bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán

13 472 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 16:49

GIO VIấN :Huyứnh Ngoùc Baờng Taõm Th ngy 11 thỏng nm 2014 Toỏn BI C Mt lp hc cú 30 hc sinh, ú s hc sinh n bng s hc sinh nam Hi lp hc ú cú bao nhiờu hc sinh n, bao nhiờu hc sinh nam? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn BI C Chn ỏp ỏn ỳng nht 9m 5dm = m A 100 B B 10 C 95 Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn a) Vớ d: Mt ngi i b trung bỡnh mi gi i c 4km Em hóy cho bit quóng ng i c ca ngi i b gi, gi ? gi Quóng ng i c 4km Thi gian i gi gi 8km 12km Nhn xột: Khi thi gian gp lờn bao nhiờu ln thỡ quóng ng i c cng gp lờn by nhiờu ln Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn b) Bi toỏn: Mt ụ tụ gi i c 90km Hi gi ụ tụ ú i c bao nhiờu ki-lụ-một ? Túm tt: gi: 90km gi: km ? Th ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: gi: 90km gi: km ? Bài Cỏch Trong gi ụ tụ i c l: 90 : = 45 (km) (*) Trong gi ụ tụ i c l: 45 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (*) Bc ny l bc rỳt v n v giải: Cỏch gi gp gi s ln l: : = (ln) (**) Trong gi ụ tụ i c l: 90 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (**) Bc ny l bc tỡm t s Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 1: Mua 5m vi ht 80000 ng Hi mua 7m vi loi ú ht bao nhiờu tin ? Bi gii: Túm tt: 5m: 80000 ng 7m: ng? Mua vi ht s tin l: 80000 : = 16000 (ng) Mua vi nh th ht s tin l: 16000 x = 112000 (ng) ỏp s: 112000 ng Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 2: Mt i trng rng trung bỡnh c ngy trng c 1200 cõy thụng Hi 12 ngy i ú trng c bao nhiờu cõy thụng ? Túm tt: ngy : 1200 cõy 12 ngy:cõy? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 2: Túm tt: ễn v b sung v gii toỏn ngy: 1200 cõy 12 ngy:cõy? (Cỏch 1) Bi gii: (Cỏch 2) Trung bỡnh ngy trng c l: 12 ngy gp ngy s ln l: 1200 : = 400 (cõy) 12 : = (ln) Trong 12 ngy i ú trng c Trong 12 ngy i ú trng c l: l: 1200 x = 4800 (cõy) 400 x 12 = 4800 (cõy) ỏp s: 4800 cõy ỏp s: 4800 cõy Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: Bi S dõn mt xó hin cú 4000 ngi a/ a, Vi mc tng hng nm l C 1000 ngi tng: 21 ngi c 1000 ngi thỡ tng thờm 4000 ngi tng: ngi? 21 ngi Hóy tớnh xem nm sau s ca xó ú tng thờm b/ bao nhiờu ngi ? b,Nu h mc tng hng nm C 1000 ngi tng : 15 ngi xung c 1000 ngi ch tng 4000 ngi tng: ngi ? thờm 15 ngi thỡ sau mt nm dõn s ca xó ú tng thờm bao nhiờu ngi ? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 3: ễn v b sung v gii toỏn Bi gii: a) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 21 x = 84 (ngi) b) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 15 x = 60 (ngi) ỏp s: a) 84 ngi b) 60 ngi Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn CNG C Mt ụ tụ c i 200km thỡ tiờu th ht 24 lớt xng Hóy vit s vo ch chm: 48 lớt xng a) Nu ụ tụ ó i 400 km thỡ tiờu th ht 12 lớt xng b) Nu ụ tụ ó i 100 km thỡ tiờu th ht V nh: cỏc em xem li cỏc bi v xem trc cỏc bi bi Luyn trang 19 + HSKK lm bi + HSKG lm bi 2, [...]... 2013 Toán Bài 3: Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài giải: a) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 21 x 4 = 84 (người) b) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 15 x 4 = 60 (người) Đáp số: a) 84 người b) 60 người Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán. .. về giải toán CỦNG CỐ Một ô tô cứ đi 200km thì tiêu thụ hết 24 lít xăng Hãy viết số vào chỗ chấm: 48 lít xăng a) Nếu ô tô đã đi 400 km thì tiêu thụ hết …… 12 lít xăng b) Nếu ô tô đã đi 100 km thì tiêu thụ hết Về nhà: các em xem lại các bài tập và xem trước các bài tập ở bài Luyện tập trang 19 + HSKK làm bài 1 + HSKG làm bài 2, 3 ... giờ: … km ? Bµi Cách Trong ô tô là: 90 : = 45 (km) (*) Trong ô tô là: 45 x = 180 (km) Đáp số: 180 km (*) Bước bước “rút đơn vị” gi¶i: Cách gấp số lần là: : = (lần) (**) Trong ô tô là: 90 x = 180... tập bổ sung giải toán ngày: 1200 12 ngày:…cây? (Cách 1) Bài giải: (Cách 2) Trung bình ngày trồng là: 12 ngày gấp ngày số lần là: 1200 : = 400 (cây) 12 : = (lần) Trong 12 ngày đội trồng Trong 12... tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán b) Bài toán: Một ô tô 90km Hỏi ô tô ki-lô-mét ? Tóm tắt: giờ: 90km giờ: … km ? Thứ ngày 24 tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Tóm tắt: giờ:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán, bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán, bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán

Từ khóa liên quan