chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9

5 2,466 18
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2016, 22:01

chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn CHUYÊN ĐỀ PT BẬC CHỨA THAM SỐ Bài 1: Cho pt: x2 – 2mx – = (1) a Giải pt m = 2; b Chứng minh pt có nghiệm với giá trị m; c Tìm m để pt (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện x1 x  19   x x1 Bài 2/ Cho phương trình : x2 - 2(m - 1)x -3 - m = a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với m b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn : x12  x22  10 c) Xác định m để phương trình có nghiệm x1 , x2 cho E = x12  x22 đạt giá trị nhỏ Câu 3/ Cho phương trình 3x2 + 4(m - 1)x - m2 = a/ Giải hệ m = b/Tìm điều kiện để phương trình phương trình x2 - 2x + = có nghiệm chung ? c/ Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt ? Bài Cho phương trình x2  2mx + 2m 2 = (1) , với m tham số a) Giải phương trình m = b) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với giá trị m c) Tìm giá trị m dể phương trình (1) có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn điều kiện : 1  2 x1 x Bài 5: Cho phương trình x2 + (m - 1)x - 2m -3 = 0: a/ Giải phương trình m = - b/ Chứng tỏ phương trình có nghiệm với m c/ Gọi x1; x2 hai nghiệm phương trình Tìm m để 1  4 x1 x2 Câu6): Cho phương trình x2 – mx + m – = (ẩn x, tham số m) a) Giải phương trình m = b) Chứng tỏ phương trình có nghiệm x1, x2 với m c) Đặt A = x12  x22  x1 x2 Chứng minh A = m2 – 8m + Tính giá trị nhỏ A Bài7 Cho phương trình x2 + (m - 1)x - 2m -3 = 0: a/ Giải phương trình m = - b/ Chứng tỏ phương trình có nghiệm với m 2 c/ Gọi x1; x2 hai nghiệm phương trình Tìm m để x1  x  Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Bài Cho phương trình x  2x  m   a) Giải phuơng trình m = -2 b) Tìm m để phương trình có nghiệm x1 , x thoả mãn điều kiện x1  2x Bài 9Cho Phương trình x2 – ( m – )x – = a/Giải phương trình m = b/Chứng tỏ pt có hai nghiệm phân biệt với m c/Tìm m để phương trình có nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn 1   x1 x2 BẾN TRE Câu (4,0 điểm) Cho phương trình x2 – 3x + m – = (m tham số) (1) a) Giải phương trính (1) m = b) Tìm giá trị tham số m để phương trình (1) có nghiệm kép c) Tìm giá trị tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 độ dài cạnh hình chữ nhật có diện tích (đơn vị diện tích) HẢI DƯƠNGCâu (2,0 điểm) Cho phương trình: x  2(m  1) x  2m  (1) (với ẩn x ) 1) Giải phương trình (1) m =1 2) Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với m 3) Gọi hai nghiệm phương trình (1) x1 ; x2 Tìm giá trị m để x1 ; x2 độ dài hai cạnh tam giác vuông có cạnh huyền 12 TỈNH NINH BÌNH Câu (3,0 điểm): Cho phương trình x - 2m - (m2 + 4) = (1), m tham số a) Chứng minh với m phương trình (1) có nghiệm phân biệt: b) Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình (1) Tìm m để x12 + x 22  20 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH Câu Tìm tọa độ giao điểm đồ thị hàm số: y = x2 y = - x + a) Xác định giá trị m để phương trình x2 – x + – m = có nghiệm x1, x2 thỏa mãn đẳng thức: 1 1     x1 x2    x1 x2  Lạng Sơn Tìm m để phương trinh x - x + m = có hai nghiệm phân biệt QUẢNG NAM 1) Cho phương trình bậc hai: x  mx + m 1= (1) a) Giải phương trình (1) m = b) Tìm giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm x1;x thỏa mãn hệ thức :   x1  x x1 x2 2011 Gia sư Thành Được QUẢNG NGÃI www.daythem.edu.vn a) x2 – 20x + 96 = Bài 5:(1.0 điểm) Cho phương trình ( ẩn x ): x   2m  3 x  m  Gọi x1 x2 hai nghiệm phương trình cho Tìm giá trị m để biểu thức x12  x22 có giá trị nhỏ THANH HÓA :Cho phương trình x2 - ( 2n -1 )x + n (n - 1) = (1) với n tham số Giải phương trình với n = 2 CMR phương trình có nghiệm với giá trị m Bắc Giang : Cho phương trình x2  4x  m   , đ ó m tham số Tìm giá trị củ a m đ ể phương trình có nghiệ m phân biệ t thỏ a mãn  x1  x2   QUẢNG TRỊ Câu (1,0 điểm) Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình x2 + 3x -5 = Tính giá trị biểu thức x12  x22 KIÊN GIANG Phương trình: x2  x   có nghiệm x1 , x2 Tính giá trị: X = x13 x2  x23 x1  21 NINH THUẬN Giải phương trình: 3x2 – 4x – = NGHỆ AN Câu (2,0 điểm)Cho phương trình bậc hai: x2 – 2(m + 2)x + m2 + = (1), (m tham số) a) Giải phương trình (1) m = b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1x2 – 2(x1 + x2) = ĐÀ NẴNG Bài 3: (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2x – 2m2 = (m tham số) Giải phương trình m = a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 khác thỏa điều kiện x12  x22 NAM ĐỊNH Cho phương trình x  5x   1 Biết phương trình (1) có hai nghiệm x1;x Lập phương trình bậc hai ẩn y ( Với hệ số số nguyên ) có hai nghiệm y   y   1 x1 x2 VĨNH PHÚC Câu (1.5 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – =0 (x ẩn, m tham số) a) Giải phương trình với m = - b) Tìm tất giá trị m đê phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt c) Tìm tât giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2 cho tổng P = x12 + x22 đạt giá trị nhỏ THÁI BÌNH Bài ( 2,0 điểm) Cho phương trình bậc hai: x2 – 2mx +m – = (1) với m tham số Giải phương trình với m = -1 Chứng minh phương trình (1) có hai ngiệm phân biệt với giá trị m Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x1; x2 thoả mãn hệ thức   16 x1 x2 HÒA BÌNH Câu (2 điểm) Cho phương trình : x - mx - x - m - = (1), (m tham số) a) Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x với giá trị m ; Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn b) Tìm giá trị m để biểu thức P = x12 + x 22 - x1x + 3x1 + 3x đạt giá trị nhỏ QUẢNG NINH Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x2  3x   b) x4  x2  2.Cho phương trình: x2  2(m  1) x  2m   với x ẩn số a)Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với m b) Gọi hai nghiệm phương trình x1 , x2 , tính theo m giá trị biểu thức E = x12   m  1 x2  2m  BẮC GIANG Cho phương trình: x2  x  m   (1), với m tham số Tìm giá trị m để phươngg trình (1) có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn  x1  x2   THÁI NGUYÊN Không dùng máy tính cầm tay,hãy giải phương trình : 29x2 -6x -11 = o BẾN TRE a) Giải phương trình: x2 – 6x + = Câu (4,0 điểm) Cho phương trình x2 – 3x + m – = (m tham số) (1) a) Giải phương trính (1) m = b) Tìm giá trị tham số m để phương trình (1) có nghiệm kép c) Tìm giá trị tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 độ dài cạnh hình chữ nhật có diện tích (đơn vị diện tích) QUẢNG NINH Bài (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x2  3x   b) x4  x2  2.Cho phương trình: x2  2(m  1) x  2m   với x ẩn số a)Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với m b) Gọi hai nghiệm phương trình x1 , x2 , tính theo m giá trị biểu thức E = x12   m  1 x2  2m  BẮC GIANG Cho phương trình: x2  x  m   (1), với m tham số Tìm giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn  x1  x2 2  THÁI NGUYÊN Không dùng máy tính cầm tay,hãy giải phương trình : 29x2 -6x -11 = o BẾN TRE d) Giải phương trình: x2 – 6x + = Câu (4,0 điểm) Cho phương trình x2 – 3x + m – = (m tham số) (1) Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn a) Giải phương trính (1) m = b) Tìm giá trị tham số m để phương trình (1) có nghiệm kép c) Tìm giá trị tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 độ dài cạnh hình chữ nhật có diện tích (đơn vị diện tích) TUYÊN QUANG Giải phương trình: x  x   TÂY NINH Câu 4: (3,0 điểm) Cho phương trình : x2  2(m  1) x  m   0(1) ( m tham số) a) Giải phương trình 1 m  b) Chứng tỏ rằng, với giá trị m phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt c) Gọi x1 ,x2 hai nghiệm phương trình (1) Chứng minh biểu thức B  x1 1  x2   x2 1  x1  không phụ thuộc vào m
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9, chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9, chuyên đề phương trình bậc 2 chứa tham số lớp 9