Hãy trình bày nhận thức cơ bản về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quyết định quản lý và liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết định ở đơn vị đồng chí..doc

2 644 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:50

Hãy trình bày nhận thức cơ bản về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quyết định quản lý và liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết định ở đơn vị đồng chí Câu 04-KHQL: Hãy trình bày nhận thức bản về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quyết đònh quản liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết đònh đơnđồng chí.BÀI LÀMQuan trọng nhất của quá trình quản là việc ra quyết đònh. Quyết đònh quản lí được coi là sản phẩm của người lãnh đạo quản lí nói chung, của cán bộ lãnh đạo ngành sở nói riêng. Đây là sản phẩm ý nghóa đặc biệt quan trọng, bỡi nếu quyết đònh đúng đắn kòp thời thì sẽ đem lại sự giàu phát triển, ngược lại nếu quyết đònh sai không đúng lúc thể gây tai hoạ, thậm chí phá sản. Do đó, việc ra quyết đònh quản lí phải hết sức chính xác, đúng đắn, khoa học cần vận dụng trên sở tuân thủ các bước, sử dụng các căn cứ các phương pháp ra quyết đònh quản lí.Có thể khái quát quyết đònh quản là sản phẩm của một quá trình, dựa vào đó để tiến hành giải quyết các vấn đề trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Mỗi quyết đònh quản nhằm trả lời một, hoặc một số câu hỏi sau : tổ chức cần làm gì? Khi nào làm cái đó ? làm trong bao lâu ? ai làm ? làm như thế nào ?Như vậy, Quyết đònh quản lí là hành vi tính chất chỉ thò do một quan hay một người đưa ra nhằm đònh hướng, tổ chức hoạt động của tập thể lao động thực hiện mục tiêu quản lí.Ra quyết đònh quản là sự lựa chọn các mục đích cũng như các phương tiện phương pháp để đạt mục đích trong lónh vực hoạt động. Việc xác đònh mục tiêu sẽ giúp cho người quản lí nỗ lực cao hơn đối với những mục tiêu mức khó khăn, để từ đó thể đạt được kết quả như mong muốn.Đặc điểm của quyết đònh là sản phẩm của tư duy con người, là kết quả của quá trình thu nhận thông tin, tìm kiếm, phân tích lựa chọn. Điểm chung của quyết đònh là tính tư duy tính tương lai, là sản phẩm sáng tạo của tư duy, là sự lựa chọn tương lai của con người. Bỡi lẽ là sản phẩm tư duy của con người, nên quyết đònh quản luôn bò cácyếu tố chủ quan chi phối : cá tính, quan điểm, trình độ, năng lực của người lãnh đạo. Cho nên, để đảm bảo cho các quyết đònh quản chất lượng thì khi đề ra các quyết đònh phải dựa trên các sở khách quan. Đó là : yêu cầu của quy luật khách quan tác động tới đối tượng quản lý; đặc điểm xu thế phát triển của đối tượng quản điều kiện vật chất thời gian thể thực hiện quyết đònh. Với nội dung trên, quyết đònh quản năm đặc điểm bản sau :Thứ nhất, chỉ chủ thể quản mới quyền ra quyết đònh.Thứ hai, các quyết đònh hướng trực tiếp vào tổ chức, hoạt động của người lao đọng.Thứ ba, các quyết đònh chỉ đề ra khi vấn đề điều kiện đã chín muồi.Thu tư, quyết đònh quản liên quan trực tiếp đến quá trình thu nhận, xử thông tin lựa chọn phương tiện hoạt động.Thứ năm, quyết đònh quản được hình thành trên sở hiểu biết các quy luật sự vận động của hệ thống quản lý.Do tính chất rất quan trọng của quyết đònh quản đồng thời để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của nó thì yêu cầu quyết đònh quản phải bảo đảm tính hợp pháp, căn cứ khoa học, bảo đảm tính thống nhất trong nội dung quyết đònh, đồng thời phải bảo đảm tính tối ưu, linh hoạt, kòp thời, chính xác ngắn gọn.Vấn đề ra quyết đònh quản quả thật không hề đơn giản, nó là cả một quá trình bao gồm nhiều bước phức tạp, nhiêu khê liên quan đến việc hình thành vấn đề, xác đònh lựa chọn phương án thông qua văn bản hoá quyết đònh. Gắn với nó là sự sáng tạo, nhạy bén của tư duy nhà lãnh đạo quản trên sở thực tiển kết hợp với các phương pháp khoa học các quy luật khách quan. Thông thường nó bao gồm các giai đoạn bản sau :Giai đoạn bò : Đây là quá trình phát hiện vấn đề, đánh giá tình huống, nêu rõ mục tiêu, tìm hiểu thông tin cần thiết cho quyết đònh. Trên sở đó xác đònh tiêu chuẩn, trọng số cho các tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các phương án (tiết kiệm vốn, thu hút lao động, lợi nhuận thu được, thò trường ).Giai đoạn chủ yếu : Đây là quá trình thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu để làm rõ nhiệm vụ cần giải quyết. Trên sở đó chính thức đề