839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

53 1,002 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2016, 14:46

CauHoi 839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC CÓ ĐÁP ÁN (Dấu * câu đáp án) STT Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu hỏi a b c d Xem thông tin chi tiết thư mục Đổi tên thư mục Thiết đặt thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục *Cả A C Mũi tên lên Mũi tên xuống Dùng tổ hợp phím Alt + Dùng chuột kích chọn vào tên Tab để chọn ứng dụng cần ứng dụng TaskBar làm việc Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tên Folder/ File đầu tiên, nhấn giữ phím Shift Chọn Folder/ File: kích kích chuột tên Folder/ Chọn câu phát biểu không xác: chuột tên Folder/ File File cuối Có thể Copy toàn cài đặt Windows XP *Không thể cài Vào ổ đĩa Flash USB có dung lượng 256MB đặt WindowsXP lớn không: Hoàn toàn 256 Mb *Mũi tên qua trái Mũi tên qua phải Control Box hộp chứa lệnh để: Đóng cửa sổ Để ẩn phần mở rộng tên File/Folder Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI ), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Start -Settings - Printers and Để cài đặt máy in ta thực thao tác: Faxes Để chọn biểu tượng nằm cách hình Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn biểu tượng đồng thời bấm giữ phím: Alt Để chọn liên tiếp biểu tượng (Shorcut) Desktop, ta nhấn giữ phím kích chuột: Alt Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất lệnh Date/Time Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes System *Folder Options *Câu A B Câu A B sai *Ctrl Enter Shift Ctrl Tab *Shift Pause Insert *Print Screen Tổ hợp phím Ctrl + Tab Mở ControlBox chọn Maximize Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Double Click vào Title Bar cửa sổ *Các cách Ấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties Thao tác có thể: Bấm phím phím sau dùng để nới rộng cấp Folder cửa sổ TreeView Windows Explorer: Chọn cách cách sau để chuyển qua lại ứng dụng kích hoạt Windows: Để chụp lại toàn hình sử dụng ta bấm phím sau bàn phím: Scroll Lock Để chuyển đổi qua lại trình ứng dụng kích hoạt, ta sử dụng: *Tổ hợp phím Alt + Tab Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Page Cả A B không *Cả A B *Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Shift kích chuột tên Folder File Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl kích chuột tên Folder File Câu A Không có câu trả lời CauHoi Câu 16 Để di chuyển cửa sổ hành môi trường Windows, ta thực thao tác sau tiêu đề cửa sổ: Để di chuyển File hay Folder Panel phải Windows Explorer, sau chọn File Folder cần di chuyển, ta thực hiện: Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Câu 17 Để đóng cửa sổ ứng dụng thực hiện: Câu 14 Câu 15 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Double click chuột Click chuột Nhấn Ctrl + P sau di *Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nơi cần di chuyển chuyển đến nhấn Ctrl + đến nhấn Ctrl + V V Right click chuột *Drag Nhấn Ctrl + C sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến V nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + C Keyboard System *Regional Settings *Cả A B Cả A B sai Click nút Close tiêu đề cửa sổ trình ứng dụng Bấm tổ hợp phím Alt + F4 Nhắp chuột vào hộp điều Để đóng cửa sổ ứng dụng Nhắp chuột vào nút Close khiển ControlBox, chọn Windows ta thực thao tác sau: góc phải cửa sổ ứng dụng Close Click nút Close tiêu Để đóng ứng dụng chạy, ta thực đề cửa sổ trình ứng dụng hiện: Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Vào Tools - Folder Để giấu Folder File đặt thuộc Options - View - chọn Do tính Hidden, Windows Explore, ta thực Vào View - Customize This not Show Hidden Files or hiện: Folder - General - Hidden Folder Start -Setting - TaskBar & *Start - Setting - TaskBar & Start Menu -TaskBar Để thị đồng hồ TaskBar ta Start Menu - TaskBar Option - Option - Always On Top thực hiện: Show Clock - Apply - OK Apply - OK *Click phải chuột Taskbar, chọn Properties, đánh Click phải chuột Để hiển thị ngày hệ thống dấu chọn mục Show Clock Taskbar, chọn Lock the Taskbar, ta thực hiện: thẻ Taskbar Taskbar Câu 24 *Chọn View - Folder Options View - Bỏ chọn Hide File Để hiển thị phần mở rộng tập tin, cửa Extension For Known File sổ Windows Explorer ta thực hiện: Types - Apply - OK Kích chuột phải Desktop, Để hiển thị Taskbar nằm cửa sổ chọn Properties chọn trình ứng dụng mở, ta thực hiện: Background Câu 25 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 23 Date/Time Kích chọn Start - Programs Windows Explorer View - Folder Options View - Chọn Show All Files - Apply - OK *Kích chuột phải Taskbar, chọn Properties chọn Always On Top Nhắp phải chuột nút Start chọn Explore Page Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Tất câu RightClick chuột tên ứng dụng TaskBar chọn Close *Tất câu Cả A B Cả A B sai Right click chuột vào chổ trống TaskBar - chọn Cascade Windows Right click chuột vào chỗ trống TaskBar - ToolBars - Address Click phải chuột Desktop, chọn Properties, chọn Setting Clock Cả ba câu sai View - Folder Options View - chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply - OK Kích chuột phải Desktop, chọn Properties chọn Always On Top Nhắp phải chuột biểu tượng My Computer Desktop, chọn Explore Tất câu Kích chuột phải Taskbar, chọn Properties chọn Auto Hide *Tất câu CauHoi Câu 26 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 27 Để khởi động Explorer ta thực hiện: *Right click chuột vào biểu tượng My Computer chọn Explore Bấm tổ hợp phím ALT + Spacebar Để khởi động trình ứng dụng cài đặt lên máy tính ta thực hiện: Để khởi động trình ứng dụng Windows Explorer, ta thao tác sau: Để khôi phục tập tin Recycle Bin vị trí cũ ta thực hiện: Để kích hoạt menu Favorites Explorer ta sử dụng tổ hợp phím: *Alt + A Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Double click chuột vào biểu tượng My Computer Double click chuột vào biểu tượng My Document Tất Double Click chuột vào nút *Bấm tổ hợp Windows + E lệnh Start Bấm tổ hợp phím ALT + A Double Click chuột vào Click nút Start - Programs biểu tượng Shortcut trình chọn tên trình ứng dụng ứng dụng *Cả A B Cả A B sai Nhấn tổ hợp phím "Windows + Kích chuột phải vào Start - Kích chuột phải My E" Explore Computer - Explore *Tất câu Chọn tập tin - vào Menu Edit - Chọn tập tin - vào Menu Kích chuột phải lên tập tin chọn Restore File - chọn Restore chọn Restore *Cả B C Câu 41 Shift + F *Giữ phím Ctrl Để lựa chọn nhiều File không liền Giữ phím Shift kích kích chuột vào File cần cửa sổ Folder hành, ta thực hiện: chuột vào File cần chọn chọn Right Click chuột biểu Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta Kích chọn Start -Search - For tượng My Computer thực hiện: Files Or Foldes Chọn Search Để Mở Đóng cửa sổ TreeView Windows Explorer, ta kích chọn nút (xem hình) công cụ: *Nút số Nút số Để mở hộp ControlBox cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím: Ctrl + Tab *Alt + Space Bar Right click chuột vào chỗ Để mở hộp thoại TaskBar Option ta thực trống TaskBar, chọn Chọn Start - Settings hiện: Properties TaskBar & Start Menu Để mở hộp thoại tìm kiếm Windows, hình Desktop ta nhấn tổ hợp phím: Ctrl + F Ctrl + Alt + F Kích phải chuột biểu Để mở cửa sổ ứng dụng Windows, Kích đúp chuột biểu tượng tương ứng dụng ta thực hiện: ứng dụng chọn, chọn Open Để mở tập tin Windows Explorer, DoubleClick chuột vào tên tập Nhắp chuột vào tập tin ta thực hiện: tin ấn Enter Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta Nhắp phải chuột tập tin, thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore chọn Restore Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta Kích chuột lên tập tin, chọn thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Restore Câu 42 Để chép Folder, File chọn sang Click phải chuột đĩa mềm A:, ta thực thao tác: Chọn Folder, File chọn, chọn Folder, File muốn chép, sau đó: lệnh Send to - Floppy A: Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Alt + F Ctrl + F Giữ phím Alt kích chuột vào File cần chọn Các ý trả lời sai Right Click chuột nút Start - Chọn Search *Tất câu Nút số Nút số Alt + Tab Ctrl + Alt *Câu A B Câu A B sai *Phím Windows + F Không có tổ hợp phím Chọn biểu tượng sổ ứng dụng, Nhấn Enter Nhắp phải chuột vào tên tập tin chọn Open Chọn tập tin, chọn File Restore *Chọn tập tin, chọn trình đơn File, chọn Restore *Các ý trả lời *Cả câu *Chỉ có B C Câu B C Chọn nút Copy, chọn đĩa Chọn menu File - Send to - A:, Click phải chuột đĩa Floppy A: A: chọn lệnh Paste *Các câu Page CauHoi Câu 43 Để chép File Folder chọn, ta nhấn tổ hợp phím CTRL + C, chuyển đến Folder đích (nơi chép đến) nhấn CTRL Không lưu đâu mà + V Hỏi sau ta nhấn CTRL + C chép theo định hướng ta liệu cần chép lưu đâu: chọn đối tượng từ trước Lưu tạm đĩa cứng máy (Hard disk) Câu 44 Để chép File chọn Explorer vào đĩa mềm ta thực hiện: *Cả đáp án A C Câu 45 Để chép File hay Folder Panel Nhấn CTRL + X sau phải Windows Explorer, sau chọn chuyển đến nơi cần chép File Folder cần chép, ta thực hiện: đến nhấn Ctrl + V Câu 48 Để chép tập tin từ ổ đĩa C: sang ổ đĩa mềm A: ta thực hiện: Để xếp biểu tượng Desktop theo tên, ta kích chuột vùng trống Desktop chọn: Để tạo Folder Windows Explorer, ta chọn Folder cha cửa sổ bên trái (TreeView) thao tác sau: Câu 49 Để tạo ShortCut cho thư mục, tập tin Windows Explorer, ta thực hiện: Câu 46 Câu 47 Câu 50 Câu 51 Câu 52 Câu 53 Khi nhấn CTRL + V chương trình tìm theo định hướng mà ta chọn *Lưu nhớ tạm đối tượng từ trước (Clipboard) Kích chuột phải, chọn Kích chuột phải, chọn Send to, Kích chuột phải, chọn Copy, chọn ổ A, chọn chọn Floppy (A) Copy to, chọn Floppy (A) Paste *Nhấn CTRL + C sau Nhấn CTRL + Psau chuyển đến nơi cần chuyển đến nơi cần chép đến nhấn Ctrl + V chép đến nhấn Ctrl + V Cả câu A, B C sai Right click chuột vào biểu Right click chuột vào biểu Đánh dấu chọn tập tin, bấm tượng tập tin chọn Send to - tượng tập tin chọn Send Ctrl + C, mở ổ đĩa mềm A: Floppy(A) to - My Documents bấm Ctrl + V *Câu A C Tile Windows Vetically Name Tile Windows Horizontally - Modified *Arrange Icons By - Name Arrange Icons By - Size Chọn Edit - New Folder Chọn File - New Folder Nhắp phải chuột vào thư mục, Nhắp phải chuột vào thư tập tin chọn Create mục, tập tin chọn Open ShorrtCut With/ Create ShortCut Nhắp phải chuột Để thay đổi biểu tượng ShortCut, ta thực ShortCut chọn Change hiện: Change ShortCut Icon Icon Nhắp phải chuột hình nền, chọn Properties chọn Effect, tiếp tục Để thay đổi biểu tượng chuẩn Nhắp phải chuột biểu đánh dấu chọn biểu tượng Windows như: My Computer, Recycle Bin ta tượng, chọn Properties chọn cần thay đổi chọn tiếp thực sau: Change Icon Change Icons Để thay đổi cách thể thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start - Settings - Control Panel chọn: Display *Regional Settings Right click chuột chỗ Right click chuột chỗ trống trống Desktop Để thay đổi chế độ bảo vệ hình ta Desktop - Properties Properties - Desktop thực hiện: Setting Background Page Chọn Edit - New - Folder *Chọn File - New - Folder Cả A B *Cả A B sai *Nhắp phải chuột ShortCut, chọn Properties - Nhắp phải chuột ShortCut, chọn Change Icon Properties - ShortCut - Change Icon Nhắp chuột biểu tượng chọn Change Icons *Tất câu sai Date/Time Mouse *Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Screen saver Right click chuột chỗ trống Desktop - Properties - Appearance CauHoi Câu 54 Câu 55 Right click chuột chỗ *Right click chuột chỗ trống Desktop Để thay đổi chế độ hiển thị màu ta thực trống Desktop - Properties Properties - Desktop hiện: - Setting Background Kích chuột phải biểu Để thay đổi kí hiệu cho dấu phân cách chữ số Kích chuột phải biểu tượng tượng My Computer, chọn lẻ thập phân (Decimal Symbol) cho trình My Computer, chọn Regional Regional Settings ứng dụng Windows, ta thực hiện: Settings Number *Right click chuột chỗ Right click chuột chỗ trống trống Desktop Để thay đổi hình Desktop ta thực Desktop - Properties Properties - Desktop hiện: Setting Background Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Screen saver *Start - Settings - Control Panel - Reginal Settings chọn thẻ Numbers Tất câu Câu 60 Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Screen Saver Nhắp phải chuột vùng Nhắp phải chuột vùng trống Nhắp phải chuột vùng trống Desktop, chọn Để thay đổi màu Desktop, ta thực Desktop, chọn Properties - trống Desktop, chọn Properties - Change hiện: Change Color Properties - Background Background Right Click chuột vào biểu Đánh dấu chọn tập tin, kích Đánh dấu chọn tập tin, Để thay đổi thuộc tính tập tin ta thực tượng tập tin chọn chọn nút Properties chọn menu File chọn hiện: Properties công cụ Properties *Click menu Start, chọn Setting, chọn TaskBar & Start Để thêm trình ứng dụng vào nhóm Menu, chọn Add, chọn Click menu Start, chọn Click menu Start, chọn Programs Menu Start, ta thực Browse, chọn trình ứng dụng Setting, chọn trình ứng Program, chọn trình ứng sau: cần thêm vào dụng cần thêm vào dụng cần thêm vào *Chọn File(s) - Chọn Chọn File(s) - Chọn Chọn File(s) - Chọn Để thiết lập thuộc tính ẩn cho nhiều Properties - Chọn General Properties - Chọn General - Properties - Chọn General File ta thao tác sau: Chọn Hidden Chọn Read Only Chọn Archive Câu 61 Để tìm kiếm tập tin hay Folder, ta thực hiện: Câu 62 Để tự động ẩn TaskBar ta thực hiện: Câu 56 Câu 57 Câu 58 Câu 59 Câu 63 Câu 64 Câu 65 Click chuột vào nút Start Programs *Click chuột vào nút Start Search - Files or Folders *Chọn Start - Setting TaskBar & Start Menu TaskBar Option - Auto Hide - Apply - OK Bấm tổ hợp phím Ctrl + A Start - Setting - TaskBar & Start Menu - TaskBar Option - Always On Top Apply - OK Nhắp chuột phải vùng Nhắp chuột phải vùng trống Desktop, chọn trống Desktop chọn Properties chọn AutoSort AutoSort Chọn Start -Programs Explorer *Nhắp chuột phải vùng trống Desktop, chọn Để tự động xếp ShortCut Arrange Icons By chọn hình nền, ta thực sau: Auto Arrange Kích chuột phải vào biểu Để xem cấu hình máy tính, ta thực tượng My Computer Từ menu Start - Run, gõ hiện: hình, chọn Properties vào Dxdiag chọn OK *Kích đôi chuột vào My Computer, kích chuột phải Để xem dung lượng ổ đĩa ta thao Kích chuột phải My ổ đĩa cần xem, chọn tác sau: Computer, chọn Properties Properties Page Right click chuột chỗ trống Desktop - Properties - Appearance Right click chuột chỗ trống Desktop - Properties - Appearance *Nhắp phải chuột vùng trống Desktop, chọn Properties - Appearance *Tất cách Click menu Start, chọn Program, chọn TaskBar & Start Menu, chọn Add, chọn Browse, chọn trình ứng dụng cần thêm vào Không có câu trả lời Nhắp phải chuột biểu tượng My Computer chọn Explorer Tất sai Nhắp chuột phải vùng trống Desktop, chọn Sort chọn Auto Phải mở máy tính xem *Cả hai câu trả lời A B Kích chuột phải My Computer, kích chuột phải ổ đĩa cần xem, chọn Format Tất câu CauHoi Câu 66 Câu 67 Câu 68 Để xem đường dẫn tập tin hay thư mục Windows Explorer, ta thực hiện: Để xem tên nhóm làm việc máy tính mạng Lan, ta thực hiện: Để xóa hẳn (không lưu vào Recycle Bin) File hay Folder, ta phải giữ phím thực lệnh xóa: Ctrl Câu 70 Để xoá hẳn File Folder lưu đĩa cứng máy, ta thực hiện: Để xoá hẳn File mà không đưa vào Recycle Bin, ta chọn File nhấn: Câu 71 Để xoá biểu tượng Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và: Câu 69 Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties General, xem mục Location *Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties Computer Name Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties - General, xem mục Path Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties General -Lan *Shift + Delete Shift + Ctrl Ctr + Delete Nhắp phải chuột chọn Delete Bấm phím Delete Dùng Creat ShortCut Wizard không tạo ShortCut cho đối tượng sau đây: Folder Windows ổ đĩa C: *MyComputer Explorer chương trình: Giả sử máy tính Online Internet, cửa sổ Windows Explore ta gõ www.vnn.vn vào Address nhấn Enter, điều xảy ra: Máy báo lỗi, "Internet Explore could not open search page" Câu 75 Câu 76 Câu 79 Câu 80 Dùng làm trình duyệt Internet *Màn hình chuyển từ Windows Explore sang Internet Explorer truy nhập đến trang Vietnamnet Shift + Alt Dùng chuột kéo thả biểu tượng vào RecycleBin Đánh dấu chọn File hay Folder cần xoá Click Chọn File Folder chuột nút Delete bấm phím Delete công cụ ToolBar *RightClick chuột vào biểu RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin chọn tượng Recycle Bin Empty Recycle bin Explore Folder MyDocumnet ổ RecycleBin Desktop Câu 78 Câu 74 Tất câu sai Delete Câu 77 Câu 73 *Câu A C *Shift Alt *Kích phải chuột vào File Folder cần xoá, nhấn Kích phải chuột vào File giữ phím Shift đồng thời Nhấn phím F2 chọn Folder cần xoá, chọn Delete bấm Delete Delete Right click chuột vào biểu tượng File Folder Để xoá File hay Folder ta thực hiện: chọn - Delete RightClick chuột vào biểu Để xoá tất File Folder tượng Recycle Bin chọn Recycle Bin ta thực hiện: Properties Dùng cách Kéo Thả tạo ShortCut cho đối tượng sau đây: Folder Windows ổ đĩa C: Dùng chuột kéo thả File từ Folder sang Folder khác đồng thời bấm giữ phím CTRL, thao tác: Xoá Dùng chuột kéo thả File từ Folder sang Folder khác ổ đĩa, thao tác: Sao Chép Dùng chuột kéo thả File từ Folder sang Folder ổ đĩa khác nhau, thao tác: *Sao Chép Câu 72 Chọn tập tin hay thư mục, thực lệnh File Properties Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties Lan Name Cả A C *Các cách nêu *Tất câu Tất sai *Tất đối tượng Di Chuyển *Sao Chép Đổi Tên Xoá Đổi Tên *Di Chuyển Xoá Đổi Tên Di Chuyển Folder MyDocumnet ổ Desktop Tất đối tượng Dùng để tính toán bảng lương, vật Dùng để soạn thảo văn *Quản Lý File Folder tư Page Sẽ điều xảy Tất câu sai CauHoi Câu 81 Giả sử hình có cửa sổ mở, theo bạn cách sau thu nhỏ tất cửa sổ xuống Taskbar cách Kích chuột vào nút Min nhanh nhất: cửa sổ Kích chuột phải Desktop, chọn Properties Câu 82 Giả sử Folder gốc (ổ đĩa C:), có hai Folder X Y Khi ta thực đổi tên Máy tính tự động đặt tên cho Folder X thành Y thì: Folder X Y1 Máy tính tự động xóa Folder Y tồn cho phép đổi tên Folder X Câu 83 Hãy chọn cặp thao tác tương đương làm việc với Windows Explorer: Câu 84 Hãy chọn câu phát biểu nhất: Câu 85 Hãy chọn câu phát biểu đúng: Khi chọn Folder (hoặc File), muốn biết dung lượng Folder (hoặc File) đó, ta phải chọn nút nút sau(xem hình): Khi làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + C tương đương với việc kích chọn nút nút sau (xem hình): Khi làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + V tương đương với việc kích chọn nút nút sau (xem hình): Khi làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + X tương đương với việc kích chọn nút nút sau (xem hình): Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Copy công cụ (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím sau đây: Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Cut công cụ (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím sau đây: Câu 86 Câu 87 Câu 88 Câu 89 Câu 90 Câu 91 *Kích chuột phải Taskbar, chọn Minimize All Windows Máy tính tự động xóa Folder Y tồn chép Folder X sang Folder gốc khác Kích chuột phải Start, chọn Minimize all Windows *Máy tính thông báo Folder Y tồn không cho phép thực việc đổi tên Folder X Trên cửa sổ TreeView Windows Explorer chọn đối tượng Khi tạo mục nhóm StartMenu ta tạo Folder Bấm tổ hợp phím Windows + F RightClick chuột Folder chọn Search Trên cửa sổ ListView Windows Explorer cho phép chọn nhiều đối tượng lúc Khi tạo mục chọn StartMenu ta tạo ShortCut Nút số Nút số *Nút số Nút số *Copy Cut Paste Delete *Paste Copy Delete Cut *Cut Copy Paste Delete *Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + G Ctrl + C *Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + F Bấm Ctr + E Ctrl + F Page *Cả A B Cả hai A B sai *Cả A B Cả hai A B sai Khi tạo mục chọn StartMenu ta tạo File *Tất câu CauHoi Câu 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 Câu 104 Câu 105 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste công cụ (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím sau đây: Khi mở trình ứng dụng Windows Media Player, Microsoft Word Microsoft Excel, để chuyển qua lại cửa sổ làm việc trình ứng dụng này, ta sử dụng tổ hợp phím sau đây: Khi mở ba trình ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel Microsoft Acces, để chuyển qua lại ba trình ứng dụng này, ta nhấn tổ hợp phím nào: Khi kích phải chuột vị trí trống Desktop, chọn New, chọn Microsoft Excel Worksheet gõ vào tên File BangTongHop Hãy cho biết Flie BangTongHop.XLS vừa tạo lưu đâu: Khi kích phải chuột vị trí trống Desktop, chọn New, chọn Microsoft Word Document gõ vào tên File Baithi Theo Anh(Chị), File Baithi.doc vừa tạo lưu đâu: Khi làm việc với Windows Explorer để xếp File Folder cửa sổ ListView, ta thực hiện: Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View - Status Bar để: Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View -ToolBars - Standard Buttons để: Khi chương trình gọi, nút Restore TitleBar có tác dụng: Khi chương trình gọi, Title Bar, nút lệnh (Restore) có nghĩa là: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Copy để: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut để: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Delete để: Khi ta chọn Folder File cửa sổ ListView Windows Explorer, kích vào nút (xem hình) thực việc xoá Folder File đó: Ctrl + C Ctrl + X *Ctrl + V Ctrl + A *Alt + Tab Clt + Tab Shift + Tab Alt + Space *Alt + Tab Shift + Tab Ctrl + Tab Alt + Shift *Trong Folder Desktop Trong Folder My Document Trong Folder Microsoft Office Trong Folder Microsoft Excel Trong Folder Microsoft Office Trong Folder Microsoft Word *Trong Folder Desktop Chọn View - Customize This Folder *Hiển thị trạng thái Status Bar Chọn File - Properties Hiển thị công cụ chuẩn Standard Buttons Trong Folder My Document *Right Click vùng trống ListView - chọn View Arrange Icons Hiển thị địa Address Bar Chọn View - As Web Page Tất sai Hiển thị địa Address Hiển thị trạng thái Bar Status Bar *Hiển thị công cụ chuẩn Standard Buttons Các câu sai Thu nhỏ cửa sổ *Phục hồi trạng thái cũ Phóng lớn cửa sổ Đóng cửa sổ Thu nhỏ cửa sổ Phóng lớn cửa sổ Đóng cửa sổ *Phục hồi trạng thái cũ *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút số Nút số Nút số Nút số Page CauHoi Câu 106 Câu 107 Câu 108 Câu 109 Câu 110 Khi ta kích phải chuột Taskbar, kích chọn mục Properties, xuất hộp thoại Taskbar and StartMenu Properties (Xem hình) Nếu ta đánh dấu chọn mục Autohide the Taskbar chọn OK có kết là: Khi ta kích phải chuột vị trí trống hình, kích chọn mục Arrange Icons By chọn tiếp mục Modified (Xem hình), có nghĩa là: Khi ta kích phải chuột vào biểu tượng Recycle Bin hình Desktop (Xem hình) Nếu ta kích chọn mục Empty Recycle Bin kết là: Khi tạo mục chọn StartMenu ta tạo ra: Khi tạo mục nhóm StartMenu ta tạo ra: Thanh Taskbar tự động ẩn tự động xuất hình Thanh Taskbar tự động xuất hình *Thanh Taskbar tự động ẩn xuất trở lại ta Thanh Taskbar tự động ẩn ta di di chuyển chuột đến vị trí chuyển chuột đến vị trí trên Taskbar Taskbar Sắp xếp biểu tượng hình theo kích thước *Sắp xếp biểu tượng hình theo thời gian hiệu chỉnh Sắp xếp biểu tượng hình theo tên Mở cửa sổ Recycle Bin để xoá *Xoá hết tất có Báo Recycle liệu Recycle Bin Bin rỗng Mở cửa sổ Recycle Bin cửa sổ rỗng *Một ShortCut Một Folder Cả A B Cả A B sai Một ShortCut *Một Folder Cả A B Cả A B sai Location Khi xem thuộc tính File Folder, thông tin thông tin sau giúp Câu 111 người dùng phân biệt File Folder: Attribute Câu 112 Khi xoá Shortcut thì: Kích chọn nút nút sau (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + C ta làm việc với Windows Câu 113 Explorer: Kích chọn nút nút sau (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + X ta làm việc với Windows Câu 114 Explorer: Kích chọn nút số (xem hình) tương đương với thao tác Windows Câu 115 Explorer: Kích chọn nút số (xem hình) tương đương Câu 116 với thao tác: Menu Control Box cửa sổ bao gồm Câu 117 lệnh có chức năng: Sắp xếp biểu tượng hình theo ngày tạo lập File nguồn bị xoá *File nguồn không bị xoá Size *Contains File bị di chuyển sang Folder khác Tất Nút số *Nút số Nút số Nút số *Nút số Nút số Nút số Nút số Bấm Ctrl + H *Chọn View - Explorer Bar Folders Bấm Ctrl + A *Bấm Ctrl + E Chọn File - Explorer Bar - Chọn Tools - View Folders Folders Thay đổi kích thước hiển Di chuyển cửa sổ thị cửa sổ Đóng cửa sổ Một máy tính để bàn (PC) phải có Màn hình, máy in, chuột, bàn Câu 118 thành phần sau hoạt động được: phím Muốn đánh dấu chọn tập tin thư mục vị trí không liên tục, ta thực Câu 119 đánh dấu chọn giữ phím: Shift Bấm Ctrl + I Chọn File - View - Folders *Tất câu Màn hình, chuột, xử lý trung tâm (CPU), máy in *Màn hình, xử lý trung tâm(CPU), bàn phím, chuột Màn hình, bàn phím, chuột *Ctrl Alt Page Insert CauHoi Muốn tạo Folder Desktop Windows, ta nhắp phải chuột vùng trống Câu 120 Desktop chọn: New Folder Muốn tạo thư mục hình Desktop Windows, ta kích chuột phải vào Câu 121 chỗ trống Desktop chọn: Properties Properties - Folder *New - Folder Properties - New Folder *New - Folder New - Shortcut Câu A C *Nhấn phải chuột hình nền, chọn Properties, Muốn thay đổi biểu tượng chuẩn (như My Nhấn phải chuột biểu Effect, đánh dấu chọn vào Computer, My Documents, Recycle Bin…) ta tượng muốn thay đổi, chọn biểu tượng muốn thay đổi Câu 122 thực hiện: Properties, Change Icon chọn mục Change Icon Start - Program - Accessories - Start - Program Muốn thực lưu trữ tập tin đề phòng System Tools - Disk Accessories - System Tools Câu 123 xảy cố, ta chọn: Defragmenter - Make a Backup Click vào biểu tượng Change Icon Tất câu sai Start - Program Accessories - System Tools *Start - Program - Accessories - Character Map System Tools - Backup Câu 124 Muốn tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: Câu 125 MyCoputer một: Nhắp phải chuột ổ đĩa C: Windows Explorer (xem hình), chọn mục Menu cho phép ta biết dung lượng Câu 126 trống(chưa sử dụng) ổ đĩa C:: Nhắp phải chuột ổ đĩa C: Windows Explorer (xem hình), chọn mục Menu cho phép ta biết dung lượng Câu 127 ổ đĩa C:: Nhắp phải chuột ổ đĩa C: Windows Explorer (xem hình), chọn mục Menu cho phép ta biết dung lượng Câu 128 sử dụng ổ đĩa C:: Câu 129 Câu 130 Câu 131 Câu 132 Câu 133 Nhắp phải chuột ổ đĩa C: Windows Explorer (xem hình), chọn mục Menu cho phép ta định dạng ổ đĩa C:: Nút nút sau (xem hình) cho phép ta thay đổi cách hiển thị cửa sổ ListView Windows Explorer: Phần mềm hệ điều hành: Phần mềm sau Hệ điều hành máy tính: Phím xóa ký tự phía (bên trái) vị trí trỏ: Nhấn Ctrl + F5 File File, Find *Folder Edit, Find Cả A B *Tất câu sai Cả A B sai *Properties Format Open Find Open *Properties Format Find *Properties Format Find Open *Format Properties Find Open *Views Properties Delete Undo Windows XP *AutoCAD Windows Vista Linux Windows 2000 Windows 98 MS-DOS *Microsoft Word PageUp Delete Page Down *BackSpace Page 10 CauHoi Cho biết kết trả thực công Câu 584 thức:=NOT(AND(5>2;2>=2;92,"Đúng"),"Đún *=IF(OR(1>2,"Đúng"="Đúng"),"Đúng g","Sai") ","Sai") Câu 585 Chọn câu phát biểu đúng: Câu 586 Chọn câu phát biểu sai: Câu 587 Chức hàm TRIM(text) để dùng: Chuỗi sau kết công thức: Câu 588 =Proper("Tin học"): Công cụ sau cho phép dò tìm Câu 589 mối quan hệ ô thông qua công thức: Công thức = ROUND(3.56,1) cho giá Câu 590 trị: Câu 591 Công thức =Average(2,3,5) cho giá trị: Công thức =Choose(1,Choose(1,"Hai","Ba","Bốn"),"Hai Câu 592 ","Ba","Bốn") cho kết quả: Câu 593 Công thức =Countif(A2:A8, AB1) sẽ: Câu 596 Câu 597 Câu 598 Câu 599 Câu 600 TRUE *FALSE "Một" *"Hai" *Đếm ô vùng A2:A8 có liệu giống Đếm ô vùng A2:A8 liệu ô địa có chuỗi AB1 AB1 Mid("Cong Ty Tin Hoc",2,6) =IF(1=2 AND Công thức sau cú pháp: *=SUM(10,A1:A100) 42,"Đúng"),"Đúng =IF(1>2 AND cú pháp: ","Sai") 3>4,"Đúng","Sai") =IF(AND("Đúng"="Đúng","Đ Công thức sau công thức sai úng"="Đúng"),"Đúng","Đúng" =IF(OR("Sai"="Đúng","Đú cú pháp: ) ng"="Sai"),"Đúng","Sai") Công thức sau sai cú pháp: *=IF(1>2;2,3) =MIN(1) Công thức ô C3 =RAND()*10 Kết ô là: Công thức ô C5 là: =$A5*C$4 Vậy chép đến ô D6 nội dung công thức D6 là: =$B6*D$5 =$A5*D$4 Page 39 =IF(1>2,"Đúng","Sai") =MAX(1+2,3) *Cell hay ô giao hàng cột xác định địa ô gồm ký hiệu cột số thứ tự hàng *Excel in trang hành Cắt bỏ khoảng trống chuỗi Text 10 *=IF(OR(1>2,"Đúng"),"Đúng","Sai") =SUM(A1:A10) *Là số ngẫu nhiên có giá trị phạm vi từ đến 10 =$B5*D$4 *=$A6*D$4 CauHoi Công thức tham chiếu liệu từ Sheet khác Câu 601 có dạng: Để ẩn cột (Columns) liệu chọn Câu 602 Sheet hành, ta thực lệnh: 'Tên Sheet tham chiếu'#Địa Địa ô tham chiếu!'Tên ô tham chiếu Sheet tham chiếu' *''Tên Sheet tham 'Tên Sheet tham chiếu'&Địa ô tham chiếu'!Địa ô tham chiếu chiếu Format - Hide Column *Format - Column - Hide Format - Column Hide Format - Column - UnHide Câu 603 Để biết ngày hành ta sử dụng hàm: Để biết tháng có ngày, ta dùng Câu 604 công thức sau đây: Để che dấu (Hide) cột chọn ta Câu 605 thực lệnh: Day() Date() *Now() Today() *=DAY(DATE(2008,6,0)) =DAY(DATE(2008,5,1)) =DAY(DATE(2008,7,30)) =DAY(DATE(2008,5,0)) Insert - Columns - Hide Format - Column Hide Gõ tên hàm cần chèn công thức *Format - Column - Hide Câu 606 Để chèn hàm vào công thức, ta thực hiện: Kích chọn Insert - Function Để chèn thêm hàng bảng tính ta thực Câu 607 sau: Để chèn thêm bảng tính (Worksheet) ta Câu 608 thực sau: Để chèn thêm hàng (dòng) vị trí đặt trỏ ô, ta thực lệnh Insert - Cells, Câu 609 sau chọn: Để chọn khối ô không liên tục bảng Câu 610 tính, ta sử dụng: Để chọn Sheet không liên tục Sheet Tab, ta chọn Sheet bấm Câu 611 kèm phím: Chọn hàng cần chèn, vào Format chọn Rows Chọn hàng cần chèn, vào Edit chọn Rows Cả A B sai *Cả A B Chọn hàng cần chèn, nhắp phải chuột chọn Insert *Chọn hàng cần chèn, nhắp phải chuột Rows chọn Insert Edit - WorkSheet Format - WorkSheet *Insert - WorkSheet Không thể chèn thêm Shift Cells Right Chuột bấm kèm với phím Shift Shift Cells Down Chuột bấm kèm với phím Enter *Entire Row *Chuột bấm kèm với phím Ctrl Entire Column *Ctrl Alt Shift Tab Chọn hết 65536 ô cột Bấm tổ hợp phím Ctrl + Spacebar trỏ Bảng tính cột *Tất cách Nhắp chuột Số thứ tự hàng Chọn hết 256 ô hàng Bấm tổ hợp phím Shift + Spacebar trỏ Bảng tính hàng *Tất cách Shift *Ctrl Tab Alt Bấm Ctrl+F Bấm Ctrl+D Bấm Ctrl+C *Bấm Ctrl+A *Upper Lower Proper Right Mid Left Tất sai *Mid Left kết hợp với Right Left(Text,[Num_chars]) *Right(Text,[Num_chars]) Sum(A1:A10) Để chọn nguyên cột ta thực thao tác Câu 612 sau đây: Nhắp chuột Ký hiệu cột Câu 613 Câu 614 Câu 615 Câu 616 Câu 617 Câu 618 Để chọn nguyên hàng ta thực thao tác sau đây: Để chọn cột không liên tiếp nhau, ta dùng chuột kích chọn cột một, đồng thời ấn giữ phím: Để chọn tất ô có bảng tính WorkSheet, ta thực hiện: Để có chuỗi chữ in hoa từ chuỗi chữ in thường, ta sử dụng hàm: Để lấy ký tự vị trí chuỗi, ta sử dụng hàm: Để lấy ký tự vị trí bên phải chuỗi ta dùng hàm: Format - Cells - Hide Page 40 Chuột bấm kèm với phím Alt Average(Right(A1:A10)) CauHoi Để xếp nhanh số liệu cột, ta sử dụng biểu tượng Câu 619 biểu tượng sau (xem hình): Ta dùng biểu tượng số số *Tất ý nêu Kéo chuột vách ngăn hàng cho độ cao hàng Chọn Format - Sheet - Hide Chọn Format - Row - Hide *Câu B C Count Countif *Counta Cả câu *Ctrl + Page Up (Page Shift + Page Up (Page Down) Down) Ctrl + Home (End) Alt + Page Up (Page Down) Biểu tượng số Câu 620 Để dấu (ẩn) hàng, ta chọn hàng và: Câu 621 Để đếm ô có liệu, ta dùng hàm: Để di chuyển qua lại Worksheet Câu 622 (Sheet), ta dùng tổ hợp phím: Để định dạng Font chữ cho vùng liệu Câu 623 chọn ta thực hiện: Format Font - Cells Để định dạng khung kẻ (Border) cho Câu 624 vùng liệu chọn, ta thực hiện: Format Cells - Border Biểu tượng số *Format - Cells - Font Format Cells - Font Format - Font - Cells Format - Border Data - Cells - Boder Quét chọn Sheet, chọn Edit chọn Rename Format - Sheet Rename Format - Sheet Rename Câu 628 Để đóng Workbook hành ta thực hiện: Quét chọn Sheet, nhắp phải chuột chọn Rename Edit - Sheet - Rename Format - Rename Sheet Kích vào nút Close cửa sổ WorkBook *Format - Cells - Border *Nhắp phải chuột vào tên Sheet Sheet Tab chọn Rename *Format - Sheet - Rename Edit - Sheet - Rename Chọn File - Close Bấm Ctrl+F4 *Tất cách Câu 629 Để đóng Workbook hành ta thực hiện: CTRL + F4 Shift + F4 File - Close *Cả câu trả lời A C Để kẻ khung cho khối ô bảng tính, Nhắp phải chuột chọn Câu 630 ta chọn khối ô đó: Border Chọn Format - Cells chọn Border *Chỉ có B C Câu 631 Vào View - Format - Cell Autocomplete Chọn Sheet - Format - Autocomplete Để đổi tên cho Sheet, ta thực Câu 625 sau: Câu 626 Để đổi tên Sheet chọn ta thực hiện: Câu 627 Để đổi tên Sheet chọn ta thực hiện: Câu 632 Câu 633 Câu 634 Câu 635 Câu 636 Câu 637 Câu 638 Kích vào biểu tượng Border công cụ Vào Format - Cells - bỏ Để khắc phục tượng tự động điền từ *Tools - Options - Edit, bỏ dấu dấu chọn ô Enable ta gõ từ tương tự dòng trước chọn ô Enable Autocomplete Autocomplete for cells có: for cells values values Để kiểm tra bảng tính có lỗi như: #DIV 0?, #NAME?, #VALUE!, … hay không, ta thực kích chọn biểu tượng Formula Auditing: Trace Error Trace Precedents Để làm xuất hay nhiều cột che dấu, ta thực lệnh thao tác: Format - Hide - Row Format - Row - Hide Để lọc liệu tự động ta chọn khối liệu cần lọc, sau đó: Chọn Format - Filter Chọn View - AutoFilter Để lọc liệu tự động ta chọn khối liệu *Chọn Data - Filter cần lọc, sau đó: Chọn Format - Filter AutoFilter Để mở hộp thoại định dạng, ta chọn ô cần định dạng thực hiện: Format - Font *Format - Cells - Font Để mở hộp thoại Paste Function, ta thực sau: View - Function Data - Function Để xếp sở liệu, ta chọn: Tools - Sort Insert - Sort Page 41 Chọn Format chọn Rename Format - Rename Sheet *Format - Sheet - Rename Evaluate Formular *Format - Column Unhide *Chọn Data - Filter AutoFilter *Error Checking Chọn View - AutoFilter Chọn View - Filter - AutoFilter Edit - Font Format - Modify - Font Format - Function Table - Sort *Insert - Function *Data - Sort Format - Row - Unhide Chọn View - Filter - AutoFilter CauHoi Để xếp liệu cột theo thứ tự tăng Câu 639 dần, ta chọn lệnh Data - Sort, sau chọn: *Ascending Descending Sort By Cả câu sai Để xếp liệu cột theo thứ tự tăng Câu 640 dần, ta chọn lệnh Data - Sort, sau chọn: Ascending *Descending Sort By Sort Descending Để thực đổi ký tự đầu từ biểu thức chuỗi thành chữ hoa, ký tự Câu 641 lại từ chữ thường ta sử dụng hàm: *Proper() Để thực lệnh mở tập tin có lưu Câu 642 đĩa, ta bấm tổ hợp phím: *Ctrl + O Lower() Upper() Không có lệnh Ctrl + I Ctrl + B Ctrl + E Để thực phân trang dòng liệu Câu 643 chọn cho bảng tính hành ta thực hiện: View - Page Break Để thực việc xuống dòng ô ta Câu 644 bấm tổ hợp phím: Ctrl + Tab Insert - Worksheet Insert - Rows *Insert - Page Break Câu 645 Để xoá Sheet hành, ta thực hiện: Địa Cell có dạng G$15 có nghĩa Câu 646 là: Câu 647 Địa khối sau hợp lệ: Địa Cell D10, bạn hiểu Câu 648 nào: Edit - Delete Sheet Cell giao cột G dòng 15 A1;A12 *Cell giao cột D hàng thứ 10 Enter + Ctrl Kích chuột phải tên View - Delete Sheet Sheet chọn Delete Cell giao dòng G Đây địa tuyệt đối cột 15 theo dòng *$J$1000:$V12345 $A$12:$A$1 Cell giao Đây địa tuyệt đối cột 10 hàng D hàng Địa sau địa ô: Địa sau hợp lệ: Địa sau không hợp lệ: Địa ô $A$23 là: Dữ liệu kiểu Ngày Tháng Năm liệu Câu 653 kiểu: Dữ liệu kiểu Ngày Tháng Năm bảng Câu 654 tính biểu diễn dạng: Câu 655 Dữ liệu kiểu Thời Gian liệu kiểu: $b9 WW1234 *ZZ45 *Địa tuyệt đối $D$9 AB90000 T60000 Địa tương đối d$9 *A64000 C20 Địa hỗn hợp *$9$A 100C A10 Tất sai *Số Logic Chuỗi dd/mm/yyyy Chuỗi Công Thức *Tùy thuộc vào định dạng người sử dụng Công Thức Các Table Access *Tất dạng kể =SUM(B5,$B6,B$7) Tất trang có WorkSheet hành =SUM($B5:B$7) *Cả câu Một vùng lựa chọn *Tất thành phần kể dA nANG *DA NANG DA nang Câu 649 Câu 650 Câu 651 Câu 652 *Alt + Enter mm/dd/yyyy *Số dd-mmm-yyyy Logic Các tập tin DBF Các tập tin văn dạng Text FoxPro Câu 656 Dữ liệu bảng tính lấy từ: Dùng hàm SUM để tính tổng giá trị ô liệu số từ B5 đến B7, ta viết công thức Câu 657 sau: =SUM(B5.B7) Tất WorkSheet có Câu 658 Excel cho phép in: WorkBook Giả sử có công thức =Upper("da nang") Câu 659 kết nào: Da Nang Page 42 Alt + Shift *Câu A C *Cả A C $1$A:$A$1 Đây địa tuyệt đối cột CauHoi Câu 660 Câu 661 Câu 662 Câu 663 Câu 664 Câu 665 Câu 666 Câu 667 Giả sử khối A1:A5 ô chứa số 10,7,9,27, Cho biết kết ô B2 thực công thức: =AVERAGE(A1:A5,5): Giả sử ô A3 có giá trị 6, cho biết kết ô B3 với công thức sau: =IF(A3>=5,"Đỗ"): Giả sử ô E4 chứa giá trị ngày 15/05/06 ô F4 chứa trị ngày 28/05/06, Hàm =INT(F4E4)/7) cho kết là: Giả sử ô A1 có công thức: =(INT(50/3)+MOD(50,3))-(ABS(3)+MOD(50,3)) cho biết kết trả ô A1 thực công thức trên: Giả sử ô A1 có công thức: ="Hội An,"&Max(2004,2005), cho biết kết trả ô A1: Giả sử ô A1 có công thức: =(Int(100/6)+Mod(100,6))-(Abs(4)+Mod(16,160)) cho biết kết trả ô A1 thực câu lệnh trên: Giả sử ô A1 có công thức:= INT(20,3)MOD(30,3)+SQRT(16)-ABS(-4) Hãy cho biết kết trả cho ô A1 thực công thức trên: Giả sử ô A1 có giá trị "Tin hoc van phong ca 2" ô A2 có công thức =LEN(A1)-LEN(TRIM(MID(A1, 11,8))) Cho biết kết ô A2: 11 *10 12 *"Đỗ" FALSE #VALUE Cả ba câu sai *1 16 15 14 *13 FALSE Hội An, *Hội An,2005 Hội An, 2005 16 *0 *4 14 16 *15 17 05/01/1900 (Nếu kiểu Date) #N/A *Cả A B *=H8+(I8*2)/100 =E2+(F2*2)/100 =G6+(H6*2)/100 *C B Báo lỗi =$C$3+B1 *=$A$1+D3 =$C$3+D3 Giả sử ô A1 có giá trị ngày 05/01/2006 ô B1 có giá trị ngày 10/01/2006, ta có Câu 668 công thức B1-A1 kết là: (Nếu kiểu Number) Giả sử ô A2 có công thức =E2+(F2*2)/100, ta chép công thức Câu 669 đến ô D8 giá trị ô D8 là: =E6+(F6*2)/100 Giả sử ô A2 có giá trị ô F2 có công thức =IF(A2>9,IF(A2>5, "A","B"), "C") Câu 670 kết ô F2 là: A Giả sử ô C1 có công thức = $A$1+B1, ta chép công thức từ ô C1 đến ô E3 Câu 671 ô E3 có công thức vào đây: =$A$1+B1 Page 43 CauHoi Giả sử ô C1 có công thức: ="Tin học "&","&MOD(2006,2010) Hãy cho biết kết trả cho ô C1 thực công thức Câu 672 trên: *Tin học, 2006 Giả sử ô C5 có công thức =$A5*C$4, ta thực chép công thức đến ô D6 Câu 673 ô D6 có công thức là: *=$A6*D$4 Câu 674 Câu 675 Câu 676 Câu 677 Câu 678 Câu 679 Câu 680 Giả sử ô D10 có công thức =SUM($D$2:$D$9)*E$2+VLOOKUP(A2,$ C$13:$D$17,2,0), chép công thức đến ô F12 ô F12 có công thức: Giả sử ô D2 có công thức =B2*C2/100, chép công thức đến ô G6 có công thức: Giả sử ô E2 có giá trị ô F2 có công thức: = IF(E2>=8,"Giỏi",IF(E2>=6.5, "Khá")), kết ô F2 là: Giả sử ô E2 có giá trị ô F2 có công thức =IF(E2>=8,"Giỏi",IF(E2>=6.5,"Khá")), kết ô F2 là: Giả sử Sheet1 có bảng tính Thống kê bán hàng Xác định công thức ô D8 để tính tổng Thành tiền cho mặt hàng có Mã A: Giá trị sau địa ô: Giá trị giá trị sau địa ô: Câu 681 Hàm COUNT cho phép: Hàm sau cho phép chuyển đổi Câu 682 chuỗi số từ dạng chữ sang dạng số: Hàm sau cho phép chuyển đổi Câu 683 chuỗi Text từ dạng thường sang hoa: Hàm sau không xử lý chuỗi ký Câu 684 tự Alphabet: Hàm sau trả chuỗi chữ hoa từ Câu 685 chuỗi chữ thường: Hàm sau trả thứ tự giá trị Câu 686 tập giá trị: Hàm hàm sau Câu 687 hàm xử lý liệu kiểu chuỗi: Câu 688 Hàm Right(A1,3) cho kết đây: Tin học, Tin học, 2010 Tin học, -4 =$A5*D$4 =$B5*D$4 =$B6*D$5 =SUM($D$2:$D$9)*G2+ =SUM($D$2:$D$9)*G$2+ =SUM(D2:D9)*G$2+VLOOK VLOOKUP(C4,$C$13:$D VLOOKUP(C4,C13:D17,2 *=SUM($D$2:$D$9)*G$2+VLOOKU UP(C4,$C$13:$D$17,2,0) $17,2,0) ,0) P(C4,$C$13:$D$17,2,0) *=E6*F6/100 =E2*C2/100 =B6*C6/100 =B2*C2/100 Giỏi Khá Báo lỗi *False Trung Bình Khá Giỏi *False =DSUM($A$3:$A$6,A,$D$3: *=SUMIF($A$3:$A$6,"A" =DSUM($A$3:$A$6,"A", $D$6) ,$D$3:$D$6) $D$3:$D$6) =SUMIF($A$3:$A$6,A,$D$3:$D$6) $H22 *$C2$2 DA$22 $E$2 $Z1 AA$2 Đếm số ô có chứa liệu *Đếm số ô có chứa liệu kiểu chuỗi phạm kiểu số phạm vi khối vi khối *XY2 Đếm số ô có chứa công thức phạm vi khối IV12 Val Upper *Value Lower *Upper Lower Len Len Value Left If *Tất hàm hàm xử lý chuỗi ký tự Alphabet Len *Upper If Sumif *Rank Count CountIf Trim Lower *3 ký tự sau ô A1 ký tự ô A1 Upper ký tự kể từ vị trí thứ ký tự thứ ô A1 Index *Tất hàm dùng để xử lý liệu kiểu chuỗi Page 44 Đếm số ô bị lỗi phạm vi khối Không cho kết CauHoi Câu 689 Hàm Right(C2,5) cho kết đây: Câu 690 Câu 691 Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Câu 696 Câu 697 Câu 698 Câu 699 Câu 700 Câu 701 Câu 702 Câu 703 Câu 704 Câu 705 Câu 706 Câu 707 Câu 708 Câu 709 Câu 710 ký tự ô C2 *5 kí tự sau ô C2 Dùng để xếp số liệu Hãy cho biết công dụng biểu tượng số *Dùng để xếp số liệu theo theo thứ tự giảm dần hình (xem hình): thứ tự tăng dần (Ascending) (Descending) *Dùng để xếp số liệu Hãy cho biết công dụng biểu tượng số Dùng để xếp số liệu theo theo thứ tự giảm dần hình (xem hình ): thứ tự tăng dần (Ascending) (Descending) Hãy cho biết kết công thức sau (xem hình): *3 Hãy cho biết kết công thức sau: = COUNTA(3,"SONGHAN",7): Hãy cho biết kết công thức sau: =Choose(2,"Trung","Tam","Tin","Hoc"): "Trung" "Tin" =OR(55),15),OR(3> Hãy chọn câu đúng: True 7,2>1)) cho kết True Trong Excel, dấu phân Trong Excel, dấu phân cách cách hàng ngàn không Hãy chọn phát biểu đúng: hàng ngàn dấu chấm (.) phải dấu chấm (.) Hiển thị thông báo #VALUE dùng để thông báo lỗi: Không có giá trị số để tính *Giá trị không kiểu Kết công thức =MID("KH12"&"DB",3,4)&"2006" là: DB2006 *12BD2006 Kết công thức =MIN(MAX(1,7),2,MOD(8,5)) là: *2 Kết công thức =VALUE(MID("CD02324-012",5,4)) là: Chuỗi 2324 Chuỗi 02324 Kết biểu thức = NOT(OR(AND(6[...]... Câu 386 đó lên, ta thực hiện như sau: ToolBars - Formatting Hai nút nào trong các nút sau (xem hình) cho phép thực hiện di chuyển dữ liệu trong một Câu 387 văn bản: *Nút số 7 và 9 Câu 388 Câu 389 Câu 390 Câu 391 Câu 392 Câu 393 Câu 394 Câu 395 Câu 396 Câu 397 Câu 398 Câu 399 Câu 400 Câu 401 Click phải chuột trên thanh công cụ, Click chọn Formatting *Cả A và B đều đúng Cả A và B đều sai Nút số 7 và... phép người dùng sao chép Folder(hoặc Câu 134 File) từ nơi này đến nơi khác: *Nút số 2 và 3 Nút số 1 và 2 Sử dụng nút nào trong các nút sau (xem hình) cho phép ta thay đổi được cách hiển thị trong Câu 135 cửa sổ ListView của Windows Explorer: Nút số 4 Nút số 5 Câu 136 Câu 137 Câu 138 Câu 139 Câu 140 Câu 141 Câu 142 Câu 143 Câu 144 Câu 145 Câu 146 Câu 147 Nút số 1 và 3 Không có nút nào thực hiện được điều... Viettin và thay thế thành Vietin với từ Viettin là một từ độc lập không phải là thành phần của một từ khác *Một khối văn bản được chọn Tất cả các câu trên đều sai Tìm từ Viettin và thay thế thành Vietin Tìm từ Viettin và thay thế thành Vietin Tìm trên toàn bộ văn bản từ Viettin và thay thế thành *Không có câu trả lời nào đúng hoàn Vietin toàn Tìm trên toàn bộ văn bản từ Viettin và thay thế thành Vietin... sau: Câu 536 =And("DaNang""D*",False): Cho biết kết quả của biểu thức: Câu 537 =LEN(LEFT("DANANG",2)): Cho biết kết quả của biểu thức: Câu 538 =Max(20,40)/Min(5,8): Cho biết kết quả của công thức: Câu 539 =LEN(MID( "TIN HOC CAP DO B", 9)): Cho biết kết quả của công thức Câu 540 =RIGHT("TP_Da_Nang",6): Cho biết kết quả của công thức sau Câu 541 =Min(5,7,9)+Max(5,7,9)+Mod(9,7): Cho biết kết quả của công. .. General, xem mục Location Câu B và C đúng *Chọn toàn bộ Table Kẻ khung cho Table In nghiêng các ký tự có trong Table *Print Preview Properties Version *Save As Properties Send to Page 15 Tối đa 10 chương trình CauHoi Bấm tổ hợp phím nào sẽ tương đương với Câu 209 việc kích chọn nút này (xem hình): Câu 210 Câu 211 Câu 212 Câu 213 Câu 214 Câu 215 Câu 216 Câu 217 Câu 218 Câu 219 Câu 220 *Ctrl + U Kích chuột... Shift khi vẽ Elip sẽ tạo ra hình vuông Ctrl + Shift + F: Mở hộp thoại chọn Font chữ Page 29 Mở hộp thoại Search Ctrl + =: Mở/Tắt in chỉ số dưới Word có thể được sử dụng để thi t kế trang Web *Không có phát biểu nào sai CauHoi Câu 438 Câu 439 Câu 440 Câu 441 Câu 442 Câu 443 Câu 444 Câu 445 Câu 446 Sau khi chọn một đoạn văn bản, chọn Format Columns và khai báo các thông số như ở trong hình(xem hình) và... thanh Group trên thanh công cụ công cụ Drawing và kích Drawing chọn Group Chọn các đối tượng cần nhóm và RightClick chuột vào đối tượng chọn, xuất hiện hộp chọn, kích chọn Grouping và chọn tiếp Group *Câu B và C đều đúng Spelling *AutoCorrect Auto Text Page 26 Replace CauHoi Giả sử trên màn hình Word không có thanh công cụ Formatting, muốn bật thanh công cụ Click chọn menu View Câu 386 đó lên, ta thực... trên thanh Câu 185 công cụ: Trong Windows Explorer, bấm Ctrl + A chỉ Câu 186 có tác dụng trên cửa sổ: Trong Windows Explorer, để chọn cùng lúc nhiều tập tin, thư mục không nằm kề nhau, ta Câu 187 dùng chuột kết hợp với phím: Trong Windows Explorer, để hiển thị nhãn của các nút lệnh trên thanh công cụ thì ta thực Câu 188 hiện: Chọn File - Properties Trong Windows Explorer, để hiển thị thông tin về kích... lý không còn hiện tượng đó, ta thực hiện Câu 238 lần lượt các thao tác: Khi soạn thảo văn bản, để định dạng khoảng cách giữa hai dòng trong đoạn là 1,5 lines, ta Câu 239 sử dụng tổ hợp phím nào: Khi soạn thảo văn bản, để định dạng tăng khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản lên gấp đôi (Double), ta bấm tổ hợp Câu 240 phím nào: Câu 241 Câu 242 Câu 243 Câu 244 Câu 245 Câu 246 Câu 247 Câu 248... thực hiện tổ hợp phím: Để đóng văn bản đang soạn thảo và lưu vào Câu 310 đĩa, ta thực hiện: Để gõ được tiếng Việt trong Word, ta phải Câu 311 cần: Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta Câu 312 thực hiện: Câu 313 Câu 314 Câu 315 Câu 316 Để hiển thị các thanh công cụ, ta thực hiện như sau: Để hiển thị hoặc không hiển thị một thanh công cụ trên màn hình, ta thực hiện lần lượt các thao tác: Để hiển ... khối Không cho kết CauHoi Câu 689 Hàm Right(C2,5) cho kết đây: Câu 690 Câu 691 Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Câu 696 Câu 697 Câu 698 Câu 699 Câu 700 Câu 701 Câu 702 Câu 703 Câu 704 Câu 705 Câu. .. thực công thức Câu 672 trên: *Tin học, 2006 Giả sử ô C5 có công thức =$A5*C$4, ta thực chép công thức đến ô D6 Câu 673 ô D6 có công thức là: *=$A6*D$4 Câu 674 Câu 675 Câu 676 Câu 677 Câu 678 Câu. .. File *Tất câu CauHoi Câu 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 Câu 104 Câu 105 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste công cụ (xem
- Xem thêm -

Xem thêm: 839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án), 839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án), 839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

Từ khóa liên quan