Tiểu luận môn quản trị dịch vụ tranh chấp trong hợp đồng xuất nhập khẩu và biện pháp giải quyết

38 313 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2016, 17:04

Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải PHẦN I: KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm Hợp đồng xuất nhập chất hợp đồng mua bán quốc tế, thỏa thuận bên mua bán nước khác quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải toán tiền hàng nhận hàng 1.2 Phân loại hợp đồng Xét thời gian thực hợp đồng o Hợp đồng dài hạn o Hợp đồng ngắn hạn Xét hình thức hợp đồng o Hình thức văn o Hình thức miệng o Hình thức 1.3 Nội dung quan hệ kinh doanh hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế • Hợp đồng xuất nhập • Hợp đồng tạm nhập – tái xuất • Hợp đồng tạm xuất – tái nhập • Hợp đồng gia công Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải • Hợp đồng chuyển giao công nghệ 1.4 Một số điểm cần lưu ý soạn thảo kí kết hợp đồng ngoại thương • Cần có thống với tất điều khoản cần thiết trước kí kết • Trong hợp đồng điều khoản trái với luật lệ hành nước người bán nước người mua luật lựa chọn • Hợp đồng cần trình bày rõ ràng • Văn hợp đồng thường bên soạn thảo • Người đứng kí kết hợp đồng phải người có thẩm quyền kí kết • Ngôn ngữ thường dùng hợp đồng thường ngôn ngữ hai bên thông thạo Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải PHẦN II: TRANH CHẤP VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU 2.1 Tranh chấp hợp đồng 2.1.1 Khái niệm: Là mâu thuẫn, bất đồng ý kiến bên tham gia quan hệ hợp đồng liên quan đến việc thực (hoặc không thực hiện) quyền nghĩa vụ theo hợp đồng Tranh chấp hợp đồng ý kiến không thống bên việc đánh giá hành vi vi phạm cách thức giải hậu phát sinh từ vi phạm (trong vi phạm hợp đồng hành vi đơn phương bên xử trái với cam kết hợp đồng) 2.1.2 Các đặc điểm tranh chấp hợp đồng:  Phát sinh trực tiếp từ quan hệ hợp đồng, nên luôn thuộc quyền tự định đoạt bên tranh chấp (tức bên hợp đồng)  Mang yếu tố tài sản (vật chất hay tinh thần) gắn liền lợi ích bên tranh chấp  Nguyên tắc giải tranh chấp hợp đồng bình đẳng, thỏa thuận 2.1.3 Nguyên tắc giải tranh chấp hợp đồng Tranh chấp hợp đồng đòi hỏi phải giải thỏa đáng phương thức chọn lựa phù hợp để nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tranh chấp, vừa đảm bảo trật tự pháp luật kỷ cương xã hội, giáo dục ý Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải thức tôn trọng pháp luật công dân, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm hợp đồng Nguyên tắc giải tranh chấp hợp đồng phải đảm bảo nhanh chóng, xác, pháp luật Quyết định giải tranh chấp hợp đồng phải có tính khả thi cao, thi hành trình giải phải đảm bảo tính dân chủ quyền tự định đoạt bên với chi phí giải thấp Tranh chấp hợp đồng giải phương thức khác nhau: hòa giải, thương lượng, trọng tài hay Tòa án Các bên tranh chấp chọn lựa phương thức giải tranh chấp hợp đồng phù hợp sử dụng phối hợp nhiều phương pháp Các yếu tố tác động chi phối việc bên chọn lựa phương thức giải tranh chấp hợp đồng:  Các lợi mà phương thức mang lại cho bên  Mức độ phù hợp phương thức nội dung tính chất tranh chấp hợp đồng với thiện chí bên  Thái độ hay qui định nhà nước quyền chọn lựa phương thức giải bên  2.2 Các dạng tranh chấp hợp đồng xuất nhập Trong trình ký kết thực hợp đồng kinh tế, lý khách quan chủ quan khác mà chủ thể hợp đồng có bất đồng việc bảo đảm lợi ích quan hệ hợp đồng… bất đồng xảy mức độ khác gọi tranh chấp hợp đồng kinh tế 2.2.1 Các tranh chấp thường phát sinh trình đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Để đảm bảo thành công chủ thể hợp đồng ngoại thương việc thực quyền nghĩa vụ từ quan hệ hợp đồng ngoại thương thân hợp đồng ngoại thương phải có giá trị pháp lý, tức hợp đồng ngoại thương ký kết không trái với quy định pháp luật Nói cách khác, trình đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương chủ thể hợp đồng ngoại thương phải tuân thủ quy định pháp luật đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương như: Chủ thể hợp đồng ngoại thương , nội dung hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp… Khi bên ký kết hợp đồng ngoại thương vi phạm quy định tranh chấp phát sinh Ngoài lĩnh vực phát sinh tranh chấp trên, tranh chấp hợp đồng ngoại thương xảy bên ký kết hợp đồng ngoại thương sai hình thức Theo pháp luật quy định hợp đồng ngoại thương phải ký kết hình thức văn tài liệu giao dịch Khi bên không tuân thủ điều hợp đồng ngoại thương ký kết xem vô hiệu Muốn hợp đồng ngoại thương có hiệu lực bên phải ký kết lại hợp đồng theo hình thức pháp luật quy định 2.2.2 Các tranh chấp thường phát sinh trình thực hợp đồng ngoại thương Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Hợp đồng ngoại thương sau ký kết sở pháp lý quy định quyền nghĩa vụ bên Bản chất hợp đồng ngoại thương đem lại lợi ích cho tất chủ thể tham gia Song quyền lợi bên đảm bảo chừng mực mà nghĩa vụ bên quy định hợp đồng đầy đủ xác Tuy quan hệ hợp đồng ngoại thương quan hệ “hai bên có lợi” quyền lợi bên lại khác nhau, nên việc bên không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ tất yếu làm ảnh hưởng đến quyền lợi bên Khi quyền lợi bên không đảm bảo tranh chấp pháp sinh điều không tránh khỏi 2.2.3 Các tranh chấp phát sinh bên vi phạm nghĩa vụ giao hàng 2.2.3.1 Thời hạn giao hàng Giao hàng nghĩa vụ hợp đồng ngoại thương Dù giao hàng bên có nghĩa vụ phải thực thời hạn địa điểm đối tượng Thực nghĩa vụ thời hạn có nghĩa bên có nghĩa vụ hoàn thành việc thực nghĩa vụ thời hạn thực quy định hợp đồng ngoại thương Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Việc bên có nghĩa vụ không hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thể thực tế như: hợp đồng mua bán, đến hạn quy định mà người bán hàng để giao chưa chuẩn bị xong, hết thời hạn giao hàng người bán giao hàng, giao thời hạn chậm trễ trình giao hàng dẫn đến việc giao hàng kết thúc muộn thời hạn giao hàng cho phép hợp đồng Trong trường hợp này, người bán hay người hưởng quyền lợi theo HĐKT phải đợi thể bị thời vụ kinh doanh lỡ công việc kinh doanh mình, không thu khoản lợi mà lẽ họ có được, đồng thời phải chịu số phí tổn phạt vi phạm hợp đồng hay bồi thường cho bên thứ ba hậu trực tiếp vi phạm nói gây ra… chi phí phí tổn người có nghĩa vụ gây làm ảnh hưởng đến quyền lợi bên kia, vậy, bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có quyền phản đối từ phát sinh tranh chấp 2.2.3.2 Địa điểm giao hàng Trong HĐKT, đặc biệt hợp đồng mua bán, điều khoản địa điểm giao nhận hàng hóa hay công việc quan trọng Nếu người bán không hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua nơi quy định gây khó khăn tốn cho người mua việc di chuyển phương tiện vận tải nhận hàng tranh chấp phát sinh 2.2.3.3 Đối tượng giao hàng Đối tượng hợp đồng điều khoản chủ yếu mà hợp đồng hợp pháp phải có Khi bên có nghĩa vụ vi phạm điều khoản đối tượng, cụ thể không hoàn thành việc giao hàng hay thực công việc theo số lượng, Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải chất lượng, bao bì hay yêu cầu kỹ thuật thỏa thuận hợp đồng tranh chấp xảy Tranh chấp xảy hàng loạt nguyên nhân như: • Bên có nghĩa vụ giao hàng thực công việc hoàn toàn khác với đối tượng quy định hợp đồng • Bên có nghĩa vụ giao hàng thực công việc không đồng • Bên có nghĩa vụ giao hàng thực công việc thiếu số lượng, trọng lượng • Bên có nghĩa vụ giao hàng sai bao bì đóng gói 2.2.4 Các tranh chấp phát sinh bên vi phạm nghĩa vụ toán tiếp nhận hàng hóa công việc Khi bên thực nghĩa vụ theo hợp đồng ngoại thương giao hàng hay thực công việc bên phải có nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa công việc toán tiền Nếu hàng hóa công việc không tiếp nhận bên thực công việc hay giao hàng phải chịu hậu mặt tài vốn bị đọng phải tìm nguồn tiêu thụ mới, không thu lại vốn để giữ tiến độ kinh doanh Do bên thực hợp đồng có quyền phản đối, từ tranh chấp phát sinh Sau tiếp nhận hàng hóa công việc, bên tiếp nhận phải trả tiền Tuy nhiên lúc bên tiếp nhận hàng hóa, công việc trả tiền đầy đủ hạn Bên tiếp nhận hàng hóa, công việc không trả tiền trả tiền không đầy đủ không thời hạn quy định hợp đồng Trong Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải trường hợp vậy, quyền lợi bên thực công việc hay giao hàng bị vi phạm tranh chấp xảy điều không tránh khỏi 2.3 Nguyên nhân phát sinh tranh chấp hợp đồng ngoại thương Nhiều hợp đồng ký kết, người ký không đủ tư cách đại diện chủ thể, ký hợp đồng với nội dung không pháp luật cho phép Các hợp đồng đưa thực tất yếu dẫn đến vướng mắc, thiệt hại cho làm phát sinh tranh chấp Do thiếu kinh nghiệm nhà kinh doanh nên ký kết hợp đồng tập trung vào thuận lợi để tính toán kinh doanh, không lường trước khó khăn nên giao kết với trách nhiệm bên xảy cố Vì vậy, trục trặc xảy khâu phương hướng giải mà dẫn đến tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp đồng liên quan đến hai hệ thống pháp luật hai quốc gia, liên quan đến tập quán quốc tế điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, thường bên ký kết hợp đồng lại không hiểu biết điều này, không tìm hiểu kỹ lưỡng trước ký kết hợp đồng, dẫn đến nhiều hợp đồng quy định không đúng, không đủ, chung chung dẫn đến việc hiểu không thống bên làm phát sinh tranh chấp Một nguyên nhân quan trọng làm phát sinh tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giá không ổn định, sách xuất khẩu, sách thuể số mặt hàng dẫn đến việc đổ bể hợp đồng Bên cạnh nguyên nhân trên, tranh chấp nhiều xuất phát từ đặc điểm văn hóa nước, bất đồng ngôn ngữ, đặc biệt không rõ ràng quy định pháp luật chế điều chỉnh Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Những yếu tố khách quan chủ quan dẫn đến tranh chấp thương mại quốc tế nói chung tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng ngày gia tăng số lượng , phức tạp nội dung thực tế khách quan Giải tốt giải kịp thời tranh chấp thương mại quốc tế nói chung tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng nhằm bảo đảm quyền lợi ích đáng bên có ý nghĩa quan trọng việc quản lý xã hội pháp luật, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa góp phần tạo môi trường pháp lý có kỹ cương sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin, công bằng, bình đẳng cho doanh nghiệp nước Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật thiết chế giải tranh chấp thương mại quốc tế nói chung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng vấn đề cần thiết 2.4 Những biện pháp phòng ngừa tranh chấp hợp đồng xuất nhập 2.4.1 Làm tốt khâu đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng ngoại thương Tổ chức tốt khâu đàm phá, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực kỹ lưỡng đầy đủ giai đoạn đàm phán thương lượng: - Chuẩn bị đàm phán - Tiếp xúc thảo luận - Đề nghị - Mặc - Kết thúc đàm phán - Rút kinh nghiệm sau đàm phán Nhóm Trang 10 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải bị kéo dài, xử xử lại nhiều lần gây bất lợi cho đương sự, tranh chấp kinh tế có giá trị lớn đòi hỏi phải giải nhanh chóng, dứt điểm Việc dây dưa, kéo dài vụ việc gây căng thẳng tâm lý, làm thời giờ, tiền bạc doanh nghiệp có phải bỏ lỡ cách đáng tiếc hội kinh doanh Khả tác động bên trình tố tụng hạn chế, đôi lúc hết nguyện vọng bên tranh chấp 2.5.3.6 Trình tự giải tranh chấp Tòa án kinh tế Khi muốn đem vụ tranh chấp giải Tòa án kinh tế, người khởi kiện phải làm đơn yêu cầu tòa án giải Thời hạn khởi kiện thông thường vòng tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp Trong đơn kiện phải đủ nội dung như: Ngày, tháng, năm viết đơn; Tòa án yêu cầu giải quyết; • Tên nguyên đơn, bị đơn; • Địa nguyên đơn; bị đơn; trường hợp không rõ địa bị đơn ghi địa nơi trụ sở nơi cư trú cuối đơn vị; • Tóm tắt nội dung tranh chấp, giá trị tranh chấp; • Quá trình thương lượng bên; • Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải Đơn khởi kiện phải kèm tài liệu chứng minh nguyên đơn người đại diện hợp pháp ký tên Nếu đơn kiện với quy định Tòa thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, thời gian nộp vòng ngày kể từ ngày nhận thông báo Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo cho bị đơn người có quyền, nghĩa vụ liên quan biết nội dung đơn kiện Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, bị đơn người có quyền lợi có nghĩa vụ gửi cho Tòa án ý kiến văn đơn kiện tài liệu khác có liên quan đến việc giải vụ án Trong thời gian 40 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phân công làm chủ tọa phải định: • Đưa vụ án xét xử; • Tạm đình việc giải vụ án; • Đình việc giải vụ án Nhóm Trang 24 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Nếu tranh chấp đưa xét xử trước xét xử, Tòa xác minh thu thập chứng có liên quan số hình thức sau: • Yêu cầu đương cung cấp, bổ sung chứng trình bày vấn đề cần thiết • Yêu cầu quan Nhà nước, tổ chức hữu quan, cá nhân cung cấp chứng có ý nghĩa cho việc giải vụ án • Yêu cầu người làm chứng trình bày vấn đề cần thiết • Xác minh chỗ • Trưng cầu giám định • Yêu cầu quan chuyên môn định giá lập hội đồng định giá tài sản có tranh chấp 2.5.4 Phương thức Trọng tài 2.5.4.1 Khái niệm Trọng tài thương mại tổ chức phi phủ Là tổ chức xã hội-nghề nghiệp có thẩm quyền giải số tranh chấp theo qui định pháp luật, không phụ thuộc vào quốc tịch bên tranh chấp 2.5.4.2 Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam: - Cơ cấu gồm có: Chủ tịch hai phó chủ tịch; Thư ký - Thẩm quyền giải tranh chấp: Khi bên hay bên đương thể nhân hay pháp nhân nước Nếu trước hay sau xảy tranh chấp, bên đương thoả thuận đưa vụ tranh chấp trước trung tâm trọng tài; có điều ước quốc tế ràng buộc bên phải đưa trước trung tâm trọng tài 2.5.4.3 Tố tụng trọng tài: Thủ tục bắt đầu đơn kiện nguyên đơn gửi đến Trung tâm trọng tài: - Chọn định Trọng tài viên - Công tác điều tra trước xét xử Nhóm Trang 25 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải - Chọn ngày xét xử - Kết thúc xét xử Trong trình tố tụng trọng tài, bên tự thỏa thuận thương lượng được, Ủy ban trọng tài đình việc xét xử Các bên yêu cầu Trung tâm trọng tài xác nhận thỏa thuận văn Văn có giá trị định Trọng tài 2.5.4.4 Thi hành định trọng tài: Quyết định có hiệu lực chung thẩm, bên phải thi hành, trừ trường hợp tòa án hủy định trọng tài Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thi hành định, bên phải thi hành định không tự nguyện thi hành, yêu cầu Tòa án hủy định bên thi hành định có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án cấp tỉnh giải Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận định trọng tài, có bên không đồng ý với định trọng tài có quyền làm đơn gửi tòa án cấp tỉnh nơi hội đồng trọng tài định trọng tài để yêu cầu hủy định trọng tài 2.5.4.5 Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Khi quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại trình giải tranh chấp, trọng tài yêu cầu áp dụng số biện pháp khẩn cấp: - Kê biên tài sản tranh chấp - Cấm dịch chuyển tài sản tranh chấp - Cấm thay đổi trạng tài sản tranh chấp - Kê biên niêm phong tài sản nơi gửi giữ - Phong toả tài khoản ngân hàng 2.5.4.6 Ưu nhược điểm giải tranh chấp kinh doanh trọng tài: - Ưu điểm: Nhóm Trang 26 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải So với hình thức giải tranh chấp án giải tranh chấp trọng tài hình thức phổ biến nước giới, so sánh với phương thức án, phương thức trọng tài có ưu điểm bật: Thứ nhất, thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng, bên chủ động thời gian, địa điểm giải tranh chấp, không trải qua nhiều cấp xét xử án, hạn chế tốn thời gian tiền bạc cho doanh nghiệp Thứ hai, khả định trọng tài viên thành lập Hội đồng trọng tài giải vụ việc giúp bên lựa chọn trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề tranh chấp để từ họ giải tranh chấp nhanh chóng, xác Thứ ba, nguyên tắc trọng tài xét xử không công khai, phần giúp bên giữ uy tín thương trường Đây coi ưu điểm bên tranh chấp ưa chộng Thứ tư, bên tranh chấp có khả tác động đến trình trọng tài, kiểm soát việc cung cấp chứng điều giúp bên giữ bí kinh doanh Thứ năm trọng tài giải tranh chấp nhân danh ý chí bên, không nhân danh quyền lực tự pháp nhà nước, nên phù hợp để giải tranh chấp có nhân tố nước - Nhược điểm: Giải tranh chấp kinh doanh phương thức trọng tài nước giới sử dụng phổ biến, rộng rãi, có khuyết điểm tránh khỏi: Đầu tiên, khuỵết điểm phát sinh tính chất nhanh chóng cách thức giải vụ việc, trọng tài tuyên án sau cấp xét xử nhất, nên định trọng tài không xác, gây thiệt hại doanh nghiệp Nhóm Trang 27 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Trong thời gian trước đây, chưa có Pháp lệnh trọng tài năm 2003 tính cưỡng chế thi hành định trọng tài không cao trọng tài không đại diện cho quyền lực tư pháp nhà nước Việc thực định trọng tài hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự nguyện bên Đối với doanh nghiệp nước ngoài, uy tín doanh nghiệp đặt lên hàng đầu việc họ tự giác thực định trọng tài cao Tuy nhiên, doanh nghiệp nước chưa coi trọng việc giải tranh chấp trọng tài, nên chưa có ý thức tự giác Trong thực tiễn tình hình nước ta nay, chi phí cho việc giải tranh chấp kinh doanh trọng tài lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ khả chi trả Khi không thoả thuận sử dụng trọng tài thương mại để giải tranh chấp kinh doanh hợp đồng xảy tranh chấp, trọng tài thẩm quyền giải doanh nghiệp có ý định **** So sánh Tòa Án Trọng Tài Tính trung thực Tòa án TA Trọng tài TT Phán TA thường bị Đa số phán kháng cáo TT không bị kháng cáo Sự công nhận quốc Phán TA thường Phán TT đạt tế khó đạt công nhận công nhận quốc tế quốc tế phán TA thông qua loạt công công nhận nước khác ước quốc tế, đặc biệt thông thường qua 01 hiệp định công ước NewYork, 1958 song phương theo quy Công nhận thi hàng tắc nghiêm ngặt Tính trung lập định trọng tài nước Mặc dù thẩm phán quốc gia có Các bên bình đẳng thể khách quan, họ buộc nơi tiến hàng TT, ngôn phải sử dụng ngôn ngữ áp ngữ sử dụng, quy tắc tố dụng quy tắc tố tụng quốc tụng, quốc tịch Nhóm Trang 28 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải gia họ tòa án thường trọng tài viên đại diện Năng lực quốc tịch với bên pháp lý chuyên Không phải tất thẩm Các bên lựa chọn môn kế tục phán có chuyên môn trọng tài viên có trình cá nhân ngoại thương Trong vụ độ chuyên môn cao, miễn kiện kéo dài, có nhiều trọng tài độc lập thẩm phán xét xử thông thường trọng tài vụ kiện Tính linh hoạt viên theo vụ kiện từ đầu đến cuối Ta quốc gia bị ràng buộc Đa số quy tắc tố tụng nghiêm ngặt quy tắc tố tt quy định linh hoạt tụng quốc gia việc xác định thủ tục tt, phiên họp giải tranh chấp, thời hạn, địa điểm tổ chức phiên họp giải tranh chấp nơi trọng tài viên gặp gỡ, thời gian soạn thảo định trọng tài Các biện pháp tạm Khi cần hành động nhanh chóng Trước hội đồng TT thời hiệu để ngăn chặn vi thành lập, bên phạm (thông qua lệnh bắt giữ phải nhận lệnh tạm thời tang vật vi phạm), Tòa án thông qua tòa án, hầu lệnh cưỡng chế khẩn cấp, hết hệ thống pháp luật, thẩm chí trước bắt đầu tố hội đồng trọng tài tụng thực chất thành lập, bên có Ta lệnh cưỡng thể nhận lệnh ta chế bên thứ ba để ngăn chặn hành vi sai phạm theo luật nhiều nước, hội đồng TT Nhóm Trang 29 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tuy nhiên trọng tài viên lệnh cho bên Nhân chứng thứ ba Các ta, đại diện chủ quyền quốc Các trọng tài viên không gia, có quyền triệu tập bên thứ có quyền triệu tập bên thứ ba nhân chứng trước tòa – ba chưa có đồng ý quyền cưỡng chế họ quyền yêu cầu bên phải mời Tốc độ nhân chứng đến Tố tụng bị trì hoãn Tt nhanh ta, TT kéo dài Các bên gặp phải tiến hàng nhanh (vài loạt kháng cáo kéo dài tuần, vài tháng, Tính bí mật tốn bên muốn vậy) Các phiên xét xử tòa Các phiên họp giải phán công khai tranh chấp TT không tổ chức công khai có bên nhận định Đây ưu điểm lớn TT vụ kiện liên quan tới bị mật thương mại phát minh/ sáng chế Các điều khoản hợp đồng bao gồm điều khoản tính bí mật phải tuân thủ tố tụng TT Bởi tính bí mật quan trọng tranh chấp Nhóm Trang 30 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải sở hữu trí tuệ, nên điều khoản bổ sung tính bí mật bên lập (dưới dạng điều khoản hợp đồng)/ trọng tài viên (dưới dạng mệnh lệnh thủ tục văn xác định Phí tổn thẩm quyền) Các bên trả thù lao Các bên phải trả trước cho thẩm phán, phí khoản thù lao, chi phí hành hợp lý, lại, ăn cho trọng tài nhiên, bên nên nhớ rằng: viên, chi phí chi phí tranh chấp quốc tế hành cho tổ chức chủ yếu thù lao luật trọng tài quy chế sư Nhóm Trang 31 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải PHẦN III: MINH HỌA VỤ KIỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN GIẤY CÁC BÊN Nguyên đơn: Người mua Việt Nam Bị đơn : Người bán Hồng Kông CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP - Giao hàng không phù hợp với hợp đồng - Trách nhiệm Người bán theo điều kiện CFR; - Bên mua hay bên bán phải mua bảo hiểm theo điều kiện CFR? TÓM TẮT VỤ VIỆC Nguyên đơn Bị đơn ký Hợp đồng, theo Bị đơn bán cho Nguyên đơn GIẤY LỀ CARTON phế liệu, độ ẩm tối đa 12% với tổng khối lượng 1000 MT ( ±10% ), đơn giá 145USD/MT CNF Hải Phòng Thực Hợp đồng, ngày 07/10/2004, hàng chuyển đến Cảng Hải Phòng Tuy nhiên, hàng hóa bị phát bị ẩm nước Hải quan bắt đầu lấy mẫu kiểm tra hàng Nguyên đơn, thời điểm đó, yêu cầu Bị đơn cử đại diện đến chứng kiến trình kiểm dỡ hàng Bị đơn không đến Vì vậy, Nguyên đơn phải mời Vinacontrol giám định tình trạng chất lượng hàng hóa Kết giám định cho thấy, hàng hóa Bị đơn cung cấp chủng loại, số lượng, không đạt chất lượng, cụ thể độ ẩm lô hàng không phù hợp với quy định hợp đồng Sau thượng lượng không đạt kết quả, Nguyên đơn thức khởi kiện Bị đơn Trọng tài, yêu cầu Bị đơn phải bồi thường khoản phí tổn có liên quan, tổng cộng 24.472,854 USD Cụ thể sau: Nhóm Trang 32 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Trả lại cho Nguyên đơn số tiền hàng 16.631,695 USD- số tiền mà Nguyên đơn phải trả trội lên cho 135,391 MT trọng lượng vượt độ ẩm so với Hợp đồng qui định Trả lại cho Nguyên đơn tiền thuế 2.252,115 USD ( gồm 3% thuế nhập 10% VAT tổng khối lượng hàng hóa, mà Nguyên đơn phải trả cho số hàng vượt độ ẩm ) Tiền lãi Nguyên đơn đựơc hưởng Bị đơn giao hàng qui định : 5.589,044 USD Lập luận Bị đơn Vinacontrol tiến hành kiểm định hàng hóa từ ngày 29/10/2004 ngày theo yêu cầu Nguyên đơn Theo kết thể chứng thư giám định, Vinacontrol giám định hàng hóa 45 container có số vận đơn NYK683613945- hàng hóa Bị đơn giao cho Nguyên đơn Tuy nhiên, vào tư liệu chi tiết vận chuyển container mà Bị đodưn thu thập hang vận chuyển container xác nhận , từ ngày 24/10/2004 đến ngày 28/10/2004, Nguyên đơn trả lại 27 container rỗng Cảng Hải Phòng ( có số 27 container kèm theo tự bảo vệ ) Do đó, đến tận ngày 29/10/2004, theo yêu cầu Nguyên đơn, Vinacontrol tiến hành giám định Vinacontrol có đủ 45 container để tiến hành giám định Vì vậy, Bị đơn nghi ngờ tính xác Chứng thư giám định Vinacontrol Về tỉ lệ độ ẩm lô hàng, Bị đơn cho rằng, lô hàng bị ẩm ướt với tỉ lệ Nguyên đơn trình bày phải có kiểm định Sở Tài nguyên Môi trường, Nguyên đơn chứng việc này, điều có nghĩa lô hàng giao không chất lượng Nhóm Trang 33 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Theo Bị đơn, hai bên mua bán hàng theo điều kiện CFR Cảng Hải Phòng, theo điều kiện này, trách nhiệm Bị đơn- với tư cách người bán- chấm dứt hàng chuyển qua lan can tàu Tuy nhiên, với sách bảo vệ quyền lợi khách hàng, Bị đơn nhắc nhở Nguyên đơn mua bảo hiểm cho lô hàng Nguyên đơn không làm việc để bảo vệ quyền lợi Với lập luận trên, Bị đơn khẳng định Nguyên đơn đủ yếu tố để quy kết trách nhiệm cho Bị đơn việc thực hợp đồng Do đó, Bị đơn đề nghị trọng tài bác đơn khởi kiện Nguyên đơn QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI i Về Chứng thư giám định Nguyên đơn dựa vào kết luận Chứng thư giám định rõ giám định đủ số 45 container bãi container Chùa Vẽ Cảng Hải Phòng với tình trạng container nguyên kẹp chì, số container ký hiệu chì phù hợp với vận đơn Tuy nhiên, Bị đơn nghi ngờ tính xác Chứng thư Những tài liệu chi tiết di chuyển container Bị đơn thu thập từ hãng tàu vận chuyển lô hàng – Hãng N.Y.K Line – cho thấy ngày từ ngày 24/10/2004 đến ngày 28/10/2004, Nguyên đơn trả lại 27 container rỗng Cảng Hải phòng Như vậy, vào ngày 29/10/2004 bãi container Cảng Hải Phòng có đủ 45 container nguyên kẹp chì để giám định viên Vinacontrol thực việc giám định Căn vào chứng Chứng thư giám định hai bên cung cấp, Hội đồng Trọng tài thừa nhận nghi ngờ Bị đơn có sở Nguyên đơn giải thích ngày bắt đầu tiến hành giám định Vinacontrol lô hàng tranh chấp ngày 23/10/2004 ngày 29/10/2004 Sự tnhầm lẫn Vinacontrol sơ suất việc ghi ngày bắt đầu tiến hành giám định, ghi nhầm ngày 23/10 thành ngày 29/10 Nhóm Trang 34 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Nguyên đơn cung cấp cho Hội đồng Trọng tài Chứng thư giám định sửa đổi Vinacontrol, sửa lại ngày yêu cầu giám định ngày 23/10/2004, kèm theo văn giải thích Vinacontrol sơ suất Vinacontrol gửi ảnh chụp số container lô hàng tờ ghi chép kết giám định container lô hàng theo Hợp đồng giám định viên Vinacontrol tiến hành Cảng Chùa Vẽ Hải Phòng vào ngày 23/10/2004 Theo yêu cầu Hội đồng Trọng tài, Nguyên đơn cung cấp Giấy yêu cầu giám định số : 23271-01N/2004 ngày 29/10/2004, theo ngày hẹn giám định 14h00 ngày 29/10/2004 Giải thích lý ngày yêu cầu giám định ngày 29/10/2004 mà Vinacontrol lại tiến hành giám định ngày 23/10/2004, Nguyên đơn trình bày đại diện Nguyên đơn Hải Phòng làm việc với Vinacontrol từ Hải quan kiểm hóa cảng Chùa Vẽ để đề nghị giám định Ngày Vinacontrol bắt đầu giám định lô hàng ngày 23/10/2004 Tuy nhiên, Giấy yêu cầu giám định, đại diện Nguyên đơn sơ suất đề ngày yêu cầu giám định ngày 29/10/2004 Tại phiên xét xử ngày 03/06/2005, đại diện Nguyên đơn xác nhận việc yêu cầu giám định thực cách gọi điện thoại Để làm chứng cho việc ngày 22/6/2005 Nguyên đơn cung cấp cho Hội đồng Trọng tài Tờ ghi chép yêu cầu giám định điện thoại số:23271-01 ngày 23/10/2004 Sự xác nhận đại diện Nguyên đơn Tờ ghi chép yêu cầu giám định điện thoại rõ ràng mâu thuẫn với lời giải thích Nguyên đơn nêu ởtrên Ngoài ra, phía Bị đơn đưa chứng, vào ngày 25,26,27/10/2004, Nguyên đơn liên lạc với người Bị đơn để đặt yêu cầu mời Vinacontrol giám định Như chứng tỏ ngày này, Nguyên đơn chưa gửi đề nghị cho Vinacontrol nên Vinacontrol tiến hành giám định trước có yêu cầu Nguyên đơn Nhóm Trang 35 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải Hội đồng Trọng tài thấy lập luận Bị đơn phù hợp với chứng Nguyên đơn cung cấp (các thư điện tử trao đổi hai bên Giấy yêu cầu giám định) Trong thư điện tử Nguyên đơn gửi đại diện Bị đơn lúc 10h20 ngày 25/10/2004, Nguyên đơn khẩn cấp thông báo cho Bị đơn biết lô OCC New Zealand bị ướt nhiều Tại thư điện tử trao đổi Nguyên đơn đại diện Bị đơn sau chủ yếu nêu vấn đề cóp nên mời Vinacontrol đến giám định lô hàng hay không Bằng văn thư đại diện Bị đơn gửi Nguyên đơn lúc 8h33 sáng ngày 26/10/2004, Bị đơn xác nhận rằng, Nguyên đơn nên mời Vinacontrol giám định thấy cần thiết Những chứng cho thấy, sáng sớm ngày 26/10/2004, Nguyên đơn chưa yêu cầu Vinacontrol giám định hàng hóa Do vậy, sở để chấp nhận việc cải Vinacontrol ngày tiến hành giám định Bên cạnh đó, phiên xét xử, chứng ( Bản phô-tô có công chứng yêu cầu giám định số 23271-01N/2004 đựơc lập ngày 29/10/2004; diện Vinacontrol phiên xét xử Hội đồng Trọng tài tạo điều kiện hội… ) sức thuyết phục ii Về việc mua bảo hiểm cho hàng hóa Trong Bản tự bảo vệ, Bị đơn cho điều kiện bán hàng mà hai bên thỏa thuận Hợp đồng điều kiện CFR Hải Phòng Theo điều kiện này, trách nhiệm Bị đơn miễn trừ hàng hóa chuyển qua lan can tàu cảng bôc hàng- Cảng Lytteton, Port Chalmers Tauranga Bị đơn nhiều lần nhắc nhở Nguyên đơn mua bảo hiểm cho hàng hóa nhằm chuyển rủi ro hàng sang cho Người bảo hiểm hàng bị hư hỏng đường vận chuyển Bị đơn bảo đảm tài sản hàng hóa mình, nểu hư hao có thật Bị đơn lập luận rằng, theo điều kiện giao hàng CFR việc mua bảo hiểm cho lô hàng thuộc trách nhiệm Nguyên đơn Trong trường hợp Nguyên đơn không mua bảo hiểm cho hàng hóa mà xảy tổn thất hàng hóa trình vận chuyển Nhóm Trang 36 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải hàng biển tàu chìm, va chạm… Nguyên đơn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hàng hóa mà không bảo hiểm bồi thường Tuy nhiên, Nguyên đơn cho tranh chấp liên quan đến lô hàng theo Hợp đồng lại không liên quan đến lô hàng theo Hợp đồng lại không liên quan đến việc mua hay không mua bảo hiểm cho hàng hóa Nguyên đơn vào Chứng thư giám định Vinacontrol khẳng định hàng có chất lượng không đạt quy định Hợp đồng lỗi Bị đơn trình chuẩn bị hàng đưa lên tàu biển, trình vận chuyển Nguyên đơn dẫn chiếu đến Điều 86 Luật Thương mại Việt Nam năm 1997, theo “ trường hợp hàng không phù hợp với thỏa thuận Hợp đồng, người bán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thiệt hại phát sinh, dù người bán biết thiệt hại đó”, để làm cho lập luận Hội đồng Trọng tài chấp nhận phần lập luận Nguyên đơn phần lập luận Nguyên đơn phần lập luận Bị đơn Theo điều kiện giao hàng CFR, Nguyên đơn có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng Tuy nhiên, với chứng Nguyên đơn Bị đơn cung cấp, Hội đồng Trọng tài cho vụ tranh chấp không liên quan tới việc có hay việc mua bảo hiểm cho hàng hóa iii Về thiệt hại Nguyên đơn Trong đơn kiện, Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn phải bồi thường thiệt hại cho 27.472,854 USD Điều 231 đoạn Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 quy định :” Bên đòi bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất mức độ tổn thất” Chiểu theo đó, Hội đồng Trọng tài yêu cầu Nguyên đơn phải cung cấp chứng để chứng minh thiệt hại Nguyên đơn cung cấp cho Hội đồng trọng Tài hóa đơn bán hàng cho khách hàng nước làm cho khoản lỗ mà Nguyên đơn phải chịu với số tiền 138.448.200 VNĐ Căn vào chứng hai bên cung cấp, Hội Nhóm Trang 37 Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải đồng Trọng tài cho số tiền chênh lệch (138.448.200VNĐ ) khoản thiệt hại mà Nguyên đơn phải gánh chịu Bị đơn cung cấp hàng hóa có độ ẩm vượt độ ẩm tối đa quy định Hợp đồng Trên sở điều phân tích đây, Hội đồng Trọng tài định: - Buộc Bị đơn phải trả cho Nguyên đơn số tiền 138.448.200 VNĐ - Bác yêu cầu khác Nguyên đơn - Nguyên đơn chịu 1/3 phí trọng tài, Bị đơn chịu 2/3 phí trọng tài BÌNH LUẬN VÀ LƯU Ý Khi hợp đồng mua bán xác định rõ tiêu quy cách phẩm chất hai bên bên bán bên mua phải thực cam kết thỏa thuận Bên mua phải dựa vào tiêu chí quy cách phẩm chất quy định hợp đồng để xác định trách nhiệm bên bán hàng hóa thực giao có chất lượng không phù hợp với hợp đồng trường hợp này, có kết luận sơ quan giám định độc lập có giá trị pháp lý ràng buộc trách nhiệm cảu bên bán Tuy nhiên, vấn đề đặt mời quan giám định? Về nguyên tắc, việc giám định phải tiến hành nơi nhận hàng Hàng hóa phải tình trạng niêm phong, kẹp chì container, đồng thời mời đại diện bên bán đến chứng kiến việc giám định Chỉ trình tự giám định tiến hành Nhóm kếtquảgiámđịnhmớicógiátrịpháplý Trang 38 [...]... địa điểm nhất định trong một thời gian xác định để bàn bạc về vấn đề tranh chấp nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp Thương lượng bằng cách này thường được áp dụng cho các vụ tranh chấp có giá trị tranh chấp lớn đòi hỏi các bên cần thiết phải gặp gỡ trực tiếp để nhanh chóng giải quyết tranh chấp hoặc đưa ra biện pháp hữu hiệu khác nhằm giải quyết tranh chấp (mời người hòa giải) Các kết quả... số biện pháp khẩn cấp: - Kê biên tài sản tranh chấp - Cấm dịch chuyển tài sản tranh chấp - Cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp - Kê biên và niêm phong tài sản ở nơi gửi giữ - Phong toả tài khoản tại ngân hàng 2.5.4.6 Ưu nhược điểm của giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài: - Ưu điểm: Nhóm 9 Trang 26 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết So với hình thức giải quyết tranh chấp. .. Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết giải quyết hợp lý và cùng thảo luận để tìm ra biện pháp thỏa đáng giải quyết đối với tất cả các bên 2.5.1.3 Một số điều lưu ý khi áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng thương lượng • Nghiên cứu kỹ vấn đề tranh chấp để tìm ra nguyên nhân phát sinh Sự nghiên cứu, thỏa thuận, phân tích nên được tiến hành ở trụ sở mỗi bên, tránh tình trạng thảo luận. .. bên ký nhận và phải thực hiện 2.5.2.4.Các bước của quá trình hòa giải Nhóm 9 Trang 19 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết Bước 1: Gặp gỡ giữa người hoà giải với các bên: Bước 2: Giúp người hòa giải nắm vững vụ tranh chấp Bước3: Xác định thực chất của vụ tranh chấp Bước 4: Thương lượng để tìm ra một giải pháp 2.5.2.5.Thời gian hòa giải Thời gian hòa giải nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều... hành án là một cơ quan chuyên trách và có đầy đủ bộ máy, phương tiện để thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật Đăc điểm này được có thể coi là yếu tố hấp dẫn nhất khiến các bên tranh chấp thường tìm đến phương thức giải quyết tranh chấp tại toà án Nhóm 9 Trang 22 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết Khi giải quyết tranh chấp tại toà án, việc giải quyết có thể qua nhiều cấp xét xử, vì... hòa giải Nhóm 9 Trang 17 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết • • • • Tạo ra một môi trường phù hợp cho việc đàm phán Giúp các bên thỏa thuận lịch làm việc Lập lịch làm việc Giúp các bên hiểu rõ các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp và quá trình hòa • • • • giải Giúp các bên nhận thức được thực tế vụ tranh chấp và đối mặt với thực tế đó Trao đổi thông tin giữa các bên Gợi ý các giải pháp. .. Trang 21 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết - Nếu tranh chấp liên quan đến BĐS tọa lạc ở nhiều nơi khác nhau: chọn một trong các nơi có BĐS 2.5.3.3 Các nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp kinh doanh: - Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự - Nguyên tắc hòa giải - Nguyên tắc đương sự có nghĩa vụ chứng minh - Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố... hòa giải có chữ ký của các bên và hòa giải viên Nhóm 9 Trang 14 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết Trong quá trình hòa giải, với sự thỏa thuận trước giữa các bên, các hòa giải viên luôn cố gắng trình bày cho các bên thấy được những triển vọng tốt đẹp nhất để từ đó hòa giải các quan điểm khác nhau nhằm chuyển tình huống tranh chấp thành sự hòa giải Hòa giải viên tiến hành quy trình hòa giải. .. Phán quyết của Tòa án được bảo đảm thi hành · Việc xét xử phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự · Xét xử công khai · Nhiều cấp xét xử · Xét xử tập thể và theo đa số · Xét xử có hội thẩm nhân dân Nhóm 9 Trang 20 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết 2.5.3.2 Thẩm quyền của toà án kinh tế: + Những vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án: - Các tranh chấp về hợp đồng trong. .. khi hợp đồng có quy định và không đòi hỏi sự can thiệp hành chính của bất cứ một thiết chế nào • Thương lượng được áp dụng tương đối phổ biến để giải quyết tranh chấp kinh tế vì nó không phiền hà, không tốn kém, không gây ra quan hệ xấu trong Nhóm 9 Trang 12 Tranh chấp trong HĐ XNK và biện pháp giải quyết kinh doanh Nhà kinh doanh Việt Nam nào cũng tìm đến giải pháp thương lượng trước khi đi tìm một giải ... dùng hợp đồng thường ngôn ngữ hai bên thông thạo Nhóm Trang Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải PHẦN II: TRANH CHẤP VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU 2.1 Tranh chấp hợp. .. Nguyên tắc giải tranh chấp hợp đồng Tranh chấp hợp đồng đòi hỏi phải giải thỏa đáng phương thức chọn lựa phù hợp để nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tranh chấp, vừa đảm bảo trật tự pháp luật... Tranh chấp HĐ XNK biện pháp giải thức tôn trọng pháp luật công dân, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm hợp đồng Nguyên tắc giải tranh chấp hợp đồng phải đảm bảo nhanh chóng, xác, pháp luật Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản trị dịch vụ tranh chấp trong hợp đồng xuất nhập khẩu và biện pháp giải quyết , Tiểu luận môn quản trị dịch vụ tranh chấp trong hợp đồng xuất nhập khẩu và biện pháp giải quyết , Tiểu luận môn quản trị dịch vụ tranh chấp trong hợp đồng xuất nhập khẩu và biện pháp giải quyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn