Hình học xạ ảnh 10

3 892 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2012, 15:16

Bài tập và bài học môn hình học xạ ảnh Bài 10Bài 10Bài 10Bài 10Nhóm 09Nhóm 09Bài 10: Trong P2 cho tam giác A1A2A3 và đường thẳng d không đi qua A1,A2,A3. Chứng minh rằng có thể chọn điểm đơn vị E để đường thẳng d là đường thẳng đơn vị đối với mục tiêu { }E,A,A,A321 Trong P2 lấy điểm E’ sao cho E’ không thẳng hàng với 2 đỉnh bất kì của tam giác A1A2A3. Khi đó { }'321E,A,A,A là một mục tiêu xạ ảnh. Đường thẳng d không đi qua các đỉnh A1,A2,A3 có phương trình là: u1x’1+u2x’2+3x’3=0 Vì d không đi qua A1A2A3 nên 0u,0u,0u321≠≠≠. Thực hiện phép biến đổi mục tiêu { }'321E,A,A,A thành mục tiêu{ }E,A,A,A321. bằng công thức: ===33'322'211'1xu1xxu1xxu1x Đối với mục tiêu { }E,A,A,A321 đường thẳng d có phương trình: u1x1+u2x2+3x3=0 . Bài 10Bài 10Bài 10Bài 10Nhóm 09Nhóm 09Bài 10: Trong P2 cho tam giác A1A2A3 và đường thẳng d không. bất kì của tam giác A1A2A3. Khi đó { }'321E,A,A,A là một mục tiêu xạ ảnh. Đường thẳng d không đi qua các đỉnh A1,A2,A3 có phương trình là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học xạ ảnh 10, Hình học xạ ảnh 10, Hình học xạ ảnh 10