Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

20 383 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2016, 22:09

Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học kinh tế quốc dân hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp - vận dụng cho doanh nghiệp việt nam Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH Mã số: 62340102 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.ts NGUYễN MạNH QUÂN Hà nội, năm 2014 i LI CM N Trc tiờn, tụi xin chõn thnh gi li cm n n Quý thy cụ Khoa Qun tr kinh doanh, i hc Kinh t Quc dõn ó to iu kin thun li tụi hon thnh lun ỏn Tụi xin chõn thnh gi li cm n n PGS.TS Nguyn Mnh Quõn, ngi hng dn khoa hc ca lun ỏn, ó giỳp tụi nhng quy chun v ni dung, kin thc v phng phỏp nghiờn cu hon thnh lun ỏn ny Cui cựng, tụi xin chõn thnh cm n n gia ỡnh, bn bố, nhng ng nghip ó tn tỡnh h tr, giỳp tụi sut thi gian hc v nghiờn cu Tỏc gi Hu Hi ii LI CAM OAN Tụi xin cam oan lun ỏn ny l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu lun ỏn ny l trung thc v cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tỏc gi Hu Hi iii MC LC LI CM N i LI CAM OAN ii MC LC iii DANH MC CH VIT TT vi DANH MC BNG vii DANH MC CC HèNH, BIU viii M U CHNG 1: TNG QUAN NGHIấN CU V TIấU CH NHN DIN VN HểA DOANH NGHIP 1.1 Khỏi nim v húa doanh nghip .9 1.1.1 Khỏi nim húa .9 1.1.2 Khỏi nim v húa kinh doanh 11 1.1.3 Khỏi nim v húa doanh nghip .12 1.2 Cỏch tip cn v húa doanh nghip .16 1.3 Cỏc mụ hỡnh nghiờn cu in hỡnh v húa doanh nghip 19 1.3.1 Mụ hỡnh ba lp húa doanh nghip ca Schein 19 1.3.2 Mụ hỡnh húa a chiu ca Hofstede 20 1.3.3 Cụng trỡnh nghiờn cu húa ca Trompenaars 23 1.3.4 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Cameron v Quinn 26 1.3.5 Mụ hỡnh DOCS ca Denison (Denison Organisational Culture Survey) 30 1.3.6 Mt s mụ hỡnh nghiờn cu khỏc trờn th gii 36 1.3.7 Cỏc nghiờn cu v tiờu nhn din húa doanh nghip Vit Nam 40 KT LUN CHNG 47 CHNG 2: PHNG PHP NGHIấN CU VN HểA DOANH NGHIP THễNG QUA CC TIấU CH 48 2.1 nh hng nghiờn cu ca lun ỏn 48 iv 2.2 Phỏt trin cõu hi nghiờn cu 66 2.3 Mụ hỡnh nghiờn cu v gi thit nghiờn cu 64 2.4 Thit k nghiờn cu 66 2.5 Cỏc ngun d liu v phng phỏp thu thp d liu .70 2.6 Thit k bng hi 72 2.6.1 Xỏc nh cỏc thụng tin cn tỡm v cỏch thc s dng chỳng 73 2.6.2 Ni dung thang o lng h thng nhn din VHDN .74 2.7 Thit k mu 85 2.8 Phng phỏp x lý d liu 86 KT LUN CHNG 89 CHNG 3: KT QU NGHIấN CU CC TIấU CH TRONG NHN DIN VN HểA DOANH NGHIP CA DOANH NGHIP VIT NAM 90 3.1 Gii thiu .90 3.2 Mụ t mu .90 3.3 Phõn tớch ỏnh giỏ cụng c o lng 94 3.3.1 H s tin cy Cronbach alpha 95 3.3.2 Phõn tớch nhõn t .97 3.3.3 Phõn tớch hi quy 115 3.3.4 Kim nh s khỏc bit v giỏ tr trung bỡnh mu nghiờn cu ca cỏc yu t cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN theo loi hỡnh doanh nghip 120 3.4 H thng tiờu nhn din VHDN v thc trng VHDN Vit Nam 122 3.4.1 H thng tiờu nhn din VHDN .122 3.3.2 Thc trng VHDN Vit Nam .129 KT LUN CHNG 137 CHNG 4: XUT GII PHP PHT TRIN VN HểA DOANH NGHIP VIT NAM 138 4.1 Khuyn ngh ng dng h thng tiờu nhn din VHDN Vit Nam .138 4.2 Gii phỏp phỏt trin VHDN vi yu t T chc 139 v 4.3 Gii phỏp phỏt trin VHDN vi yu t Qun lý 143 4.4 Gii phỏp phỏt trin VHDN vi yu t Lónh o 145 4.5 To lp v thay i húa cỏc loi hỡnh doanh nghip Vit Nam .149 KT LUN CHNG 156 KT LUN 157 DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI LIấN QUAN N LUN N 160 DANH MC TI LIU THAM KHO 161 PH LC 165 vi DANH MC CH VIT TT ASEAN Hip hi cỏc quc gia ụng Nam AFTA Khu vc mu dch t ASEAN DN Doanh nghip EU Liờn minh chõu u ILO T chc lao ng quc t NAFTA Hip nh thng mi t Bc M VNPT Tp on bu chớnh vin thụng Vit Nam VINACONEX Tng cụng ty c phn xut nhp khu v xõy dng Vit Nam VHDN Vn húa doanh nghip WTO T chc thng mi th gii UNESCO T chc khoa hc, giỏo dc v húa Liờn hp quc vii DANH MC BNG Bng 1.1: By phng din chớnh ca húa 23 Bng 1.2: Cỏch thc th hin mụ hỡnh húa doanh nghip ca Cameron v Quinn 27 Bng 1.3: Bn phng din chớnh ca húa doanh nghip 32 Bng 1.4: Cỏch thc th hin ca phng din chớnh ca húa doanh nghip 33 Bng 2.1: Bng thng kờ cỏc tiờu ca mt s tỏc gi 50 Bng 2.2: H thng khớa cnh húa d kin nghiờn cu 63 Bng 2.3: Bng mụ t thang ca nhúm tiờu t chc 75 Bng 2.4: Bng mụ t khớa cnh húa ca nhúm tiờu Qun lý 79 Bng 2.5: Bng mụ t khớa cnh húa ca nhúm tiờu Lónh o 81 Bng 3.1: Loi hỡnh doanh nghip 91 Bng 3.2: Cỏc thụng tin nhõn khu ca i tng hi ỏp 92 Bng 3.3: Kim nh KMO v Bartlett - thang o yu t T chc 98 Bng 3.4: Phõn tớch ch s Eigenvalues ca 37 bin quan sỏt b thang o yu t T chc 99 Bng 3.5: Rotated Component Matrix Yu t T chc 101 Bng 3.6: Kim nh KMO v Bartlett cho yu t Qun lý 105 Bng 3.7: Phõn tớch ch s Eigenvalues ca 23 bin quan sỏt b thang o yu t Qun lý 106 Bng 3.8: Rotated Component Matrix Yu t Qun lý 107 Bng 3.9: Kim nh KMO v Bartlett cho yu t Lónh o 109 Bng 3.10: Phõn tớch ch s Eigenvalues ca 42 bin quan sỏt b thang o yu t Lónh o 110 Bng 3.11: Rotated Component Matrix Yu t Lónh o 112 Bng 3.12: H s tng quan gia cỏc bin c lp v bin ph thuc b thang o 116 Bng 3.13: Tng hp ch s phõn tớch hi quy bi b thang o 118 Bng 3.14: Tng hp kt qu kim nh gi thuyt 120 viii Bng 3.15: Giỏ tr trung bỡnh mu nghiờn cu ca cỏc yu t cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN theo loi hỡnh doanh nghip 121 Bng 3.16: Kim nh s khỏc bit v giỏ tr trung bỡnh mu nghiờn cu ca cỏc yu t cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN theo loi hỡnh doanh nghip 122 Bng 3.17: Tng hp h thng cỏc tiờu nhn din VHDN 123 DANH MC CC HèNH, BIU Hỡnh 01: Qui trỡnh thc hin nghiờn cu Hỡnh 1.1: Mụ hỡnh tng th ỏnh giỏ hoỏ doanh nghip ca Denison 31 Hỡnh 1.2: Cỏc thnh t, h thng ca VHDN v vai trũ ca chỳng 46 Hỡnh 2.1: Mụ hỡnh nghiờn cu h thng nhn din VHDN 64 Biu 3.1: Phõn loi theo loi hỡnh doanh nghip 91 Biu 3.2: Cỏc thụng tin nhõn khu ca i tng hi ỏp 93 Biu 3.3: S phõn b cỏc tiờu vo yu t T chc, Qun lý, Lónh o 114 M U Gii thiu túm tt v nghiờn cu S hi nhp kinh t ton cu nhng nm gn õy ó mang li cho cỏc doanh nghip nc nhiu c hi v thỏch thc Trong bi cnh cnh tranh ngy cng khc lit, cỏc doanh nghip Vit Nam cn xõy dng cho mỡnh mt chin lc to s khỏc bit phỏt trin bn vng thụng qua xõy dng giỏ tr riờng m u th l giỏ tr bt ngun t ngi, t húa mang m bn sc dõn tc Thc t ó cho thy hoỏ doanh nghip ang ngy cng cú vai trũ quan trng vic nõng cao v th v thng hiu ca doanh nghip Vn hoỏ doanh nghip ó v ang ngy cng cú vai trũ quan trng vic nõng cao v th v thng hiu ca doanh nghip trờn thng trng Nghiờn cu ny trung phõn tớch s nh hng ca cỏc nhõn t T chc, Qun lý, Lónh o i vi vic to lp v thay i hoỏ ca cỏc doanh nghip Vit Nam, t ú xõy dng b tiờu nhn din hoỏ doanh nghip giỳp cỏc nh qun lý xỏc nh du hiu c trng v hoỏ ca doanh nghip Cỏc phng phỏp phõn tớch c s dng nghiờn cu ny l: phng phỏp h thng hoỏ dng tng kt cỏc lý thuyt v tiờu nhn din húa doanh nghip; phng phỏp nghiờn cu nh tớnh khỏm phỏ, iu chnh v b sung cỏc khớa cnh ca tng yu t cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN; phng phỏp nghiờn cu nh lng anh giỏ tin cy v mc phự hp ca cỏc thang o cỏc yu t t chc, qun lý, lónh o ng thi kim nh mụ hỡnh nghiờn cu v cỏc gi thuyt nghiờn cu Kt qu nghiờn cu ó xõy dng c b tiờu nhn din hoỏ doanh nghip gm 79 bin quan sỏt thuc ba nhúm nhõn t T chc, Qun lý, Lónh o; ú, nhõn t T chc gm 36 bin quan sỏt, nhõn t Qun lý 17 gm bin quan sỏt, nhõn t Lónh o gm 26 bin quan sỏt Kt qu nghiờn cu cng ch yu t T chc l yu t ni bt nht hoỏ ca cỏc doanh nghip Vit Nam, bờn cnh ú, yu t Lónh o v Qun lý hoỏ doanh nghip cũn yu v cha thc s c chỳ trng Cui cựng nghiờn cu ó xut mt s gii phỏp phỏt trin hoỏ cỏc loi hỡnh doanh nghip Vit Nam 2 Lý la chn ti t nc ta sau hn 25 nm i mi t nn kinh t trung quan liờu bao cp sang nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ó gt hỏi c nhiu thnh cụng to ln v phng din chớnh tr, ngoi giao, an ninh, kinh t, hoỏ v xó hi Trong nhng nm ti, nhỡn mt cỏch tng th tng lai ca nn kinh t Vit Nam l tt p vi tng trng cao v bn vng S phỏt trin kinh t a quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t ca nc ta cng tr nờn sõu v rng Tham gia vo h thng kinh t ton cu, ng ngha vi vic cỏc doanh nghip Vit Nam tham gia vo cỏc chui giỏ tr ton cu gm cỏc doanh nghip trờn th gii cú c v th h thng kinh t th gii v trỡ c mi quan h bn vng, cỏc doanh nghip Vit Nam cn phi s hu nhng li th nht nh v th hin nhng úng gúp tớch cc cho chui Nhng nguyờn tc kinh doanh v cỏc phng phỏp qun lý doanh nghip truyn thng, ph bin khú cú th giỳp cỏc doanh nghip nc ta to li th cnh tranh Vi quan im kinh t th trng ton cu hoỏ l mt h thng kinh t - xó hi a hoỏ [13], cỏc nhõn t c trng v hoỏ, xó hi ca mt quc gia, mt doanh nghip ó, ang v s tr thnh ngun ti nguyờn quý giỏ cho mc ớch to li th cnh tranh k nguyờn ton cu hoỏ hin Trc nhng c hi v thỏch thc m nn kinh t ton cu mang li, cỏc nh qun lý ó cú nhng ng thỏi v xu th thay i nht nh, khong cỏch gia lý thuyt v thc hnh qun lý c thu hp Cỏc mụ hỡnh qun lý, cỏc chin lc kinh doanh c ng dng vo nhng rt n gin v gn gi vi cuc sng to li th cnh tranh quc gia, khng nh v trớ ca Vit Nam trờn trng quc t, ng thi to chui giỏ tr ton cu, mt iu kin cn v chớnh l s phỏt trin bn vng ca cỏc doanh nghip thụng qua vic xõy dng giỏ tr riờng m u th l giỏ tr bt ngun t ngi, t húa mang m bn sc dõn tc Mt khỏc xut phỏt t nhu cu phc v i tng quyt nh n s tn ti ca doanh nghip ú l ngi, hoỏ núi chung v hoỏ doanh nghip núi riờng ngy cng tr nờn quan trng, thc t ó chng minh rng hoỏ doanh nghip mnh s l nn tng cho vic nõng cao v th, thng hiu ca doanh nghip trờn thng trng v l yu t thu hỳt nhng lao ng cú tõm huyt gn bú vi doanh nghip T lõu, ngi ó ý thc rt rừ v vai trũ quan trng ca hoỏ i vi cuc sng Vn hoỏ i gn lin vi s xut hin ca nhõn loi, va l mc tiờu va l ng lc vo s phỏt trin xó hi Vn hoỏ ngy cng thm sõu vo mi mt cuc sng, kim ch nam cho hot ng sỏng to ca ngi Bc sang k nguyờn ton cu hoỏ, hoỏ c cỏc doanh nghip cỏc quc gia s dng nh mt ngun lc v giỏ tr cỏc hot ng ca mỡnh Ti Vit Nam, hin cú nhiu doanh nghip tin hnh xõy dng v phỏt trin mụ hỡnh hoỏ doanh nghip Da trờn c im, th mnh ca tng ngnh, lnh vc kinh doanh, cỏc doanh nghip xõy dng nhng nột hoỏ riờng cho mỡnh Thnh qu ca h ó c cng ng v xó hi chp nhn tuyờn dng Tuy nhiờn, vi xut phỏt im t mt nn kinh t phn ln l nụng nghip ang quỏ trỡnh chuyn i sang nn kinh t cụng nghip hin i, chỳng ta khụng th trỏnh nh hng ca s trỡ tr, tỏc phong tu tin, t lc hu khin cho hiu qu mang li t quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin hoỏ doanh nghip cha cao Mc dự hoỏ qun lý v qun tr doanh nghip ó c quan tõm nghiờn cu t lõu, nhiờn, cũn thiu vng mt nn tng lý lun vng chc v cỏc phng phỏp thc hnh hu hiu i vi cỏc ngi qun lý cp v mụ v doanh nghip Nhn thc v hoỏ qun lý doanh nghip cũn m h, ln ln lm cho quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin hoỏ doanh nghip cỏc doanh nghip gp nhiu khú khn iu ú khụng cú ngha cỏc doanh nghip Vit Nam cha h ý thc c v giỏ tr ca nhõn t hoỏ, hay cỏc doanh nghip Vit Nam, hoỏ doanh nghip cha hin din hoc hỡnh thnh Trỏi li, cỏc yu t v hoỏ luụn th hin rt m nột cỏc sn phm v hot ng ca cỏc doanh nghip Vit Nam Khú khn chớnh l vic cũn thiu mt cỏch thc nhn din, ỏnh giỏ hp lý cú th giỳp ch nhng c im t gúc qun lý v hoỏ doanh nghip ca mt t chc v cú th phc v cho vic xõy dng v phỏt huy cỏc yu t hoỏ nh mt th mnh ca t chc thụng qua cỏc bin phỏp qun lý doanh nghip Xut phỏt t thc t nờu trờn, hoỏ doanh nghip l lnh vc khoa hc mi cú phm vi rt rng liờn quan n nhiu lnh vc khỏc v cũn cha thng nht v nhiu lý lun, nghiờn cu gii hn phm vi vic nghiờn cu xõy dng h thng tiờu xỏc minh nhng du hiu c trng v hoỏ doanh nghip ca mt doanh nghip, t chc; t ú giỳp ngi qun lý vic to lp v thay i húa doanh nghip t chc ca mỡnh Vỡ lý ú nghiờn cu sinh ó chn H thng tiờu nhn din hoỏ doanh nghip - Vn dng cho doanh nghip Vit Nam lm ti nghiờn cu ca mỡnh Nghiờn cu c la chn vi mong mun cung cp mt cn c v lý lun cn thit l c s cho vic lm sỏng t nhn thc thng nht v h thng tiờu nhn din hoỏ doanh nghip v quan trng hn, lm c s cho vic nghiờn cu, ỏnh giỏ v phng phỏp v kt qu xõy dng hoỏ doanh nghip cỏc t chc, doanh nghip Vit Nam Thụng qua nhng kt qu phõn tớch ti liu v quan sỏt thc t, tỏc gi tin tng rng vic nghiờn cu ti trờn l cn thit v kt qu nghiờn cu ca lun ỏn s cú nhng úng gúp thit thc Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu ca lun ỏn trờn c s tng hp nhng cụng trỡnh nghiờn cu lý thuyt v thc tin l: - H thng húa c s lý lun liờn quan n tiờu nhn din VHDN - Xõy dng h thng tiờu nhn din VHDN cỏc doanh nghip Vit Nam - Kim chng h thng tiờu nhn din VHDN ti cỏc doanh nghip Vit Nam, a b tiờu nhn din VHDN õy l giỏ tr lý lun m lun ỏn úng gúp Lun ỏn cng k vng s a nhng xut vic s dng h thng tiờu húa nh mt cn c, nh hng i vi cỏc nh qun lý cỏc doanh nghip Vit Nam vic xõy dng li th cnh tranh bng bn sc húa riờng (thng hiu cỏ nhõn) mang m bn sc dõn tc (thng hiu quc gia) õy chớnh l giỏ tr thc tin m lun ỏn cú th úng gúp 5 i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l h thng tiờu nhn din húa doanh nghip V bn cht, vic nghiờn cu h thng ny l nghiờn cu cỏc nhõn t thuc cỏc yu t v qun lý, t chc v lónh o tỏc ng n húa doanh nghip thụng qua cỏc tiờu nhn din VHDN V phm vi khụng gian v thi gian: Cỏc nghiờn cu kho sỏt c tin hnh khong thi gian t 6/2012 n ht thỏng 11/2012 v thc hin ch yu thnh ph H Ni, H Chớ Minh, Nng, Cn Th, Hi Phũng Phng phỏp nghiờn cu Hỡnh 01 trỡnh by qui trỡnh thc hin nghiờn cu Theo ú, nghiờn cu s dng ch yu cỏc phng phỏp: - Phng phỏp h thng húa, tng quỏt húa, phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chng vi thc tin v t h thng c s dng tng kt cỏc lý thuyt v tiờu nhn din húa doanh nghip (chng 1); xõy dng b tiờu nhn din húa doanh nghip v dng b tiờu y Vit Nam (chng v chng 4) - Phng phỏp nghiờn cu nh tớnh c thc hin bng k thut phng chuyờn gia vi s tham gia ca mt nhúm ging viờn chuyờn ngnh qun tr kinh doanh ca i hc Kinh t Quc dõn v phng sõu mt nhúm nhõn viờn, qun lý, lónh o ang lm vic cỏc doanh nghip Vit Nam khỏm phỏ, iu chnh v b sung cỏc khớa cnh ca tng yu t cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN (chng 2) - Phng phỏp nghiờn cu nh lng (chng v chng 3) c thc hin nhm khng nh cỏc yu t cng nh cỏc giỏ tr, tin cy v mc phự hp ca cỏc thang o cỏc yu t t chc, qun lý, lónh o; kim nh mụ hỡnh nghiờn cu v cỏc gi thuyt nghiờn cu 6 Vn nghiờn cu H thng tiờu nhn din húa doanh nghip Vn dng cho doanh nghip Vit Nam C s khoa hc ca nghiờn cu - Mụ hỡnh ca Denison - Mụ hỡnh nghiờn cu ca Cameron v Quin - Mụ hỡnh ba lp húa doanh nghip ca Schein - Xõy dng mụ hỡnh nghiờn cu - Phng phỏp nghiờn cu nh tớnh - Phng phỏp nghiờn cu nh lng - T cõu hi nghiờn cu, xõy dng mụ hỡnh nghiờn cu Kim nh mụ hỡnh nghiờn cu (Nghiờn cu nh lng) - ỏnh giỏ s b thang o (Cronbach alpha v EFA) - Phõn tớch cỏc nhõn t khỏm phỏ (EFA) - Kim nh ANOVA Mt s nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc v nc ngoi xut cỏc gii phỏp phỏt trin húa doanh nghip Vit Nam - Gii phỏp v T chc - Gii phỏp v Lónh o - Gii phỏp v Qun lý C s thc tin hoch nh gii phỏp - Thc trng húa doanh nghip VN, nhn din VHDN, b tiờu nhn din VHDN Hỡnh 01: Qui trỡnh thc hin nghiờn cu Nghiờn cu nh lng c thc hin qua cỏc giai on: + Thu thp d liu nghiờn cu bng bng cõu hi v k thut phng cỏc nhõn viờn vi nhiu cụng vic, v trớ khỏc v hin ang lm vic ton thi gian ti cỏc doanh nghip Vit Nam Kớch thc mu n = 1000 c chn theo phng phỏp ly mu thun tin + ỏnh giỏ s b tin cy v giỏ tr ca thang o bng h s tin cy Cronbach alpha v phõn tớch nhõn t khỏm phỏ EFA (Exploratory Factor Analysis) thụng qua phn mm x lý SPSS 18, nhm ỏnh giỏ tin cy ca cỏc thang o, qua ú loi b cỏc bin quan sỏt khụng gii thớch cho khỏi nim nghiờn cu (khụng t tin cy) ng thi tỏi cu trỳc cỏc bin quan sỏt cũn li vo cỏc nhõn t (thnh phn o lng) phự hp, lm c s cho vic hiu chnh mụ hỡnh nghiờn cu v cỏc gi thuyt nghiờn cu, cỏc ni dung phõn tớch v kim nh tip theo + Phng phỏp kim nh ANOVA c s dng kim nh s khỏc bit gia giỏ tr trung bỡnh mu vi tr s trung bỡnh ca thang o (=3) ca cỏc yu t cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN theo cỏc loi hỡnh doanh nghip Nhng úng gúp v tớnh mi ca lun ỏn V phng din lý thuyt: Mt l, nghiờn cu l mt s tng kt, phõn tớch v ỏnh giỏ cỏc lý thuyt, cỏc kt qu nghiờn cu v tiờu nhn din húa doanh nghip trờn th gii v Vit Nam Vỡ vy, kt qu ca nghiờn cu s cú nhng úng gúp nht nh vo vic h thng húa v phỏt trin cỏc lý thuyt v húa doanh nghip Gúp phn lm rừ khỏi nim v VHDN, nhm thng nht v mt lý lun, nhn thc i vi mt phm trự mi khoa hc qun lý i vi cỏc nh qun lý v thc hnh Vit Nam Hai l, nghiờn cu ó gúp phn phỏt trin h thng thang o cỏc yu t T chc, Qun lý, Lónh o vic xõy dng b tiờu nhn din húa doanh nghip ti Vit Nam Ba l, nghiờn cu l mt th nghim v s kt hp gia nghiờn cu hn lõm vi nghiờn cu ng dng ú l xõy dng v kim nh mụ hỡnh nghiờn cu v thang o cỏc yu t Phỏt trin thờm mt bc v mt phng phỏp lun v cụng c nghiờn cu, kho sỏt v mt lnh vc rt c quan tõm nhng hu nh cha c nghiờn cu Lun ỏn c nghiờn cu ln u tiờn nhm cung cp mt phõn tớch hc thut v hoỏ doanh nghip t ú rỳt h thng tiờu nhn din húa doanh nghip T õy, tỏc gi mong mun h thng ny s úng gúp vo vic xõy dng húa cỏc doanh nghip Vit Nam V phng din thc tin: Mt l, kt qu ca nghiờn cu giỳp cho cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh qun tr chin lc cú cỏch nhỡn y v ton din hn v mt phng thc tip cn v o lng cỏc yu t to nờn húa cho doanh nghip ca mỡnh ng thi nhn din cỏc tiờu chớnh xõy dng húa doanh nghip v to li th cnh tranh cho cỏc doanh nghip Vit Nam Hai l, nghiờn cu ny xut mt h thng tiờu cú th s dng lm chun mc cho vic nghiờn cu, ỏnh giỏ, xõy dng v phỏt trin VHDN cho cỏc DNVN õy cng l mt th nghim dng tng hp nhiu phng phỏp nghiờn cu, t nhng phng phỏp truyn thng nh: khỏi quỏt húa, h thng húa, phõn tớch, tng hp v t h thng, vv., n cỏc phng phỏp hin i s dng k thut nh lng nh iu tra phng vn, phõn tớch Cronbach alpha, phõn tớch nhõn t khỏm phỏ EFA, kim nh ANOVA Mi phng phỏp c dng phự hp theo tng ni dung nghiờn cu Vỡ vy, hy vng nghiờn cu ny s l ngun ti liu tham kho v phng phỏp lun, v thit k nghiờn cu, thang o, mụ hỡnh nghiờn cu v x lý d liu nghiờn cu cho cỏc nh nghiờn cu, ging viờn, hc viờn v sinh viờn lnh vc qun tr núi chung Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn c kt cu bn chng: Chng 1: Tng quan nghiờn cu v tiờu nhn din Vn húa doanh nghip Chng 2: Phng phỏp nghiờn cu v húa doanh nghip thụng qua cỏc tiờu Chng 3: Kt qu nghiờn cu cỏc tiờu nhn din VHDN ca doanh nghip Vit Nam Chng 4: xut cỏc gii phỏp phỏt trin Vn húa doanh nghip Vit Nam CHNG 1: TNG QUAN NGHIấN CU V TIấU CH NHN DIN VN HểA DOANH NGHIP 1.1 Khỏi nim v húa doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim húa Vn húa l khỏi nim a ngha bi gúc nhỡn v cỏch tip cn khỏc trờn nhiu lnh vc Do ú, nghiờn cu mt cú liờn quan n húa, ngi ta thng phi hiu rừ ngha ca thut ng ny Theo cỏc nh nghiờn cu húa phng Tõy, khỏi nim húa cú ngun gc t ting Latinh ngha l Culture Dn dn, khỏi nim húa c s dng ngy cng ph bin ch trỡnh hc vn, hc thc, phộp lch s Ri nhu cu phn ỏnh cỏc hot ng xó hi, khỏi nim húa c m rng trờn nhiu lnh vc ca i sng Trong quan nim mỏcxớt, húa l nhng bin i ca bn thõn ngi, l yu t lm hỡnh thnh nờn lch s ca ngi Vn húa gn lin vi sn xut xó hi Theo ngha ú, húa l mt hỡnh thỏi ý thc xó hi gn lin vi cỏc hot ng nhiu mt ca ngi Ngun gc ca mi hin tng, mi quan h húa u gn vi cỏc hot ng sng ca ngi Vn húa c biu th nh phng thc hot ng ca ngi, bao cha ton b cỏc sn phm vt cht v tinh thn ca ngi cng nh nng lc phỏt trin ca chớnh bn thõn ngi Trong bi phỏt biu ti l phỏt ng Thp k quc t phỏt trin húa (1988 1997) ca UNESCO Pari nm 1988, ụng Federico Mayor Zaragoza, Tng Giỏm c UNESCO ú, ó khng nh: Vn húa ó phn ỏnh cuc sng ó din quỏ kh, cng nh ang din hin ti, qua hng bao th k nú ó cu thnh nờn h thng cỏc giỏ tr, truyn thng, thm m v li sng m da trờn ú tng dõn tc t khng nh bn sc riờng ca mỡnh [13, tr 26] Trong lnh vc khoa hc, hoỏ luụn l mt ch nghiờn cu ca nhiu ngnh, ngh, i tng, chuyờn mụn khỏc T ú, cú rt nhiu nh ngha khỏc v húa, phn ỏnh cỏch nhỡn v cỏch tip cn a dng v phong phỳ t nhiu gúc 10 Cỏc nh ngha cú th c phõn chia theo tớnh cht thnh cỏc nhúm khỏc nhau, nh: (a) Cỏc nh ngha mang tớnh miờu t: chỳ trng n nhng gỡ c bao hm ngha hoỏ, minh; (b) Cỏc nh ngha chỳ trng yu t lch s: nhn mnh cỏc quỏ trỡnh k tha xó hi, truyn thng v tớnh n nh; (c) Cỏc nh ngha da vo chun mc: nhn mnh n cỏc quan nim v giỏ tr; (d) Cỏc nh ngha th hin c im tõm lý hc: nhn mnh vo quỏ trỡnh thớch nghi vi mụi trng, quỏ trỡnh hc hi, hỡnh thnh thúi quen, li ng x ca ngi; (e) Cỏc nh ngha nghiờn cu v cu trỳc: chỳ trng khớa cnh t chc cu trỳc ca húa; (f) Cỏc nh ngha cn c vo ngun gc: nh ngha húa t gúc xut x ca nú Vn hoỏ theo cỏch tip cn ca UNESCO l tng th sng ng cỏc hot ng sỏng to quỏ kh v hin ti Qua nhiu th k, cỏc hot ng sỏng to y ó hỡnh thnh mt h thng giỏ tr, cỏc truyn thng v cỏc th hiu - nhng yu t xỏc nh c tớnh riờng ca mi dõn tc Vn húa nờn c cp n nh l mt hp ca nhng c trng v tõm hn, vt cht, tri thc v xỳc cm ca mt xó hi hay mt nhúm ngi xó hi v nú cha ng, ngoi hc v ngh thut, c cỏch sng, phng thc chung sng, h thng giỏ tr, truyn thng v c tin [13, tr 27] Cú th rỳt mt s kt lun sau v hoỏ: + Vn hoỏ l mt phm trự cú vai trũ quan trng v tỏc ng rt ln n mi lnh vc ca i sng ngi Chớnh vỡ vy, nú luụn l i tng c ngi nghiờn cu v vic nghiờn cu vai trũ v bin phỏp gõy nh hng ca nú n hnh vi v s phỏt trin ca ngi cú ý ngha rt ln vic ci thin cuc sng ngi; c tip cn t nhiu gúc khỏc nhau, cỏc nh ngha v khỏi nim hoỏ cũn thiu thng nht iu ú phn ỏnh tớnh cht bao trựm, a dng v bin hoỏ ca hoỏ; + Tuy nhiờn, dự cỏch nhỡn cú khỏc n õu, cú th nhn thy rng: hoỏ luụn c th hin v cú th nhn din thụng qua nhng du hiu rt c trng - biu trng v bn sc hoỏ - nht nh Nh vy, theo ngha rng, Vn húa c hiu l ton b nhng giỏ tr vt cht v tinh thn ca hot ng ca ngi cỏc quan h vi mụi trng 11 thiờn nhiờn v mụi trng xó hi c lu gi, truyn th, tip bin t th h ny sang th h khỏc nhm trỡ v phỏt trin cuc sng ca cng ng, hng n cỏi ỳng, cỏi tt, cỏi p T nhng hot ng ca ngi cỏc mi quan h gia ngi vi mụi trng thiờn nhiờn v mụi trng xó hi ó hỡnh thnh nờn mt li sng, mt cỏch thc ng x, mt thỏi ca ngi i vi v tr v i vi nhau, c biu hin thnh nhng giỏ tr, nhng h thng chun mc xó hi, nhng quan nim v nhng biu tng hay h t tng v trit lý sng Bn cht ca húa l tớnh ngi v tớnh xó hi, húa l s th hin trỡnh phỏt trin hng n nhng giỏ tr chõn, thin, m ca ngi 1.1.2 Khỏi nim v húa kinh doanh Trờn th gii hin tn ti rt nhiu khỏi nim v húa kinh doanh Cú th phõn loi thnh hai cỏch hiu v húa kinh doanh nh sau: Cỏch hiu th nht: coi doanh nghip l ch th chớnh ca hot ng kinh doanh vỡ mi hot ng kinh doanh ca xó hi u trung doanh nghip cho nờn h ng nht húa kinh doanh v húa doanh nghip Vỡ vy, Edgar H Schein, mt chuyờn gia nghiờn cu cỏc t chc, a nh ngha: Vn húa doanh nghip l tng hp nhng quan nim chung m cỏc thnh viờn cụng ty hc c quỏ trỡnh gii quyt cỏc ni b v x lý cỏc vi mụi trng xung quanh [12, tr 259] V, Georges de Saite Marie, chuyờn gia ngi Phỏp v doanh nghip va v nh ó a nh ngha nh sau: Vn húa doanh nghip l tng hp cỏc giỏ tr, cỏc biu tng, huyn thoi, nghi thc, cỏc iu cm k, cỏc quan im trit hc, o c to thnh nn múng sõu xa ca doanh nghip [12, tr 259] Hoc, T chc Lao ng Quc t (ILO International Labour Oraganization) li coi Vn húa doanh nghip l s trn ln c bit cỏc giỏ tr, cỏc tiờu chun, thúi quen, truyn thng, nhng thỏi ng x v l nghi m ton b chỳng l nht i vi mt t chc ó bit [12, tr 259] Cỏch hiu nh trờn l hiu theo ngha hp Trờn thc t, kinh doanh khụng ch l nhng hot ng din ni b doanh nghip m cũn liờn quan n cỏc i tng hu quan khỏc xó hi Vỡ vy, khỏi nim húa kinh doanh khụng th ng nht vi khỏi nim húa doanh nghip [...]... đóng góp thiết thực 3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của luận án trên cơ sở tổng hợp những công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn là: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện VHDN - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN trong các doanh nghiệp Việt Nam - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN tại các doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra bộ tiêu chí nhận diện VHDN Đây là giá trị... chưa thống nhất về nhiều vấn đề lý luận, nghiên cứu giới hạn phạm vi ở việc nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí để xác minh những dấu hiệu đặc trưng về văn hoá doanh nghiệp của một doanh nghiệp, tổ chức; từ đó giúp người quản lý trong việc tạo lập và thay đổi văn hóa doanh nghiệp ở tổ chức của mình Vì lý do đó nghiên cứu sinh đã chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh. .. làm cho quá trình xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp ở các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Điều đó không có nghĩa các doanh nghiệp Việt Nam chưa hề ý thức được về giá trị của nhân tố văn hoá, hay trong các doanh nghiệp Việt Nam, văn hoá doanh nghiệp chưa hiện diện hoặc hình thành Trái lại, các yếu tố về văn hoá luôn thể hiện rất đậm nét trong các sản phẩm và hoạt động của các doanh nghiệp Việt. .. đo 8 lường các yếu tố tạo nên văn hóa cho doanh nghiệp của mình Đồng thời nhận diện các tiêu chí chính xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam Hai là, nghiên cứu này đề xuất một hệ thống tiêu chí có thể sử dụng làm chuẩn mực cho việc nghiên cứu, đánh giá, xây dựng và phát triển VHDN cho các DNVN Đây cũng là một thể nghiệm vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp... dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của mình Nghiên cứu được lựa chọn với mong muốn cung cấp một căn cứ về lý luận cần thiết là cơ sở cho việc làm sáng tỏ nhận thức thống nhất về hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp và quan trọng hơn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá về phương pháp và kết quả xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam Thông qua... trong nhận diện VHDN của doanh nghiệp Việt Nam Chương 4: Đề xuất các giải pháp phát triển Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa là khái niệm đa nghĩa bởi góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau trên nhiều lĩnh vực Do đó, khi nghiên cứu một vấn đề có liên quan đến văn. .. cấp một phân tích học thuật về văn hoá doanh nghiệp để từ đó rút ra hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa trong doanh nghiệp Từ đây, tác giả mong muốn hệ thống này sẽ đóng góp vào việc xây dựng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam  Về phương diện thực tiễn: Một là, kết quả của nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị chiến lược có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về một phương thức tiếp... thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN (chương 2) - Phương pháp nghiên cứu định lượng (chương 2 và chương 3) được thực hiện nhằm khẳng định các yếu tố cũng như các giá trị, độ tin cậy và mức độ phù hợp của các thang đo các yếu tố tổ chức, quản lý, lãnh đạo; kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu 6 Vấn đề nghiên cứu Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp – Vận dụng cho doanh. .. của doanh nghiệp – đó là con người, văn hoá nói chung và văn hoá doanh nghiệp nói riêng ngày càng trở nên quan trọng, thực tế đã chứng minh rằng văn hoá doanh 3 nghiệp mạnh sẽ là nền tảng cho việc nâng cao vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường và là yếu tố thu hút những lao động có tâm huyết gắn bó với doanh nghiệp Từ lâu, con người đã ý thức rất rõ về vai trò quan trọng của văn hoá. .. nghiên cứu về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam Vì vậy, kết quả của nghiên cứu sẽ có những đóng góp nhất định vào việc hệ thống hóa và phát triển các lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp Góp phần làm rõ khái niệm về VHDN, nhằm thống nhất về mặt lý luận, nhận thức đối với một phạm trù mới trong khoa học quản lý đối với các nhà quản lý và thực hành ở Việt Nam Hai là, nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam, Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam, Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn