Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

22 609 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 17:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ THỊ TRUNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG MỤC TIÊU MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THCS NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 S K C0 Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  -  -  LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG MỤC TIÊU MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THCS Chuyên ngành : GIÁO DỤC HỌC Mã số ngành : 601401 Họ tên học viên : LÊ THỊ TRUNG Người hướng dẫn : PGS TS THÁI BÁ CẦN TP Hồ Chí Minh, tháng 10năm 2008 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS THÁI BÁ CẦN CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 1: CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 2: Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày tháng năm 2008 LỜI CẢM ƠN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN  PGS.TS Thái Bá Cần – Giáo viên hướng dẫn  TS Đỗ Mạnh Cường – GĐ Viện nghiên cứu PTGDCN – Trường ĐHSP KT Tp.HCM  Quý Thầy cô Phòng Quản lý khoa học – Quan hệ quốc tế - Sau đại học, khoa Sư Phạm Kỹ Thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh  Quý Thầy/ Cô giảng dạy lớp cao học Sư phạm kĩ thuật – K14  Các anh chị, bạn lớp Cao học Giáo dục học – Khóa 14  Ban giám hiệu thầy cô trường CĐSP, THCS có liên hệ Đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học trình làm luận văn Xin cảm ơn Quý Thầy/Cô đọc phản biện luận văn giúp Xin cảm ơn nhận xét quý báu quý Thầy Cô Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, bạn đồng nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu động viên tạo điều kiện tốt để học tập tốt hoàn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! TÓM TẮT Trong năm gần để thích ứng với mục tiêu, chương trình giáo dục, nội dung chương trình Công nghệ triển khai Trung học sở Môn Công nghệ môn học kế hoạch học tập khóa cấp học THCS, có vai trò quan trọng việc góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, giáo dục lao động, kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho hệ trẻ, đồng thời tạo tiền đề phát triển lực lao động nghề nghiệp cho nguồn nhân lực tương lai Tuy nhiên, thực tế đưa môn Công nghệ vào trường THCS rơi vào tình trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy cho môn học chưa có, có với số lượng Thậm chí có trường hoàn toàn giáo viên chuyên ngành giảng dạy mà đưa số giáo viên không đủ đảm nhận Bên cạnh môn học mới, mang tính hướng nghiệp mà công tác hướng nghiệp chưa quan tâm mức, môn công nghệ trường THCS rơi vào tình trạng dạy cho có dạy, chưa nhận quan tâm thực cấp lãnh đạo, giáo viên đảm nhận giảng dạy môn Chính tác giả luận văn mạnh dạn vận dụng kiến thức học kinh nghiệm thực tiễn để thực đề tài: “Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn Công nghệ trường THCS” Đề tài gồm có phần: Phần Mở đầu, Phần Nội dung phần Kết luận PHẦN MỞ ĐẦU: Trong phần người nghiên cứu nêu rõ lí chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng khách thể nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu giới hạn đề tài PHẦN NỘI DUNG: Gồm có chương Chương 1: Cơ sở lí luận Trình bày sơ lược Lý thuyết xây dựng chương trình, yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình, bước xây dựng chương trình Chương 2: Cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình Trình bày kết khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường trung học sở Chương trình đào tạo giáo viên công nghệ số trường CĐSP thực Chương 3: Xây dựng chương trình đào tạo/ Bồi dưỡng Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn từ người nghiên cứu đưa chương trình đào tạo giáo viên Công nghệ trường THCS dựa chương trình khung Bộ giáo dục – Đào tạo PHÀN KẾT LUẬN: Trong phần người nghiên cứu trình bày kêt làm đưa đề xuất cho việc thực chương trình mở hướng nghiên cứu đề tài SUMMARY During recent years, in order to suitthe educational aim and programme,Technology subject has been taught at secondary school Technology is one of the main subjects of Secondary School Educational curriculums It plays an important role to develop students’ personalities, educates the youth labour, technique and careers guidance at the same time it helps supporting well – trained manpower in te future In fact, however, there are not enough qualified teachers for the new subject – technology Even some schools not have the teachers who are trained about this subject, so it is taught by the teachers of another subjects Furthermore, it is a new subject which relates to the careers guidance but it has’nt been cared by the authorities and even the technology teachers For all reasons above and from my own real experiences and what I have studied I have confidently carried out my theme: “Building a training and improving curriculum for the teachers qualifying for system of aims of technology subject at secondary schools” The theme has three parts: Opening, Contents and Conclusion OPENING The opening contains reasons of the theme, purposes, object, and duties of the studying and the approaches how to carry out the theme CONTENT : There are chapters Chapter 1: Basic theories It is about the theories of building the curriculum, the factorsbadly affect building the curriculum, and the steps of building the curriculum Chapter 2: Basic reality of building the curriculum Showing the results of researching of technology teachers at secondary schools, and the curriculum of training teaching technology in some colleges Chapter 3: Building a curriculum of training and improving The curriculum of training teaching technology at secondary scholls basing on the curriculum of Ministry of Education and Training CONCLUSION They are results of the studying on this theme and some suggestion for carrying out the curriculum and the theme upgrading MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu - Đối tượng khác thể nghiên cứu - Giả thuyết khoa học - Nhiệm vụ nghiên cứu - Giới hạn đề tài - Các phương pháp nghiên cứu - PHẦN NỘI DUNG Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 1.1 Các khái niệm 1.2 Các phương pháp tiếp cận xây dựng CTĐT - 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng CTĐT 1.4.Các mô hình xây dựng chương trình đào tạo - 10 1.5.Các bước tiến hành xây dựng chương trình đào tạo - 12 1.6 Cách đánh giá, kiểm định chương trình - 16 Chƣơng II:CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 2.1 Chương trình môn công nghệ trường THCS 18 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS 23 2.3 Một số nhận xét chương trình đào tạo GV Công nghệ số trường CĐSP 37 2.4 Chuẩ n kiến thức, kĩ giáo viên Công nghệ THCS 38 Chƣơng III: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ Ở TRƢỜNG THCS 3.1 Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên công nghệ trƣờng THCS - 40 3.1.1 Chọn lựa mô hình, cách tiếp cận 40 3.1.2 Mục tiêu đào tạo - 40 3.1.3 Nội dung chương trình 42 3.1.4 Kế hoạch giảng dạy 51 3.1.5 Mô tả vắn tắt nội dung học phần giáo dục chuyên nghiệp - 53 3.1.6 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp - 56 3.1.7 Thang điểm 57 3.2 Chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên công nghệ trƣờng THCS - 57 3.2.1 Mục tiêu chương trình - 57 3.2.2 Đối tượng bồi dưỡng. 57 3.2.3 Nội dung chương trình - 57 3.3 Lấy ý kiến chuyên gia - 62 PHẦN KẾT LUẬN Kết luận kiến nghị - 64 Hướng phát triển đề tài - 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần để thích ứng với mục tiêu, chương trình giáo dục, nội dung chương trình Công nghệ triển khai Trung học sở Môn Công nghệ môn học kế hoạch học tập khóa cấp học THCS, có vai trò quan trọng việc góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, giáo dục lao động, kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho hệ trẻ, đồng thời tạo tiền đề phát triển lực lao động nghề nghiệp cho nguồn nhân lực tương lai Tuy nhiên thực tế, đưa môn Công nghệ vào trường THCS rơi vào tình trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy cho môn học chưa có, có với số lượng Thậm chí có trường hoàn toàn giáo viên chuyên ngành giảng dạy mà đưa số giáo viên không đủ đảm nhận Bên cạnh môn học mới, mang tính hướng nghiệp mà công tác hướng nghiệp chưa quan tâm mức, môn công nghệ trường THCS rơi vào tình trạng dạy cho có dạy, chưa nhận quan tâm thực cấp lãnh đạo, giáo viên đảm nhận giảng dạy môn Chính thực trạng mà số trường CĐSP mở khóa đào tạo GV nhằm đáp ứng nhu cầu dạng đào tạo ghép hai môn VD: Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp, Lý – thuật công nghiệp, đào tạo ghép ngành: Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp Kinh tế gia đình … Cho nên chương trình đào tạo giáo viên công nghệ nhiều bất cập Xuất phát từ lý nên người nghiên cứu chọn đề tài “Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ trường THCS” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Xây dựng chương trình đào tạo/bồi dưỡng góp phần chuẩn hóa lực giáo viên Công nghệ trường THCS Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS -1- - Chương trình bồi dưỡng giáo viên môn Công nghệ trường THCS Khách thể nghiên cứu:  Chương trình môn công nghệ trường THCS  Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng phù hợp với hệ thống mục tiêu góp phần chuẩn hóa giáo viên công nghệ trường THCS, nâng cao chất lượng giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài - Khảo sát , đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS Giới hạn đề tài - Trong phạm vi luận văn nên nghiên cứu giới hạn tương thích chương trình đào tạo hệ thống mục tiêu môn Công nghệ trường THCS Ở đây, người nghiên cứu giới hạn việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Công nghệ - Phần Kinh tế gia đình - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên cho Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Các phương pháp nghiên cứu: 7.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu - Mục đích : Hệ thống số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài - Cách tiến hành : Sưu tầm, đọc tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu; phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá theo mục đích nghiên cứu đề tài 7.2 Phương pháp điều tra - Mục đích : Tìm hiểu thực trạng dạy - học, đội ngũ giáo viên đảm nhận môn Công ghệ trường THCS - Cách tiến hành: Xác định đối tượng khảo sát; Soạn phiếu hỏi ; Phát phiếu hỏi yêu cầu trả lời; thu phiếu, loại bỏ phiếu không hợp lệ, xử lý phiếu hỏi 7.3 Phương pháp đàm thoại -2- - Mục đích : Thu thập thêm thông tin cần thiết liên quan vấn đề nghiên cứu, làm rõ thêm số vấn đề nảy sinh trình điều tra gặp phải - Cách tiến hành : Dự kiến câu hỏi định hỏi khách thể điều tra; Gặp gỡ đối tượng liên quan để tìm hiểu, trao đổi vấn đề liên quan đến thống nhất; Lập sổ ghi lại vấn đề bản; Phân tích kết thu gắn với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 7.3 Phương pháp thống kê toán học Dùng kỹ thuật, công thức toán học liên quan để tính toán, so sánh, thống kê số liệu phương pháp khác đem lại 7.4 Phương pháp chuyên gia Sử dụng phương pháp Chuyên gia nhằm tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm bổ ích từ nhà chuyên môn, đồng nghiệp có tâm huyết với vấn đề nghiên cứu -3- PHẦN NỘI DUNG Chƣơng I CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 1.1 Các khái niệm Chƣơng trình: Là mục, vấn đề, nhiệm vụ đề xếp theo trình tự để thực thời gian định Chương trình nội dung kiến thức, kĩ môn học, ấn định tương ứng cho trình giáo dục – đào tạo định (Từ điển Tiếng Việt 1995, Trang 187) Đào tạo: Quá trình tác động đến người nhằm làm cho họ lĩnh hội nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… cách có hệ thống, chuẩn bị cho họ thích nghi với sống, khả tiếp nhận phân công lao động định, góp phần vào phát triển xã hội, trì phát triển văn minh loài người Về bản, đào tạo trình dạy học gắn với giáo dục đạo đức, nhân cách Kết trình độ đào tạo người đào tạo phụ thuộc vào trình tự đào tạo người Chỉ trình đào tạo biến thành trình tự đào tạo cách tích cực việc đào tạo đạt hiệu cao Tùy theo tính chất chuẩn bị cho sống lao động, người ta phân biệt đào tạo chuyên môn đào tạo nghề nghiệp Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo cấp tốc, đào tạo lại, đào tạo bản, đào tạo ngắn hạn, đào tạo từ xa… Chƣơng trình đào tạo : Có nhiều quan niệm khác chương trình đào tạo nước ta điều phổ biến văn tiếng Anh.: “ Chương trình đào tạo bảng thiết kế tổng thể cho hoạt động đào tạo (đó khóa học kéo dài vài giờ, ngày, tuần vài năm) Bảng thiết kế tổng thể cho biết toàn nội dung cần đào tạo, rõ trông đợi người học sau khóa học, phác họa quy trình cần thiết để thực nội dung đào tạo, cho biết phương pháp đào tạo cách thức kiểm tra đánh giá kết học tập, tất xếp theo thời gian biểu chặt chẽ” (Wentling ,1993) -4- “Chương trình đào tạo (CTĐT) kế hoạch đào tạo phản ánh mục tiêu đào tạo mà nhà trường theo đuổi, cho ta biết nội dung phương pháp dạy học cần thiết để đạt mục tiêu.( White ,1995) Về phận cấu thành CTĐT, phải bao gồm thành tố lập kế hoạch cho CTĐT phải xem xét khía cạnh Đó là: (1) Mục tiêu đào tạo, (2) Nội dung đào tạo, (3) Phương pháp hay qui trình đào tạo (4) Đánh giá kết đào tạo (Tyler ,1949) Vào đầu kỷ 20 nhà giáo dục học cho chương trình đào tạo gồm môn học chủ yếu năm lĩnh vực lớn như: ngôn ngữ, toán học, khoa học, lịch sử, ngoại ngữ v.v sau nhà giáo dục học bắt đầu phân loại loại chương trình đào tạo khác nhau, ví dụ Bobbitt viết vào năm 1924: “Chương trình đào tạo định nghĩa theo hướng: 1) loạt hoạt động nhằm giúp phát khả học sinh 2) loạt hoạt động có chủ đích nhằm hoàn thiện người học” Nhiều tác giả lại cho chương trình đào tạo sản phẩm hoàn thiện mà có tính phát triển liên tục “Chương trình đào tạo chuỗi kinh nghiệm nhà trường phát triển nhằm giúp học sinh tăng cường tính kỷ luật, phát triển lực tư hành động.” [17, p.3] Về sau nhiều tác giả lại cho đào tạo kế hoạch nhằm cung cấp hội học tập để đạt mục đích mục tiêu cụ thể cho nhóm đối tượng nhà trường Vào thập niên 1950, định nghĩa chương trình đào tạo có phần mở rộng hơn, cụ thể số ý kiến sau: “Chương trình đào tạo tất hoạt động học sinh kế hoạch hóa đạo trường học nhằm đạt mục đích giáo dục” [19, p.11] “Chương trình đào tạo kế hoạch nhằm cung cấp hội học tập để đạt mục đích mục tiêu cụ thể cho nhóm đối tượng nhà trường đó.” [20, p.25] -5- Từ năm 1960 trở sau, người ta quan tâm đến nhiều kết mà chương trình đào tạo mang lại, theo quan điểm tác giả bổ sung vào định nghĩa cũ ý sau: “Chương trình đào tạo không quan tâm đến học sinh phải làm trình học tập, mà họ học từ việc làm đó, chương trình đào tạo quan tâm đến kết sau cùng” [18, p.67] Các nhà giáo dục học đại xem chương trình đào tạo tập hợp mục tiêu giá trị hình thành người học thông qua hoạt động vạch chương trình đào tạo Tính hiệu chương trình đào tạo đo mức độ đạt mục tiêu đề Mục đích việc xây dựng chương trình đào tạo phụ thuộc vào đối tượng người học chương trình Các khái niệm tương đối định nghĩa chương trình đào tạo thay đổi thay đổi xã hội phát triển khoa học – kỹ thuật Xây dựng chƣơng trình đào tạo: Là việc tạo nội dung tổng thể hoạt động giáo dục khóa học thành hệ thống hoàn chỉnh tổ chức xây dựng, thực chương trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu chất lượng đào tạo theo qui định Luật Giáo Dục Xây dựng CTĐT công việc sống vô cần thiết sở đào tạo trước định mở thêm ngành (nghề) đào tạo Do đó, xây dựng CTĐT phải đảm bảo rằng, tất học sinh phải thiết đạt mục tiêu thích hợp mà ban giảng huấn đề tiếp thu đầy đủ kỹ năng, thái độ lực quy định chương trình Kiểm định chƣơng trình (program accreditation) Hoạt động khảo sát, xem xét lĩnh vực liên quan đến việc triển khai đào tạo ngành học để đánh giá thành học tập (kiến thức kỹ nghề nghiệp) rèn luyện (đạo đức hành vi) SV đồng thời đánh giá mực độ đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng hiệp hội chuyên môn lĩnh vực sinh viên đào tạo Hoạt động kiểm định có mối liên hệ chặt chẽ với sứ mạng mục tiêu tuyên bố đơn vị đào tạo Kiểm định chương trình xem hoạt động đánh giá chương trình đào tạo Đó trình xem xét chương trình cách toàn diện để định sinh viên theo học chương trình có xứng đáng cấp hay không Tự đánh giá chƣơng trình đào tạo (self-study) : -6- Sự xem xét đánh giá chất lượng mức độ hiệu chương trình đào tạo, cán bộ, cấu quan đào tạo tổ chức thực dựa vào tập hợp chuẩn mực đưa quan đảm bảo chất lượng bên Tự đánh giá thường thực trước có đánh giá từ bên nhóm chuyên gia trực tiếp đến trường để đánh giá Sau tự đánh giá, đơn vị đào tạo thường phải làm báo cáo cho quan bên Các phƣơng pháp tiếp cận xây dựng CTĐT Để tiến hành xây dựng CTĐT phù hợp với đối tượng học có chiều hướng phát triển tốt sau tốt nghiệp khóa học, người xây dựng chương trình phải có phương pháp tiếp cận linh hoạt thông qua nhiều nguồn Từ việc tham khảo chương trình có, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới toàn trình, đặc điểm nghề mà muốn xây dựng … vậy, nội dung chương trình trả lời câu hỏi: chương trình xây dựng cho ai? Xây dựng theo cách nào? Ai người tiếp cận sản phẩm (người đào tạo) mình? … Đồng thời dự đoán trước tình tác động môi trường tới chương trình Trong lịch sử phát triển giáo dục thấy có cách tiếp cận CTĐT theo ba nhóm sau: a Cách tiếp cận theo nội dung (content-based approach): Xuất phát từ quan niệm cho "Giáo dục trình truyền thụ nội dung kiến thức" Từ đó, dẫn đến cách định nghĩa chương trình: "Chương trình đào tạo phác thảo nội dung đào tạo qua người dạy biết cần phải dạy người học biết cần phải học gì." CTĐT theo cách giúp người dạy biết dạy gì, người học biết học Đây cách tiếp cận truyền thống hay cách tiếp cận kinh điển xây dựng CTĐT Theo quan điểm này, CTĐT thường đánh giá khối lượng chất lượng kiến thức mà định chuyển tải đến người học Vì xem giáo dục đơn trình truyền thụ nội dung kiến thức xây dựng CTĐT người ta nhấn mạnh chủ yếu đến nội dung nên lựa chọn phương pháp giảng dạy người ta tìm kiếm phương pháp giảng dạy truyền thụ kiến thức cách tốt mà Kết là, người học trở nên bị động họ hoàn toàn phụ thuộc vào người thầy Chính nên cách tiếp cận theo nội dung sử dụng việc xây dựng CTĐT -7- b Cách tiếp cận theo mục tiêu (objective-based approach): Xuất phát từ quan niệm "Giáo dục công cụ để đào tạo nên sản phẩm với tiêu chuẩn xác định trước." Một định nghĩa chương trình đào tạo hình thành từ quan niệm là: "Chương trình đào tạo kế hoạch đào tạo phản ánh mục tiêu đào tạo mà nhà trường theo đuổi, cho biết nội dung phương pháp dạy học cần thiết để đạt mục tiêu đề ra." (White, 1995) Cách tiếp cận cho xuất phát điểm việc xây dựng CTĐT phải mục tiêu đào tạo Theo cách tiếp cận người ta quan tâm đến việc trình đào tạo mang lại thay đổi mà người thầy mong đợi người học sau kết thúc khóa học lực hành động lĩnh vực nhận thức, kỹ thái độ Những mục tiêu bao gồm: mục tiêu nhận thức (cognitive objective), mục tiêu kỹ (psychomotor and skills objective) mục tiêu thái độ (attitude/behavuoral objective) Dựa vào mục tiêu này, sau người ta đưa định việc lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra đánh giá… Cũng mục tiêu dùng làm để đánh giá chất lượng việc xây dựng thực thi CTĐT Theo quan điểm này, giáo dục xem công cụ đào tạo nên sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xác định trước nên khả tiềm ẩn cá nhân người học không quan tâm phát huy, nhu cầu sở thích riêng người học khó đáp ứng c Cách tiếp cận phát triển (development-based approach): Dựa quan niệm "Chương trình đào tạo trình, giáo dục phát triển" Quan niệm dẫn đến cách mô tả khác chương trình đào tạo: "Chương trình đào tạo thiết kế tổng thể cho hoạt động đào tạo (có thể kéo dài vài giờ, ngày, tuần vài năm) Bản thiết kế tổng thể cho ta biết toàn nội dung cần đào tạo, rõ ta trông đợi người học sau khóa học, phác họa qui trình cần thiết để thực nội dung đào tạo, cho ta biết phương pháp đào tạo hình thức kiểm tra, đánh giá kết đào tạo Tất xếp theo trình tự thời gian biểu chặt chẽ." (Tim Wentling, 1993) Theo cách tiếp cận này, giáo dục xem phương tiện để giúp người phát triển toàn diện liên tục Mục đích cách tiếp cận CTĐT phải xây dựng cho sản phẩm tạo đương đầu với đòi hỏi đa dạng nghề nghiệp, vươn lên giới không ngừng biến động Nói -8- cách khác, sản phẩm trình đào tạo mức độ đó, phải đa dạng không gò bó theo khuôn mẫu định trước cách tiếp cận mục tiêu Đặc điểm bật cách tiếp cận quan tâm đặc thù riêng người học, giúp người học tìm phù hợp CTĐT hoàn cảnh, lực, sở thích riêng Để thực điều này, CTĐT thường xây dựng thành mô đun kiến thức Dưới hướng dẫn giáo viên, người học lựa chọn cho tổ hợp mô đun phù hợp 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng CTĐT Xây dựng CTĐT công việc khó khăn phức tạp Nếu trước đây, công việc làm chủ yếu dựa vào chuyên gia ngành giáo dục ngày nay, cách làm không phù hợp Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ dạy học có nhiều biến đổi Quá trình xây dựng CTĐT kết hợp chặt chẽ thực tiễn sống với lí luận dạy học, đòi hỏi nhiều thành phần lĩnh vực liên quan tham gia Do vậy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình đào tạo, số có yếu tố ổn định bao gồm: Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Sự phát triển khoa học kỹ thuật Đường lối sách kinh tế xã hội quốc gia Mục tiêu chiến lược giáo dục Nhu cầu, ước muốn hệ niên Các yếu tố liên hệ chi phối việc xây dựng CTĐT sơ đồ sau: Chương Trình Đào tạo Sơ đồ 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến CTĐT -9- 1.4 Các mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo Chương trình đào tạo đóng vai trò xương sống ngành giáo dục nghề nghiệp Một chương trình biên soạn cần quan tâm đến số yếu tố chung là: quốc gia, khả tài nội dung Khi xây dựng chương trình thông thường người xây dựng chọn để áp dụng mô hình sau: - Mô hình hệ thống (TTS: Traning Techoology System) Richard Sivanson phát triển năm 1987 - Mô hình phân tích (FEA: Froat – End Analysis) nhà giáo dục học Jbe Harless phát triển năm 1977 - Mô hình đánh giá sư phạm (CPA: Currriculum Pedagogy Assessment) - Mô hình phát triển CTĐT (Curricilum a Development) tiến sĩ J.Collum phát triển năm 1995 Mỗi mô hình có ưu điểm lợi riêng quy trình thường việc đánh giá nhu cầu xác định mục tiêu (từ tổng quát đến cụ thể), giai đoạn biên soạn, thực hiện, đánh giá hiệu chỉnh môn học hay chương trình học Quy trình đảm bảo xây dựng hệ thống, mục tiêu, giảng dạy đánh giá Xác định nhu cầu Xác định mục đích  Sinh viên  Cộng đồng  Kiến thức chuyên môn Tổng quát đến cụ thể Thực đánh giá Biên soạn  Giảng dạy  Đánh giá Hiệu chỉnh (Nếu cần thiết) Sơ đồ 2.2: Quy trình biên soạn Để đánh giá chất lượng cho CTĐT, dù đâu cần phải xác định nhu cầu trước xây dựng mục tiêu mà việc đánh giá phải hướng đến (sơ đồ 2.3) Hệ thống đánh giá Xác định mục tiêu Đòi hỏi  Công tác biên soạn Phân tích nhu cầu Trên sở  Mô hình đánh giá Nhằm làm dễ dàng Sơ đồ 2.3: Quy trình đánh giá - 10 - Mỗi mô hình có ưu điểm lợi riêng Trong phạm vi đề tài này, người nghiên cứu quan tâm đến mô hình mà ngườ i ta thường sử du ̣ng xây dựng chương triǹ h đào ta ̣o: Mô hình hệ thống Trong suốt thập niên 60, 70 đầu thập niên 80 kỷ XX, lý thuyết hệ thống áp dụng cách rộng rãi Các mô hình Braggo (1970), Gerlach Ely (1980), Kemp (1985), Russel Johanningsmeir (1981) mô hình tiêu biểu mang yếu tố chung Những mô hình khác toàn diện hơn, mô hình Kautman English (1979) đánh giá nhu cầu hay mô hình Wittich Schuller (1977) trình độ học tập, Kellre (1978) động giảng dạy, Poham Barer (1970) lựa chọn hoạt động giảng dạy Mặc dù vậy, mô hình có số hạn chế định như: - Ít ý đến nội dung giảng dạy mà tập trung chủ yếu cải tiến phương pháp hiệu giảng dạy - Thường thích hợp với môn học riêng lẻ mà hệ thống chương trình học Mô hình hệ thống trình bày áp dụng thành công Mỹ suốt thập kỉ 60, 70 80 kỷ XX Những người áp dụng mô hình cho dễ hiểu hiệu cao, phức tạp, chi phí thấp (sơ đồ 2.4) Mô hình gồm giai đoạn bản: - Giai đoạn 1: Lựa chọn, phác thảo - Giai đoạn 2: Xây dựng, thực đánh giá Giống mô hình khác, mô hình theo trình tự, đòi hỏi hoàn thành bước trước bắt đầu bước khác ( Tuy nhiên trình tự nhiều mang tính tương đối ) - 11 - Chọn lựa phác thảo dự án Các thành tố dự án biên soạn Cơ sở hoạch định Gai đoạn      Lĩnh vực chuyên môn Kiến thức, thái độ Nhu cầu xã hội Nghiên cứu Mục tiêu ưu tiên           Chọn lựa dự án  Xác định nhu cầu  Khả thi Dự án xây dựng CTH Tiêu chí kiểm nhận Định mức nội dung Giáo viên, kinh phí Tính hiệu CTH có Dự án xây dựng môn học Mục tiêu Thời gian Nguồn lực Yếu tố sinh viên Công trình nghiên cứu có liên quan Cách xếp lịch học chấm điểm Trình tự hoạt động Trình tự lý tưởng Gai đoạn Xây dựng, thực đánh giá phần Đánh giá việc biên soạn công cụ bước Xác định mục tiêu Chọn lựa hình thức Đánh giá chọn lựa tài liệu có Xây dựng thử nghiệm tài liệu đánh giá tài liệu Phối hợp điều kiện vật chất để thực Thực đánh giá hiệu chỉnh Sơ đồ 2.4: Tiến trình xây dựng CTĐT theo mô hình hệ thống 1.5 Các bƣớc tiến hành xây dựng chƣơng trình đào tạo Để tiến hành xây dựng CTĐT phù hợp với đối tượng học có chiều hướng phát triển tốt sau tốt nghiệp khóa học, người xây dựng chương trình phải có phương pháp tiếp cận linh hoạt thông qua nhiều nguồn Từ việc tham khảo chương trình có, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới toàn trình, đặc - 12 - điểm nghề mà muốn xây dựng … vậy, nội dung chương trình trả lời câu hỏi: chương trình xây dựng cho ai? Xây dựng theo cách nào? Ai người tiếp cận sản phẩm (người đào tạo) mình? … Đồng thời dự đoán trước tình tác động môi trường tới chương trình Chương trình học bao gồm môn học/ ngành học Xác định sở lý luận xây dựng chương trình học: Cơ sở lí luận kim nam cho việc xây dựng chương trình lí phải xây dựng môn học/ ngành học, ý nghĩa khoa học, giáo dục, phát triển thực tế Phạm vi giới hạn chương trình học: Sự liên thông nội dung học tập, mối quan hệ môn học ngành học Xác định mục tiêu môn học/ ngành học: Sau hoàn thành môn học/ ngành học, mục tiêu cần đạt kiến thức kĩ Xác định nguyên tắc xây dựng môn học: Theo mục tiêu, nội dung hay theo quy trình phát triển Trên sở mục tiêu, xác định nội dung học tập chủ yếu môn học/ngành học: Các nội dung học tập gì, nội dung học trước, nội dung sau Nguyên lí dạy học: nói phần phương pháp giảng dạy phương pháp học tập Nguyên tắc đánh giá môn học/ngành học: kết học tập có đạt hay không sở đối chiếu với mục tiêu học tập Môn học/ngành học xây dựng phải đạt tiêu chí kiểm nhận đề Dự báo nhu cầu phát triển tương lai môn học/ ngành học Nói ngắn gọn đề cập đến chương trình học nói đến thành tố chủ yếu: mục tiêu, nội dung, phương pháp đánh giá.[11] Chương trình đào tạo trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam xây dựng chương trình khung Bộ giáo dục – Đào tạo ban hành phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục chức năng, nhiệm vụ nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập người học, nhu cầu nhân lực thị trường lao động - 13 - S K L 0 [...]... biến thành quá trình tự đào tạo một cách tích cực thì việc đào tạo mới đạt hiệu quả cao Tùy theo tính chất chuẩn bị cho cuộc sống và lao động, người ta phân biệt ra đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề nghiệp Có rất nhiều dạng đào tạo: đào tạo cấp tốc, đào tạo lại, đào tạo cơ bản, đào tạo ngắn hạn, đào tạo từ xa… Chƣơng trình đào tạo : Có rất nhiều quan niệm khác nhau về chương trình đào tạo ở nước ta và... p.67] Các nhà giáo dục học hiện đại đều xem chương trình đào tạo là một tập hợp các mục tiêu và giá trị có thể được hình thành ở người học thông qua các hoạt động được vạch ra trong chương trình đào tạo Tính hiệu quả của một chương trình đào tạo được đo bằng mức độ đạt được các mục tiêu đã đề ra Mục đích của việc xây dựng một chương trình đào tạo phụ thuộc vào đối tượng người học của chương trình đó Các... nghĩa về chương trình đào tạo luôn thay đổi do sự thay đổi của xã hội và sự phát triển của khoa học – kỹ thuật Xây dựng chƣơng trình đào tạo: Là việc tạo ra nội dung tổng thể các hoạt động giáo dục của một khóa học thành một hệ thống hoàn chỉnh và tổ chức xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo nhằm đạt được mục tiêu và chất lượng đào tạo theo qui định của Luật Giáo Dục Xây dựng CTĐT là một công việc... muốn xây dựng … chỉ như vậy, nội dung chương trình mới trả lời được câu hỏi: chương trình được xây dựng cho ai? Xây dựng theo cách nào? Ai là người tiếp cận sản phẩm (người được đào tạo) của mình? … Đồng thời có thể dự đoán trước các tình huống tác động của môi trường tới chương trình Chương trình học ở đây bao gồm môn học/ ngành học 1 Xác định cơ sở lý luận về xây dựng một chương trình học: Cơ sở lí... xã hội quốc gia 4 Mục tiêu và chiến lược giáo dục 5 Nhu cầu, ước muốn của thế hệ thanh niên Các yếu tố này liên hệ và chi phối việc xây dựng CTĐT như sơ đồ sau: 5 1 4 Chương Trình Đào tạo 2 3 Sơ đồ 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến CTĐT -9- 1.4 Các mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo Chương trình đào tạo đóng vai trò như là xương sống của một ngành trong giáo dục nghề nghiệp Một chương trình khi biên soạn... và ở một nhà trường nào đó Vào thập niên 1950, định nghĩa về chương trình đào tạo có phần mở rộng hơn, cụ thể là một số ý kiến sau: Chương trình đào tạo là tất cả các hoạt động của học sinh đã được kế hoạch hóa và chỉ đạo bởi trường học nhằm đạt được những mục đích của giáo dục” [19, p.11] Chương trình đào tạo là một kế hoạch nhằm cung cấp những cơ hội học tập để đạt được những mục đích và mục tiêu. .. từ quan niệm này là: "Chương trình đào tạo là một kế hoạch đào tạo phản ánh các mục tiêu đào tạo mà nhà trường theo đuổi, nó cho biết nội dung và phương pháp dạy và học cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra." (White, 1995) Cách tiếp cận này cho rằng xuất phát điểm của việc xây dựng một CTĐT phải là mục tiêu đào tạo Theo cách tiếp cận này người ta quan tâm đến việc quá trình đào tạo mang lại những thay... cơ sở đối chiếu với mục tiêu học tập 8 Môn học/ngành học được xây dựng phải đạt được những tiêu chí kiểm nhận đã đề ra 9 Dự báo nhu cầu phát triển trong tương lai của môn học/ ngành học Nói ngắn gọn hơn là khi đề cập đến chương trình học là nói đến 4 thành tố chủ yếu: mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá.[11] Chương trình đào tạo của trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam được xây dựng trên chương. .. được xem là hoạt động đánh giá chương trình đào tạo Đó là một quá trình xem xét một chương trình một cách toàn diện để có thể ra quyết định là sinh viên theo học chương trình đó có xứng đáng được cấp bằng hay không Tự đánh giá chƣơng trình đào tạo (self-study) : -6- Sự xem xét và đánh giá chất lượng và mức độ hiệu quả chương trình đào tạo, cán bộ, cơ cấu do chính cơ quan đào tạo tổ chức thực hiện dựa vào... Tiến trình xây dựng CTĐT theo mô hình hệ thống 1.5 Các bƣớc tiến hành xây dựng chƣơng trình đào tạo Để tiến hành xây dựng một CTĐT phù hợp với đối tượng học và có chiều hướng phát triển tốt sau khi tốt nghiệp khóa học, người xây dựng chương trình phải có phương pháp tiếp cận linh hoạt thông qua nhiều nguồn Từ việc tham khảo các chương trình hiện có, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình, ... ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên. .. đề tài Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ trường THCS để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng góp... viên Công nghệ THCS 38 Chƣơng III: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ Ở TRƢỜNG THCS 3.1 Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên công nghệ trƣờng THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS, Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS, Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Từ khóa liên quan