Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1

19 1,106 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2016, 16:26

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy cho biết tác giả Đặng Thai Mai chứng minh giàu đẹp tiếng Việt phương diện ? ->Ngữ âm , từ vựng ngữ pháp Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn Cái đầu nghênh nghênh … ->Phương diện ngữ âm từ vựng …Tre giữ làng , giữ nước, giữ mái nhà tranh , giữ đồng lúa chín Tre xung phong vào xe tăng đại bác ,tre hi sinh để bảo vệ người, tre anh hùng lao động , tre anh hùng chiến đấu … ->Phương diện ngữ pháp Hãy trình bày nội dung nghệ thuật văn “ Sự giàu đẹp tiếng Việt “ I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ( 1906-2000) I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần BỐ CỤC ( Đánh dấu SGK ) Phần 1: Từ đầu đến “… bạch , tuyệt đẹp “ =>Sự quán giữ đời cách mạng phong cách sống giản dị bạch Bác Hồ Phần 2: Tiếp theo đến “… anh hùng cách mạng ” =>Chứng minh giản dị Bác Hồ lối sống , lời nói viết I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a)Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a)Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị Căn nhà sàn , nơi Bác làm việc I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a)Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a)Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a)Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh b)Giản dị lời nói viết I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a)Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh b)Giản dị lời nói viết (Lập luận chặt chẽ , kết hợp chứng minh ,giải thích bình luận ) III.Tổng kết : Ghi nhớ sgk/55 THẢO LUẬN NHÓM Ở chương trình Ngữ văn lớp , em học thơ viết Bác , cho biết tên thơ , tên tác giả thơ chép đoạn mà em thích thơ CỦNG CỐ 1/ Tác giả Phạm Văn Đồng chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ phương diện ? ->Trong lối sống , lời nói viết 2/ Bài văn sử dụng kết hợp phương thức lập luận ? ->Kết hợp ba phương thức chứng minh , giải thích bình luận DẶN DÒ Học thuộc lòng: - Phần Mở văn (từ đầu đến “thanh bạch , tuyệt đẹp ” ) - Nội dung nghệ thuật Xem trước Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG [...]... hiểu văn bản : 1/ Luận điểm chính : Đức tính giản dị của Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị trong lối sống -Cách ăn rất giản dị -Cách ở cũng rất giản dị -Cách làm việc lại càng giản dị -Một đời sống thực sự văn minh I.Đọc hiểu chú thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn bản : 1/ Luận điểm chính : Đức tính. .. giản dị của Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị trong lối sống -Cách ăn rất giản dị -Cách ở cũng rất giản dị -Cách làm việc lại càng giản dị -Một đời sống thực sự văn minh b )Giản dị trong lời nói và bài viết I.Đọc hiểu chú thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn bản : 1/ Luận điểm chính : Đức tính giản. .. nhà sàn , nơi Bác ở và làm việc I.Đọc hiểu chú thích : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : SGK/54 -Chú thích “Nhất quán” -Phương thức biểu đạt : Nghị luận -Bố cục : Hai phần II.Đọc hiểu văn bản : 1/ Luận điểm chính : Đức tính giản dị của Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị trong lối sống -Cách ăn rất giản dị -Cách ở cũng rất giản dị -Cách làm việc lại càng giản dị I.Đọc hiểu chú thích : 1/ Tác giả :... tính giản dị của Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị trong lối sống -Cách ăn rất giản dị -Cách ở cũng rất giản dị -Cách làm việc lại càng giản dị -Một đời sống thực sự văn minh b )Giản dị trong lời nói và bài viết (Lập luận chặt chẽ , kết hợp chứng minh ,giải thích và bình luận ) III.Tổng kết : Ghi nhớ sgk/55 THẢO LUẬN NHÓM Ở chương trình Ngữ văn lớp 6 , em đã được học bài thơ nào viết về Bác , hãy... bài thơ , tên tác giả của bài thơ và chép một đoạn mà em thích nhất trong bài thơ đó CỦNG CỐ 1/ Tác giả Phạm Văn Đồng đã chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ ở những phương diện nào ? ->Trong lối sống , trong lời nói và bài viết 2/ Bài văn đã sử dụng kết hợp những phương thức lập luận nào ? ->Kết hợp ba phương thức chứng minh , giải thích và bình luận DẶN DÒ Học thuộc lòng: - Phần Mở bài của văn. .. luận nào ? ->Kết hợp ba phương thức chứng minh , giải thích và bình luận DẶN DÒ Học thuộc lòng: - Phần Mở bài của văn bản (từ đầu đến “thanh bạch , tuyệt đẹp ” ) - Nội dung nghệ thuật của bài Xem trước bài Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ... hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh b )Giản dị lời... II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh I.Đọc... II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn