Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

89 134 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2016, 10:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN TÂN MÃ SINH VIÊN : A19892 CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Phạm Thị Bảo Oanh Sinh viên thực : Nguyễn Văn Tân Mã sinh viên : A19892 Chuyên ngành : Ngân Hàng HÀ NỘI - 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để thực khóa luận này, nỗ lực thân em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô giáo trường cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể thầy cô ban giám hiệu nhà trường trang bị, rèn luyện kiến thức tu dưỡng đạo đức suốt thời gian học tập trường Em xin cảm ơn ThS Phạm Thị Bảo Oanh, người tận tình hướng dẫn em trình thực tập làm khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập công tác thực tế ngân hàng, giúp em trang bị kiến thức thực tế hiểu biết để hoàn thành khóa luận Do trình độ kiến thức hạn chế lên khóa luận không tránh sai sót định Vậy em mong đóng góp ý kiến thầy cô trường cán chi nhánh để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh Viên Nguyễn Văn Tân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc trích rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Văn Tân Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm vai trò cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Đặc điểm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Vai trò cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.3 Nguyên tắc cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.4 Điều kiện cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.1.5 Phân loại cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp 1.1.5.1 Phân loại theo thời gian cho vay 1.1.5.2 Phân loại theo sản phẩm cho vay .7 1.1.5.3 Phân loại theo loại tiền 1.1.6 Các biện pháp đảm bảo tiền vay cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.1.7 Quy trình cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.2 Chất lƣợng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 12 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp .13 1.2.3 Các tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 15 1.2.3.1 Các tiêu định tính 15 1.2.3.2 Các tiêu định lượng 17 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 23 1.2.4.1 Nhân tố chủ quan 23 1.2.4.2 Nhân tố khách quan 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH 30 2.1 Lịch sử đời phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 30 2.1.1 Lịch sử đời phát triển .30 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 31 2.1.3 Bộ máy quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình 32 2.1.3.1 Ban Giám đốc 32 2.1.3.2 Phòng kinh doanh dịch vụ 32 2.1.3.3 Phòng hành nhân .33 2.1.3.4 Phòng thẻ 33 2.1.3.5 .Phòng kế toán dịch vụ 33 2.1.3.6 Phòng kiểm tra, kiểm toán nội 34 2.2 Thực trạng chất lƣợng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình giai đoạn năm 2012 – 2014 34 2.2.1 Các quy định chung cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình .34 2.2.1.1 Nguyên tắc cho vay 34 2.2.1.2 Biện pháp đảm bảo tiền vay .35 2.2.1.3 Nguồn vốn vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình 35 2.2.1.4 Các sản phẩm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 35 Thang Long University Library 2.2.1.5 Điều kiện để vay vốn trung dài hạn ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình 36 2.2.2 Thực trạng doanh số cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 37 2.2.3 Thực trạng doanh số thu nợ trung dài hạn đôi với doanh nghiệp .39 2.2.4 Thực trạng dư nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 43 2.2.5 Các tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập chi nhánh Ba Đình 45 2.2.6 Đánh giá chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình 53 2.2.6.1 Kết đạt 53 2.2.6.2 Hạn chế tồn 54 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH 59 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 59 3.1.1 Định hướng phát triển chung chi nhánh 59 3.1.1.1 Tầm nhìn phát triển 59 3.1.1.2 Mục tiêu tổng quát 59 3.1.1.3 Mục tiêu cụ thể 60 3.1.1.4 Định hướng hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 60 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình 61 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 61 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý cho vay 62 3.2.3 Cân đối hợp lý loại hình cho vay trung dài hạn 65 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay trung dài hạn doanh nghiệp .65 3.2.5 Về Chính sách tiếp thị, marketing ngân hàng 69 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị công nghệ .70 3.3 Kiến nghị .70 3.3.1 Kiến nghị với phủ 70 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 71 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam 72 Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Doanh số cho vay trung dài hạn theo đối tượng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2012- 2014 37 Bảng 2.2 Tình hình doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình 40 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình 43 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ trung dài hạn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 46 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 48 Bảng 2.6 Khả thu hồi nợ trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 50 Bảng 2.7 Vòng quay vốn cho vay trung dài hạn ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình .51 Bảng 2.8 Chỉ tiêu lợi nhuận cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 52 Biểu đồ 2.1 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn theo đối tượng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình 41 Biểu đồ 2.2 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn theo loại hình cho vay ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình 42 Biểu đồ 2.4 Dư nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp theo đối tượng doang nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình năm 2014 44 Biểu đồ 2.5 Dư nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp theo đối tượng doanh nghiệp cuối năm 2014 45 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình 32 Biểu đồ 2.1 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn theo đối tượng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình 41 Biểu đồ 2.2 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn theo loại hình cho vay ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình 42 Biểu đồ 2.4 Dư nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp theo đối tượng doang nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình năm 2014 44 Biểu đồ 2.5 Dư nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp theo đối tượng doanh nghiệp cuối năm 2014 45 Thang Long University Library doanh chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam nói chung Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình nói riêng 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý cho vay Các khoản vay sau hoàn tất trình giải ngân cần có giám sát ngân hàng kết thúc thời hạn tín dụng để giảm thiếu rủi ro đảm bảo việc thu hồi nợ thực đầy đủ hạn Công tác quản lý vay cần thực thông qua: Kiểm tra giám sát hoạt động khách hàng sau vốn giải ngân Việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động khách hàng sau nhận vốn vay ngân hàng thực mang tính hình thức, chủ yếu thông qua báo cáo tài chính, giấy tờ liên quan,… mà thông tin từ nguồn chưa kiểm chứng độ xác thực, cán tín dụng có thực việc kiểm tra trực tiếp tiến hành theo định kỳ, có biết trước khách hàng Với việc kiểm tra vậy, hiệu kiểm tra tác dụng, thời gian đầu khách hàng trả nợ gốc lãi đầy đủ, nhiên với thời hạn tín dụng trung dài hạn, tiềm ẩn nguy rủi ro cao, xuất biến cố phát sinh, ngân hàng không quản lý chặt chẽ đến phát khó tìm phương hướng giải Chính thế, CBTD cần kết hợp tiến hành kiểm tra đột xuất trình kinh doanh doanh nghiệp, thường đánh giá lại khoản vay sở tiêu định tính định lượng Đánh giá tinh thần trách nhiệm khách hàng vay: Các dấu hiệu xấu khách hàng thiếu thiện chí trả nợ, chậm trễ việc báo cáo tình hình sản xuất tài mình, thường xuyên lảng tráng tiếp xúc trao đổi với CBTD, đặc biệt vấn đề liên quan đến khoản vay,… dấu hiệu vay gặp trục trặc, cần kịp thời xem xét Đánh giá lại dự án SXKD thực tế so với kế hoạch: So sánh sai khác phương án vay vốn với tình hình thực tế quy mô, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hiệu suất sử dụng loại tài sản,… để từ trao đổi với chủ doanh nghiệp tìm biện pháp điều chỉnh dự án kinh doanh hợp lý cần Đánh giá lại tình hình tài khách hàng: xem xét khả toán khách hàng, đặc biệt khoản nợ với ngân hàng đến hạn, khoản phải trả, phải thu nhiều hay ít, lượng hàng tồn kho, khoản nợ thương mại,… Đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo: đánh giá tình trạng pháp lý, giá trị thị trường tài sản so với yêu cầu đảm bảo tín dụng,… Thông qua việc 62 đánh giá này, ngân hàng đưa điều chỉnh mức tín dụng cấp cho khách hàng: thay đổi hạn mức cấp tín dụng yêu cầu doanh nghiệp bổ sung TSĐB thấy cần thiết Công tác xử lý vay có vấn đề Khi phát sinh khoản nợ hạn mà người vay chưa hoàn trả cho ngân hàng, trước hết, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Chi nhánh Ba Đình cần tìm nguyên nhân gây tình trạng để từ nhận biết đâu khoản nợ có khả thu hồi, đâu khoản nợ không khả thu hồi Với khoản nợ mà xét thấy thu hồi được, việc để nợ hạn khó khăn tạm thời doanh nghiệp, Chi nhánh sử dụng biện pháp tài hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sau:  Xem xét để gia hạn nợ cho doanh nghiệp, giảm hoãn tạm thời khoản phải trả cho ngân hàng để giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực vốn phục hồi khó khăn  Có thể linh hoạt tiếp tục hỗ trợ cho vay thêm vốn để giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu để tiếp tục sản xuất kinh doanh  Đưa tư vấn giải pháp khắc phục khó khăn chiến lược kinh doanh có hiệu tương lai để doanh nghiệp có nguồn thu nhập trả nợ  Tham gia vào giám sát hoạt động doanh nghiệp thông qua khoản thu – chi, cần thiết cắt cử cán ngân hàng trực tiếp tham gia vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp điều hành lựa chọn phương thức sản xuất, bán hàng thu nợ hiệu  Các trường hợp nợ hạn nguyên nhân bất khả kháng thiên tai, hỏa hoạn,…ngân hàng xem xét để giảm bớt không tính thêm phần lãi phạt với doanh nghiệp để chung tay với doanh nghiệp khắc phục khó khăn, củng cố thêm mối quan hệ thân thiết với doanh nghiệp Hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp hoạt động có mức độ rủi ro cao nên để xác định nợ hạn có khả thu hồi để áp dụng biện pháp trên, chi nhánh cần phải có phân tích, xem xét cách kĩ lưỡng Các doanh nghiệp cần tối thiểu đáp ứng yêu cầu sau nên cân nhắc để giúp đỡ:  Đang trì hoạt động SXKD, có thu nhập, có khả trả nợ tương lai, khó khăn tạm thời  Có phương án phục hồi kinh doanh tốt 63 Thang Long University Library  Có ý thức trả nợ cho ngân hàng  Có mối quan hệ làm ăn lâu dài với ngân hàng, trình hoàn trả phần gốc lãi đặn  TSĐB chất lượng, hợp pháp, dễ phát mại  Đối với nợ hạn không khả thu hồi  Sau điều tra đánh giá kĩ lưỡng, xét thấy vay không khả hoàn trả, Chi nhánh cần nhanh chóng tìm cách xử lý TSĐB để thu hồi nợ Các TSĐB khai thác theo cách sau:  Phát mại: Áp dụng với TSĐB bán với mức giá tốt tạm chấp nhận Việc phát mại nên tiến hành sớm để thu hồi vốn cho ngân hàng giảm bớt chi phí bảo quản, chăm sóc  Cho thuê, sử dụng làm vốn góp kinh,…: Áp dụng với TSĐB gặp khó khăn bán, giá trị tài sản lớn khó tiêu thụ, có dấu hiệu hư hỏng, thời gian phát mại dài, chi phí lớn,… Với trường hợp thế, ngân hàng cần tìm biện pháp hợp lý để khai thác tối ưu giá trị sử dụng tài sản nhằm tăng thêm thu nhập, tránh lãng phí  Thêm vào đó, lúc vai trò quỹ dự phòng rủi ro tín dụng lại vô quan trọng Bởi thế, Chi nhánh cần nghiêm túc thực trích lập khai thác, sử dụng có chất lượng nguồn quỹ để đảm bảo cho hoạt động ngân hàng hiệu an toàn Giảm thiểu tình trạng khoản nợ hạn phát sinh thành nợ xấu Nợ xấu không làm cho lợi nhuận ngân hàng bị giảm sút mà ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh ngân hàng khách hàng Chính việc giải quyết, giảm thiểu tối đa nợ xấu vô thiết Ngay khoản nợ bị chuyển xuống nhóm 2, có nguy trở thành nợ xấu cao, ngân hàng cần phải sớm điều tra nguyên nhân có biện pháp khắc phục Nếu khoản nợ khắc phục vòng 30 ngày nguồn trả nợ lành mạnh, tình hình tài khách hàng dần khả quan lên ngân hàng tạm thời yên tâm tiếp tục giám sát Nếu việc chậm trả nợ bất ổn kinh doanh, tình trạng khách hàng lỗ kéo dài, dòng ngân quỹ âm thường xuyên, phương án kinh doanh không hiệu quả, lực quản lý lãnh đạo doanh nghiệp yếu kém,… CBTD cần báo cáo với cấp để nhanh chóng tìm biện pháp xử lý 64 Việc nghiêm túc, thường xuyên tổ chức phân loại nợ không tuân thủ quy định theo luật NHNN mà giúp đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, giúp nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 3.2.3 Cân đối hợp lý loại hình cho vay trung dài hạn Ngân hàng cần xây dựng tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn ngành nghề khác tổng dư nợ cho vay để giảm thiểu rủi ro mà Ngân hàng gặp phải, đặc biệt bối cảnh kinh tế giới gặp nhiều khó khăn Ngân hàng cần cân đối cho vay doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp lớn doanh nghiệp vừa nhỏ dựa vào việc cân đối rủi ro khả sinh lời dự kiến Từ chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình đảm bảo 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Một khoản vay có hiệu khoản vay hoàn trả lợi nhuận có khách hàng vay sau sử dụng hợp lý nguồn vốn vay thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo Chính thế, ngân hàng mong muốn tìm cho khách hàng uy tín, dự án tiềm năng, đáng tin cậy để đầu tư Các khách hàng tốt sàng lọc qua trình thẩm định nghiêm ngặt hợp lý, vậy, nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu để giúp nâng cao hiệu cho vay nói chung cho vay trung dài hạn nói riêng Nâng cao chất lượng thu thập thông tin Thông tin cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, xác giúp cho trình thẩm định tín dụng diễn nhanh gọn chất lượng Thông tin cần thiết cho trình thẩm định chia làm hai loại chủ yếu là: Thông tin tài chính: Bao gồm thông tin có liên quan đến tình hình tài chính, kết SXKD doanh nghiệp, phương án,… Thông tin phi tài chính: Đây thông tin không đến từ sổ sách số liệu tài Những thông tin vô phong phú: thông tin uy tín, lực quản lý, sản xuất mở rộng doanh nghiệp; thông tin tình hình diễn biến kinh tế xã hội, xu hướng phát triển tương lai, khả cạnh tranh ngành nghề, phương án, yếu tố ảnh hưởng đến khu vực, dự án tương lai Hiện nay, việc thu thập thông tin mang tính thụ động chưa toàn diện, thông tin khách hàng cung cấp, đó, CBTD cần đẩy mạnh 65 Thang Long University Library tìm kiếm thu thập thông tin từ nhiều phía để đảm bảo độ xác, đầy đủ Thông tin tìm kiếm qua nguồn sau: Thông qua báo cáo khách hàng: Báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, … Các báo cáo thường lưu trữ số liệu qua năm, cho thấy xu hướng phát triển hay xuống doanh nghiệp, phần giúp ngân hàng dự đoán tương lai doanh nghiệp Thông qua đó, ngân hàng ước tính nhu cầu vốn khách hàng, khả sinh lời để hoàn trả vốn vay, thiệt hại xảy khách hàng không hoàn trả tiền vay, giá trị TSĐB phát mại có đủ bù đắp thiệt hại cho ngân hàng hay không, … Các thông tin có nhược điểm lớn khách hàng cung cấp, chưa qua kiểm duyệt nên độ tin cậy thấp Phỏng vấn trực tiếp điều tra thị sát thực tế sở SXKD khách hàng: Các CBTD cần tổ chức gặp gỡ trực tiếp với khách hàng vay vốn, tham quan nhà xưởng, văn phòng, trao đổi nói chuyện với lãnh đạo người lao động doanh nghiệp, xem xét thực tế TSĐB,… Thông qua nguồn này, ngân hàng có thông tin cập nhật nhất, tương đối xác, loại bỏ hầu hết yếu tố hư cấu báo cáo, nhận thức thực tế diễn doanh nghiệp, mặt khác giúp bổ sung thêm số thông tin mà hồ sơ vay chưa thu thập Mua tìm kiếm thông tin qua trung gian: Các trung gian đối tác làm ăn người vay, doanh nghiệp bán nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm, ngân hàng mà khách hàng cộng tác, đối thủ cạnh tranh, tổ chức cung cấp thông tin chuyên dụng, đơn vị kiểm toán uy tín, phương tiện truyền thông,… Thông tin qua trung gian thể mối liên hệ khác hàng với chủ thể khác, giúp ngân hàng có nhìn toàn diện khách hàng mình, khả toán, chất lượng sản phẩm, uy tín, tình trạng sản xuất tại, rủi ro tương lai doanh nghiệp Đây thông tin có giá trị, nhiên cần nhiều công sức để tìm kiếm, đòi hỏi kiên nhẫn khéo léo CBTD Những thông tin lưu trữ ngân hàng: nguồn thông tin có ngân hàng tiến hành thu thập trước khách hàng có quan hệ làm ăn với khách hàng Những thông tin hữu ích kiểm chứng độ tin cậy, nhiên dễ bị lạc hậu theo thời gian nên lúc phù hợp giúp cho việc phân tích trở nên dễ dàng Việc thu thập thông tin công tác quan trọng phức tạp, ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập chi nhánh Ba Đình nên tổ chức thêm phận thông tin riêng Bộ phận có chức năng: 66  Hỗ trợ, với CBTD tìm kiếm thông tin khách hàng cách đầy đủ nhanh chóng  Lưu trữ thông tin tìm cách cập nhật, khoa học, xây dựng thành kho liệu thông tin giúp dễ dàng tìm kiếm cần thiết  Tìm hiểu yếu tố có tác động đến hoạt động SXKD doanh nghiệp, xu hướng tác động yếu tố tích cực hay tiêu cực để phân tích tiềm khách hàng  Tư vấn pháp luật công nghệ cho CBTD Các nguồn thông tin giúp CBTD có nhìn tổng quát, xác, kịp thời doanh nghiệp vay vốn giai đoạn cụ thể để từ thông tin phận cung cấp, kết hợp với trình tìm hiểu CBTD giúp nâng cao chất lượng công tác kiểm định, kéo theo chất lượng cho vay trung dài hạn tăng lên So với thực tế, chi nhánh chưa có phận chuyên biệt thu thập thông tin, tìm kiếm, cập nhật thông tin thông tin đưa thiếu, chưa xác dẫn tới chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp chưa cao Nâng cao khả phân tích, đánh giá khách hàng Trên sở thông tin, liệu có được, CBTD tiến hành phân tích, đánh giá khách hàng Đây công việc quan trọng, cần trọng, nhiên cần đảm bảo yếu tố thời gian chi phí Để nâng cao hiệu phân tích, đánh giá khách hàng, chuyên viên ngân hàng cần: Trong phân tích liệu tài phi tài chính: Tiến hành phân tích cách toàn diện theo chiều dọc chiều ngang Phân tích theo chiều ngang để thấy biến động theo thời điểm doanh nghiệp; phân tích theo chiều dọc để đánh giá hợp lý cấu khoản mục đó; từ cho thấy điểm mạnh yếu tiềm lực khách hàng Với khách hàng khác nhau, hình thức cho vay tùy đặc thù lĩnh vực kinh doanh mà ngân hàng phải lựa chọn để trọng nhóm tiêu hay nhóm tiêu khác, quy chuẩn áp dụng cần sử dụng linh động Tiến hành phân tích tiêu trạng thái động, thời điểm, hoàn cảnh cụ thể số lại đưa kết luận khác Phải xem xét kĩ lưỡng tình hình cụ thể khách hàng mục tiêu, mục đích họ để đưa kết luận xác Tìm hiểu khứ khách hàng để từ dự đoán tương lai, tiềm khách hàng, dự án, đặc biệt dòng tiền, nguồn trả nợ người 67 Thang Long University Library vay dành cho ngân hàng CBTD cần phải có khă tính toán thành thạo dự báo công suất dự kiến, khả tiêu thụ sản phẩm,… để đưa số doanh thu, chi phí, dòng tiền,… Đánh giá khách hàng mối tương quan họ với đối tượng có nhiều điểm tương đồng hoạt động lĩnh vực, ngành, địa bàn kinh doanh, đối tượng khách hàng, với yếu tố thị trường sản phẩm, thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm cạnh tranh để đưa tranh rõ nét hoạt động doanh nghiệp Quan tâm, tìm hiểu kĩ đến yếu tố định tính khách hàng, tiêu biểu đạo đức uy tín người vay, lực quản lý, định ban lãnh đạo, Khách hàng có tâm muốn trả nợ đầy đủ cho doanh nghiệp khả năng, làm ăn thua lỗ có dòng tiền hoàn lại vốn cho ngân hàng, khách hàng có tiềm năng, sản xuất tốt, phát triển thuận lợi thiếu trách nhiệm, cố tình chây ì, không trả nợ, chiếm dụng vốn ngân hàng trở thành khách hàng tốt Trong xem xét TSĐB TSĐB gần phần thiếu việc vay vốn tổ chức tín dụng Việt Nam, coi chắn, nệm thứ hai đảm bảo khả trả nợ cho doanh nghiệp hạn chế rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, vay có hiệu hay không, không đánh giá qua TSĐB, thế, định tín dụng, không nên chọn TSĐB làm sở để ấn định việc cho vay mà phải dựa chủ yếu vào phương án kinh doanh, tính khả thi sinh lời phương án Tuy vậy, TSĐB điều kiện bắt buộc phải có để vay vốn, để hạn chế tổn thất tránh hành vi lừa đảo người vay, ngân hàng cần ý xem xét đến chất lượng TSĐB, quyền sở hữu, giá trị thị trường, bảo hiểm,… Cần thường xuyên đánh giá lại TSĐB để đưa thỏa thuận dư nợ cách hợp lý Thực chuyên môn hóa công tác thẩm định Công tác thẩm định khách hàng trước định cho vay yêu cầu CBTD cần phải tiếp xúc với nhiều thành phần khác xã hội, động chạm tới lĩnh vực khác Tuy nhu cầu vay vốn, tùy vào loại đối tượng khách hàng, hình thức kinh doanh,… mà chuyên viên ngân hàng phải lựa chọn nội dung phương pháp thẩm định thích hợp, đảm bảo chất lượng tiết kiêm thời gian Chính thế, gặp trường hợp mà CBTD không nắm rõ dễ xảy sai lầm, bị khách hàng sử dụng chiêu trò để lừa đảo Chính thế, Chi nhánh nên thực phân công chuyên môn hóa CBTD lĩnh vực định, tạo điều 68 kiện để CBTD tích lũy kinh nghiệm cho thân, hiểu biết thêm hình thức ngành nghề, đối tượng khách hàng Trong trình làm việc, CBTD trao đổi thông tin, giúp đỡ tình cụ thể để nâng cao kiến thức có đánh giá tổng quát, xác khách hàng 3.2.5 Về Chính sách tiếp thị, marketing ngân hàng Công mà nói không riêng ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình mà nhìn chung ngân hàng thương mại nước ta chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng Marketing hoạt động ngân hàng nên chưa dành quan tâm hợp lý, thích đáng cho Tư kinh doanh theo quan niệm Marketing thiếu vắng NHTM Việt Nam, dẫn tới việc Marketing bước đầu ứng dụng Ngân hàng chủ yếu tập trung vào hoạt động bề quảng cáo, khuếch trương chức chủ yếu có ý nghĩa quan trọng định thành công thực hành Marketing nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường mục tiêu, nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ ngân hàng…thì mờ nhạt, bế tắc Do vậy, để đưa Marketing thực xâm nhập vào ngân hàng phát huy tác dụng nó, chi nhánh ngân hàng cần thực số biện pháp sau: Một cán quản lý cần phải nhanh chóng chuyển sang tư kinh doanh mới, lấy quan điểm Marketing làm chủ đạo có tìm hiểu thị trường cách kỹ lưỡng nắm bắt thay đổi nhu cầu khách hàng đưa giải pháp, sách linh hoạt nhằm hướng hoạt động ngân hàng mục tiêu Hai triết lý Marketing cần phải thâm nhập vào tất phận giao dịch, tất cán nhân viên ngân hàng Ba thành lập phòng chức Marketing cấu tổ chức quản trị đề định hướng hoạt động Marketing cách khoa học, với đội ngũ cán thực nhạy bén, am hiểu Marketing Cán ngân hàng cần phải xem xét ba yếu tố có tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng:  Nhu cầu khách hàng thị trường sản phẩm ngân hàng  Khả thích ứng cầu tất ngân hàng đối thủ thị trường  Các sản phẩm, dịch vụ cung ứng thân ngân hàng Theo thống kê, chi nhánh ngân hàng điều tra 80% số doanh nghiệp địa bàn Số doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng chiếm 25% tổng số doanh nghiệp Như vậy, Ngân hàng bỏ sót số lượng khách hàng lớn có tiềm Vì việc nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa sản phẩm thích hợp việc cần thiết Công tác tiếp thị cán phòng kinh doanh 69 Thang Long University Library đảm nhiệm, điều không phát huy hết tác dụng tiếp thị tăng thêm gánh nặng cho cán tín dụng Thiết nghĩ rằng, cán tín dụng nhân viên chi nhánh phải nhà kinh tế việc thông tin tuyên truyền Ngoài ra, chi nhánh cần phải lập thêm phòng Marketing để chuyên sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị công nghệ Hiện nay, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình trọng phát triển hệ thống trang thiết bị công nghệ đại, mà điển hình trang bị hệ thống IPCAS toàn hệ thống Tuy nhiên, với trình hội nhập khu vực giới, việc tiếp tục cải thiện hệ thống trang thiết bị công nghệ, đặc biệt hệ thống vi tính coi đòi hỏi thiết Cùng với trình đại hóa, thời gian thẩm định dự án nói riêng cho vay nói riêng đẩy nhanh Do vậy, Ngân hàng nâng cao tính cạnh tranh Để hoàn thiện hệ thống trang thiết bị công nghệ, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Ba Đình nên trọng đầu tư vào hệ thống máy tính đại hội sở phòng giao dịch Hơn thế, Ngân hàng nên tăng cường sử dụng phần mềm quản lý thẩm định dự án Đồng thời, Ngân hàng cần tiến hành đào tạo cán thường xuyên để sử dụng thành thạo phần mềm Ngoài ra, Ngân hàng cần triển khai dự án phát triển hệ thống trang thiết bị phục vụ hệ thống sản phẩm công nghệ cao dịch vụ Internet banking tự động với độ bảo mật cao… Thông qua đó, Ngân hàng tiết kiệm thời gian chi phí quản lý, chi phí nhân sự… 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ Ổn định môi trường kinh tế Trong thời gian qua, Nhà nước đưa nhiều giải pháp với mục đích điều chỉnh kinh tế theo định hướng Tuy nhiên, giải pháp qua thời gian thực tiễn chứng minh, thấy chưa mang tính ổn định lâu dài liên tục có biến động bất ngờ giá vàng, tỷ giá, lãi suất, lạm phát,… Tất yếu tố tác động lên hoạt động SXKD doanh nghiệp, đời sống dân cư, làm tăng rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Vì thế, để nâng cao hiệu tín dụng, đặc biệt chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp, Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với NHNN nhằm thực thi sách kinh tế vĩ mô có chất lượng hơn, tạo môi trường kinh tế ổn định để chủ thể kinh tế yên tâm sản xuất, kinh doanh phát triển 70 Tăng cường công tác kiểm toán Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện văn bản, sách để đạt chuẩn mực công tác kế toán, kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm toán nhằm minh bạch hóa báo cáo tài chính, kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với ngân hàng thương mại, nhân tố vô quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng thông tin tín dụng từ ảnh hưởng tới chất lượng khoản cho vay Thành lập quan xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Cơ quan có chức thu thập xử lý thông tin tình hình tài doanh nghiệp có đăng ký để tiến hành xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Đây nguồn thông tin hữu ích để NHTM sử dụng tham khảo trước định cho vay Đối với doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cao, ngân hàng yên tâm cho vay vốn Còn doanh nghiệp chưa xếp hạng cao cần tuân thủ yêu cầu khắt khe ngân hàng để vay vốn Bằng cách vừa tạo thuận lợi cho ngân hàng việc thẩm định khách hàng, mặt khác khuyến khích doanh nghiệp tự nâng cao lực, hình ảnh, uy tín, hoàn thiện để có thêm nhiều hội từ nhà đầu tư 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh văn pháp quy Các định NHNN đưa cần đảm bảo vừa tuân thủ theo luật pháp, vừa hợp lý, phù hợp với nhu cầu đời sống xã hội, tháo gỡ vướng mắc thủ tục rườm rà, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng, nhiên cần thiết phải đảm bảo an toàn hoạt động NHNN cần nâng cao quyền tự chủ hoạt động theo chế thị trường NHTM, thực chức giám sát mức độ vừa phải có hiệu Các thông tư hướng dẫn việc thực định NHNN hoạt động toàn hệ thống nói chũng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp nói riêng cần ban hành để cụ thể hóa cách rõ ràng, dễ hiểu chủ trương NHNN tới đơn vị hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng nhằm điều chỉnh hoạt động theo với quy định đề Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Trước định tín dụng thông tin khách hàng yêu cầu Hoạt động tín dụng muốn có hiệu cần có hệ thống thông tin toàn diện, đầy đủ Chính NHNN cần phải thiết lập cho hệ thống thông tin nhằm phục vụ hữu hiệu cho công tác NHTM Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 71 Thang Long University Library quan NHNN lập nhằm giúp đỡ ngân hàng công tác thẩm định, nhiên, theo đánh giá thân tác giả, mức phí tra cứu thông tin qua CIC cao, thời hạn thông tin từ CIC phải cập nhật theo thời hạn quy định, thế, đôi lúc để tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng, nhiều CBTD hạn chế tối thiểu việc tra cứu thông tin CIC dẫn đến việc công tác thẩm định thêm thời gian, đôi lúc dẫn đến việc định sai lầm cho vay Vì thế, NHNN nên có cải tiến để giảm mức phí sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin thông qua trung tâm thông tin tín dụng, đồng thời mở rộng phạm vi tra cứu, cung cấp thêm thông tin kinh tế, kĩ thuật, đời sống có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới công tác thẩm định ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần quy định bắt buộc việc cung cấp thông tin tín dụng NHTM lên CIC phải đầy đủ, xác thời hạn để xây dựng CIC thành trung tâm tư vấn cung cấp nguồn thông tin thực hữu ích, an toàn cho toàn hệ thống 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Hoàn thiện quy trình cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập xây dựng cho sổ tay tín dụng Tuy nhiên, trình hoạt động thời gian qua, bộc lộ số thiếu sót Ngân hàng cần có biện pháp giúp tối thiểu hóa thủ tục hành để rút ngắn thời gian định vay vốn, tạo hài lòng cho khách hàng tăng thêm tính cạnh tranh so với NHTM khác Thủ tục vay cần đảm bảo nhanh thời gian, linh hoạt hiệu thực đảm bảo chất lượng Mặt khác, quy định quy trình tín dụng ngân hàng nhiều điểm chưa thực cụ thể, khiến cho CBTD gặp nhiều khó khăn áp dụng Để hoạt động cho vay trung dài hạn trở nên hiệu hơn, theo định hướng NHNN phù hợp tình hình cụ thể kinh tế nước nhà giai đoạn này, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để đưa văn hướng dẫn chi tiết, hoàn thiện, hợp lý giúp cho trình cho vay thực thuận tiện xác hơn, tạo điều kiện cho chuyên viên ngân hàng dễ dàng nắm bắt hoàn thành công việc Nâng cao hiệu công tác thu thập, lưu trữ thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam nên có riêng phận chuyên thu thập lưu trữ thông tin khách hàng Bộ phận thu thập thông tin từ Sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch sau tổng hợp, phân loại, lưu trữ phục vụ cung cấp cho toàn hệ thống Điều cần thiết khoa học chi nhánh ngân hàng có đủ tiềm lực quy mô để 72 thành lập riêng cho phận thu thập thông tin Ngoài việc thành lập chia sẻ liệu chung cho hệ thống giúp tổng hợp thông tin khách hàng không riêng phạm vi chi nhánh mà ngân hàng nước, hạn chế hành vi lửa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng Những khách hàng đến giao dịch địa điểm khác cập nhật hệ thống, đó, thành viên hệ thống tiết kiệm thời gian chi phí đánh giá lại khách hàng chi nhánh khác thẩm định, đánh giá Nâng cao công tác tổ chức, quản lý, chất lượng nhân Ngân hàng cần thực tốt sách tuyển lựa nhân Nhân yếu tố quan trọng định đến thành công phát triển bền vững ngân hàng, thế, cần có công tác tuyển chọn khoa học, hợp lý, công để tìm đội ngũ cán tốt, có trình độ, có đạo đức, có niềm đam mê với công việc, tiến hành bố trí săp xếp công việc cho cán theo chuyên môn đào tạo khả họ Tổ chức thường xuyên khóa đào tạo chuyên môn giúp chuyên viên nâng cao trình độ, kĩ năng, nhạy bén phân tích, xử lý công việc,… 73 Thang Long University Library KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu lý luận vấn đề cho vay trung dài hạn doanh nghiệp nói chung phân tích thực trạng giải nội dung hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình, ta thấy chuyển biến lên hướng Ngân hàng công đổi đất nước theo hướng công nghiệp hoá đại hoá đất nước Bước đầu ngân hàng tìm cho giải pháp bước thích hợp cho hoạt động nhằm tạo thích ứng ngày cao kinh tế Sự lên Ngân hàng khởi đầu năm thực chuyển sang hoạt động kinh doanh NHTM Để ngân hàng vững lên thiết Ngân hàng phải có nỗ lực vấn đề nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế công công nghiệp hoá đại đất nước Nhất điều kiện chất lượng cho vay đặt lên hàng đầu tiêu chuẩn để đánh giá hiệu vốn đầu tư Việc tuân thủ nguyên tắc cho vay, điều hành vốn vay có ý nghĩa quan trọng Vì để nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp phải mạnh dạn, đảm bảo nguyên tắc cho vay không gò bó, nguyên tắc Nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển ngân hàng, mục đích điều kiện kinh tế nước ta có chuyển biến phát triển không ngừng Hơn hình thức để đổi hoạt động kinh tế ngân hàng cho phù hợp với yếu tố khách quan Khóa luận tổng hợp nhận thức lý luận mà em tích lũy trình học tập trường thực tế qua thời gian ngắn ngủi khảo sát Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình sở em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng Em mong đóng góp phần nhỏ vào nghiệp đổi hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng để ngân hàng ngày phát triển Tuy nhiên, vấn đề phức tạp rộng lớn Do hạn chế mặt thời gian khảo sát mặt kinh nghiệm thực tế, chuyên đề em không tránh khỏi có thiếu sót định Vì vậy, em mong muốn nhận góp ý quan nơi em thực tập giáo viên hướng dẫn Để hoàn thiện viết này, trước hết em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình cán làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình, cô chú, anh chị phòng khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt bảo tận tình cô giáo ThS Phạm Thị Bảo Oanh, giảng viên khoa Tài – Ngân hàng Trường Đại học Thăng Long tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng…năm 2015 Sinh viên Nguyễn Văn Tân Thang Long University Library DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2014), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Đại học kinh tế Quốc dân, NXB Đại học kinh tế quốc dân TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐNHNN, Ban hành quy chế cho vay TCTD khách hàng, Hà Nội Ngân hàng Eximbank (2012), Báo cáo thường niên năm 2012, Hà Nội Ngân hàng Eximbank (2013), Báo cáo thường niên năm 2013, Hà Nội Ngân hàng Eximbank (2014), Báo cáo thường niên năm 2014, Hà Nội Tài liệu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Chi nhánh Ba Đình Website: www.vneconomy.vn Thời báo kinh tế Việt Nam Website: www.sbc.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 10 Website : www.bangking.org.vn 11 Website : www.eximbank.com.vn [...]... bao gồm ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại. .. rõ ba mục tiêu sau:  Hệ thống lại cơ sở lý luận về cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp và chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại  Phân tích làm rõ thực trạng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp và chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của Ngân hàng Thang Long University Library thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam. .. tỏ chất lượng cho vay trung và dài hạn của ngân hàng đang tốt Chỉ tiêu này(< 5%) càng thấp thì chất lượng cho vay càng cao chứng tỏ hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng ngân hàng có chất lượng cao và ngược lại khi chỉ tiêu này cao và( > 5%) thì chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thấp Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung và dài hạn đối với doanh. .. tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại Theo PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân. .. trung và dài hạn được cải thiện và ngược lại nếu tốc độ này càng thấp chứng tỏ ngân hàng gặp khó khăn trong việc thu nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng là không tốt Tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp Dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp: Phản ánh số tiền mà ngân hàng hiện đang cho vay. .. chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại trở thành nhu cầu bức thiết hiện nay Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình, chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực Nhờ có nguồn vốn trung và dài hạn của chi nhánh mà nhiều dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư và nền... hàng thương mại Mức độ hài lòng của doanh nghiệp vay vốn khi sử dụng dịch vụ cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng Nếu doanh nghiệp cảm thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng chứng tỏ chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng là tốt Ngược lại nếu các doanh nghiệp đi vay vẫn... trình cho vay còn quá chặt chẽ, thời gian thẩm định dài, chất lượng thẩm định cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp còn chưa cao Do đó, việc thường xuyên nghiên cứu tìm ra ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình là yếu tố cần thiết Nhận thấy sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng. .. sách cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng tốt làm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay, tăng khả năng sinh lời cho ngân hàng từ đó chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp được cải thiện Ngược lại chính sách cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng không tốt làm hoạt động kinh doanh của ngân hàng kém hiệu quả, gây tổn thất cho ngân hàng, chất. .. trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng trong khâu cho vay, đôn đốc thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay Tỷ lệ nợ xấu càng cao (>3%) thể hiện chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng càng kém và ngược lại tỷ lệ nợ xấu càng thấp(
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình , Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình , Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

Từ khóa liên quan