Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phú thọ

97 688 9
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2016, 09:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH VĂN THÔNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập Các số liệu, tƣ liệu đƣợc dƣa nguồn tin cậy, có thực dựa thực tế tiến hành khảo sát Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm công trình nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Văn Thông, ngƣời tận tình hƣớng dẫn suốt trình thực đề tài Sự giúp đỡ tận tình, lời khuyên bổ ích góp ý Thầy thân luận văn động lực giúp hoàn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy, Cô khoa Kinh tế Chính trị Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình quý thầy cô bạn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH .iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan quản lý nhà nƣớc KCN Những nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc KCN 1.2.1 Khu công nghiệp, đặc điểm, vai trò khu công nghiệp 1.2.2 Quản lý nhà nước khu công nghiệp 14 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc KCN Việt Nam 27 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước Khu công nghiệp, khu chế xuất Đồng Nai 27 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước Khu công nghiệp Bình Dương 29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước khu công nghiệp Phú Thọ 30 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU \ 32 2.1 Cơ sở phƣơng pháp luận cách tiếp cận 32 2.1.1 Cơ sở phương pháp luận 32 2.1.2 Cách tiếp cận 32 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 33 2.2.1 Phương pháp thu thập 33 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.2.3 Phương pháp phân tích 33 2.2.4 Phương pháp thống kê 34 2.2.5 Phương pháp so sánh 34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KCN 35 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 35 3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 36 3.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn Tỉnh Phú Thọ 42 3.2.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách phát triển KCN 42 3.2.2 Bộ máy quản lý nhà nước KCN 48 3.2.3 Xây dựng hành lang pháp lý thủ tục hành thuận lợi , gọn nhẹ cho hoạt động KCN 57 3.2.4 Quản lý thông qua chế sách nhằm thu hút đầu tư vào KCN 60 3.2.5 Kiểm tra, tra, giám sát hoạt động KCN giải vấn đề phát sinh 62 3.3 Đánh giá thành tựu hạn chế quản lý nhà nƣớc KCN tỉnh Phú Thọ 63 Những kết đạt 63 3.4 Những hạn chế nguyên nhân 67 3.4.1 Hạn chế 67 3.4.2 Nguyên nhân hạn chế 69 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 70 4.1 Bối cảnh tác động đến quản lý nhà nƣớc KCN đại bàn tình Phú Thọ 70 4.1.1 Khó khăn 70 4.1.2.Thuận lợi 70 4.2 Định hƣớng tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 71 4.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn tỉnh Phú Thọ 72 4.3.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển KCN 72 4.3.2 Hoàn thiện tổ chức máy nhà nước KCN 73 4.3.3 Cải cách thủ tục hành hoạt động đầu tư vào KCN 74 4.3.4 Hoàn thiện nâng cao tính hấp dẫn môi trường đầu tư 75 4.3.5 Thiết lập tổ chức trị - xã hội (CT - XH) KCN 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATVSLĐ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG BQL BAN QUẢN LÝ CCLĐ CƠ CẤU LAO ĐỘNG CCN CỤM CÔNG NGHIỆP CLB CÂU LẠC BỘ CN CÔNG NGHIỆP CNĐT CHỨNG NHẬN ĐẦU TƢ CNH CÔNG NGHIỆP HÓA CNKT CÔNG NHÂN KỸ THUẬT 10 DN DOANH NGHIỆP 11 DV DỊCH VỤ 12 HĐH HIỆN ĐẠI HÓA 13 KCN KHU CÔNG NGHIỆP 14 KCNC KHU CÔNG NGHỆ CAO 15 KCX KHU CHẾ XUẤT 16 KH – KT KHOA HỌC – KỸ THUẬT 17 KT-XH KINH TẾ - XÃ HỘI 18 NSLĐ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 19 NSNN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 20 NXB NHÀ XUẤT BẢN 21 PP PHÂN PHỐI 22 PTHTKCN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 23 QLKCN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP 24 QLNN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 25 UBND ỦY BAN NHÂN DÂN 26 XD XÂY DỰNG 27 XDCB XÂY DỰNG CƠ BẢN i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Dân số lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2014 39 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh từ 2008 - 2010 41 Bảng 3.4 Sơ đồ cấu tổ chức cán ban QL KCN 49 Bảng 3.5 Sơ đồ Ban quản lý 53 Biến động diện tích đất đai Phú Thọ giai đoạn 2012-2014 ii Trang 37 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Hinh 3.1 Bản đồ quy hoạch KCN Tỉnh Phú Thọ 44 Hinh 3.2 Bản đồ quy hoạch KCN Thụy Vân 45 Hinh 3.3 Bản đồ quy hoạch KCN Trung Hà 46 Hinh 3.4 Bản đồ quy hoạch KCN Phú Hà 47 Hinh 3.5 Bản đồ quy hoạch KCN Cẩm Khê 47 Hinh 3.6 Bản đồ quy hoạch KCN Hạ Hòa 48 Hinh 3.7 Bản đồ quy hoạch KCN Phù Ninh 48 Hình 3.8 Bản đồ quy hoạch KCN Tam Nông 48 iii Trang PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập toàn cầu hóa nay, quốc gia phải không ngừng đổi mới, thúc đẩy phát triển nhằm theo kịp chủ động hội nhập với kinh tế toàn cầu Xuất phát từ kinh tế lạc hậu, phát triển, để theo kịp phát triển kinh tế giới, đạt đƣợc mục tiêu xây dựng kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Đảng nhà nƣớc phải có chiến lƣợc phù hợp, thực bƣớc HĐH – CNH đất nƣớc vững có tầm nhìn lâu dài Vận dụng kinh nghiệm từ quốc tế vào thực tế Việt Nam, từ năm 1991 Đảng Nhà nƣớc ta chủ trƣơng thí điểm triển khai việc xây dựng KCN, tính đến cuối tháng 12/2013, KCN, KCX thu hút đƣợc 4.116 dự án có vốn đầu tƣ nƣớc hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 69,7 tỷ USD, tổng vốn đầu tƣ thực đạt 27,6 tỷ USD đạt % tổng vốn đầu tƣ đăng ký Hàng năm vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc (FDI) vào KCN, KCX chiếm từ 35-40% tổng vốn FDI đăng ký tăng thêm nhà nƣớc, dự án FDI sản xuất công nghiệp KCN, KCX chiếm gần 80% tổng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào ngành công nghiệp nƣớc Có thể khẳng định KCN, KCX trở thành điểm thu hút nguồn đầu tƣ nƣớc ngoài, đón nhận tiến KH- KT tạo nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh công CNH- HĐH phát triển bền vững KT- XH Việt Nam Trong trình hình thành phát triển KCN Tỉnh Phú Thọ, việc quản lý nhà nƣớc KCN thƣờng xuyên đƣợc đổi mới, cải tiến để theo kịp với thực tế, song bộc lộ nhiều hạn chế ,vƣớng mắc, tình trạng thu hút đầu tƣ, tỷ lệ lấp đầy đất KCN chƣa cao, việc huy động nguồn vốn đầu tƣ phát triển hạ tầng chƣa cao, vấn đề môi trƣờng, công tác quản lý nhà nƣớc KCN nhiều bất cập cần phải đƣợc nghiên cứu để đổi Xuất phát từ thực tế nêu nhận thấy cần phải có nghiên cứu lý luận đánh giá thực tiễn vai trò công tác quản lý nhà nƣớc Theo quy định hành, tỉnh có số KCN định hình thành tổ chức riêng để quản lý DN đầu tƣ KCN Đó BQL KCN cấp tỉnh, thành phố Ở cấp trung ƣơng đầu mối quản lý KCN Vụ Quản lý KKT thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tƣ Về lâu dài, tính đặc thù KCN giảm dần, chế "một cửa, chỗ" đƣợc áp dụng cho nhà đầu tƣ không riêng cho doanh nghiệp KCN Tuy nhiên, với thực tế phát triển 20 năm qua, tính đặc thù đi, cần sách riêng cho khu vực cần nâng cấp Vụ Quản lý KKT thành Cục hay Tổng cục Bộ Kế hoạch Đầu tƣ để đáp ứng công việc trình quản lý phát triển khu công nghiệp 4.3.3 Cải cách thủ tục hành hoạt động đầu tư vào KCN - Thống quan niệm chế "một cửa, chỗ" cách rõ ràng văn pháp quy, cụ thể sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý KCN KCX - Tiến hành rà soát lại văn pháp quy liên quan đến việc vận hành KCN nhằm đảm bảo tính quán phù hợp với mô hình kinh tế Trên sở bảo đảm cho BQL KCN cấp tỉnh đƣợc Bộ, ngành trung ƣơng UBND tỉnh ủy quyền cách đầy đủ sâu rộng - Mở rộng chế "một cửa, chỗ" cho tất hoạt động quản lý hành chính; hiểu vận dụng chế cách linh hoạt theo điều kiện cụ thể với phƣơng châm: KCN ngƣời bán hàng, nhà đầu tƣ khách hàng * Cơ chế thủ tục hành chính: Triển khai tốt công tác quản lý nhà nƣớc đƣợc giao Thực tốt công tác cải cách hành ,nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công chức ứng xử ,phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ Phối hợp với sở ban ngành ,các huyện, thành thị thực tốt công tác bồi thƣờng giải phóng mặt kcn ,khu tái định cƣ, công trình kết cấu hạ tầng bên hàng rào KCN Phú Hà, bàn giao đất cho chủ đầu tƣ kết cấu hạ tầng kcn Thực thống ,chủ động công tác vận động ,xúc tiến đầu tƣ vào kcn ,tranh thủ ủng hộ tích cực bộ,ngành,và quyền địa phƣơng Chú trọng 74 thu hút đầu tƣ tập đoàn ,công ty lớn, thu hút đầu tƣ dự án sản xuất quy mô lớn ,công nghệ cao, có khả đóng góp nhiều cho ngân sách,công nghiệp hỗ trợ Thực tốt công tác bảo vệ môi trƣờng ,giải triệt để vấn đề thu gom xử lý nƣớc thải , rác thải từ kcn ,có giải pháp hƣớng dẫn thu gom , quản lý chất thải rắn công nghiệp chất thải nguy hại nhà máy kcn Thực khảo sát ,xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho kcn ,thực tốt công tác tƣ vấn , tuyển dụng lao động Tăng cƣờng hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức dạo tạo lao động chỗ ( đặc biệt lao động kỹ thuật cao) * Chính sách hỗ trợ phát triển khác Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, đại tạo điều kiện quan trọng để doanh nghiệp triển khai đầu tƣ xây dựng nhà xƣởng tổ chức sản xuất kinh doanh Từ đƣa dự án vào hoạt động tiến độ , nâng cao lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp , KCN Công tác đầu tƣ hạ tầng,triển khai dự án đòi hỏi doanh nghiệp phải tập trung lƣợng vốn lớn, cần thiết phải có hỗ trợ vốn đầu tƣ từ ngân hàng từ sách thuế , tiền thuê đất, bồi thƣờng giải phóng mặt ….của nhà nƣớc Thời gian qua ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tƣ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp thông qua trang Website Ban quản lý KCN Phú Thọ Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin doanh nghiệp KCN thông qua thành lập hội câu lạc doanh nghiệp kcn , tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thị trƣờng nội , ổn định sản xuất, mặt khác giúp cho quan quản lý nhà nƣớc thực tốt công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đến doanh nghiệp nắm vững tình hình hoạt động doanh nghiệp 4.3.4 Hoàn thiện nâng cao tính hấp dẫn môi trường đầu tư Đây giải pháp quan trọng hàng đầu Hiện nay, nƣớc khu vực, đặc biệt Trung Quốc Myanmar có nhiều cải cách mạnh mẽ nhằm thu hút vốn đầu tƣ nƣớc Trƣớc tình hình đó, cần phân tích, đánh giá để tiếp tục 75 hoàn thiện môi trƣờng đầu tƣ đất nƣớc để trì tăng dòng vốn đầu tƣ nƣớc vào Việt Nam Để cải thiện môi trƣờng đầu tƣ cách mạnh mẽ, thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng nâng cấp hệ thống sở hạ tầng, hoàn thiện sách kinh tế - tài chính, xây dựng phát triển loại thị trƣờng đào tạo lao động cho KCN Các giải pháp cần đƣợc thực đồng mối quan hệ qua lại, nhằm mục tiêu chung tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho tất nhà đầu tƣ Đây điều kiện quan trọng để thu hút nhà đầu tƣ đến với Việt Nam nói chung đầu tƣ vào KCN nói riêng 4.3.5 Thiết lập tổ chức trị - xã hội (CT - XH) KCN Vai trò tổ chức CT - XH KCN quan trọng tổ chức hỗ trợ hoạt động QLNN nhiều mặt, giám sát hoạt động DN bảo vệ lợi ích ngƣời lao động Hiện nay, văn quy phạm pháp luật chƣa có hƣớng dẫn đầy đủ tổ chức CT - XH KCN, DN có vốn đầu tƣ nƣớc Điều lệ tổ chức CT - XH chƣa đề cập rõ ràng đến hoạt động tổ chức KCN nhƣ nào; riêng tổ chức công đoàn có hƣớng dẫn đầy đủ song nhiều bất cập Để triển khai hoạt động tổ chức CT - XH KCN cần điều kiện sau: - Về tổ chức công đoàn: Cần tăng cƣờng đội ngũ cán công đoàn theo hƣớng chuyên trách Mỗi công đoàn sở nên đƣợc thành lập chung cho - nhà máy có tính chất giống nên có cán công đoàn chuyên trách thuộc biên chế công đoàn KCN, công đoàn KCN trả lƣơng Bộ máy tổ chức công đoàn KCN cần đƣợc hoàn thiện theo hƣớng trở thành tổ chức độc lập, đơn vị dự toán có kinh phí hoạt động riêng - Về tổ chức Đoàn niên: Lực lƣợng lao động KCN phần lớn niên Vì vậy, nên thiết lập tổ chức Đoàn niên, bố trí máy thích hợp cho Đoàn nhằm tập hợp lực lƣợng niên, hƣớng họ vào hoạt động thiết thực, qua tăng cƣờng công tác giáo dục tƣ tƣởng nâng cao trình độ, kỹ cho ngƣời lao động 76 - Về tổ chức Đảng: Tổ chức Đảng cần đƣợc thành lập KCN tập trung ngƣời lao động giai cấp công nhân - lực lƣợng quan trọng đầu nghiệp CNH, HĐH Tóm lại, để phát triển nhanh bền vững KCN thời gian tới, quyền tỉnh cần tập trung đạo quán triệt đến quan, công chức máy QLNN tầm quan trọng KCN, đồng thời cần thay đổi phƣơng thức QLNN KCN theo hƣớng linh hoạt, động, thích nghi với môi trƣờng đầu tƣ mang tính cạnh tranh thay đổi, có sách ƣu tiên thỏa đáng gắn phát triển KCN với chiến lƣợc phát triển KT - XH địa phƣơng, vùng nƣớc 77 KẾT LUẬN KCN, KCX đƣợc hình thành phát triển gắn liền với công đổi kinh tế đất nƣớc, xuất phát từ chủ trƣơng đắn Đảng, Chính phủ việc xây dựng mô hình mang tính đột phá thu hút đầu tƣ, tăng trƣởng công nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng CNH, HĐH Qua 20 năm xây dựng phát triển, thành tựu KCN, KCX đƣợc minh chứng sống động đóng góp quan trọng phát triển kinh tế đất nƣớc Nhƣng bên cạnh đó, KCN, KCX gặp không khó khăn, hạn chế mà nguyên nhân quan trọng chế, sách KCN, KCX tƣơng đối hoàn thiện song nhiều điểm chƣa thống nhất, đồng Việc phân công trách nhiệm phối hợp quan quản lý Nhà nƣớc (QLNN) chƣa rõ ràng; quyền lợi, trách nhiệm chƣa gắn với chế kiểm tra, giám sát, chế tài khuyến khích xử phạt thực chặt chẽ… Các KCN nơi có điều kiện tốt để thu hút nguồn vốn đầu tƣ nƣớc nƣớc vào phát triển CN quốc gia Không tạo điều kiện phát triển CN ,KCN góp phần dung nạp khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến giới vào nƣớc, sử dụng đƣợc kỹ quản lý đại đội ngũ doanh nhân giới , đồng thời đào tạo đƣợc lực lƣợng lao động có tay nghề cao, có kỹ quản lý tiên tiến, có tính tổ chức kỷ luật.KCN trở thành nơi hỗ trợ DN CN hoạt động có hiệu góp phần tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm CN sản xuất nƣớc KCN tạo điều kiện phát triển CN đôi với bảo vệ môi trƣờng , phát huy việc liên kết DN CN thị trƣờng giới, tạo điều kiện cho DN hội nhập với quốc tế khu vực Có thể nói BQL KCN tỉnh Phú Thọ BQL KCN, KKT đƣợc thành lập Bộ máy tổ chức đƣợc hình thành, hoạt động ngày đƣợc hoàn thiện đảm bảo đáp ứng đƣợc nhiệm vụ đƣợc giao quan quản lý nhà nƣớc trực tiếp KCN địa bàn tỉnh Trong năm qua, BQL KCN Phú Thọ tự khắc phục khó khăn, chủ 78 động công việc, nhiệm vụ đƣợc giao, tự tìm hƣớng phù hợp với điều kiện tỉnh để thực nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc trực tiếp KCN địa bàn Trong câu lạc Ban quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh thành phố phía Bắc; Ban quản lý KCN Phú Thọ ðƣợc BQL bạn tôn trọng học tập Trong điều kiện tỉnh nhiều khó khăn, đặc biệt vốn đầu tƣ phát triển hạ tầng KCN; Ban quản lý KCN Phú Thọ phải chủ động tìm hƣớng cho phù hợp với thực tế nhƣ: Xác định hạng mục đầu tƣ theo thứ tự ƣu tiên, đề xuất đƣợc UBND tỉnh đồng ý cho chủ trƣơng thu tiền thuê đất lần để dùng làm nguồn đầu tƣ phát triển hạ tầng KCN; vận dụng hình thức khác để cố gắng thu hút, cấp nguồn vốn đầu tƣ hạ tầng Từ thực tế nhƣ cho thấy cần thiết phải hoàn thiện hoạt động BQL KCN tỉnh Phú Thọ để nâng cao hiệu làm việc đáp ứng kịp với phát triển giai đoạn mới; giai đoạn phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, mà đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh đến 2020 Hoàn thiện hoạt động BQL KCN tỉnh Phú Thọ để nhằm đạt đƣợc mục tiêu; Đảm bảo quản lý hiệu quả, tuân theo hệ thống luật hành quy định doanh nghiệp vào đầu tƣ KCN địa bàn tỉnh; Thực tốt vai trò thu hút đầu tƣ vào KCN, đặc biệt nhà đầu tƣ lớn, có tầm ảnh hƣởng lĩnh vực sản xuất kinh doanh điều kiện vị trí địa lý Kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tổ chức - cán bộ, 1997, 1998 Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 04/08/1997 số 13/1998/TT-TCCP ngày 30/12/1998 hướng dẫn công tác tổ chức tiền lương BQL KCN, KCX, KCNC Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tƣ, 2000 Quyết định số 113 Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tƣ, 2011 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế năm 20062010 Hà Nội Bộ tài chính, 2005 Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn thực quy định pháp luật lệ phí trước bạ Hà Nội Chính phủ, 1997 Quy chế khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao (Ban hành kèm theo nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 Chính Phủ) Hà Nội Chính phủ, 2003, 2004 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Và số 152/2204/NĐ-CP ngày 06/08/2004 quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN Hà Nội Chính phủ, 2004 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2003 thi hành luật đất đai Hà Nội Chính phủ, 2004 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 14/11/2005 thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Hà Nội Chính phủ, 2004 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 Quy định chi tiết luật thuế xuất khẩu, thuế nhập Hà Nội 10 Cục thống kê Tỉnh Phú Thọ, 1997 Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 1996 Hà Nội: NXB Thống kê 11 Lê Tuấn Dũng, 2004 Hướng cho phát triển KCN số tỉnh miền núi Bắc Bộ Thông tin KCN Việt Nam 12 Phạm Văn Dũng, 2009, Định hướng XHCN kinh tế thị trường Việt Nam Đề tài cấp nhà nƣớc Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia 13 Phạm Văn Dũng cộng sự, 2012 Kinh tế trị đại cương Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia 14 Phan Huy Đƣờng, 2010 Quản lý nhà nước kinh tế Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia 80 15 Doãn Đình Huề, 2004 Thực trạng giải pháp phát triển KCN Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển KCN, KCN, tỉnh Phía Bắc 16 Trần Ngọc Hƣng, 2004 Thực trạng số giải pháp phát triển KCN, KCX tỉnh phía Bắc Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển KCN, KCX tỉnh Phía Bắc 17 Quốc hội, 1996 Luật đầu tư nước Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật đầu tư nước Việt Nam năm 2000 Hà Nội 18 Quốc hội, 2003 Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Hà Nội 19 Quốc hội, 2005 Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Hà Nội 20 Trƣơng Thị Minh Sâm, 2004 Các giải pháp nâng cao vai trò hiệu quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường Khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội: NXB Khoa học xã hội Hình ảnh tham khảo 81 Hình 3.2 : Bản đồ quy hoạch KCN Thụy Vân 82 Hình 3.3 Bản đồ quy hoạch KCN Trung Hà 83 Hình 3.4 Bản đồ quy hoạch KCN Phú Hà 84 Hình 3.5 Bản đồ quy hoạch KCN Cẩm Khê 85 Hình 3.6 Bản đồ quy hoạch KCN Hạ Hòa 86 Hình 3.7 Bản đồ quy hoạch KCN Phù Ninh 87 Hình 3.8 Bản đồ quy hoạch KCN Tam Nông 88 [...]... nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với các KCN Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng... nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 3 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ hiện nay nhƣ thế nào? Cần làm gì để tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ? 4 Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn tỉnh Phú Thọ - Phạm vi thời gian: Từ năm 2005 đến 2015 4.2 Đối tƣợng... của quản lý nhà nƣớc đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và đề xuất giải pháp đổi mới nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc góp phần vào sự phát triển của các KCN ở Phú Thọ trong những năm tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận - Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Đề xuất và kiến nghị giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà. .. quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú thọ - Phân tích và đánh giá hoạt động quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú thọ - Đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú thọ đến năm 2020 6 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng/ biểu và các chữ viêt tắt, luận...KCN trên địa bàn tỉnh để có thể đƣa ra giải pháp phát huy tối đa năng lực điều hành, quản lý; đồng thời có những giải pháp điều tiết, hạn chế những tác động tiêu cực đến công tác quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Xuất phát từ những suy nghĩ đó tôi lựa chọn đề tài Quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm luận văn tốt nghiệp của mình 2 Mục đích... ATVSLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN Đà Nẵng, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nƣớc về ATVSLĐ trong doanh nghiệp Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên tiếp cận KCN dƣới góc độ khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.Tuy nhiên chƣa có công trình nào nghiên cứu có hệ thống về Quản lý nhà nƣớc đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Do đó, đề 7 tài tôi... liên quan quản lý nhà nƣớc đối với các KCN Những nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến KCN trong nƣớc đƣợc cập nhật dƣới các góc độ khác nhau Các công trình này có thể đƣợc chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà quản lý về phát triển các KCN, CCN Các cơ quan quản lý nhà nƣớc xuất... doanh, các tranh chấp kinh tế theo yêu cầu của đơn sự + Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, thỏa ƣớc lao động tập thể, an toàn lao động, tiền lƣơng 1.2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp 1.2.2.3.1 Chế độ, chính sách quản lý chung của nhà nước đối với khu công nghiệp Chế... nghiệp 1.2.2.1 Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp - Khái niệm: Quản lý nhà nƣớc là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nƣớc, đƣợc sử dụng quyền lực nhà nƣớc để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động cuả con ngƣời để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nƣớc Quản lý nhà nƣớc là công việc của nhà nƣớc, đƣợc... cứu Đối tƣợng nghiên cứu là hoạt động quản lý của các cấp chính quyền Tỉnh Phú thọ (UBND Tỉnh và các Sở , ban hành có liên quan) đối với các KCN xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú thọ đƣợc Chính phủ thành lập và các KCN sẽ đƣợc thành lập trong tƣơng lai nằm trong quy hoạch đã đƣợc duyệt 2 5 Đóng góp mới của luận văn - Hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và rút ra kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với ... giải pháp quản lý nhà nƣớc với KCN địa bàn Phú Thọ 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn 3.1.1... cƣờng quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn Tỉnh Phú Thọ Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn Tỉnh Phú Thọ nhƣ nào? Cần làm để tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc KCN địa bàn tỉnh Phú Thọ? ... vai trò khu công nghiệp 1.2.2 Quản lý nhà nước khu công nghiệp 14 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc KCN Việt Nam 27 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước Khu công nghiệp, khu chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phú thọ, Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phú thọ, Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn