổ biến : lồi sinh vật mã hố theo ngun tắc chung ( từ mã giống ) Hoạt động :Tìm hiểu q trình nhân đơi ADN Gv cho hs nghiên cứu mục III kết hợp qua sát hình 1.2 • Qúa trình nhân đơi ADN xảy chủ yếu thành phần tế bào ? • ADN nhân đơi theo ngun tắc ? giải thích? • Có thành phần tham Năm hoc 2015-2016 III Qúa trình nhân đơi ADN * Thời điểm : nhân tế bào , NST, kì trung gian lần phân bào *Ngun tắc: nhân đơi theo ngun tắc bổ sung bán bảo tồn * Diễn biến : + Dưới tác đơng E ADN-polimeraza số E khác, ADN duỗi xoắn, mạch đơn tách từ đầu đến cuối TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN • • • • gia vào q trình tổng hợp ADN ? Các giai đoạn tự ADN ? Các nu tự mơi trường liên kết với mạch gốc phải theo ngun tắc ? Mạch tổng hợp liên tục? mạch tổng hợp đoạn ? ? Kết tự nhân đơi ADN + Cả mạch làm mạch gốc + Mỗi nu mạch gốc liên kết với nu tự theo ngun tắc bổ sung : A gốc = T mơi trường T gốc = A mơi trường G gốc = X mơi trường X gơc = G mơi trưòng * Kết : pt ADN mẹ 1lần tự → ADN *Ý nghĩa : - Là sở cho NST tự nhân đơi , giúp NST lồi giữ tính đặc trưng ổn định Thùc hµnh – Lun t©p - Nêu điểm giống khác tự nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực - Mét sè c©u hái tr¾c nghiƯm - C«ng thøc - Chuẩn bị câu hỏi tập trang 10 SGK , đọc trước - Tìm hiểu cấu trúc khơng gian cấu trúc hố học, chức ARN V Rút kinh nghiệm ********************************************************************** Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT 3- BÀI : PHIÊN Mà VÀ DỊCH Mà I Mục tiêu học Sau häc xong bµi häc sinh cÇn ph¶i: - Trình bày thời điểm ,diễn biến, kết , ý nghĩa chế phiên mã - Biết cấu trúc ,chức loại ARN - Nêu thành phần tham gia vào q trình sinh tổng hợp prơtein, trình tự diễn biến q trình sinh tổng hợp pr - Rèn luyện kỹ so sánh ,khái qt hố, tư hố học thơng qua thành lập cơng thức chung - Phát triển lực suy luận học sinh qua việc xác định ba mã va số a.a pt prơtein quy định từ chiếu mã gốc suy chiều mã chiều dịch mã II GD kĩ sống nội dung tích hợp - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Tõ kiÕn thøc: " Ho¹t ®éng cđa c¸c cÊu tróc vËt chÊt tÕ bµo lµ nhÞp nhµng vµ thèng nhÊt, bè mĐ trun cho kh«ng ph¶i lµ c¸c tÝnh tr¹ng cã s½n mµ lµ c¸c ADN- c¬ së vËt chÊt cđa c¸c tÝnh tr¹ng" tõ ®ã cã quan niƯm ®óng vỊ tÝnh vËt chÊt cđa hiƯn tỵng di trun II Phương tiện dạy học - Sơ đồ cấu trúc phân tử tARN - Sơ đồ khái qt q trình dịch mã - Sơ đồ chế dịch mã - Sơ đồ hoạt động pơliribơxơm q trình dịch mã III Ph¬ng ph¸p dạy học - Giải vấn đề - VÊn ®¸p t×m tßi - VÊn ®¸p t¸i hiƯn - Quan s¸t tranh t×m tßi - Tù nghiªn cøu SGK V Tiến trình tổ chức học Kh¸m ph¸ - Mã di truyền ? mã di truyền mã ba? Năm hoc 2015-2016 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN - Ngun tắc bổ sung bán bảo tồn thể chế tự ADN? KÕt nèi Hoạt động gv - hs * Hoạt động 1: Tìm hiểu phiên mã - Gv đặt vấn đề: ARN có loại ? chức nó? u cầu học sinh đọc SGK hồn thành phiếu học tập sau: mARN tARN rARN Cấu trúc Chức - Gv cho hs quan sát hinh 2.2 đọc mục I.2 ? Hãy cho biết có thành phần tham gia vào q trình phiên mã ? ARN tạo dựa khn mẫu ? Enzim tham gia vào q trình phiên mã ? Chiều mạch khn tổng hợp mARN ? ? Các ri Nu mơi trường liên kết với mạch gốc theo ngun tắc ? Kết q trình phiên mã ? Hiện tượng xảy kết thúc q trình phiên mã HS nêu được: * Hoạt động 2: T×m hiĨu vỊ dÞnh m· - Gv nêu vấn đề : pt prơtêin hình thành ? - u cầu hs quan sát hình 2.3 n/c mục II • ? Qt tổng hợp có tham gia Sau hs mơ tả chế giải mã Ri Năm hoc 2015-2016 Nội dung ghi bảng I Phiên mã Cấu trúc chức loại ARN (Nội dung PHT) Cơ chế phiên mã * Thời điểm: xảy trước tế bào tổng hợp prơtêin * Diễn biến: tác dụng enzim ARN-pol, đoạn pt ADN duỗi xoắn mạch đơn tách + Chỉ có mạch làm mạch gốc + Mỗi nu mạch gốc kết hợp với Ri nu tự theo NTBS Agốc - Umơi trường Tgốc - Amơi trường Ggốc – Xmơi trường Xgốc – Gmơi trường → chuỗi poli ribonucleotit có cấu trúc bậc tARN , rARN tiếp tục hình thành cấu trúc ko gian bậc cao + sau hình thành ARN chuyển qua màng nhân tới tế bào chất, ADN xoắn lại cũ * Kết : đoạn pt ADN→ Pt ARN * Ý nghĩa : hình ARN trực tiếp tham gia vào qt sinh tổng hợp prơtêin quy định tính trạng II Dịch mã 10 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN b quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin c mang tín hiệu kết thúc phiên mã d mang thơng tin mã hố axit amin Câu Mã di truyền có đặc điểm là: a có tính phổ biến b có tính đặc hiệu c có tính thối hố d a, b, c Câu Mã di truyền là: d mã một, tức nuclêơtit xác định loại axit amin e mã hai, tức hai nuclêơtit xác định loại axit amin f mã ba, tức ba nuclêơtit xác định loại axit amin g mã bốn, tức bốn nuclêơtit xác định loại axit amin Câu Trong 64 ba mã di truyền có ba khơng mã hố cho axit amin Các ba là: d AUG, UGA, UAG e AUG, UAA, UGA f AUU, UAA, UAG g UAG, UAA, UGA Câu Mã di truyền có tính phổ biến, tức là: d tất lồi dùng chung nhiều mã di truyền e bơ ba mã di truyền mã hố cho axit amin f tất lồi dùng chung mã di truyền, trừ vài lồi ngoại lệ g nhiều ba xác định axit amin Câu Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là: Năm hoc 2015-2016 d ba mã hố mã hố cho loại axit amin e tất lồi dùng chung mã di truyền f nhiều ba xác định axit amin g a, b, c Câu 10 Mã di truyền mang tính thối hố, tức là: e tất lồi dùng chung mã di truyền f nhiều ba khác mã hố cho loại axit amin g ba mã di truyền mã hố cho axit amin h tất lồi dùng chung nhiều mã di truyền Câu 11 Vai trò enzim ADN pơlimeraza q trình nhân đơi ADN là: d tháo xoắn phân tử ADN e bẻ gãy liên kết hiđrơ hai mạch ADN f lắp ráp nuclêơtit tự theo ngun tắc bổ sung với mạch khn phân tử ADN g a, b, c Câu 12 Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối, enzim nối là: b hêlicaza c ADN giraza d ADN ligaza e ADN pơlimeraza Câu 13 Phiên mã q trình tổng hợp nên phân tử: d ADN e Prơtêin 175 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN f ARN g ADN ARN Câu 14 Dịch mã q trình tổng hợp nên phân tử: d prơtêin e mARN f ADN g mARN prơtêin Câu 15 Các prơtêin có vai trò xúc tác phản ứng sinh học gọi là: d hoocmon e enzim f phitơcrom g cơenzim Câu 16 Giai đoạn hoạt hố axit amin q trình dịch mã diễn ở: a tế bào chất b màng nhân c nhân d nhân Câu 17 ARN tổng hợp từ mạch gen? a từ hai mạch b từ mạch 1, từ mạch c từ mạch có chiều 5’ → 3’ d từ mạch mang mã gốc Câu 18 Hai nhà khoa học Pháp phát chế điều hồ qua ơperon vi khuẩn đường ruột (E.coli) nhận giải thưởng Nobel cơng trình này? a Jacop Paster b Jacop Mono c Mono Paster d Paster Linnê HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐƯA RA ĐÁP ÁN CHO HỌC SINH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II Cũng cố: nhắc lại kiến thức ơn tập Dặn dò: ơn tập lại kiến thức chương Năm hoc 2015-2016 176 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Ngày soạn: 18/03/2012 Ngày dạy :19/03/2012 ƠN TẬP –T3 I Mục tiêu học Kiến thức: - Hệ thống hố kiến thức chương 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh, làm trắc nghiệm Thái độ: Biết vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn sản xuất Kĩ sống - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin II Phương tiện dạy học Phiếu trắc nghiệm III Phương pháp dạy học Giải vấn đề Quan sát tranh tìm tòi Trực quan, thảo luận; Vấn đáp tìm tòi, gợi mở IV Trọng tâm: cố kiến thức chương V Tiến trình dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra cũ KHƠNG Bài u cầu học sinh hồn thành phiếu học tập SỐ CÁC QUI LUẬT DI TRUYỀN Câu Phương pháp độc đáo f đồng hợp kiểu gen đồng Menđen việc nghiên cứu tính kiều hình quy luật tượng di truyền là: g dòng ln có kiểu gen đồng hợp d lai giống trội e phân tích hệ lai h a, b f lai phân tích Câu Cơ sở tế bào học quy luật g sử dụng xác suất thống kê phân li Menđen là: Câu Dòng tính trạng d tự nhân đơi NST kì là: trung gian phân li đồng e dòng có đặc tính di truyền đồng NST kì sau q trình giảm phân ổn định Các hệ cháu e tự phân li độc lập khơng phân li có kiểu hình giống bố cặp NST tương đồng (dẫn đến phân me li độc lập gen tương ứng) tạo Năm hoc 2015-2016 177 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN giao tử tổ hợp ngẫu nhiên giao tử thụ tinh f phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân g tự nhân đơi, phân li NST giảm phân Câu Lai phân tích phép lai: a hai thể có tính trạng tương phản b hai thể chủng khác cặp tính trạng tương phản c thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen d thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen Câu Cặp phép lai sau phép lai thuận nghịch? g ♀AA x ♂aa ♀Aa x ♂aa h ♀Aa x ♂aa ♀aa x ♂AA i ♀AABb x ♂aabb ♀AABb x ♂aaBb j ♀AABB x ♂aabb ♀aabb x ♂AABB Câu Trong trường hợp trội khơng hồn tồn Tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình phép lai P: Aa x Aa là: a : : : : b : : : b : : : c : : Câu Khi cho hoa màu đỏ lai với hoa màu trắng F1 tồn hoa Năm hoc 2015-2016 màu đỏ Cho gen quy định tính trạng Kết luận sau rút từ phép lai trên? a đỏ tính trạng trội hồn tồn b P chủng c F1 dị hợp tử d Cả a, b, c Câu Nội dung chủ yếu quy luật phân li độc lập là: a F2, cặp tính trạng xét riêng rẽ phân li theo tỷ lệ : b phân li cặp gen phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến di truyền tính trạng phụ thuộc vào c phân li cặp gen khơng phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến di truyền riêng rẽ cặp tính trạng d P khác n cặp tính trạng tương phản phân li kiểu hình F2 là(3+1)n Câu Điều kiện quan trọng PLĐL là: d bố mẹ phải chủng tính trạng đem lai e tính trạng trội phải trội hồn tồn f số lượng cá thể phải đủ lớn g cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST khác Câu 10 Ở lồi thực vật, lai hai dạng hoa đỏ chủng với dạng hoa trắng chủng F1 tồn hoa màu hồng Khi cho F1 tự thụ phấn F2 thu tỷ lệ: đỏ thẫm : đỏ tươi : hồng : đỏ nhạt : trắng 178 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Quy luật di truyền chi phối phép lai trên? a tương tác át chế gen khơng alen b tương tác bổ trợ gen khơng alen c tương tác cộng gộp gen khơng alen d phân li độc lập Câu 11 Ý nghĩa liên kết gen gì? a hạn chế xuất biến dị tổ hợp b đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng c làm tăng biến dị tổ hợp d a b Câu 12 Muốn phân biệt di truyền liên kết hồn tồn với di truyền đa hiệu người ta sử dụng phương pháp: a lai phân tích b gây đột biến c cho trao đổi chéo d ba c Câu 13 Hiện tượng HVG có đặc điểm: a gen NST phân li q trình phân bào hình thành nhóm gen liên kết b q trình giảm phân phát sinh giao tử, hai gen tương ứng cặp NST tương đồng đổi chỗ cho c khoảng cách hai gen lớn tần số hốn vị gen cao d b c Câu 14 Ý nghĩa HVG là: d làm tăng biến dị tổ hợp Năm hoc 2015-2016 e gen q nằm NST khác tổ hợp với thành nhóm gen liên kết f ứng dụng lập đồ di truyền g a, b, c Câu 15 Một tế bào có kiểu gen AB Dd giảm phân bình thường ab (khơng có TĐC) thực tế cho loại giao tử? a b c d8 Câu 16 Một thể có kiểu gen AB Dd giảm phân có trao đổi chéo ab xẩy cho tối đa loại trứng? a b c.8 d 16 Câu 17 Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội hồn tồn, gen liên kết hồn tồn BD Aa lai phân tích Kiểu gen bd cho hệ lai có tỷ lệ kiểu hình là: d 3:3:1:1 e 1:1:1:1 f 1:2:1 g 3:1 Câu 18 Khi cho P dị hợp tử cặp gen khơng alen (mỗi gen quy định tính trạng) lai phân tích Tần số hốn vị gen tính bằng: a phần trăm số cá thể có HVG tổng số cá thể thu phép lai phân tích b phần trăm số cá thể mang kiểu hình giống P tổng số cá thể thu phép lai phân tích c phần trăm số cá thể có kiểu hình khác P tổng số cá thể thu phép lai phân tích 179 TRƯỜNG THPT MAI HẮC ĐẾ, NAM ĐÀN, NGHỆ AN d trội phần trăm số cá thể có kiểu hình HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐƯA RA ĐÁP ÁN CHO HỌC SINH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VI.Cũng cố: nhắc lại kiến thức ơn tập VII Dặn dò: ơn tập lại kiến thức chương Năm hoc 2015-2016 180 Trườ n g T H P T Mai Hắ c Đế Gv: Nguyễn Thò Tâm Ngày soạn: 21/03/2012 Ngày dạy :22/03/2012 ƠN TẬP –T4 I Mục tiêu học Kiến thức: - Hệ thống hố kiến thức chương Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh, làm trắc nghiệm Thái độ: Biết vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn sản xuất Kĩ sống - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin II Phương tiện dạy học Phiếu trắc nghiệm III Phương pháp dạy học Giải vấn đề Quan sát tranh tìm tòi Trực quan, thảo luận; Vấn đáp tìm tòi, gợi mở IV Trọng tâm: cố kiến thức chương V Tiến trình dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra cũ KHƠNG Bài u cầu học sinh hồn thành phiếu học tập SỐ CHƯƠNG DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ Sử dụng tốn sau để trả lời câu hỏi 1; 2; Trong quần thể đậu Hà lan, gen quy định màu hoa có hai loại alen: alen A quy định màu hoa đỏ, alen a quy định màu hoa trắng Cây hoa đỏ có KG AA Aa, hoa màu trắng có KG aa Giả sử, quần thể đậu có 1000 với 500 có KG AA, 200 có kiểu gen Aa 300 có kiểu gen aa Câu tần số alen A quần thể đậu Hà lan là: a 0.4 b 0.6 c 0.35 d 0.5 Câu Tần số alen a quần thể đậu Hà lan là: Trườ n g T H P T Mai Hắ c Đế Gv: Nguyễn Thò Tâm a 0.4 b 0.6 c 0.35 d 0.5 Câu Tần số kiểu gen AA, Aa aa quần thể là: a 0.5 : 0.3 : 0.2 b 0.4 : 0.2 : 0.4 c 0.4 : 0.4 : 0.2 d 0.5 : 0.2 : 0.3 Câu Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa 0.40 Sau hệ tự thụ phấn tần số kiểu gen dị hợp tử quần thể bao nhiêu? a 0.10 b 0.20 c 0.30 d 0.40 Câu Điều kiện để quần thể trạng thái cân di truyền là: I quần thể phải có kích thước lớn II cá thể quần thể phải giao phối với cách ngẫu nhiên III cá thể có kiểu gen