Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

19 492 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 17:01

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Bối cảnh đề tài Mục đích ý nghĩa Nhiệm vụ thực Phương pháp triển khai 10 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED III Mô hình MVC Error! Bookmark not defined III.1 Giới thiệu Error! Bookmark not defined III.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined IV Framework Spring Error! Bookmark not defined IV.1 Spring Framework Error! Bookmark not defined IV.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined IV.1.2 Các module Error! Bookmark not defined IV.1.3 Core Container Error! Bookmark not defined Spring Context/Application Context Error! Bookmark not defined Spring AOP (Aspect Oriented Programming) Error! Bookmark not defined Spring DAO Error! Bookmark not defined Spring ORM Error! Bookmark not defined Spring Web module Error! Bookmark not defined Spring MVC Framework Error! Bookmark not defined Các khái niệm liên quan đến Spring Error! Bookmark not defined Inversion of Control Container (IoC container) : Error! Bookmark not defined Bean : Error! Bookmark not defined Dependency Injection (DI) : Error! Bookmark not defined Application Context : Error! Bookmark not defined IV.1.4 Lý sử dụng Error! Bookmark not defined IV.2 Spring Web MVC Error! Bookmark not defined IV.2.1 Các thành phần mô hình MVC Error! Bookmark not defined IV.2.2 V Model (Mô hình) Error! Bookmark not defined View (khung nhìn) : Error! Bookmark not defined Controller (Bộ điều khiển) : Error! Bookmark not defined ModelAndView : Error! Bookmark not defined Cơ chế xử lý Request-Respone Error! Bookmark not defined Giải thích sơ đồ luồng liệu : Error! Bookmark not defined Cấu hình cho DispatcherServlet : Error! Bookmark not defined Cấu hình context loader : Error! Bookmark not defined Framework Hibernate Error! Bookmark not defined V.1 Khái niệm ORM Framework Error! Bookmark not defined V.1.1 ORM Error! Bookmark not defined V.2 Hibernate Framework Error! Bookmark not defined V.2.1 Giới thiệu Error! Bookmark not defined V.2.2 Các thành phần Hibernate project Error! Bookmark not defined Hibernate Core: Error! Bookmark not defined Hibernate Annotations: Error! Bookmark not defined Hibernate EntityManager Error! Bookmark not defined Hibernate Tools Error! Bookmark not defined NHibernate: Error! Bookmark not defined JBoss Seam: Error! Bookmark not defined V.2.3 V.2.4 Lý phải sử dụng Hibernate Error! Bookmark not defined Cấu hình sử dụng hibernate Error! Bookmark not defined PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Khảo sát phân tích hệ thống Error! Bookmark not defined III.1 Mô tả hệ thống Error! Bookmark not defined III.1.1 Giới thiệu hệ thống .Error! Bookmark not defined III.1.2 Mục tiêu xây dựng hệ thống .Error! Bookmark not defined III.1.3 Các vai trò người dùng hệ thống Error! Bookmark not defined III.1.4 Các yêu cầu chức hệ thống Error! Bookmark not defined III.1.5 Yêu cầu phi chức năng: Error! Bookmark not defined IV Đặc tả thiết kế hệ thống Error! Bookmark not defined IV.1.1 Biểu đồ ca sử dụng .Error! Bookmark not defined III IV.1.2 IV.1.3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát Error! Bookmark not defined Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản trị Error! Bookmark not defined Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý bán hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý kho hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý nhân Error! Bookmark not defined Biểu đồ lớp Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động .Error! Bookmark not defined Đăng nhâp Error! Bookmark not defined Đăng xuất Error! Bookmark not defined Xem thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Xóa thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Thêm thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Xem thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Xóa thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Thêm thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Xem thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Xóa thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Thêm thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Xem thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Xóa thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Thêm thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Xem thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Xóa thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Thêm thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Xem thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Xóa thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Thêm thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Xem thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Xóa thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Thêm thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Xem thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Xóa thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Thêm thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Xem thông tin tài khoản người dùng Error! Bookmark not defined Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 IV.1.4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Cập nhật mật cho tài khoản Error! Bookmark not defined Lập phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Xem thông tin phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Lập phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Xem thông tin phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Lập đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Xem thông tin đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Thống kê hàng tồn kho Error! Bookmark not defined Thống kê doanh thu theo thời gian Error! Bookmark not defined Biểu đồ Error! Bookmark not defined Đăng nhâp Error! Bookmark not defined Xem thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Tìm kiếm thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Xóa thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined Xem thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Xóa thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Tìm kiếm thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Thêm thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Xem thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Xóa thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Thêm thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Xem thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Xóa thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Tìm kiếm thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Thêm thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Xem thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Xóa thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Thêm thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Xem thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Xóa thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Thêm thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Xem thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Xóa thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Thêm thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Xem thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Xóa thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Thêm thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Xem thông tin tài khoản người dùng Error! Bookmark not defined Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Cập nhật mật cho tài khoản Error! Bookmark not defined Lập phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Xem thông tin phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Xem thông tin chi tiết phiếu nhập Error! Bookmark not defined Lập phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Xem chi tiết xuất kho Error! Bookmark not defined Xem thông tin phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Lập đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Xem thông tin đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Xem chi tiết đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Thống kê hàng tồn kho Error! Bookmark not defined Thống kê doanh thu theo thời gian Error! Bookmark not defined IV.1.5 Thiết kế sở liệu Error! Bookmark not defined TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 11 Triển khai 11 I.1 Kết số chức tiêu biểu 11 I.1.1 Trang chủ trước đăng nhập 11 I.1.2 Màn hình đăng nhập 12 I.1.3 Giao diện trang chủ sau đăng nhập 12 I.1.4 Thêm thông tin nhân viên 13 I.1.5 Cập nhật thông tin nhân viên 13 I.1.6 Lập đơn bán hàng 14 I.1.7 Thêm phiếu nhập kho 14 II ĐÁNH GIÁ 15 II.1 Kết đạt 15 II.2 Hạn chế 15 I Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Mô hình MVC Error! Bookmark not defined Hình Biểu đồ cộng tác mô hình MVC Error! Bookmark not defined Hình Các thành phần Spring Error! Bookmark not defined Hình Sơ đồ luồng liệu MBC Spring Web Error! Bookmark not defined Hình Các phòng ban hệ thống Error! Bookmark not defined Hình Biểu đồ ca sử dụng tổng quát Error! Bookmark not defined Hình Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản trị Error! Bookmark not defined Hình Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý bán hàng Error! Bookmark not defined Hình Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý kho hàng Error! Bookmark not defined Hình 10 Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý nhân Error! Bookmark not defined Hình 11 Biểu đồ lớp hệ thống Error! Bookmark not defined Hình 12 Biểu đồ hoạt động đăng nhâp Error! Bookmark not defined Hình 13 Biểu đồ hoạt động đăng xuất Error! Bookmark not defined Hình 14 Biểu đồ hoạt động xem thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 15 Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 16 Biểu đồ hoạt động xóa thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 17 Biểu đồ hoạt động thêm thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 18 Biểu đồ hoạt động Xem thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 19 Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 20 Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 21 Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 22 Biểu đồ hoạt động Xem thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Hình 23 Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Hình 24 Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Hình 25 Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Hình 26 Biểu đồ hoạt động Xem thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Hình 27 Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Hình 28 Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Hình 29 Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Hình 30 Biểu đồ hoạt động Xem thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Hình 31 Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Hình 32 Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Hình 33 Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Hình 34 Biểu đồ hoạt động Xem thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Hình 35 Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Hình 36 Hình 37 Hình 38 Hình 39 Hình 40 Hình 41 defined Hình 42 defined Hình 43 defined Hình 44 defined Hình 45 defined Hình 46 defined Hình 47 Hình 48 Hình 49 defined Hình 50 Hình 51 defined Hình 52 Hình 53 Hình 54 Hình 55 Hình 56 Hình 57 defined Hình 58 Hình 59 Hình 60 Hình 61 Hình 62 Hình 63 Hình 64 Hình 65 Hình 66 Hình 67 Hình 68 Hình 69 Hình 70 Hình 71 Hình 72 Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Xem thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin đơn vị tínhError! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Xem thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Xem thông tin tài khoản người dùng Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Cập nhật mật cho tài khoản Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Lập phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Xem thông tin phiếu nhập kho Error! Bookmark not Biểu đồ hoạt động Lập phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Xem thông tin phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Lập đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Xem thông tin đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Thống kê hàng tồn kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ hoạt động Thống kê doanh thu theo thời gian Error! Bookmark not Biểu đồ Đăng nhâp Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Biểu đồ Tìm kiếm thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Tìm kiếm thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thêm thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined Biểu đồ Tìm kiếm thông tin nhà cung cấpError! Bookmark not defined Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm Hình 73 defined Hình 74 Hình 75 Hình 76 Hình 77 Hình 78 Hình 79 Hình 80 Hình 81 Hình 82 Hình 83 Hình 84 Hình 85 Hình 86 Hình 87 Hình 88 Hình 89 Hình 90 Hình 91 Hình 92 defined Hình 93 Hình 94 defined Hình 95 defined Hình 96 Hình 97 Hình 98 Hình 99 Hình 100 Hình 101 defined Hình 102 Hình 103 Hình 104 Hình 105 Hình 106 Hình 107 Hình 108 Hình 109 defined Hình 110 Hình 111 Hình 112 Hình 113 Biểu đồ Thêm thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not Biểu đồ Xem thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Tìm kiếm thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thêm thông tin dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thêm thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thêm thông tin tủ hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Cập nhật thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Thêm thông tin đơn vị tính Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not Biểu đồ Xóa thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thêm thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not Biểu đồ Xem thông tin tài khoản người dùng Error! Bookmark not Biểu đồ Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Cập nhật mật cho tài khoản Error! Bookmark not defined Biểu đồ Lập phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin phiếu nhập kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin chi tiết phiếu nhập Error! Bookmark not Biểu đồ Lập phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem chi tiết xuất kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ Lập đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem thông tin đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Xem chi tiết đơn bán hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thống kê hàng tồn kho Error! Bookmark not defined Biểu đồ Thống kê doanh thu theo thời gian Error! Bookmark not Sơ dồ bảng sở liệu Error! Bookmark not defined Giao diện trang chủ trước đăng nhập 11 Giao diện Trang chủ 12 Màn hình thêm thông tin nhân viên 13 Hình 114 Hình 115 Hình 116 Giao diện cập nhậ thông tin nhân viên 13 Giao diện lập đơn bán hàng 14 Màn hình thêm phiếu nhập kho 14 Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm MỞ ĐẦU Bối cảnh đề tài Ngày nay, số lượng bệnh giới tăng lên cách đáng kể số lượng dược phẩm điều chế sản xuất tăng lên tương ứng Để quản lý thông tin số lượng lớn dược phẩm điều dễ dàng không hỗ trợ máy tính ứng dụng Công nghệ thông tin vào thực tiễn Trong phạm vi Đồ án tốt nghiệp mình, em xin chọn đề tài “Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm.” Mục đích ý nghĩa Đề tài em chọn hướng đến xây dựng website hỗ trợ việc quản lý thông tin hoạt động trung tâm phân phối dược phẩm y tế cấp Thành phố, trung tâm nhập dược phẩm từ công ty nước sau bán lại cho nhà thuốc tư nhân công ty kinh doanh dược phẩm khác nước Website xây dựng dựa tảng mô hình MVC( Model-View-Control), mô hình xây dựng web phổ biến Website hỗ trợ người quản lí hoạt động quản lí nhân viên, quản lí khách hàng, nhà cung cấp, quản lý thông tin dược phẩm, quản lý trình nhập xuất dược phẩm chức thống kê, báo cáo theo tiêu chí đơn giản Nhiệm vụ thực Xây dựng website với chức sau:  Quản lý hệ thống, người dùng  Quản lý nhập, xuất dược phẩm/ vật tư  Quản lý hóa đơn  Quản lý khách hàng, nhà sản xuất  Thống kê, báo cáo  Tìm kiếm thông tin Người quản lý nhập liệu thông qua form xây dựng sẵn, hệ thống lưu trữ thông tin cách có khoa học cần thống kê hệ thống xuất thông tin chi tiết theo yêu cầu, phục vụ công tác kiểm kê, thống kê, báo cáo Hỗ trợ người dùng nhập liệu cách nhanh chóng thông qua liệu có sẵn Xây dựng website với giao diện đẹp, dễ nhìn Sau xây dựng xong, website hỗ trợ chức sau:  Chức Quản lý hệ thống  Đăng nhập, đăng xuất hệ thống  Thay đổi tài khoản người dùng  Chức cập nhật thông tin  Cập nhật thông tin danh mục thuốc  Cập nhật thông tin nhà cung cấp  Cập nhật thông tin khách hàng  Cập nhật thông tin nhân viên  Chức xóa  Xóa thông tin danh mục thuốc  Xóa thông tin nhà sản xuất/ khách hàng  Xóa nhật thông tin hóa đơn  Chức thống kê - báo cáo  Thống kê theo doanh thu Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm  Thống kê hàng tồn kho  Chức lập hóa đơn nhập/ xuất dược phẩm  Chức tìm kiếm  Tìm kiếm theo tên thuốc  Tìm kiếm theo tên nhân viên  Tìm kiếm theo tên khách hàng  Tìm kiếm theo tên nhà cung cấp Phƣơng pháp triển khai Để triển khai yêu cầu cần phải thực công việc sau: - Tìm hiểu thực tế mô hình làm việc trung tâm phân phối dược phẩm vật tư y tế - Tìm hiểu sở lý thuyết framework ngôn ngữ lập trình liên quan đến việc thiết kế xây dựng website -Tiến hành khảo sát, phân tích hệ thống để từ thiết kế xây dựng website hoàn chỉnh Nội dung tóm tắt chương Chương 1: Tập trung nói sở lý thuyết hai framework áp dụng đồ án Spring Hibernate mô hình MVC xây dựng website Chương 2: Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Triển khai đánh giá kết thực TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I I.1 I.1.1 Triển khai Kết số chức tiêu biểu Trang chủ trước đăng nhập Hình Giao diện trang chủ trƣớc đăng nhập Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm I.1.2 Màn hình đăng nhập Hình Màn hình đăng nhập I.1.3 Hình Giao diện trang chủ sau đăng nhập Giao diện Trang chủ I.1.4 Hình I.1.5 Hình Thêm thông tin nhân viên Màn hình thêm thông tin nhân viên Cập nhật thông tin nhân viên Giao diện cập nhật thông tin nhân viên Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm I.1.6 Lập đơn bán hàng Hình Giao diện lập đơn bán hàng I.1.7 Hình Thêm phiếu nhập kho Màn hình thêm phiếu nhập kho II ĐÁNH GIÁ II.1 Kết đạt đƣợc Đồ án thực theo thiết kế mục đích ban đầu, đáp ứng yêu cầu chức phi chức thiết kế đưa Website hỗ trợ người dùng nhiều việc xác nhận tính hợp lệ thông tin người dùng nhập vào, cảnh báo người dùng thực thao tác có nguy gây mát liệu hệ thống Thỏa mãn số yêu cầu nghiệp vụ thực tế nhập hàng xuất hàng Cac chức thực theo quy trình nên không tiềm ẩn nguy mát thông tin, liệu Đồ án kết hợp thành công hai framework tiếng Spring Hibernate để xây dựng website, Spring để tạo khung cho website, điều khiển, hiển thông tin Website, Hibernate để thực lưu trữ , truy xuất sở liệu thông qua đối tượng model Ngoài trình xây dựng website, em tìm hiểu áp dụng thành công công nghệ để làm web Jquery Ajax để xử lý client web II.2 Hạn chế Tuy cố gắng nhiều song Đồ án nhiều hạn chế Phần xử lý điều khiển chưa tối ưu, có chức hệ thống để người dùng phải chờ đợi kết lâu, nhiên giới hạn chấp nhận Giao diện web chưa đẹp, sơ sài, không sinh động Website chức so với hệ thống phân phối dược phẩm thực tế Do điều kiện để khảo sát thực tế hệ thống phân phối dược phẩm có quy mô lớn nên phần lớn chức website thực xuất phất từ đề xuất chủ quan Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Qua trình thực đồ án, so sánh với em tìm hiểu nghiên cứu tự thấy kết thực hạn chế Nếu có điều kiện cho phép thêm thời gian, em hoàn thiện đồ án Các hướng phát triển đồ án tương lai: Sử dụng Framework Struts để thay mô hình MVC xây dựng Website Sử dụng công nghệ HTML phần view, HTML chuẩn HTML mới, hỗ trợ mạnh mẽ người lập trình việc thiết kế giao diện Web Tìm hiểu chế Spring Security Authentication để hỗ trợ việc login phân quyền truy cập người dùng chức web mà phạm vi đồ án em chưa thực Nghiên cứu thêm CSS Ajax để thiết kế website đẹp hiệu TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm Mô tả toán Thiết kế xây dựng website hỗ trợ người quản lý hoạt động quản lý nhập, xuất dược phẩm, quản lý thông tin liên quan đến hoạt động công ty thông tin nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, dược phẩm, thống kê báo cáo lô sản phẩm tồn kho, thống kê doanh thu theo thời gian Đóng góp tác giả Thực khảo sát hệ thống đến phân tích thiết kế chức hoàn chỉnh cho website Nghiên cứu sở lý thuyết đặc biệt tìm hiểu kỹ mô hình MVC hai framework Spring Hibernate để xây dựng website với chức đáp ứng yêu cầu hệ thống Các chức kết thực a) Màn hình website Hình Giao diện trang chủ Đây giao diện website vừa chạy lên, để làm việc với website, người dùng phải nhập với tài khoản thích hợp b) Lập đơn bán hàng Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm Hình Giao diện form lập đơn bán hàng Người quản lý nhập đầy đủ thông tin cho đơn bán hàng chi tiết bán hàng, sau chọn lập đơn, hệ thống lưu thông tin chi tiết vừa nhập a) Lập phiếu xuất hàng Hình Giao diện hình lập phiếu xuất hàng Người quản lý chọn đơn bán hàng để xuất hàng theo đơn đó, hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm đuọc xuất,sau người dùng nhấp lập phiếu hệ thóng lưu phiếu nhập cung với chi tiết [...]... và phân quyền truy cập người dùng đối với các chức năng trong web mà trong phạm vi đồ án này em chưa thực hiện được Nghiên cứu thêm CSS và Ajax để thiết kế website đẹp và hiệu quả hơn TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm 2 Mô tả bài toán Thiết kế và xây dựng website hỗ trợ người quản lý trong các hoạt động quản. .. động Website còn ít chức năng so với một hệ thống phân phối dược phẩm thực tế Do không có điều kiện để khảo sát thực tế một hệ thống phân phối dược phẩm có quy mô lớn nên phần lớn các chức năng trong website thực hiện xuất phất từ đề xuất chủ quan Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Qua quá trình thực hiện đồ án, so sánh... đồ án đó là Spring và Hibernate và mô hình MVC trong xây dựng website Chương 2: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống Chương 3: Triển khai và đánh giá kết quả thực hiện TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I I.1 I.1.1 Triển khai Kết quả một số chức năng tiêu biểu Trang chủ trước khi đăng nhập Hình 1 Giao diện trang chủ trƣớc khi đăng nhập Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống. .. thống phân phối dược phẩm I.1.2 Màn hình đăng nhập Hình 2 Màn hình đăng nhập I.1.3 Hình 3 Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập Giao diện Trang chủ I.1.4 Hình 4 I.1.5 Hình 5 Thêm thông tin nhân viên Màn hình thêm thông tin nhân viên Cập nhật thông tin nhân viên Giao diện cập nhật thông tin nhân viên Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm I.1.6 Lập đơn bán... tế mô hình làm việc của các trung tâm phân phối dược phẩm và vật tư y tế - Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về các framework và các ngôn ngữ lập trình liên quan đến việc thiết kế và xây dựng website -Tiến hành khảo sát, phân tích hệ thống để từ đó thiết kế và xây dựng một website hoàn chỉnh Nội dung tóm tắt các chương tiếp theo Chương 1: Tập trung nói về cơ sở lý thuyết về hai framework được áp dụng trong đồ. .. Spring và Hibernate để xây dựng website với các chức năng đáp ứng được yêu cầu của hệ thống 4 Các chức năng chính và kết quả thực hiện a) Màn hình chính của website Hình 1 Giao diện chính của trang chủ Đây là giao diện của website khi vừa chạy lên, để có thể làm việc với website, người dùng phải đang nhập với tài khoản thích hợp b) Lập đơn bán hàng Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản. .. lý nhập, xuất dược phẩm, quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty như thông tin nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, dược phẩm, thống kê và báo cáo lô sản phẩm tồn kho, thống kê doanh thu theo thời gian 3 Đóng góp của tác giả Thực hiện khảo sát hệ thống đến phân tích và thiết kế các chức năng hoàn chỉnh cho website Nghiên cứu cơ sở lý thuyết đặc biệt là tìm hiểu kỹ về mô hình MVC và. .. website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm Hình 2 Giao diện form lập đơn bán hàng Người quản lý nhập đầy đủ thông tin cho đơn bán hàng và các chi tiết bán hàng, sau đó chọn lập đơn, hệ thống sẽ lưu thông tin chi tiết vừa nhập a) Lập phiếu xuất hàng Hình 3 Giao diện màn hình lập phiếu xuất hàng Người quản lý chọn đơn bán hàng để xuất hàng theo đơn đó, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các sản phẩm sẽ đuọc.. .Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm  Thống kê hàng tồn kho  Chức năng lập hóa đơn nhập/ xuất dược phẩm  Chức năng tìm kiếm  Tìm kiếm theo tên thuốc  Tìm kiếm theo tên nhân viên  Tìm kiếm theo tên khách hàng  Tìm kiếm... tìm hiểu và nghiên cứu thì tự thấy kết quả mình thực hiện được còn hạn chế Nếu có điều kiện cho phép thêm về thời gian, em sẽ hoàn thiện đồ án của mình hơn Các hướng phát triển của đồ án trong tương lai: Sử dụng Framework Struts để thay thế mô hình MVC trong xây dựng Website Sử dụng công nghệ HTML 5 trong phần view, HTML 5 là chuẩn HTML mới, hỗ trợ mạnh mẽ người lập trình trong việc thiết kế giao diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm, Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm, Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn