Một Số Dụng Cụ Thường Dùng Trong Thú Y

25 480 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2016, 21:16

HANOI UNIVESITY OF AGRICULTURE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE MỘT SỐ DỤNG CỤ THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y Lecturer : NGUYEN VAN MINH Department : Pharmacology – Toxocology – Diagnosis – Internal Medicine BƠM VÀ KIM TIÊM CẤU TẠO XILANH CÁCH KIỂM TRA XILANH KIM TIÊM DAO MỔ - KIM KHÂU PANH VÀ KÉO NHIỆT KẾ CÁCH ĐO KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ BÚA GÕ Ống nghe Máy siêu âm [...]...DAO MỔ - KIM KHÂU PANH VÀ KÉO NHIỆT KẾ CÁCH ĐO KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ BÚA GÕ Ống nghe M y siêu âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một Số Dụng Cụ Thường Dùng Trong Thú Y, Một Số Dụng Cụ Thường Dùng Trong Thú Y, Một Số Dụng Cụ Thường Dùng Trong Thú Y

Từ khóa liên quan