khác phải có sức sống khả sinh sản IV đột biến khơng xẩy hay có xẩy tần số đột biến thuận phải tần số đột biến nghịch V quần thể phải cách li với quần thể khác VI diễn q trình chọn lọc tự nhiên Trả lời a I, II, III, IV, VI b II, III, IV, V, VI c I, II, III, IV, V d I, III, IV, V, VI Câu Quần thể quần thể nêu trạng thái cân di truyền? QT1: AA QT2: Aa QT3: aa QT4: 0.2 AA : 0.5 Aa : 0.3aa Trả lời a quần thể b b quần thể c quần thể d quần thể Câu Số thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng thấy ở: a quần thể giao phối b quần thể tự phối c lồi sinh sản sinh dưỡng d lồi sinh sản hữu tính Câu Trong quần thể giao phối, gen có alen a 1, a2, a3 giao phối tự tạo ra: a tổ hợp kiểu gen b tổ hợp kiểu gen c tổ hợp kiểu gen d tổ hợp kiểu gen Câu Tất tổ hợp gen quần thể tạo nên a vốn gen quần thể b kiểu gen quần thể c kiểu hình quần thể d tính đặc trưng vật chất di truyền lồi Trườ n g T H P T Mai Hắ c Đế Gv: Nguyễn Thò Tâm Câu 10 Một quần thể bao gồm 120 cá thể có KG AA, 400 cá thể có KG Aa 680 cá thể có kiểu gen aa Tần số alen A a quần thể là: a 0.266 0.734 b 0.25 0.75 c 0.27 0.73 d 0.7 0.3 Một quần thể người có tần số người bị bạch tạng Giả sử, quần thể 10000 cân di truyền Biết rằng, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định Sử dụng kiện để trả lời cho câu hỏi 58 59 Câu 13 Trong quần thể giao phối khó tìm hai cá thể giống vì: a số gen kiểu gen cá thể lớn b có nhiều gen mà gen có nhiều alen c cá thể giao phối ngẫu nhiên tự d a, b, c Câu 15 Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh: a trạng thái động quần thể b ổn định tần số tương đối alen quần thể c cân di truyền quần thể d b c Câu 11 Tần số alen A a là: a 0.99 0.01 b 0.9 0.1 c 0.999 0.001 d 0.9802 0.0198 Câu 12 Thành phần kiểu gen quần thể là: a 0.9801 AA : 0.0198 Aa : 0.0001 aa b 0.9 AA : 0.18 Aa : 0.1 aa c 0.01 AA : 0.18 Aa : 0.9 aa d 0.99 AA : 0.198 Aa : 0.1 aa Câu 14 Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên, p tần số tương đối alen A, q tần số tương đối alen a Khi quần thể đạt trạng thái cân thì: a p(A) = q(a) b p2AA : 2pqAa : q2aa c q2AA : 2pqAa : p2aa d p2AA = 2pqAa = q2aa Câu 16 Với gen alen A a, bắt đầu cá thể có kiểu gen Aa Ở hệ tự thụ phấn thứ n, kết là; a AA = aa = (1- (1/8)n)/2 ; Aa = (1/8)n b AA = aa = (1-(1/2)n/2 ; Aa = (1/2)n c AA = aa = (1-(1/16)n)/2; Aa = (1/16)n Trườ n g T H P T Mai Hắ c Đế Gv: Nguyễn Thò Tâm d AA = aa = (1-(1/4)n)/2; Aa = (1/4n Câu 17 Tần số tương đối alen tính bằng: d tỷ lệ phần trăm số giao alen quần thể e tỷ lệ phần trăm số kiểu gen alen quần thể f tỷ lệ phần trăm số tế bào lưỡng bội mang alen quần thể g tỷ lệ phần trăm kiểu hình alen quần thể Câu 18 Một kiểu gen AaBb sau thời gian thực giao phối gần, số dòng xuất hiiện là: a b c d HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐƯA RA ĐÁP ÁN CHO HỌC SINH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VI.Cũng cố: nhắc lại kiến thức ơn tập VII Dặn dò: ơn tập lại kiến thức chương Ngày soạn: 27/03/2012 Ngày dạy :28/03/2012 ƠN TẬP SINH HỌC 11-T5 I Mục tiêu học Kiến thức: - Hệ thống hố kiến thức chương Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh, làm trắc nghiệm Thái độ: Biết vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn sản xuất Kĩ sống - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin II Phương tiện dạy học Phiếu trắc nghiệm III Phương pháp dạy học Giải vấn đề Quan sát tranh tìm tòi Trực quan, thảo luận; Vấn đáp tìm tòi, gợi mở IV Trọng tâm: cố kiến thức chương V Tiến trình dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra cũ KHƠNG Bài u cầu học sinh hồn thành phiếu học tập SỐ ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Câu Câu giải thích sau lai thường khơng đồng ưu lai đúng? kiểu hình a lai hai dòng chủng với Câu Hãy chọn lồi thích hợp ln cho hệ có ưu số lồi mà lai cao nhà khoa học VN sử dụng chất b lai hai dòng chủng khác Cơnsixin tạo giống đem lại hiệu khu vực địa lí ln cho ưu cao? lai cao a lúa c có số tổ hợp lai b đậu tương cặp bố mẹ định cho ưu c củ cải đường lai cao d dâu tằm d người ta khơng sử dụng lai có ưu lai cao làm giống hệ Câu Sơ đồ thể quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến bao gồm bước: I cho tự thụ phấn lai gần để tạo giống chủng II chọn lọc thể đột biến có kiểu hình mong muốn III xử lí mẫu vật tác nhân đột biến IV tạo dòng chủng trả lời a I → IV → II b III → II → IV c IV → III → II d II → III → IV Câu Sự phát triển ngành có tác động sâu sắc, làm sở đưa khoa học chọn giống lên trình độ mới? a di truyền học b cơng nghệ sinh học c kĩ thuật di truyền d a, b c Câu Trong phép lai khác dòng, ưu lai biểu cao F 1, sau giảm dần qua hệ do: a F1 có tỷ lệ dị hợp cao nhất, sau giảm dần qua hệ b F1 có tỷ lệ đồng hợp cao nhất, sau giảm dần qua hệ c Số lượng gen q ngày giảm vốn gen quần thể d Ngày xuất đột biến có hại Câu Tác động cơnsixin gây đột biến thể đa bội do: a cơnsixin ngăn cản q trình hình thành màng tế bào b cơnsixin ngăn cản khả tách đơi NST kép kì sau c cơnsixin cản trở hình thành thoi phân bào d cơnsixin kích thích nhân đơi khơng phân li NST Câu Kết khơng phải tượng tự thụ phấn giao phối gần đem lại? a tượng thối hố giống b tạo dòng c tỷ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm d tạo ưu lai Câu Hiện tương ưu lai là: a lai F1 có sức sống cao bố mẹ, khả chống chịu tốt, suất cao b lai F1 dùng làm giống tiếp tục tạo hệ sau có đặc điểm tốt c lai F1 mang gen đồng hợp tử trội nên có đặc điểm vượt trội bố mẹ d a, b c Câu Dạng đột biến có giá trị chọn giống trồng nhằm tạo giống suất cao, phẩm chất tốt, khơng có hạt? a đột biến gen b đột biến lệch bội c đột biến đa bội d đột biến thể ba Câu 10 Giao phối gần tự thụ phấn qua nhiều hệ thường dẫn đến thối hố giống do: a gen lặn đột biến có hại bị gen trội át chế kiểu gen dị hợp b gen lặn đột biến có hại biểu thành kiểu hình chúng đưa thể đồng hợp c xuấ ngày nhiều đột biến có hại d tập trung gen trội có hại hệ sau Câu 11 Tác dụng tia phóng xạ gây đột biến nhân tạo là: a kìm hãm hình thành thoi phân bào b gây rối loạn phân li NST q trình phân bào c kích thích iơn hố ngun tử chúng xun qua mơ sống d làm xuất đột biến đa bội Câu 12 Trong kĩ thuật chuyển gen, vectơ là: a enzim cắt ADN thành đoạn ngắn b vi khuẩn E.coli c plasmit, thể thực khn dùng để đưa gen vào tế bào sống d đoạn ADN cần chuyển Câu 13 Trong kĩ thuật chuyển gen, plasmit là: a tế bào cho b tế bào nhận c thể truyền d enzim cắt nối Câu 14 Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường sử dụng loại vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận Lí là: a E.coli sinh sản nhanh, dễ ni b E.coli có nhiều dạng tự nhiên c E.coli có cấu trúc đơn giản d Trong tế bào E.coli có nhiều plasmit Câu 15 Trong kĩ thuật chuyển gen, đối tượng sau dùng làm thể truyền? a plasmit vi khuẩn E.coli b plasmit thể thực khuẩn c vi khuẩn E.coli thể thực khuẩn d plasmit, thể thực khuẩn E.coli Câu 16 Restrictaza ligaza tham gia vào cơng đoạn sau kĩ thuật chuyển gen? a tách ADN NST tế bào cho tách plasmit khỏi tế bào b cắt, nối ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp c chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận d tạo điều kiện cho gen ghép biểu Câu 17 Ứng dụng sau khơng dựa sở kĩ thuật chuyển gen? a tạo bơng mang gen có khả tự sản xuất thuốc trừ sâu b sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường người c tạo giống lúa vàng d tạo cừu Đơly Câu 18 Kĩ thuật chuyển gen kĩ thuật: a chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận b chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào E.coli c chuyển đoạn ADN từ tế bào cho sang plasmit d, chuyển đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐƯA RA ĐÁP ÁN CHO HỌC SINH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VI.Cũng cố: nhắc lại kiến thức ơn tập VII Dặn dò: ơn tập lại kiến thức phần Ngày soạn: 12/04/2012 Ngày dạy :14/04/2012 ƠN TẬP T6 I Mục tiêu học Kiến thức: - Hệ thống hố kiến thức chương Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh, làm trắc nghiệm Thái độ: Biết vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn sản xuất Kĩ sống - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin II Phương tiện dạy học Phiếu trắc nghiệm III Phương pháp dạy học Giải vấn đề Quan sát tranh tìm tòi Trực quan, thảo luận; Vấn đáp tìm tòi, gợi mở IV Trọng tâm: cố kiến thức chương V Tiến trình dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra cũ KHƠNG Bài u cầu học sinh hồn thành phiếu học tập SỐ Ngày soạn: 12/04/2012 Ngày dạy :14/04/2012 ƠN TẬP SINH HỌC 11-T6 I Mục tiêu học Kiến thức: - Hệ thống hố kiến thức chương Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh, làm trắc nghiệm Thái độ: Biết vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn sản xuất Kĩ sống - Kĩ tự nhận thức - Kĩ thể tự tin - Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin II Phương tiện dạy học Phiếu trắc nghiệm III Phương pháp dạy học Giải vấn đề Quan sát tranh tìm tòi Trực quan, thảo luận; Vấn đáp tìm tòi, gợi mở IV Trọng tâm: cố kiến thức chương V Tiến trình dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra cũ KHƠNG Bài u cầu học sinh hồn thành phiếu học tập SỐ [...]... nh th no i vi c th sng ca t bo phự hp vi iu kin mụi sinh vt ? trng cng nh s phỏt trin bỡnh thng ? Điều hoà hoạt động của gen ở tế ca c th bào nhân sơ khác tế bào nhân thực - ở sinh vật nhân sơ, điều hoà hoạt động gen Nm hoc 2015-2016 12 TRNG THPT MAI HC , NAM N, NGH AN nh thế nào? * hot ng 2 : tỡm hiu iu ho hot ng ca gen sinh vt nhõn s GV yờu cu hc sinh nghiờn c mc II.1 v quan sỏt hỡnh 3.1 ? ụperon... HOT NG CA GEN I Mc tiờu bi hc Sau khi học xong bài học sinh cần phải: - Hiu c th no l iu ho hot ng ca gen - hiu c khỏi nim ụperon v trỡnh byccu trỳc ca ụperon - gii thớch c c ch iu ho hot ng ca ụperon Lac - Tăng cờng khả năng quan sát hình và diễn tả hiện tợng diễn ra trên phim, mô hình, hình vẽ - Rèn luyện khả năng suy luận về sự tối u trong hoạt động của thế giới sinh vật -Cú thỏi ỳng n v hot ng trong... Sau khi học xong bài học sinh cần phải: - hiểu c khỏi nim, nguyờn nhõn, c ch biu hin ca t bin, th t bin va phõn bit c cỏc dng t bin gen - phõn