ra nhiệm vụ xây dựng các phương án, lựa chọn phương án tối ưu ra quyết đònh. Hai giai đoạn trên liên hệ mật thiết, tác động qua lại là điều cần đủ của một quá trình ra quyết đònh. Bỡi lẽ, việc phát hiện đánh giá đúngtình huống là sở đảm bảo cho quyết đònh mang tính thực tiển ngược lại, khâu giải quyết vấn đề, ra quyết đònh đúng đắn là chìa khoá cho sự thành công, đảm bảo cho sự phát triển. Do vậy, nếu không muốn sai lầm, thất bại, thậm chí dẫn đến hậu quả tai hại do quyết đònh đưa ra sai trái thì đòi hỏi người lãnh đạo phải vận dụng trên sở tuân thủ các bước tiến hành trong quá trình xây dựng quyết đònh đặc biệt cần nhấn mạnh đến nhân tố xã hội ảnh hưởng ảnh hưởng tới quá trình ra quyết đònh như điều kiện lao động, trình độ nghề nghiệp thái độ lao động, chính sách của nhà nước, mục tiêu, thò trường cùng với vai trò cá nhân lãnh đạo, tư duy của tập thể các chuyên gia kết hợp với các phương pháp khoa học trong tính toán số liệu ra quyết đònh quản .Một quyết đònh quản lí giữ vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại của đơn chu kỳ sống của 1 quyết đònh quản thường trải qua 5 giai đoạn: giai đoạn mới triển khai, chưa phát huy đầy đủ tác dụng, quyết đònh bắt đầu phát huy tác dụng, quyết đònh phát huy tác dụng mức cao nhất, quyết đònh bắt đầu bò hạn chế bởi tác động của môi trường thò trrường biến đổi cuối cùng là giai đoạn quyết đònh thể hiện sự trì trệ, kìm hãm đời hỏi phải quyết đònh phù hợp hơn để thay thế. Nắm được chu kì sống của quyết đònh sẽ giúp cho người lãnh đạo lựa chọn được thời điểm ra quyết đònh biết khi nào phải thay đổi đề ra quyết đònh mới.Một quyết đònh khi ra đời, cần phải tổ chức thực hiện để giải quyết các vấn đề : Thực hiện cái gì? Tại sao thực hiện? Ai thực hiện? Thực hiện đâu? Thời gian thực hiện? thực hiện bằng cách nào? vấn đề cốt lỏi là truyền đạt nội dung, mục đích ý nghóa của quyết đònh, đồng thời cũng vạch ra những biện pháp để thực hiện quyết đònh đó. Với ý nghóa đó, bên cạnh việc truyền đạt kòp thời quyết đòh đến người thực hiện thì nhà lãnh đạo quản lí cần chọn ra người uy tín am hiểu về công việc cần thực hiện để khi truyền đạt nội dung, mục đích ý nghóa của quyết đònh đưa ra sẽ được tiếp nhận thực hiện chính xác đạt hiệu quả cao. Song song với nó, cần phải tổ chức kiểm tra việc thực hiện kòp thời điều chỉnh khi cần thiết. Sau khi công tác hoàn thành cần tiến hành tổng kết việc thực hiện quyết đònh trên để đánh giá được kết quả thực hiện, tìm ra các sai lệch, nguyên nhân sai lệch hoặc các các tiềm năng chưa được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lí ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.Tóm lại, quyết đònh quản trong chế mới hiện nay đòi hỏi phải xây dựng căn cứ khoa học cho các quyết đònh quản lý, từ đó cũng đòi hỏi những cán bộ của bộ máy quản phải phẩm chất năng lực tương ứng. Việc ra qytết đònh quản được xem là nội dung hàng đầu chủ yếu của công tác quản lý, là sở quan trọng nhất để đánh giá trình độ, năng lực của người lãnh đạo, người quản lý.Luật XD được QH thông qua hiệu lực từ ngày 01/7/2004 thay thế NĐ 52/CP ngày 8/701999 của Chính phủ về quản ĐTXDCB.Luật XD ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật luật hoá các hành vi của chủ thể trong công tác QL&ĐTXDCB nhằm đáp ứng các nhu cầu bức thiết hiện nay :Phân cấp quản lý.Vai trò trách nhiệm của các chủ thể tham gia trong quá trình ĐT XDCB.Đây là bộ luật mang tính thực tiển khoa học cao. Nhưng xét khía cạnh toàn diện, phối hợp thực hiện còn nhiều vấn đề cần phải hoàn chỉnh.NĐ 209/CP ngày 7/12/2004 NĐ 16 ngày 7/02/2005 chưa thông tư hướng dẫn gây rối trong công tác quản lý. . 04-KHQL: Hãy trình bày nhận thức cơ bản về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quyết đònh quản lý và liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết. khi ra đời, cần phải tổ chức thực hiện và để giải quyết các vấn đề : Thực hiện cái gì? Tại sao thực hiện? Ai thực hiện? Thực hiện ở đâu?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy trình bày nhận thức cơ bản về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quyết định quản lý và liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết định ở đơn vị đồng chí..doc, Hãy trình bày nhận thức cơ bản về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quyết định quản lý và liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết định ở đơn vị đồng chí..doc