Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh hà nội

114 660 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2016, 19:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TẠ THỊ PHÚC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO TRẺ EM LANG THANG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH – HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TẠ THỊ PHÚC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO TRẺ EM LANG THANG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH – HÀ NỘI) Chuyên ngành Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: T.S Đỗ Thị Ngọc Phƣơng Hà Nội - 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn nghiên cứu 17 3.1 Ý nghĩa lý luận 17 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 18 Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu 18 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 18 4.2 Khách thể nghiên cứu: 18 Phạm vi nghiên cứu 19 Câu hỏi nghiên cứu 19 Giả thuyết nghiên cứu 19 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 20 8.1 Mục đích nghiên cứu: 20 8.2 Nhiê ̣m vu ̣ nghiên cứu: 20 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 9.1 Phƣơng pháp luâ ̣n 20 9.2 Phương pháp thu thập thông tin 20 9.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu 20 9.2.2 Phương pháp trưng cầ u ý kiế n 21 9.2.3 Phương pháp vấn sâu 21 9.2.4 Phương pháp thảo luâ ̣n nhóm 21 9.2.5 Phương pháp quan sát 22 10 Kết cấu luận văn 22 CHƢƠNG CƠ CỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 23 1.1 Các khái niệm công cụ 23 1.1.1 Trẻ em 23 1.1.2 Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 23 1.1.3 Trẻ em lang thang 24 1.1.4 Dịch vụ xã hội 25 1.1.5 Dịch vụ công tác xã hội 26 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 27 1.2.1 Thuyết nhu cầu của Maslow 27 1.2.2 Thuyết vai trò 30 1.2.3 Thuyế t ̣ thố ng sinh thái 31 1.3 Vài nét về địa bàn nghiên cứu Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CTXH CHO TRẺ EM LANG THANG TẠI TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH 42 2.1 Thực trạng trẻ em lang thang Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh 42 2.2 Tình hình về nhóm nghiên cứu 43 2.2.1 Đặc điểm về nhóm nghiên cứu 43 2.2.2 Nguyên nhân bỏ nhà lang thang: 48 2.2.3 Nhu cầu trẻ em lang thang về cung cấp dịch vụ CTXH 52 2.3 Vai trò dịch vụ công tác xã hội 54 2.4 Một số kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội 56 2.4.1 Dịch vụ hỗ trợ tâm lý 59 2.4.2 Dịch vụ hỗ trợ pháp lý 64 2.4.3 Dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe 67 2.4.4.Dịch vụ hỗ trợ giáo dục đào tạo 70 2.4.5 Hỗ trợ về chỗ 74 2.4.6.Các hoạt động hỗ trợ khác 77 2.5 Mô ̣t số tồ n ta ̣i và nguyên nhân 81 CHƢƠNG VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO TRẺ EM LANG THANG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 89 3.1 Vai trò của nhân viên xã hô ̣i cung cấ p các dich ̣ vụ CTXH 89 3.1.1 Vai trò người giáo du ̣c 89 3.1.2 Vai trò người tổ chức, quản lý 91 3.1.3 Vai trò người kế t nố i nguồn lực 92 3.1.4 Vai trò người biê ̣n hô 94 ̣ 3.1.5 Vai trò người hỗ trợ tâm lý 96 3.2 Mô ̣t số giải pháp đề xuấ t 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC CÁC CHƢ̃ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ BVCSTE Bảo vệ chăm sóc trẻ em CTXH Công tác xã hô ̣i HIV/AIDS Human Insuffisance Viruts/ Acquired Inmmune Deficency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) LĐTB&XH Lao động Thương binh Xã hội TECHCĐB Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TELT Trẻ em lang thang TERX Trẻ em Rồng Xanh PVS Phỏng vấn sâu DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Tên bảng số liệu Trang Bảng 2.1 Độ tuổi, giới tính TELT 44 Bảng 2.2 Nhu cầu hỗ trợ TELT 54 Bảng 2.3 Kết quả dịch vụ công tác xã hội cho TELT 58 Bảng 2.4 Sự hài lòng TELT về dịch vụ CTXH 60 Bảng 2.5 Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho TELT 66 Bảng 2.6 Dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho TELT 70 Bảng 2.7 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho TELT 73 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang Biểu 2.1 Cơ cấu độ tuổi TELT 45 Biểu 2.2 Cơ cấu việc làm TELT 46 Biểu 2.3 Cơ cấu giới tính TELT 47 Biểu 2.4 Trình độ học vấn TELT 48 Biểu 2.5 Công việc TELT 49 Biểu 2.6 Nguyên nhân bỏ nhà lang thang 50 Biểu 2.7 Dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho TELT 63 Biểu 2.8 Sự hài lòng TELT về dịch vụ hỗ trợ tâm lý 65 Biểu 2.9 Sự hài lòng TELT về dịch vụ hỗ trợ pháp lý 68 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước đà phát triển cùng với sự phát triển giới, sự phát triể n của nước ta d iễn theo xu hướng toàn cầ u hóa và hô ̣i nhâ ̣p Nền kinh tế thị trường đem lại nhiều thành tựu lớn lao công xây dựng phát triển đất nước, song bên cạnh đó kéo theo nhiều vấn đề cộm xúc tác động đến mỗi gia đình đó có trẻ em Trẻ em đối tượng bị ảnh hưởng trước thay đổi lớn Hiê ̣n ta ̣i, cấ u trúc gia điǹ h truyề n thố ng bi ̣phá vỡ với tỉ lê ̣ ly hôn , ly thân ngày càng tăng , sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt mà hậu quả có hàng ngàn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biê ̣t khó khăn Nạn buôn bán phụ nữ trẻ em ; trẻ em bị xâm hại ; trẻ phải lao đô ̣ng nă ̣ng nho ̣c điề u kiê ̣n đô ̣c ̣i, nguy hiể m, trẻ bị bỏ rơi, bị ảnh hưởng bởi HIV; trẻ vi phạm pháp luâ ̣t và trẻ bỏ nhà lang thang kiế m số ng có chiề u hướng gia tăng Theo số liệu Bộ LĐTB&XH số lượng trẻ em lang thang toàn quốc tăng từ gần 15.000 em năm 1996 lên tới 23.000 em năm 2000 Trên thực tế số cao nhiều Bộ LĐTB&XH ước tính năm 2007 có 2,5 triệu trẻ em sống “các hoàn cảnh đặc biệt” chiếm gần 10% tổng số trẻ em trai trẻ em gái Việt Nam Trong đó 13.000 TELT Đế n năm 2010 số TECHCĐB đã tăng lên 3,4 triê ̣u trẻ em đó có 21.000 TELT Được sự quan tâm của Đảng , Nhà nước nhân dân công tác bảo vê ̣ chăm sóc trẻ em , trải qua nhiều hoạt động can thiê ̣p, trơ ̣ giúp đế n năm 2013, số lươ ̣ng trẻ em có hoàn cảnh đă ̣c biê ̣t giảm xuố ng 1,5 triê ̣u em đó có 15.000 TELT Vì thiếu hệ thống sở chăm sóc trẻ em ho ạt động mạnh có hiệu quả nên vấn đề nêu trở nên nghiêm trọng Cụ đó thiếu dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp để hỗ trợ tất cả trẻ em dễ bị tổn thương, từ phòng tránh tình trạng bị lạm dụng, bỏ rơi, bóc lột chăm sóc điều trị Đây chin ́ h là vấ n đề nhức nhố i của xã hô ̣i , đòi hỏi cầ n sự quan tâm , chăm sóc với phương pháp chuyên môn đặc thù tí nh chuyên nghiê ̣p cao của người làm công tác xã hô ̣i , nhằ m hỗ trơ ̣ cho các em và cô ̣ng đồ ng viê ̣c giải vấn đề sống Thể hiê ̣n sự quan tâm đă ̣c biê ̣t dành cho trẻ em , Việt Nam quốc gia Châu Á thứ hai giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em Liên hợp quốc (Viê ̣t Nam phê chuẩ n ngày 20/02/1990) Đây cam kết rõ ràng Việt Nam trẻ em, sau đó thực sự đầu tư ưu tiên cho trẻ em năm qua Bố n nhóm quyề n bản của trẻ Công ước Liên hợp quốc luật hóa sở phù hợp với điề u kiê ̣n , hoàn cảnh pháp luật Việt Nam Cùng với việc hoàn thiện nhiề u văn bản pháp lý liên quan Luâ ̣t Bảo vệ, chăm sóc và giáo du ̣c trẻ em, Luâ ̣t phòng chố ng mua bán người … Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiề u chương trin ̀ h , sách, kế hoa ̣ch hành đô ̣ng nhằ m gắ n mu ̣c tiêu bảo vê ̣, chăm sóc và giáo du ̣c trẻ em với các chi ến lược phát triển kinh tế - xã hội Trong đó , ̣ thố ng sở chăm sóc trẻ em đươ ̣c hiǹ h thành rô ̣ng khắ p cả nước là sự cu ̣ thể hóa hành đô ̣ng của Đảng , Nhà nước nhân dân ta công tác bảo vê ̣, chăm sóc trẻ em, nhấ t là những trẻ em có hoàn cảnh đă ̣c biê ̣t đó có trẻ em lang thang Bên ca ̣nh đó sự hỗ trơ ̣ của nhi ều tổ chức quốc tế hoạt động Việt Nam UNICEF, ILO, Plan, Tầm nhìn giới, Quỹ nhi đồng Anh, Mĩ, Thuỵ Điển…đã quan tâm hỗ trợ, hợp tác giúp nhiều địa phương xây dựng, triển khai nhiều dự án, mô hình, hoạt động có ý nghĩa hiệu quả đã góp phầ n to lớn công cuô ̣c phát triể n kinh tế xã hội đất nước Hiê ̣n nay, TECHCĐB chủ yế u đươ ̣c chăm sóc , nuôi dưỡng ta ̣i các sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Theo Báo cáo của Bô ̣ LĐTB &XH tính đến năm 2013, cả nước có 22.000 trẻ em sống sở chăm sóc tâ ̣p trung Trong đó có 10.000 em số ng sở Nhà nước và 12.000 em số ng các sở tư nhân Trên điạ bàn cả nước có 432 sở bảo trơ ̣ xã hô ̣i công lâ ̣p và ngoài công lâ ̣p đó có 300 trung tâm chăm sóc , nuôi dưỡng trẻ em Trong tổ ng số các trung tâm bảo trơ ̣ xã hô ̣i Nhà nước q uản lý 190 sở , lại Tổ chức phi phủ quốc tế , đoàn thể xã hô ̣i Tuy nhiên ma ̣ng lưới sở bảo trơ ̣ xã hô ̣i vẫn chưa thể đáp ứng kip̣ thời sự gia tăng nhanh chóng về số lươ ̣ng đố i tươ ̣ng trẻ em cầ n đươ ̣ c bảo vê ̣ (i) Đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán xã hội mang tính chuyên nghiệp làm việc với TECHCĐB nói chung TELT nói riêng thi ếu về số lượng ̣n chế về kỹ năng, phương pháp CTXH, mô ̣t số nhân viên làm viê ̣c trực tiế p với trẻ chưa đươ ̣c bồ i dưỡng và đào ta ̣o chuyên nghiê ̣p về CTXH ; (ii) Nhâ ̣n diê ̣n về dịch vụ CTXH chưa rõ ràng ; (iii) Kế t nố i các dich ̣ vu ̣ CTXH từ sở bảo trơ ̣ đế n cô ̣ng đồ ng chưa chă ̣t chẽ , chưa ta ̣o đươ ̣c mô ̣t ̣ thố ng chuyên nghiê ̣p , thống đồng ; (iiii) Cơ sở vâ ̣t chấ t phu ̣c vu ̣ cho hoa ̣t đô ̣ng cung cấ p dịch vụ CTXH thiếu yếu Việc cung cấ p các dich ̣ vu ̣ CTXH công tác bảo vệ em có ý nghĩa, cả về giá trị lý luận thực tiễn, cả về tính xã hội nhân văn Như vâ ̣y nhu cầ u cung cấ p dich ̣ vu ̣ CTXH là rấ t quan trọng, cầ n thiế t và phải đươ ̣c quan tâm Tổ chức Trẻ em Rồ ng Xanh là mô ̣t tổ chức phi chiń h phủ hoa ̣t đô ̣ng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đă ̣c biê ̣t khó khăn , trẻ khuyết tật, trẻ bị buôn bán , trẻ bị lạm dụng sức lao động, trẻ có nguy bỏ học đặc biệt trẻ em lang thang Tổ chức TERX đã tiế n hành cung cấ p mô ̣t số dich ̣ vu ̣ công tác xã hô ̣i cho các đố i tươ ̣ng có HCĐB đó có TELT như: trơ ̣ giúp pháp lý , trơ ̣ giúp tâm lý , y tế , giáo dục … thông qua vai trò nhân viên CTXH làm việc với cá nhân , nhóm, cô ̣ng đồ ng và đã đa ̣t đươ ̣c mô ̣t số kế t quả ban đầu đáp ứng đươ ̣c mô ̣t phầ n nhu cầ u bản trẻ gia đình Tuy nhiên viê ̣c thực hiê ̣n cung cấ p các dich ̣ vu ̣ CTXH còn nhiề u ̣n chế : ( i) Mô ̣t số nhân viên chưa nhâ ̣n diê ̣n đầ y đủ về dich ̣ vu ̣ CTXH ; (i) Quá trình cung cấp dịch vụ CTXH chưa mang tính chuyên nghiê ̣p ; (iii) Viê ̣c kế t nố i dịch vụ CTXH sở và các đơn vi ,̣ tổ chức khác còn gă ̣p nhiề u khó khăn , chưa đủ lực để kế t nố i các dich ̣ vu ̣ CTXH thành mô ̣t ̣ thố ng chuyên nghiê ̣p , chă ̣t chẽ và đồ ng bô ̣ Từ những lý trên, đã cho ̣n đề tài nghiên cứu: Hoạt động cung cấ p dich ̣ vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (Nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức Trẻ em Rồ ng Xanh - Hà Nội) lo cho em , mỗi người một nơi Em thường xuyên gây gổ đánh với các bạn Tổ chức TERX , cãi lại anh chị , không muố n nói chuyê ̣n với nhân viên xã hội , em vẫn muố n lang thang cùng các bạn được tự , thích làm làm Sau đó các anh chi ̣ rủ em ngoài mua quầ n áo , uố ng sinh tố , siêu thi ̣ mua đồ cho hoạt động xem phim và nói chuyện nhiều lần … em đã cảm thấ y tin tưởng các anh chi ̣ Dầ n dầ n em chủ động gặp nhân viên xã hội của mình mỗi em cảm thấ y cô đơn , buồ n chán Giúp em giải tỏa lo lắng, giúp em có thêm nhiều động lực để thay đổi hành vi Giờ em học , anh chi ̣ đã động viên em rấ t nhiề u giúp em có thể yên tâm theo học , dù em buồn , chán em nghỉ học Giờ em đã có thể tự kiểm soát được cảm xúc của mình Vì em có anh chị bên cạnh, sẵn sàng nghe em chia sẻ bấ t cứ lúc nào Em có một nơi để đế n , được lắ ng nghe và tự tin vào bản thân,.” Phỏng vấn sâu em L.T.B.N, 15 tuổi Như vậy, nhân viên công tác xã hội Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, việc tham gia giải vấn đề liên quan đến trẻ thực hoạt động giáo dục phòng ngừa, tập huấn, cung cấp kiến thức cho gia đình, người thân cách chăm sóc, chia sẻ khó khăn, thấu hiểu tránh vấn đề khác có thể phát sinh em tiếp tục bỏ nhà lang thang Đồng thời, họ tư vấn để quyền có sách phù hợp nhằm ngăn ngừa sự phát sinh vấn đề liên quan đến trẻ gia đình Tuy nhiên việc chưa tiến hành cách hiệu quả Thông qua việc cung cấp dịch vụ xã hội như: chăm sóc sức khoẻ, cải thiện tình hình kinh tế việc làm, hỗ trợ tâm lý tình cảm, pháp lý, giáo dục… nhân viên công tác xã hội giúp em có hội tiếp cận dịch vụ để giải vấn đề bản thân, phát huy khả mình, vượt qua khó khăn đó, vươn lên tự lập sống Bằng hoạt động giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ giải vấn đề cho cá nhân, gia đình cộng đồng có trẻ lang thang, đội ngũ cung cấp hội cho trẻ lang thang 98 hoà nhập cộng đồng - biện pháp giúp em phát triển nhân cách, tăng cường giao lưu học hỏi xã hội 3.2 Một số giải pháp đề xuấ t  Tăng cƣờng mối quan hệ với ban ngành, đoàn thể: Lãnh đạo Tổ chức trẻ em Rồng Xanh thường xuyên định kỳ tháng lần có họp với quan, ban ngành đoàn thể liên quan đến công tác hỗ trợ trẻ em thông báo về khó khăn, vướng mắc trình hoạt động Nhân viên xã hội người kết nối phối hợp tổ chức nhằm giải trở ngại trình làm việc Có thêm sự hỗ trợ, phối hợp quan trình giúp đỡ trẻ gia đình  Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cần thành lập phòng tƣ vấn tâm lý, có chuyên gia tâm lý kết hợp trị liệu cho trẻ lang thang có vấn đề phức tạp Nhân viên xã hội phải phối hợp với chuyên gia tâm lý theo dõi sát trình hỗ trợ trẻ để có kết quả trị liệu tốt nhất, giúp trẻ hồi phục giải vấn đề tâm lý phức tạp  Nâng cao chất lƣợng hoạt động pháp lý; + Nhân viên xã hội lập danh sách em gặp khó khăn về pháp lý chuyển sang phận pháp lý để kiến nghị với quan chức năng, liên hệ với địa phương tìm hướng giải đảm bảo quyền lợi cho trẻ + Bộ phận pháp lý phối hợp với nhân viên xã hội thường xuyên tổ chức buổi tập huấn về pháp luật cho trẻ, nâng cao nhận thức về pháp luật tự bảo vệ bản thân trước tệ nạn xã hội phức tạp + Nhân viên xã hội tổ chức họp mời lãnh đạo địa phương, quan liên quan bàn về thủ tục cách thức hỗ trợ pháp lý cho trường hợp khó khăn, phức tạp + Nhân viên xã hội phối hợp với phận Luật điều tra trợ giúp trẻ về thủ tục pháp lý bảo vệ em trước pháp luật có vấn đề phức tạp như: trẻ em nam bị xâm hại tình dục, bạo hành 99  Tổ chức trẻ em Lãnh đạo Tổ chức trẻ em Rồng Xanh hợp tác, làm việc với Sở, phòng Giáo dục đào tạo Hà Nội có chính sách, ƣu tiên giúp đỡ em trình học tập như: hỗ trợ học phí, khoản đóng góp Tạo điều kiện cho em học trường có chất lượng đào tạo tốt Tăng thêm hội lựa chọn trường phù hợp cho trẻ Nhân viên xã hội người trực tiếp làm việc trao đổi với trường học về hội học tập cho em  Tổ chức trẻ em Rồng Xanh làm việc, phối hợp với Phòng y tế quận Hoàn Kiếm tổ chức khám bệnh định kỳ cho em Việc đòi hỏi nhân viên xã hội phải quan tâm đảm bảo em có sức khỏe tốt tham gia hoạt động học tập, vui chơi giải trí Kịp thời phát xử lý trẻ có vấn đề về sức khỏe Nhân viên xã hội tìm kiếm phối hợp với chuyên gia tổ chức buổi chia sẻ, tập huấn về tự chăm sóc sức khỏe bản, tự bảo vệ bản thân cho trẻ Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cần tăng cường phối hợp với sở y tế Phòng y tế quận Hoàn Kiếm xuyên tổ chức buổi tập huấn về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ  Tổ chức trẻ em Rồng Xanh phối hợp với chính quyền địa phƣơng, ban ngành đoàn thể nhƣ Hội phụ nữ, đoàn niên nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác hồi gia cho trẻ Môi trường gia đình tốt sự phát triển đứa trẻ Chính vậy nhân viên xã hội cần thường xuyên đánh giá khả hồi gia thúc đẩy, cải thiện mối quan hệ trẻ với gia đình Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ trẻ trở với gia đình Thiết lập tăng cường mối quan hệ với quyền địa phương nơi trẻ trở về để giúp em có thể hòa nhập hồi gia bền vững Thường xuyên có sự trao đổi thông tin về tình trẻ để có hỗ trợ kịp thời Nâng cao chất lượng nhà nội trú dành cho trẻ, tăng cường hoạt động vui chơi giải trí thu hút sự tham gia trẻ Giúp giảm thiểu nguy trẻ rơi vào tệ nạn xã hội, tái lang thang 100  Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên xã hội, nhân viên chăm sóc: Tiếp tục tạo hội cho nhân viên tham gia khóa học nâng cao trình độ, đào tạo chuyên sâu Tăng cường lớp tập huấn về kỹ làm việc với trẻ Mời chuyên gia chia sẻ hợp tác làm việc giúp nhân viên có thêm hội học hỏi nâng cao lực làm việc  Với trẻ lang thang gia đình: Phát triển nâng cao chất lượng lớp kỹ sống, kỹ tự bảo vệ giúp em có thêm khả tự chăm sóc ứng phó với tệ nạn xã hội rình rập Xây dựng nhóm trẻ em nòng cốt, phát triển mô hình đồng đẳng trẻ với trẻ Các em có thể giúp đỡ, chia sẻ khó khăn kịp thời phát vấn đề để có biện pháp xử lý, can thiệp Nhân viên xã hội xây dựng kế hoạch, nội dung, triển khai giám sát hoạt động mô hình Nhân viên xã hội tăng cường trao đổi, hợp tác với gia đình trẻ lang thang trình giúp đỡ Thông qua buổi vãng gia, tập huấn, chia sẻ giúp họ có thông tin cần thiết phối hợp giải trẻ có vấn đề với gia đình  Tăng cƣờng hoạt động truyền thông: Thường xuyên tổ chức họp, báo cáo với tổ chức khác, chia sẻ kết quả làm việc, giới thiệu mô hình làm việc thu hút nguồn tài trợ Kêu gọi ban, ngành đoàn thể liên quan phối hợp, hỗ trợ để hoạt động cung cấp dịch vụ ngày hiệu quả thiết lập mạng lưới dịch vụ có chất lượng Nhân viên xã hội phối hợp với phòng truyền thông tổ chức số hoạt động kêu gọi tài trợ có sự tham gia trẻ Viết về trường hợp thành công có nhiều thay đổi tích cực báo cáo nhà tài trợ về thay đổi sống em nhận tài trợ 101 Nhà tài trợ đến thăm và tặng quà cho Tổ chức trẻ em Rồng Xanh Tiếp tục trì hoạt động truyền thông gây quỹ thu hút nhà tài trợ, mạnh thường quân tăng cường nguồn lực vững mạnh cho hoạt động sự phát triển Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Tốc độ phát triển kinh tế xã hội đầy ấn tượng 20 năm qua phần tạo áp lực với gia đình Việt Nam Không phải thay đổi đồng hành với trình phát triển kinh tế nhanh đều mang tính tích cực sự phân hóa giàu nghèo ngày lớn nhiều người dân di cư thành phố khắp nơi nước để tìm việc làm Hệ quả sự gia tăng chênh lệnh về kinh tế, nạn thất nghiệp, tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng di cư, gia đình tan vỡ xói mòn giá trị truyền thống tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi, quên lãng, bị lạm dụng bị bóc lột ngày cao Vì thiếu hệ thống bảo trợ xã hội hoạt động mạnh có hiệu quả nên vấn đề nêu trở nên nghiêm trọng Cụ đó thiếu dịch vụ bảo trợ xã hội công tác xã hội chuyên nghiệp để hỗ trợ tất cả trẻ em dễ bị tổn thương, từ phòng tránh tình 102 trạng bị lạm dụng, bỏ rơi, bóc lột chăm sóc điều trị Đối với nơi có dịch vụ chuyên môn dịch vụ đó thường nhỏ lẻ, không tập trung hoặc không theo quy định Tại cộng đồng mình, tình nguyện viên nỗ lực để hoàn thành vai trò cán xã hội song họ vẫn chưa tập huấn đầy đủ chưa có đủ kỹ để thực nhiệm vụ Ở cấp cao vậy, hệ thống tư pháp cần cải cách nâng cao lực nhằm giải tình trạng trẻ em nạn nhân bạo lực, lạm dụng bóc lột tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật Cần có hệ thống bảo vệ trẻ em xây dựng chặt chẽ bao gồm khung pháp lý qui chuẩn hoàn chỉnh hệ thống bảo trợ xã hội để đảm bảo trẻ em cấp địa phương hưởng lợi Cần đảm bảo trẻ em đều quan tâm chăm sóc bảo vệ Sự phát triển đất nước tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ngày hôm Đây công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực gia đình, nhà trường, xã hội sự chung tay tổ chức xã hội Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đạt thành tựu đáng kể Giúp cho trẻ có hội đến trường, ổn định tâm lý, sức khỏe nâng cao lực tự bảo vệ bản thân Giúp em thay đổi sống, có hội hòa nhập cộng đồng phát huy lực bản thân Kết nối với số tổ chức hoạt động lĩnh vực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đó có trẻ em lang thang Bước đầu thiết lập mối quan hệ với quan ban ngành, đoàn thể, quyền địa phương Phối hợp với Nhà trường để làm việc giúp đỡ trẻ lang thang em quay trở lại trường học Trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nhân viên xã hội đóng đặc biệt quan trọng người giáo dục, người tổ chức, quản lý, kết nối nguồn lực, người biện hộ người hỗ trợ tâm lý Đảm bảo cung cấp cho trẻ dịch vụ hiệu quả có chất lượng, giúp em thay đổi sống, tạo dựng tương lai phát triển ổn định, bền vững Phần lớn trẻ em lang thang thấy hài lòng về dịch vụ công tác xã hội cung cấp có đánh giá thấp về số dịch vụ y tế, chăm 103 sóc sức khỏe chưa có hoạt động khám định kỳ Chưa có phòng tư vấn tâm lý với chuyên gia tâm lý hỗ trợ trình trị liệu Dịch vụ pháp lý nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi trẻ Cơ hội lựa chọn trường học cho em hạn chế Chưa đủ lực tạo mạng lưới liên kết với tổ chức nước quốc tế hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội Nhân viên xã hội mỏng số chưa đào tạo bản, chuyên nghiệp Một yếu tố quan ngại đó tính cam kết trẻ tham gia vào chương trình, nhiều em sống lang thang đường phố dài dẫn đến việc thích nghi môi trường có nội quy, quy định gặp nhiều khó khăn Gia đình nhiều mải mưu sinh kiếm sống, không có thời gian chăm sóc Có gia đình phức tạp em vẫn bị bạo hành, lạm dụng sức lao động thiếu sự hợp tác với tổ chức Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cần có thay đổi, biện pháp nâng cao lực đội ngũ nhân viên xã hội Tăng cường mối liên kết với tổ chức, ban ngành, đoàn thể, quyền địa phương Nâng cao chất lượng hoạt động pháp lý, mở phòng tư vấn tâm lý với chuyên gia tâm lý Tăng cường hợp tác với nhà trường tạo hội học tập cho trẻ lang thang hòa nhập Phối hợp với địa phương để nâng cao chất lượng hồi gia cho trẻ Giữ mối quan hệ thường xuyên với trẻ gia đình, hỗ trợ em hồi gia Tăng cường hoạt động truyền thông gây quỹ đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang ổn định, chất lượng bền vững Khuyến nghị Để giải vấn đề tồn hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Tác giả xin đề xuất số khuyến nghị nhằm giải tồn tại, nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang: 1) Khuyến nghị với ngành: Bộ giáo dục đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động thƣơng bình xã hội 104 + Bộ Lao động Thương binh xã hội cần ban hành quy định, sách ưu tiên cụ thể trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung trẻ em lang thang nói riêng Chính sách về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, pháp lý tâm lý Thành lập mạng lưới liên kết dịch vụ công tác xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung trẻ em lang thang nói riêng cả nước + Bộ Y tế cần ban hành sách ưu tiên về chăm sóc sức khỏe cho đối tượng trẻ lang thang sinh hoạt sở chăm sóc, sở bảo trợ + Bộ giáo dục đào tạo cần ban hành sách ưu tiên dành cho trẻ em lang thang tăng thêm hội lựa chọn trường, hỗ trợ về học phí, sách đồ dùng học tập, trao học bổng + Thành lập phòng công tác xã hội trường học để giải hỗ trợ trẻ gặp vấn đề, khó khăn trường học phối hợp với nhân viên xã hội Tổ chức nơi có trẻ em theo học 2) Khuyến nghị chính quyền địa phƣơng: hội phụ nữ, đoàn niên + Hội phụ nữ, đoàn niên, công an thôn, xã cần hợp tác với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh thông qua vai trò nhân viên xã hội để tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân địa phương như: phòng chống buôn bán người, bạo lực gia đình Đoàn niên phối hợp cùng nhân viên xã hội lên kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí tạo sân chơi lành mạnh thu hút em tham gia + Hội phụ nữ, đoàn niên tiến hành vãng gia, thăm hỏi, chia sẻ thông tin, báo cáo kết quả hoạt động, khó khăn trình hỗ trợ trẻ em lang thang gia đình với nhân viên xã hội Phát vấn đề cấp bách báo cáo nhân viên xã hội để có hướng phối hợp giải tránh tình trạng trẻ lại bỏ nhà lang thang + Địa phương cần có hoạt động dạy nghề thay cho trẻ em lang thang hồi gia hỗ trợ về vật chất điều kiện sinh hoạt; tạo điều kiện để em lao động kiếm sống, giúp đỡ gia đình cách làm công việc phù hợp điều kiện an toàn bảo đảm vệ sinh, với cách làm phù hợp thực tế sống 105 + Công an thôn, xã cần rà soát lại danh sách em vướng mắc về giấy tờ pháp lý Phối hợp với nhân viên xã hội Tổ chức trẻ em Rồng Xanh để có hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền lợi trẻ 3) Khuyến nghị Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh: + Lãnh đạo Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cần tăng cường hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, báo cáo tình hình hoạt động, chia sẻ khó khăn vướng mắc trình hoạt động với ngành liên quan Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ công an + Tổ chức trẻ em Rồng Xanh thông qua hoạt động nhân viên xã hội cần tăng cường phối hợp với địa phương giúp trẻ hồi gia, theo dõi giám sát trẻ sau hồi gia Thành lập mạng lưới liên kết Tổ chức trẻ em Rồng Xanh với quyền địa phương, hội phụ nữ, đoàn niên sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác giúp trẻ ổn định sống sau trở về Lãnh đạo Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức khóa tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc nhằm mục đích nâng cao lực cho cán địa phương: phụ nữ, đoàn niên, hội nông dân để công tác hỗ trợ trẻ hồi gia ổn định hiệu quả + Cần xây dựng mạng lưới liên kết với tổ chức nước quốc tế khác như: HSCV, Hagar, Ngôi nhà bình yên, World vison … nhằm mục đích kết nối dịch vụ, tạo thành mạng lưới chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, đồng hiệu quả + Cần phát triển, nâng cao lực chất lượng đội ngũ nhân viên xã hội, nhân viên chăm sóc Tăng cường vai trò nhân viên công tác xã hội hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội: Xây dựng lực cho nhân viên, tăng cường khóa tập huấn chuyên sâu, đào tạo kỹ năng, phát triển chuyên môn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần phương pháp hỗ trợ tâm lý, phù hợp với đối tượng trẻ lang thang có vấn đề phức tạp bao gồm bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột tình dục, bị ảnh hưởng ma túy HIV Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên gia cố vấn xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp 106 Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đào tạo bản, quy, cần thiết bồi dưỡng nâng cao lực kiến thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhằm trang bị cho họ kiến thức kỹ công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày lớn trẻ em lang thang + Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội đáp ứng nhu cầu ngày cao trẻ em lang thang gia đình Xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cách có hệ thống, bản chuyên nghiệp phù hợp với mong muốn nhu cầu đối tượng giai đoạn, thời kỳ cụ thể + Công tác truyền thông: Tăng cường đa dạng hình thức hoạt động truyền thông như: phát tờ rơi, giới thiệu về tổ chức, kêu gọi tài trợ đảm bảo nguồn quỹ cho hoạt động trì ngày phát triển 4) Khuyến nghị nhân viên xã hội + Nhân viên xã hội cần tham mưu cho lãnh đạo, quản lý thành lập phòng tư vấn tâm lý chuyên gia tâm lý để hỗ trợ trẻ có vấn đề tâm lý phức tạp Phối hợp chặt chẽ với nhà trường quản lý giáo dục học sinh Duy trì, mở rộng phát triển mối quan hệ với nhà trường địa bàn Hà Nội tạo điều kiện tốt cho trẻ trình học tập Liên hệ với sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ tháng/lần cho trẻ + Nhân viên xã hội cần phối hợp với nhân viên chăm sóc nhà nội trú chia sẻ kinh nghiệm kỹ làm việc với trẻ Hỗ trợ nhân viên việc chăm sóc trẻ Tạo môi trường thoải mái, an toàn sống gia đình, nâng cao lực khả ứng phó với vấn đề trẻ + Chủ động tìm kiếm khóa học phù hợp nâng cao trình độ, lực kỹ làm việc 5) Khuyến nghị trẻ gia đình Đối với trẻ: + Các em phải có cam kết giúp đỡ như: trì việc học tập trường, tham gia hoạt động nâng cao kiễn thức, kỹ năng, chấp hành nội quy quy định tổ chức 107 + Tham gia đầy đủ lớp học phù hợp kỹ sống, nâng cao kỹ tự bảo vệ bản thân + Mạnh dạn, chủ động đề xuất sự giúp đỡ với nhân viên xã hội có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần giải như: mâu thuẫn với bạn bè, khó khăn hòa nhập, bị bạo hành, bị xâm hại… Đối với gia đình: + Gia đình cần có sự quan tâm sát sao, yêu thương trẻ tạo điều kiện tốt cho trẻ tham gia hoạt động Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giúp đỡ + Phối hợp với nhân viên xã hội việc chăm sóc, giáo dục trẻ: thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin về trẻ để giải kịp thời vấn đề phát sinh Cam kết cùng với Tổ chức trẻ em vấn đề chăm sóc trẻ, tham gia đầy đủ khóa tập huấn chia sẻ kỹ chăm sóc nuôi dạy 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo dự án trẻ em lang thang Tổ chức trẻ em Rồng Xanh, tháng 07/2014 Báo cáo tổng kết Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (2014), David Stepphens Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội Tp Hà Nội tháng 12 năm 2013 – Cục Thống kê TP Hà Nội Bô ̣ LĐ-TB&XH (2008), Báo cáo về tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trình Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiế u niên và Nhi đồ ng của Quố c hô ̣i Bô ̣ LĐ -TB&XH (2011), Thông tư số 04/2011/TT-LĐTBXH, ngày 25 tháng 02 năm 2011 quy đinh ̣ tiêu chuẩ n chăm sóc ta ̣i các sở bảo trơ ̣ xã hô ̣i Bô ̣ LĐ -TB&XH (2013), Thông tư số 07/2013/TT-LĐTBXH, ngày 24 tháng năm 2013 quy đinh ̣ tiêu chuẩ n nghiê ̣p cu ̣ cô ̣ng tác viên công tác xã hô ̣i xã, phường, thị trấn Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (2012), Mô ̣t số vấ n đề về chăm sóc , giáo dục bảo vệ trẻ em tình hình mới, Hà Nội, tr.108 Trầ n Thi ̣Minh Đức (2011), Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các lớp ho ̣c linh hoa ̣t Hô ̣i đồ ng phố i hơ ̣p công tác phổ biế n , giáo dục pháp luật Chính phủ (2011), Tuyên truyề n pháp luâ ̣t , Chủ đề Pháp luật về bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em, Đặc san, số 02 10.Nguyễn Hải Hữu (2012), Kinh nghiê ̣m mô ̣t số nước về bảo vê ̣ trẻ em 11 Lê Thu Hà (2011), Tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dự báo đến năm 2020, Tạp chí Dân số Phát triể n, số 05 (122) 12 Kế hoa ̣ch số 56/KH-UBND ngày 21/4/2010 UBND TP Hà Nội về tổ chức, triể n khai và thực hiê ̣n Chỉ thi ̣ 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vê,̣ chăm sóc trẻ em 13 Liên hiê ̣p quố c(1990), Công ước quố c tế về quyề n trẻ em 14 Đỗ Thị Ngọc Phương (11/2012), Mô ̣t số kinh nghiê ̣m quố c tế và những vấ n đề đă ̣t đố i với viê ̣c phát triể n các dich ̣ vu ̣ công tác xã hô ̣i công tác 109 bảo vệ trẻ em , Kỷ yếu hô ̣i thảo quố c tế Chia sẻ kinh nghiê ̣m CTXH và ASXH , Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQHHN 15 UNICEF, Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010 16 Nguyễn Thị Thái Lan (chủ biên) (2012), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 17 Bùi Thị Xuân Mai (2012), Giáo trình nhập môn công tác xã hội, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 18 Nguyễn Duy Nhiên (2010), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 19 Mai Kim Thanh (2010), Nhập môn Công tác xã hội, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Mai Kim Thanh(2010), Công tác xã hội cá nhân, ĐH KHXH&NV, Hà Nội 21 Vũ Cao Đàm , Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học , Nxb Giáo dục Việt Nam 22 Phạm Văn Quyết - Nguyễn Quý Thanh, Phương Pháp nghiên cứu xã hô ̣i học,Nxb Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i 23 Phân tić h phúc lơ ̣i và ̣ thố ng dich ̣ vu ̣ bảo vê ̣ cho trẻ em và gia điǹ h ta ̣i Viê ̣t Nam, Bô ̣ LĐTBXH, UNICEF 24 Lê Văn Phú (2004), Công tác xã hội, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 25 Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Nội dung chủ yếu Pháp luật Bảo vê ̣, chăm sóc và giáo du ̣c Trẻ em (2006), Nxb Tư pháp, Hà Nội 26.Trầ n Đình Tuấ n , Công tác xã hô ̣i Lý thuyế t và thực hành , Nxb Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i 27.Từ điể n Tiế ng Viê ̣t, 2004, NXB Đà Nẵng, tr434 28.Trung tâm nghiên cứu quyền người - Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh “Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em”, “Công ước về xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ”, 1998 29 Save the Children , 111 câu hỏi - đáp Về tư pháp người chưa thành niên , NXB Đa ̣i ho ̣c Sư pha ̣m 110 30 Nguyễn Thi ̣Oanh, 10 cách thức rèn luyện kỹ sống cho tuổi vị thành niên, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh 31 Bùi Thị Xuân Mai (2008), Giáo trình tham vấn, NXB Lao đô ̣ng-xã hội 32 Nguyễn Thi ̣ Oanh, Giáo dục chủ động , Hô ̣i tâm lý Giáo du ̣c ho ̣c TP Hồ Chí Minh Phòng nghiên cứu Công tác xã hội- 1994 33 Nguyễn Thi ̣Oanh , Công tác xã hô ̣i nhóm , Hô ̣i tâm lý Giáo du ̣c ho ̣c TP Hồ Chí Minh Phòng nghiên cứu Công tác xã hội 34 Roger Moyson (Phạm Đình Thái dịch , Nguyễn Thi ̣Oanh hiê ̣u điń h ), Lãnh đạo phát triển tiềm người cộng tác, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh 35 Wilson-Ryland Dich ̣ vu ̣ xã hô ̣i nhóm thực hành (Dịch giả Trần Như Biên), Tủ sách xã hội 36 Đỗ Ngọc Phương,Trẻ em lang thang – mô ̣t vấ n đề xã hô ̣i cầ n đươ ̣c quan tâm, Tạp chí Xã hội học số (50), 1995, trang 76-85 37 Chương trình ngăn ngừa giải tình trạng trẻ em lang thang, trẻ bị xâm phạm tình dục trẻ em phải lao động nặng nhọc, điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 - Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2 Thủtướng Chính phủ 38 Nghiên cứu số yếu tố tác động đến công về hội học tập cho trẻ em Mã số: C18-2003, CNĐT: Vũ Trùng Dương, Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục 39 Báo cáo: Tình hình trẻ em lang thang Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh ủy ban Dân số, Gia đình Trẻ em - 2003 40 Khung kế hoạch Chiến lược giáo dục cho trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục - UNICEF 41 Nguyễn Thu Trang, “Mô hình nhà xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cấp xã – Nền tảng triết lý học rút ra”, Bộ môn Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội Hội thảo về Đổi công tác xã hội điều kiện kinh tế thị trường 111 42 UNICEF – Cục Bảo trợ xã hội (2009), Trung tâm dịch vụ Công tác xã hội – Mô hình đề xuất cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia phát triển nghề Công tác xã hội, NXB Thống Kê 43 UN - Africa Spending Less on Basic Social Services 44 Trang web http://www.gopfp.gov.vn/so-10 http://treem.molisa.gov.vn http://www.ios.org.vn http://www.socialwork.vn http://www.chinhphu.vn www.molisa.gov.vn/news http://www.gso.gov.vn/ 112 [...]... ̣ng cung cấ p dịch vụ công tác xã hộicho trẻ em lang thang tại Tổ chức Trẻ em Rồ ng Xanh? 4) Cầ n có những giải pháp nào đ ể hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanhngày càng hiê ̣u quả ? 7 Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động cung cấp các dịch vụ công tác xã h ội cho trẻ em lang thang ta ̣i Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đươ ̣c coi là... giúp Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã có nhiều hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại Nhân viên xã hội đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh Có thể đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả dịch vụ công tác xã hội cho. .. trẻ em lang thang tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh qua nghiên cứu này 19 8 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 8.1 Mục đích nghiên cứu: Luâ ̣n văn nhằ m làm rõ thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại. .. tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh 8.2 Nhiê ̣m vụnghiên cứu: 1) Nghiên cứu một số cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề cung cấp dịch vụ công tác xã hội, vai trò của nhân viên xã hội và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang 2) Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang. .. trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh 4) Đề xuất một số giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh nói riêng và các cơ sở trợ giúp trẻ em nói chung 9 Phương pháp nghiên cứu 9.1 Phương pháp luận Nghiên cứu sử dụng phương... tài Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (Nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, Hà Nội)” hoàn toàn không phải là một chủ đề mới trong hoạt động thực tiễn cũng như trong nghiên cứu khoa học Tuy nhiên điểm mới của luận văn chính là việc phân tích rõ được hai vấn đề, đó là thực trạng của hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang. .. cứu và đưa ra một số giải pháp về hoạt động trợ giúp pháp lý đang được cung cấp tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Bên cạnh hoạt động trợ giúp pháp lý Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đang cung cấp nhiều dịch vụ công tác xã hội khác: dịch vụ y tế, giáo dục, tâm lý Luận văn với đề tài “Đánh giá mô hình can thiệp với trẻ em lang thang nhìn từ góc độ Quản lý ca ( Nghiên cứu tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh. .. ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị ,nội dung chính được chia làm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu Chương 2 Thực trạng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Chương 3 Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang và một số giải pháp đề xuất 22 Chƣơng... về hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Trong đó cơ cấu như sau: + Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh bao gồm: Cán bộ quản lý (01), nhân viên Luật (01), nhân viên xã hô ̣i (03), nhân viên chăm sóc (01); bố /mẹ/người giám hô ̣ trẻ (03); trẻ em lang. .. chuyên gia, nhà khoa học , nhà nghiên cứu , người công tác trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ trẻ em, các sinh viên quan tâm đế n ho ạt động cung cấ p dich ̣ vu ̣ công tác xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và trẻ em lang thang nói riêng 4 Đối tượng, khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lan g thang tại Tổ ... cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Chương Vai trò nhân viên công tác xã hội hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang số giải... cứu Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CTXH CHO TRẺ EM LANG THANG TẠI TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH 42 2.1 Thực trạng trẻ em lang thang Tổ chức. .. hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang Tổ chức trẻ em Rồng Xanh Từ đó đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh hà nội , Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh hà nội , Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh hà nội

Từ khóa liên quan