Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân phú

102 434 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2016, 15:51

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING - NGUYỄN HUỲNH NGỌC THẠCH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 TP.HỒ CHÍ MINH- NĂM 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NGUYỄN HUỲNH NGỌC THẠCH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN NGỌC ẢNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ Giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Ảnh Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác, thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giảng viên, kết đề tài nghiên cứu TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Ngƣời viết Nguyễn Huỳnh Ngọc Thạch i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Ảnh tận tâm hướng dẫn qua buổi học lớp góp ý, nhận xét mặt lý thuyết lẫn thực tế đề tài nghiên cứu Trong trình hoàn tất đề tài, cố gắng tham khảo tài liện, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp, song thiếu sót điều tránh khỏi Rất mong nhận đóng góp quý báu từ Quý Thầy, Cô, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cảm ơn Ngƣời viết Nguyễn Huỳnh Ngọc Thạch ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tuợng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phuơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Bản chất, đặc trưng thuế 1.1.3 Hệ thống thuế, phân loại thuế yếu tố cấu thành sắc thuế 10 1.1.4 Vai trò thuế kinh tế thị trường 14 1.2 QUẢN LÝ THUẾ 15 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế 15 1.2.2 Đặc điểm quản lý thuế 16 1.2.3 Nguyên tắc quản lý thuế 17 iii 1.2.4 Phương thức quản lý thuế 17 1.2.5 Nội dung quản lý thuế 18 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 41 2.1.1 Đặc điểm tình hình Quận Tân Phú 41 2.1.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp địa bàn Quận Tân Phú 42 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Chi cục thuế quận Tân Phú 44 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CCT QUẬN TÂN PHÚ 46 2.2.1 Công tác xây dựng tổ chức thực dự toán thu thuế 46 2.2.2 Tổ chức thực quy trình quản lý doanh nghiệp 48 2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Những mặt tồn hạn chế 68 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ TÂN PHÚ 72 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 73 3.2.1 Giải pháp thu ngân sách Nhà nước 73 iv 3.2.2 Về hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT 74 3.2.3 Về công tác kiểm tra thuế 75 3.2.4 Công tác quản lý nợ thuế xử lý thuế nợ đọng 76 3.2.5 Tăng cường công tác quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp 77 3.2.6 Công tác cải cách thủ tục hành chính, đại hóa ngành thuế 78 3.2.7 Nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý thuế 79 3.2.8 Kiến nghị Chi cục Thuế 79 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 80 3.3.1 Đối với Nhà nước 80 3.3.2 Đối với Sở Kế hoạch – Đầu tư 80 3.3.3 Đối với quyền địa phương, quan điều tra 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC i v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC Cán - Công chức CCT Chi cục thuế CNTT Công nghệ thông tin CQT Cơ quan thuế ĐKKD Đăng ký kinh doanh DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng KK-KTT&TH Kê khai kế toán thuế Tin học NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nứoc NTĐT Nộp thuế điện tử NVDT-TTHT Nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền Hỗ trợ QĐ Quyết định QH Quốc Hội TCT Tổng cục Thuế TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân UNT Uỷ nhiệm thu vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng biểu Trang Bảng 1.1 Quy trình kiểm tra trụ sở NNT 34 Bảng 2.1 Tình hình thu NSNN CCT Tân Phú 37 Bảng 2.2 Kết công tác hỗ trợ NNT 39 Bảng 2.3 Tình hình đăng ký DN qua năm 42 Bảng 2.4 Tình hình DN nộp tờ khai thuế qua năm 2011 - 2014 43 Bảng 2.5 Kết xử lý tờ khai thuế 44 Bảng 2.6 Tình hình thu thuế năm (2011 – 2014) theo loại thuế 46 Bảng 2.7 Tình hình công tác kiểm tra CCT Tân Phú 50 Bảng 2.8 Tình hình công tác quản lý nợ CCT Tân Phú 56 vii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang Hình 2.1 Tình hình phát triển doanh nghiệp địa bàn quận Tân Phú 32 Hình 2.2 Cơ cấu loại hình doanh nghiệp Quận Tân Phú 33 Sơ đồ 1.1 Quy trình hỗ trợ NNT theo chế cửa 19 Sơ đồ 1.2 Quy trình kiểm tra trụ sở CQT 34 viii kê khai thường khấu trừ trùng thuế đầu vào DN làm nhà thầu phụ cho nhà thầu Để phát trường hợp trình kiểm tra ta nên xem xét kỹ tài khoản công nợ sổ kế toán hợp đồng kinh tế DN với đơn vị liên quan 3.2.6 Công tác cải cách thủ tục hành chính, đại hóa ngành thuế Rà soát lại toàn quy trình giải thủ tục hành thuế theo quy trình quản lý chất lượng ISO: 2008 công tác chuyên môn để thực điều chỉnh kịp thời theo quy định hành Thực công khai minh bạch thủ tục hành thuế, loại hồ sơ giấy tờ, loại công việc, bước xử lý, trình tự luân chuyển công việc theo chức năng, thời hạn giải quyết, thời hạn hoàn thành để người nộp thuế biết, giám sát Nâng cao chất lượng giải vướng mắc thuế thủ tục hành người nộp thuế phận “một cửa” Tổ chức thực tốt Luật sửa đội bổ sung số điều Luật quản lý thuế, TNCN, GTGT, Tài nguyên, TNDN sách pháp luật thuế hành; qua thực tế công tác, rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn sách pháp luật thuế không phù hợp Phát triển ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế; có giải pháp kỹ thuật bảo mật thông tin, chống thất thoát, rò rỉ thâm nhập từ bên ngoài; phân cấp, phân quyền việc khai thác sử dụng thông tin mạng nội bộ; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC kỹ sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng Tập trung rà soát tiến hành chuẩn hóa liệu phục vụ cho việc thực hệ thống TMS Việc kết nối, thu thập, tiếp nhận, phân tích, khai thác, xử lý thông tin NNT từ nguồn, từ quan chức phải đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý thuế, cụ thể : 78 Xác định số lượng người nộp thuế phải quản lý thuế; xác định nghĩa vụ thuế người nộp thuế, số tiền thuế thực nộp ngân sách, số tiền thuế nợ, phân tích xác định loại thuế nợ để có biện pháp thu nợ hiệu Thường xuyên thống kê danh sách đối tượng đăng ký thành lập DN để bán hoá đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế bỏ trốn che dấu hình thức thành viên góp vốn DN khác để tiếp tục vi phạm pháp luật thuế Xác định nguồn thu, tiềm thu, trọng điểm thu giúp cho việc điều hành thực dự toán thu ngân sách đạt tiêu nhiệm vụ giao 3.2.7 Nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý thuế Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có phẩm chất trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp cao, có đủ lực kiến thức kinh tế, tài để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế thời kỳ mời vấn đề cần thiết Tăng cường công tác cán bộ, bước hoàn thiện mô hình tổ chức máy quản lý thuế theo chức năng; xếp, phân công, phân nhiệm, luân chuyển vị trí công tác công chức, đảm bảo công chức thuế đủ lực, trình độ, phù hợp công việc giao nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế, tổ chức tập huấn sách thuế cho cán công chức, cử cán công chức tham dự lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngành tổ chức hàng năm Tổ chức thực tốt công tác thi đua khen thưởng, định kỳ sơ kết, tổng kết phát động thi đua nhân điển hình tiên tiến; qua động viên CBCC phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại để nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán thuế, trọng đào tạo kỹ quản lý thuế đại như: tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý xử lý nợ thuế, kiểm tra thuế, đôi với bồi dưỡng kiến thức tổng hợp gắn với công tác thuế kế toán, tin học, kiến thức quản lý nhà nước 3.2.8 Kiến nghị Chi cục Thuế 79 Tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ DN để thông qua nắm bắt khó khăn, bất cập trình thực nghĩa vụ thuế DN nhằm tìm biện pháp tháo gỡ cho DN Đề nghị tăng cường thêm định biên bổ sung nhân cho Chi cục thuế phù hợp với số lượng ĐTNT quản lý để đảm bảo tốt công tác quản lý thuế thời gian tới Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực nhiệm vụ lãnh đạo đạo Cục thuế TP.Hồ Chí Minh, Thường trực Quận ủy - UBND quận, hỗ trợ đồng tình quyền địa phương, ban ngành chức năng, với đoàn kết trí cao tích cực phấn đấu cùa toàn thể CBCC để thực hiệ ắp tới 2015 – 2020 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc Bổ sung quy định khoản chi phí trừ không trừ xác định thu nhập chịu thuế; bổ sung quy định để bao quát hoạt động kinh tế phát sinh kinh tế thị trường hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế như: bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, phát triển tập đoàn kinh tế Đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục hành thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế; chuẩn hoá quy trình quản lý thuế sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao số liệu xác Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Luật thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí NNT nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức đại lý thuế, Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn 3.3.2 Đối với Sở Kế hoạch – Đầu tƣ Những hành vi gian lận ngày phát triển tinh vi hơn, cấp giấy phép kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư nên có điều tra sơ khởi Khi cấp giấy phép phải xác minh được: địa điểm kinh doanh, địa kinh doanh có với thực tế hay không (có trường hợp cán thuế phối hợp với cán kinh tế địa phương để xác 80 minh lại địa điểm kinh doanh địa hoàn toàn thật); quy mô DN đăng ký kinh doanh phải phù hợp với vốn đăng ký 3.3.3 Đối với quyền địa phƣơng, quan điều tra UBND phường cần tăng cường đạo, phối hợp hỗ trợ thiết thực cho Đội thuế việc triển khai tổ chức thực nhiệm vụ thu ngân sách Đối với công tác UNT, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm UBND phường việc quản lý, đạo giám sát kết công tác cuả nhân viên UNT quản lý địa bàn, đôn đốc thu nộp ngân sách diện hộ UNT Ngoài ra, UBND cần ban hành sách nhằm kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao lực sản xuất kinh doanh địa bàn nhằm trì, ổn định, khai thác nguồn thu bền vững Nội quan ban, ngành cần có quan tâm mức (bổ sung nhân có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ kinh phí cho cán công tác xác minh, điều tra ) để công tác phối hợp quản lý người nộp thuế chặt chẽ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở tồn cần khắc phục, Chương nêu lên phương hướng trọng tâm công tác quản lý thuế Chi cục Thuế Quận Tân Phú, từ đưa số giải pháp hoàn thiện quản lý thuế cụ thể công tác quản lý thuế theo chức như: tuyên truyền – hỗ trợ NNT, kiểm tra thuế, quản lý đăng ký thuế kê khai thuế, quản lý nợ xử lý nợ thuế Đồng thời, đề xuất số kiến nghị không mục đích làm cho công tác quản lý thuế Chi cục Thuế Quận Tân Phú nói riêng toàn ngành thuế nói chung ngày hiệu hoàn thiện 81 KẾT LUẬN Luật Quản lý thuế tạo nên bước chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện tích cực cho người nộp thuế quan thuế công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế công tác kiểm tra công tác quản lý thuế khác Với chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế từ chịu trách nhiệm hướng người nộp thuế có ý thức chấp hành pháp luật thuế Bên cạnh đó, mô hình quản lý thuế theo chức cụ thể hoá thực phần đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý thuế quan thuế cấp Luật Quản lý thuế quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn nghĩa vụ tổ chức, cá nhân quan thuế tham gia vào hoạt động quản lý thuế tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính pháp lý cho quan thuế trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời với việc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng công tác quản lý thuế để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người nộp thuế Công tác quản lý thuế vấn đề phức tạp nhạy cảm Nó có ảnh hưởng chịu chi phối hàng loạt quan điểm, sách kinh tế - xã hội phát triển kinh tế - xã hội Việc hoàn thiện công tác quản lý thuế Chi cục thuế Tân Phú nhằm tăng cường nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực mục tiêu chung nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Để công tác quản lý thuế Chi cục thuế Tân Phú đạt hiệu cao, Cán - Công chức thuế phải đẩy mạnh áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế, xây dựng sở liệu thông tin người nộp thuế đầy đủ, đồng thời nâng cao hiệu công tác kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật thuế động viên, khen thưởng kịp thời doanh nghiệp điển hình chấp hành tốt sách thuế Việc áp dụng chế tự khai, tự nộp thuế đòi hỏi CQT phải thay đổi cách thức tổ chức quản lý thuế thường xuyên để đảm bảo phù hợp với yêu cầu chế quản lý đảm bảo quyền tự tính, tự khai, tự nộp thuế NNT Trong hệ thống quản lý theo chế tự kê khai, tự nộp thuế, trách nhiệm CQT NNT phân định rõ ràng CQT tạo điều kiện tốt để NNT thực nghĩa vụ thuế thông qua 82 việc hoàn thiện hệ thống sách thuế, đơn giản thủ tục hành thuế tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ NNT Đồng thời, CQT giám sát chặt chẽ kịp thời phát NNT không tự nguyện tuân thủ pháp luật để răn đe giáo dục xử phạt đảm bảo trình thực thi pháp luật thuế đảm bảo công NNT; công tác kiểm tra thuế phải tăng cường phải đảm bảo có mục đích hiệu quả, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu NNT 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục Thuế quận Tân Phú, 2011 Báo cáo tổng kết công tác thuế Tân Phú Chi cục Thuế quận Tân Phú, 2012 Báo cáo tổng kết công tác thuế Tân Phú Chi cục Thuế quận Tân Phú, 2013 Báo cáo tổng kết công tác thuế Tân Phú Chi cục Thuế quận Tân Phú, 2014 Báo cáo tổng kết công tác thuế Tân Phú Lê Xuân Trường cộng sự, 2010 Giáo trình Quản lý thuế Nhà xuất Tài Nguyễn Ngọc Hùng cộng sự, 2012 Giáo trình Quản lý thuế Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Quốc Hội, 2006 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quốc Hội, 2012 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Tổng cục Thuế, 2008 Quyết định 528/QĐ-TCT ngày 29/05/2008 v/v ban hành quy trình kiểm tra thuế 10 Tổng Cục thuế, năm 2015 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên thuế Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Các trang web quan, tổ chức nƣớc 11 Bộ tài chính: www.mof.gov.vn 12 Cổng thông tin điện tử quận Tân Phú: www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn 13 Cục thuế TP.HCM: www.hochiminh.gdt.gov.vn 14 Tổng cục thuế: www.gdt.gov.vn 84 PHỤ LỤC THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 732/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020” với nội dung chủ yếu sau: I MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực Đảng Nhà nước Xây dựng ngành thuế Việt Nam đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực dựa ba tảng bản: thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao II MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỤ THỂ CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 Về cải cách sách thuế: a) Xây dựng thực sách huy động từ thuế, phí lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đầu tư ứng dụng công nghệ cao, vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý ngân sách nhà nước b) Hệ thống sách thuế, phí lệ phí sửa đổi bổ sung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước; góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư thành phần kinh tế đầu tư nước vào Việt Nam; bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn sản phẩm, hàng hóa sản xuất nước phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế c) Hệ thống sách thuế xây dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát nguồn thu phát sinh cấu lại theo hướng tăng nguồn thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) đến năm 2015 đạt 70% tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 đạt 80% tổng thu ngân sách nhà nước Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 23 - 24% GDP, tỷ lệ động viên từ thuế, phí lệ phí khoảng 22 - 23% GDP; tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí lệ phí bình quân hàng năm từ 16% - 18%/năm Giai đoạn 2016 - 2020: Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước tỷ lệ động viên từ thuế, phí lệ phí GDP mức hợp lý theo hướng giảm mức động viên thuế đơn vị hàng hóa, dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh d) Hệ thống sách thuế giai đoạn 2011 - 2020 bao gồm sắc thuế, phí lệ phí chủ yếu sau đây: (1) Thuế giá trị gia tăng; (2) Thuế tiêu thụ đặc biệt; (3) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; (4) Thuế thu nhập doanh nghiệp; (5) Thuế thu nhập cá nhân; (6) Thuế tài nguyên; (7) Thuế sử dụng đất nông nghiệp; (8) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; (9) Thuế bảo vệ môi trường; (10) Các khoản phí lệ phí Chuyển thuế môn thành khoản thu lệ phí quản lý hoạt động kinh doanh hàng năm; hoàn thiện chế độ, sách thu ngân sách nhà nước từ tài nguyên, khoáng sản quốc gia như: thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu đấu giá quyền khai thác khoáng sản thu từ dầu khí Về cải cách quản lý thuế: a) Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế phương pháp quản lý, thủ tục hành theo định hướng chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; nâng cao lực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật người nộp thuế; ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thuế, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng mức độ thuận lợi thuế vào năm 2020 b) Một số tiêu cụ thể quản lý thuế: - Giai đoạn 2011 - 2015: + Giảm thời gian thực thủ tục hành thuế để phấn đấu đến năm 2015 năm nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng có mức độ thuận lợi thuế; + Đến năm 2015 tối thiểu có: 60% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 50% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet; 70% số người nộp thuế hài lòng với dịch vụ mà quan thuế cung cấp; + Tỷ lệ tờ khai thuế nộp tổng số tờ khai thuế phải nộp tối thiểu 90%; tỷ lệ tờ khai thuế hạn đạt tối thiểu 85%; tỷ lệ tờ khai thuế kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng quan thuế đạt tối thiểu 95% - Giai đoạn 2016 - 2020: + Thời gian thực thủ tục hành thuế đến năm 2020 bốn nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng có mức độ thuận lợi thuế; + Đến năm 2020 tối thiểu có: 90% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 65% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet; 80% số người nộp thuế hài lòng với dịch vụ mà quan thuế cung cấp; + Tỷ lệ tờ khai thuế nộp tổng số tờ khai thuế phải nộp tối thiểu 95%; tỷ lệ tờ khai thuế hạn đạt tối thiểu 95%; tỷ lệ tờ khai thuế kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng quan thuế 100% III NỘI DUNG CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 Về sách thuế: a) Đối với thuế giá trị gia tăng: Sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng; giảm bớt nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%; bổ sung quy định để xác định chế thu số loại hàng hóa, dịch vụ phát sinh theo phát triển kinh tế thị trường; nghiên cứu đến năm 2020 áp dụng mức thuế suất (không kể mức thuế suất 0% áp dụng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu); hoàn thiện phương pháp tính thuế, tiến tới thực phương pháp khấu trừ thuế; quy định ngưỡng doanh thu để áp dụng hình thức kê khai thuế giá trị gia tăng phù hợp với chế kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước thông lệ quốc tế b) Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn điều tiết tiêu dùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội; xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế mặt hàng thuốc lá, bia, rượu, ôtô… để điều tiết tiêu dùng thực cam kết quốc tế; nghiên cứu, bổ sung quy định giá tính thuế số trường hợp hợp tác, phân công nước chuỗi sản xuất toàn cầu, bảo đảm điều tiết công hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; nghiên cứu áp dụng kết hợp thuế suất theo tỷ lệ thuế suất tuyệt đối số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế c) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất nhằm khuyến khích sản xuất, xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp; sửa đổi, bổ sung thuế nhập nhằm bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế số hàng hóa sản xuất nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định phương pháp tính thuế (bao gồm phương pháp tính thuế hỗn hợp, kết hợp thuế suất theo tỷ lệ phần trăm thuế tuyệt đối); thực lộ trình điều chỉnh mức thuế xuất khẩu, nhập theo cam kết quốc tế mà Việt Nam thành viên tham gia d) Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao lực cạnh tranh; đơn giản hóa sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; bổ sung quy định khoản chi phí trừ không trừ xác định thu nhập chịu thuế; bổ sung quy định để bao quát hoạt động kinh tế phát sinh kinh tế thị trường hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế như: Hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, phát triển tập đoàn kinh tế, tượng “vốn mỏng” xác định chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay, điều chuyển đánh giá lại tài sản tái cấu doanh nghiệp, thỏa thuận trước giá doanh nghiệp liên kết đ) Đối với thuế thu nhập cá nhân: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng sở thuế xác định rõ thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế khoản thu nhập theo hướng đơn giản, phù hợp với thông lệ quốc tế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật người nộp thuế tạo thuận lợi cho công tác chịu thuế; điều chỉnh số lượng thuế suất phù họp với thu nhập chịu thuế đối tượng nộp thuế; thống mức thuế suất thu nhập loại hoạt động hoạt động tương tự đảm bảo công nghĩa vụ thuế thể nhân pháp nhân (doanh nghiệp); điều chỉnh mức thuế suất hợp lý nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp e) Đối với thuế tài nguyên: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ thúc đẩy việc sử dụng hiệu tài nguyên quốc gia, tài nguyên không tái tạo; thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu góp phần hạn chế tối đa xuất tài nguyên chưa qua chế biến; sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế, thuế suất thực phương pháp quản lý thu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên theo giai đoạn g) Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: - Tổ chức thực tốt Nghị số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Quốc hội việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 - Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012; kịp thời có hướng dẫn, điều chỉnh nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên đất đai, ưu đãi vùng khó khăn, vùng nông thôn; điều tiết trường hợp sử dụng đất diện tích lớn không hợp lý, trường hợp có tính chất đầu cơ, nghiên cứu xây dựng sách thuế điều tiết với nhà, tài sản có giá trị lớn vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý cho ngân sách nhà nước h) Đối với thuế bảo vệ môi trường: Tổ chức triển khai thực có hiệu Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người dân chuyển đổi hành vi sử dụng, tiêu dùng sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường, qua động viên nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đối tượng thu, điều chỉnh mức điều tiết nhằm góp phần hạn chế sử dụng hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường sinh thái i) Đối với khoản thu từ đất: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung sách thu từ đất đảm bảo thống nhất, phù hợp với sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng: Mức thu theo mục đích sử dụng đất; góp phần hình thành thị trường bất động sản có tổ chức, quản lý hiệu quả; đồng thời mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá; góp phần thực sách quy hoạch Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khuyến khích đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực xã hội hóa k) Đối với khoản thu từ thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên: Nghiên cứu ban hành sửa đổi, bổ sung sách thu ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên đảm bảo thống nhất, phù hợp với sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí, Luật Khai thác tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Phát triển rừng…với mục đích khuyến khích sử dụng tài nguyên có khả tái tạo, hạn chế, điều tiết hợp lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo; khuyến khích sử dụng sản phẩm thay tài nguyên thiên nhiên nhằm góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu bảo vệ môi trường hoạt động khai thác tài nguyên l) Đối với phí, lệ phí: Ban hành Luật phí, lệ phí thay cho Pháp lệnh phí, lệ phí hành; chuyển thuế môn thành lệ phí quản lý hoạt động kinh doanh hàng năm Về quản lý thuế: a) Đẩy mạnh, thực nghiêm Nghị Chính phủ đơn giản hóa thủ tục hành chính, có thủ tục hành thuế; thực chế liên thông thủ tục hành thuế với số thủ tục hành khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi giảm thời gian thực thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế doanh nghiệp người dân b) Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Luật, nghiên cứu, sửa đổi quy định thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí người nộp thuế, mở rộng diện doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế điện tử, qua mạng internet; thay đổi phương pháp tính thuế, mức thuế theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế kinh doanh “ngưỡng tính thuế giá trị gia tăng” hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, khoản phí, lệ phí; chuẩn hóa quy trình quản lý thuế sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao; nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ điều tra thuế cho quan thuế; xây dựng áp dụng chế độ kế toán thuế đảm bảo ghi chép đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế người nộp thuế c) Phân loại người nộp thuế để áp dụng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với nhóm người nộp thuế; xây dựng, triển khai đa dạng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực thủ tục hành thuế, trọng cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua hình thức điện tử; cung cấp dịch vụ tra cứu trao đổi thông tin điện tử tình hình thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế; khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế d) Xây dựng, ban hành chế độ quy định quản lý tra, kiểm tra thuế người nộp thuế sở quản lý rủi ro; xây dựng sở liệu người nộp thuế, sở thực phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế tất khâu đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế hoàn thuế; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật thuế đ) Tăng cường đổi áp dụng biện pháp, kỹ để giám sát quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế theo hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí rủi ro để phục vụ công tác quản lý nợ thuế đánh giá kết hoạt động quản lý nợ thuế; giải xác, kịp thời trường hợp khiếu nại tố cáo thuế e) Xây dựng tổ chức máy quản lý thuế đại, hiệu lực, hiệu phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ quan thuế định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đại theo nguyên tắc tập trung thống nhất; cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế, đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, trung thực, sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ cán bộ, công chức thuế; nghiên cứu, xây dựng phận điều tra thuế mối quan hệ phận điều tra thuế với quan điều tra Bộ liên quan quan tư pháp; kiện toàn hệ thống pháp chế chuyên trách để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác pháp chế ngành thuế đại diện cho quan thuế giải khiếu nại, khởi kiện liên quan đến việc thực thi công vụ công chức thuế; nghiên cứu việc xã hội hóa hoạt động cấp phép đại lý thuế, chứng hành nghề dịch vụ thuế; nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức Đại lý thuế, Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn Xây dựng trường Nghiệp vụ thuế thành Trường thuế Việt Nam chuyên sâu, chuyên nghiệp, đại chuẩn bị điều kiện sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hệ thống giáo trình… tạo tiền đề thực đào tạo chuyên ngành thuế bậc cao đẳng, đại học giai đoạn g) Xây dựng sở liệu người nộp thuế đầy đủ, xác, tập trung thống phạm vi nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý thuế có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với trình cải cách thủ tục hành thuế áp dụng thuế điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trụ sở làm việc, trang thiết bị tiên tiến, đại, đồng bộ; triển khai thực chế quản lý tài gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tạo điều kiện để đại hóa ngành thuế nhằm quản lý thu có hiệu h) Tăng cường hợp tác, phối hợp với quan thuế nước, tổ chức quốc tế việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm nguồn vốn vay, vốn tài trợ cải cách đại hóa công tác thuế Quản lý chặt chẽ khai thác tối đa, hiệu nguồn vốn vay, vốn tài trợ với hỗ trợ tổ chức quốc tế vào công tác cải cách đại hóa ngành thuế i) Hiện đại hóa, tự động hóa tích hợp quản lý đăng ký kinh doanh quản lý cấp mã số thuế, mã số Hải quan thống nhất; nghiên cứu, triển khai mô hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân kết hợp với quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia sẻ thông tin quan thuế quan bảo hiểm xã hội; nghiên cứu kết nối thông tin, bước tích hợp sở liệu quản lý thu thuế, quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp sở liệu quản lý đất đai quan quản lý tài nguyên môi trường; nghiên cứu, áp dụng phương pháp dự báo thu đại, tiên tiến giới để nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thu ngân sách; nghiên cứu thành lập phận chuyên nghiệp quản lý thay đổi để nắm bắt, đánh giá thay đổi môi trường bên bên có tác động đến hệ thống thuế, theo dõi đề xuất xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh trình thực nội dung cải hệ thống thuế Điều Trách nhiệm tổ chức, thực chiến lược Bộ Tài có trách nhiệm: a) Chủ trì, tổ chức triển khai thực chiến lược này; phê duyệt đạo việc xây dựng, thực nội dung chiến lược theo giai đoạn; b) Hướng dẫn, đôn đốc Bộ, quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ giao xây dựng, tổ chức thực chương trình, nội dung có liên quan đến chiến lược; c) Chủ trì, phối hợp với Bộ, địa phương liên quan kiểm tra việc thực chiến lược; hàng năm định kỳ năm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức thực chiến lược; d) Chủ trì, phối hợp với quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ định điều chỉnh mục tiêu, nội dung chiến lược trường hợp cần thiết Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài cân đối, bố trí vốn đầu tư hàng năm theo quy định Luật Ngân sách nhà nước để thực chiến lược Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tài quan liên quan chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước địa bàn theo quy định pháp luật, có trách nhiệm đạo, tham gia thực nội dung có liên quan Chiến lược Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ THỦ TƢỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng BCĐTW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban QH; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; - VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (5b) Nguyễn Tấn Dũng [...]... thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Tân Phú trong giai đoạn 2011 – 2014, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế Quận Tân Phú đến năm 2020 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tuợng nghiên cứu: Là công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý; đánh giá... số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Tân Phú 7 Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần chính của luận văn được chia làm 03 chương như sau: Chƣơng 1: Tổng quan lý luận về thuế và công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Tân Phú Chuơng 3: Một số giải. .. Chuơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế Quận Tân Phú 5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1.1.1 Khái niệm Thuế là một công cụ tài chính vô cùng quan trọng, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước mà bất cứ quốc gia nào cũng sử dụng công cụ thuế để tham gia vào... thống nhất công tác quản lý thuế ở nước ta Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng” của tác giả Vũ Hồng Vân, trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (Năm 2010) đã nghiên cứu trình bày thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng Tuy... bộ tiêu chí quản lý thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đề xuất, áp dụng các biện pháp quản lý thuế; - Cơ quan quản lý thuế quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để đánh giá rủi ro về thuế, mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, lựa chọn đối tượng kiểm tra về thuế và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý thuế 1.2.4 Phƣơng thức quản lý thuế Nhà nước... động quản lý khác, quản lý thuế có những đặc điểm cơ bản sau đây: - Quản lý thuế là quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động nộp thuế Hoạt động quản lý của cơ quan thuế cũng như việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân đều phải dựa trên cơ sở các quy định của các luật thuế với đặc trưng có tính bắt buộc cao và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước Việc quản lý thuế bằng pháp. .. quản lý giữa các loại thuế; là cơ sở để cơ quan thuế tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế Với sự ra đời của Luật quản lý thuế, ngành Thuế chuyển từ phương thức “chuyên quản sang phương thức quản lý thuế tiên tiến, hiện đại “tự khai, tự nộp thuế Theo phương thức này, người nộp thuế căn cứ tính thuế, ... Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Quận Tân Phú làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của mình 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cho đến nay đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu xung quanh vấn đề quản lý thuế dưới các góc độ khác nhau, tiêu biểu là: Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ở Việt Nam trong điều... tác thuế đối với lĩnh vực này mà trọng tâm là công tác quản lý thuế GTGT, TNDN vì đây là hai loại thuế chi m tỷ trọng lớn nhất và chủ yếu trong số thu thuế từ những doanh nghiệp; những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý thuế 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu: Chi cục Thuế Quận Tân Phú Thời gian nghiên cứu: Bao gồm các số liệu phục vụ nghiên cứu, các vấn đề thuộc về chính sách thuế. .. dựa vào các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, về quản lý thuế và quản lý thu thuế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 6 Những đóng góp của luận văn Kế thừa các công trình đã được nghiên cứu trước đây, luận văn có những đóng góp liên quan đến thực tiễn công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Tân Phú, để ... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ TÂN PHÚ 72 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN... thực tiễn công tác quản lý thuế doanh nghiệp Chi cục thuế quận Tân Phú, để từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế doanh nghiệp Chi cục thuế quận Tân Phú Bố cục đề tài Ngoài... TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân phú , Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân phú , Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn