skkn một số biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi

27 856 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2016, 12:51

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON Quảng Bình, ngày 20 tháng năm 2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON Họ tên: Bùi Thị Lưu Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường mầm non Hồng Thủy Quảng Bình, ngày 20 tháng năm 2015 I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Như biết, từ ngàn xưa kinh nghiệm cha ông ta đúc kết nhiệm vụ học người phải "Tiên học lễ, hậu học văn" lễ phép nét đẹp văn hoá đặt lên hàng đầu nhìn nhận đánh giá mà thường bàn luận Trong thời đại tiếp thu nhiều văn hoá khác nên nhiều câu chuyện thương tâm đạo đức lễ giáo người, việc mà bạn nghe thấy thông tin đại chúng, sống ngày Nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường Vì thế, ngày giới nhiều trường mầ m non áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thông qua giao tiếp tích cực với người khác Ở Viêṭ nam, từ năm ho ̣c 2008-2009, Bô ̣ Giáo du ̣c- Đào ta ̣o đã phát đô ̣ng phong trào “ Xây dựng trường ho ̣c thân thiêṇ ho ̣c sinh tıć h cực”, với yêu cầ u tăng cường tham gia cách hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Trong năm nô ̣i dung thực hiêṇ có nô ̣i dung rèn luyện kỹ sống cho học sinh Về phıá các bậc cha me ̣ trẻ em quan tâm đế n viêc̣ để kích thích tính tích cực học tập trẻ, muốn học đọc học viết năm tháng học mẫu giáo, đă ̣c biệt là bậc cha mẹ có chuẩn bị vào lớp Đố i với giáo viên mầm non thường tập trung lo lắng cho những trẻ có những vấ n đề về hành vi và khả tâ ̣p trung năm tháng trẻ đến trường Đơn giản trẻ thường khả chờ đến lượt, ý lắng nghe làm việc theo nhóm, điều làm cho trẻ tập trung lĩnh hội điều cô giáo dạy! Vì vậy, giáo viên phải tốn nhiều thời gian vào đầu năm học để giúp trẻ có kỹ sống trường mầm non Nghi thức văn hóa ăn uống nét văn hóa mà thời đại công nghiệp hóa, đại hóa đươ ̣c quan tâm ý tới người biết rằng: Văn hóa ăn uống tiêu chí đánh giá nhân cánh người Vı̀ thế , trẻ cầ n đươ ̣c rèn luyê ̣n kỹ thực nghi thức văn hóa ăn uố ng Bỡi giáo dục kỹ sống cho trẻ nhiệm vụ trọng tâm làm sở cho trẻ phát triển toàn diện đủ lực đức, tài trở thành người công xây dựng đất nước giàu mạnh Qua thực tế áp dụng dạy trẻ, thực tế trường mầm non, thấy quan tâm mức tới giáo dục kỷ sống cho trẻ mẫu giáo thực chưa đầy đủ Chính mạnh dạn xin chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỷ sống cho trẻ 4-5 tuổi” để nghiên cứu 1.2 Điểm đề tài Xuất phát từ vai trò quan trọng “Giáo dục kỹ sống” trẻ, thấy việc giáo dục kỹ sống cho trẻ việc làm vô quan trọng có ý nghĩa Nhưng làm để giáo dục kỹ sống cho trẻ cách có hiệu quả? Điều không dễ dàng tất giáo viên mầm non Với đề tài biết thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều bạn đồng nghiệp ngành Với đề tài viết có điểm mới: Tôi dành quan tâm hình thành trẻ kỹ sống Giáo dục cách sống tích cực xã hội đại Giáo dục cho trẻ kỹ mang tính cá nhân xã hội nhằm giúp trẻ chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành khả thực thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi tình khác sống 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài: Việc rèn luyện kỹ sống cho trẻ nơi đâu, lúc lĩnh vực áp dụng thân giáo viên mầm non dạy lớp 4-5 tuổi nên muốn tập trung khai thác mạnh trẻ phạm vi trường mầm non Vì phạm vi đề tài áp dụng cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non II PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng trước nghiên cứu biện pháp Trong quá trıǹ h rèn kỹ sống cho trẻ nhằm thực hiêṇ tốt phong trào“ Xây dựng trường ho ̣c thân thiên-ho ̣ ̣c sinh tı́ch cực”, đã gă ̣p những thuâ ̣n lơ ̣i và khó khăn sau: Thuận lợi : Bô ̣ Giáo du ̣c- Đào ta ̣o đã phát đô ̣ng phong trào“ Xây dựng trường ho ̣c thân thiêṇ ho ̣c sinh tıć h cực” với những kế hoa ̣ch nhấ t quán từ trung ương đế n điạ phương, Phòng giáo du ̣c- Đào ta ̣o cũng đã có kế hoa ̣ch từng năm học với những biêṇ pháp cu ̣ thể để rèn kỹ sống cho học sinh mô ̣t cách chung nhấ t cho các bâ ̣c ho ̣c, chı́nh là những đinh ̣ hướng giúp giáo viên thực hiêṇ như: Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác: rèn luyện kỹ ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Trường ho ̣c nơi công tác là trường xây khang trang nên thuâ ̣n lơ ̣i viê ̣c thực hiê ̣n nô ̣i dung xây dựng môi trường giáo du ̣c sa ̣ch đep, ̣ an toàn cho trẻ Khó khăn: Về phı́a các bậc cha me ̣ trẻ em nóng vô ̣i viêc̣ da ̣y con; đó, trẻ nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, chưa biết làm toán lo lắng cách thái quá! Đồ ng thời la ̣i chiề u chuô ̣ng, cung phụng cái khiế n trẻ không có kỹ tự phu ̣c vu ̣, ý đến khâu dạy, không ý đế n ăn, uống nào, trẻ có biết sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống hay không? Và cần đồ dùng, vật dụng đó? Những đồ dùng để làm gì? Đố i với giáo viên mầm non Phong trào“ Xây dựng trường ho ̣c thân thiên, ̣ ho ̣c sinh tıć h cực” tâ ̣p trung nhiề u nô ̣i dung chung cho các bâ ̣c ho ̣c, giáo viên chưa hiể u nhiề u về nội dung phải da ̣y trẻ lứa tuổ i mầ m non những kỹ số ng bản nào, chưa biế t vâ ̣n du ̣ng từ những kế hoa ̣ch đinh ̣ hướng chung để rèn luyện kỹ sống cho trẻ mầ m non Đa số giáo viên lớn tuổ i có nhiề u kinh nghiê ̣m viê ̣c đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh còn gă ̣p nhiề u khó khăn; giáo viên trẻ tuổ i ı́t hơn, đô ̣ng, sáng ta ̣o la ̣i khó công tác bồ i dưỡng nhâ ̣n thức về nghề chưa sâu sắ c Từ những thuâ ̣n lơ ̣i và khó khăn quá trı̀nh thực hiên, ̣ đã suy nghı,̃ nghiên cứu tài liêụ để ta ̣o điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i giúp cha me ̣ da ̣y trẻ mầ m non các kỹ số ng qua đề tài: “Kinh nghiệm dạy trẻ mầ m non kỹ sống ” * Kết khảo sát thực tế : Khi chưa thực đề tài kết sau: TT Khả Số trẻ KS Đạt + Mạnh dạn tự tinh 17/30 56,6% +Kỹ hợp tác 8/30 27% +Phát âm rõ lời 17/30 56,6% +Kỹ tự lập, tự phục vụ 9/30 30% +Lễ phép 12/30 40% +Kỹ vệ sinh 18/30 60% +Kỹ thích khám phá học hỏi 16/30 53,3% +Kỹ tự kiểm soát thân 15/30 50% - Nhìn vào bảng khảo sát thấy biện pháp thông thường, chưa có biện pháp tác động chất lượng đạt trẻ mức độ trung bình yếu mức cao, số trẻ kỹ tự phục vụ hợp tác thấp Vì suy nghĩ trăn trở làm để có biện pháp hữu hiệu việc thực nâng cao hiệu cho trẻ mẫu giáo lớn - tuổi có kỹ sống đạt hiệu cao 2.2 Các giải pháp 2.2.1: Lập kế hoạch cho trẻ luyện tập thường xuyên để phát triển kỹ sống Tổ chức hoạt động cho trẻ luyện tập thường xuyên đóng vai trò chủ đạo việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Ở lứa tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi, khả tập trung ý ghi nhớ có chủ định Trẻ nhanh nhớ nhanh quên Nếu kỹ dạy trẻ không cố cách luyện tập thường xuyên chúng dần Ngược lại ta có kế hoạch cho trẻ luyện tập thường xuyên kỹ thành kỹ xảo, phát triển bền vững không bị lãng quên Việc tổ chức cho trẻ luyện tập phải có kế hoạch cụ thể, tiến hành thường xuyên không ngừng sáng tạo, có gây hứng thú cho trẻ Ví dụ : Hàng tuần vào sáng thứ 2, thường tổ chức hoạt động trò chuyện trẻ khoảng 15 phút với tên mục “Chuyện bé” nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ Qua hoạt động trẻ biết tự giới thiệu mình, biết lắng nghe, biết dùng ngôn ngữ để kể chuyện ngày nghỉ nhà bé hay trao đổi cô chủ đề học Cuối chương trình cho trẻ nhận xét câu chuyện hay đựơc nhận phần thưởng cô.( Phần thưởng hoa , tranh vẽ vật hay hạt giống nảy mầm….Các phần thưởng thay đổi theo chủ đề) Kết quả, trẻ lớp hứng thú tham gia buổi trò chuyện đầu tuần Trẻ có thói quen trước nói biết thưa cô, chào bạn đặc biệt mạnh dạn tự tin kể “chuyện mình” cho bạn nghe Trong hoạt động chiều ngày, sau cho trẻ ôn cũ làm quen với mới, dành thời gian khoảng 15 phút để tổ chức cho trẻ luyện tập thực hành kỹ dạng trò chơi Cụ thể: Chiều thứ 2, thường tổ chức cho trẻ thực hành kỹ chăm sóc thân rửa tay, lấy nước uống, mặc quần áo, cho đồ vào cặp….Mỗi hoạt động chọn trò chơi khác Ví dụ: Khi dạy trẻ cách mặc áo, cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh hơn, khéo hơn”, cách chơi sau: Cho trẻ lên thi mặc áo, gợi mở, giới thiệu với trẻ thao tác mặc áo sau tổ chức cho trẻ chơi Cả lớp đếm ngược cô từ 10 đến 1, nghe hết phải dừng tay, cô bé kiểm tra kết tặng quà Việc xác định nội dung cho trẻ thực hành, dựa nguyên tắc cho trẻ làm quen từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Chẳng hạn, dạy trẻ cách mặc áo tuần đầu dạy trẻ cách mặc áo có khuy bấm, tuần dạy trẻ cách mặc áo có khuy cài tuần sau áo có khoá kéo Lúc đầu trẻ thực vụng lúng túng luyện tập thường xuyên có kế hoạch nên thao tác trẻ dần xác với cách tổ chức có hệ thống linh hoạt trẻ lớp có kỹ chăm sóc thân tương đối tốt Chiều thứ 4, tổ chức cho trẻ xem băng đĩa tranh ảnh có kèm câu chuyện hành vi ứng xử sai người với người, người với môi trường xung quanh chủ đề Qua giáo dục trẻ kỹ ứng xử phù hợp với xung quanh Ví dụ : Cho trẻ xem đoạn phim câu chuyện “Món quà cô giáo” Tôi trò chuyện trẻ: - Vì Gấu Xù không nhận quà cô giáo ? ( Vì Gấu Xù thấy có lổi ) - Bạn Cún Đốm nói với cô giáo ? (Thưa cô lổi con, bá vai Gấu Xù làm Gấu Xù ngã vào Mèo Khoang) - Vì Cún Đốm Gấu Xù nhận quà bé ngoan? (Vì hai bạn nhận lổi mình) Mỗi tình huống, câu chuyện dựa vào nội dung để giáo dục trẻ cách ứng xử phù hợp Qua việc thảo luận tình trẻ có ý thức ứng xử phù hợp với người môi trường xung quanh Chiều thứ 5, tổ chức hoạt động nhằm dạy trẻ kỹ tuân thủ quy tắc xã hội Ví dụ: Dạy trẻ biết xếp ghế nơi quy định xếp nhẹ nhàng, không gây ồn, xếp ghế ngồi học phải xếp thẳng hàng theo tổ mình, ngồi ăn ghế phải xếp sát bàn, phải xếp ghế vào góc lớp Hoặc xếp dép phải xếp kẹp đôi, tổ chim non xếp ngăn giá dép, tổ hoa hồng xếp ngăn giữa, tổ thỏ xếp ngăn dưới… Nhờ tham nhắc nhở thường xuyên nên ý thức trẻ việc chấp hành quy tắc cô đưa tốt Chiều thứ 6, tổ chức cho trẻ xếp lại đồ dùng đồ chơi góc nhằm phát triền kỹ hợp tác rèn thói quen sống gọn gàng ngăn nắp Những tuần đầu, cho trẻ quan sát cô nghe cô giải thích phải làm vậy? Cách xếp cho đẹp? Những tuần chia tổ, yêu cầu tổ tự xếp góc chơi, thi xem đội xếp đúng, xếp đẹp nhanh Rõ ràng tham gia hoạt động này, kỹ hợp tác trẻ phát triển Trẻ biết giúp đỡ nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ cách nhanh chóng Từ việc tổ chức thường xuyên vậy, mối quan hệ kỹ làm việc nhóm trẻ củng cố, bên cạnh đồ dùng đồ chơi lớp xếp gọn gàng, ngăn nắp khoa học.Với biện pháp này, kỹ cần có củng cố hoàn thiện cách xác 2.2.2: Cụ thể hóa nội dung kỹ mà giáo viên cầ n da ̣y trẻ: + Kỹ sống tự tin : Một kỹ cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi + Kỹ số ng hợp tác: Bằng trò chơi, câu chuyện, hát giúp trẻ học cách làm việc với bạn, công việc không nhỏ trẻ lứa tuổi Khả hợp tác giúp trẻ biết cảm thông làm việc với bạn + Kỹ thích tò mò, ham ho ̣c hỏi, khả thấu hiểu: Đây là kỹ quan trọng cần có trẻ vào giai đoạn khát khao học, sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khêu gợi tính tò mò tự nhiên trẻ Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều thứ đoán trước + Kỹ giao tiếp: cần da ̣y trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kỹ quan trọng trẻ Nó có vị trí yế u so với tất kỹ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Nếu trẻ cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, trẻ trở nên dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Đây yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẳn sàng học thứ Ngoài ra, ở trường mần non giáo viên cầ n dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống qua dạy trẻ kỹ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay trước ăn, ăn uống bàn ăn, biế t cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa … biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, ăn hết suất không làm ảnh hưởng đến người xung quanh 2.2.3 : Giáo dục kỹ sống cho trẻ lúc nơi Phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trường Từ việc phối hợp với phụ huynh, có thêm thông tin kỹ sống trẻ nhà Từ có kế hoạch cụ thể lựa chọn phương pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ phù hợp cách giáo dục kỹ sống cho trẻ lúc nơi Để việc làm có hiệu quả, trước tiên thực nghiêm túc chế độ giấc sinh hoạt hàng ngày trẻ Đây nhân tố giáo dục có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ phẩm chất cá nhân, khả tuân thủ yêu cầu người lớn khả định hướng thời gian cho trẻ Tôi vào nội dung cụ thể hoạt động để lựa chọn nội dung lồng ghép cho phù hợp Thông qua đón trẻ, lồng ghép giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ ( Biết lễ phép chào cô, chào bố mẹ, hỏi han bạn….Hoặc lồng ghép kỹ tự phục vụ thân chấp hành quy định lớp Ví dụ : Tôi dạy trẻ biết cất cặp vào giá, biết xếp dép lên giá, vệ sinh nơi quy định… ) đạt trẻ biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ hiệu Nội dung phong trào“ Xây dựng trường ho ̣c thân thiên, ̣ ho ̣c sinh tıć h cực”, có nội dung: Nhà trường cần tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh - Làm đồ chơi dân gian; sáng tác bài hát, điêụ múa thể loa ̣i dân ca cho trẻ lứa tuổi mầm non - Tăng cường tổ chức trò chơi dân gian hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi trẻ mầm non Đưa ca dao Lệ Thuỷ vào chương trình giáo dục trẻ - Duy trì biện pháp tăng cường cho trẻ chơi trò chơi dân gian hoạt động trời, trẻ xem câu chuyện cổ tích, hỏi đáp nội dung câu chuyện - Tổ chức hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi trẻ mầm non Huy động tạo điều kiện để có tham gia hoạt động đa dạng phong phú cha me ̣ trẻ em, tổ chức, lực lươ ̣ng xã hô ̣i, cá nhân việc giáo dục văn hóa, truyền thống, giáo du ̣c lòng yêu nước cho trẻ - Tổ chức cho trẻ mẫu giáo đến thăm nhà bạn chủ đề gia đình theo tổ, nhóm trẻ Hoạt động nhằm phối hợp với bậc cha mẹ để giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Các hoạt động tự chọn trì tháng có sự tham gia trực tiếp của cha me ̣ để nặn, vẽ giúp hoàn thành sản phẩm, phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý Giáo viên chủ động thay đổi nội dung, hình thức tổ chức luân phiên thay đổi thành phần tham dự để tất bậc cha mẹ có sự tham gia trực tiếp của cha me ̣ để chơi với trẻ qua rèn luyện kỹ hợp tác với đồng đội để chiến thắng, kỹ giao tiếp kỹ sống tự tin, khả nhận thức trẻ phát triển Tổ chức hoa ̣t đô ̣ng nghê ̣ thuâ ̣t cho trẻ, tổ chức hoa ̣t đô ̣ng phát triể n tư qua có sự tham gia trực tiếp của cha me ̣ để chơi với trẻ qua rèn luyện tính kiên nhẫn, kỹ hợp tác với cha mẹ, ông bà để chiến thắng yêu cầu thử thách luật chơi, phát triển kỹ giao tiếp, kỹ sống tự tin, phát triển tình cảm, nhận thức trẻ Tổ chức văn nghệ gồm nhiều thể loại, đa dạng nội dung, hình thức biểu diễn nhằm huy động tham gia cha me ̣ trẻ em, tổ chức, lực lươ ̣ng xã hô ̣i, cá nhân việc giáo dục văn hóa, truyền thống, giáo du ̣c lòng yêu nước cho trẻ qua tuyên truyền hiệu giáo dục mầm non Đồng thời hàng tuần vào sáng thứ hai tổ chức cho toàn trường tập thể dục buổi sáng qua nhạc, qua giúp trẻ phát triển kỹ vận động giáo du ̣c trẻ lòng yêu quê hương, đấ t nước 2.2.4: Xác đinh ̣ nhiê ̣m vụ bản viê ̣c da ̣y trẻ kỹ số ng Giáo viên làm để da ̣y kỹ số ng cho trẻ? - Giáo viên cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực trẻ, giáo viên cần phải biế t khai thác phát huy khiế u, tiề m sáng ta ̣o ở mỗi trẻ Vì đứa trẻ nhân vật đặc biệt, phải giáo dục trẻ để trẻ cảm thấy thoải mái tình sống - Giáo viên cần thường xuyên tổ chức họat động giáo dục chăm sóc giáo dục trẻ mô ̣t cách thıć h hợp tuân theo số quan điểm: Giúp trẻ phát triển đồng lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm- xã hội thẩm mỹ Phát huy tính tích cực trẻ, giúp trẻ hứng thú, chủ động khám phá tim tòi, biết vận dụng vốn kiến thức, kỹ vào việc giải tinh khác - Giáo viên cần giúp trẻ có mối liên kết mật thiết với bạn khác lớp, trẻ biết chia sẻ chăm sóc, trẻ cần phải học cách hành xử, biế t lắng nghe trình bày diễn đạt ý vào nhóm trẻ khác nhau, giúp trẻ cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách Điều liên quan tới việc đứa trẻ có cảm thấy thoải mái, tự tin hay không người xung quanh, việc người xung quanh chấp nhận đứa trẻ nào? Cần chuẩn bị cho trẻ tự tin, thoải mái trường hợp việc ăn uống để xấu hổ hành vi không đẹp trẻ - Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để kịp thời nắm tình hình của trẻ, trao đổi với phụ huynh nội dung biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ nhà, bàn bạc cách giải khó khăn gặp phải 2.2 5: Tuyên truyền các bậc cha me ̣ cách daỵ trẻ kỹ số ng gia đı̀nh Có thể thấy, trẻ thường dễ dàng kết bạn chơi theo đôi bạn môi trường riêng chúng chơi nhóm bạn trường Một số trẻ có khó khăn việc kết bạn chia sẻ với bạn theo nhóm lớn, lại hình thành mối liên kết thân thiết với bạn môi trường gia đình trẻ Cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Cha mẹ hỏi trẻ muốn mời nhà chơi? Mối quan hệ trẻ trì đến trường, có mối liên kết với trẻ lớp, mối quan hệ khác hình thành cách dễ dàng - Tuyên truyề n để cha mẹ trẻ không nên bực bội trẻ đến nhà cho trẻ biết chơi suốt ngày Cha mẹ cần có niềm tin với hướng dẫn giáo viên khiếu tò mò bẩm sinh trẻ, trẻ lĩnh hội kinh nghiệm nhằm giải vấn đề quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm số kỹ khoa học chơi với - Cha mẹ trẻ cần phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học, dự hoạt động ngoại khoá; cách cha mẹ giúp trẻ hiểu học phải học đời - Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ muốn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ nghĩ thân cách tích cực đừng phá suy nghĩ tích cực thân trẻ - Trong gia đıǹ h, việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống rấ t cầ n thiế t Để trẻ có kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, không đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an tòan cho trẻ Ta ̣o điề u kiê ̣n tố t nhấ t cho trẻ vui chơi Giáo viên cần tạo tình chơi chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Vì trẻ chơi trò chơi có vai trò quan trọng viêc̣ rèn kỷ số ng cho trẻ Trẻ lớn lên, học hành khám phá thông qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Ví dụ: Giáo viên giới thiệu với trẻ chữ số thông qua trò chơi đóng vai, trò chơi xây dựng, trãi nghiệm văn học âm nhạc Liên tục đọc sách, trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe - Giáo viên cầ n tranh thủ đọc sách cho trẻ nghe mo ̣i tıǹ h huố ng hoạt động góc nhóm nhỏ, đọc sách trẻ nghe trưa trẻ khó ngủ - Tăng cường kể cho trẻ nghe các câu chuyê ̣n cổ tı́ch qua đó rèn luyêṇ đa ̣o đức cho trẻ, giúp trẻ hoàn thiêṇ mı̀nh, biế t đo ̣c sách, da ̣y trẻ yêu thương ba ̣n bè, yêu thương người Ta ̣o hứng thú cho trẻ nhỏ qua truyêṇ bằ ng tranh tùy theo lứa tuổ i, gơ ̣i mở tıń h tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Ví dụ: Khi kể chuyện “ Ba cô gái” giáo viên đă ̣t những câu hỏi gơ ̣i mở như: Nế u hay tin mẹ bị ốm, làm gì? gơ ̣i mở tıń h tò mò thay đổi đoạn kết truyện có hậu hơn, đặt tên khác cho câu chuyện v,v… - Trong gia đình, cha mẹ luân phiên anh chị lớn đọc sách cho trẻ nghe, thống đọc sách gia đình, vào thành viên gia đình đọc sách, báo đọc thứ - Khi nhỏ cha mẹ cần dành 15 phút / ngày để trò chuyện, đọc sách cho trẻ nghe loại sách phù hợp với lứa tuổi Khi trẻ tự đọc lúc việc đọc sách trở thành niềm vui có giá trị có ý nghıã giúp trẻ phát triển sự ham hiể u biế t, tım ̀ tòi phát triể n nhân cách trẻ Cô giáo, cha mẹ khuyến khích trẻ nói lên quan điểm trẻ, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác và lựa cho ̣n mình, cần giúp trẻ hiểu nên có thông số để theo đó mà lựa chọn, cố gắng không trıć h định trẻ Việc hình thành kỹ tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia hoạt động buổi thảo luận trừơng sau Cô giáo, cha mẹ giúp trẻ phát triển sở thích, ý thích đảm bảo ngừơi lớn cung cấp thêm phương tiện để trẻ thực ý thích Ví dụ: trẻ thích vẽ, việc cho trẻ học khiếu vẽ cô giáo, cha mẹ cho trẻ thêm bút màu, giấy vẽ cho trẻ cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ trẻ triển lãm tranh trẻ góc nhỏ nhà Cô giáo, cha mẹ cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; trẻ dạy cách sử dụng đồ dung chức cách xác thục.Việc thực học, sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp bửa cơm gia đình Cụ thể: Trẻ làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ, ăn uống từ tốn, không vội vã, không khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỷ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau 2.2 6: Tạo môi trường giúp thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống Tôi thực kế hoạch giáo dục, kế hoa ̣ch đánh giá trẻ việc bảng đánh giá trẻ, quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết tiến trẻ, mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép kỹ trẻ đạt ngày làm cứ, thước đo để đánh giá cuối độ tuổi, cuối giai đoạn phát triển trẻ theo độ tuổi Cũng từ biện pháp này, giáo viên có điều kiện lưu trữ liệu, sản phẩm để đánh giá trẻ, đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục trẻ trẻ khác giúp trẻ hình thành kỹ sống Nhiều bậc cha mẹ e ngại tham gia vào trình giáo dục trẻ, phần lớn cha mẹ thường lúng túng lựa chọn hình thức thực Tôi trang bị bảng thông tin dành cho phụ huynh , bậc cha mẹ đọc, quan sát theo dõi dễ dàng giúp nhà trường tuyên truyền đến cha mẹ trẻ kết giáo dục mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, thông tin lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại bậc cha mẹ ghi chép yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên Nhằm tạo môi trường đọc sách cho trẻ, trang bị, đóng kệ sách thư viện góc học tập, trang trí đẹp với nhiều tên gọi khác theo chủ đề : “Thư viện trường mầm non”; “tủ sách gia đình”; “dinh dưỡng trẻ thơ”; “những vật đáng yêu”; “hoa trái bốn mùa”; thiết kế phân chia nhiều ngăn để sách, truyện nhiều kích cở, vừa tầm trẻ Khuyến khích bậc cha mẹ tăng cường đọc sách cho trẻ nghe Tham gia hô ̣i thảo“ Trường ho ̣c thân thiêṇ Ho ̣c sinh tı́ch cực” thực trạng và giải pháp ở trường tạo điều kiện giúp nhận ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trao đổi biện pháp thực Đây hội giúp đúc rút kinh nghiệm mà nghiên cứu, khai thác để đánh giá kết quả, rút học kinh nghiệm Lâ ̣p kế hoạch, phổ biến thông tin hỏi đáp việc thực xây dựng phong trào“ Trường ho ̣c thân thiên-Ho ̣ ̣c sinh tıć h cực”; lập phương án triển khai đến giáo viên, nhân viên về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, xây dựng tiêu chí đánh giá thực hiêṇ cam kế t đảm bảo an toàn cho trẻ Hiệu trưởng giáo viên, nhân viên nhằm giúp đội ngũ có định hướng thực kế hoạch cụ thể đạt kết Trang trí sân trừơng hiệu nhắc nhở giáo viên, người lớn phải gương mẫu như: “Mỗi cô giáo gương sáng đạo đức, tự học, sáng tạo” hình ảnh giáo viên học sinh trường, đặc biệt ý đưa hình ảnh đẹp trẻ giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi, giúp trẻ thể thân biết giữ gìn, điều kiện để khen ngợi cố gắng trẻ *KẾT QUẢ Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp đạt số kết việc dạy trẻ mầ m non kỹ sống thể kết sau: - Kết trẻ: - 100% trẻ cha mẹ ta ̣o mo ̣i điề u kiêṇ khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triể n trı́ tưởng tươ ̣ng, đô ̣ng, ma ̣nh da ̣n, tự tin, 100% trẻ 4-5 tuổi đươ ̣c rèn luyêṇ khả sẳ n sàng ho ̣c tâ ̣p ở trường phổ thông hiệu ngày cao - 100% trẻ có thói quen lao đô ̣ng tự phu ̣c vu ̣, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vâ ̣n động thô, vâ ̣n đô ̣ng tinh thông qua các hoa ̣t đô ̣ng hàng ngày sống trẻ; - 100% trẻ đươ ̣c rèn luyện kỹ xã hội; kỹ cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa bình, tuyệt đối không xảy bạo hành trẻ em trường gia đình - 100 % trẻ đươ ̣c giáo du ̣c, chăm sóc nuôi dưỡng tố t, đươ ̣c bảo vệ sức khỏe, đươ ̣c bảo đảm an toàn, phòng bênh, ̣ đươ ̣c theo dõi cân đo bằ ng biể u đồ phát triể n - Trẻ học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đa ̣t từ 90% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ, trực nhật, xếp bàn ăn, tự chuẩn bị khăn ăn, chén, tô, muỗng ….trong ăn, biết phân công trực nhật xếp bàn ăn, tự xếp gối trước và sau ngủ - Qua việc thực biện pháp sáng tạo việc dạy trẻ kỹ sống thu kết sau: * Kết khảo sát cuối năm lớp sau: Số trẻ KS Khả + Mạnh dạn tự tinh 17/30 56,6% 28/30 93,3% +Kỹ hợp tác 8/30 27% 26/30 86,6% +Phát âm rõ lời 17/30 56,6% 28/30 93,3% +Kỹ tự lập, tự phục vụ 9/30 30% 27/30 90% +Lễ phép 12/30 40% 28/30 93,3% +Kỹ vệ sinh 18/30 60% 29/30 96,6% 16/30 53,3% 28/30 93,3% 15/30 50% 27/30 90% đầu năm +Kỹ thích khám phá học hỏi +Kỹ tự kiểm soát thân Đạt Số trẻ KS TT cuối năm Đạt Nhìn vào bảng khảo sát thấy số trẻ có kỹ tự phục vụ sống tăng lên rõ rệt, số trẻ mức độ trung bình yếu giảm xuống đáng kể Vì kết luận với biện pháp thông thường rlập khuôn, máy móc thực trạng chất lượng thu trẻ thấp Nếu biết vận dụng sáng tạo linh hoạt biện pháp làm hiệu việc dạy trẻ kỹ sống nâng lên rõ rệt -Kết từ phía bậc cha mẹ: - Cha mẹ coi trọng trẻ tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ nhà trừơng Kết sáu tháng gần có 185/250 đạt 74% thư mời bậc cha mẹ đến dự giờ, tham gia vào hoạt động dạy, hoạt động tự chọn, trực tiếp giúp trẻ hoàn thành tập, yêu cầu cô, đạt - Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức thông qua bảng thông tin dành cho cha mẹ, bảng đánh giá trẻ lớp; số lượng phụ huynh học sinh tham gia đông kết lượng phụ huynh dự họp hai kỳ họp vừa qua lớp đạt 80%, đối tượng cha mẹ đạt 70% - Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá, không hình ảnh ba bế con, mẹ sau xách cặp cho con, tranh thủ đút cho ăn, ngược lại xuất nhiều hình ảnh trẻ tự đeo ba lô, tự lên lầu, tự xúc cơm trẻ nhỏ … - Cha mẹ cảm thấy mản nguyện với thành công trẻ, tin tưởng vào kết giáo dục nhà trường, không chê bai trích cô giáo ngược lại cha mẹ thông cảm, chia sẻ khó khăn cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp, làm đồ chơi - Về phía giáo viên nhà trường Cô giáo thường xuyên trò chuyện với trẻ, trả lời câu hỏi trẻ đặt không la mắng, giải hợp lý, công với tình xảy trẻ lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, Mạnh dạn, tự tin điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thừơng xuyên với cha mẹ trẻ Trong hai năm qua, nhà trừơng tổ chức nhiều phong trào, hội thi, lễ hội dành cho trẻ như: Lễ hội trăng rằm, hội thi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian… III PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa đề tài: Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non trình giáo dục lâu dài , lúc nơi quan trọng giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân tạo tiền đề cho việc hình thành nhân cách người Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động sống sinh hoạt hàng ngày trường mầm non gia đình trẻ Vì để giáo dục trẻ 4-5 tuổi kỹ sống từ nhỏ giúp trẻ hiểu biết môi trường giáo dục môi trường xã hội, có ý thức, hành vi tốt biết sống thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội Với vai trò người làm công tác giáo dục nhận thức đắn vai trò tầm quan trọng công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ Qua việc áp dụng biện pháp mới, thấy trẻ linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, Nhân cách ý chí tình cảm trẻ hình thành Bằng chủ động linh hoạt vận dụng nội dung giáo dục kỹ sống vào hoạt động khác làm cho trẻ hứng thú, tập trung, giúp trẻ thể khéo léo, óc tưởng tượng, giao lưu bạn bè Giáo viên sáng tạo việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, biết tìm giải pháp để thực tốt chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Bản thân cố gắng học hỏi để tìm giải pháp tối ưu nhằm đem lại kết tốt cho trẻ Cần khẳng định việc đứa trẻ thích nghi nhanh hay chậm, hình thành kỹ sống diễn lâu hay mau phụ thuộc nhiều vào mức độ đắn việc chuẩn người lớn đứa trẻ góp phần hình thành cho trẻ hành vi văn minh để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp truyền thống người Việt Nam phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội cách tự nguyện 3.2 Kiến nghị, đề xuất: Từ việc làm cụ thể kết đạt để nâng cao chất lượng dạy kỹ sống cho trẻ trường mầm non nói chung trường mầm non nơi giảng dạy nói riêng Tôi xin mạnh dạn đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ sống cho trẻ Cụ thể sau: *Đối với Phòng Giáo dục: Tôi xin đề xuất với Phòng giáo dục chọn sáng kiến kinh nghiệm phổ biến rộng rãi cho tham khảo, học tập - Tạo điều kiện cho giáo viên học tập trường bạn, dạy mẫu *Đối với Ban Giám hiệu: - Ban Giám hiệu cần có đạo cụ thể, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên mặt hạn chế - Ban Giám hiệu tổ chức buổi hội thảo chuyên đề dạy trẻ kỹ sống để giáo viên trao đổi vướng mắc việc dạy trẻ * Đối với giáo viên: - Trong trình tổ chức hoạt động giáo dục trẻ, giáo viên phải linh hoạt, có óc sáng tạo Thường xuyên thay đổi hình thức sử dụng thủ thuật, giúp trẻ hứng thú hoạt động cách tích cực - Thường xuyên bổ sung thay đổi hình thức dạy kỹ sống cho trẻ cách sáng tạo - Biết vận dụng biện pháp lồng ghép tích cực hình thức tổ chức cách khoa học, nhẹ nhàng, thoải mái để khai thác tối đa hoạt động nhận thức kỷ sống cho trẻ - Bản thân giáo viên không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trình độ nhận thức - Giáo viên nên có sổ nhật ký để cập nhật thông tin ngày để bổ sung, điều chỉnh cho trẻ cách kịp thời * Đối với phụ huynh: - Đưa đón em học chuyên cần để đảm bảo trẻ tiếp thu kiến thức cách có hệ thống, liên tục - Phụ huynh cần trao đổi, phối hợp với giáo viên việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ để có biện pháp giáo dục mềm dẻo, phù hợp với trẻ nhà - Phụ huynh cần tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo viên việc sưu tầm nguyên vật liệu sẵn có địa phương để phục vụ cho việc làm đồ dùng đồ chơi phát huy khả sáng tạo trẻ Trên số kinh nghiệm dạy trẻ kỷ sống mà rút trình giảng dạy nhằm giúp trẻ phát triển mặt đạo đức, nhân cách, phẩm chất, thẩm mỹ, trí tuệ ngôn ngữ Với khuôn khổ viết nhỏ, vấn đề dừng lại phạm vi hạn chế, chưa thể bao quát hết tất Đồng thời trình viết thiếu sót định, mong góp ý xây dựng bạn đồng nghiệp, cấp lãnh đạo giúp ngày có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay giảng dạy môn yêu thích Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… [...]... giáo dục quốc dân tạo những tiền đề cho việc hình thành nhân cách con người mới Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua mọi hoạt động trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non và ở gia đình trẻ Vì vậy để giáo dục trẻ 4- 5 tuổi kỹ năng sống ngay từ nhỏ giúp trẻ hiểu biết về môi trường giáo dục và môi trường xã hội, có ý thức, hành vi tốt và biết sống thân thiện, có trách nhiệm với... người làm công tác giáo dục tôi nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Qua việc áp dụng những biện pháp mới, tôi thấy trẻ linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, Nhân cách ý chí tình cảm của trẻ được hình thành Bằng sự chủ động linh hoạt vận dụng các nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động khác nhau làm cho trẻ hứng thú, tập trung, giúp trẻ thể hiện được... định, đây là một trong những hoạt động để tôi tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Tôi căn cứ vào nội dung của từng tiết học để tích hợp một cách hài hoà, không ôm đồm Ví dụ : Qua tiết học KPKH: Trò chuyện một số bộ phận trên cơ thể, tôi dạy trẻ kỹ năng sau: Kỹ năng chăm sóc bản thân: Trẻ có một số kỹ năng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể Kỹ năng giao tiếp... mỗi độ tuổi, cuối giai đoạn phát triển của trẻ theo từng độ tuổi Cũng từ biện pháp này, giáo viên sẽ có điều kiện lưu trữ dữ liệu, sản phẩm để đánh giá trẻ, đồng thời có cơ sở để thay đổi, bổ sung các biện pháp giáo dục từng trẻ vì trẻ con rất khác nhau và giúp trẻ hình thành các kỹ năng sống Nhiều bậc cha mẹ rất e ngại khi tham gia vào quá trình giáo dục trẻ, hơn nữa phần lớn cha mẹ thường lúng túng... thức và sử dụng các thủ thuật, giúp trẻ hứng thú và hoạt động một cách tích cực - Thường xuyên bổ sung và thay đổi các hình thức trong dạy kỹ năng sống cho trẻ một cách sáng tạo - Biết vận dụng biện pháp lồng ghép tích cực các hình thức tổ chức một cách khoa học, nhẹ nhàng, thoải mái để khai thác tối đa hoạt động nhận thức về kỷ năng sống cho trẻ - Bản thân mỗi giáo viên không ngừng học tập, trau dồi... với cha mẹ trẻ Trong hai năm qua, nhà trừơng đã tổ chức nhiều phong trào, hội thi, lễ hội dành cho trẻ như: Lễ hội trăng rằm, hội thi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian… III PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa của đề tài: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là quá trình giáo dục lâu dài , ở mọi lúc mọi nơi và rất quan trọng vì giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân... thì các kỹ năng của trẻ đều có thể được cũng cố và phát huy Ví dụ: Ở góc xây dựng, trẻ có kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm Trẻ ở lớp tôi đã biết tự phân vai chơi cho nhau và chơi rất đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau và đã biết cùng nhau tạo nên công trình đẹp Qua việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, tôi tập cho trẻ làm một số công việc tự phục vụ qua đó hình thành ở trẻ một số kỹ năng sử dụng... 2 +Kỹ năng hợp tác 8/30 27% 26/30 86,6% 3 +Phát âm rõ lời 17/30 56 ,6% 28/30 93,3% 4 +Kỹ năng tự lập, tự phục vụ 9/30 30% 27/30 90% 5 +Lễ phép 12/30 40 % 28/30 93,3% 6 +Kỹ năng vệ sinh 18/30 60% 29/30 96,6% 16/30 53 ,3% 28/30 93,3% 15/ 30 50 % 27/30 90% 7 8 đầu năm +Kỹ năng thích khám phá học hỏi +Kỹ năng tự kiểm soát bản thân Đạt Số trẻ KS TT cuối năm Đạt Nhìn vào bảng khảo sát trên tôi thấy số trẻ có... chung và trường mầm non nơi tôi giảng dạy nói riêng Tôi xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng sống cho trẻ Cụ thể như sau: *Đối với Phòng Giáo dục: Tôi xin được đề xuất với Phòng giáo dục chọn những sáng kiến kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi cho chúng tôi được tham khảo, học tập - Tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập các trường bạn, các giờ dạy mẫu *Đối với Ban Giám hiệu:... được gì để da ̣y kỹ năng số ng cho trẻ? - Giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực của trẻ, giáo viên cần phải biế t khai thác phát huy năng khiế u, tiề m năng sáng ta ̣o ở mỗi trẻ Vì mỗi đứa trẻ là một nhân vật đặc biệt, phải giáo dục trẻ như thế nào để trẻ cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống của cuộc sống - Giáo viên cần thường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi , skkn một số biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi , skkn một số biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn