Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, áp dụng tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên

111 298 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2016, 22:29

Đây là nguồn luận văn được tác giả sư tầm tư nhiều nguồn thư viện đáng tin cậy.Luận văn chứa đầy đủ thông tin về lý thuyết cũng như số liệu đều chuẩn xác với tên đề tài nghiên cứu. Bố cục Luận văn được áp dụng theo chuẩn về hình thức lẫn nội dung. 1 MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài * Về lý luận Hoạt động tài nội dung thuộc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm giải mối quan hệ kinh tế phát sinh trình kinh doanh biểu hình thái tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động vốn, phân phối quản trị vốn trình kinh doanh Quản trị Tài doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng quản trị kinh doanh Trong giai đoạn nay, kinh tế Việt nam thời kỳ mở hội nhập vào khu vực AFTA, ASEAN, APEC, gần WTO, mức độ mở thị trường hàng hoá, dịch vụ, tài , ngân hàng, mạnh mẽ để đưa kinh tế Việt nam hội nhập sâu vào kinh tế khu vực giới Do vậy, quản trị tài doanh nghiệp cần phải thay đổi với kiến thức kinh tế thị trường phù hợp với xu hướng phát triển Trong hoạt động kinh doanh có nhiều vấn đề tài nảy sinh đòi hỏi nhà quản trị phải đưa định đắn tổ chức thực định cách xác khoa học, định chiến lược hoạt động tài thường có ảnh hưởng lớn đến phát triển lâu dài khả cạnh tranh doanh nghiệp Chính để định tài có tính khả thi cao đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích quản trị tài có hiệu Nguồn lực tài nguồn lực thiếu cho tồn phát triển doanh nghiệp Vì doanh nghiệp cần phải có cách thức quản trị phù hợp để sử dụng nguồn lực cách hiệu Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp cần sử dụng kết hợp nhiều biện pháp khác Quản trị tài mà cụ thể công tác kiểm tra phân tích báo cáo tài biện pháp quan trọng mà nhà quản trị cần thực Kết quản trị tài hiệu quả, khoa học sở quan trọng để định có tính chiến lược quản trị kinh doanh Bên cạnh đó, quản trị tài hiệu góp phần hỗ trợ quan quản lý Nhà nước việc quản lý vĩ mô hoạt động kinh doanh doanh nghiệp * Về thực tiễn Tuy nhiên, việc kiểm tra phân tích báo cáo tài chưa quan tâm thích đáng quản trị công ty cổ phần nói chung Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên nói riêng Mặt khác, quản trị tài Công ty Gang Thép TN chưa hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống phương pháp tiêu phân tích báo cáo tài Công ty Gang Thép TN nhiều bất cập, có nhầm lẫn công việc tài công việc kế toán Việc tổ chức kiểm tra (về nội dung, phương pháp kiểm tra) báo cáo tài công ty Gang Thép TN nhiều hạn chế Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu số giải pháp nâng cao hiệu quản trị tài doanh nghiệp, áp dụng Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên” Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm xây dựng khoa học cho việc xác lập hệ thống tiêu, phương pháp quản trị tài phù hợp với doanh nghiệp giai đoạn Đồng thời xây dựng giải pháp tăng cường quản trị tài phù hợp với hoạt động kinh doanh Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên có khoa học nhằm điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động tài Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động tài cách thức quản trị tài Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu đánh giá hoạt động tài để từ đưa số giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quản trị tài nhằm mang lại lợi ích kinh tế- xã hội cho Công ty - Về không gian: Đề tài nghiên cứu Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu hoạt động tài năm 2007-2011 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ cụ thể cần giải đề tài là: - Nghiên cứu tổng quan lý luận thực tiễn quản trị tài doanh nghiệp - Trên sở tài liệu thu thập được, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị tài Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên nhằm đánh giá mặt mạnh điểm tồn công tác quản trị tài công ty - Xây dựng giải pháp tăng cường quản trị tài cho công ty đề xuất kiến nghị nhà nước, ban ngành việc tăng cường công tác quản trị tài doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu luận văn - Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, tư logic để phân tích vấn đề lý luận thực tiễn vị trí, vai trò Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên cần thiết phải nâng cao tài Công ty - Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, đồng thời áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng để giải nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp so sánh, lựa chọn - Phương pháp nghiên cứu ứng dụng - Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Góp phần bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa phương pháp luận quản trị tài doanh nghiệp sách tăng cường, nâng cao hiệu quản trị tài doanh nghiệp vào loại hình doanh nghiệp cụ thể - Ý nghĩa thực tiễn: Kết đề tài có giá trị tham khảo cho Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên nhà quản trị doanh nghiệp nói chung Ngoài có giá trị tham khảo cho nhà quản trị việc định lựa chọn phương án tài đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh rủi ro mức cao giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chương luận văn kết cấu 108 trang, 11 bảng hình vẽ, nội dung chương: Chương 1: Tổng quan lý luận thực tiễn quản trị tài hiệu quản trị tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tài Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị tài Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan lý thuyết quản trị tài hiệu quản trị tài doanh nghiệp 1.1.1 Các khái niệm tài doanh nghiệp, quản trị tài doanh nghiệp, hiệu quản trị tài doanh nghiệp * Tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp mắt xích quan trọng hệ thống tài kinh tế, phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với đời kinh tế hàng hóa tiền tệ Để tiến hành hoạt động kinh doanh doanh ngiệp phải có lượng tền tệ định, tiền đề cần thiết quan trọng Qúa trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đồng thời trình hình thành, phân phối sử dung quỹ tiền tệ Trong trình phát sinh nguồn tiền tệ gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư hoạt động khác doanh nghiệp luộng tiền bao gồm luồng tiền tệ đến khỏi doanh nghiệp tạo thành vận động luồng tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hệ thống mối quan hệ kinh tế diễn hình thức giá trị doanh nghiệp môi trường xung quanh, phát sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp Hoạt động tài doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp Hoạt động tài doanh nghiệp trì phát ổn định tạo tiền đề tẳng vững cho hoạt động khác doanh nghiệp vận động phát triển Hoạt đông tài doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp thực mục tiêu huy động, khai thác vốn, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn phân bổ sử dụng nguồn vốn cách hợp lý hiệu * Quản trị tài doanh nghiệp Khái niệm quản trị tài chính hiểu một cách đơn giản là công tác quản trị các vấn đề doanh nghiệp có liên quan đến việc tổ chức thực các biện pháp đảm bảo sự cân đối, hài hòa các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao Quản trị tài môn khoa học quản trị, nghiên cứu mối quan hệ tài cuả doanh nghiệp, sở đưa định nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu Như vậy có thể thấy quản trị tài chính doanh nghiệp là một quá trình, từ việc phân tích tình hình của doanh nghiệp cũng môi trường hoạt động của doanh nghiệp để đưa các quyết định tài chính phù hợp, phù hợp với tình hình của donh nghiệp, đến đảm bảo các quyết định tài chính được thực hiện và phù hợp với mục tiêu hoạt động tài chính doanh nghiệp cũng mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp Quản trị tài có quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng hàng đầu quản trị doanh nghiệp Hầu hết định khác dựa kết rút từ đánh giá mặt tài quản trị tài doanh nghiệp Theo tác giả thì quản trị tài chính là việc các nhà quản trị làm cách nào để huy động vốn nhanh và ổn định nhất, phân bổ và sử dung nguồn vốn ấy có hiệu quả nhất, đưa lai lợi nhuận cao và ổn định cho doanh nghiệp và đảm bảo cho hoạt động tài chính và hoạt động của doanh nghiệp phát triển ổn định * Hiệu quản trị tài doanh nghiệp Nếu phân tích tài chưa đủ để nhận xét, đánh giá, hay đưa định quản trị quan trọng cho nhà quản trị đối tượng quan tâm đến DN Để quản trị tài DN có hiệu nhà quản trị cần phải thực khâu cuối đánh giá hiệu tài Đánh giá xác hiệu hoạt động tài để cải tiến dây chuyền công tác, nâng cao suất hoạt động tài tương lai Trên sở tỷ số tài tính toán được, nhà quản trị sử dụng tiêu khoa học, phương pháp so sánh, phân tích để đánh giá hiệu tài DN Từ phản ánh đúng, rõ ràng, sâu sắc tình hình tài DN, hạng mục kinh doanh quan trọng có ảnh hưởng tới phát triển kinh doanh tương lai DN Nội dung đánh giá hiệu quản trị tài DN bao gồm: - Đánh giá lực toán - Đánh giá lực cân đối vốn - Đánh giá lực kinh doanh - Đánh giá lực thu lợi - Đánh giá tổng hợp hiệu tài Như vậy, để đánh giá sâu sắc tình hình tài DN, nhà quản trị tài cần phân tích tài chính, từ đánh giá hiệu quản trị tài DN 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.1.2.1.Chức phân phối Đối với doanh nghiệp vấn đề tài vô quan trọng Để trình sản xuất kinh doanh diễn vốn doanh nghiệp phải phân phối cho mục đích khác mục đích hướng tới mục đích chung doanh nghiệp Qúa trình phân phối vốn cho mục đích thưc theo tiêu chuẩn định mức xây dựng dựa mối quan hệ kinh tế doanh nghiệp với môi trường kinh doanh Tiêu chuẩn định mức phân phối cố định suốt trình phát triển doanh nghiệp mà thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giai đoạn hoạt đông doanh nghiệp 1.1.2.2 Chức giám đốc tiền Bên cạnh chức phân phối tài doanh nghiệp có chức giám đốc tiền Chức tách khỏi chức phân phối, giúp cho chức phân phối diễn có hiệu Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nhiệp thể thông qua tiêu tài thu, chi, lãi , lỗ…Các tiêu tài tự thân phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh tình hình thưc mục tiêu kinh tế xã hội doanh nghiệp giúp nhà quản lý đánh giá mức độ hợp lý hiệu trình phân phối, để tuqf tìm phương hướng biện pháp điều chỉnh để đạt hiệu cao kỳ kinh doanh 1.1.2.3 Mối quan hệ hai chức tài doanh nghiệp Chức phân phối chức giám đốc tiền tài doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với Chức phân phối tiền đề hoạt động sản xuất kinh doanh, xẩy trước sau chu trình sản xuất kinh doanh Chức giám đốc tiền theo sát chức phân phối, đâu có phân phối có giám đốc tiền có tác dụng điều chỉnh phân phối cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hai chức tồn hỗ trợ cho để hoạt động tài doanh nghiệp diễn thuận lợi đạt hiệu cao 1.1.3 Các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp 1.1.3.1 Các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước Đây là mối quan hệ phát sinh đầu tiên đối với mỗi DN DN muốn xuất hiện thị trường thì trước tiên doanh nghiệp phải có giấy phép hoạt động Nhà nước cấp và DN muốn tồn tại thì mọi hoạt động của DN phải diễn khuân khổ của hiến pháp, pháp luật Nhà nước quy định DN vừa nhận được các lợi ích của nhà nước vùa phải chịu các nghĩa vụ đối với nhà nước DN có thể nhận được các khoản trợ cấp của Nhà nước, sự hỗ trợ về sở vật chất, sở hạ tầng, nguồn vốn thông qua các khoản cho vay ưu đãi và DN có thể nhận được sự bảo trợ của Nhà nước thị trường nước và quốc tế…Bên cạnh đó, DN cũng phải đảm bảo thưc hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước mà biểu hiện cụ thể nhất là các khoản thuế phải nộp Nhà nước DN cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thị trường Bên cạnh đó, Nhà nước cũng phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng ngày càng hổ trợ và khuyến khích cho các doanh nghiệp phát triển cũng bảo hộ cho quyền lợi cho các DN gia nhập thị trường quốc tế Trong điều kiện kinh tế hội nhập hiện thì Nhà nước còn có một vai trò vô cùng quan trọng là phát hiện và có những điều chỉnh kịp thời các văn bản pháp luật cho phù hợp với tình hình và nhu cầu mới của thị trường và DN để tạo một môi trường ngày càng thông thoáng để DN có thể gia nhập thị trường cũng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất 1.1.3.2 Các mối quan hệ của DN với các quan, đơn vị liên quan Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn thị trường thông qua việc trao đổi, mua bán các loại sản phẩm Trong quá trình này doanh nghiệp tiếp xúc với các loại thị trường để thỏa mãn các nhu cầu của mình bao gồm thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, thị trường lao động… - Mối quan hệ với thị trường tài chính: Thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp Vì vốn là điều kiện tiên quyết đối với mỗi doanh nghiệp xuất hiện thị trường, nó quyết định đến quá trình thành lập, quy mô và tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp Và thị trường tài chính là một kênh cung cấp tài chính cho nhu cầu của các doanh nghiệp Các doanh nghiệp có thể tạo được nguồn vốn thích hợp bằng cách phát hành các giấy tờ có giá trị chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu… Bên cạnh đó, DN cũng có thể tiến hành kinh doanh các mặt hàng này thị trường tài chính để thu lợi nhuận, góp phần giải quyết mội phần nhu cầu về vốn của doanh nghiệp Đồng thời thông qua các hệ thống tài chính-ngân hàng, doanh nghiệp có thể huy động được vốn, đầu tư vào thị trường tài chính hay thực hiện các quan hệ vay trả, tiền gửi, toán… - Mối quan hệ với thị trường hàng hóa: Thị trường hàng hóa là một thị trường vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh Đây chính là nơi diễn hoạt động trao đồi các sản phẩm giữa các doanh nghiệp và kết quả của quá trình này có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp thị trường Thông qua thị trường này doanh nghiệp 10 có thể tiêu thụ được các sản phẩm mà mình sản xuất cũng mua sản phẩm của các doanh nghiệp khác mà mình có nhu cầu Qúa trình này giúp cho thị trường hàng hóa vô cùng đa dạng và luôn phát triển - Mối quan hệ với thị trường lao đông: Các sản phẩm được tạo thị trường chính là kết tinh cảu sức lao động Chính vì vậy mà thị trường lao động có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp Doanh nghiệp là nơi thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho một số không nhỏ người lao động Ngược lại, thị trường lao động lại là nơi cung cấp cho doanh nghiêp những doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp - Mối quan hệ với các thị trường khác: Bên cạnh các thị trường doanh nghiệp còn có mối quan hệ với các thị trường khác thị trường khoa học công nghệ, thị trường tư kiệu sản xuất, thị truongf bất động sản, thị truongf thông tin… Đối với các thị trường này, doanh nghiệp vừa đóng vai trò là nhà cung ứng các dịch vụ đầu vào vừa đóng vai trò là khách hàng tiêu thụ các sản phẩm đầu Duy trì và phát triển được với các mối quan hệ với các thị trường này sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động hoạt động của mình thị trường 1.1.3.3 Các mối quan hệ phát sinh nội bộ doanh nghiệp Trong nội bộ doanh nghiệp cũng phát sinh rất nhiều mối quan hệ mối quan hệ giữa các bộ phận sản xuất- kinh doanh doanh nghiệp, quan hệ giữa các phòng ban, quan hệ giữa người lao động với người lao động quá trình làm việc, quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động, quan hệ giữa doanh nghiệp với người quản lý doanh nghiệp, quan hệ giữa quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn… Các mối quan hệ này đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể kiểm soát được Nếu doanh nghiệp giải quyết tốt các mối quan hệ này thì sẽ tạo được động lực rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đó hoạt động của doanh nghiệp sẽ diễn trôi chẩy, các thành viên đều có trách nhiệm đối với hoạt động của doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh diễn hiệu quả Chính vì vậy, các nhà quản lý cần phải nắm vững tầm quan trọng của các mối quan hệ này để có thể có những biện pháp hữu hiệu và 97 NỢ PHẢI TRẢ 7.123.095.169.605 5.911.594.433.340 -1.211.500.736.265 82,99 I Nợ ngắn hạn 4.088.661.663.706 3.551.351.839.853 -537.309.823.853 86,86 Vay nợ ngắn hạn 3.182.523.454.897 2.857.394.003.076 -325.129.451.821 89,78 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộpNN Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản PT, PN NH khác 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 648.463.867.705 458.235.058.407 -190.228.809.298 70,66 4.452.604.551 4.452.604.551 - 100,00 19.580.482.056 19.580.482.056 - 100,00 103.817.777.499 103.817.777.499 - 100,00 36.616.523.435 25.923.947.400 -10.692.576.035 70,80 52.096.469.861 40.837.483.162 -11.258.986.699 78,39 41.110.483.702 41.110.483.702 - 100,00 3.034.433.505.899 2.360.242.593.487 -674.190.912.412 569.500.000 37.942.450.757 77,78 37.372.950.757 6662,41 3.033.300.353.519 2.321.736.490.350 -711.563.863.169 76,54 Dự phòng trợ cấp VL 549.485.719 549.485.719 - 100,00 7.Doanh thu chưa thực 14.166.661 14.166.661 - 100,00 (Nguồn: Phòng kế toán) Nói chung, sử dụng khoản vay ngắn hạn có nhu cầu ngắn hạn Điều giúp Công ty tránh phải trả lãi cao điều kiện hạn chế việc vay dài hạn Ví dụ, việc kinh doanh Công ty tạm thời tăng đột biến, Công ty nên xem xét lựa chọn kiểu vay ngắn hạn Nếu việc tăng trưởng tiếp tục thời gian dài, Công ty xem xét kiểu vay dài hạn tăng hạn mức nợ dựa vào doanh thu, khoản phải thu Việc tăng nợ lúc không tác động lên tỷ lệ nợ vốn Công ty Song Công ty nhìn thấy thay đổi số toán tiền mặt tỷ số khả toán nhanh, khoản nợ ngắn hạn bao gồm khoản nợ phải trả vòng năm, không bao gồm khoản nợ dài hạn Do vậy, khoản vay dài hạn tác động tích cực lên tỷ số toán tiền mặt Công ty * Quyết định vay dựa vào nhu cầu 98 Khi mức lãi suất thấp chi phí vay rẻ, Công ty muốn vay tiền để mua thiết bị để mua tài sản khác Nếu Công ty gặp trường hợp này, đảm bảo định vay Công ty hoàn toàn phải dựa nhu cầu Khả phải trả tiền lãi khoản vay vô lý sử dụng tiền vào việc mà Công ty không cần, chưa thực cần thiết Bên cạnh đó, Công ty cần có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, hợp lý để giảm thiểu phần khoản tiền vay từ bên Trong trường hợp vay tiền ngân hàng thương mại, Công ty có giải pháp đàm phán với ngân hàng nhằm giảm thấp % lãi suất 3.2.5 Giải pháp bảo toàn huy động vốn Bảo toàn phát triển vốn vấn đề sống Công ty Vốn sản xuất kinh doanh không ngừng tăng trưởng làm quy mô Công ty ngày phát triển, sở, điều kiện tồn Công ty kinh tế thị trường + Bảo toàn phát triển vốn liên quan đến nhiều biện pháp - Bảo toàn tài sản dài hạn: Công ty cần sử dụng tốt lực tài sản cố định có, tính đủ khấu hao vào giá thành sản phẩm để có nguồn vốn không ngừng tái đầu tư đổi tài sản cố định Việc sử dụng tài sản cố định phải gắn với giữ gìn bảo quản tài sản chu tài sản bền lâu huy động vào kinh doanh đem lại lợi ích cho Công ty Các tài sản chưa cần dùng nên cho thuê nhằm giảm chi phí kinh doanh, tài sản không cần dùng hiệu sử dụng không cao cần nhanh chóng lý nhượng bán để thu hồi vốn giảm chi phí bảo quản sửa chữa Để làm việc này, Công ty phải tiến hành phân loại đánh giá xác giá trị tài sản, so sánh cân nhắc cẩn thận hai phương án: Giữ tài sản để sử dụng bán tài sản thuê cần sử dụng, từ chọn phương án có lợi ích cho Công ty Đồng thời phải xây dựng quy chế quản lý sử dụng TSCĐ cho phù hợp với thực tế hoạt động đơn vị - Bảo toàn tài sản ngắn hạn: Công ty cần bảo toàn vốn tiền, vốn khâu dự trữ lưu thông 99 Trong khâu dự trữ, Quản lý tiền mặt tồn quỹ nhiều, phòng kế toán chưa trọng quản trị tiền mặt, toán chưa kịp thời, muốn chiếm dụng khách hàng hay thủ tục chậm Vậy, Công ty cần tính toán kỹ không nên để tồn quỹ nhiều dự trữ nhiều vật tư gây ứ đọng vốn, sau cân đối toán dư đầu tư tài ngắn hạn: Gửi tiền có kỳ hạn tai ngân hàng ngày, ngày 01 tuần vv Đối với vốn lưu thông, Công ty phải đôn đốc toán thu nợ kịp thời Trong trình kinh doanh, Công ty cần sử dụng vốn linh hoạt tiết kiệm theo sách tài hành đồng thời áp dụng định mức tiên tiến, sử dụng tiết kiệm chống lãnh phí quan liêu hành vi tiêu cực Công ty nhiệm vụ người Trong Công ty cần làm việc thường xuyên nhằm bảo vệ vốn, tài sản khỏi thất thoát Giám đốc Công ty cần tăng cường kiểm tra sử dụng vốn (Vốn cố định, tài sản ngắn hạn, vốn toán), thực tốt hợp đồng kinh tế, không để khách hàng chiếm dụng vốn nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, dùng vốn làm nhiều việc Bộ phận kế toán Công ty cần cung cấp thông tin kịp thời hàng tháng, hàng quý giúp Giám đốc nắm bắt tình hình biến động vốn để có biện pháp xử lý bảo toàn vốn có hiệu Công ty cần tổ chức phân tích hoạt động kinh tế định kỳ nhằm chấn chỉnh khâu yếu, biết khả tiềm tàng để phát huy làm tốt Trong trình kinh doanh Công ty phải nắm bắt thời thuận lợi đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát triển không ngừng, sử dụng tốt nguồn lực lao động tài nguyên vốn công nghệ áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, mạnh dạn đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tất mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” Thực tốt biện pháp bảo toàn phát triển vốn, Công ty không ngừng phát triển thích ứng với kinh tế thị trường + Huy động vốn Do Công ty giai đoạn thực đầu tư lớn, nguồn vốn vay tư ngân hàng có giới hạn (tối đa không 85% cho dự án) dẫn đến lượng 100 vốn không đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển, Công ty cần có nhiều biện pháp để huy động vốn Thứ nhất, phải khai thác tối đa nguồn vốn bên Công ty Nguồn vốn bên coi nguồn vốn quan trọng Để tận dụng triệt để hiệu nguồn vốn việc nâng mức lợi nhuận để tái đầu tư ưu tiên hàng đầu Muốn vậy, Công ty phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tức hiệu sử dụng vốn Bên cạnh đó, Công ty cần sử dụng có hiệu nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi Công ty để đầu tư đặc biệt nguồn vốn khấu hao Phương pháp trích khấu hao phải đảm bảo cân đối mức chi phí vào giá thành sản phẩm nhu cầu hoàn vốn để đổi tài sản Thứ hai, phải đa dạng hóa hình thức huy động vốn Công ty Mỗi nguồn vốn có ưu điểm, nhược điểm riêng Tùy thuộc vào mục đích đầu tư tình hình cụ thể thời điểm, Công ty lựa chọn nguồn vốn cách hài hòa để tận dụng tối đa ưu điểm hạn chế bớt điểm bất lợi nguồn vốn Đối với nguồn vốn huy động, Công ty phải có phương án thu hút riêng cải thiện quan hệ với tổ chức tín dụng để giảm bớt chi phí thủ tục giao dịch vay vốn, đưa mức lãi suất hấp dẫn muốn huy động cổ phiếu, trái phiếu Chủ động làm việc với ngân hàng tổ chức tín dụng để lo đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực dự án đầu tư Công ty, đặc biệt phải tính toán chi tiết nguồn vốn cho dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2; tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát chi phí, việc chấp hành quy chế, quy định Công ty Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thuyết phục để huy động vốn cán công nhân viên Tuy nhiên dù Công ty huy động nguồn vốn uy tín hiệu kinh doanh yếu tố định đến khả thành công phương án huy động vốn Thứ ba, tăng bổ sung vốn điều lệ từ việc huy động vốn từ cổ đông Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông để tăng thêm lượng vốn điều lệ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty hài hòa tổng nguồn vốn 101 Công ty Nguồn vốn giúp cho Công ty giảm bớt áp lực vấn đề toán nợ rủi ro cổ đông chia sẻ Các giải pháp nêu phải vận dụng linh hoạt Công ty phải xác định tạo lập vốn kinh doanh trước hết lợi ích thân Công ty Công ty trông chờ vào khác tự vận động nội lực 3.2.6.Giải pháp tiếp tục tổ chức theo dõi, phân tích diễn biến giá thép giới nước Để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, kế hoạch mua sắm vật tư; đề chế sách bán hàng phù hợp đảm bảo tồn kho thành phẩm thấp nhất; trì kênh tiêu thụ có; củng cố xây dựng lại biên chế tổ chức chi nhánh tiêu thụ cho phù hơp; tăng cường đẩy mạnh quảng bá tiếp thị giới thiệu sản phẩm, sản phẩm mới; triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty giai đoạn từ 2011- 2915, tầm nhìn đến năm 2020 3.2.7 Giải pháp công tác quản trị đầu tư phát triển - Đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II: Đặc biệt quan tâm tập trung nguồn lực cho dự án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, tìm biện pháp để thu xếp đủ vốn; chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ, nhân cho hạng mục; xem xét cân đối cụ thể nguồn nguyên liệu quặng sắt cung cấp cho khu vực luyện gang; bố trí cán có đủ lực để đôn đốc, yêu cầu nhà thầu MCC, nhà thầu phụ có biện pháp đẩy nhanh tiến độ, để phấn đấu quý III/2012 lò cao vào sản xuất quý IV/2012 hạng mục lại hoàn thành vào sản xuất - Tiếp tục triển khai hạng mục đầu tư mỏ Tiến Bộ phê duyệt để kịp thời cung cấp quặng sắt cho dự án - Các dự án đầu tư khác: Bám sát kế hoạch đầu tư năm 2012 để triển khai thực đảm bảo yêu cầu đề Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý người vào nhà máy; đẩy mạnh hoạt động tuần canh gác, kiểm tra, kiểm soát vật tư, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, đặc biệt mỏ nguyên liệu, đạo công 102 tác an ninh quốc phòng theo đạo cấp 3.2.8 Giải pháp công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu công tác kỹ thuật - Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, đạo thực đồng giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tất lĩnh vực với mục tiêu cụ thể; thực Nghị số 01/NQ-CP Chính phủ ngày 03/01/2012 giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế, Công ty ban hành Chương trình hành động tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ tiêu tiêu hao, có biện pháp tăng lượng than Antraxit sản xuất cốc, giảm tỷ lệ thép cán, phôi thép phế phẩm, giảm chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí chung, chi phí quản lý, giảm tiêu hao cốc, dầu FO giám sát tốt giá chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào - Tiếp tục đạo nâng cao hiệu công tác kỹ thuật Tích cực nghiên cứu sản xuất sản phẩm áp dụng giải pháp kỹ thuật để đa dạng hóa sản xuất; thường xuyên rà soát, điều chỉnh tiêu tiêu hao cho phù hợp để làm sở khoán chi phí tiết kiệm bắt buộc cho chi nhành; giám sát tốt khâu sản xuất sản xuất gang, phôi thép 3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Cũng doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên hoạt động tuân thủ theo hiến pháp pháp luật Việt Nam, hoạt động điều chỉnh luật doanh nghiệp Vì vậy, để Công ty hoạt động có hiệu phụ thuộc nhiều vào đổi mới, tạo điều kiện từ phía chế sách Nhà nước Trên sở phân tích thực trạng quản lý tài Công ty, đặc biệt từ hạn chế, tồn mà Công ty mắc phải sâu tìm hiểu nguyên nhân tồn Tác giả xin nêu số kiến nghị sau: 3.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nước 3.3.1.1 Ban hành, bổ sung sửa đổi sách, quy định hành liên quan thực có hiệu Luật doanh nghiệp 103 Đây giải pháp nhằm loại bỏ mâu thuẫn hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật, gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp Hệ thống sách định kỳ cần xem xét, nghiên cứu sửa đổi bổ sung điểm không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế không thích hợp với môi trường kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời cần thay đổi quy trình xây dựng ban hành văn pháp luật Hiện văn pháp luật, pháp lệnh ban hành trước, sau quan chức ban hành văn hướng dẫn thi hành sau Do thực tế, thời điểm thực văn thường bị chậm so với thời hiệu quy định văn Bên cạnh đó, việc áp dụng văn không thống thời gian không gian gây nên tình trạng bất bình đẳng cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Vì vậy, trình xây dựng luật phải đồng thời tiến hành việc xây dựng văn hướng dẫn thi hành để sau văn có hiệu lực áp dụng mà không cần phải đợi văn hướng dẫn thi hành Các văn phải đảm bảo tính ổn định lâu dài tính đồng thống để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu Để thực có hiệu luật doanh nghiệp Nhà nước cần phải: Hợp lý hóa đơn giản thủ tục thành lập doanh nghiệp Điều chỉnh số khiếm khuyết quan trọng luật doanh nghiệp việc quy định cấu vốn mềm dẻo bảo vệ cách hữu hiệu cụ thể cổ đông thiểu số, có quy định rõ ràng trách nhiệm pháp lý giám đốc giao dịch quan trọng Công ty sáp nhập chuyển đổi hình thức công ty Quy định điều khoản rõ ràng toàn diện việc quản trị công ty nhằm cải thiện việc quản trị kiểm soát tốt nhà quản trị cổ đông 3.3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng phù hợp Hoàn thiện hệ thống thuế cần đổi theo hướng: - Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp Nhà nước cần sửa đổi bổ sung quy định mức thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế, đơn giản hóa phương pháp tính 104 thuế, giảm trường hợp ưu đãi thuế để đơn giản hóa sách ưu đãi, tạo hội cho doanh nghiệp tiếp cận hưởng ưu đãi Bổ sung, sửa đổi quy định chi phí hợp lý làm cho việc xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp - Đối với thuế giá trị gia tăng: Nhà nước cần thu hẹp khoảng cách đối tượng nộp thuế khoán đối tượng nộp thuế theo thu nhập, dần hạn chế áp dụng chế độ khoán thuế tiến tới áp dụng chế độ thuế phù hợp để khuyến khích hộ kinh doanh thực đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp - Về tài doanh nghiệp: Sửa đổi, bổ sung quy định khấu hao tài sản cố định theo hướng cho phép áp dụng chế độ khấu hao lũy tiến nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực đổi máy móc, thiết bị, công nghệ Mở rộng đơn giản quy định lập sử dụng quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3.3.1.3 Tiếp tục hoàn thiện sách tài chính, tín dụng vốn Các doanh nghiệp cần tài để tồn phát triển Bên cạnh vốn tự có, hai nguồn tài cho doanh nghiệp tín dụng vốn Chính sách tín dụng vốn tác động mạnh tới việc cải thiện tình hình vốn cho doanh nghiệp Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn an toàn, thuận lợi, đảm bảo tài doanh nghiệp sách cần thiết phải đổi theo hướng: - Đổi sách tài tiền tệ: Nhà nước có sách chống độc quyền kinh doanh ngân hàng, giảm mức dự trữ bắt buộc Nhà nước nên điều tiết lãi suất thị trường mở dự trữ bắt buộc, điều chỉnh lãi suất cách linh hoạt sát với cân cung cầu vốn thị trường Việc khống chế mức lãi suất trần cứng nhắc làm hoạt động cho vay ngân hàng bị hạn chế - Mở rộng cạnh tranh kinh doanh ngân hàng: Giải pháp nhằm thiết lập lãi suất thị trường thực ổn định, giảm lãi suất góp phần giảm bớt phiền hà cho khách hàng việc vay vốn 105 Giảm bớt thủ tục vay vốn: Mở rộng mạng lưới cho vay hình thức huy động khuyến khích cạnh tranh hợp pháp - Phát triển quỹ tín dụng nhân dân: Khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu Sửa đổi ban hành văn pháp luật, quy định xây dựng khung pháp luật toàn diện, đại tạo điều kiện cho người vay thực việc bắt buộc cầm cố chấp Mở rộng khả tiếp cận doanh nghiệp tới vốn quỹ đầu tư theo hướng như: Tiếp cận với nguồn vốn nước ngoài, khuyến khích tạo điều kiện hoạt động liên doanh, liên kết Xem xét thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng, dự trù giúp cho doanh nghiệp gặp khó khăn, đáp ứng yêu cầu chấp để vay tín dụng từ nguồn thức, đảm bảo nguồn tài chính, giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển 3.3.1.4 Tiếp tục mở rộng khả tiếp cận thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Duy trì kiểm soát ngoại tệ cho phép DN tiếp cận với thị trường không thức để huy động ngoại tệ từ cá nhân cho mục đích sản xuất Tiếp tục điều chỉnh linh hoạt tỷ giá hối đoái nhằm trì tỷ giá sát với thị trường tốt tạo điều kiện cho DN tiếp cận thị trường ngoại tệ Hạ thấp hàng rào thuế quan so với mức khu vực, đơn giản hóa thủ tục hải quan theo hướng: Cải tiến quy trình tiếp cận tờ khai hải quan phương thức quản lý giám sát hàng hóa xuất nhập Một biện pháp quan trọng khác để trì tính cạnh tranh quốc tế doanh nghiệp Việt Nam bảo đảm cách liên tục tỷ giá quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam không cao giá trị thực 3.3.2 Một số kiến nghị với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên Qua việc phân tích thực trạng công tác quản trị tài Công ty, tác giả xin đưa số kiến nghị Công ty sau: 3.3.2.1 Chính sách thu hút nhân tài đào tạo nhân lực Marketing 106 Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên gia quản lý để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý lực lãnh đạo điều hành Công ty cần có sách trả lương, thưởng thật hợp lý tăng quyền tự chủ cho phận để khuyến khích phận ưu tiên phận kế hoạch kinh doanh, nhằm mở rộng thị trường, vượt khỏi thị trường truyền thống Công ty 3.3.2.2 Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm thích hợp Qua việc phân tích thông số tài cấu vốn tỷ suất lợi nhuận ta thấy hiệu sử dụng vốn hiệu kinh doanh Công ty có khả quan, độ an toán tài chưa cao Một nguyên nhân Công ty chưa quan tâm mức đến việc lựa chọn phương án kinh doanh phương án sản xuất Tác giả xin đưa số kiến nghị sau: Các phương án kinh doanh Công ty phải xây dựng sở tiếp cận thị trường Nói cách khác, Công ty phải sản x uâts từ nhu cầu thị trường để quy định quy mô sản xuất kinh doanh Có vậy, sản phẩm, dịch vụ Công ty có khả trì phát triển được, trình sản xuất tiến hành bình thường, TSCĐ có khả phát huy hết công suất công nhân viên chức có việc làm, tài sản ngắn hạn chu chuyển đặn, hiệu sử dụng vốn cao, từ Công ty có điều kiện bảo toàn phát triển vốn Để nâng cao công tác lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản xuất, Công ty nên thành lập tổ chức chuyên trách vấn đề tìm hiểu thị trường nhằm thường xuyên có thông tin đầy đủ, xác, tin cậy diễn biến thị trường Trong đó, đặc biệt quan trọng phải nhận biết sản phẩm Công ty giai đoạn chu kỳ sống để chuẩn bị sản phẩm thay Bên cạnh phải thu thập thông tin doanh nghiệp khác, đối thủ cạnh tranh để thay đổi kịp thời phương án kinh doanh, phương án sản phẩm xác định phương thức tiêu thụ sản phẩm sách giá hợp lý 3.3.2.3 Lựa chọn tìm kiếm nguồn tài trợ vốn phù hợp, cấu vốn hợp lý tăng cường sử dụng vốn có hiệu 107 Công ty không nên tập trung vào nguồn vốn ngắn hạn thời gian vừa qua mà cần phải tăng cường tìm kiếm khai thác nguồn tài trợ vốn trung dài hạn Bởi khoản vay ngắn hạn phải chịu chi phí cao thường xuyên phải chịu sức ép toán Các nguồn huy động bổ sung vốn kinh tế bao gồm nhiều: Nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung, vay ngân hàng, vay đối tượng khác, liên doanh, liên kết Việc lựa chọn nguồn vốn quan trọng cần phải dựa nguyên tắc hiệu kinh tế Nếu Công ty muốn đầu tư chiều sâu hay mở rộng trước hết cần huy động vốn Công ty tự bổ sung từ lợi nhuận để lại, từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, phần lại vay tín dụng nhà nước, vay ngân hàng, thu hút vốn, liên doanh, liên kết Nếu Công ty muốn bổ sung tài sản ngắn hạn trước hết Công ty cần sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhàn rỗi quỹ trích lập theo mục đích chưa sử dụng, lợi nhuận chưa phân phối, khoản phải trả chưa đến hạn trả, phần lại vay ngân hàng vay đối tượng khác Để xây dựng sách huy động vốn hợp lý, tránh tình trạng lúc thiếu vốn, lại thừa vốn Công ty cần phải xác định xác nhu cầu vốn giai đoạn Nếu nguồn vốn huy động không đủ để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh làm giảm doanh thu Công ty không đáp ứng yêu cầu hợp đồng hàng hóa Nếu nguồn vốn huy động mà lại chưa đưa vào sử dụng gây nên khoản chi phí tài cho Công ty trả lãi vay trượt giá đồng tiền Cùng với nguồn vốn huy động được, Công ty cần phải xây dựng cấu vốn hợp lý để tránh tình trạng rủi ro toán khách hàng mua chịu để tránh tình trạng dồn nợ nhiều gây thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh Do vậy, việc thu hồi nợ phải tiến hành thường xuyên, có sách bán chịu hợp lý Kết luận chương Qua nghiên cứu tổng quan lý thuyết chương 1, phân tích thực trạng công tác quản trị tài chương 2, tác giả đúc kết số giải pháp nhằm cải 108 thiện, nâng cao hiệu quản trị tài Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Số liệu bảng 2.1 bảng 2.7 cho thấy thời gian qua, Công ty trì tốt mối quan hệ tài với Nhà nước Tuy nhiên số phải nộp năm 2011 19.580.482.056 đồng, giảm -80.919.681.256 đồng tương ứng giảm 81% so năm 2010, chứng tỏ công ty quan tâm việc nôp đầy đủ, thời hạn nhanh chóng giải số thuế ứ đọng để tạo tin tưởng với Nhà nước Bên cạnh đó, Công ty phải tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định Hiến pháp pháp luật, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng đất nước để giải vấn đề xã hội, đặc biệt tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng sống nhân viên Tóm lại, Công ty cần phải tính toán cân nhắc phương án sản xuất kinh doanh để có hiệu sử dụng vốn cao nhất, đảm bảo doanh lợi cho Công ty, tăng nguồn thu nhập cho đầu tư, cho cán công nhân viên, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đưa kinh tế nước ta phát triển theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 109 KẾT LUẬN Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị tài giữ vị trí quan trọng Nó định tính độc lập, thành công doanh nghiệp trình kinh doanh Đặc biệt môi trường kinh doanh quốc tế nay, điều kiện cạnh tranh ngày diễn khốc liệt phạm vi toàn giới, quản trị tài lại trở nên quan trọng hết Quản trị doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung có quản trị tài có tính tổng hợp cao Nắm quản trị tài nắm bắt trọng tâm quản trị doanh nghiệp Vì vậy, người ta nhận thấy quản trị tài khâu khó quản trị doanh nghiệp Đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mở cho doanh nghiệp nhiều hội đặt nhiều thách thức, khó khăn Bởi vậy, để tồn đứng vững thị trường giai đoạn nay, doanh nghiệp phải tìm cách huy động vốn, sử dụng vốn có hiệu tức phải hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản trị tài Khi bắt tay vào xây dựng chiến lược kinh doanh, có điều vô quan trọng mà không công ty phép bỏ qua phải tính đến việc yếu tố tài quản trị nào, xem xét đồng vốn bỏ hiệu đến đâu, có đem lại lợi nhuận hiệu kinh doanh mong muốn ban đầu hay không Có thể nói tri thức quản trị tài yếu tố thiết yếu kinh doanh Nếu kiến thức quản trị tài nhận tình hình thực tế kế hoạch kinh doanh thực trạng hoạt động công ty Quản trị tài nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị công ty, bao gồm lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn đảm bảo thực kế hoạch kinh doanh, theo dõi, đánh giá điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính, quản lý công nợ khách hàng, đối tác để từ thực báo cáo cho cấp lãnh đạo Những công việc cần cho nhà quản trị việc hoạch định 110 nguồn lực tài Với đề tài “Nghiên cứu số giải pháp nâng cao hiệu quản trị tài doanh nghiệp, áp dụng Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên”, tác giả làm rõ nội dung quản trị tài doanh nghiệp, thực trạng công tác quản trị tài Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Trên sở tìm hiểu thực trạng Công ty với giúp đỡ thầy hướng dẫn, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị tài Có thể nói đề tài mang tính tổng hợp thuộc lĩnh vực kế toán, tài doanh nghiệp, kinh tế quản lý Nhà nước Kết nghiên cứu đề tài có giá trị tham khảo cho người làm công tác quản trị tài doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nói chung Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên nói riêng Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, quý Công ty, cán quản lý Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên quan tâm giúp đỡ trình học tập thực luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Luật doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa Nghị định số 187/2004/NĐ- CP Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Nghị định số 109/2007/NĐ- CP Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Nghị định số 199/2004/NĐ- CP ngày 03/12/2004 Chính phủ việc ban hành quy chế quản lý tài Nguyễn Hữu Ngọc (2006), Cẩm nang nhà quản lý tài chính, NXB Lao động xã hội Hà Nội Quy chế quản lý tài Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Đỗ Hữu Tùng (2001), Quản trị tài chính, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thông tin từ Website: www.mof.gov.vn www.mt.gov.vn www.kiemtoan.com.vn [...]... thuế - Cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi = 1 cổ phần (EPS) Tổng số cổ phần thường đang lưu hành Ch tiờu ny phn ỏnh mi c phn thng (hay c phn ph thụng) trong nm thu c bao nhiờu li nhun sau thu H s EPS cao thỡ tt - C tc 1 c phn (DIV) Lợi nhuận sau thuế Cổ tức một cổ phần thường dành trả cổ tức cho cổ đông thường = Số cổ phần thường đang lưu hành (DIV) - H s tr c tc: 24 Hệ số trả cổ tức = Lợi tức một cổ phần. .. cao trc ht phi m bo tha món y nhu cu v vn kinh doanh ca cụng ty Vic xỏc nh nhu cu v vn ca cụng ty phi cn c vo: - Nhim v sn xut kinh doanh ca cụng ty - Chu k sn xut kinh doanh ca cụng ty Trong c ch th trng, mi hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty u chu tỏc ng v nhu cu ti chớnh Vỡ vy, phõn tớch chu k kinh doanh ca cụng ty khụng phi ch xỏc nh nhu cu v vn trong tng khõu, tng giai on ca quỏ trỡnh kinh doanh. .. s sỏch 1 c phn ca cụng ty, cho thy s tỏch ri gia giỏ th trng v giỏ tr s sỏch H s ny < 1 l du hiu xu v trin vng ca cụng ty, ngc li nu h s ny quỏ cao ũi hi nh u t phi xem xột thn trong vic quyt nh u t vo cụng ty Hệ số giá thị trường Giá thị trường 1 cổ phần = trên giá trị sổ sách Giá trị sổ sách 1 cổ phần - T sut c tc: Ch tiờu ny phn ỏnh, nu nh u t b ra 1 ng u t vo c phn ca cụng ty trờn th trng thỡ cú... 24 Hệ số trả cổ tức = Lợi tức một cổ phần thường Thu nhậơ 1 cổ phần thường trong năm * H s giỏ th trng: - H s giỏ trờn thu nhp:Ch tiờu ny phn ỏnh nh u t hay th trng tr giỏ bao nhiờu cho 1 ng thu nhp ca cụng ty H s ny cao l tt - th hin s ỏnh giỏ cao trin vng cụng ty ca nh u t Hệ số giá Giá thị trường 1 cổ phần = trên thu nhập Thu nhập 1 cổ phần - H s giỏ th trng trờn giỏ tr s sỏch (h s M/B): Ch tiờu... thi hiu lut doanh nghip cú th nh hng kinh doanh, u t vo nhng ni nh Nh nc khuyn khớch * Nguyờn tc 2: Nguyờn tc hch toỏn kinh doanh Hch toỏn kinh doanh ch cú th c phỏt huy tỏc dng trong mụi trng ớch thc ca nú l nn sn xut hng húa thc th m nh cao l nn kinh t th trng S d nh vy l do yờu cu ti cao ca nguyờn tc ny l ly thu, bự chi, cú doanh li ó hon ton trựng hp vi mc tiờu ca doanh nghip l kinh doanh t c li... phn ca cụng ty trờn th trng thỡ cú th thu c bao nhiờu c tc Tỷ suất cổ tức = Cổ tức 1 cổ phần Giá thị trường 1 cổ phần 1.2.1.5 La chn v quyt nh u t ti chớnh Trin vng ca mt doanh nghip trong tng lai ph thuc rt ln vo quyt nh u t di hn vi quy mụ ln nh quyt nh u t i mi cụng ngh, m rng sn xut kinh doanh, sn xut sn phm mi i n quyt nh u t ũi hi doanh nghip phi xem xột cõn nhc trờn nhiu mt v kinh t, k thut v... hn 1 thỡ doanh nghip cú kh nng thanh toỏn nhanh v h s ny cng cao cng tt Nu cao hn h s thanh toỏn trung bỡnh ca ngnh thỡ kh nng thanh toỏn nhanh ca doanh nghip kh quan hn mc trung bỡnh ca ngnh, khi ú gúp phn vo nõng cao hiu qu qun lý ti chớnh ca doanh nghip, v ngc li * Ch tiờu v kt cu ti chớnh H s gúp vn l ch tiờu c trng v kt cu ti chớnh ca doanh nghip H s gúp vn o lng s gúp vn ca nhng ch s hu doanh nghip... ngy cng tng, ng thi cng nõng cao sc cnh tranh ca sn phm, ca doanh nghip trờn thng trng 1.3.2.3 Trỡnh qun tr v s dng cỏc ngun vn Vic nõng cao hiu qu huy ng v s dng cỏc ngun vn trong doanh nghip l mt trong nhng yu t lm tng hiu qu qun tr ti chớnh trong doanh nghip Vic m bo y , kp thi v s dng cú hiu qu vn s l nhõn t quan trng tỏc ng n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip Vỡ vy, doanh nghip cn phi cú k hoch... im ca cụng ty c phn Cụng ty c phn l mt doanh nghip Trong ú, cỏc thnh viờn cựng gúp vn, cựng hng li nhun, cựng chu l tng ng vi phn vn gúp v ch chu trỏch nhim v cỏc khon n v cỏc ngha v ti sn khỏc ca cụng ty trong phm vi gúp vn ca mỡnh Nhng c im c bn ca cụng ty c phn: - L mt doanh nghip, t chc kinh doanh cú t cỏch phỏp nhõn, tn ti riờng bit v c lp vi ch s hu ca nú - V ti sn (vn) trong cỏc cụng ty c phn... xut kinh doanh ca cụng ty t kt qu cao thỡ hot ng ti chớnh ca cụng ty trc ht phi da trờn nhng nguyờn tc c bn l: - S dng vn cú mc ớch, tit kim v cú li nhm khụng ngng nõng cao hiu qu s dng ng vn mt cỏch hp phỏp - Phi s dng vn vo hot ng sn xut kinh doanh ỳng mc ớch nh i hi c ụng ó biu quyt hoc theo ỳng iu l t chc ca cụng ty ó c Nh nc phờ duyt theo ỳng nhim v v quyn hn khi c phộp thnh lp cụng ty - Vic s ... EPS cao thỡ tt - C tc c phn (DIV) Lợi nhuận sau thuế Cổ tức cổ phần thường dành trả cổ tức cho cổ đông thường = Số cổ phần thường lưu hành (DIV) - H s tr c tc: 24 Hệ số trả cổ tức = Lợi tức cổ phần. .. trường cổ phần = giá trị sổ sách Giá trị sổ sách cổ phần - T sut c tc: Ch tiờu ny phn ỏnh, nu nh u t b ng u t vo c phn ca cụng ty trờn th trng thỡ cú th thu c bao nhiờu c tc Tỷ suất cổ tức = Cổ tức... trng hng u hot ng qun lý ti chớnh doanh nghip - Thu nhp mt c phn (EPS) Thu nhập Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi = cổ phần (EPS) Tổng số cổ phần thường lưu hành Ch tiờu ny phn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, áp dụng tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, áp dụng tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, áp dụng tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên

Từ khóa liên quan