bit rừ tỏc nhõn gõy t bin v cỏch thc tỏc ng - c ch biu hin ca t bin gen - hu qu ca t bin gen - rốn luyn k nng phõn tớch ,so sỏnh,khỏi quỏt hoỏ thụng qua c ch biu hin t bin - rèn luyn k nng so sỏnh, k nng ng dng , thỏy c hu qu ca t bin i vi con ngi v sinh vt... ngoi - tia phúng x - cht hoỏ hc - sc nhit *gv: t bin phỏt sinh sau my ln - ri lon qt sinh lớ sinh hoỏ trong c th ADN tỏi bn? yờu cu hs in tip vo - Một số vi rút phn nhỏnh dũng k cũn trng trong hỡnh, ú l cp nu no? - hs c muc II.2b nờu cỏc nhõn t gõy ĐB v kiu ĐB do chỳng gõy ra * hot ng 4: tỡm hiu v hu qu chung v ý ngha ca t bin gen 2 Cơ chế phát sinh đột biến gen Hs c mc III.1 a s kết cp khụng ỳng trong... hnh lai ging ca hc sinh 2 Kt ni Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng -*Hot ng 1: khỏi quỏt c im 1 Cu trỳc ca gen, phiờn módch gen, c ch t sao, phiờn mó, dch mó mó: GV: khỏi quỏt ni dung kin thc: - Mi gen cú 1 mch cha thụng tin gi - giỏo viờn cho h sinh xõy dng cỏc l mch khuụn cụng thc - Cỏc gen sinh vt nhõn s cú vựng * cụng thc tớnh toỏn s nu ca tng mó húa liờn tc, phn ln cỏc gen sinh loi trong ADN... hc - bng s lng NST ( 2n) ca 1 s loi sinh vt - s bin i hỡnh thỏi ca NST qua cỏc kỡ ca quỏ trỡnh nguyờn phõn - s cu trỳc NST - S s sp xp cua ADN trong NST ca sinh vt nhõn chun IV Phơng pháp dy hc - Gii quyt vn - Vấn đáp tìm tòi - Vấn đáp tái hiện - Quan sát tranh tìm tòi - Tự nghiên cứu SGK V Tin trỡnh t chc bi hc 1 Khám phá - t bin gen l gỡ? t bin gen c phỏt sinh nh th no? hu qu ca t bin gen 2 Kết... 7- BI 6 : T BIN S LNG NHIM SC TH I Mc tiờu bi hc - hc sinh hiu c cỏc dng t bin s lng NST , - hiu c khỏi nim,c ch phỏt sinh, tớnh cht biu hin ca tng dng t bin s lng NST - phõn bit chớnh xỏc cỏc dng t bin s lng NST - phõn tớch rỳt ra nguyờn nhõn ,hu qa, ý ngha ca t bin s lng NST Rốn luyn k nng phõn tớch, tng hp, so sỏnh Hu qu ca t bin i vi con ngi v sinh vt, thy c ng dng ca t bin trong i sng sn xut II... thớch : ti sao c th a bi cú nhng c iờmt trờn ( hm lng ADN tng gp bi,qt sinh tng hp cỏc cht xy ra mnh m, trng thỏi tn ti ca NST khụng tng ng, gp khú khn trong phỏt sinh giao t Nm hoc 2015-2016 II t bin a bi 1 t a bi a khỏi nim l s tng s NST n bi ca cựng 1 loi lờn mt s nguyờn ln - a bi chn : 4n ,6n, 8n 1 a bi l:3n ,5n, 7n b c ch phỏt sinh - th tam bi: s kt hp ca giao t nv giao t 2n trong th tinh - th t... b c ch phỏt sinh con lai khỏc loi ( lai xa) 2 c th lai xa bt th 3 1 s loi thc vt cỏc c th lai bt th toccỏc giao t lừng bi do s khụng phõn li ca NST khụng tng ng, giao t ny cú th kt hp vi nhau to ra th t bi hu th 3 hu qu v vai trũ ca a bi th - t bo to, c quan sinh dng ln, phỏt trin kho, chng chu tt 25 TRNG THPT MAI HC , NAM N, NGH AN C ch xỏc nh gii tớnh ng vt - cỏc th t a bi l khụng sinh giao t... ụperon l gỡ ? da vo hỡnh 3.1 hóy mụ t cu trỳc ca ụpe ron Lac gv yờu cu hc sinh nghiờn cu mc II.2 v quan sỏt hỡnh 3.2a v 3.2b gen chủ yếu đợc tiến hành ở cấp độ phiên mã - ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà phức tạp hơn ở nhiều cấp độ từ mức ADN (trớc phiên mã), đến mức phiên mã, dịch mã và sau dịch mã II iu ho hot ng ca gen sinh vt nhõn sơ 1 mụ hỡnh cu trỳc ope ron Lac - cỏc gen cú cu trỳc liờn quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sinh học cả năm lớp 12, Giáo án môn sinh học cả năm lớp 12, Giáo án môn sinh học cả năm lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn