Biện pháp thi công cọc khoan nhồi khoan lefer

26 1,423 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016, 16:48

Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ BIN PHP T CHC THI CễNG CC KHOAN NHI 1/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Mc lc Gii thiu chung: Tin thi cụng: .4 S t chc hin trng: 4 Thit b v nhõn lc: 5 4.1 Cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi: 4.2 Bm va ng sonic: 4.3 X lý u cc: Cỏc loi vt liu: .7 5.1 Cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi 5.2 Bm va ng sonic Quy trỡnh thi cụng 6.1 Cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi: 6.2 Tun hon va sột : 17 6.3 Bm va ng sonic 17 6.4 X lý u cc Kim soỏt cht lng 18 Kim soỏt an ton .19 Qun lý mụi trng 218 (Tng cng: 28 trang) 2/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Gii thiu chung: a) Cn c: - D ỏn xõy dng cu Cn Th gm ng dn vi tng chiu di 15.85km c phờ duyt ti Quyt nh s 61/QD-TTg ngy 17 thỏng nm 2000 ca th tng chớnh ph - D ỏn c hon thnh v a vo hot ng t thỏng nm 2010 ng dn phớa bc nm cỏc iu kin a cht phc tp, ú cỏc lp t thay i nghiờm trng mt v trớ hp, v gõy lỳn nghiờm trng cho cỏc tr t xõy dng Hin ti cỏc tr tip tc lỳn - Cn c vo iu khon tham chiu cho thi cụng cc th cc khoan nhi tr P7 phớa bc cu Cn Th TVGS lp b) V trớ xõy dng: 3/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ c) Mc ớch thi cụng cc th: - ỏnh giỏ tớnh kh thi ca thit b thi cụng ti Vit Nam - ỏnh giỏ nng lc thi cụng ca nh thu c ch nh cho vic thi cụng gia c cỏc tr phớa bc cu Cn th - ỏnh giỏ kh nng chu lc ca cc n trờn c s th tnh ti d) Khi lng cụng vic - S lng cc: cc ti tr P7 cỏch tim tr 23.5m - ng kớnh cc 1400mm - Chiu di cc: 79.85m tớnh t mt t t nhiờn - Chiu di ng vỏch: 55.3m ng kớnh ngoi 1400mm Tin thi cụng: Tin thi cụng c trỡnh by ph lc Cụng vic khoan s c tin hnh liờn tc sut c ngy S t chc hin trng: S t chc hin trng cho cụng tỏc cc khoan nhi nh sau: 4/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin STT Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ H v tờn Kinh nghim (nm) V trớ Ghi chỳ Nguyn Anh Tun Giỏm c iu hnh 0965222345 Nguyn Hu Vinh KS Cu 0943678399 Nguyn Xuõn Lc KS qun lý cht lng 0982743645 Nguyn Minh Quang A KS Vt liu 0938952906 Nguyn c An KS Mỏy 0982816968 Nguyn Minh Quang B KS o c 0935504508 Lờ Vn Minh Cỏn b an ton lao ng Thit b v nhõn lc: 4.1 Cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi: Danh mc thit b v nhõn lc cho mt i thi cụng in hỡnh Thi cụng cc khoan nhi nh sau: Nhiu i thi cụng s m nhim thi cụng ti mt s v trớ cựng mt lỳc Chi tit v thit b v nhõn lc s c np riờng K s kim tra v phờ duyt trc tin hnh cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi Bng 4.1 Danh mc thit b thi cụng cc khoan nhi S TT Tờn thit b Mụ t Ghi chỳ lng Mỏy khoan Leffer C.sõu khoan ti a 75 ( h ng vỏch m 1 cỏi v khoan n CD K khoan ln nht -52m) 2.0m Mỏy khoan RCD C.sõu khoan ti a 85 HY-500 m 1 cỏi (Khoan tip chiu K khoan ln nht sõu ti CDTK) 2.0m Loi 50T bỏnh xớch Cn cu cỏi Chiu di cn 13 m Mỏy xỳc thu lc Mỏy xỳc 0.4~0.7 m3 cỏi Mỏy phỏt Diesel 220KVA cỏi Sng lc bựn 4-6 inches 7.5 KW cỏi Sng lc cỏt inches cỏi Bm chỡm 45 KW cỏi Bm chỡm 25 KW cỏi Mỏy ct thộp Ln nht 32 mm cỏi 10 Mỏy un thộp Ln nht 32 mm cỏi 11 Mỏy nộn khớ p sut 7kgf/cm2 cỏi in D phũng lm sch dung dch bentonite lm sch dung dch bentonite 5/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ 12 ng Tremie D= 273mm, L= 90m b 13 Gu khoan Leffer D=1400mm cỏi 14 Gu vột RCD D=1200mm cỏi 16 ng vỏch li D=1400mm, t=19mm 17 Thựng Bentonite 45 m3 cỏi 18 Thựng cha nc 15~ 20 m3 cỏi 19 20 cha Mỏy trn 1.2 m3 Bentonite Xe chuyn Bờ m3 tụng 55,3m cỏi cỏi 21 Phu Bờ tụng 1.0 m3 v 3m3 cỏi tu theo iu kin hin trng ũi hi Bờ tụng 22 ễ tụ chuyn 10~15t cỏi chuyn t khoan 23 Mỏy hn 23 KVA cỏi 24 Dng c thớ nghim bentonite L/S thớ nghim bentonite 25 Cõn t trng cỏi thớ nghim bentonite 26 Phu o nht cỏi thớ nghim bentonite 27 ng o hm lng cỏt cỏi kim tra hm lng cỏt 28 Giy qu b thớ nghim bentonite 29 Thit b chiu sỏng L/S Bng 4.2 TT Cỏc loi T trng Giỏm sỏt Th lnh ngh (1) Th lnh ngh (2) S lng cụng nhõn thi cụng cc khoan nhi S Mụ t Ghi chỳ lng kim soỏt t i thi cụng Kim tra mt bentonite v cung cp ben sch Cho cụng tỏc khoan, lm sch h khoan v Bờ tụng Cho cụng tỏc gia cụng v lp t lng thộp 1 5 4.2 Bm va ng sonic: Nh thu s trỡnh danh mc thit b v nhõn lc K s kim tra theo Mu hng dn Bng 4.3 Danh mc thit b cho cụng tỏc Bm va ng sonic 6/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin TT Tờn thit b Mỏy nộn khớ Mỏy bm va Mỏy trn va Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Mụ t 7kg/cm2 m3/gi, ỏp sut 5kg/cm2 150 lớt, 750W S lng 1 Ghi chỳ Lm sch ng vi ng 1 Bng 4.4 TT Cỏc loi T trng Th lnh ngh Th thụng thng S lng cụng nhõn Bm va ng sonic S Mụ t Ghi chỳ lng kim soỏt t i thi cụng bm va 5 Cỏc loi vt liu: 5.1 Cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi Danh mc cỏc loi vt liu yờu cu nh sau Bng 5.1 Danh mc vt liu cho thi cụng cc khoan nhi Vt liu Din gii Chi tit Ghi chỳ Ct thộp SD390 Vinakyoei Bờ tụng Bentonite Loi D2 n ng thộp ng sonic 30Mpa n ng D=114.3mm, ng D=60.5mm Vt liu cha trờn cụng trng s c cỏch vi mt t v c che ph trỏnh ma v bi bn 5.2 Bm va ng sonic Danh mc cỏc loi vt liu yờu cu nh sau: Bng 5.2 Danh mc vt liu Bm va ng sonic Vt liu Din gii Chi tit Ghi chỳ Xi mng PCB40 Bm va xi mng Ghi chỳ: Va cho cụng tỏc bm va, s s dng va ximng S tin hnh thit k cp phi va, trn th v thớ nghim nộn cng di s giỏm sỏt ca K s T Bn bỏo cỏo s c trỡnh cho K s phờ duyt trc tin hnh cụng tỏc bm va Quy trỡnh thi cụng 6.1 Cụng tỏc thi cụng cc khoan nhi: 7/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ 6.1.1 Quy trỡnh cỏc cụng vic thi cụng cc khoan nhi Trỡnh t cụng vic Huy ng Mụ t cụng tỏc kim tra v nghim thu * Nghim thu huy ng thit b v nhõn lc nh v tim cc * Nghim thu trc c tim cc B trớ mỏy khoan * Nghim thu v trớ khoan (tim cc) Khoan, h ng vỏch bng mỏy leffer Khoan bng RCD n chiu sõu TK Lm sch h khoan ln * Nghim thu trc c tim cc, v trớ casing v dc * Nghim thu kho sỏt cao ca nh casing * Nghim thu o cao ỏy h khoan (chiu sõu khoan) * Nghim thu tng chu lc (c tớnh ca t mi cc) * Nghim thu dung dch bentonite * Kim tra ng kớnh gu khoan (ng kớnh h khoan) * Kim tra tc khoan (thi gian khoan v thuc tớnh ca t khoan) * Nghim thu cao ỏy h khoan (chiu sõu khoan) * Nghim thu dung dch betonite Gia cụng lng thộp Lp t lng thộp Lp t ng Tremie 10 11 * Nghim thu gia cụng lng thộp * Nghim thu chiu di ni ca mi mi ni * Nghim thu o cao nh lng thộp (kim tra chiu di treo lng thộp) * Nghim thu chiu di ng tremie v iu kin mi ni Lm sch h khoan ln Kim tra cht lng ỏy h khoan t * Nghim thu cao ỏy cc (chiu sõu khoan) * Nghim thu dung dch betonite * Nghim thu cao ỏy cc (chiu sõu khoan) * Nghim thu lng ỏy h khoan v dung dch bentonite Bựn lng c ly lờn nhiu nht cú th Kt qu thớ nghim ca dung dch t * Nghim thu kim soỏt ng tremie (ỏy ng tremie phi thp hn 2m so vi mt bờ tụng) * Nghim thu cao nh bờ tụng * Thớ nghim ti hin trng cho bờ tụng cp v ly mu thớ nghim nộn 12 bờ tụng di nc 13 Thớ nghim siờu õm * Thuyt minh s c trỡnh riờng 14 Bm va ng sonic * Chi tit s c din gii phn mc khỏc 15 Hi ng nghim thu 6.1.2 Din gii quy trỡnh thi cụng cc khoan nhi Huy ng Trc tin hnh cụng tỏc khoan, tt c cỏc thit b v cụng nhõn s c K s T tin hnh kim tra 8/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Cỏc chng ngi vt trờn mt t hay di mt t s c d b bng mỏy xỳc hay thit b khoan khỏc Cao mc nc ngm s c xỏc nh chớnh xỏc ti hin trng trc tin hnh cụng tỏc thi cụng cc hoc bng h khoan tm nh ca bentonite m bo phi cao hn cao mc nc ngm cao nht ti thiu 2m ti mi thi im thi cụng nh v tim cc Trc tiờn tim cc s c ỏnh du v c Trc c T nghim thu Trc c nh v tim cc s c tin hnh bi mỏy ton c t im mc ó chp thun hoc mc thi cụng m s c xỏc nh di s giỏm sỏt ca K s V trớ tim cc s c nh v cho mi cc trc tin hnh khoan B trớ mỏy khoan - Trc khoan, mỏy khoan phi c bo dng v hnh th m bo khụng b trc trc quỏ trỡnh khoan - Cn khoan phi c iu chnh cho thng ng, nghiờng ca cn khoan khụng dc vt quỏ 1% hoc tuõn theo cỏc qui nh ca KSTV - vng ngang ca cn khoan cng nh l ca gu khoan khoan khụng c vt quỏ 2.5cm Khoan v h ng vỏch bng mỏy khoan Leffer Chun b dung dch bentonite Chun b dung dch Bentonite: Cỏc thit b lu thụng dung dch bentonite s c lp t nh sau Bơm Mỏy trụn Bentonite Bơm Bơm Trc tin hnh khoan, dung dch betonite a vo lm n nh h khoan s c chun b v thớ nghim phự hp vi tiờu chun ca D ỏn Trng lng riờng Dng c ỏp dng: Cõn cht lng Ch tiờu: 1.05 1.15 g/cm3 9/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ nht Dng c ỏp dng: Phu o nht Ch tiờu: 18 45 giõy Hm lng cỏt Dng c ỏp dng: ng o hm lng cỏt Ch tiờu: nh hn % pH Dng c ỏp dng: Giy qu Ch tiờu: Lc ct Dng c ỏp dng: dng c o lc ct Ch tiờu: 20 30 mg/cm2 (1 phỳt) 50 100 mg/cm2 (10 phỳt) Kim tra dung dch bentonite nh sau: Trc tin hnh khoan Khong n ting/ln qua trỡnh khoan Hon thnh cụng tỏc khoan Sau thay th dung dch betonite ti im u vo v bm Trc bờ tụng Cỏc b cha lu thụng dung dch bentonite s c kim tra kp thi quỏ trỡnh thi cụng cc v cỏc cht lng b nh cỏt hay bựn s c loi trit Khoan v h ng vỏch bng mỏy khoan Leffer Mc ớch ca vic s dng ng vỏch l bo v cho tng a cht bờn di mt t trỏnh st l gõy trng lng ca cỏc thit b nng v cng bo v cho h khoan nc bựn trờn mt t ng kớnh ngoi ca ng vỏch l 1400mm Chiu di ca ng ng vỏch l 55,3m ng ng vỏch c thit k v tớnh toỏn riờng, s c K s kim tra trc lp t i vi cỏc cc thi cụng trờn cn, nh ca ng ng vỏch phi cao hn nn thi cụng ớt nht l 1500mm chiu di u khoan leffer cú th thao tỏc h ng vỏch Tim ca ng ng vỏch s c xỏc nh t im dn ca tim cc v bng mỏy ton c t im thi cụng kho sỏt, v thng ng s c kim tra bng nivụ nc Sau lp t ng ng vỏch, v trớ tim ca ng ng vỏch v thng ng s c kim tra bi Giỏm sỏt ca K s t Dung sai ln nht ca nghiờng ng ng vỏch l 1% on ng vỏch u tiờn c thit k cỏc rng ct thun tin vic h ng vỏch Cỏc on ng vỏch c thit k vi chiu di 6m thun tin thi cụng Chi tit quỏ trỡnh h ng vỏch nh sau: S dng mỏy khoan Leffer kt hp mụ men xon v lc ộp thng ng ộp on ng vỏch th nht xung chiu sõu 4.5m nh ng vỏch cao hn mt t t nhiờn 1.5m Tin hnh cu on ng vỏch th 2, hn ni vi on ng vỏch th nht Sau hn xong, cht lng mi hn s c kim tra v chp thun bi k s t Dựng mỏy khoan leffer tip tc ộp h ng vỏch th xung 10/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Cụng tỏc khoan (n chiu sõu thit k) bng mỏy khoan RCD Sau khoan h ng vỏch ti chiu sõu 50m ( t ỏy b tr n ỏy ng vỏch) bng mỏy khoan leffer Tin hnh khoan tip chiu sõu cũn li bng mỏy khoan RCD Kim soỏt thng ng quỏ trỡnh khoan bng qu di hay mỏy ton c Trong quỏ trỡnh khoan, theo dừi cỏc a tng v ghi chộp cn thn kim tra a tng thc t di s giỏm sỏt ca K s, dung dch betonite s c thớ nghim theo quy trỡnh nờu trờn di s giỏm sỏt ca K s t ng kớnh ca gu (c bit l ca li ct) s c kim tra trc khoan Cỏc b cha lu thụng dung dch bentonite s c kim tra kp thi quỏ trỡnh thi cụng cc v cỏc cht lng b nh cỏt hay bựn s c loi trit Xỏc nh tng chu lc Xỏc nh tng chu lc bng mt theo t khoan lờn t h khoan di s giỏm sỏt ca K s, cú s tham kho bỏo cỏo kho sỏt a cht Chiu sõu khoan s c xỏc nh bng thc o cú treo vt nng C bn, chiu sõu l khoan khụng c ln hn chiu sõu l khoan bn v thi cụng 25cm nhng cú th theo quyt nh ca T hin trng K s t s giỏm sỏt chiu sõu khoan Nu chiu sõu thc t ca tng chu lc khụng tng ng vi kt qu khoan kho sỏt a cht v thit k ca cc, bin phỏp x lý chiu sõu khoan s c lm theo hng dn ca K s, vớ d nh tng chiu sõu o v chiu di ca cc Lm sch h khoan v thay th dung dch bentonite 12/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Sau hon thnh cụng tỏc khoan, kộo nh gu khoan lờn khong một, tip tc bm t 30 60 phỳt v sinh h khoan Sau lm sch ỏy, chiu sõu ca h khoan s c o li di s giỏm sỏt ca K s - Rỳt ng khoan lờn kim tra ỏy h khoan, nu lng cn vt quỏ gii hn cho phộp thự phi thi li bng bm hỳt ỏy: Mỏy bm chỡm s c t theo ng Tremei cỏch ming vỏch khong n 15 một, sau ú bentonite s c bm vo b cha Trong quỏ trỡnh bm, lng bentonite l khoan s thiu ht v thp i, vỡ vy bentonite mi s phi c bm b sung liờn tc vo l khoan t phớa trờn ming ng vỏch Va sột ln bựn c bm hỳt l khoan s c a b lng v qua mỏy lc cỏt tỏi s dng Sau kim tra dung dch bentonite theo quy trỡnh trờn, chiu sõu h khoan s c o li Chiu dy lng cũn li s c xỏc nh Vic thớ nghim mu dung dch h khoan s c ly mu ti nh, gia v ỏy h khoan bng dng c ly mu S cu to ca dng c ly mu ny c th hin hỡnh di õy v dng c ny s c s dng biu din cho khoan cc th c K s phờ duyt cui cựng V thớ nghim dung dch bentonite cui cựng s c tin hnh di s chng kin ca K s T quang treo thép d12 nắp có lề 150 tôn 3mm lề đai để móc 350 quang treo dụng cụ 100 ống nhựa PVC D100 dày 5mm côn thu 100x76 mm 76 van chiều Hỡnh 7: S dng c ly mu thớ nghim Bentonite 13/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Gia cụng lng thộp: - - - - - - Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Lng thộp s c gia cụng theo bn v thi cụng c phờ duyt Vic b trớ thộp c v vũng thộp gia cng c th hin bn v thi cụng Cỏc thộp ch c hn vi cỏc vũng thộp gia cng m bo hỡnh dỏng v s n nh ca lng thộp Cỏc vũng thộp theo thit k c buc vi cỏc thộp ch bng dõy thộp buc ng sonic s c c nh bng vic liờn kt vi vũng thộp gia cng, v trớ c th c ch rừ bn v thi cụng ng Sonic s c kộo di trờn cao ct u cc mt khong thớch hp cú th tin hnh thớ nghim siờu õm thi gian sm nht, (7 ngy sau bờ tụng) m khụng cn o kt cu v x lý u cc Vic ny s c ch rừ trờn bn v thi cụng (Thớ nghim siờu õm s c tin hnh trc o kt cu v x lý u cc trỏnh thớ nghim khụng thnh cụng vỡ gõy nh hng ti ng sonic hoc vt cn ng sonic) Phn ng sonic bờn trờn cao ct cc s c gi bng khung thộp tm thi gi khong cỏch gia cỏc ng sonic khụng b thay i quỏ trỡnh h lng thộp v Bờ tụng Sau gia cụng, tt c cỏc lng thộp s c K s t nghim thu Vic gia cụng lng thộp cn c tin hnh riờng r vi cụng tỏc khoan Trc tin hnh cụng tỏc khoan cc, vic gia cụng lng thộp cho cc khoan ú phi c hon thnh v nghim thu bi K s t Tờn ca nh cung cp thộp gia cụng lng thộp cn c ghi li c th trờn biờn bn nghim thu v chi nht mt nh cung cp c ỏp dng cho cc khoan nhi ca mi tr/m Trong quỏ trỡnh gia cụng, thộp v lng thộp gia cụng s c gi cỏch ly vi mt t Bói cha thộp v lng thộp cng s c cỏch ớt nht l 30cm so vi mt t v bao ph bi mt tm bo v ma v bi Sai s cho phộp cho gia cụng v lp t lng thộp nh sau : Khong cỏch gia cỏc ct thộp ch : 10mm Khong cỏch gia cỏc ct thộp : 20mm Kớch thc lng thộp : 10mm Chiu di lng thộp : 50mm Lp t lng thộp: - - Lng thộp s c lp t tng on mt vo h khoan Cỏc mi ni ca mi thộp dc s c c nh bng phng phỏp hn trỏnh lng thộp b ri xung ỏy l khoan Cn chỳ ý m bo an ton cho on ni Lng thộp s c lp t tng on mt vo l khoan bng cu Vic ni cỏc lng thộp s c thc hin bng bulong cúc, mi ct ch c ni bng bulong cúc kt hp hn ớnh bo v lng thộp khụng ri quỏ trỡnh lp t Chiu di ca cỏc thộp ghộp ni s tuõn theo chiu di tiờu chun c phờ duyt trờn bn v thi cụng V cỏc thộp v trớ mi ni s c lp t ỳng n sau ni lng thộp ng thi, ng sonic cng c hn ni vi bng 14/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin - - Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ mng sụng Ht sc chỳ ý trỏnh lm h hi lng thộp nõng bng cn cu v khụng b ri lng thộp quỏ trỡnh hn ni Trong quỏ trỡnh lp t lng thộp, chiu di mi ni v thộp s c K s T nghim thu thng ng ca lng thộp quỏ trỡnh lp t c kim soỏt bng qu di theo ớt nht l hng Sau hon thnh lp t ton b cỏc on lng thộp, cao nh ng vỏch s c xỏc nh li vi s chng kin ca Trc c T V chiu di thộp treo t nh ng vỏch s c tớnh toỏn da trờn cao nh lng thộp thit k v cao nh ng vỏch ó c xỏc nh Sau ú thộp treo s c gia cụng vi chiu di v hỡnh dỏng chớnh xỏc v c hn vo nh ca thộp ch ca lng thộp trờn cựng Sau lp t thộp treo, lng thộp s c h xung t t n cao thit k v nú s c t nh ng vỏch bng thộp treo Lp t ng tremie - - Sau lp t lng thộp, ng tremie s c lp t bờ tụng di nc Chiu di ca mi on ng lp t s c lp t v tng chiu di s c K s T nghim thu Trong quỏ trỡnh lp t ng tremie, kim tra cht ch mi ni gia cỏc on ng nh bu lụng xit cht hay tỡnh trng ca giong 10 Kim tra ln cui chiu sõu h khoan v lng cỏt bentonite - Sau lp t ng tremie, chiu sõu h khoan s c xỏc nh di s chng kin ca K s T Bựn lng s tip tc c ly nhiu nht cú th Tin hnh kim tra hm lng cỏt bentonite Tip tc thay th dung dch bentonite n kim tra hm lng cỏt [...]... thit k 50m (t ỏy b tr n ỏy ng vỏch) 14000 5200 1000 super T girder 1500 300 1120 5400 6000 2nd casing EL bentonite 5580 bentonite 1st casing 11/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin 5 Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Cụng tỏc khoan (n chiu sõu thit k) bng mỏy khoan RCD Sau khi khoan h ng vỏch ti chiu sõu 50m ( t ỏy b tr n ỏy ng vỏch) bng mỏy khoan leffer Tin hnh khoan tip chiu sõu cũn li bng mỏy khoan. .. t khoan lờn t h khoan di s giỏm sỏt ca K s, cú s tham kho bỏo cỏo kho sỏt a cht Chiu sõu khoan s c xỏc nh bng thc o cú treo vt nng C bn, chiu sõu l khoan khụng c ln hn chiu sõu l khoan trong bn v thi cụng 25cm nhng cú th theo quyt nh ca T vn hin trng K s t vn s giỏm sỏt chiu sõu khoan Nu chiu sõu thc t ca tng chu lc khụng tng ng vi kt qu khoan kho sỏt a cht v thit k ca cc, bin phỏp x lý chiu sõu khoan. .. di ca cc 6 Lm sch h khoan v thay th dung dch bentonite 12/ 26 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Sau khi hon thnh cụng tỏc khoan, kộo nh gu khoan lờn khong 1 một, tip tc bm t 30 60 phỳt v sinh h khoan Sau khi lm sch ỏy, chiu sõu ca h khoan s c o li di s giỏm sỏt ca K s - Rỳt ng khoan lờn kim tra ỏy h khoan, nu lng cn vt quỏ gii hn cho phộp thự phi thi ra li bng bm hỳt... sinh Tim cầu Cần Thơ Mép ngoài cầu Cần thơ Out line of Can Tho bride Công trường đang thi công Center line of Can Tho bride Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ MT BNG CễNG TRNG KHI KHOAN Contener 23/ 26 15000 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ CT NGANG CễNG TRNG KHI KHOAN P7 Center line of Can Tho bride Tim cầu Cần Thơ 14000 Steel pipe... bi K s tng ng 22/ 26 23500 4500 11350 1650 10500 4500 Fence Rào chắn Road signs Biển báo Công trường đang thi công 4000 11000 Yard for Fabrication Re-bar Cage Bãi gia công lồng thép 62088 45000 EL: 1.06 EL: 1.06 10000 CIP pile Cọc thử pond Ao P7 POND 16450 embankment / Đắp tạo MB Crane C?u Drilling Lefer Khoan Lefer Steel pipe D114, d=3.5mm Thép ống DK 114, d=3.5mm pond Ao pond Ao 3725 P8 EL: 1.2 Tank... Can Tho bride Công trường đang thi công Center line of Can Tho bride EL: Exiting 1.06 pier Trụ hiện tại CIP pile Cọc thử P7 embankment / Đắp tạo MB Working area for test PC pile pond Ao pond Ao 3725 10500 4500 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ MT BNG CễNG TRNG KHI TH TNH TI Contener 25/ 26 15000 Nh thu: Cụng ty u t xõy dng Quyt Tin Bin phỏp thi cụng cc khoan nhỡ CT... vt liu) v mỏy khoan 4 Tai nn giao thụng TT 5 Tai nn lng trc Tai nn v in Hnh ng phũng nga - Trc khi bt u thi cụng cc, t chc hp vi cỏc nhõn viờn liờn quan vi mc ớch gii thớch chung v ton b ni dung cụng vic cng nh thc thi cụng vic hiu qu - Ngi gỏc an ton c b trớ gn h khoan trỏnh tai nn ngó xung sau khi mỏy khoan di khi h khoan - Dõy an ton c s dng khi lm vic trờn cao nh trờn cn cu hay mỏy khoan - Xỏc... bentonite trong l khoan s thiu ht v thp i, vỡ vy bentonite mi s phi c bm b sung liờn tc vo l khoan t phớa trờn ming ng vỏch Va sột ln bựn c bm hỳt ra khi l khoan s c a ra b lng v qua mỏy lc cỏt tỏi s dng Sau khi kim tra dung dch bentonite theo quy trỡnh trờn, chiu sõu h khoan s c o li Chiu dy lng cũn li s c xỏc nh Vic thớ nghim mu dung dch trong h khoan s c ly mu ti nh, gia v ỏy h khoan bng dng c ly... cỏc mỏy múc hot ng tt Khụng khớ Trong quỏ trỡnh thi cụng cc khoan nhi, cỏc bin phỏp sau õy s c s dng gim thiu tỏc ng ti mụi trng: Thng xuyờn lm sch v ti nc cho ni t trm trn v cỏc khu vc ph tr gim thiu phỏt bi Thng xuyờn lm sch v ti nc cho mỏy trn bờ tụng Tt c cỏc ng c t trong cú th dng ngay khi khụng s dng Tt c cỏc ngun phỏt khớ thi v cỏc thit b i kốm c kim tra v duy tu u n trỏnh bi, cú... phỏp thi cụng cc khoan nhỡ Lng thộp s c gia cụng theo bn v thi cụng c phờ duyt Vic b trớ thanh thộp c v vũng thộp gia cng c th hin trong bn v thi cụng Cỏc thanh thộp ch c hn vi cỏc vũng thộp gia cng m bo hỡnh dỏng v s n nh ca lng thộp Cỏc vũng thộp ai theo thit k c buc vi cỏc thanh thộp ch bng dõy thộp buc ng sonic s c c nh bng vic liờn kt vi vũng thộp gia cng, v trớ c th c ch rừ trong bn v thi cụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công cọc khoan nhồi khoan lefer, Biện pháp thi công cọc khoan nhồi khoan lefer, Biện pháp thi công cọc khoan nhồi khoan lefer

Từ khóa liên quan