Hình học xạ ảnh 11

3 914 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2012, 15:24

Bài tập và bài học môn hình học xạ ảnh Nhóm 10Nhóm 10Bài 11 : Trong P3 viết phương trình của một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và một đường thẳng cho trước. Bài làmTrong P3 chọn mục tiêu xạ ảnh{ }4,1, EAi{ }4,1, EAi∑==410iiixa∑==410iiixb{Gọi M(m1,m2,m3,m4)/ là một điểm cho trướcGọi d là đường thẳng cho trướcPhương trình đường thẳng d Nhóm 10Nhóm 10)(α⊂α* gọi ( ) là mp qua M chứa dVì d nên theo tính chất của chùm siêu phẳng Phương trình của là:04141=−∑∑==iiiiiixbxaµλMặt khác do M nên04141=−∑∑==iiiiiimbmaµλ∈)(α Nhóm 10Nhóm 10∑==41iiimbλ∑=−=41iiimaµ041414141=−∑∑∑∑====iiiiiiiiiiiixbmaxambChọnVậy phương trình của măt phẳng )(α . 10Bài 11 : Trong P3 viết phương trình của một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và một đường thẳng cho trước. Bài làmTrong P3 chọn mục tiêu xạ ảnh{ }4,1,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học xạ ảnh 11, Hình học xạ ảnh 11, Hình học xạ ảnh 11