báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

55 6,567 70
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2016, 18:49

LỜI CẢM ƠN Công tác cải cách thủ tục hành chính, lâu mắt người dân thủ tục hành phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải công việc người dân, giảm lòng tin nhân dân Nhà nước máy hành Nhà nước Nhận thức tầm quan trọng chế “một cửa” nên lựa chọn vấn đề: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai” để làm đề tài nghiên cứu Trong trình thực đề tài, nhận bảo tận tình giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Phạm Anh Tuấn Bên cạnh thời gian thực tập HĐND - UBND huyện Đức Cơ, cán HĐND – UBND huyện Đức Cơ giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện học tập nghiên cứu cung cấp số liệu cần thiết để hoàn thành để tài Nhân đây, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Anh Tuấn giảng viên hướng dẫn; đồng chí Huỳnh Cân Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Thành Long trưởng phòng Văn thư; đồng chí Nguyễn Thị Lâm, đồng chí Đỗ Thị Bích Khoa toàn thể anh chị HĐND - UBND tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập Đức Cơ, tháng năm 2016 Sinh viên thực Kpuih Suên i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Th.s Phạm Anh Tuấn Sinh viên thực : Kpuih Suên Lớp : Quản lý nhà nước k35B NHẬN XÉT CHUNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn Th.s Phạm Anh Tuấn ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BẢN NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét:…………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… Họ tên sinh viên:…………………………………………………… NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đức cơ, ngày …… tháng … năm 2016 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - CB, CC, VC: Cán bộ, công chức, viên chức - CCHC: Cải cách hành - CCTTHC: Cải cách thủ tục hành - DS – KHHGĐ: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - ĐTXD: Đầu tư xây dựng - GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - HĐND: Hội đồng nhân dân - NN & PTNN: Nông nghiệp phát triển nông thôn - QSDĐ: Quyền sử dụng đất - QĐ: Quyết định - TT-TH: Truyền – Truyền hình - TBXH: Thương binh xã hội - UBND: Ủy ban nhân dân - VH - TT Văn hóa thông tin iv DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐÃ SỬ DỤNG Cơ cấu tổ chức UBND huyện Đức Cơ (mục 2.2.) Sơ đồ khái quát quy trình tiếp nhận, giải giao trả hồ sơ theo chế “một cửa” UBND huyện Đức Cơ (mục 2.2.2.) Bảng 2.1 Số liệu hồ sơ giải theo chế “một cửa” năm 2015 v MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG QUAN Khái quát trình thực tập 1.1 Mục đích, yêu cầu thực tập 1.1.1 Mục đích 1.1.2 Yêu cầu 1.2 Nội dung tiến độ trình thực tập Giới thiệu chung quan, đơn vị thực tập 2.1 Sơ lược huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 2.2 Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 2.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 10 1.1 Thủ tục hành cải cách thủ tục hành 10 1.1.1 Thủ tục hành 10 1.1.2 Cải cách thủ tục hành 14 1.1.2.1 Cơ sở pháp lý cải cách thủ tục hành 14 1.1.2.2 Khái niệm cải cách thủ tục hành 16 1.2 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa 17 1.2.1 Khái niệm chế cửa 17 vi 1.2.2 Các nguyên tắc thực chế cửa 19 1.2.3 Phạm vi thực chế cửa 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 20 2.1 Khái quát huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 20 2.1.1 Qúa trình hình thành vị trí địa lý 20 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 21 2.2 Tình hình thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 22 2.2.1 Tổ chức hoạt động phận cửa 22 2.2.2 Quy trình thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa 25 2.2.3 Hệ thống thủ tục hành giải công việc theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28 2.3 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 35 2.3.1 Kết đạt 35 2.3.2 Hạn chế, nguyên nhân 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 38 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao công tác cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 38 3.2 Một số giải pháp 39 3.3 Kiến nghị đề xuất 43 3.3.1 Đối với Chính phủ 43 3.3.2 Đối với quyền địa phương 44 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lâu nay, mắt người dân thủ tục hành phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch chí nhiều khâu Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải công việc người dân, giảm lòng tin nhân dân nhà nước máy hành nhà nước Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thành phần kinh tế thu hút nguồn đầu tư nước cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá khâu trình giải công việc cá nhân, tổ chức có vai trò ý nghĩa vô quan trọng Với mục đích đơn giản, công khai minh bạch thủ tục hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày 04-5-1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức, mở đầu cho hoạt động thực đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo bước đột phá lớn hoạt động nâng cao hiệu quản lý quan nhà nước lĩnh vực, chuyển biến rõ rệt việc xây dựng hoàn thiện thể chế Nhà nước Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành loạt quy định cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo hướng đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan nhà nước địa phương gần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương Đức Cơ huyện biên giới nằm phía tây tỉnh Gia Lai, có 10 đơn vị hành chính, gồm thị trấn xã Trong đó, đa số dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao Vì huyện vùng cao, vùng sâu vùng xa, điều kiện địa hình nhiều đồi núi, dẫn đến việc lại, giao thông không thuận tiện, tình hình kinh tế chưa phát triển trình độ dân trí địa bàn thấp nên việc giải thủ tục hành cho người dân gặp nhiều khó khăn, bất cập Xuất phát từ lý mà nước nói chung địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, quan quản lý nhà nước đặc biệt UBND cấp hoạt động mô hình “một cửa” cải cách thủ tục hành đẩy mạnh Hòa chung vào công cải cách thủ tục hành nước địa phương toàn tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đức Cơ tiến hành triển khai chế “một cửa” đồng loạt cấp huyện, thị trấn cấp xã So với địa phương khác cấp tỉnh, mô hình “một cửa” UBND huyện Đức Cơ triển khai muộn Trên sở đó, chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai” Với mong muốn hoàn thiện kiến thức trường, áp dụng có hiệu vào công tác quản lý hành chính, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng mô hình “một cửa” thực tỉnh nhà Do thời gian nghiên cứu có hạn kinh nghiệm thân chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót Tôi kính mong đóng góp ý kiến thầy cô để báo cáo thực tập tốt nghiệp thêm hoàn thiện Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu cải cách thủ tục hành giải UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chế phối hợp quan chuyên môn qua mô hình “một cửa” Tổng hợp tình hình thực tiễn để cung cấp xác cho việc đánh giá hiệu hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” địa phương 2.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài nghiêm cứu UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Phạm vi thời gian: Chủ yếu tập trung nghiên cứu vấn đề, lĩnh vực giải công việc thực theo chế “một cửa” UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai từ năm 2010 đến năm 2015 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động địa phương giai đoạn Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê xã hội học, nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tiễn để nghiên cứu đối tượng Ý nghĩa đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học: Đây hội cho thân cố kiến thức học ngồi ghế nhà trường, đồng thời hội áp dụng lý thuyết học thực tiễn Giúp thân rèn luyện khả năng, nghiên cứu sau trường 5.2 Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có nhìn tổng quan công tác cải cách thủ tục nhà theo chế cửa địa bàn huyện Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận gắn với thực tiễn việc cải cách thủ tục hành chế cửa Qua đó, làm rõ chức quản lý nhà nước để xuất giải pháp có tính khả thi công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu báo cáo thực tập bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Chương 3: Một số giải pháp nâng cáo công tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 04 05 06 07 III IV V VI Thừa kế, phân chia tài sản, cấp lại giấy GCNQ SDĐ 35 30 5 401 392 82 69 13 3 4 1388 1388 0 0 73 73 0 0 8817 8817 0 2298 2298 2298 0 Lĩnh 3432 vực sách người có công 3432 3418 14 0 Chuyển nhượng QSDĐ 483 30 Chuyển 10 mục đích SDĐ Đăng ký 1388 xóa chấp QSDĐ Cấp 73 giấy phép Kinh doanh Lĩnh 8817 vực Tư pháp Lĩnh vực Công an 34 Chưa kịp làm hồ chờ sơ cá nhân bổ sung 2.3 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 2.3.1 Kết đạt Một là, việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai giảm phiền hà lớn cho công dân, tổ chức Với quy trình đơn giản so với “nhiều cửa” Đây mục đích quan trọng hàng đầu, góp phần làm thay đổi mối quan hệ quyền với tổ chức, cá nhân theo hướng hành phục vụ, tạo thuận lợi đến giao dịch với quan hành chính, giảm tình trạng lại nhiều lần, gặp gỡ nhiều quan, nhiều cấp hành để giải công việc; thông qua tạo điều kiện để quyền gần dân hơn, chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền đội ngũ công chức, viên chức Tình trạng tồn đọng hồ sơ, thủ tục hành liên quan đến giải công việc tổ chức, cá nhân không thời gian giảm so với trước Hai là, thời gian giải công việc rút ngắn, giải số lượng lớn hồ sơ tổ chức, công dân Việc giải hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân quan chuyên môn tập trung xem xét, giải kịp thời, xác, quy định pháp luật chuyển cho phận tiếp nhận trả kết huyện để trả lại cho tổ chức, công dân hẹn (đạt từ 95% đến 98,9%), số hồ sơ phải trả lại trả không hẹn chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu hồ sơ chưa hợp lệ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực phức tạp thiếu thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài cần phải có thời gian nghiên cứu, xác minh yêu cầu tổ chức, công dân bổ xung đầy đủ Ba là, trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi tổ chức, công dân CB,CC phòng ban chuyên môn rõ ràng Đối với tổ chức, công dân: Việc thực chế “một cửa” giúp cho tổ chức, công dân biết quyền lợi nghĩa vụ mình, biết rõ nơi cần đến làm thủ tục, thời gian giải hồ sơ 35 Đối với CB, CC thực thi nhiệm vụ: Trình độ, lực nhận thức CB, CC phụ trách lĩnh vực nâng cao chuyên nghiệp hơn, có khả giao tiếp ứng xử khéo léo, mực tạo điều kiện để người dân đến giao dịch làm việc thoải mái, có cảm giác tôn trọng Bốn là, Quy trình giải công việc tổ chức khoa học, chặt chẽ, giúp lãnh đạo UBND huyện có điều kiện kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức; mặt khác tạo điều kiện khuyến khích phấn đấu vươn lên cán để hoàn thành nhiệm vụ giao Việc giải yêu cầu tổ chức, công dân hầu hết thông qua phận tiếp nhận trả kết quả, có phiếu tiếp nhận hồ sơ, có sổ ghi chép hẹn ngày trả kết tạo an tâm cho người dân, góp phần làm giảm đáng kể số lượng đơn khiếu nại liên quan đến công tác giải hồ sơ tổ chức, công dân quan hành thực Năm là, ưu điểm khác Về sở vật chất Văn phòng làm việc để tiếp nhận trả kết hồ sơ hành tăng cường đầu tư sửa chữa, với trang thiết bị làm việc tiện nghi bàn ghế để làm việc, quạt mát, nước uống, máy in, máy fax Ngoài ra, CB, CC làm việc phận “một cửa” trang bị máy vi tính phục vụ cho công việc 2.3.2 Hạn chế, nguyên nhân * Hạn chế Mặc dù chế “một cửa” triển khai, thực đạt thành tích Tuy nhiên, số tồ tại, hạn chế: Công tác cải cách hành chưa triển khai cách triệt để Nhận thức số CBCC hạn chế, chưa hiểu rõ tầm quan trọng công tác cải cách hành Một số quy định giải thủ tục hành chồng chéo, bất cập, chế “một cửa”, “một cửa liên thông” triển khai thực hiện, song có nhiều vấn đề phát sinh thực tế chưa có giải pháp đồng để xử lý 36 Kết giải hồ sơ hành số lĩnh vực liên quan đến tổ chưc, công dân thấp so với yêu cầu đề ra, lĩnh vực: đất đai, xây dựng, phối hợp phòng ban chuyên môn chưa cao dẫn đến trể hẹn hồ sơ, đùn đẩy trách nhiệm cho Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phận tiếp nhận trả kết thiếu chưa đảm bảo, việc bố trí phòng chờ cho tổ chức, công dân tới liên hệ công việc thiếu, dẫn đến hiệu công việc chưa cao * Nguyên nhân tồn Nguyên nhân khách quan: Một số quy định hành thủ tục hành chồng chéo, bất cập; chế “một cửa”, triển khai thực hiện, song có nhiều vấn đề phát sinh thực tế chưa có giải pháp đồng để xử lý; nhu cầu giao dịch hồ sơ hành tổ chức, công dân lớn, lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, đội ngũ cán bộ, công chức phân công thụ lý, giải ít, dẫn đến tải, v.v… Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức số lãnh đạo địa phương chủ trương cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, thiếu toàn diện, nên chưa thường xuyên quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc thực chế “một cửa” địa phương mình; bố trí cán bộ, công chức làm công tác giải hồ sơ hành theo chế “một cửa” chưa đảm bảo đạt tiêu chuẩn lực, phẩm chất Sự phối hợp giải hồ sơ hành cho dân phận tiếp nhận trả kết với quan chuyên môn có liên quan thiếu chặt chẽ, chưa bám sát Đề án phê duyệt, chưa đầy đủ trách nhiệm theo thẩm quyền phân công, phân cấp Một số cán bộ, công chức thiếu ý thức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lực công tác, chưa hoàn thành trách nhiệm giao, tư tưởng “ban ơn” giải công việc cho dân, cá biệt có trường hợp lợi dụng nhiệm vụ giải công việc cho dân để trục lợi, làm cho nhân dân không đồng tình ảnh hưởng đến ý nghĩa việc thực chế cửa 37 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Tổ chức tổng kết Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2012 Ủy ban nhân dân huyện: Về việc nâng cao chất lượng thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” quan hành huyện, xã giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2011 UBND tỉnh Gia Lai: Về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” quan hành tỉnh, huyện, xã giai đoạn 2011-2015 Tổ chức sơ kết Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011 UBND huyện: Về Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2011-2020 Tiếp tục rà soát, thống kê biểu mẫu, thủ tục hành Kiểm tra công tác cải cách hành quý trước Chú trọng công tác quy hoạch công chức, viên chức trẻ với công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo thực chế độ, sách cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hành Thực có hiệu hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001 : 2008 quan chuyên môn thuộc huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành công, góp phần xây dựng quan văn hóa, đảm bảo công tác lãnh đạo, đạo điều hành công việc Thực đầy đủ công khai, niêm yết thủ tục theo quy định, phục vụ tốt yều cầu kiểm tra, giám sát quan chức tổ chức, công dân Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho công chức công dân ý nghĩa tầm quan trọng cải cách hành 38 3.2 Một số giải pháp Để nâng cao hiệu công tác văn phòng UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai khắc phục mặt hạn chế cần ý nâng cao cải thiện cấu trúc mặt văn phòng trang thiết bị kỹ thuật văn phòng, nhân làm công tác văn phòng nghiệp vụ hành văn phòng Về trang thiết bị văn phòng: Cần ý đến việc đầu tư, nâng cao sở hạ tầng, trang bị thêm sở văn phòng, trang thiết bị kỹ thuật đại máy điều hòa nhiệt độ, máy scan, máy tính, máy hủy tài liệu… để cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho cán làm công tác văn phòng tạo điều kiện cho cán nhân viên làm môi trường thoải mái thuận tiện Về nhân làm công tác văn phòng: Cán làm bên văn phòng phải thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ nghề nghiệp kỹ giao tiếp - ứng xử sống môi trường làm việc quan hành nhà nước để đảm bảo tính trang nghiêm quan Cán nhân viên quan phải liên tục nắm bắt quy định nhà nước có liên quan đến việc thực khâu nghiệp vụ lĩnh vực chuyên môn Bố trí công việc hợp lý phù hợp với trình độ chuyên môn người Về công tác văn thư – lưu trữ: Hoàn thiện mô hình quản lý công tác văn thư, xây dựng ban hành đồng văn Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, công tác văn phòng Hàng năm cần mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin như: Công tác soạn thảo văn cho phòng ban huyện, đơn vị, xã, thị trấn địa bàn huyện nên áp dụng phần mềm soạn thảo Phòng văn thư – lưu trữ phải tách biệt với người không phận sự, không tập trung đông, cần quản lý dấu chặt chẽ, cần xây dựng kho lưu trữ riêng, rộng trang bị vật dụng cần thiết cho công tác lưu trữ 39 Về nghiệp vụ hành văn phòng phận “một cửa” “một cửa liên thông”: Cần ban hành quy định cụ thể quan (dựa quy định chung nhà nước) việc thực nghiệp vụ hành Nhằm thực tốt chế “một cửa” thời gian tới theo phương châm “Một cửa, trách nhiệm, thân thiện” cần thực đồng số giải pháp sau: Thứ nhất: Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước công cải cách hành nói chung, cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” nói riêng Cải cách hành trình cải cách thể chế Nhà nước, tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cải cách tài công Đây trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi phải có lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, tham gia giám sát nhân dân Thực tiễn cho thấy, cần hiểu cải cách hành không đơn thay đổi thủ tục hành quan hành Nhà nước mà thực chất đổi phương thức quản lý Nhà nước, hay đổi thể chế Nhà nước Do vậy, cần khẳng định quán thực tốt chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ Thứ hai: Tiếp tục cải cách thủ tục hành nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch công giải công việc hành Loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân Mở rộng cải cách thủ tục hành tất lĩnh vực, xóa bỏ kịp thời quy định không cần thiết cấp phép tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch, giám định Khi ban hành sửa đổi quy định thủ tục hành phải đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực tổ chức, công dân; loại bỏ khâu trung gian, giấy tờ không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; thủ tục tự đặt không thẩm quyền phải huỷ bỏ Các thủ tục hành ngành, lĩnh vực phải hệ thống hoá quy định tập trung thống vào văn Việc thực thủ tục hành phải bảo 40 đảm công khai, minh bạch; đồng thời thiết lập chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc tiếp nhận xử lý công việc dân doanh nghiệp Thực “mẫu hóa” thống nước loại giấy tờ mà tổ chức, công dân phải làm có yêu cầu giải công việc sản xuất, kinh doanh đời sống Thứ ba: Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc quan hành cấp Xác định rõ nguyên tắc làm việc quy chế phối hợp vận hành máy hành Xác định rõ phận sự, thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị kết hoạt động máy phụ trách Xây dựng chế trách nhiệm rõ ràng, giải mối quan hệ tập thể cá nhân trình giải thủ tục hành cho tổ chức công dân Nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm hài hoà lợi ích công dân quan cung cấp dịch vụ Loại bỏ việc làm hình thức, hiệu thiết thực, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành Tăng cường trách nhiệm lực quan hành giải công việc cá nhân tổ chức Thứ tư: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, trị đội ngũ công chức Nhân lực yếu tố then chốt định thành công hay thất bại mô hình thực tiễn Đây “phương tiện” thiếu công cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng Điều khẳng định kỳ Đại hội Chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010 nhiều văn pháp lý khác Nói cho cùng, cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Xây dựng đội ngũ công chức có đủ kiến thức chuyên môn, phẩm chất đạo đức điều kiện để giải vấn đề nảy sinh tình hình 41 Cán động lực, rào cản trình cải cách thủ tục hành Là động lực cán có trình độ nghiệp vụ, phẩm chất tốt, động viên khích lệ, có điều kiện làm việc tốt Nhưng họ rào cản thực sự, hiểu biết hạn chế, phẩm chất kém, chế độ sách không hợp lý, không cấp thẩm quyền quản lý quan tâm Do vậy, bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng trị cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức cán bộ, công chức Tăng cường biện pháp giáo dục cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tuỵ với công việc Thực nghiêm Quy chế công vụ, gắn với thực Quy chế dân chủ quan hành Nhà nước, thực triệt để nguyên tắc công khai hóa hoạt động công vụ, công việc có quan hệ trực tiếp với công dân, bảo đảm thực kỷ cương máy, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đội ngũ cán bộ, công chức Thứ năm: Thường xuyên rà soát sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành lĩnh vực Tập trung trước hết số lĩnh vực có nhiều xúc là: đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, thuế Thứ sáu: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nội nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động quan Nhà nước đội ngũ công chức Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng máy nhà nước, góp phần làm máy hành Nhà nước Thứ bảy: Cải thiện điều kiện làm việc, chế độ sách cán bộ, công chức khâu có ý nghĩa then chốt góp phần nâng cao suất lao động, hiệu công tác; khắc phục tình trạng sách nhiễu, tham nhũng đội ngũ công chức hành Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương cán bộ, công chức Trang bị đầy đủ điều kiện vật chất phương tiện kỹ thuật cần thiết cho trình thực thi công vụ công chức Nhà nước 42 3.3 Kiến nghị đề xuất 3.3.1 Đối với Chính phủ Tiếp tục triển khai nhân rộng chế “một cửa” tất cấp hành từ trung ương (Bộ, Ban ngành trung ương) đến sở Thực thí điểm mô hình “một cửa liên thông theo ngành, lĩnh vực” tiến tới đảm bảo tất thủ tục hành giải công việc cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thực theo chế Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ quy định không phù hợp; thực đơn giản hóa thủ tục hành trước hết thủ tục hành giải công việc người dân doanh nghiệp Tiếp tục rà soát danh mục phí lệ phí, kịp thời bãi bỏ khoản phí, lệ phí không cần thiết Trước mắt kiến nghị bãi bỏ giảm mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để vay vốn Bởi vì, có nhiều phản ánh: “mức thu lệ phí đăng ký cầm cố, chấp tài sản 60.000đồng” ( theo Thông tư Liên tịch số 33/2002/BTC-BTP ) tài sản quyền sử dụng đất mà bên chấp cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp cao, không hợp lý đăng ký chứng thực hợp đồng vay vốn UBND xã phòng Tư pháp nộp khoản lệ phí định ( theo Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP hướng dân chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực ) Mặt khác, phần lớn cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, cần vốn sản xuất vay mức vốn nhỏ Quy định cụ thể, rõ ràng chế độ, sách cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết cường độ lao động đội ngũ cao, áp lực nhiều, nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp lương nhằm khích lệ họ nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, công tâm việc quan hệ giải yêu cầu tổ chức, công dân Tăng cường đầu tư đại hoá hành Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động đạo, điều 43 hành hệ thống hành nhà nước; áp dụng công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, đại quan hành nhà nước bảo đảm nhiệm vụ quản lý; mạng tin học diện rộng Chính phủ nên thiết lập tới cấp xã (nghiên cứu cải tiến Đề án 112) Quan tâm nửa đến việc đầu tư cải tạo, nâng cấp xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện làm việc để tạo thuận lợi cho công tác tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” 3.3.2 Đối với quyền địa phương UBND tỉnh Gia Lai: Đầu tư nghiên cứu áp dụng mô hình cửa liên thông theo ngành, lĩnh vực Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, đạo Sở, Ban ngành có liên quan xây dựng quy chế thực chế cửa liên thông lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo luật định, … nhằm để áp dụng mang lại hiểu cao UBND huyện Đức Cơ: Nghiên cứu đưa vào thực việc nhập hộ sau khai sinh cắt hộ sau khai tử… tạo thuận lợi cho người dân giúp quyền địa phương quản lý tốt tình hình biến động nhân Cán bộ, công chức cần phải tôn trọng kỷ luật quan, phải ý đến danh dự quan cư xử với người, đoàn kết hợp tác nguyên tắc chung, chống lại bệnh hách dịch, quan liêu chủ nghĩa hội để củng cố niềm tin CB, CC quan Trong việc thực chế “một cửa” UBND huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai việc xây dựng văn hóa công sở quan đầu mối với quan phối hợp thực giải công việc việc cần thiết, có ý nghĩa quan trọng việc phát huy tác dụng chế phối hợp giải quyêt hồ sơ hành theo chế “một cửa” quan, từ lãnh đạo đến toàn cán bộ, công chức hướng tới hiệu chung quan mình, ý đến kết cuối danh dự quan, truyền thống quan Do đó, tạo niềm tin tổ chức, công dân yên tâm thoải mái tới làm việc quan công quyền 44 Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nói chung cải cách hành huyện nói riêng để họ ý thức quyền lợi trách nhiệm mình, tránh thiếu sót không đáng có tham gia phối hợp thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, tiến tới cửa liên thông thực địa phương Vì vậy, đề nghị Phòng Nội vụ nghiên cứu tham mưu cho Sở Nội vụ sớm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm mô hình thực chế “một cửa” phận tiếp nhận trả kết quả, để đạo thực thống nhất; đồng thời cần xem xét, có quy định thức biên chế, tiêu chuẩn công chức chế độ sách cho đội ngũ làm việc phận tiếp nhận trả kết cấp huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để có điều kiện đầu tư xây dựng phòng làm việc, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp Cần quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ Cán bộ, công chức Ngoài phải quan tâm đến trang thiết bị phục vụ công tác CCHC, cần lưu ý nơi tiếp dân nên thoáng mát hơn, có bàn ghế, trà nước cho nhân dân, có tủ sách pháp luật báo chí để công dân tìm đọc thời gian chờ đợi Cần xây dựng nhà vệ sinh riêng cho công dân đến liên hệ giải công việc Trên vài nhận xét kiến nghị công tác văn phòng Văn phòng HĐND – UBND huyện Đức Cơ sở kết khảo sát nhận định cá nhân qua việc vận dụng kiến thức học vào thực tế khảo sát, thực hành nghiệp vụ văn phòng huyện Đó ý kiến chủ quan từ cá nhân mà thấy hi vọng lãnh đạo quan cán nhân viên xem xét đón nhận 45 KẾT LUẬN Cải cách hành UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm qua đem lại nhiều hiệu tích cực, gặp phải số khó khăn, vướng mắc quan tâm lãnh đạo, đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện nỗ lực phấn đấu cấp, ngành cán bộ, đảng viên Công tác đẩy mạnh cải CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đạt kết to lớn nhiều lĩnh vực Để đảm bảo thủ tục hành ban hành thực đạt yêu cầu quản lý Nhà nước, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân, dân dân Vấn đề đặt không xây dựng hệ thống thủ tục hành phù hợp, gọn nhẹ đầy đủ tất lĩnh vực đời sống xã hội, mà phải quan tâm đến chế để thực thủ tục hành đó, đồng thời phải quan tâm đến cán bộ, công chức làm nhiệm vụ xử lý giải thủ tục hành Nghiên cứu để cải cách thủ tục hành nhiệm vụ nặng nề, số kinh nghiệm bước đầu phát huy, tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, học tập nước tiến với tâm toàn Đảng, toàn dân trình cải cách hành Nhà nước chắn hoàn thiện hệ thống thủ tục hành thực gọn nhẹ, linh hoạt, hợp pháp, hợp lý Qua thời gian thực tập Văn phòng HĐND- UBND, nhận thấy tâm cao trình cải cách hành địa phương Thể quan tâm sâu sắc cấp Huyện ủy, Chính quyền nhân dân trình triển khai áp dụng mô hình “một cửa” “một cửa liên thông” Đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, lực, có phẩm chất động công tác góp phần thực thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương Đồng thời, rút số kinh nghiệm để tổ chức thực mô hình “một cửa” “một cửa liên thông” thành công sau: 46 Một là, xây dựng Đề án cụ thể, áp dụng chế điều hành phối hợp phận cách khoa học Quy định trách nhiệm cá nhân, phận Hai là, xếp bố trí cán có lực chuyên môn phù hợp, phẩm chất đạo đức tốt để làm việc phận tiếp nhận trả kết Ba là, trang bị phương tiện làm việc đầy đủ, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào trình xử lý công việc cập nhật thông tin chuyên môn Tổng kết trình học tập trường thực tập địa phương giúp cho thân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” “một cửa liên thông” tiền đề để áp dụng thực tiễn công tác thời gian tới, góp phần nhỏ công cải cách hành – xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Chính quyền địa phương - vững mạnh Tóm lại, việc giải vấn đề nan giải cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND huyện Đức Cơ nói riêng nước nói chung mà trước nghị 38/CP năm 1994 Chính phủ coi khâu đột phá, ngày lô cốt để tiếp tục đột phá Giải pháp tốt phải giải đồng nhiều vấn đề liên quan đến CCHC thể chế, máy, chế hoạt động, xây dựng đội ngũ CB,CC, tài chính, lương bổng,… giải thành công công việc, đặt tổng thể vấn đề cần giải Qua đây, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, nhiệt tình giảng dạy trình học tập trường đơn vị thực tập tạo điều kiện tốt cho hoàn thành trình thực tập./ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, Nghị số 38/NQ-CP ngày 04-5-1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức Chính phủ, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010 Chính phủ, Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04-9-2003 việc ban hành quy chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương Chính phủ, Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thi hành nhiệm vụ, công vụ Chính phủ, Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 Ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương Chính phủ, Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10-01-2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 Chính phủ, Nghị 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Học viện Hành chính, 2004, Hành công Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Học viện Hành chính, 2004, Giáo trình thủ tục hành Nhà xuất Đại học quốc gia, Hà Nội 48 [...]... hành chính ở địa phương đưa ra HĐND cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét và phê duyệt UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND tỉnh 9 PHẦN II BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍN THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Thủ. .. quản lý trong thực tiễn Có điều kiện tìm hiểu về thực trạng triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Qua đó, đánh giá về công tác giải quyết các thủ tục cho nhân dân của huyện Đức Cơ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung 1.1.2 Yêu cầu Tìm hiểu thực tiễn các hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Tìm hiểu... đến ngày 10/4/2016) Tiếp tục thực hiện những công việc được giao tại phòng Thu thập những tài liệu, báo cáo, số liệu phục vụ cho việc thực hiện báo cáo chuyên đề Tuần 8 (từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016) Viết chuyên đề báo cáo thực tập về Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Hoàn thiện báo cáo thực tập, trình lãnh đạo cơ quan xem xét, cho ý kiến... một khâu đột phá trong cải cách nền hành chính quốc gia, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân Cơ chế một cửa , một cửu liên thông” là một trong những giải pháp để cải cách hành chính mà Nhà nước hướng tới Cải cách thủ tục hành chính là một bộ phận của cải cách thể chế hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng và thực thi thủ tục hành chính theo những chuẩn mực nhất định Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành. .. năm 1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính, Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở 17 địa phương và Quyết định số 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa , một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước... tắc thực hiện cơ chế một cửa Việc tuân thủ các nguyên tắc này khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa là rất cần thiết và không thể thiếu nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, chhinhs xác, có hiệu quả cơ chế một cửa tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước Các nguyên tắc đó là: Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính. .. theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Hồ sơ giao dịch theo Quyết định 817/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và thí điểm một cửa liên thông” Bao gồm các lĩnh vực: Đất đai, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, công thương, viễn thông và internet và thủ tục. .. công cụ cho hoạt động điều hành của các tổ chức hành chính 13 1.1.2 Cải cách thủ tục hành chính 1.1.2.1 Cơ sở pháp lý cải cách thủ tục hành chính Nhận rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, tháng 5 năm 1994 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38 /Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức Yêu cầu của... được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước” Nếu việc thực hiện cơ chế một cửa tạo nên đột phá đầu tiên trong cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua thì bước đột phá tiếp theo là thực hiện cơ chế một cửa liên thông”, theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên... phương Theo Quyết định số 09/2015/ QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Thì cơ chế một cửa được hiểu là: Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan