Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với ngành thời trang tại tp HCM

157 543 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2016, 15:49

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING LÊ THỊ HOÀI NHỚ ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÀ NH HÀ NG THỜI TRANG TẠI TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2015 i BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING LÊ THỊ HOÀI NHỚ ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÀ NH HÀ NG THỜI TRANG TẠI TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2015 ii LỜI CAM ĐOAN Trong trình thực luận văn: “Tác động tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng đố i với ngành hàng thời trang Thành phố Hồ Chí Minh” tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, khái niệm, sử dụng kiến thức học để áp dụng vào nghiên cứu Bên cạnh đó, trao đổi thông tin, nhận hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học, bạn bè, đồng nghiệp để hoàn thành luận văn Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu, biện luận luận văn trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Lê Thị Hoài Nhớ iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh luận văn xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Tài Chính – Marketing nói chung Quý Thầy, Cô khoa đào tạo Sau đại học nói riêng hết lòng giúp đỡ, truyền đạt kiến thức hữu ích quý giá suốt thời gian theo học trường, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Xuân Trường – người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực luận văn từ hình thành ý tưởng lúc hoàn thành Tôi xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp người giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến bạn, anh chị theo học lớp MBA4-2 trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm thực tế hỗ trợ trình thực luận văn Cuối gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân tin tưởng, động viên tạo điều kiện tốt cho học tập Mặc dù thân cố gắng suốt trình thực luận văn, trao đổi, học hỏi kiến thức từ Quý Thầy, Cô học viên khác tham khảo nhiều tài liệu nghiên cứu, nhiên không tránh khỏi sai sót, mong nhận ý kiến, thông tin đóng góp từ Quý Thầy, Cô bạn đọc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Lê Thị Hoài Nhớ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii T T LỜI CẢM ƠN iv T T MỤC LỤC v T T DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix T T DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi T T DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ xiv T T TÓM TẮT xv T T CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI T T 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI T T 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU T T 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU T T 1.4 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU T T 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU T T 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN T T 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN T T CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU T T 2.1 NHỮ NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI T T 2.1.1 Thương hiệu (Brand) T T 2.1.2 Tính cách thương hiệu (Brand personality) T T v 2.1.3 Lòng trung thành thương hiệu (Brand Loyalty) 13 T T 2.1.4 Tác động tính cách thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu 15 T T 2.2 NHỮ NG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NỀN TẢNG 15 T T 2.2.1 Nghiên cứu tính cách thương hiệu 15 T T 2.2.2 Nghiên cứu lý thuyết phù hợp 16 T T 2.2.3 Nghiêu cứu lý thuyết lòng trung thành thương hiệu 17 T T 2.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19 T T 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIÊ ̣U T ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG THỜI TRANG TẠI TP.HCM 22 T 2.5 CÁC CẤU TRÚ C THANG ĐO 25 T T CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 T T 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 T T 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 30 T T 3.2 NGHIÊN CỨU ĐINH ̣ TÍNH 32 T T 3.2.1 Mục đı́ch nghiên cứu 32 T T 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 T T 3.2.3 Kết nghiên cứu 33 T T 3.3 NGHIÊN CỨU ĐINH ̣ LƯỢNG SƠ BỘ 34 T T 3.4 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 34 T T 3.4.1 Mẫu nghiên cứu 35 T T vi 3.4.2 Phân tích liệu 36 T T CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 T T 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐINH ̣ LƯỢNG SƠ BỘ 45 T T 4.1.1 Kế t quả đánh giá đô ̣ tin câ ̣y Cronbach’s Alpha 45 T T 4.1.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 47 T T 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ MÔ TẢ 49 T T 4.3 KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA CÁC THANG ĐO 52 T T 4.4 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 54 T T 4.5 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 56 T T 4.5.1 Phân tıć h nhân tố khám phá thang đo Tıń h cách thương hiê ̣u 56 T T 4.5.2 Phân tı́ch nhân tố khám phá thang đo Tı̀nh cảm, Niề m vui, Sự tự hào, Sự hài T lòng và Lòng trung thành thương hiê ̣u 58 T 4.6 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ XÁC ĐINH ̣ (CFA) 60 T T 4.7 KIỂM ĐINH ̣ ĐỘ THÍCH HỢP CỦA MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 64 T T 4.7.1 Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 64 T T 4.7.2 Kiểm định Bootstrap 68 T T 4.7.3 Kiểm định giả thuyết 69 T T 4.8 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ĐA NHÓM 72 T T CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 77 T T 5.1 KẾT LUẬN 77 T T vii 5.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRI ̣ CHO CÁC DOANH NGHIỆP THỜI TRANG T CÓ THƯƠNG HIÊU ̣ TẠI HỒ CHÍ MINH 79 T 5.2.1 Yế u tố Tıń h cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hơ ̣p mang tı́nh xã hô ̣i 79 T T 5.2.2 Yế u tố Tıń h cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hơ ̣p mang tıń h lý tưởng, xã hô ̣i T T 80 5.2.3 Yế u tố Tıń h cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hơ ̣p mang tı́nh lý tưởng 81 T T 5.2.4 Yế u tố Tıń h cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hơ ̣p mang tıń h thực tế 82 T T 5.2.5 Yế u tố Tıǹ h cảm 83 T T 5.2.6 Yế u tố Niề m vui 84 T T 5.2.7 Yế u tố Tự hào 84 T T 5.2.8 Yế u tố Sự hài lòng 85 T T 5.2.9 Tổ ng quát 86 T T 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 89 T T 5.4 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 90 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 T T A Tiếng Việt 91 T T B Tiếng Anh 91 T T viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AGFI : Adjusted GFI AMOS : Analysys of Moment Structural (Phân tích cấu trúc mô măng) AVE : Variance Extracted (Tổng phương sai trích), ký hiệu ρvc C.R : Critical value (Giá tị tới hạn) CFA : Confirmatory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khẳng định) CFI : Comparative Fit Index (Chỉ số thích hợp so sánh) Chi-square : Chi-bình phương (kiểm định Chi- bình phương), ký hiệu χ2 CR : Composite Reliability (Hệ số tin cậy tổng hợp) ký hiệu ρc EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GFI : Goodness-of-Fit Index (Chỉ số GFI) IFI : Incremental Fit Index (Chỉ số IFI) MI : Modification Indices (Chỉ số điều chỉnh mô hình) ML : Maximum Likelihood (Phương pháp uớc lượng ML) MTMM : Multitrait Multimethod (Phương pháp MTMM) NFI : Normed Fit Index (Chỉ số NFI) P-value : Probability value (Giá trị xác xuất) RMSEA : Root Mean Square Error Approximation (Chuẩn trung bình bình phương sai số) RSI : Standard Error (Sai lệch chuẩn) ix S.E : Relative Fit Index (Chỉ số RSI) SEM : Structural Equation Modeling (Mô hình cấu trúc) SPSS: : Statistical Package for Social Sciences (Phần mềm xử lý số liệu thống kê khoa học xã hội) TLI: : Tucker & Lewis Index (Chỉ số TLI) x Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 85 561 33 CMIN 543.698 000 8572.928 DF 476 528 P 017 CMIN/DF 1.142 000 16.237 RMR 061 000 367 GFI 930 1.000 290 AGFI 918 PGFI 789 246 273 RFI rho1 930 IFI Delta2 992 1.000 000 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 937 1.000 000 000 TLI rho2 991 000 CFI 992 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 902 000 1.000 PNFI 844 000 000 PCFI 894 000 000 NCP Model Default model Saturated model Independence model NCP 67.698 000 8044.928 LO 90 14.301 000 7748.277 HI 90 129.387 000 8347.994 FMIN 1.316 000 20.758 F0 164 000 19.479 LO 90 035 000 18.761 RMSEA 019 192 LO 90 009 188 HI 90 026 196 FMIN Model Default model Saturated model Independence model HI 90 313 000 20.213 RMSEA Model Default model Independence model PCLOSE 1.000 000 AIC Model Default model Saturated model AIC 713.698 1122.000 BCC 728.948 1222.654 xxxiv BIC 1055.896 3380.511 CAIC 1140.896 3941.511 Model Independence model AIC 8638.928 BCC 8644.849 BIC 8771.782 CAIC 8804.782 ECVI 1.728 2.717 20.918 LO 90 1.599 2.717 20.199 HI 90 1.877 2.717 21.651 MECVI 1.765 2.960 20.932 ECVI Model Default model Saturated model Independence model HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 401 29 HOELTER 01 419 30 Phụ lục 7b: Kết phân tích CFA độ tin cậy tổng hợp phương sai trích thang đo Khái niệm Tı́nh cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hợp mang tı́nh thực tế Estimate (λ) TT_2 < THUCTE 0.778 TT_1 < THUCTE 0.669 TT_3 < THUCTE 0.664 Trung bı̀nh λ 0.704 Mố i quan ̣ 𝜆𝜆2 0.605 0.448 0.441 − 𝜆𝜆2 Khái niêm ̣ Thực tế 0.395 Tổ ng λ 0.552 Bı̀nh phương(tổ ng λ) 0.559 Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 2.111 4.456 1.506 0.747 1.494 0.498 Khái niệm Tı́nh cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hợp mang tı́nh lý tưởng Mố i quan ̣ LT_1 < - LYTUONG LT_2 < - LYTUONG LT_3 < - LYTUONG Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.746 0.699 0.613 0.686 𝜆𝜆2 0.557 0.489 0.376 − 𝜆𝜆2 Khái niêm ̣ Lý tưởng 0.443 Tổ ng λ 0.511 Bı̀nh phương(tổ ng λ) 0.624 Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 2.058 4.235 1.579 0.728 1.421 0.474 Khái niệm Tı́nh cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hợp mang tı́nh xã hội Mố i quan ̣ XH_1 < - XAHOI XH_2 < - XAHOI XH_3 < - XAHOI Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.869 0.848 0.839 0.852 𝜆𝜆2 0.755 0.719 0.704 − 𝜆𝜆2 Khái niêm ̣ Xã hô ̣i 0.245 Tổ ng λ 0.281 Bı̀nh phương(tổ ng λ) 0.296 Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC xxxv 2.556 6.533 0.822 0.888 Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 2.178 0.726 Khái niệm Tı́nh cách thương hiê ̣u thể hiê ̣n sự phù hợp mang tı́nh lý tưởng, xã hội Estimate (λ) Mố i quan ̣ LYTUONG_XA HOI LYTUONG_XA LX_2 < HOI LYTUONG_XA LX_3 < HOI Trung bı̀nh λ LX_1 < - 𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆2 Khái niêm ̣ Lý tưởng xã hô ̣i 0.813 0.661 0.339 Tổ ng λ 2.235 0.730 0.533 0.467 Bı̀nh phương(tổ ng λ) 4.995 0.692 0.479 0.521 Tổ ng(1-λ2) 1.327 Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 0.745 0.790 1.673 0.558 Khái niệm Tı̀nh cảm Mố i quan ̣ TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 < - TINHCAM < - TINHCAM < - TINHCAM < - TINHCAM Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.883 0.857 0.844 0.786 0.843 𝜆𝜆2 ̣ Tın − 𝜆𝜆2 Khái niêm ̀ h cảm 𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆2 𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆2 0.780 0.734 0.712 0.618 0.220 0.266 0.288 0.382 Tổ ng λ Bı̀nh phương(tổ ng λ) Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 3.370 11.357 1.156 0.908 2.844 0.711 Khái niệm Niề m vui Mố i quan ̣ NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 < - NIEMVUI < - NIEMVUI < - NIEMVUI < - NIEMVUI Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.998 0.881 0.817 0.761 0.864 0.996 0.776 0.667 0.579 0.004 0.224 0.333 0.421 Khái niêm ̣ Niề m vui Tổ ng λ Bı̀nh phương(tổ ng λ) Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 3.457 11.951 0.981 0.924 3.019 0.755 Khái niệm Tự hào Mố i quan ̣ TH_1 TH_2 TH_3 TH_4 < TUHAO < TUHAO < TUHAO < TUHAO Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.897 0.924 0.797 0.805 0.856 0.805 0.854 0.635 0.648 0.195 0.146 0.365 0.352 xxxvi Khái niêm ̣ Tự hào Tổ ng λ Bı̀nh phương(tổ ng λ) Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 3.423 11.717 1.058 0.917 2.942 0.735 Khái niệm Sự hài lòng Mố i quan ̣ HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < HAILONG < HAILONG < HAILONG < HAILONG Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.783 0.758 0.666 0.645 0.713 𝜆𝜆2 0.613 0.575 0.444 0.416 − 𝜆𝜆2 0.387 0.425 0.556 0.584 Khái niêm ̣ Sự hài lòng Tổ ng λ Bı̀nh phương(tổ ng λ) Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 2.852 8.134 1.953 0.806 2.047 0.512 Khái niệm Lòng trung thành thương hiê ̣u Mố i quan ̣ TR_1 TR_2 TR_3 TR_4 TR_5 < - TRUNGTHANH < - TRUNGTHANH < - TRUNGTHANH < - TRUNGTHANH < - TRUNGTHANH Trung bı̀nh λ Estimate (λ) 0.925 0.889 0.890 0.801 0.809 0.863 𝜆𝜆2 0.856 0.790 0.792 0.642 0.654 xxxvii − 𝜆𝜆2 Khái niêm ̣ Lòng trung thành 0.144 0.210 0.208 0.358 0.346 Tổ ng λ Bı̀nh phương(tổ ng λ) Tổ ng(1-λ2) Đô ̣ tin câ ̣y tổ ng hơ ̣p ρC Tổ ng λ2 Tổ ng phương sai trı́ch ρVC 4.314 18.611 1.266 0.936 3.734 0.747 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM Phu ̣ lu ̣c 8a: Kế t quả phân tı́ch SEM Regression Weights: (Group number - Default model) TINHCAM NIEMVUI TUHAO HAILONG HAILONG HAILONG LYTUONG_XAHOI THUCTE LYTUONG XAHOI TRUNGTHANH LX_1 LX_2 LX_3 TT_2 TT_1 TT_3 LT_1 LT_2 LT_3 XH_1 XH_2 XH_3 TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 TH_1 TH_2 TH_3 TH_4 TR_1 TR_2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU NIEMVUI TINHCAM TUHAO TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU HAILONG LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI THUCTE THUCTE THUCTE LYTUONG LYTUONG LYTUONG XAHOI XAHOI XAHOI TINHCAM TINHCAM TINHCAM TINHCAM NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI TUHAO TUHAO TUHAO TUHAO TRUNGTHANH TRUNGTHANH xxxviii Estimate 897 781 570 209 289 119 1.000 500 623 929 841 1.000 894 859 1.000 855 831 1.000 976 849 1.000 1.202 1.014 1.000 977 963 909 1.000 921 856 806 1.000 1.034 879 902 1.000 989 S.E .132 128 122 029 035 029 C.R 6.783 6.105 4.688 7.170 8.239 4.121 P *** *** *** *** *** *** 117 117 139 080 4.289 5.319 6.682 10.458 *** *** *** *** 069 069 12.879 12.367 *** *** 087 085 9.853 9.809 *** *** 099 089 9.815 9.494 *** *** 122 111 9.887 9.152 *** *** 043 043 046 22.686 22.210 19.706 *** *** *** 027 032 035 34.288 27.119 22.858 *** *** *** 037 042 042 28.009 21.140 21.605 *** *** *** 034 29.169 *** Label TR_3 TR_4 TR_5 HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < < < < < < < - Estimate 966 921 908 1.000 1.026 888 951 TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG S.E .033 040 039 C.R 29.290 22.884 23.415 P *** *** *** 067 067 074 15.353 13.167 12.798 *** *** *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) TINHCAM NIEMVUI TUHAO HAILONG HAILONG HAILONG LYTUONG_XAHOI THUCTE LYTUONG XAHOI TRUNGTHANH LX_1 LX_2 LX_3 TT_2 TT_1 TT_3 LT_1 LT_2 LT_3 XH_1 XH_2 XH_3 TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 TH_1 TH_2 TH_3 TH_4 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU NIEMVUI TINHCAM TUHAO TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU HAILONG LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI THUCTE THUCTE THUCTE LYTUONG LYTUONG LYTUONG XAHOI XAHOI XAHOI TINHCAM TINHCAM TINHCAM TINHCAM NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI TUHAO TUHAO TUHAO TUHAO xxxix Estimate 558 439 319 336 420 192 594 315 439 840 560 814 734 687 824 646 639 746 693 620 624 735 615 880 855 845 786 996 883 819 763 896 925 796 805 Label TR_1 TR_2 TR_3 TR_4 TR_5 HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < < < < < < < < < - Estimate 926 889 891 802 810 797 767 663 646 TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Covariances: (Group number - Default model) e41 e37 e35 e34 < > < > < > < > TINHCACH_THUONGHIEU e41 e41 e41 M.I 68.297 49.693 31.949 33.205 Par Change 193 153 194 192 Variances: (Group number - Default model) TINHCACH_THUONGHIEU e38 e39 e40 e41 e34 e35 e37 e36 e42 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 Estimate 410 730 1.050 1.178 280 751 932 148 665 778 591 795 959 488 1.054 1.037 656 850 952 790 616 848 310 372 395 542 xl S.E .091 079 084 107 034 107 125 049 102 069 081 080 086 094 098 095 086 091 086 070 071 074 032 035 036 045 C.R 4.531 9.257 12.547 11.031 8.209 7.033 7.428 3.044 6.521 11.269 7.320 9.989 11.133 5.184 10.726 10.907 7.673 9.292 11.094 11.275 8.630 11.414 9.573 10.541 10.888 12.142 P *** *** *** *** *** *** *** 002 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label e17 e18 e19 e20 e21 e22 e24 e25 e26 e27 e28 e29 e30 e31 e32 e33 e23 Estimate 011 310 468 607 322 238 578 190 293 276 535 488 288 370 505 635 586 S.E .016 026 035 044 034 031 047 020 026 025 042 038 029 035 041 051 047 C.R .655 12.099 13.445 13.878 9.538 7.667 12.336 9.308 11.161 11.110 12.878 12.780 9.923 10.715 12.395 12.571 12.472 Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate 102 192 311 442 314 705 193 099 353 417 439 588 635 657 643 793 791 857 649 633 855 803 582 670 780 TUHAO NIEMVUI TINHCAM HAILONG TRUNGTHANH XAHOI LYTUONG THUCTE LYTUONG_XAHOI HL_4 HL_3 HL_2 HL_1 TR_5 TR_4 TR_3 TR_2 TR_1 TH_4 TH_3 TH_2 TH_1 NV_4 NV_3 NV_2 xli P 513 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label Estimate 992 618 713 732 774 379 541 389 384 480 557 408 418 680 472 538 663 NV_1 TC_4 TC_3 TC_2 TC_1 XH_3 XH_2 XH_1 LT_3 LT_2 LT_1 TT_3 TT_1 TT_2 LX_3 LX_2 LX_1 Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 77 561 33 CMIN 916.471 000 8572.928 DF 484 528 P 000 CMIN/DF 1.894 000 16.237 RMR 107 000 367 GFI 905 1.000 290 AGFI 890 PGFI 781 246 273 NFI Delta1 893 1.000 000 RFI rho1 883 IFI Delta2 947 1.000 000 TLI rho2 941 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 917 000 1.000 PNFI 819 000 000 NCP 432.471 000 LO 90 350.906 000 PCFI 867 000 000 NCP Model Default model Saturated model xlii HI 90 521.840 000 000 CFI 946 1.000 000 Model Independence model NCP 8044.928 LO 90 7748.277 HI 90 8347.994 FMIN 2.219 000 20.758 F0 1.047 000 19.479 LO 90 850 000 18.761 HI 90 1.264 000 20.213 RMSEA 047 192 LO 90 042 188 HI 90 051 196 PCLOSE 893 000 AIC 1070.471 1122.000 8638.928 BCC 1084.287 1222.654 8644.849 BIC 1380.463 3380.511 8771.782 CAIC 1457.463 3941.511 8804.782 ECVI 2.592 2.717 20.918 LO 90 2.394 2.717 20.199 HI 90 2.808 2.717 21.651 MECVI 2.625 2.960 20.932 FMIN Model Default model Saturated model Independence model RMSEA Model Default model Independence model AIC Model Default model Saturated model Independence model ECVI Model Default model Saturated model Independence model HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 242 29 HOELTER 01 253 30 xliii PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍ CH ĐA NHÓM Phu ̣ lu ̣c 9a: Kế t quả phân tı́ch đa nhóm khả biế n Nhóm Nam và Nhóm Nữ Regression Weights: (Nhóm Nam - Default model) TINHCAM NIEMVUI TUHAO HAILONG HAILONG HAILONG LYTUONG_XAHOI THUCTE LYTUONG XAHOI TRUNGTHANH LX_1 LX_2 LX_3 TT_2 TT_1 TT_3 LT_1 LT_2 LT_3 XH_1 XH_2 XH_3 TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 TH_1 TH_2 TH_3 TH_4 TR_1 TR_2 TR_3 TR_4 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCAM NIEMVUI TUHAO TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU HAILONG LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI THUCTE THUCTE THUCTE LYTUONG LYTUONG LYTUONG XAHOI XAHOI XAHOI TINHCAM TINHCAM TINHCAM TINHCAM NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI TUHAO TUHAO TUHAO TUHAO TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH xliv Estimate 804 1.013 442 236 295 071 1.000 449 459 1.191 836 1.000 914 816 1.000 717 781 1.000 942 865 1.000 1.167 1.030 1.000 1.029 959 923 1.000 974 890 817 1.000 1.100 1.038 939 1.000 967 940 898 S.E .196 218 172 048 045 043 C.R 4.103 4.647 2.571 4.938 6.607 1.635 P *** *** 010 *** *** 102 186 163 258 127 2.412 2.814 4.617 6.594 016 005 *** *** 107 102 8.584 7.970 *** *** 120 126 5.988 6.181 *** *** 152 140 6.179 6.194 *** *** 137 131 8.529 7.844 *** *** 059 063 064 17.408 15.190 14.360 *** *** *** 028 045 055 35.277 19.793 14.986 *** *** *** 071 076 077 15.439 13.619 12.213 *** *** *** 050 052 060 19.398 18.133 14.981 *** *** *** Label TR_5 HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < < < < < - Estimate 914 1.000 1.072 972 948 TRUNGTHANH HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG S.E .057 C.R 16.172 P *** 101 102 114 10.635 9.565 8.287 *** *** *** Label Regression Weights: (Nhóm Nữ - Default model) TINHCAM NIEMVUI TUHAO HAILONG HAILONG HAILONG LYTUONG_XAHOI THUCTE LYTUONG XAHOI TRUNGTHANH LX_1 LX_2 LX_3 TT_2 TT_1 TT_3 LT_1 LT_2 LT_3 XH_1 XH_2 XH_3 TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 TH_1 TH_2 TH_3 TH_4 TR_1 TR_2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCAM NIEMVUI TUHAO TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU HAILONG LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI THUCTE THUCTE THUCTE LYTUONG LYTUONG LYTUONG XAHOI XAHOI XAHOI TINHCAM TINHCAM TINHCAM TINHCAM NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI TUHAO TUHAO TUHAO TUHAO TRUNGTHANH TRUNGTHANH xlv Estimate 993 576 675 331 125 146 1.000 522 805 706 824 1.000 869 887 1.000 995 861 1.000 1.003 840 1.000 1.347 1.039 1.000 929 955 914 1.000 866 830 790 1.000 975 748 868 1.000 1.007 S.E .183 155 172 049 037 037 C.R 5.428 3.713 3.915 6.792 3.387 3.993 P *** *** *** *** *** *** 149 173 158 107 3.509 4.649 4.479 7.732 *** *** *** *** 092 095 9.448 9.314 *** *** 131 117 7.597 7.328 *** *** 130 117 7.742 7.165 *** *** 248 210 5.437 4.957 *** *** 063 061 065 14.732 15.684 14.049 *** *** *** 044 043 046 19.841 19.099 17.002 *** *** *** 038 048 046 25.775 15.704 19.007 *** *** *** 048 21.182 *** Label TR_3 TR_4 TR_5 HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < < < < < < < - Estimate 986 960 895 1.000 1.009 829 969 TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG S.E .043 054 055 C.R 22.907 17.783 16.399 P *** *** *** 094 095 100 10.785 8.758 9.668 *** *** *** Label Phu ̣ lu ̣c 9b: Kế t quả phân tı́ch đa nhóm khả biế n Nhóm Nam và Nhóm Nữ Regression Weights: (Nhóm Nam - Default model) TINHCAM NIEMVUI TUHAO HAILONG HAILONG HAILONG LYTUONG_XAHOI THUCTE LYTUONG XAHOI TRUNGTHANH LX_1 LX_2 LX_3 TT_2 TT_1 TT_3 LT_1 LT_2 LT_3 XH_1 XH_2 XH_3 TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 TH_1 TH_2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCAM NIEMVUI TUHAO TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU HAILONG LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI THUCTE THUCTE THUCTE LYTUONG LYTUONG LYTUONG XAHOI XAHOI XAHOI TINHCAM TINHCAM TINHCAM TINHCAM NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI TUHAO TUHAO xlvi Estimate 920 762 568 281 201 120 1.000 445 447 1.181 825 1.000 916 816 1.000 717 781 1.000 936 863 1.000 1.153 1.030 1.000 1.028 962 924 1.000 970 888 815 1.000 1.100 S.E .134 127 122 034 029 028 C.R 6.863 5.987 4.652 8.158 7.044 4.248 P *** *** *** *** *** *** Label Beta1 Beta2 Beta3 Beta4 Beta5 Beta6 179 155 228 082 2.484 2.889 5.181 10.069 013 004 *** *** Beta7 105 101 8.756 8.084 *** *** 120 126 5.989 6.181 *** *** 152 140 6.163 6.184 *** *** 136 131 8.503 7.873 *** *** 057 061 062 18.017 15.745 14.792 *** *** *** 029 046 056 33.705 19.126 14.463 *** *** *** 069 15.880 *** TH_3 TH_4 TR_1 TR_2 TR_3 TR_4 TR_5 HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < < < < < < < < < < < - TUHAO TUHAO TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Estimate 1.037 939 1.000 968 940 899 914 1.000 1.090 983 974 S.E .074 075 C.R 13.932 12.493 P *** *** Label 050 052 060 057 19.330 18.055 14.909 16.085 *** *** *** *** 096 098 112 11.371 9.993 8.683 *** *** *** Estimate 920 762 568 281 201 120 1.000 514 800 713 825 1.000 872 891 1.000 998 861 1.000 1.001 837 1.000 1.337 1.038 1.000 926 953 910 1.000 873 836 796 S.E .134 127 122 034 029 028 C.R 6.863 5.987 4.652 8.158 7.044 4.248 P *** *** *** *** *** *** Label Beta1 Beta2 Beta3 Beta4 Beta5 Beta6 144 163 150 082 3.571 4.917 4.753 10.069 *** *** *** *** Beta7 091 095 9.549 9.410 *** *** 132 118 7.587 7.318 *** *** 130 117 7.720 7.149 *** *** 246 209 5.435 4.966 *** *** 063 061 065 14.697 15.674 13.969 *** *** *** 042 042 045 20.744 19.939 17.724 *** *** *** Regression Weights: (Nhóm Nữ - Default model) TINHCAM NIEMVUI TUHAO HAILONG HAILONG HAILONG LYTUONG_XAHOI THUCTE LYTUONG XAHOI TRUNGTHANH LX_1 LX_2 LX_3 TT_2 TT_1 TT_3 LT_1 LT_2 LT_3 XH_1 XH_2 XH_3 TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 NV_1 NV_2 NV_3 NV_4 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCAM NIEMVUI TUHAO TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU TINHCACH_THUONGHIEU HAILONG LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI LYTUONG_XAHOI THUCTE THUCTE THUCTE LYTUONG LYTUONG LYTUONG XAHOI XAHOI XAHOI TINHCAM TINHCAM TINHCAM TINHCAM NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI NIEMVUI xlvii TH_1 TH_2 TH_3 TH_4 TR_1 TR_2 TR_3 TR_4 TR_5 HL_1 HL_2 HL_3 HL_4 < < < < < < < < < < < < < - TUHAO TUHAO TUHAO TUHAO TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH TRUNGTHANH HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG xlviii Estimate 1.000 973 748 867 1.000 1.006 985 959 894 1.000 1.006 825 971 S.E C.R P 038 048 046 25.413 15.525 18.754 *** *** *** 047 042 053 054 21.450 23.225 17.977 16.564 *** *** *** *** 090 092 096 11.242 8.995 10.065 *** *** *** Label [...]... xây dựng lòng trung thành của khách hàng là một vấn đề cần quan tâm của bất kỳ công ty nào Vì thế, lòng trung thành của khách hàng có ý nghĩa rất lớn đối với công ty, đặc biệt là lòng trung thành thương hiệu 1 Trong nghiên cứu khách hàng, tính cách thương hiệu cung cấp một góc nhìn đáng kể cho sự hiểu biết về việc ra quyết định của khách hàng từ đó dẫn tới lòng trung thành thương hiệu Khách hàng có... chiề u kıć h tính cách thương hiệu của Aaker 16 T 2 3 T 2 3 Hình 2.2: Lý thuyết về lòng trung thành thương hiệu 19 T 2 3 T 2 3 Hình 2.3: Mô hình tác động của tính cách thương hiệu đến sự gắn kết thương hiệu của T 2 3 Hae Ryong Kim, Moonkyu Lee và Francis M Ulgado (2005) 20 T 2 3 Hình 2.4: Mô hình nghiên tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của T 2 3 khách hàng đố i với... Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích xem xét mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng trong ngành hàng thời trang tại TP Hồ Chí Minh để từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp thực tiễn cho các nhà bán lẻ thời trang 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU (1) Xác định mối quan hệ giữa tính cách thương hiệu. .. hàng thời trang ta ̣i Tp. HCM; (4) Đề xuất hàm ý quản tri ̣cho các doanh nghiệp thời trang tại Việt Nam nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Có sự liên quan giữa tính cách thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang tại Tp. HCM hay không? (2) Nếu có liên quan thì tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đố... hình trung thành bốn giai đoạn của Oliver (1999), lòng trung thành là một quá trình tuần tự bao gồm bốn giai đoạn: lòng trung thành về nhận thức, lòng trung thành của tình cảm, lòng trung thành ý định và lòng trung thành hành động Ba giai đoạn đầu tiên được coi là thái độ trung thành thương hiệu và giai đoạn cuối cùng được coi là hành vi trung thành thương hiệu Thái độ trung thành thương hiệu đề cập đến. .. thấy có sự tác động và mức đô ̣ tác đô ̣ng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang tại Tp Hồ Chí Minh - Ý nghıã khoa học: Nghiên cứu là tài liệu tham khảo trong việc xây dựng công cụ đo lường tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang, thang đo này sẽ được hiệu chỉnh, bổ... thuyết, học thuyết làm nền tảng cho việc nghiên cứu tác động của tính cách thương hiệu đến lòng 5 trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang, tóm tắt các nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước về tính cách thương hiệu tác động đến mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiê ̣u cũng như lòng trung thành thương hiệu Chương này cũng sẽ giới thiệu mô hình nghiên cứu đề xuất được xây dựng ban... tính cách thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang tại Tp. HCM; (2) Đánh giá mức đô ̣ tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đố i với ngành hàng thời trang tại Tp. HCM; (3) Xác đinh ̣ có hay không sự khác biê ̣t giữa nam và nữ trong mố i quan hê ̣ giữa tıń h cách thương hiê ̣u đế n lòng trung thành của khách... Loyalty) Lòng trung thành là một cam kết của khách hàng với một sản phẩm, cửa hàng, thương hiệu hoặc công ty (Lindquist & Sirgy, 2009) Tuy nhiên, lòng trung thành không chỉ đơn giản là một thói quen mua hàng mà đó còn liên quan đến thái độ của khách hàng 13 Do đó, lòng trung thành thương hiệu có thể được chia thành hai loại chính là thái độ trung thành thương hiệu và hành vi trung thành thương hiệu Theo... Ngoài ra, Plummer (2000) nhấn mạnh đến ý nghĩa biểu tượng của tính cách thương hiệu Ông phân loại tính cách thương hiệu như những chiều đặc tính của một thương hiệu và các ảnh hưởng của giao tiếp khách hàng Do đó, tính cách thương hiệu có thể được thành lập bởi các chiến lược tiếp thị đa dạng và phát triển trực tiếp hoặc gián tiếp bởi khách hàng Tính cách thương hiệu cho phép các công ty để tạo ấn ... hiệu lòng trung thành khách hàng đố i với ngành hàng thời trang Tp. HCM; (2) Đánh giá mức đô ̣ tác động tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng đố i với ngành hàng thời trang. .. cứu tác động tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng đố i với ngành hàng thời trang, tóm tắt nghiên cứu thực tiễn nước tính cách thương hiệu tác động đến mối quan hệ khách hàng. .. trung thành khách hàng đố i với ngành hàng thời trang Tp. HCM hay không? (2) Nếu có liên quan tác động tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng đố i với ngành hàng thời trang Tp. HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với ngành thời trang tại tp HCM , Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với ngành thời trang tại tp HCM , Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với ngành thời trang tại tp HCM , LUẬN VĂN_ LÊ THỊ HOÀI NHỚ

Từ khóa liên quan