skkn một số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 5 học tốt PHÂN môn CHÍNH tả

24 419 0
  • Loading ...
1/24 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 15:44

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT PHÂN MÔN CHÍNH TẢ PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Tãegèg Vãệt ỉÛøméät tìéèg èâư õèg méâè âéuc ëè tìég tìéèg èâÛøtìư èg èâÛèm muuc đscâ gãÛùé duuc vÛøêâÛùt tìãekè èâÛâè cÛùcâ câé âéuc sãèâ Cgã bÛäc tãeku âéuc, óêu cÛàu vềkãegè tâư ùc kóèÛêèg âéuc sãèâ êâÛûã đÛut đư ơuc ỉÛøđéuc tâéâèg, vãegt tâÛ, sư û dug đư ơuc ègéâè ègư õèéùã vÛøvãegt tìéèg gãÛé tãegê PâÛâè méâè Câsèâ tÛû cù èg vớã cÛùc êâÛâè méâè kâÛùc èâư TÛäê đéuc, TÛäê ỉÛø m vÛêè, Lệè tư ø vÛøcÛâu, gãúê câé ègư ã đéuc câãegm ỉóèâ đư ơuc méâè Tãegèg Vãệt ỉÛøcéâèg cuu cÛàè tâãegt tìéèg gãÛé tãegê, tư d vÛøâéuc tÛäê Ơ Ûtãeku âéuc ìãêèg êâÛâè méâè Câsèâ tÛû céù vx tìs véâcù èg ëè tìég Vì đÛâó ỉÛøgãÛã đéÛ tâ câégt tìéèg ëù tììèâ âìèâ tâÛø èâ kó èÛêèg câsèâ tÛû câé âéuc sãèâ Nâãệm vuâÛâè méâè Câsèâ tÛû ỉÛøgãúê âéuc sãèâ èÛém vư õèg cÛùc ë tÛéc câsèâ tÛû vÛøâìèâ tâÛø èâ cÛùc kó èÛêèg câsèâ tÛû, èéùã ìéäèg âơè ỉÛøèÛêèg ỉư uc vÛøtâéùã ëu vãegt đúèg tãegèg Vãệt vÛêè âéùÛ, tãegèg Vãệt câkè mư uc Bêè cÛâ đéù êâÛâè méâè Câsèâ tÛû céø è ìè è câé âéuc sãèâ tsèâ cÛkè tâÛäè, câsèâ xÛùc, céù éùc tâÛkm mó, béàã dư ỡèg ỉéø èg óêu ëù tãegèg Vãệt vÛøcâư õvãegt củÛ tãegèg Vãệt Vì vÛäó êâÛâè méâè Câsèâ tÛû céù vx tìs ëè tìég tìéèg méâè tãegèg Vãệt èéùã ìãêèg vÛøcÛùc méâè âéuc kâÛùc èéùã câg T èâãêè tâư uc tegâãệè èÛó, âãệè tư ơg âéuc sãèâ vãegt sÛã ỉéãã câsèâ tÛû céø è ìÛgt êâékbãegè Wéàèg tâờ ã èÛêm âéuc èÛø ó NgÛø èâ GãÛùé duuc tãegê tuuc tâư uc âãệè Câỉ tâx ség06-CT/TW củÛ Béä Câsèâ tìx vềcäc vÛäè đéäèg âéuc tÛäê vÛøỉÛø m tâ tÛgm gư ơèg đÛ đư ùc ÂéàCâs Mãèâ ; Câỉ tâx ség33/2006/CT-TTg củÛ Tâủ tư ớèg Câsèâ êâủ vềcâégèg tãêu cư uc vÛøkâÛéc êâuuc bệèâ tâÛø èâ tscâ tìéèg GãÛùé duuc gÛéè vớã cäc vÛäè đéäèg "ÂÛã kâéâèg" ; cäc vÛäè đéäèg méãã tâÛàó céâgãÛùé ỉÛøtÛgm gư ơèg đÛ đư ùc vềtư éuc vÛøsÛùèg tÛ ; êâéèg tìÛø é tâã đ "XÛâó dư g tìư èg âéuc tâÛâè tâãệè, âéuc sãèâ tscâ cư uc" WekèÛâèg cÛé câÛgt ỉư ơg dÛ âéuc, méãã gãÛùé vãêè cÛàè êâÛûã tư éäc ỉÛäê s ègâó, tư gâãêè cư ùu, sÛùèg tÛ tìéèg ëù tììèâ dÛ âéuc Wégã vớã âéuc sãèâ ỉớê 5, t cÛùc em đÛõ đư ơuc ìè è ỉệè vềcâsèâ tÛû cÛùc ỉớê dư ớã èâư èg èegu kâéâèg d tìì đư ơuc vãệc ìè è câsèâ tÛû ỉớê vÛøở èâÛøtâì sẽdÛãè đegè tìèâ tìÛg cÛùc em vãegt sÛã, đéuc sÛã, âãeku sÛã Mgè kâÛéc êâuuc đư ơuc tìèâ tìÛg èÛø ó, gãÛùé vãêè cÛàè êâÛûã céù bãệè êâÛùê ìè è ỉệè kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû câé âéuc sãèâ đekèÛâèg cÛé câÛgt ỉư ơg âéuc tÛäê èéùã câg vÛøcâÛgt ỉư ơg méâè câsèâ tÛû èéùã ìãêèg Câsèâ vÛäó tìéèg èÛêm âéuc èÛø ó téâã đÛõcâé, ègâãêè cư ùu đề tÛø ã : "Méät ségbãệè êâÛùê gãúê âéuc sãèâ ỉớê âéuc tégt êâÛâè méâè Câsèâ tÛû" Tâ êâư ơèg êâÛùê dÛ âéuc câư ơèg tììèâ tâÛó sÛùcâ mớã, muuc tãêu củÛ dÛ câsèâ tÛû ỉÛøìè è ỉệè kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû vÛøkó èÛêèg ègâe câé âéuc sãèâ kegt âơ ìè è ỉệè méät ségkó èÛêèg sư û dug tãegèg Vãệt vÛøêâÛùt tìãekè tư d câé âéuc sãèâ, mở ìéäèg végè âãeku bãegt cäc ségèg, céè ègư ã, géùê êâÛàè âìèâ tâÛø èâ èâÛâè cÛùcâ céè ègư ã mớã Tâ óêu cÛàu củÛ câư ơèg tììèâ, âéuc sãèâ cgã ỉớê êâÛûã đÛut óêu cÛàu bÛûè vềcâsèâ tÛû èâư sÛu : 1/ Với tả đoạn : - Ngâe - vãegt, èâớ - vãegt méät đéÛ tìscâ tư øbÛø ã tÛäê đéuc âéÛëc tư øcÛùc vÛêè bÛûè kâÛùc céù èéäã dg êâùâơ vớã câủ đãekm âéuc tÛäê củÛ méãã tàè, vớã đéädÛø ã kâéÛûèg 100 câư õ(tãegèg) - Âéuc sãèâ cÛàè vãegt câư õđúèg mÛãu, đúèg câsèâ tÛû, kâéâèg mÛéc ëù ỉéãã / bÛø ã, đÛut tégc đéävãegt tìg bìèâ 90 câư õ/ 15 êâút 2/ Với tả âm vần : - Néäã dg cÛùc bÛø ã tÛäê câsèâ tÛû Ûâm, vÛàè ỉÛøéâè ỉÛ ë tÛéc vãegt méät ség câư õèâư c / k ; g / gh ; ng / ngh vÛøtãegê tuuc vãegt đúèg cÛùc tư øcéù Ûâm, vÛàè, tâÛèâ dễ vãegt sÛã câsèâ tÛû dé Ûûèâ âư ởèg củÛ cÛùcâ êâÛùt Ûâm đxÛ êâư ơèg CÛùc cÛëê Ûâm, vÛàè, tâÛèâ dễỉÛãè đư ơuc ỉệè vãegt géàm : + Pâuâm đÛàu : l / n ; tr / ch ; s / x ; r / d / gi + VÛàè : an / an ; ăn / ăng ; ân / âng ; en / eng ; uôn / uông ; ơn / ơng; iên / iêng ; ăc / ăt ; ât / âc ; uôt / uôc ; ut / uc ; ơt / ơc ; iêt / iêc ; ên / ênh ; êt / êch ; im / iêm ; iu / iêu ; vÛàè câư ùÛ Ûâm câsèâ o / ô + TâÛèâ : hỏi / ngã : sẻ / ; nghó / nghỉ ; giã / giả ; bổng / ; mải / ; - Vềâìèâ tâư ùc, cÛùc Ûâm, vÛàè, tâÛèâ dễỉÛãè đư ơuc ỉệè vãegt tâéâèg ë èâư õèg kãeku bÛø ã tÛäê kâÛùc èâÛu 3/ Về tả viết hoa : Ô è ỉệè cÛùcâ vãegt âéÛ câsèâ tÛû têè ègư ã, têè đxÛ ỉs Vãệt NÛm, têè ègư ã, têè đxÛ ỉs èư ớc ègéÛø ã Bư ớc đÛàu ìè è ỉệè đekâéuc sãèâ céù óù tâư ùc cÛùcâ vãegt âéÛ têè ìãêèg tékcâư ùc, dÛèâ âãệu, gãÛûã tâư ởèg, ââè câư ơèg, NâÛäè tâư ùc đư ơuc tÛàm ëè tìég củÛ vÛgè đề èêè ègÛó tư øđÛàu èÛêm âéuc, téâã đÛõđãều tìÛ, kâÛûé sÛùt cÛùc bÛø ã vãegt câsèâ tÛû củÛ 33 âéuc sãèâ ỉớê téâã đÛèg dÛ đekèÛém đư ơuc ỉéãã câsèâ tÛû êâékbãegè củÛ ỉớê vÛøcủÛ tư ø èg âéuc sãèâ đektư øđéù céù bãệè êâÛùê kâÛéc êâuuc CÛùc bÛø ã kâÛûé sÛùt cuutâek: Câsèâ tÛû (ègâe - vãegt) : + BÛø ã Việt Nam thân yêu (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 6) + BÛø ã Lương Ngọc Quyến (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 17) Câsèâ tÛû (èâớ - vãegt) : + BÛø ã Thư gửi học sinh (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê Méät, tìÛèg 26) Kết khảo sát qua 99 : STT Số lượng lỗi Số lượng Tỉ lệ % Kâéâèg céù ỉéãã èÛø é 06 6,0 Tư ø1 - ỉéãã 12 12,1 Tư ø3 - ỉéãã 26 26,3 Tư ø6 - 10 ỉéãã 35 35,4 Tìêè 10 ỉéãã 20 20,2 Q tâégèg kêcÛùc ỉéãã củÛ âéuc sãèâ, téâã èâÛäè tâÛgó ségỉéãã mÛøcÛùc em mÛéc êâÛûã èâãều èâÛgt (kekcÛû âéuc sãèâ kâÛù, gãéûã) đéù ỉÛø: ỉéãã Ûâm cgã (c - t, n ng, n - nh ) ; ỉéãã Ûâm đÛàu (ch - tr, s - x, d - gi ) ; ỉéãã cÛùc vÛàè kâéù (uôc uôt, oan - oang, yêt - iêt, uyên - iên , êt - êch ) bêè cÛâ céø è céù ỉéãã tâÛèâ âéûã, ỉéãã tâÛèâ ègÛõ, SÛu kâã tìm âãeku, téâã tâÛgó tìéèg ëù tììèâ vãegt câsèâ tÛû âéuc sãèâ Tãeku âéuc tâư èg mÛéc êâÛûã èâãều ỉéãã vÛøtÛ céù tâekcâãÛ ỉÛø m bÛ ỉéÛ ỉéãã bÛûè sÛu : - Léãã câsèâ tÛû dé kâéâèg èÛém vư õèg câsèâ tư u(Léãã èÛø ó tâư èg gÛëê kâã vãegt cÛùc êâuâm đÛàu èâư : d / gi, tr / ch, ng / ngh, s / x ) - Léãã câsèâ tÛû dé kâéâèg èÛém vư õèg cÛgu tìúc tãegèg Vãệt - Léãã câsèâ tÛû dé vãegt tâ ỉéãã êâÛùt Ûâm đxÛ êâư ơèg âéÛëc dé kâéâèg èÛém vư õèg câsèâ Ûâm Bêè cÛâ đéù, âéuc sãèâ câư Û céù đéäèg vÛøtâÛùã đéä đúèg đÛéè tìéèg vãệc ìè è câsèâ tÛû kâã vãegt, cÛùc em céø è ỉơ ỉÛø , tâãegu tÛäê tìg, cÛku tâÛû, câư õ vãegt xÛgu ; èâãều kâã céø è dé cÛùc em câư Û âãeku ègâóÛ củÛ tư ø , câư Û èâớ đÛàó đủ ë tÛéc vãegt câsèâ tÛû Vs duu: ngành nghề -> nghành ngề, mơ ước -> mơ ướt Tìéèg méät đÛgt èư ớc tâégèg èâÛgt, cù èg câg méät ègéâè ègư õtâì bÛé gãờcũèg céù èâãều êâư ơèg ègéâè kâÛùc èâÛu vớã èâư õèg cÛùcâ êâÛùt Ûâm kâÛùc èâÛu dư tìêè sở méät câsèâ tÛû câg Wãều èÛø ó đÛõdÛãè đegè èâư õèg ỉéãã câsèâ tÛû đÛëc tìư èg câé tư ø èg kâu vư uc WÛëc bãệt đégã vớã đxÛ bÛø è tỉèâ tÛ ỉÛøèơã tÛäê tìg dÛâè tư øcÛùc tỉèâ kâÛùc tìéèg èư ớc èêè êâư ơèg ègéâè cũèg ìÛgt kâÛùc èâÛu WÛâó cũèg ỉÛøđãều kãệè kâéù kâÛêè tìéèg vãệc ìè è câsèâ tÛû câé âéuc sãèâ Rãêèg đxÛ êâư ơèg tÛ tâì âÛó mÛéc cÛùc ỉéãã Ûâm đÛàu (ch - tr, d -gi, s - x), Ûâm cgã c - t, n - ng, vÛàè êt - êch, it - ich , tâÛèâ âéûã, tâÛèâ ègÛõ Vs duu: Cây tre -> che, tranh - > chanh, mít -> mích, giòn giã -> dòn dã, mặt trời -> mặt chời, gỗ tếch -> gỗ tết, NgéÛø ã ìÛ cũèg céù méät ségègêè èâÛâè kâÛùc Ûûèâ âư ởèg kâéâèg st tớã vãệc vãegt sÛã câsèâ tÛû củÛ âéuc sãèâ èâư : GãÛùé vãêè câư Û câú óù tâư uc âãệè ègêè tÛéc câé bÛø ã câsèâ tÛû tâ kâu vư uc, tư ùc ỉÛøcâư Û câú óù đegè ỉéãã câsèâ tÛû êâékbãegè củÛ tư ø èg vù èg èéù gÛéè câÛët vớã cÛùc êâư ơèg ègư õ, kâã âư ớèg dÛãè câsèâ tÛû céø è sơ sÛø ã, câư Û êâÛâè tscâ kó cÛùc tư økâéù, câư Û gãÛûã tâscâ đÛàó đủ, ìéõìÛø èg èâư õèg tư økâéù tìéèg bÛø ã Tư øèâư õèg đÛëc đãekm tìèâ âìèâ tìêè, bÛûè tâÛâè téâã đÛõcéù èâãều s ègâó, ègâãêè cư ùu, tâư uc âãệè cÛùc bãệè êâÛùê đekìè è kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû èâÛèm èÛâèg cÛé câÛgt ỉư ơg âéuc tÛäê củÛ âéuc sãèâ PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tìéèg tâư uc teg, ỉéãã câsèâ tÛû tãegèg Vãệt ìÛgt đÛ dÛg Tìư ớc đÛâó đekkâÛéc êâuuc cÛùc âãệè tư ơg câsèâ tÛû củÛ âéuc sãèâ, tÛ dư tìêè sở ỉÛøâéuc sãèâ vãegt đúèg câsèâ tÛû tâì êâÛûã êâÛùt Ûâm đúèg, èâư èg tư øèÛêm 2000 tìở ỉÛ sở èêu tìêè ỉÛød óù câs, kâéâèg tâektâư uc âãệè céù Ûûèâ âư ởèg củÛ êâư ơèg ègư õ kâÛùc èâÛu VÛäó đekvãegt đúèg (èâư èg vÛãè téâè tìég bÛûè sÛéc đxÛ êâư ơèg) êâÛûã âãeku đư ơuc tư øègư õđéù (vÛêè âéùÛ đéuc êâÛûã cÛé), êâÛûã èâìè tâÛgó tư øègư õđéù đekvãegt đúèg Wéù ỉÛøsư uxgt âãệè củÛ tư øtìéèg ègư õcÛûèâ WekkâÛéc êâuuc èâư õèg ỉéãã câsèâ tÛû câé âéuc sãèâ tâì tìư ớc âegt óêu cÛàu gãÛùé vãêè êâÛûã êâÛùt Ûâm câkè, câsèâ xÛùc, êâÛùt Ûâm tâ tãegèg đxÛ êâư ơèg Bêè cÛâ đéù gãÛùé vãêè cÛàè êâÛûã câú óù : - Lâè ỉâè èâÛéc èâở câé âéuc sãèâ céù óù tâư ùc vãegt đúèg câsèâ tÛû, đúèg kscâ cỡvì èét câư õỉÛøèegt ègư ã Vãegt cÛkè tâÛäè, vãegt đúèg ỉÛøtâekâãệè tâÛùã đéä óêu megè câư õvãegt, gãư õgìè sư utâégèg èâÛgt vềmÛët câư õvãegt tìéèg cÛû èư ớc vÛøtéâè tìég ègư ã đéuc - TÛäê êâÛùt Ûâm đúèg PâÛùt Ûâm đúèg đư ơuc âãeku ỉÛøêâÛùt Ûâm tâ câkè, céù êâÛùt Ûâm đúèg tâì mớã vãegt đúèg - câsèâ tÛû Tãegèg Vãệt ỉÛøcâsèâ tÛû gâã Ûâm - CéggÛéèg èâớ tư ø èg câư õméät Kó èÛêèg ègéâè ègư õđéø ã âéûã êâÛûã đÛut đegè mư ùc tư éäèg cÛé Nâãều tìư èg âơ câsèâ tÛû kâéù ë ë tÛéc âéÛëc "me" - CÛùcâ tégt èâÛgt ỉÛøêâÛûã kãêè tìì, èâÛãè èÛ âéuc èâớ tư ø èg tìư èg âơ - Nâãều tìư èg âơ câsèâ tÛû céù tâekkâÛùã ëùt tâÛø èâ ë tÛéc êâékëùt đơè gãÛûè céù sở ègư õÛâm Méät ségkâÛùc céù tâekkãekm tìÛ bÛèèg cÛùc "me" câsèâ tÛû NâờcÛùc ë tÛéc, cÛùc "me" sẽgãúê tÛ âéuc èâÛèâ âơè vÛøkâã cÛàè céù tâekkãekm tìÛ ỉÛ cÛùcâ vãegt củÛ mìèâ Các biện pháp tiến hành : Biện pháp rèn tả lớp : Tư øđÛàu èÛêm sÛu kâã kâÛûé sÛùt câÛgt ỉư ơg ỉớê, téâã đÛõêâÛùt âãệè ìÛ èâư õèg em vãegt sÛã câsèâ tÛû èâãều Kâã sÛéê xegê câéã ègéàã, téâã câé èâư õèg em đéù ègéàã èâư õèg câéãmÛøtéâã dễtâ déõã, dễkãekm tìÛ âéÛëc ègéàã cÛâ èâư õèg em vãegt câư õđe, âéuc kâÛù gãéûã Téâã céggÛéèg tÛêèg tâờ ã gãÛè âư ớèg dÛãè cÛùc em ègéàã đúèg tư tâeg, cÛùcâ tììèâ bÛø ó bÛø ã vãegt câé ìéõìÛø èg, sÛucâ đe a) Hướng dẫn học sinh viết tả đoạn, : Wekâư ớèg dÛãè âéuc sãèâ vãegt câsèâ tÛû đéÛ, bÛø ã céù kegt ëû tégt, téâã đÛõ Ûùê dug méät ségbãệè êâÛùê èâư sÛu : - Gãúê âéuc sãèâ èÛém đư ơuc âéÛëc èâớ ỉÛ đư ơuc èéäã dg đéÛ, bÛø ã cÛàè vãegt - Gãúê âéuc sãèâ èâÛäè xét vềcÛùc âãệè tư ơg câsèâ tÛûđÛùèg câú óù tìéèg bÛø ã vÛøtÛäê vãegt tìư ớc èâư õèg tìư èg âơ dễvãegt sÛã - Tékcâư ùc câé âéuc sãèâ vãegt bÛø ã tâ đúèg tégc đéäë đxèâ - CâÛgm, câư õÛ bÛø ã vãegt câé âéuc sãèâ KâÛâu âư ớèg dÛãè âéuc sãèâ sư ûÛ ỉéãã cũèg ỉÛøkâÛâu âegt sư ùc ëè tìég, GãÛùé vãêè cÛàè gãúê âéuc sãèâ âãeku cÛgu tìúc củÛ Ûâm tãegt tãegèg Vãệt Vì âéuc sãèâ kâéâèg âãeku cÛgu tìúc èéäã béä củÛ Ûâm tãegt tãegèg Vãệt èêè cÛùc em tâư èg vãegt tâư ø Û âéÛëc tâãegu céè câư õ Vs duu: - "quét nhà" âéuc sãèâ vãegt "quyét nhà" - "khúc khuỷu" âéuc sãèâ vãegt "khúc khủy" - "ngoằn ngoèo" âéuc sãèâ vãegt "ngoằn ngèo" Tìéèg tìư èg âơ èÛø ó, gãÛùé vãêè êâÛûã êâÛâè tscâ câé âéuc sãèâ tâÛgó : - Tãegèg "quét " tìéèg tư ø" quét nhà" êâÛàè vÛàè géàm céù Ûâm đệm "u", Ûâm câsèâ "e", Ûâm cgã ỉÛø"t" Vì vÛäó âéuc sãèâ vãegt "quyét" ỉÛøtâư ø Û céè câư õ "y" - Tãegèg "khuỷu" tìéèg tư ø"khúc khuỷu" céù êâÛàè vÛàè géàm Ûâm đệm "u", Ûâm câsèâ "y" vÛøÛâm cgã ỉÛø'u" Vì vÛäó èegu âéuc sãèâ vãegt "khủy" ỉÛøtâãegu céè câư õ"u" tâekâãệè Ûâm cgã - Tãegèg "ngoèo" tìéèg tư ø"ngoằn ngoèo" céù êâÛàè vÛàè géàm Ûâm đệm 'o", Ûâm câsèâ "e" vÛøÛâm cgã "o" Vì vÛäó èegu âéuc sãèâ vãegt 'ngèo" tâãegu céè câư õ"o" tâekâãệè Ûâm đệm b) Hướng dẫn học sinh làm tập tả âm, vần : Téâã đÛõÛùê dug méät ségbãệè êâÛùê èâư : - Gãúê âéuc sãèâ èÛém vư õèg óêu cÛàu củÛ bÛø ã tÛäê bÛèèg cÛùcâ câé âéuc sãèâ đéuc tâÛàm ìéàã tììèâ bÛø ó ỉÛ óêu cÛàu bÛø ã tÛäê, gãÛùé vãêè gãÛûã tâscâ tâêm câé ìéõèegu tâÛgó cÛàè tâãegt Tékcâư ùc câé âéuc sãèâ tâư uc âãệè ỉÛø m mÛãu méät êâÛàè củÛ bÛø ã tÛäê đekcÛû ỉớê èÛém đư ơuc óêu cÛàu củÛ bÛø ã tÛäê đéù Vs duu: Û) Méãã céät tìéèg bÛûèg dư ớã đÛâó gâã méät cÛëê tãegèg câỉ kâÛùc èâÛu Ûâm cgã n âÛó ng ÂÛõó tìm èâư õèg tư øègư õcâư ùÛ cÛùc tãegèg đéù tìÛêè dÛâè ìÛêè ỉư tìÛêèg dÛâèg ìÛêèg ỉư ơèg Mẫu : trăn trở / ánh trăng b) Tâã tìm èâÛèâ : CÛùc tư øgơ tÛû Ûâm tâÛèâ céù Ûâm cgã ng Mẫu : oang oang c) Tìm cÛùc tư øỉÛùó tâ èâư õèg kââè vÛàè gâã tư ø èg éâtìéèg bÛûèg sÛu: Ûè - Ût Ûèg - Ûc éâè - éât éâèg - éâc - ut g - uc Mẫu : man mát, khang khác - Kâã tékcâư ùc âéuc sãèâ tâư uc âãệè bÛø ã tÛäê, gãÛùé vãêè câé âéuc sãèâ ỉÛø m vãệc cÛù èâÛâè âéÛëc tâ cÛëê, tâ èâéùm, câé âéuc sãèâ bÛùé cÛùé kegt ëû bÛèèg èâãều âìèâ tâư ùc kâÛùc èâÛu GãÛùé vãêè céù tâektìÛé đékã vớã âéuc sãèâ, sư ûÛ ỉéãã câé âéuc sãèâ âéÛëc tékcâư ùc đekâéuc sãèâ géùê óù câé èâÛu, đÛùèâ gãÛù èâÛu tìéèg ëù tììèâ ỉÛø m bÛø ã Cgã cù èg gãÛùé vãêè sơ kegt, tékèg kegt óù kãegè âéuc sãèâ - BÛø ã tÛäê tìÛéc ègâãệm : Vư ø Û đektÛ âư ùèg tâú câé cÛùc em, vư ø Û đekgãúê cÛùc em èÛâèg cÛé câÛgt ỉư ơg âéuc tÛäê Néäã dg cÛùc bÛø ã tÛäê tìÛéc ègâãệm bÛùm sÛùt cÛùc óêu cÛàu củÛ tư ø èg bÛø ã âéuc tìéèg sÛùcâ Tiếng Việt séèg âìèâ tâư ùc bÛø ã tÛäê tâì ìÛgt đÛ dÛg Q vãệc tâư uc âÛø èâ cÛùc bÛø ã tìÛéc ègâãệm èÛø ó, âéuc sãèâ céù tâektư ệè tÛäê èâãều èéäã dg âéuc tÛäê èâÛèm âãeku kãegè tâư ùc vÛøtâÛø èâ tâÛ âơè cÛùc tâÛé tÛùc tâäc méät kóèÛêèg đÛõâéuc, tư ệè tÛäê đư ơuc kâÛû èÛêèg gãÛûã tâscâ, èâÛäè xét, sÛéê xegê óù tìéèg méät cÛâu, âéÛëc méät đéÛ, méät bÛø ã ègÛéè Vs duu: * Khoanh tròn vào chữ trước chữ viết tả: a Chim b Chim sẻ c Giải lụa d Dải lụa e Ngộ ngónh g Ngộ nghónh * Điền chữ Đ vào ô trống trước chữ viết tả chữ S vào ô trống trước chữ viết sai tả: Rau muốn Rau muống Chải chuốc Chải chuốt Giặc quần áo Giặt quần áo * Nối tiếng cột A với tiếng cột B để tạo thành từ viết tả: A B bênh trái bên vực bện tật bệnh tóc lên đênh lênh xuống c) Rèn kó nghe cho học sinh : Dé êâÛûã tâÛó đékã gãÛùé vãêè câủ èâãệm èêè èâư õèg ègÛø ó đÛàu èÛêm cÛùc em câư Û ëu vớã cÛùcâ êâÛùt Ûâm củÛ téâã èêè đÛõdÛãè đegè vãegt sÛã èâãều ỉéãã câsèâ tÛû tâéâèg tâư èg Vì tâegtéâã đÛõdÛø èâ ìÛ âÛã tàè đÛàu đekgãúê cÛùc em ègâe đư ơuc cÛùcâ êâÛùt Ûâm câkè, câú tìég vÛø é cÛùc tãegèg tâéâèg tâư èg Vs duu: (Đôi) mắt - mắc (cửi), (đi) lên - lênh (đênh) Buồn (vui) - buồng (chuối), nghỉ (hè) - (suy) nghó (Cây) tre - che (chở), sung (sướng) - xung (quanh) d) Đọc viết chậm, quen dần dẫn đến viết tốc độ : Tìéèg èâư õèg tãegt câsèâ tÛû củÛ cÛùc tàè âéuc đÛàu, téâã âư ớèg dÛãè tỉ mỉ cÛùcâ vãegt cÛùc câư õkâéù Kâã đéuc, téâã đéuc câÛäm âơè sé vớã óêu cÛàu, đéuc ìéõ ìÛø èg, êâÛùt Ûâm câkè, sÛu đéù èÛâèg dÛàè tégc đéätâ đúèg óêu cÛàu 10 e) Hướng dẫn học sinh hiểu nghóa từ qua tả nghe - viết tả nhớ - viết : Tìéèg gãờcâsèâ tÛû ègâe - vãegt, tìư ớc kâã vãegt bÛø ã vÛø é vở, téâã đéuc téÛø è bÛø ã méät ỉư ơut câé âéuc sãèâ ègâe Kâã đéuc gãÛùé vãêè cÛàè êâÛùt Ûâm ìéõìÛø èg, tégc đéä vư ø Û êâÛûã vÛøêâÛûã đéuc bÛèèg gãég ỉãêè êâư ơèg ègư õđektÛ đãều kãệè câé âéuc sãèâ câú óù đegè èâư õèg âãệè tư ơg câsèâ tÛû cÛàè vãegt đúèg CéggÛéèg gãúê âéuc sãèâ âãeku èéäã dg bÛø ã câsèâ tÛû, âư ớèg dÛãè âéuc sãèâ èâÛäè xét cÛùc âãệè tư ơg câsèâ tÛû cÛàè câú óù tìéèg bÛø ã Tékcâư ùc câé cÛùc em ỉệè vãegt èâư õèg tư ødễ vãegt sÛã câsèâ tÛû tìêè bÛûèg céè âéÛëc èâÛùê Q đéù téâã gãúê câé cÛùc em bãegt cÛùcâ êâÛâè tscâ tư ø , êâÛâè bãệt ègâóÛ củÛ tư øđéù, cÛàè tâãegt ỉÛø đÛët tư øđéù tìéèg cÛâu vÛêè cuutâekđekâéuc sãèâ âãeku tâÛgu đÛùé âơè Vs duu: Wekvãegt đúèg tư ø"gãư õ", téâã gãúê âéuc sãèâ âãeku ègâóÛ bÛèèg cÛùcâ êâÛâè tscâ : giữ = gi + + ngã (~) GãÛûã tâscâ : Giữ : (giữ gìn, giữ trẻ, giữ nước) Giữ có nét nghóa chăm sóc bảo vệ Dữ : (chó dữ, thú dữ, dội) Dữ có nét nghóa bạo Wekâéuc sãèâ êâÛâè bãệt ìéõègâóÛ âơè, tÛ céù tâekđÛët cÛâu céù tư øđéù : NâÛâè dÛâè tÛ ëegt giữ vư õèg èềè đéäc ỉÛäê, tư udé Tìéèg ìư ø èg céù èâãều tâú Wégã vớã èâư õèg cÛâu vÛêè dÛø ã, gãÛùé vãêè céù tâekđéuc câé âéuc sãèâ ègâe vãegt tư ø èg cuum tư ø(cuum tư øÛgó êâÛûã dãễè đÛut méät óù èâéû) Méãã cÛâu âÛó cuum tư ø đư ơuc đéuc ỉÛàè : đéuc ỉÛàè đÛàu câÛäm ìÛõã, đéuc èâÛéc ỉÛ méät ỉÛàè câé âéuc sãèâ kxê vãegt tâ tégc đéä ë đxèâ ỉớê GãÛùé vãêè kâéâèg èêè đéuc ëù câÛäm, 11 ỉÛø m gãÛùè đéÛ èéäã dg tâéâèg bÛùé củÛ cÛâu, kâéâèg èêè đéuc tư ø èg tư øìãêèg ỉẻ èâư vÛäó âéuc sãèâ sẽtâãegu câéãdư ègư õègâóÛ đekxÛùc đxèâ cÛùcâ vãegt Cgã cù èg, gãÛùé vãêè đéuc téÛø è bÛø ã ỉÛàè cgã câé âéuc sãèâ séÛùt ỉéãã Vs duu: BÛø ã câsèâ tÛû "Déø èg kãèâ ëuêâư ơèg" (SÛùcâ Tãegèg Vãệt 5, tÛäê tìÛèg 65) WéÛ vãegt céù cÛâu vÛêè dÛø ã, gãÛùé vãêè cÛàè đéuc ègÛét ìÛ tư ø èg cuum tư ø đekâéuc sãèâ vãegt : "Vẫn có giọng hò ngân lên / không gian có mùi chín,/ mái xuồng vừa cập bến / có tiếng trẻ reo mừng,/ sau lưng tôi,/ tiếng giã bàng vừa ngưng lại / giọng đưa em lại cất lên " (Theo NGUYỄN THI) Tìéèg gãờcâsèâ tÛû èâớ - vãegt, gãÛùé vãêè tékcâư ùc câé âéuc sãèâ éâè ỉÛ đéÛ, bÛø ã cÛàè vãegt tìư ớc kâã vãegt bÛèèg cÛùcâ gé méät, âÛã âéuc sãèâ đéuc tâäc ỉéø èg tìư ớc ỉớê ; cÛùc âéuc sãèâ kâÛùc èâÛkm tâ Âư ớèg dÛãè câé âéuc sãèâ èâÛäè xét vềcÛùc âãệè tư ơg câsèâ tÛû cÛàè câú óù ìéàã tÛäê vãegt tìư ớc vÛø é bÛûèg céè âéÛëc gãÛgó èâÛùê èâư õèg ỉéãã dễvãegt sÛã câsèâ tÛû NgéÛø ã ìÛ téâã cũèg ìÛgt câú tìég đegè vãệc câÛgm vÛøcâư õÛ bÛø ã câsèâ tÛû Méãã gãờcâsèâ tÛû, téâã tâư èg câé câÛgm méät ségbÛø ã củÛ âéuc sãèâ Wégã tư ơg đư ơuc câé câÛgm bÛø ã méãã gãờỉÛø : Nâư õèg âéuc sãèâ đegè ỉư ơut đư ơuc câÛgm bÛø ã; èâư õèg âéuc sãèâ âÛó mÛéc ỉéãã, cÛàè đư ơuc ìè è cÛëê tâư èg xêè Q câÛgm bÛø ã, téâã sẽcéù đãều kãệè đekìút ìÛ èâư õèg èâÛäè xét vÛøèêu âư ớèg kâÛéc êâuuc ỉéãã câsèâ tÛû câé cÛû ỉớê SÛu kâã câÛgm bÛø ã xéèg câé méät ségâéuc sãèâ, vãệc sư ûÛ ỉéãã vÛøcâé âéuc sãèâ tư ukãekm tìÛ bÛø ã céù tâektâư uc âãệè tâ méät tìéèg âÛã cÛùcâ sÛu : - GãÛùé vãêè vãegt téÛø è béä bÛø ã câsèâ tÛû tìêè bÛûèg (bÛø ã céù tâekđư ơuc câkè bx sÛüè tìêè bÛûèg gÛgê, bÛûèg ëó) âéÛëc câãegu bÛèèg mÛùó câãegu ỉêè 12 mÛø è âìèâ, câỉ dÛãè cÛùcâ vãegt èâư õèg câư õdễ sÛã câsèâ tÛû đekâéuc sãèâ ìÛøséÛùt bÛø ã ỉÛø m củÛ mìèâ - GãÛùé vãêè đéuc tư ø èg cÛâu, céù câỉ dÛãè cÛùcâ vãegt èâư õèg câư õdễ sÛã câsèâ tÛû đekâéuc sãèâ tư ÛøséÛùt bÛø ã củÛ mìèâ, sÛu đéù đékã câé bÛ đekgãúê èâÛu séÛùt ỉéãã tìéèg bÛø ã Kâã âư ớèg dÛãè âéuc sãèâ ỉÛø m bÛø ã tÛäê câsèâ tÛû Ûâm, vÛàè, gãÛùé vãêè cÛàè cÛêè cư ù vÛø é đÛëc đãekm êâÛùt Ûâm vÛøtâư uc tegvãegt câsèâ tÛû củÛ tư ø èg âéuc sãèâ âéÛëc èâéùm âéuc sãèâ ỉớê mìèâ đekcâé bÛø ã tÛäê èâéû tâscâ âơ câé âéuc sãèâ, gãúê âéuc sãèâ èÛém vư õèg óêu cÛàu củÛ bÛø ã tÛäê, gãúê âéuc sãèâ câư õÛ méät êâÛàè củÛ bÛø ã tÛäê ỉÛø m mÛãu, tékcâư ùc câé âéuc sãèâ ỉÛø m bÛø ã vÛøbÛùé cÛùé kegt ëû, câư õÛ bÛø ã Về âìèâ tâư ùc cÛùc Ûâm, vÛàè, tâÛèâ dễ ỉÛãè đư ơuc ỉệè vãegt tâéâèg ë èâư õèg kãeku bÛø ã tÛäê sÛu : + Wãềè Ûâm, vÛàè vÛø é câéã tìégèg âéÛëc đãềè tâÛèâ tìêè câư õcâư Û đÛùèâ dÛgu tâÛèâ tìéèg cÛâu, đéÛ vÛêè âéÛëc bÛø ã vÛêè Vs duu: Tìm méät vÛàè céù tâekđãềè vÛø é cÛû câéãtìégèg dư ớã đÛâó : Chăn trâu, đốt lửa đồng Rạ rơm ít, gió đông nh Mải mê đuổi d Củ khoai nướng để ch thành tro + Wãềè tãegèg vÛø é câéãtìégèg tìéèg cÛâu, đéÛ vÛêè âéÛëc bÛø ã vÛêè Vs duu: Tìm tãegèg céù vÛàè "uyên" tâscâ âơ vớã méãã éâtìégèg sÛu : Chỉ có hiểu Biển mênh mông nhường Chỉ có biển biếât đâu, đâu 13 + Câé tãegèg tâscâ âơ đekâéÛø è câỉèâ đéÛ vÛêè, bÛø ã vÛêè Vs duu: Tìm tãegèg mở đÛàu bÛèèg ch âéÛëc tr vÛø é tư ø èg câéã tìégèg đekâéÛø è câỉèâ đéÛ vÛêè sÛu : Mỗi câu hát bà thường đưa tới câu (1) ngày xưa, dần dà, (2) (3) ngày (4) mưa, có mưa (5) nắng, có nắng Nào tôm cất vó, bống thổi cơm, cò (6), mèo (7) cau Sao tôm (8) khó ? Sao bống bé tí mà ngoan ? Sao cò lại vất vả ? Sao mèo thích (9) cau ? Hình bà yêu bống nhất, bà thương cò ! + Tìm tư øêâùâơ vớã âìèâ tâư ùc câsèâ tÛû vÛøègâóÛ đÛõcâé Vs duu: Tìm cÛùc tư øègư õcéù tãegèg câư ùÛ vÛàè gâã tìéèg bÛûèg sÛu : ât ơt ãêt âc ơc ãêc + PâÛâè bãệt cÛùc câư õvãegt đúèg câsèâ tÛû vớã cÛùc câư õvãegt sÛã câsèâ tÛû Vs duu: Tìm èâư õèg tư øègư õèÛø é vãegt đúèg câsèâ tÛû : a chanh chua b tranh c chiến tranh d lanh chanh e chanh giành g cỏ tranh h nhà tranh i chanh chấp âéÛëc : Tìm èâư õèg tư øègư õèÛø é vãegt sÛã câsèâ tÛû : Û quý báu b hổ báo c tố cáo d cáu kỉnh e thuộc làu g mào gà h mào xanh i nhào nát + Tìm èâư õèg tãegèg tâscâ âơ vớã méãã éâtìégèg céù tâÛèâ âéûã âÛó tâÛèâ ègÛõ Lòch sử ngắn 14 Thấy điểm kết môn Lòch cháu thấp quá, ông - Ngày ông học, ông toàn Thế mà điểm Cháu suy : 9, điểm 10 môn Lòch sử kết môn Lòch sử cháu có 5,5 ? Cháu đáp : - Nhưng thời ông học lòch sử ngắn + NgéÛø ã ìÛ gãÛùé vãêè céù tâekđư Û ìÛ méät ségdÛg bÛø ã tÛäê câsèâ tÛû kâÛùc èâÛu đekgãúê âéuc sãèâ tÛäê vÛäè dug cÛùc kãegè tâư ùc đÛõâéuc, ỉÛø m ëu vớã vãệc sư û dug tư øtìéèg vÛêè cÛûèâ cuutâekèâư : Bài tập chọn lọc : Câé tư øtâscâ âơ tìéèg ègéÛëc đơè đekđãềè vÛø é câéã tìégèg tìéèg cÛâu sÛu : a) Em bé uống (sửa, sữa) b) Đôi đế (dày, giày) c) Sau con, chò trông thật (xinh, sinh) d) Lan thích nghe kể đọc (truyện, chuyện) e) Trời nhiều gió heo lại (may, mây) Bài tập điền khuyết : Wãềè vÛø é câéãtìégèg : s / x : san ẻ, ẻ gỗ, uất khẩu, uất ươn / ương : l ., tiền l ., v vấn, v thở an / ang : g tấc, tim g , miên m ., mênh m + ÂS céù tâekgâã vÛø é séktÛó câsèâ tÛû cÛùc ỉéãã câsèâ tÛû tâư èg mÛéc vÛø cÛùcâ sư ûÛ èâư õèg ỉéãã Ûgó Wéùù cũèg ỉÛøméät cÛùcâ đekgãúê cÛùc em kâÛéc êâuuc dÛàè èâư õèg ỉéãã câsèâ tÛû củÛ mìèâ g/ Sửa lỗi tả theo nhóm : 15 WekêâÛùt â cÛé âơè tãèâ tâÛàè tư ugãÛùc âéuc tÛäê củÛ cÛùc em, téâã céø è Ûùê dug bãệè êâÛùê sư ûÛ ỉéãã câsèâ tÛû tâ èâéùm Téâã câãÛ cÛùc âéuc sãèâ tâư èg âÛó mÛéc cù èg ỉéÛ ỉéãã câsèâ tÛû tâÛø èâ méät èâéùm vÛødù èg ègÛó têè ỉéãã câsèâ tÛû đéù đÛët têè câé èâéùm (èâéùm vãegt âéÛ, èâéùm Ûâm đÛàu, èâéùm Ûâm cgã ) Méãã èâéùm sẽdé méät em céù âéuc ỉư uc kâÛù, gãéûã tìéèg ỉớê êâuutìÛùcâ Dư ớã sư u gơ óù, dÛãè dÛét củÛ gãÛùé vãêè, èâéùm tìư ởèg sẽâư ớèg dÛãè cÛùc bÛ tìéèg èâéùm êâÛùt âãệè cÛùc ỉéãã câsèâ tÛû tìéèg bÛø ã vãegt vÛøcù èg cÛùc bÛ tâégèg èâÛgt cÛùcâ sư ûÛ cÛùc ỉéãã đéù CÛùc èâéùm sẽtâã đ vớã èâÛu đekxéùÛ đư ơuc têè èâéùm (tư ùc ỉÛøkâã mÛøségỉéãã âÛó mÛéc đÛõgãÛûm âơè méät èư ûÛ) vÛøèâéùm èÛø é xéùÛ đư ơuc têè èâéùm tìư ớc tâì sẽđư ơuc bãeku dư ơèg tìư ớc ỉớê vÛøsẽcéù gãÛûã tâư ởèg củÛ ỉớê, củÛ gãÛùé vãêè âéÛëc củÛ âéäã êâuèâ NgéÛø ã ìÛ téâã céø è câú tìég ìè è ỉệè kâÛû èÛêèg êâégã âơ cÛùc âÛø èâ đéäèg ègâe, èâìè, êâÛùt Ûâm câkè, èâớ vÛø vãegt Tìéèg méät tàè câỉ céù méät tãegt câsèâ tÛû, vớã tâờ ã gãÛè st éûã èÛø ó téâã tâư èg câú óù èâãều âơè đegè cÛùc em óegu đekêâÛùt âãệè, sư ûÛ câư õÛ kxê tâờ ã ë kâÛâu ỉệè vãegt tìêè bÛûèg céè Kâéâèg èâư õèg tâeg, ègÛó cÛû kâã gãÛûèg èâư õèg méâè âéuc kâÛùc, téâã cũèg tâư èg xêè ỉư u óù èâÛéc èâở cÛùc em cÛùcâ vãegt câé đúèg câsèâ tÛû Néùã câg, t câãÛ ìÛ cÛùc bãệè êâÛùê èâư vÛäó, èâư èg tìéèg tâư uc teg, ègư ã gãÛùé vãêè êâÛûã céù sư ukegt âơ âÛø ã âéø Û, cÛâè đégã vÛøvÛäè dug cÛùc bãệè êâÛùê méät cÛùcâ ỉãèâ âéÛut, sÛùèg tÛ tù ó tâ tư ø èg âéÛø è cÛûèâ cuutâekvì cũèg kâéâèg tâekcéù méät bãệè êâÛùê èÛø é ỉÛøvÛ èÛêèg cÛû Muuc đscâ cgã cù èg đÛâó ỉÛøìè è câé cÛùc em tsèâ cÛkè tâÛäè, tììèâ bÛø ó bÛø ã âéuc, bÛø ã ỉÛø m sÛùèg sủÛ, sÛucâ, đe, gâã câéê đÛàó đủ vÛøcâsèâ xÛùc Wekvãệc ìè è kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû kâéâèg ỉÛgè tâờ ã gãÛè âéuc cÛùc méâè âéuc kâÛùc, téâã đÛõđềìÛ cÛùc bãệè êâÛùê ìè è câsèâ tÛû èâÛø 16 Biện pháp rèn tả nhà: NgÛó tư øđÛàu èÛêm âéuc téâã đÛõóêu cÛàu méãã em êâÛûã céù méät ëekè ìè è câsèâ tÛû èâÛø Cư ù sÛu méãã tãegt âéuc TÛäê đéuc, téâã dÛëè cÛùc em èâÛø vãegt ỉÛ méät đéÛ tâ ë đxèâ đekìè è câư õvãegt vÛøgâã èâớ tư ø , èâÛgt ỉÛøméät ségtư økâéù tìéèg bÛø ã SÛu méãã tãegt Câsèâ tÛû, èâư õèg em vãegt sÛã ỉéãã èÛø é êâÛûã vãegt ỉÛ vÛø é èÛø ó èâư õèg ỉéãã củÛ èâư õèg câư õđéù, méãã câư õ - déø èg Wégã vớã èâư õèg em céù đãekm câsèâ tÛû dư ớã tâì êâÛûã câéê ỉÛ téÛø è béä bÛø ã câsèâ tÛû đéù Nâãệm vuÛø ó đư ơuc céã èâư ỉÛøméät êâÛàè củÛ bÛø ã tÛäê vềèâÛø Wegè bkã âéuc sÛu, tìéèg gãờtì bÛø ã téâã sẽkãekm tìÛ téÛø è béä cÛùc ìè è câsèâ tÛû, têè dư ơèg kxê tâờ ã èâư õèg em đÛõtâư uc âãệè đÛàó đủ vÛøcéù tãegè béä đéàèg tâờ ã èâÛéc èâở, êâêbìèâ èâư õèg em câư Û tâư uc âãệè tégt NgéÛø ã ìÛ téâã céø è âư ớèg dÛãè, vÛäè đéäèg cÛùc em tìm đéuc tâêm tìéèg sÛùcâ gãÛùé kâéÛ, tìệè tâãegu èâã, bÛùé câs đekcÛùc em tâäc vÛøèâớ tâêm cÛùc tư ø Tư øđéù kâã vãegt, cÛùc em sẽst mÛéc ỉéãã câsèâ tÛû âơè vÛøcÛâu vÛêè cũèg tìéâã câÛûó, ìéõègâóÛ âơè Tìéèg tâờ ã gãÛè âéuc tÛäê èâÛø , cÛùcâ tékcâư ùc âéuc tâ èâéùm cũèg ỉÛø méät bãệè êâÛùê đekìè è kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû câé âéuc sãèâ Nâư õèg èâéùm èÛø ó tâư èg géàm cÛùc em gÛàè èâÛu, céù đãều kãệè âéuc cù èg èâÛu Tìéèg méãã èâéùm, em céù âéuc ỉư uc kâÛù èâÛgt sẽêâuutìÛùcâ Méãã bkã âéuc èâÛøsẽcéù méät tãegt ìè è câsèâ tÛû, méät em sẽđéuc méät đéÛ vÛêè câé cÛùc bÛ tìéèg èâéùm vãegt, sÛu đéù cÛû èâéùm sẽmở sÛùcâ ìÛ đégã câãegu, sư ûÛ vÛøvãegt ỉÛ èâư õèg tư øđÛõ vãegt sÛã Tâờ ã kóøđÛàu, gãÛùé vãêè cÛàè tÛêèg cư èg kãekm tìÛ, tâ déõã vÛøđéäèg vãêè kxê tâờ ã SÛu èÛø ó kâã cÛùc em đÛõtâÛø èâ èegê tâì èâéùm tìư ởèg sẽcâxu tìÛùcâ èâãệm bÛùé cÛùé ỉÛ vớã ỉớê tìư ởèg tìư ớc gãờtì bÛø ã, ỉớê tìư ởèg êâÛûè Ûùèâ ỉÛ câé gãÛùé vãêè bãegt vÛø é đÛàu gãờâéuc 17 Biện pháp dùng "mẹo" để nhớ số từ khó : - WÛët cÛùc tư øtâÛø èâ cÛâu céù vÛàè đãệu đekdễèâớ : Vs duu: Tai nghe i ngắn bạn Bàn tay chữ y dài quên Hay : Cái bàn chữ cuối âm nờ (n) Cây bàng chữ cuối âm ngờ (ng) đừng quên - Me tư ơèg ùèg tâÛèâ đãệu tìéèg tư øỉÛùó : Tư øỉÛùó tãegèg Vãệt géàm âÛã tãegèg ỉâè céù sư utư ơèg ùèg tâÛèâ đãệu Méät tư øỉÛùó âÛã tãegèg cÛùc dÛgu tâÛèâ bÛé gãờcũèg cù èg méät èâéùm : huyền, ngã, nặng không, hỏi, sắc Céù tâekdÛ câé âéuc sãèâ dễdÛø èg èâớ me èÛø ó ë cÛâu ỉuuc bÛùt : CâxHuyền mÛèg nặng ngã đÛu Hỏi không sắc tâgc ỉÛgó đÛâu mÛøỉÛø èâ Tâ me èÛø ó, èegu gÛëê méät tãegèg mÛøtÛ céø è ỉư ỡèg ỉư ukâéâèg bãegt ỉÛø dÛgu tâì âÛõó tâư û tìm tư øỉÛùó vớã tãegèg đéù Negu tư økãÛ céù dÛgu huyền âéÛëc nặng tâì èéù céù dÛgu ngã Vs duu: nũng nòu, rộng rãi, lộng lẫy, sẽ, vội vã, ngộ nghónh, Negu tư økãÛ céù dÛgu sắc âéÛëc dÛgu không tâì èéù céù dÛgu hỏi Vs duu: ngớ ngẩn, vớ vẩn, sáng sủa, bảnh bao, nhỏ nhen, lanh lảnh, - Me tâ tãegèg cù èg gégc âÛó gÛàè ègâóÛ : CÛùc tãegèg cù èg gégc âÛó gÛàè ègâóÛ vớã èâÛu sẽmÛèg dÛgu cù èg èâéùm vớã èâÛu CâÛúèg âÛ : Nâéùm huyền - ngã : - cũng, - dầu, mõm - mồm Nâéùm hỏi - không - sắc : phản - ván, bảo - báo, quẳng - quăng CÛùc ỉéãã vềêâuâm đÛàu : + LÛãè ỉéäè gãư õÛ tr / ch : 18 Céù tâekdù èg me ỉÛùó Ûâm : Tìéèg tãegèg Vãệt, ch ỉÛùó Ûâm vớã cÛùc êâuu Ûâm kâÛùc (tìư ø4 tìư èg âơ ègéÛ ỉệ ỉÛùó Ûâm vớã êâuâm : trọc lóc, trụi lũi, trót lọt, trẹt lét) Nâư vÛäó, èegu gÛëê tãegèg céø è êâÛâè vÛâè gãư õÛ tr âÛó ch mÛøcéù tâekỉÛùó Ûâm vớã cÛùc êâuâm kâÛùc tâì đéù ỉÛøch (tìư ø4 ègéÛ ỉệtìêè) Vs duu: cheo leo, lanh chanh, loạng choạng, lởm chởm, + LÛãè ỉéäè gãư õÛ s / x : Me ỉÛùó Ûâm : Vs duu: bờm xờm, lòa xòa, lao xao, xích mích câư ù kâéâèg vãegt : bờm sờm, lòa sòa, lao sao, sích mích Me kegt âơ Ûâm đệm : s kâéâèg vớã vÛàè : oa, oă, oe, uê Nêè kâã gÛëê vÛàè èÛø ó tÛ êâÛûã vãegt ỉÛøx Vs duu: xoa tay, xoay xở, tóc xoăn, xoèn xóet, xuề xòa NgéÛ ỉệ: soát vé, soạn bài, kiểm soát, sửa soạn Me èâéùm ègâóÛ : Têè cÛùc tâư ùc Ûêè, đéàgèg vãegt x Vs duu: xôi, xúc xích, xà lách NgéÛø ã ìÛ gãÛùé vãêè céø è câú óù gãúê câé âéuc sãèâ èÛém vư õèg đư ơuc "ỉät câsèâ tÛû" Néäã dg củÛ "ỉät câsèâ tÛû" đư ơuc tâekâãệè tìéèg cÛùc câư õèÛø ó ỉÛø: - Kâã đư ùèg tìư ớc cÛùc ègêè Ûâm âÛø èg sÛu (vs duu: o, ô, u, uô ; a, ă, â, ơ, ư, ươ ) tâì : + Pâuâm đÛàu "cờ " đư ơuc vãegt bÛèèg céè câư õ"c" + Pâuâm đÛàu "gờ " đư ơuc vãegt bÛèèg céè câư õ"g" + Pâuâm đÛàu "ngờ" đư ơuc vãegt bÛèèg céè câư õ"ng" - Kâã đư ùèg tìư ớc cÛùc ègêè Ûâm âÛø èg tìư ớc (vs duu: i, ê, iê, e ) tâì : + Pâuâm đÛàu "cờ " đư ơuc vãegt bÛèèg céè câư õ"k" + Pâuâm đÛàu "gờ " đư ơuc vãegt bÛèèg céè câư õ"gh" + Pâuâm đÛàu "ngờ" đư ơuc vãegt bÛèèg céè câư õ"ngh" 19 Vớã èâư õèg bãệè êâÛùê tìêè, téâã đÛõâìèâ tâÛø èâ câé âéuc sãèâ tâéùã ëu vãegt đúèg câsèâ tÛû ỉớê cũèg èâư èâÛø Kâã đÛõâìèâ tâÛø èâ đư ơuc tâéùã ëu vãegt đúèg, vãegt đe, cÛùc bÛø ã vãegt vÛêè, câsèâ tÛû củÛ cÛùc em sẽtììèâ bÛø ó ìéõ ìÛø èg, sÛùèg sủÛ vÛøsÛucâ đe âơè èâãều Néù sẽtÛ ìÛ tâêm âư ùèg kâởã câé gãÛùé vãêè vÛøcũèg tÛ ìÛ èâãều âư ùèg tâú đégã vớã âéuc sãèâ, cÛùc em sẽcéù óù tâư ùc âơè tìéèg vãệc vãegt bÛø ã èéùã ìãêèg vÛøâéuc tÛäê èéùã câg Wéàèg tâờ ã cũèg tÛ câé âéuc sãèâ tsèâ tscâ cư uc âéuc tÛäê èâÛèm đÛùê ùèg vớã vãệc tâư uc âãệè êâéèg tìÛø é tâã đ "XÛâó dư g tìư èg âéuc tâÛâè tâãệè, âéuc sãèâ tscâ cư uc" Vớã sư éãỉư uc củÛ bÛûè tâÛâè cù èg vớã sư ugãúê đỡcủÛ cÛùc đéàèg ègâãệê, sư ucéggÛéèg êâÛgè đÛgu vư ơè ỉêè củÛ cÛùc em âéuc sãèâ, kegt ëû âéuc tÛäê èéùã câg vÛøkegt ëû êâÛâè méâè Câsèâ tÛû èéùã ìãêèg củÛ ỉớê téâã đÛõđư ơuc èÛâèg ỉêè ìéõìệt PHẦN III : KẾT QUẢ - BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tâégèg kêméät ségbÛø ã vãegt câsèâ tÛû cgã kóøcủÛ âéuc sãèâ đekđégã câãegu vớã kegt ëû kâÛûé sÛùt bÛè đÛàu, téâã céù kegt ëû cuutâekèâư sÛu : Các viết khảo sát : - Câsèâ tÛû (ègâe - vãegt) : + BÛø ã Chuỗi ngọc lam (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 134) + BÛø ã Về nhà xây (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 148) - Câsèâ tÛû (èâớ - vãegt) : + BÛø ã Hành trình bầy ong (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 117) Kết khảo sát qua 99 : STT Số lượng lỗi Số lượng Tỉ lệ,% 20 Kâéâèg céù ỉéãã èÛø é 27 27,3 Tư ø1 - ỉéãã 52 52,5 Tư ø3 - ỉéãã 12 12,1 Tư ø6 -10 ỉéãã 8,1 Tìêè 10 ỉéãã 0 Q kegt ëû tìêè câư ùèg téû âéuc sãèâ đÛõcéù tãegè béä ìÛgt èâãều tìéèg kâã vãegt câsèâ tÛû WÛ ségcÛùc em đÛõèÛém đư ơuc ë tÛéc vãegt câsèâ tÛû vÛøđÛõđÛut đư ơuc óêu cÛàu vềkóèÛêèg vãegt câsèâ tÛû tâ câư ơèg tììèâ ë đxèâ Tư øtâư uc tegèêu tìêè, téâã ìút ìÛ méät ségkãèâ ègâãệm sÛu : - BÛûè tâÛâè gãÛùé vãêè cÛàè tâư èg xêè âéuc tÛäê, béàã dư ỡèg đekèÛâèg cÛé kâÛû èÛêèg êâÛùt Ûâm câkè vÛøtììèâ đéä câsèâ tÛû bởã gãÛùé vãêè ỉâè ỉÛø tÛgm gư ơèg, ỉÛømÛãu câé cÛùc em âéuc sãèâ èéã tâ - CÛàè tâãegt vÛøsư û dug âơ ỉóù cÛùc êâãegu bÛø ã tÛäê câé tư ø èg ỉéÛ đégã tư ơg âéuc sãèâ đektÛêèg cư èg sư ệè tÛäê tâư uc âÛø èâ - GãÛùé vãêè cÛàè êâÛûã cg cÛgê câé âéuc sãèâ ë tÛéc vãegt câsèâ tÛû vÛø ìè è ỉệè đekcÛùc em céù kóèÛêèg, tâéùã ëu vãegt đúèg câsèâ tÛû - PâÛûã ìè è ỉệè câé âéuc sãèâ méät ségêâÛkm câÛgt ëè tìég èâư : tsèâ cÛkè tâÛäè, éùc tâÛkm mó, ; béàã dư ỡèg câé âéuc sãèâ ỉéø èg óêu tãegèg Vãệt vÛøcÛùcâ bãeku tâxtìèâ cÛûm đéù tìéèg vãệc vãegt đúèg câsèâ tÛû - Sư ukãekm tìÛ, đéâè đégc tâư èg xêè củÛ gãÛùé vãêè cù èg vớã sư éäèg vãêè, kâegè kâscâ, têè dư ơèg vÛøèâÛéc èâở kxê tâờ ã cũèg ỉÛøméät bãệè êâÛùê ëè tìég đekd tìì vÛøêâÛùt â èềèegê âéuc tÛäê èéùã câg vÛøìè è kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû èéùã ìãêèg 21 - Tìéèg ëù tììèâ gãÛûèg dÛ, méãã gãÛùé vãêè êâÛûã ỉâè ỉâè ègâãêè cư ùu, tìm téø ã, sÛùèg tÛ, vÛäè dug ỉãèâ âéÛut vÛøđékã mớã êâư ơèg êâÛùê dÛ âéuc câé êâùâơ vớã âéÛø è cÛûèâ, vớã đégã tư ơg âéuc sãèâ kâéâèg céù êâư ơèg êâÛùê èÛø é ỉÛøvÛ èÛêèg cÛû TÛ kâéâèg kâs âéuc tÛäê v tư ơã, èâeâÛø èg cũèg ỉÛøbãệè êâÛùê gãúê cÛùc em céù sư usÛó mê, âư ùèg tâú tìéèg âéuc tÛäê LÛø m đư ơuc èâư vÛäó, téâã ègâócâÛéc câÛéè vãệc dạy - học sẽđÛut âãệu ëû cÛé Tìêè đÛâó câỉ ỉÛøméät ségkãèâ ègâãệm củÛ bÛûè tâÛâè téâã ë ëù tììèâ gãÛûèg dÛ Vớã kegt ëû đÛut đư ơuc èâư vÛäó, téâã céø è êâÛûã tãegê tuuc tìm téø ã, s ègâó, tìÛé đékã, ègâãêè cư ùu đekcéù tâêm èâư õèg bãệè êâÛùê âÛó âơè, âéÛø è tâãệè âơè RÛgt méèg đư ơuc sư ugãúê đỡcủÛ cÛùc bÛ đéàèg ègâãệê đekbÛûè tâÛâè téâã ègÛø ó cÛø èg céù kãèâ ègâãệm èâãều âơè tìéèg céâèg tÛùc câêè méâè 22 Tài liệu tham khảo : + Ngễè Tâx ÂÛâ, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 5, NXB GãÛùé duuc, 2006 + LêPâư ơèg NgÛ - WéãXâè TâÛûé - LêÂư õu Tóèâ, Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB GãÛùé duuc, 2001 + Ngễè Mãèâ Tâegt, Sách giáo khoa Sách giáo viên Tiếng Việt 5, NXB GãÛùé duuc, 2006 + VéõXâè TìÛèg, Muốn viết dấu hỏi - dấu ngã, NXB Tìẻ, 1999 + Thế giới ta, CW47+48-2006 + Thế giới ta, CW50+51- 4+5/2006 + Thế giới ta, CW73-3/2008 23 24 [...]... (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 148) - Câsèâ tÛû (èâớ - vãegt) : + BÛø ã Hành trình của bầy ong (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 117) Kết quả khảo sát qua 99 bài : STT Số lượng lỗi Số lượng bài Tỉ lệ,% 20 1 Kâéâèg céù ỉéãã èÛø é 27 27,3 2 Tư ø1 - 2 ỉéãã 52 52 ,5 3 Tư ø3 - 5 ỉéãã 12 12,1 4 Tư ø6 -10 ỉéãã 8 8,1 5 Tìêè 10 ỉéãã 0 0 Q kegt ëû tìêè câư ùèg téû âéuc sãèâ đÛõcéù tãegè béä ìÛgt èâãều tìéèg kâã vãegt câsèâ... tãegèg tâscâ âơ vớã méãã éâtìégèg céù tâÛèâ âéûã âÛó tâÛèâ ègÛõ Lòch sử bấy giờ ngắn hơn 14 Thấy điểm kết môn Lòch của cháu thấp quá, ông - Ngày ông đi học, ông toàn được Thế mà bây giờ điểm Cháu suy : 9, điểm 10 môn Lòch sử kết môn Lòch sử của cháu được có 5, 5 sao đây ? Cháu đáp : - Nhưng thời ông đi học thì lòch sử ngắn hơn bây giờ ạ + NgéÛø ã ìÛ gãÛùé vãêè céù tâekđư Û ìÛ méät ségdÛg bÛø ã tÛäê câsèâ... tập trắc nghiệm Tiếng Việt 5, NXB GãÛùé duuc, 2006 + LêPâư ơèg NgÛ - WéãXâè TâÛûé - LêÂư õu Tóèâ, Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB GãÛùé duuc, 2001 + Ngễè Mãèâ Tâegt, Sách giáo khoa và Sách giáo viên Tiếng Việt 5, NXB GãÛùé duuc, 2006 + VéõXâè TìÛèg, Muốn viết đúng dấu hỏi - dấu ngã, NXB Tìẻ, 1999 + Thế giới trong ta, CW47+48-2006 + Thế giới trong ta, CW50 +51 - 4 +5/ 2006 + Thế giới trong ta,...e) Hướng dẫn học sinh hiểu được nghóa của từ qua giờ chính tả nghe - viết cũng như chính tả nhớ - viết : Tìéèg gãờcâsèâ tÛû ègâe - vãegt, tìư ớc kâã vãegt bÛø ã vÛø é vở, téâã đéuc téÛø è bÛø ã méät ỉư ơut câé âéuc sãèâ ègâe Kâã đéuc gãÛùé vãêè cÛàè êâÛùt... sủÛ, sÛucâ, đe, gâã câéê đÛàó đủ vÛøcâsèâ xÛùc Wekvãệc ìè è kó èÛêèg vãegt câsèâ tÛû kâéâèg ỉÛgè tâờ ã gãÛè âéuc cÛùc méâè âéuc kâÛùc, téâã đÛõđềìÛ cÛùc bãệè êâÛùê ìè è câsèâ tÛû ở èâÛø 16 2 Biện pháp rèn chính tả ở nhà: NgÛó tư øđÛàu èÛêm âéuc téâã đÛõóêu cÛàu méãã em êâÛûã céù méät ëekè vở ìè è câsèâ tÛû ở èâÛø Cư ù sÛu méãã tãegt âéuc TÛäê đéuc, téâã dÛëè cÛùc em về èâÛø vãegt ỉÛ méät đéÛ tâ ë đxèâ... cÛùc em đÛõtâÛø èâ èegê tâì èâéùm tìư ởèg sẽcâxu tìÛùcâ èâãệm bÛùé cÛùé ỉÛ vớã ỉớê tìư ởèg tìư ớc gãờtì bÛø ã, ỉớê tìư ởèg sẽ êâÛûè Ûùèâ ỉÛ câé gãÛùé vãêè bãegt vÛø é đÛàu gãờâéuc 17 3 Biện pháp dùng "mẹo" để nhớ một số từ khó : - WÛët cÛùc tư øtâÛø èâ cÛâu céù vÛàè đãệu đekdễèâớ : Vs duu: Tai nghe i ngắn bạn ơi Bàn tay là chữ y dài chớ quên Hay : Cái bàn chữ cuối âm nờ (n) Cây bàng chữ cuối âm ngờ... tégc đéä ë đxèâ ở ỉớê 5 GãÛùé vãêè kâéâèg èêè đéuc ëù câÛäm, 11 ỉÛø m gãÛùè đéÛ èéäã dg tâéâèg bÛùé củÛ cÛâu, kâéâèg èêè đéuc tư ø èg tư øìãêèg ỉẻ vì èâư vÛäó âéuc sãèâ sẽtâãegu câéãdư ègư õègâóÛ đekxÛùc đxèâ cÛùcâ vãegt Cgã cù èg, gãÛùé vãêè đéuc téÛø è bÛø ã ỉÛàè cgã câé âéuc sãèâ séÛùt ỉéãã Vs duu: BÛø ã câsèâ tÛû "Déø èg kãèâ ëuêâư ơèg" (SÛùcâ Tãegèg Vãệt 5, tÛäê 1 tìÛèg 65) WéÛ vãegt céù cÛâu... ơuc èÛâèg ỉêè ìéõìệt PHẦN III : KẾT QUẢ - BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tâégèg kêméät ségbÛø ã vãegt câsèâ tÛû cgã kóøcủÛ âéuc sãèâ đekđégã câãegu vớã kegt ëû kâÛûé sÛùt bÛè đÛàu, téâã céù kegt ëû cuutâekèâư sÛu : Các bài viết khảo sát : - Câsèâ tÛû (ègâe - vãegt) : + BÛø ã Chuỗi ngọc lam (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 134) + BÛø ã Về ngôi nhà đang xây (Tãegèg Vãệt 5, tÛäê I, tìÛèg 148) - Câsèâ tÛû (èâớ - vãegt)... vÛø é séktÛó câsèâ tÛû cÛùc ỉéãã câsèâ tÛû tâư ờ èg mÛéc vÛø cÛùcâ sư ûÛ èâư õèg ỉéãã Ûgó Wéùù cũèg ỉÛøméät cÛùcâ đekgãúê cÛùc em kâÛéc êâuuc dÛàè èâư õèg ỉéãã câsèâ tÛû củÛ mìèâ g/ Sửa lỗi chính tả theo nhóm : 15 WekêâÛùt â cÛé âơè tãèâ tâÛàè tư ugãÛùc âéuc tÛäê củÛ cÛùc em, téâã céø è Ûùê dug bãệè êâÛùê sư ûÛ ỉéãã câsèâ tÛû tâ èâéùm Téâã câãÛ cÛùc âéuc sãèâ tâư ờ èg âÛó mÛéc cù èg ỉéÛ ỉéãã câsèâ tÛû... 65) WéÛ vãegt céù cÛâu vÛêè dÛø ã, gãÛùé vãêè cÛàè đéuc ègÛét ìÛ tư ø èg cuum tư ø đekâéuc sãèâ vãegt : "Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên / trong không gian có mùi quả chín,/ một mái xuồng vừa cập bến / có tiếng trẻ reo mừng,/ và sau lưng tôi,/ tiếng giã bàng vừa ngưng lại / thì một giọng đưa em lại cất lên " (Theo NGUYỄN THI) Tìéèg gãờcâsèâ tÛû èâớ - vãegt, gãÛùé vãêè tékcâư ùc câé âéuc sãèâ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 5 học tốt PHÂN môn CHÍNH tả , skkn một số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 5 học tốt PHÂN môn CHÍNH tả , skkn một số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 5 học tốt PHÂN môn CHÍNH tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn