Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

12 733 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2016, 10:20

Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO Thái Thị Thu Hà, Trần Thiên Phúc, Nguyễn Hữu Lộc, Huỳnh Ngọc Hiệp Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP HCM Tóm tắt: Sau xây dựng chuẩn đầu ra, nhiệm vụ làm để sinh viên đạt trình độ lực Trong 12 tiêu chuẩn CDIO xây dựng chương trình đào tạo tích hợp tiêu chuẩn quan trọng Báo cáo trình bày yêu cầu chương trình đào tạo tích hợp, bước chuẩn bị trình tự xây dựng chương trình đào tạo tích hợp: Xây dựng chuẩn đầu theo tiêu chuẩn CDIO, khảo sát ITU, đối sánh khối kiến thức chương trình đào tạo hành yêu cầu tiêu chuẩn CDIO, thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo (lựa chọn nguyên tắc tổ chức, kế hoạch tổng thể, cấu trúc khối môn học), từ xây dựng thiết kế tổng quan cấu trúc chương trình; Thiết kế trình tự nội dung giảng dạy; Đối ứng chuẩn đầu vào môn học, tích hợp kỹ năng, thái độ vào môn học chương trình đào tạo I Giới thiệu Thành phần yếu trình cải cách chương trình đào tạo đề cương CDIO: Văn mang tính pháp lý kiến thức, kỹ thái độ Các bước để hiệu chỉnh chương trình đào tạo [6, 7]: - Bước 1: Các nhà quản lý chương trình hội đồng khoa học đào tạo khoa thông qua đề cương CDIO, sở để xây dựng chương trình đào tạo Thông qua bao gồm việc thích ứng nội dung chi tiết đề cương CDIO cho phù hợp với chương trình đào tạo cụ thể khoa Mức độ thích ứng thực cách chỉnh sửa bổ sung đề mục đề cương, thảo luận nhóm triển khai vấn, khảo sát nhóm liên quan bao gồm: giảng viên, doanh nghiệp, cựu sinh viên sinh viên Đề cương phải tiếng Việt - Bước 2: Đánh giá tương quan đề cương CDIO với chuẩn đánh giá nước, nước Mục đích việc đánh giá thiết lập đề cương CDIO đáp ứng vượt tiêu chuẩn công nhận áp dụng, hoàn thành tiêu chuẩn cần thiết đảm bảo CDIO phù hợp với yêu cầu đánh giá công nhận Ví dụ, đề cương CDIO tương quan với ABET sử dụng Mỹ - Bước 3: Thiết lập trình độ lực mong muốn kỹ sư tốt nghiệp theo đề mục đề cương Điều thực nhóm triển khai CDIO cách khảo sát nhóm đối tượng liên quan, phân tích kết Điều tra thực theo mẫu có sẵn với đề cương CDIO khảo sát trực tiếp - Bước 4: Khảo sát đối sánh CTĐT để xác định điểm mạnh điểm yếu chương trình có, xem xét cách rõ ràng trình độ đạt cho đề mục khác đề cương CDIO, khảo sát mẫu khảo sát Các mẫu phải thuận tiện cho việc thu thập liệu phân tích kết khảo sát Cùng lúc ta khảo sát bảng hộp đen “Black Box”, môn học khảo sát kiến thức đầu vào đầu ra, phục vụ cho việc xác định trình Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/1 tự giảng dạy mong muốn thỏa thuận môn học trao đổi đồng nghiệp Ta phải thực đối sánh toàn môn học bắt buộc chương trình đào tạo số môn học tự chọn quan trọng Không cần thiết phải khảo sát toàn môn tự chọn sinh viên học môn tự chọn nên không phản ánh trình độ chung đạt Phạm vi hoạt động đối sánh nên bao gồm tất họat động đóng góp vào giáo dục đại học Ví dụ, môn học xã hội nhân văn, kinh tế, trị… phần giáo dục đại học, đáp ứng đề mục đề cương CDIO tư phê phán, giao tiếp, đạo đức Các hoạt động ngoại khóa góp phần phát triển kỹ CDIO sinh viên, nhiên ghi nhận mà tất sinh viên tham gia Phân tích khối kiến thức chương trình đào tạo có - Bước 5: Thiết kế chương trình đào tạo dựa vào kết theo đề mục đề cương CDIO, trình độ lực mong muốn đề mục tới mức độ (chuẩn đầu cụ thể) khoảng cách chương trình có chương trình đào tạo hiệu chỉnh Quá trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO hình Hình 1: Mô hình trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO Ngoài ra, chương trình đào tạo theo CDIO phải thỏa mãn yêu cầu: - Các môn học chuyên ngành hỗ trợ lẫn - Học tập đan xen với rèn luyện kỹ - Các chuẩn đầu xác định cho môn học kỹ kiến thức chuyên ngành Khi xây dựng CTĐT theo CDIO cần bước chuẩn bị: - Chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo chương trình - Xem xét điều kiện hữu liên quan đến CTĐT (tiêu chuẩn kiểm định, quy định nhà trường, truyền thống chương trình, mục tiêu độ dài chương trình, chương trình khung, cấu trúc bản…) C-3/2 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 II Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu theo CDIO Bước để xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo Trong trình cải cách lại chương trình đào tạo ta cần xem xét lại mục tiêu đào tạo Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có giáo dục khoa học nghề nghiệp cho phép họ thành công công việc người kỹ sư nói chung chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo Đặc biệt, họ có thể: Thể chức môi trường công nghiệp, hành chính phủ, xây dựng ứng dụng liên quan kiến thức khoa học mang tính học thuật, kỹ giải vấn đề kỹ giao tiếp Có hiểu biết nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc Có kiến thức toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khả học tập trình độ cao Có kiến thức sở kỹ thuật ngành về: trình vật lý kỹ thuật chế tạo, hệ thống sản xuất bảo trì, thiết kế phát triển sản phẩm, kinh tế, kinh doanh khởi nghiệp Với mục tiêu đào tạo ta tiến hành xây dựng đề cương CDIO chuẩn đầu (báo cáo 1) Để hiệu chỉnh chương trình đào tạo, tiến hành khảo sát chương trình đào tạo nước, tiêu chuẩn đánh giá nước như: ABET (Mỹ), CEAB (Canada), JABEE (Nhật)… Bước cải cách chương trình đào tạo đối sánh đề cương CDIO với chuẩn đầu theo ABET cho Bảng 1: Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/3 Bảng Đối sánh đề cương CDIO vối chuẩn ABET Đề cương CDIO 1.1 1.2 KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN KIẾN THỨC KỸ THUẬT CƠ SỞ 1.3 KIẾN THỨC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH 1.4 2.1 KIẾN THỨC HỖ TRỢ KHÁC 2.2 THỰC NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC SUY NGHĨ MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 h VẬN HÀNH k • Ο • • Ο • Ο • • • • BỐI CẢNH BÊN NGOÀI XÃ HỘI TRIỂN KHAI j Ο GIAO TIẾP THIẾT KẾ i • • LÀM VIỆC THEO NHÓM BỐI CẢNH KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG 4.6 d CÁC KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP 4.2 4.5 c KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CÁ NHÂN GIAO TIẾP BẰNG NGOẠI NGỮ 4.4 b KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3.3 4.1 4.3 a ABET e f g • • • • • Do đề cương CDIO hoàn toàn thoả mãn chuẩn đầu theo ABET Bước ta tiến hành xác định trình độ mong muốn định chuẩn đầu chương trình đào tạo theo cấp độ đề cương CDIO (báo cáo 1) III Đối sánh chương trình với chuẩn đầu CDIO theo chuẩn ABET Sau xác định chuẩn đầu ta tiến hành bước đối sánh chương trình đào tạo (báo cáo 2) Qua kết đối sánh với đề cương CDIO chương trình đào tạo hành đảm bảo hầu hết kiến thức, kỹ Tuy nhiên đạt mức độ thấp, không trình độ mong muốn C-3/4 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 Cùng lúc với đối sánh chương trình đào tạo theo ITU, ta khảo sát môn học qua bảng hộp đen “Black Box”, môn học khảo sát kiến thức đầu vào đầu ra, phục vụ cho việc xác định trình tự giảng dạy mong muốn thỏa thuận môn học trao đổi đồng nghiệp (Hình 2) Sau nhờ vào Black box xây dựng chương trình tự giảng dạy cho môn học Hình Bảng hộp đen Kết thu tương quan môn học chương trình đào tạo hình Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/5 Để làm sở cho việc cải cách chương trình đào tạo có ta tìm hiểu rõ chương trình đào tạo khoa Cơ khí, chương trình nước so sánh với chương trình đánh giá theo ABET tham gia CDIO Chương trình Kỹ thuật chế tạo ngành khí thuộc khoa Cơ khí từ thành lập đến (Bảng 2) Bảng Giai đoạn 1956-1959 1960-1977 1978 1979-1980 1981-1992 1993 đến Số năm năm năm 4,5 năm năm năm 4,5 năm Số tín - DVHT 195-218 đvht 246-317 đvht 150-156 tín Chương trình đào tạo nước (thường năm, riêng Châu Âu năm): CT đào tạo Đại học năm Mỹ (tín chỉ) 120-136 Nhật (tín chỉ) 120-135 Thái (tín chỉ) 120-150 Châu Âu (ECTS ≈ 2/3 tc) ĐH năm 180 ECTS ≈ 120 tc Bảng sau so sánh chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo với trường đánh giá theo ABET tham gia hiệp hội CDIO (Bảng 3) Bảng Trường Môn học Tóan Cơ Bách khoa Arizona CSUN ABET 148 tc/(55+7)= 2,85 100% 128 tc/(42 môn) =3,05 100% 126 tc/ (41 môn)= 3,07 100% Yêu cầu tối thiểu 31 20,9% 36 28% 32 25,4% 32 tc 25% Tín Cơ sở kỹ thuật XHNV, Văn hoá, Chính trị Thực tập Khác 90 14 60,8% 65-68 51-53% 67 37,5% 37,5% (12,5% 9,5% 18 14% 27 21,4% 12,5% 6,1% 2,7% 6-9 5-7% thiết kế) CSUN – California State University Northridge - Program self-study report mechanical engineering 2006 Arizona - University of Arizona: Program self-study report mechanical engineering 2006 C-3/6 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 Nhìn vào bảng so sánh trên, để chương trình đào tạo kiểm định quan kiểm định nước (ABET…) theo điều kiện ràng buộc tối thiểu ta phải tái cấu trúc chương trình đào tạo cho phù hợp Chỉ có chương trình đào tạo năm (mà trước khoa Cơ khí thực hiên) từ 128 đến 140 tín hy vọng chương trình kiểm định theo ABET Các nhận xét chương trình KTCT so với chương trình trường đánh giá ABET [1] tham gia CDIO: Về kiến thức toán 31 tín thiếu mức tối thiểu ABET 32 tín chỉ, chương trình có số tín lớn (156 – tín ngoại ngữ = 148 tín chi), theo yêu cầu tối thiểu 25% không đạt Số môn học chương trình nhiều (62 môn, so với chương trình nước (42 môn, nhiên số tín thời gian học nhiều nên tỉ lệ tín chỉ/ môn học 2,85 Trong chương trình nước 3,05…3,07 Cho nên cần phải cân nhắc xếp lại môn học Số tín cho thực tập (9 tín chi) luận văn tốt nghiệp 10 tín có tỉ lệ lớn chương trình đạo tạo so với chương trình nước Khối kiến thức giáo dục đại cương (xã hội, nhân văn có 18 tín chỉ, kể môn kỹ thuật an toàn môi trường) với yêu cầu ABET 12,5% Khối kiến thức sở ngành: môn học (cơ lưu chất, lý thuyết, sức bền vật liệu, nguyên lý máy chi tiết máy) tương đối hợp lý, nhiên nên nhập Sức bền thành môn Và số tín cho môn Cơ lý thuyết thường nhiều Sức bền vật liệu Trong mãng kiến thức thiếu thí nghiệm môn Cơ học Nên đưa kiến thức môn Truyền nhiệt vào phần bắt buộc, nên bổ sung phân thí nghiệm cho môn Nhiệt động lực học Truyền nhiệt Khối kiến thức điện – điện tử bao gốm tín chỉ: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Trang bị điện – điện tử, Thực hành điện điện tử nhiều so với chương trình nước Nên xếp lại khối kiế thức cho môn học Khối kiến thức chuyên ngành kỹ thuật chế tạo: Kỹ thuật chế tạo 1, 2, 3, CAD/CAM/CNC, Máy công cụ, Tự động hoá sản xuất… nên xếp lại cho hợp lý Nên tích hợp kiến thức CAD/CAM/CNC vào môn học khác Cần thay đổi nội dung môn Kỹ giao tiếp ngành nghề theo hướng đề cương chương trình nước ngoài, có 01 đồ án Cơ sở (I,O) Các đố án Chi tiết máy (C,D), Kỹ thuật chế tạo (D,O) Luận văn tốt nghiệp (C,D,I,O) nên bố trì nội dung kề hoạch đào tạo cho hợp lý Chú ý yêu cầu khối kiến thức thiết kế theo chuẩn ABET tối thiểu 12,5% Do để đánh giá theo ABET chương trình KTCT với cấu trúc thoả mãn yêu cầu tối thiểu Do cần phải có chủ trương từ đại học Quốc gia, nhà trường thời lượng: 4,5 năm, đào tạo Cử nhận hay Kỹ sư, cấu trúc chương trình đào tạo: giảm số lương tín chương trình tăng cường số khối kiến thức Để triển khai chương trình đào tạo theo CDIO cần giảm tải thời gian lên lớp để sinh viên làm tập, tập lớn, đồ án… học tập qua trải nghiệm Ngoài ta đối sánh phương pháp dạy học, không gian làm việc trang thiết bị IV Chương trình đào tạo tích hợp Cuối ta thực bước 5: thiết kế lại chương trình đào tạo Để tích hợp kỹ vào chương trình đào tạo theo CDIO chương trình đào tạo cần thỏa mãn: Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/7 - Chương trình đào tạo tổ chức qua môn học Tuy nhiên, chương trình đào tạo tái cấu trúc cho môn học kết nối hỗ trợ lẫn - Các kỹ cá nhân, giao tiếp, kiến tạo sản phẩm, quy trình hệ thống tích chặt chẽ vào môn học - Mỗi môn học trải nghiệm học tập đặt chuẩn đầu cụ thể kiến thức chuyên môn, kỹ cá nhân giao tiếp, kiến tạo sản phẩm, quy trình hệ thống - Thiết kế CTĐT kế hoạch rõ ràng toàn thể giảng viên chương trình tiếp nhận làm chủ Khi thay đổi phương pháp dạy học cần phải thay đổi cấu trúc chương trình đào tạo, giảm số học lớp, tăng cường tự học Thay đổi từ dạy nhiều, học sang dạy ít, học nhiều Cần nhân rộng hình thức học tập giảng dạy qua trải nghiệm đánh giá theo trình Khối kiến thức chương trình KỸ THUẬT CHẾ TẠO Những môn sở kỹ thuật ngành chiếm tỉ lệ lớn chương trình đào tạo Một sô tín tự chọn cho phép sinh viên định hướng chuyên ngành với mục tiêu mở rộng hiểu biết Những kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật trải nghiệm lớn sinh viên chương trình Chương trình Kỹ thuật chế tạo, ngành Kỹ thuật Cơ khí bao gồm khối kiến thức sau: Toán khoa học tự nhiên; Cơ sở kỹ thuật; Cơ sở ngành chuyên ngành; Khoa học xã hội nhân văn, trị, văn hoá…; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng Khối kiến thức Toán khoa học tự nhiên bao gồm: Toán bao gồm: giải tích, xác suất thống kê, đại số tuyến tính, phương pháp tính; Vật lý thí nghiệm vật lý; Hóa học đại cương; Tin học đại cương Khối kiến thức Cơ sở kỹ thuật sở ngành bao gồm: Cơ học: Cơ lý thuyết (Tĩnh học, động học động lực học), Cơ lưu chất thí nghiệm, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Chi tiết máy sở thiết kế máy; Kỹ thuật điện – điện tử điều khiển tự động: Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị điện, điện tử, kỹ thuật điều khiển tự động; Giao tiếp kỹ thuật: Vẽ kỹ thuật, Vẽ khí sở khác: Thủy lực khí nén, Vật liệu học xử lý, Nhiệt động lực học truyền nhiệt… Khối kiến thức chuyên ngành hỗ trợ bao gồm: Dung sai kỹ thuật đo; Thiết kế kỹ thuật; Kỹ thuật chế tạo; Trang thiết bị hỗ trợ; Tự động hóa sản xuất CAD/CAM/CNC… - Khối kiến thức rèn luyện kỹ năng: môn thực tập khí đại cương 1, 2, thực tập kỹ thuật Sử dụng hệ thống vẽ 2D (vẽ kỹ thuật, vẽ khí), mô hình hóa 3D (mô hình hóa hình học), phân tích (Phần tử hữu hạn) gia công CAM (CAD/CAM/CNC)… Theo mô hình CDIO, kỹ lồng kỹ vào môn học dạy kỹ môn học riêng (Hình 4) Tích hợp theo thời gian Tích hợp song song Hình Lồng kỹ vào môn học [2] C-3/8 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 Tích hợp toàn diện Như cần phải tái cấu trúc lại phân bố khối kiến thức theo học kỳ: đưa số môn sở kỹ thuật chuyên ngành lên học kỳ đầu (Bảng 4) Bảng Phân bố khối kiến thức theo học kỳ Học kỳ Học kỳ Học kỳ Học kỳ Toán Học kỳ Học kỳ Học kỳ Học kỳ Học kỳ Thực tập Tốt nghiệp (C,D,I.O) Khoa học tự nhiên Cơ sở kỹ thuật chuyên ngành Cơ sở kỹ thuật chuyên ngành Toán khoa học TN Kiến thức xã hội, nhân văn, kinh tế, trị… Đồ án sở (I,O) Đồ án tích hợp thiết kế (C, D) Đồ án tích hợp Chế Tốt nghiệp (C,D,I.O) tạo (D, O) Các môn học có tập lớn để rèn luyện kỹ giải vấn đề Các đồ án môn học tập lớn để rèn luyện kỹ CDIO (Bảng 5): Bảng Đồ án Giới thiệu ngành Chi tiết máy Kỹ thuật chế tạo Tốt nghiệp C (ý tưởng) D (Thiết kế) x x x x x I (Chế tạo) x x x O (Vận hành) x x Khi xây dựng chương trình đào tạo môn đồ án kỹ nên xếp xoay quanh môn học kiến thức (Hình 5) Tái cấu trúc lại môn học khối kiến thức theo nội dung chi tiết môn học, khối kiến thức điện - điện tử, khối kiến thức Kỹ thuật chế tạo… Hiện hành Hiệu chỉnh Kỹ thuật Kỹ thuật điện tử Thực hành điện - Trang bị điện - điện tử điện (2tc) (3tc) điện tử (2tc) Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Trang bị điện điện tử TN (2tc) TN (3tc) TN (3tc) Lựa chọn cấu trúc khối môn học phù hợp (Hình 6) Hình Hình Cấu trúc khối môn học Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/9 Ví dụ cho mô hình dạng mắt xích môn học: Chi tiết máy, Vẽ khí Đồ án môn học Thiết kế hệ thống truyền động Cơ khí: Chi tiết máy Đồ án Thiết kế hệ thống truyền động khí Vẽ khí Sau môn học thống mức độ mong muốn theo đề cương CDIO (Bảng 5) Bảng C-3/10 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 Trên sở bảng ta tích hợp kỹ vào môn học với mức độ khác cho môn học qua chuẩn đầu cho môn học, để cuối đạt chuẩn đầu mong muốn sinh viên tốt nghiệp V Kết luận Trong báo trình bày trình tự kết cải cách chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo, khoa Cơ khí có theo hướng tiếp cận CDIO Dựa theo kết xây dựng đề cương chi tiết cho môn học chương trình với chuẩn đầu theo CDIO Trong trình cần phải hiệu chỉnh cấu trúc, thời lượng chương trình, chuẩn đầu ra… để hoàn thiện trước bắt tay vào thực vào cuối năm sau Tuy nhiên để đạt mức độ mong nuốn cần phải nhiều công việc cần phải làm : - Cần có chủ trương rõ ràng chuẩn đánh giá chương trình, c ấp (Kỹ sư hay cử nhân, theo ABET Cử nhân Kỹ thuật năm)… làm sở để xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO - Lập đề cương chi tiết với chuẩn đầu theo CDIO Thay đổi phương pháp dạy học đánh giá môn học để đạt mức độ mong muốn theo đề cương CDIO cho môn học - Cần thời gian dài để triển khai chương trình CDIO, nên cần có quy định, sách cam kết từ cấp lãnh đạo khác để thực chương trình Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/11 Tài liệu tham khảo Abet: ABET self-study questionnaire: template for a self-study report 2011-2012 review cycle www.abet.org Edward F Crawley, Johan Malmqvist, Sören Östlund, Doris R Brodeur Rethinking Engineering Education, The CDIO Approach Bảng dịch tiếng Việt: Hồ Tấn Nhật Đoàn Thị Minh Trinh NXB đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2009 Samir Kumar Saha Curriculum design of mechanical engineering in a developing country 3rd International Symposium for Engineering Education, 2010, University College Cork, Ireland Johan Benken, Edward F Crawley et all Benchmarking Engineering curricular with the CDIO syllabus, Int J Engng Ed Vol 21, No.1, pp.121-133, 2005 Edward F Crawley The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education, Department of Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2001 www.cdio.org Các tài liệu tập huấn hiệp hội CDIO Program Self-Study Report for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical engineering, Arizona University 2006 CSUN, 2007… Jens Sparsø et all Towards CDIOo-based b eng studies at the technical university of Denmark   C-3/12 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 [...]... bảng này ta tích hợp các kỹ năng vào các môn học với các mức độ khác nhau cho từng môn học qua chuẩn đầu ra cho từng môn học, để cuối cùng đạt được chuẩn đầu ra mong muốn khi sinh viên tốt nghiệp V Kết luận Trong bài báo này trình bày trình tự và những kết quả khi cải cách chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo, khoa Cơ khí hiện có theo hướng tiếp cận CDIO Dựa theo kết quả này chúng tôi sẽ xây dựng đề cương... là Cử nhân Kỹ thuật 4 năm)… làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO - Lập đề cương chi tiết với chuẩn đầu ra theo CDIO Thay đổi phương pháp dạy học và đánh giá môn học để đạt được mức độ mong muốn theo đề cương CDIO cho mỗi môn học - Cần thời gian dài để triển khai chương trình CDIO, nên cần có quy định, chính sách và cam kết từ các cấp lãnh đạo khác nhau để thực hiện chương trình này Đại... tiết cho các môn học của chương trình với chuẩn đầu ra theo CDIO Trong quá trình đó cần phải hiệu chỉnh cấu trúc, thời lượng chương trình, chuẩn đầu ra… để hoàn thiện trước khi bắt tay vào thực hiện vào cuối năm sau Tuy nhiên để đạt được mức độ mong nuốn thì cần phải rất nhiều công việc cần phải làm : - Cần có chủ trương rõ ràng về chuẩn đánh giá chương trình, bằng c ấp (Kỹ sư hay cử nhân, vì theo. .. et all Benchmarking Engineering curricular with the CDIO syllabus, Int J Engng Ed Vol 21, No.1, pp.121-133, 2005 5 Edward F Crawley The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education, Department of Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2001 6 www .cdio. org 7 Các tài liệu tập huấn hiệp hội CDIO 8 Program Self-Study Report for the Degree of Bachelor... khác nhau để thực hiện chương trình này Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-3/11 Tài liệu tham khảo 1 Abet: ABET self-study questionnaire: template for a self-study report 2011-2012 review cycle www.abet.org 2 Edward F Crawley, Johan Malmqvist, Sören Östlund, Doris R Brodeur Rethinking Engineering Education, The CDIO Approach Bảng dịch tiếng Việt: Hồ Tấn Nhật và Đoàn Thị Minh Trinh NXB đại... Self-Study Report for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical engineering, Arizona University 2006 và CSUN, 2007… 9 Jens Sparsø et all Towards CDIOo-based b eng studies at the technical university of Denmark   C-3/12 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 ... dựng chương trình đào tạo theo CDIO - Lập đề cương chi tiết với chuẩn đầu theo CDIO Thay đổi phương pháp dạy học đánh giá môn học để đạt mức độ mong muốn theo đề cương CDIO cho môn học - Cần thời... chuẩn đầu theo ABET Bước ta tiến hành xác định trình độ mong muốn định chuẩn đầu chương trình đào tạo theo cấp độ đề cương CDIO (báo cáo 1) III Đối sánh chương trình với chuẩn đầu CDIO theo chuẩn... tốt nghiệp (C,D,I,O) nên bố trì nội dung kề hoạch đào tạo cho hợp lý Chú ý yêu cầu khối kiến thức thiết kế theo chuẩn ABET tối thiểu 12,5% Do để đánh giá theo ABET chương trình KTCT với cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO, Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO, Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Từ khóa liên quan