Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ.doc

82 1,586 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:57

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Download the original attachment LỜI MỞ ĐẦU Xu hướng phát triển và hội nhập của nước ta hiện nay đã mở ra nhiều hội tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, song nó cũng tạo ra nhiều thách thức, buộc các Doanh nghiệp phải luôn thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới. Trong bối cảnh đó, các Doanh nghiệp nói chung và DN Dệt may nói riêng phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công nghệ để bắt kịp với nhịp đập phát triển của xã hội. Đối với mọi Doanh nghiệp thì chức năng kiểm tra, kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng, và hệ thống KSNB là công cụ chủ yếu để thực hiện chức năng đó trong mọi quy trình quản lý của đơn vị. Hệ thống KSNB một khi vững mạnh sẽ góp phần không nhỏ cho thành công của Doanh nghiệp, ngày càng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả. Ý thức được tầm quan trọng của công tác kiểm soát nội bộ và đặc biệt là đối với chu trình cung ứng, qua thời gian thực tập tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ, em đã chọn đề tài “Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của Luận văn gồm 3 phần: Phần 1: sở lý luận về hệ thống Kiểm soát nội bộ và KSNB chu trình cung ứng tại Doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng chu trình cung ứngcông tác KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Phần 3: Một số ý kiến nhằm tăng cường KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Do sự hạn hẹp về thời gian cũng như sự hiểu biết chưa được toàn diện, nên luận văn này của em chắn chắc còn tồn tại những thiếu sót. Em rất mong sự quan tâm, giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy để luận văn được hồn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tồn, Giảng viên Khoa Kế tốn đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các chị Tại Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hồ Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi để cho em hồn tất luận văn này. Xin chân thành cảm ơn. Đà Nẵng, tháng 06 năm 2009 Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Cam Thảo PHẦN 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘKIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH CUNG ỨNG TẠI DOANH NGHIỆP 1. Khái qt chung về hệ thống kiểm sốt nội bộ 1.1. Bản chất hệ thống kiểm sốt nội bộ 1.1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm sốt nội bộ Trong mọi hoạt động của DN, chức năng kiểm tra, kiểm sốt ln giữ vai trò quan trọng trong q trình quản lý. Do đó, khi tổ chức bất kỳ hoạt động nào của DN, bên cạnh việc sắp xếp sở vật chất, nhân sự, các nhà quản lý ln lồng vào đó sự kiểm sốt của mình về các phương diện thơng qua các thủ tục quy định về hoạt động. Đó chính là hệ thống KSNB của một đơn vị. Hệ thống KSNB là cơng cụ chủ yếu để thực hiện chức năng kiểm sốt trong mọi quy trình quản lý của đơn vị. Hệ thống KSNB cung cấp thơng tin cho cả bên trong và bên ngồi của một tổ chức. Vì vậy, để người sử dụng tin cậy vào tính chính xác và trung thực của thơng tin đòi hỏi tổ chức phải duy trì một hệ thống KSNB hữu hiệu. Vấn đề đặt ra là cần hiểu rõ bản chất của hệ thống KSNB. Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), hệ thống KSNB được định nghĩa như là "một hệ thống gồm các chính sách, thủ tục được thiết lập tại đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau: - Bảo vệ tài sản của đơn vị không bị sử dụng lãng phí, gian lận hoặc không hiệu quả. - Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin, cung cấp dữ liệu kế toán hợp lý, chính xác. - Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý. - Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý". Định nghĩa trên cho thấy hệ thống KSNB được các nhà quản lý thiết lập để điều hành mọi nhân viên, mọi hoạt động trong DN, và KSNB không chỉ giới hạn trong chức năng tài chính và kế toán, mà còn phải kiểm soát mọi chức năng khác như về hành chính, quản lý sản xuất. Trong các mục tiêu trên, 2 mục tiêu đầu là mục tiêu của KSNB về kế toán, còn 2 mục tiêu sau là mục tiêu của KSNB về quản lý. Theo Ủy ban COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) thì: "KSNB là một quá trình chịu ảnh hưởng bởi các nhà quản lý và các nhân viên của một tổ chức, được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu sau: - Hoạt động hữu hiệu và hiệu quả. - Thông tin đáng tin cậy. - Sự tuân thủ các luật lệ và quy định". Cũng cần phân biệt giữa KSNB và kiểm toán nội bộ, theo IFAC thì "kiểm toán nội bộ là một hoạt động đánh giá được lập ra trong một DN như là một loại dịch vụ cho DN đó, chức năng kiểm tra, đánh giá và giám sát thích hợp và hiệu quả của hệ thống kế toán và KSNB". 1.1.2. Phân loại KSNB bao gồm KSNB về kế toán và KSNB về quản lý. 1.1.2.1. Kiểm soát nội bộ về kế toán KSNB về kế toán là các chính sách và quá trình thực hiện nhằm đạt được 2 mục tiêu như đã nói là bảo vệ tài sản và bảo đảm độ tin cậy của thông tin kế toán. - Bảo vệ tài sản của đơn vị: Tài sản của đơn vị bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình, chúng thể bị đánh cắp, lạm dụng vào những mục đích khác nhau hoặc bị hư hại nếu không được bảo vệ bởi các hệ thống kiểm soát thích hợp. Điều tương tự cũng thể xảy ra đối với các tài sản phi vật chất khác như sổ sách kế toán, các tài liệu quan trọng… -Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin kế toán: Thông tin kinh tế tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết định của các nhà quản lý. Như vậy, thông tin cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính xác và tin cậy về thực trạng hoạt động và phản ánh đầy đủ, khách quan các nội dung chủ yếu của mọi hoạt động kinh tế tài chính. 1.1.2.2. Kiểm soát nội bộ về quản lý KSNB về quản lý là để thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh và khuyến khích sự tham gia của công nhân viên đối với các chính sách quản lý, thực hiện tốt hai mục tiêu chính: - Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý: Hệ thống KSNB được thiết kế trong DN phải đảm bảo các quyết định và chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN được tuân thủ đúng mức. Cụ thể, hệ thống KSNB cần: + Duy trì và kiểm tra việc tuân thủ các chính sách liên quan đến các hoạt động của DN + Ngăn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai phạm và gian lận trong mọi hoạt động của DN. + Đảm bảo việc ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác cũng như việc lập báo cáo tài chính trung thực và khách quan. - Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý: Các quá trình kiểm soát trong một đơn vị được thiết kế nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết các tác nghiệp, gây ra sự lãng phí trong hoạt động và sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực trong DN. Bên cạnh đó, định kỳ các nhà quản lý thường đánh giá kết quả hoạt động trong DN được thực hiện với chế giám sát của hệ thống KSNB DN nhằm nâng cao khả năng quản lý, điều hành của bộ máy quản lý DN. Trên quan điểm tổ chức, KSNB về quản lý cũng như KSNB về kế toán đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên KSNB về quản lý ít quan hệ trực tiếp hơn đối với sự chính xác của thông tin kế toán. Mặc dù vậy KSNB về quản lý cũng một tác động đáng kể đến sự chính xác của thông tin kế toán thông qua năng lực đào tạo hay năng lực quản lý. 1.1.3. Sự cần thiết và lợi ích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Vấn đề KSNB ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị quy mô lớn hơn là các đơn vị quy mô nhỏ. Ở các đơn vị quy mô lớn, quyền hạn càng phân chia cho nhiều cấp, quan hệ giữa các bộ phận chức năng và các nhân viên càng trở nên phức tạp, quá trình truyền đạt và thu thập thông tin phản hồi càng trở nên khó khăn, tài sản lại càng phân tán ở nhiều địa điểm và trong nhiều hoạt động khác nhau… do đó đòi hỏi phải một hệ thống KSNB hữu hiệu. Trong một tổ chức bất kỳ, sự thống nhất và xung đột quyền lợi chung - quyền lợi riêng của người sử dụng lao động với người lao động luôn tồn tại song hành. Nếu không hệ thống kiểm soát nội bộ, làm thế nào để người lao động không vì quyền lợi riêng của mình mà làm những điều thiệt hại đến lợi ích chung của toàn tổ chức, của người sử dụng lao động? Làm sao quản lý được các rủi ro? Làm thế nào thể phân quyền, ủy nhiệm, giao việc cho cấp dưới một cách chính xác, khoa học chứ không phải chỉ dựa trên sự tin tưởng cảm tính? Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ đem lại cho tổ chức các lợi ích như: Giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn trong SXKD (sai sót vô tình gây thiệt hại, các rủi ro làm chậm kế hoạch, tăng giá thành, giảm chất lượng sản phẩm .). Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp. Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính. Đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt của tổ chức chức cũng như các quy định của luật pháp. Đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra. Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và gây dựng lòng tin đối với họ (trường hợp Công ty Cổ phần). 1.1.4. Chức năng nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ Hệ thống KSNB của một DN các chức năng và nhiệm vụ sau: - Giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của DN một cách hiệu quả. - Bảo đảm rằng các quyết định và chế độ quản lý được thực hiện đúng thể thức và giám sát mức hiệu quả của các chế độ và quyết định đó. - Phát hiện kịp thời những vấn đề trong kinh doanh để đề ra các biện pháp giải quyết. - Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm và gian lận trong các hoạt động, các bộ phận của DN. - Ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác và đúng thể thức về các nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh. - Đảm bảo việc lập các báo cáo tài chính kịp thời, hợp lệ và tuân theo các yêu cầu pháp định liên quan. - Bảo vệ tài sản và thông tin không bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích. 1.1.5. Mục tiêu tổng quát của hệ thống kiểm soát nội bộ Để đảm bảo ngăn ngừa sai sót trong sổ sách kế toán, cấu KSNB của DN phải thực hiện được các mục tiêu sau: - Các nghiệp vụ ghi sổ phải căn cứ hợp lý. cấu KSNB không thể cho phép việc ghi vào sổ sách kế toán những nghiệp vụ không tồn tại hoặc những nghiệp vụ giả. - Các nghiệp vụ kinh tế phải được phê chuẩn đúng đắn. Nếu nghiệp vụ kinh tế không được phê chuẩn xảy ra, đó thể là một nghiệp vụ gian lận, và nó thể ảnh hưởng làm lãng phí hoặc phá hoại tài sản của DN. - Các nghiệp vụ kinh tế hiện phải được ghi sổ. Các thủ tục KSNB phải đảm bảo ngăn ngừa việc bỏ các nghiệp vụ kinh tế ngoài sổ sách. - Các nghiệp vụ kinh tế phải được đánh giá đúng đắn. Một cấu KSNB đầy đủ phải gồm các thể thức để ngăn ngừa các sai số khi tính toán và ghi sổ số tiền của các nghiệp vụ ở các gian đoạn khác nhau của quá trình ghi sổ. - Các nghiệp vụ kinh tế phải được phân loại đúng đắn. - Các nghiệp vụ kinh tế phải được phản ánh đúng lúc. - Các nghiệp vụ kinh tế phải được chuyển sổ và tổng hợp chính xác. 1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ Hệ thống KSNB bao gồm 3 yếu tố chính: Môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin kế toán và các thủ tục kiểm soát. Các yếu tố đó được thiết kế và thực hiện nhằm cung cấp sự đảm bảo hợp lý là đã thực hiện các mục tiêu đã nêu. 1.2.1. Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một tổ chức, chi phối ý thức về kiểm soát của mọi thành viên trong tổ chức và là nền tảng của các bộ phận khác trong hệ thống KSNB. Môi trường kiểm soát là toàn bộ những nhân tố bên trong đơn vị và bên ngoài đơn vị tính môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và xử lý dữ liệu của các loại hình KSNB. Các nhân tố này chủ yếu liên quan đến thái độ, nhận thức, hành động của các nhà quản lý cấp cao trong đơn vị đối với quản lý nói chung và kế toán nói riêng. Sau đây là các nhân tố chính của môi trường kiểm soát: 1.2.1.1. Đặc thù về quản lý Nhà quản lý cấp cao là người ra quyết định và điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Vì vậy, nhận thức, quan điểm, thái độ, đường lối, hành vi quản trị và tư cách của họ ảnh hưởng rất lớn đến xây dựng một hệ thống KSNB hữu hiệu tại đơn vị. Đặc thù quản lý chỉ rõ những quan điểm khác nhau của nhà quản lý về sự chính xác của thông tin kế toán và tầm quan trọng của việc hoàn thành kế hoạch, sự chấp nhận rủi ro trong kinh doanh. Những nhà quản lý phong cách kinh doanh lành mạnh vì sự phát triển lâu dài đòi hỏi BCTC phải chính xác, các thủ tục KSNB phải chặt chẽ. Đối với những nhà quản lý mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận bằng mọi giá thì BCTC không đảm bảo tính trung thực, vì vậy các thủ tục kiểm soát sẽ lỏng lẻo, không hiệu quả. Như vậy, phong cách điều hành và tư cách của nhà quản trị ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách, thủ tục KSNB cũng như độ chính xác của BCTC. Một vấn đề quan trọng khác của đặc thù quản lý là cấu quyền lực trong đơn vị. Nếu quyền lực chỉ tập trung vào một cá nhân hay một nhóm nhỏ thì phẩm chất và năng lực của người nắm quyền ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kiểm soát. Trong những DN quy mô lớn nếu xảy ra trường hợp trên thì môi trường kiểm soát sẽ không mạnh do những người khác không hội giám sát người quyền lực cao. 1.2.1.2. cấu tổ chức cấu tổ chức thực chất là sự phân chia quyền hạn, trách nhiệm giữa các thành viên trong đơn vị. cấu tổ chức được xây dựng hợp lý sẽ góp phần tạo ra một môi trường kiểm soát tốt, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi gian lận và sai sót thể xảy ra, đảm bảo một hệ thống xuyên suốt từ trên xuống dưới trong việc ban hành các quy định, triển khai các quy định đó cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định đó trong toàn bộ DN, tạo hiệu quả quản lý tốt cho các nhà lãnh đạo trong việc xử lý, truyền đạt và sử dụng thông tin. cấu tổ chức là nền tảng cho việc lập kế hoạch và kiểm tra. Để đạt được mục tiêu của đơn vị, cần phải cấu tổ chức hiệu quả và phù hợp với quy mô hoạt động của đơn vị. Muốn vậy, cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: - Thiết lập, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của đơn vị, tránh bỏ sót bất kỳ lĩnh vực nào đồng thời không sự chồng chéo "dẫm chân" lên nhau giữa các bộ phận. - Phải sự tách biệt giữa ba chức năng xử lý nghiệp vụ, ghi sổ và bảo quản tài sản. - Bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các bộ phận. Điều này thể hiện qua việc người phụ trách mỗi bộ phận độc lập tương đối đó chịu trách nhiệm trước cùng một cấp trên. Chẳng hạn bộ phận mua hàng và bộ phận kho cùng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng vật tư…(Giả sử bộ phận mua hàng và bộ phận kho cùng trực thuộc phòng vật tư và đều chịu sự quản lý của trưởng phòng vật tư). 1.2.1.3. Chính sách nhân sự Con người là nguồn lực rất quan trọng đối với DN, là nhân tố quan trọng trong môi trường kiểm soát cũng như là chủ thể trực tiếp thực hiện mọi thủ tục kiểm soát trong hoạt động của DN, nên DN muốn hoạt động tốt cần phải một chính sách nhân sự phù hợp. Chính sách nhân sự ảnh hưởng quan trọng đến trình độ, phẩm chất cũng như các giá trị đạo đức của toàn thể nhân viên trong một tổ chức. Chính sách nhân sự bao gồm chính sách tuyển dụng, đào tạo, chính sách tiền lương, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển nhân viên. Nếu đơn vị một đội ngũ công nhân viên trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt và đoàn kết gắn với nhau thì dù cho các thủ tục kiểm soát cụ thể không chặt chẽ đi chăng nữa, các gian lận và sai sót cũng ít xảy ra. Ngược lại, nếu đội ngũ công nhân viên của đơn vị những người trình độ yếu kém, phẩm chất đạo đức không tốt, đố kỵ nhau thì dù cho các thủ tục kiểm soát chặt chẽ đến đâu, các sai sót và gian lận vẫn xảy ra nhiều và thường xuyên. Để được một đội ngũ công nhân viên tốt, đơn vị phải chính sách nhân sự rõ ràng, hợp lý, đạt được các mục tiêu công bằng, khuyến khích người năng lực, trình độ, phẩm chất tốt phấn đấu vươn lên và kỷ luật thích đáng những người sai phạm. Vì vậy, một chính sách nhân sự tốt là một yếu tố đảm bảo cho môi trường kiểm soát mạnh. 1.2.1.4. Công tác kế hoạch Hệ thống kế hoạch và dự toán bao gồm các kế hoạch về sản xuất, tiêu thụ, thu chi, sữa chữa TSCĐ và các phương án chiến lược kinh doanh của ban quản lý trong đơn vị. Việc lập và thực hiện kế hoạch một cách khoa học, nghiêm túc sẽ là công cụ kiểm soát rất hiệu quả. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị phải giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch, định kỳ so sánh số liệu thực hiện với số liệu kế hoạch để phát hiện những vấn đề bất thường và những giải pháp kịp thời. 1.2.1.5. Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) Bộ phận KTNB là nhân tố quan trọng tác động đến môi trường kiểm soát: chính bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên về toàn bộ hoạt động của đơn vị, trong đó hệ thống thông tin kế toán. Bộ phận KTNB hữu hiệu sẽ giúp đơn vị cái nhìn kịp thời và chính xác về các hoạt động của đơn vị cũng như công tác kiểm soát, từ đó phát hiện những sai phạm, gian lận làm thất thoát tài sản, đề ra biện pháp cải tiến hoạt động. Để bộ phận KTNB hữu hiệu, điều cần thiết là bộ phận KTNB phải độc lập với các bộ phận còn lại và chỉ trực thuộc cấp cao nhất trong đơn vị. Muốn vậy, bộ phận KTNB phải đáp ứng yêu cầu về năng lực cũng như đạo đức nghề nghiệp. 1.2.1.6. Ủy ban kiểm soát Ủy ban kiểm soát bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của đơn vị như thành viên của Hội đồng quản trị nhưng không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý và những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát. Ủy ban kiểm soát thường nhiệm vụ và quyền hạn như sau: - Giám sát sự chấp hành pháp luật của công dân. - Kiểm tra và giám sát công việc của kiểm toán viên nội bộ. - Giám sát tiến trình lập BCTC. - Đại diện công ty để mời kiểm toán viên độc lập và làm việc với họ. - Hòa giải những mâu thuẫn giữa kiểm toán viên độc lập với ban giám đốc. 1.2.1.7. Môi trường bên ngoài Ngoài các nhân tố bên trong nói trên, môi trường kiểm soát còn bao hàm nhiều nhân tố bên ngoài. Những nhân tố này vượt ra ngoài sự kiểm soát của các nhà quản lý nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của nhà quản lý và nhiều thủ tục kiểm soát cụ thể. Các nhân tố này bao gồm sự kiểm soát của các quan chức năng Nhà nước, sự ảnh hưởng của các chủ nợ, môi trường pháp lý, đường lối phát triển của đất nước… 1.2.2. Hệ thống kế toán (Hệ thống thông tin kế toán)[...]... tác kiểm sốt nội bộ và đặc biệt là đối với chu trình cung ứng, qua thời gian thực tập tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ, em đã chọn đề tài Tăng cường kiểm sốt nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hồ Thọ” để hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của Luận văn gồm 3 phần: Phần 1: sở lý luận về hệ thống Kiểm soát nội bộ và KSNB chu trình cung ứng tại Doanh... nghiệp Phần 2: Thực trạng chu trình cung ứngcơng tác KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Phần 3: Một số ý kiến nhằm tăng cường KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Do sự hạn hẹp về thời gian cũng như sự hiểu biết chưa được toàn diện, nên luận văn này của em chắn chắc cịn tồn tại những thiếu sót. Em rất mong sự Tổng Công ty hiện... chị Tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi để cho em hoàn tất luận văn này. Xin chân thành cảm ơn. Đà Nẵng, tháng 06 năm 2009 Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Cam Thảo PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘKIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH CUNG ỨNG TẠI DOANH NGHIỆP 1. Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 1.1. Bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ ... phân chia công việc để chuyên trách và để đạt hiệu quả công việc cao hơn. Chức năng chính của Phịng này là tìm hiểu thị trường và lập các kế hoạch sản xuất. 2.1.5. Bộ phận Kiểm tốn nội bộ Hiện tại Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt May Hịa Thọ chưa bộ phận Kiểm tốn nội bộ nhưng với quy mơ hoạt động hiện của một Tổng Cơng ty Cổ phần lớn thì nhất thiết cần phải lập một bộ phận kiểm toán nội bộ để thực... đồng, trong đó phần vốn Nhà nước chiếm 51%. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hịa Thọ là đơn vị thành viên của Tập đồn Dệt May Việt Nam (VINATEX) và Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAX) của Bộ Công thương. Tổng Công ty trụ sở ở phía Nam thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 8 km. Tổng diện tích là 145.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng và kho khoảng 72.000 m2. Tổng số công nhân 6.683... điều này. Kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng Quản trị. Do đó, với một kiểm toán nội bộ làm việc hiệu quả, hệ thống KSNB của công ty sẽ liên tục được kiểm tra và hồn thiện. 2.1.6. Ủy ban kiểm sốt Hiện nay, Tổng Cơng ty đã Ban Kiểm sốt, Ban Kiểm sốt là do Đại hội đồng Cổ đông bầu, gồm 3 thành viên (1 trưởng ban và 2 kiểm soát viên), thay mặt cổ đơng kiểm sốt mọi... khấu Để kiểm soát rủi ro, hạn chế những hậu quả thể, cơng việc được thực hiện kiểm soát gồm: Kiểm soát chung Kiểm soát hoạt động tổ chức- Tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm - Thực hiện tuần tự các bước bản theo chương trình đã được lập trình sẵn Kiểm sốt chứng từ Cập nhật chứng từ: các bản sao về chứng từ, sơ đồ luân chuyển chứng từ, các báo cáo Kiểm soát việc giải trình tài sản-... các điều đó thơng qua mơ hình minh họa sau: 2.3. Chu trình cung ứngkiểm sốt nội bộ chu trình cung ứng 2.3.1. Khái niệm Chu trình cung ứng bao gồm những sự kiện liên quan tới hoạt động mua hàng hay dịch vụ và thanh tốn tiền. 4 sự kiện kinh tế được ghi chép và xử lý trong chu trình cung ứng. Đó là: - DN đặt hàng hay dịch vụ cần thiêt. - Nhận hàng hay dịch vụ đã... Tổng Công ty Dệt May Việt Nam vào năm 1997. Năm 2005 chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt May Hòa Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐ-TT ngày 08/08/2005 của Thủ Tướng Chính phủ. Ngày 15/11/2006, chuyển hình thức sở hữu sang cơng ty cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo quyết định số 3252/QĐ-BCN của Bộ Cơng nghiệp và chính thức đi vào hoạt động vào ngày... thống KSNB. và chi phí sản xuất… sẽ tiếp tục bước vào chu trình chuyển đổi. Chu trình chuyển đổi sẽ thực hiện quá trình biến các yếu tố đầu vào này trở thành các thành phẩm (hay sản phẩm). Sản phẩm đầu ra của chu trình chuyển đổi lại trở thành đầu vào của chu trình doanh thu, và như vậy trình tự diễn ra như một sự tuần hồn liên lục giữa các chu trình. Ta thể hình dung được tất cả các điều đó . và công tác KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Phần 3: Một số ý kiến nhằm tăng cường KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Công. đề tài Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ.doc, Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ.doc, Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ.doc, Kiểm soát nội bộ về kế toán Kiểm soát nội bộ về quản lý, Chức năng nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ Mục tiêu tổng quát của hệ thống kiểm soát nội bộ, Đặc thù về quản lý Cơ cấu tổ chức, Chính sách nhân sự Cơng tác kế hoạch Bộ phận kiểm tốn nội bộ KTNB, Hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống sổ kế toán Hệ thống báo cáo kế toán, Thủ tục kiểm soát, Chu trình doanh thu Chu trình cung ứng Chu trình chuyển đổi Chu trình tài chính, Hệ thống sổ kế toán Hệ thống báo cáo kế toán, Quá trình hình thành và phát triển, Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Cơng ty Chức năng, nhiệm vụ: Mơ hình cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý, Đặc thù về quản lý, Cơ cấu tổ chức Chính sách nhân sự, Cơng tác kế hoạch Bộ phận Kiểm tốn nội bộ Ủy ban kiểm sốt, Mơi trường bên ngồi

Từ khóa liên quan