Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện đức thọ, tỉnh hà tĩnh

89 530 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 18:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÁI NGỌC HẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÁI NGỌC HẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị Mã số: 60.31.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HỮU ĐẠT NGHỆ AN - 2015 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, hướng dẫn tận tình thầy giáo, cô giáo trường Đại học Vinh, xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế trị toàn thể thầy cô giáo trường Đại học Vinh tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức kinh tế trị quý báu, hướng dẫn nhiệt tình cho trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt tận tình dìu dắt, hướng dẫn cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp Cao học khóa 21, gia đình, bạn bè, bạn đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn đến đồng chí Thường trực, BTV Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, ban ngành huyện, đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thời gian tham gia học tập, nghiên cứu khoa học hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Nghệ An, tháng 10 năm 2015 Tác giả Thái Ngọc Hải MỤC LỤC Trang A MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài .2 Mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .5 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Một số vấn đề lý luận chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện 1.1.1 Khái niệm cấu kinh tế, cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 1.1.2 Nội dung, yếu tố ảnh hưởng cần thiết chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 1.2 Thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp học kinh nghiệm 16 1.2.1 Thực tiễn chuyển dịch cấu nông nghiệp số quốc gia giới 1.2.2 Thực tiễn chuyển dịch cấu nông nghiệp số địa phương nước 1.2.3 Một số học kinh nghiệm rút cho huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Chương THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TỈNH GIAI ĐOẠN 2010- 2015 22 2.1 Khái quát chung yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh .22 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ gian đoạn 20102015 28 2.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2010- 2015 2.2.2 Chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp (nông - lâm - thủy sản) 2.2.3 Chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp tuý 2.2.4 Chuyển dịch cấu nội ngành lâm nghiệp 2.2.5 Chuyển dịch cấu nội ngành thuỷ sản 2.3 Đánh giá chung chuyển dich cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ 33 2.3.1 Những thành tựu chủ yếu 2.3.2 Những tồn hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.4 Kiến nghị đề xuất Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC THỌ ĐẾN NĂM 2020 36 3.1 Quan điểm định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ đến năm 2020 37 3.1.1 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ 3.1.2 Định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ 3.2 Mục tiêu nội dung chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ đến năm 2020 39 3.2.1 Mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ 3.2.2 Nội dung chuyển dịch ngành 3.3 Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dich cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ đến năm 2020 41 3.3.1 Giải pháp thị trường 3.3.2 Giải pháp khoa học - công nghệ - kỹ thuật 3.3.3 Giải pháp chế quản lý nhà nước nông nghiệp KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2010- 2015.29 Bảng 2.2 GTSX cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 2010- 2015 29 Bảng 2.3 Cơ cấu GTSX nông nghiệp túy giai đoạn 2010- 2015 30 Bảng 2.4 Cơ cấu số lượng gia súc, gia cầm giai đoạn 2010- 2015 31 Bảng 2.5 Cơ cấu GTSX nội ngành lâm nghiệp giai đoạn 2010- 2015 .32 Bảng 2.6 Cơ cấu GTSX nội ngành thuỷ sản giai đoạn 2010- 2015 .33 Bảng 3.1 Mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2015- 2020 39 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban Chấp hành BTV Ban Thường vụ BTC Ban Tổ chức CBCC Cán bộ, công chức CNH, HÐH Công nghiệp hoá, ðại hoá HTX Hợp tác xã THT Tổ hợp tác KH&CN Khoa học - Công nghệ KTHT Kinh tế hợp tác 10 KHKT Khoa học kỷ thuật 11 HU Huyện ủy 12 QLNN Quản lý nhà nýớc 13 QLKT Quản lý kinh tế 14 QĐ Quyết định 15 UBND Uỷ ban nhân dân 16 XHCN Xã hội chủ nghĩa 17 CCKT Cơ cấu kinh tế 18 GTSX Giá trị sản xuất 19 CN- TTCN Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm thu nhập cho 70% dân cư, nhân tố định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế đất nước ổn định trị - xã hội Nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển vượt bậc: giá trị sản xuất giá trị gia tăng tăng liên tục thời gian dài, sản lượng hàng hóa ngày tăng, xuất tăng trưởng với tốc độ cao, thu nhập đời sống dân cư nông thôn ngày cải thiện Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ dựa mức độ tận dụng yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) nguồn lực tự nhiên cao Sản xuất nông nghiệp có dấu hiệu gây tác động tiêu cực đến môi trường đa dạng sinh học, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm nguồn nước, tăng chi phí sản xuất đe dọa tính bền vững tăng trưởng Vì vậy, chất lượng bền vững tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam vấn đề cần quan tâm giai đoạn tới Trong tương lai, nguồn lực cho tăng trưởng nông nghiệp không dồi dào, nông nghiệp phải cạnh tranh với ngành công nghiệp dịch vụ khác Chí phí sản xuất ngày cao bắt đầu làm giảm khả cạnh tranh nông nghiệp Việt Nam với vị nhà sản xuất “chi phí thấp” trường quốc tế Nông nghiệp phải nâng cao vị cạnh tranh sở nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng an toàn vệ sinh thực phẩm Điều đạt thông qua tận dụng tiềm hội để nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị gia tăng hàng nông sản, đồng thời giảm tác động tiêu cực đến môi trường Vì vậy, cần có thay đổi tích cực góp phần xây dựng nông nghiệp tiên tiến, tạo tảng cho kinh tế công nghiệp đại, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn Việt Nam ngày phồn thịnh, văn minh Huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh huyện nông, thu nhập người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp đóng vai trò, vị trí quan trọng kinh tế huyện Để khai thác tối ưu, bền vững tiềm năng, lợi vùng, tạo vùng sản xuất tập trung hàng hoá lớn có sức cạnh tranh, tối ưu hoá nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu chung sản xuất theo hướng hàng hoá, chế biến có quy mô lớn nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn, gắn với xây dựng huyện Đức Thọ trở thành huyện nông thôn trước năm 2020, việc nghiên cứu tìm giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa phát triển bền vững nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhu cầu cấp bách đặt huyện Đức Thọ Vì vậy, tác giả định chọn đề tài “Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn cung cấp luận khoa học góp phần vào việc giải nhiệm vụ cấp bách nêu 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài nghiên cứu có nhiều công trình đề cập phân tích số vấn đề lý luận thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế, cấu ngành kinh tế phạm vi nước số ngành, địa phương công bố Có thể nêu số công trình tiêu biểu sau: Ngô Đình Giao (1994), “Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế quốc dân” Nội dung công trình đề cập sở lý luận, cần thiết phương hướng, giải pháp chuyển dịch cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa nước ta Đỗ Hoài Nam (2006), “Chuyển dịch cấu ngành phát triển ngành kinh tế trọng điểm mũi nhọn” Công trình đưa quan điểm, phương pháp tiếp cận nghiên cứu vấn đề chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhằm phát triển ngành kinh tế trọng điểm mũi nhọn đất nước Lê Đình Thắng (1996), “Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn- vấn đề lý luận thực tiễn” Công trình nghiên cứu sở khoa học, thực trạng đề xuất quan điểm, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn nước ta Nguyễn Thị Bích Hường (2005), “Chuyển đổi cấu ngành kinh tế Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế ” Công trình nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chuyển dịch cấu ngành kinh tế tiến trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế ; đồng thời đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế nước ta tiến trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Phạm Công Nghĩa (2000), “Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế- nghiên cứu thống kê cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế” Công trình nghiên đề cập tới lý luận phương pháp luận nghiên cứu thống kê cấu kinh tế, nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo thành phần kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Nguyễn Cúc (2000), “Tác động Nhà nước trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng CNH, HĐH”, đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Mai Ngọc Cường (2001), “Cơ sở khoa học việc đẩy mạnh chuyển dịch cấu ngành kinh tế Thanh Hóa thời kỳ 2001- 2010” Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 68 + Tổ chức, cá nhân tỉnh thu mua lợn thịt cho hộ chăn nuôi xuất bán thị trường ngoại tỉnh, đạt mức thu mua tối thiểu 1.500 con/năm (được xác nhận Chi cục Thú y thông qua hồ sơ kiểm dịch) hỗ trợ chi phí tổ chức thu mua, mức hỗ trợ 20.000 đồng/ lợn thịt + Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tiêu thụ có hợp đồng liên kết tiêu thụ lợn thịt ổn định lâu dài từ 02 năm trở lên cho người dân, sản lượng thu mua, tiêu thụ đạt 500 thịt hơi/năm, hỗ trợ sau: * Hỗ trợ lần 25% chi phí xây dựng kho lạnh để bảo quản sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa không tỷ đồng/đối với kho lạnh có tổng thể tích chứa từ 1.000m3 trở lên, không 500 triệu đồng kho lạnh tích chứa từ 200m3 đến 1.000m3 * Hỗ trợ lần 25% chi phí mua xe chuyên dụng để vận chuyển sản phẩm, mức hỗ trợ không 1,5 tỷ đồng/xe xe lạnh trọng tải từ trở lên; không 500 triệu đồng/xe xe lạnh có trọng tải từ 1,5 đến + Các tổ chức, cá nhân có hợp đồng liên kết tiêu thụ lợn thịt ổn định lâu dài từ 02 năm trở lên cho người dân, sản lượng thu mua, tiêu thụ đạt 500 thịt hơi/năm, trường hợp địa bàn tỉnh có biến động lớn thị trường thịt lợn, kéo dài từ 02 tháng trở lên, làm giá thị trường thấp 20% giá hợp đồng, quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; ngân sách hỗ trợ 30% phần chênh lệch, không 2,0 triệu đồng/tấn Sản xuất bò lai Zêbu, bò chất lượng cao (điều 19 NQ số 90/2014) Người chăn nuôi bò sinh sản phối giống phương pháp thụ tinh nhân tạo với tinh bò nhóm Zêbu, bò chất lượng cao, hỗ trợ: + 100% kinh phí mua tinh vật tư phối giống theo quy định + Tiền công phối giống: 20.000 đồng/bò có chửa với tinh bò nhóm Zê bu, 30.000 đồng/bò có chửa với tinh bò chất lượng cao 69 + Chi phí đánh giá, nghiệm thu: 50.000 đồng/bò có chửa (Trung tâm Khuyến nông tỉnh: 20.000 đồng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Bảo vệ trồng, vật nuôi cấp huyện: 30.000 đồng) Công tác thụ tinh nhân tạo (trâu, bò) (điều 19 NQ số 90/2014) + Đào tạo dẫn tinh viên: người có trình độ từ Trung cấp chăn nuôi chăn nuôi - thú y trở lên, tuổi đời 45, Ủy ban nhân dân cấp xã cử học (có cam kết phục vụ địa phương từ 05 năm trở lên), hỗ trợ kinh phí 08 triệu đồng/người + Hỗ trợ kinh phí mua bình đựng bảo quản tinh cấp phát cho điểm chuyển giao, huyện 02 bình (loại 35 lít/bình), mức hỗ trợ tối đa 17 triệu đồng/bình + Hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ cấp cho dẫn tinh viên (gồm: Bình đựng ni tơ loại 3,15 lít/bình, súng bắn tinh), mức hỗ trợ tối đa 07 triệu đồng/bộ dụng cụ Hộ chăn nuôi bò sữa liên kết với doanh nghiệp có quy mô từ 03 trở lên, hỗ trợ triệu đồng/con để xây dựng chuồng trại, mua giống, trồng cỏ, xử lý môi trường - Tổ chức, cá nhân tỉnh thu mua bò thịt cho hộ chăn nuôi xuất bán thị trường ngoại tỉnh, đạt mức thu mua tối thiểu 500 con/năm (được xác nhận Chi cục Thú y thông qua hồ sơ kiểm dịch), hỗ trợ thu mua với mức 100.000 đồng/01 bò thịt - Các tổ chức, cá nhân có hợp đồng liên kết thu mua, chế biến, tiêu thụ cho người dân tỉnh từ 02 năm trở lên, sản lượng chế biến, tiêu thụ tối thiểu 500 con/năm, hỗ trợ lần 30% chi phí xây dựng chuồng trại nuôi nhốt dự trữ bò để tiêu thụ, diện tích tối thiểu 100m 2, mức hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/tổ chức, cá nhân Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sở chăn nuôi hươu có quy mô 10 trở lên, hỗ trợ mua hươu giống với mức 10 triệu đồng/tổ chức, cá nhân (điều 20 NQ số 90/2014) 70 Tổ chức, cá nhân thu mua nhung hươu địa bàn tỉnh, có hợp đồng tiêu thụ ổn định với nhà máy chế biến nhung hươu, hệ thống phân phối nhung hươu nước từ 02 năm trở lên, mức thu mua tối thiểu 300 kg/năm, hỗ trợ 50% kinh phí mua trang thiết bị bảo quản, dự trữ phục vụ tiêu thụ, mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/tổ chức, cá nhân Xây dựng sở chăn nuôi gà giống cấp bố mẹ trở lên, có quy mô tối thiểu 10.000 con, cung cấp giống cho hộ chăn nuôi gà thương phẩm tỉnh, hỗ trợ xây dựng quy hoạch chi tiết, chuồng trại, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, với mức 300 triệu đồng/cơ sở Hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, đất cát ven biển, quy mô từ 1.000 trở lên (sử dụng giống gà địa phương, không tính gà ngày tuổi), hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải, mua giống - Hỗ trợ kinh phí đánh giá cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP: Hỗ trợ kinh phí lần đầu thuê tổ chức chứng nhận đánh giá cấp giấy chứng nhận sở chăn nuôi gà có quy mô tối thiểu 5.000 đạt tiêu chuẩn VietGAHP, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/cơ sở - Hỗ trợ lần sở xây dựng nhà xưởng, hệ thống xử lý chất thải, mua sắm thiết bị giết mổ, với mức: 250 triệu đồng sở có công suất từ 30 đến 70 gia súc 500 gia cầm trở lên/ngày đêm; 350 triệu đồng sở có công suất từ 70 gia súc trở lên/ngày đêm Các sở giết mổ tập trung xây dựng trước năm 2014 sau cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, có công suất từ 70 gia súc trở lên/ngày đêm, hỗ trợ 50% mức hỗ trợ - Hỗ trợ 100 triệu đồng sở phải đánh giá tác động môi trường, 20 triệu đồng sở phải cam kết bảo vệ môi trường 71 - Các sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có công suất từ 30 gia súc 500 gia cầm trở lên/ngày đêm: hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường giải phóng mặt (đoạn khoản điều 4); ưu tiên lồng ghép dự án đầu tư; trường hợp tự bỏ vốn hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông, điện, nước, xử lý môi trường đến hàng rào sở, tối đa 200 triệu đồng/cơ sở (khoản điều 5) - Các xã, phường, thị trấn xây dựng sở an toàn dịch bệnh động vật theo quy định Quyết định số 66/2008/QĐ- BNN ngày 26 tháng năm 2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hỗ trợ 100 triệu đồng/xã, phường, thị trấn để mua sắm tủ thuốc thú y, xét nghiệm - Hàng năm ngân sách tỉnh trích 03 tỷ đồng để luôn dự trữ vắc xin loại dịch bệnh nguy hiểm hóa chất để chủ động xử lý dịch xảy - Hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất để xử lý dập dịch dịch bệnh thủy sản nguy hiểm thời điểm ngăn chặn không để dịch lây lan diện rộng Kinh phí cấp qua Chi cục Thú y để chủ động tổ chức thực 3.3.3.3.3 Lĩnh vực lâm nghiệp - Tổ chức, cá nhân trồng rừng sản xuất thâm canh gỗ lớn (bằng loại Keo chu kỳ kinh doanh 10 năm trở lên) theo quy hoạch, thông qua liên kết với doanh nghiệp từ khâu trồng đến tiêu thụ; trồng rừng giống sản xuất từ nuôi cấy mô tế bào; địa (Lim xanh, Cồng trắng, Re hương, Giổi, Dó trầm, Lát hoa); với quy mô từ 02 trở lên, hỗ trợ triệu đồng/ha/chu kỳ, tối đa 120 triệu đồng/hộ gia đình, 300 triệu đồng/tổ chức - Doanh nghiệp có liên kết với hộ gia đình, cá nhân trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn từ khâu trồng đến tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ: Kinh phí khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, hợp đồng liên kết, với mức 300.000 đồng/hộ; hỗ trợ lần chi phí cấp giấy chứng rừng bền vững (FSC), với mức 200.000 đồng/ha 72 - Hỗ trợ tổ chức, cá nhân có rừng trồng đủ điều kiện chuyển hoá rừng nguyên liệu gỗ nhỏ sang sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn (chu kỳ kinh doanh từ 10 năm trở lên) theo quy hoạch, quy mô vùng chuyển hoá từ 50 trở lên, mức hỗ trợ triệu đồng/ha/chu kỳ, tối đa 300 triệu đồng Hỗ trợ nhà máy chế biến quy hoạch, chủ yếu sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng đầu tư nâng cấp, đổi công nghệ, thiết bị để chế biến gỗ MDF, ván ghép thanh, với công suất 30.000m sản phẩm/năm, mức hỗ trợ 30% giá trị thiết bị, tối đa 10 tỷ đồng/nhà máy 3.3.3.3.4 Lĩnh vực thủy sản - Cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng với quy mô 500 triệu tôm giống/năm trở lên; ương dưỡng giống tôm thẻ chân trắng với quy mô 200 triệu tôm giống/năm trở lên (nằm vùng quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt), hỗ trợ: + 50% kinh phí lập quy hoạch chi tiết (theo dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt), tối đa 100 triệu đồng /quy hoạch + Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị với mức 3.000 triệu đồng/cơ sở sản xuất giống, 500 triệu đồng/cơ sở ương dưỡng giống - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng ao hồ nuôi tôm thâm canh nâng cấp từ nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh có quy mô từ 01 trở lên, ngân sách hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thiết bị (quạt nước, máy bơm), tối đa 50 triệu đồng/cơ sở, hộ - Tổ chức UBND tỉnh giao nhiệm vụ sản xuất cung ứng giống cá địa bàn tỉnh, có cấu giống phù hợp, đảm bảo chất lượng, đạt tối thiểu 20 triệu cá bột/năm: Được hỗ trợ lần 50% kinh phí mua giống cá bố mẹ theo định mức; hỗ trợ năm 30% kinh phí mua thay giống cá bố mẹ theo quy định, tối đa 200 triệu đồng/năm/cơ sở - Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản lồng có quy mô thể tích 90m3 trở lên (thể tích lồng 15m 3) hỗ trợ lần: 30 triệu 73 đồng/tổ chức, cá nhân với nuôi sông, đập, hồ lớn; 60 triệu đồng/tổ chức, cá nhân với nuôi biển - Đóng tàu cá; tàu dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khai thác hải sản, ngân sách hỗ trợ: + Đối với tàu công suất từ 400CV/chiếc trở lên, hỗ trợ 600 triệu đồng/tàu, thời gian nhận hỗ trợ năm, năm 300 triệu đồng + Đối với tàu công suất từ 250CV đến 400CV/ chiếc, hỗ trợ 400 triệu đồng/tàu, thời gian nhận hỗ trợ năm, năm 200 triệu đồng + Đối với tàu công suất từ 90CV đến 250CV /chiếc, hỗ trợ 200 triệu đồng/tàu, thời gian nhận hỗ trợ năm, năm 100 triệu đồng - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cải hoán tàu khai thác hải sản có công suất nhỏ 90CV sang tàu có công suất từ 90CV trở lên, hỗ trợ 0,5 triệu đồng cho 01CV tăng thêm - Thuyền trưởng, máy trưởng thuyền viên tàu cá hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cấp chứng chỉ, tối đa 800 nghìn đồng/người - Hỗ trợ 100% kinh phí: Mua 01 máy thông tin liên lạc tầm xa cho tổ hợp tác, có tối thiểu tàu công suất từ 90CV/tàu trở lên; 01 máy thông tin liên lạc tầm trung cho tổ hợp tác, có tối thiểu tàu công suất từ 40CV90CV/tàu - Xây dựng hầm bảo quản sản phẩm đóng tàu dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khai thác hải sản có công suất từ 90CV trở lên, theo công nghệ vật liệu PU (Polyurethane), hỗ trợ triệu đồng/ m 3, tối đa 150 triệu/ tàu - Xây dựng sở sản xuất nước đá (tại khu vực cảng cá cửa biển quy hoạch cảng cá) phục vụ khai thác thủy sản, đảm bảo vệ sinh môi trường, hỗ trợ 100 triệu đồng/cơ sở có công suất từ 10 tấn/mẽ đến 20 tấn/mẽ, 200 triệu đồng/cơ sở có công suất từ 20 tấn/mẽ trở lên 74 - Các tổ chức, cá nhân tỉnh trực tiếp tiêu thụ có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thủy sản (tôm loại hải sản đánh bắt có sản lượng lớn giá trị xuất cao) cho người dân từ 02 năm trở lên, sản lượng chế biến, tiêu thụ tối thiểu 150 tấn/năm, hỗ trợ sau: + Hỗ trợ lần 30% chi phí mua sắm phương tiện, thiết bị (bể chứa, máy sục, thùng chứa ) phục vụ bảo quản, thu mua, tiêu thụ sản phẩm tối đa 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân + Hỗ trợ lần 15% chi phí xây dựng kho lạnh để bảo quản sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa không 750 triệu đồng/đối với kho lạnh có tổng thể tích chứa từ 1.000m3 trở lên, không 250 triệu đồng kho lạnh tích chứa từ 200m3 đến 1.000m3 3.3.3.4 Chính sách lao động: - Phát triển đội ngũ cán quản lý, chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành, hình thành đội ngũ chuyên gia nông nghiệp, nghiên cứu thị trường đơn vị chuyên môn cấp huyện Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ, chuẩn hóa mạng lưới cán phụ trách nông nghiệp, xây dựng nông thôn xã, thôn xóm, cộng đồng; tiếp tục thực sách thu hút nhân lực có chất lượng cao, bổ sung sở - Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại thực chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, khởi quản trị doanh nghiệp, cập nhật chế độ, sách pháp luật - Tiếp tục đổi phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 /QĐTTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ; sở khảo sát, điều tra tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể nhu cầu đào tạo phù hợp - Nâng cao trình độ ứng dụng KHKT vào sản xuất cho đội ngũ cán kỷ thuật nông hộ để chuyển giao nhanh tiến KHKT vào sản xuất 75 - Tăng cường công tác khuyến nông, hội thảo chuyên đề; tư vấn, chuyển giao công nghệ vào sản xuất nông nghiệp - Nâng cao vai trò trách nhiệm cấp ủy, quyền cấp, tăng cường công tác tuyên truyền làm cho người sản xuất nhận thức đầy đủ, ý nghĩa hiệu việc phát triển nông nghiệp hàng hóa chủ lực theo hướng liên kết Đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình yên tâm đầu tư phát triển sản xuất Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH; xây dựng cấu kinh tế nông - lâm- ngư nghiệp hợp lý; chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đại, khai thác tối đa tiềm phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh, hình thành nông nghiệp sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường điều kiện sinh thái vùng; nâng cao suất chất lượng, tăng hàm lượng khoa học, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh tế nông nghiệp; chuyển dịch cấu ngành nghề, cấu lao động, tạo việc làm thu hút nhiều lao động nông thôn Thực tốt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Thông qua công tác khuyến nông để tổ chức chương tập huấn kỹ thuật cho tổ chức, hộ dân Quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ chế, bảo quản nông sản theo quy trình VietGAP lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân - Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ nhân lực khuyến nông bao gồm cán quản lý, cán làm công tác khuyến nông, chuyển giao tiến kỹ thuật, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ canh tác - Tăng cường việc luân chuyển cán bộ, đặc biệt cán kỹ thuật ngành nông nghiệp từ huyện xuống xã, Thị trấn với thời gian năm 76 - Xây dựng mối liên kết chặt chẽ với đơn vị nghiên cứu, đặt hàng sản phẩm ứng dụng công nghệ cao - Hàng năm, cử cán hợp tác xã dự lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý thương mại Phối hợp tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán kỹ thuật cho hợp tác xã - Hàng năm lấy ý kiến nhu cầu người nông dân nhu cầu tập huấn, kỹ thuật nuôi trồng, chuyển giao công nghệ đảm bảo việc đào tạo phù hợp với thực tế nhu cầu Việc chuyển giao ứng dụng công nghệ phải tham khảo ý kiến người dân Vùng, với đại diện tiêu biểu ban lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợ tác nghề đảm bảo xuất phát từ nhu cầu nông dân, không mang tính áp đặt tránh lãng phí cho nhà nước xáo trộn hoạt động sản xuất nông dân - Đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ thông tin, giúp người dân nắm bắt sách Đảng nhà nước, tiến khoa học công nghệ có khả ứng dụng cao Xây dựng chế thu hút doanh nghiệp thu mua chế biến sản phẩm để cung cấp tới tay người tiêu dùng, đồng thời gắn nhãn mác thương hiệu sản phẩm Đăng ký xây dựng thương hiệu phải dựa sở có đảm bảo bao tiêu dài hạn doanh nghiệp; kết hợp với tổ chức giới thiệu rộng rãi sản phẩm để người tiêu dùng biết rõ xuất xứ nguồn gốc Tăng cường vai trò cấp quyền công tác tư vấn cho người sản xuất thông tin thị trường Tổ chức điều tra khảo sát thường xuyên nhu cầu thị trường tỉnh, nước loại nông sản hàng hóa chủ lực mà hộ nông dân, trang trại, HTX, doanh nghiệp địa bàn huyện sản xuất cung cấp, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; trọng thị trường mục tiêu Khu kinh tế Vũng Áng; chợ, siêu thị địa bàn tỉnh huyện lân cận 77 Triển khai nghiên cứu thu thập thông tin thị trường, hàng hóa, giá cả, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từ có sách, chế để hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ nông dân tiêu thụ mặt hàng nông sản sản xuất địa bàn huyện Khuyến khích hỗ trợ phần kinh phí cho hộ nông dân, HTX, trang trại tham gia hội chợ triển lãm quảng bá sản phẩm thị trường Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia tiêu thụ sản phẩm để khai thông kênh phân phối sản phẩm nông sản địa bàn huyện Thực tốt quản lý thị trường thị trường đầu vào đầu đặc biệt giống trồng vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, thuốc thú y có biện pháp xử lý nghiêm túc hành vi vi phạm quy định thị trường an toàn thực phẩm 78 KẾT LUẬN Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta nhằm nâng cao hiệu kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân, nội dung quan trọng trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp- nông thôn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Đức Thọ có chuyển dịch theo hướng tích cực đạt nhiều thành tựu, ngành nông nghiệp có tỷ trọng giảm dần cấu kinh tế, ngành chăn nuôi có tỷ trọng ngày tăng góp phần chuyển dịch cấu toàn ngành kinh tế huyện Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ nói riêng tỉnh Hà Tĩnh nói chung giai đoạn vừa qua chịu nhiều ảnh hưởng điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt tác động trình đô thị hóa với bước đột phá tư lãnh đạo cách thức tổ chức sản xuất, ngành nông nghiệp Đức Thọ đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, khẳng định vị trí cho thấy đóng góp quan trọng nông nghiệp mặt kinh tế - xã hội Tại thời điểm ngành nông nghiệp huyện xác định nhóm nông sản chủ lực có “4 cây, con” cần tập trung phát triển lúa, rau, củ, lạc chăn nuôi lợn, bò, gà hươu Đây nông sản có lợi thế, mang lại tiềm đột phá lớn cho ngành nông nghiệp huyện Đức Thọ giai đoạn 2015 - 2020 Trong nội ngành diễn chuyển biến cấu theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi ngành nông nghiệp, tận dụng quỹ đất phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản, trồng rau, củ đất bồi ven sông đem lại điểm sáng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp thời gian tới Song cấu nông nghiệp chưa có chuyển biến mạnh, chậm, chưa khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi để tăng trưởng chuyển 79 dịch cấu kinh tế nông nghiệp; ngành nông nghiệp huyện tập trung phát triển theo chiều rộng, chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ theo chiều sâu Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp mang tính chất nông Cơ cấu sản xuất nông, lâm, thủy sản chuyển dịch chậm không Cơ cấu sản xuất nông nghiệp mang nặng tính độc canh, tự cấp, tự túc, phân tán, quy mô nhỏ Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao ngành sản xuất tạo giá trị nông - lâm - thủy sản, diện tích đất nông nghiệp chủ yếu sử dụng để trồng lúa nước, diện tích công nghiệp, ăn số có giá trị kinh tế cao chưa khai thác cách có hiệu quả; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng nhỏ cấu ngành nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phát triển chậm Trong thời gian tới, huyện Đức Thọ phấn đấu cấu kinh tế đến năm 2020 công nghiệp chiếm 35%, thương mại - dịch vụ chiếm 39%, nông lâm - thủy sản chiếm 16% Trong đó, cấu kinh tế nông nghiệp gồm: tỷ trọng ngành nông nghiệp túy 78%, lâm nghiệp 5% thủy sản 17% Để thực mục tiêu đề ra, tránh nguy thách thức trình công nghiệp hóa, đại hóa, tạo đà tăng trưởng phát triển tương lai, huyện Đức Thọ cần tập trung triển khai đồng giải pháp: thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; đổi mới, hoàn thiện chế, sách phát triển; thực công tác quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, hạ tầng chiến lược; xây dựng mô hình liên kết doanh nghiệp với hộ sản xuất quy mô vừa nhỏ thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã …tạo điều kiện thuận lợi cho trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo quan điểm, định hướng mục tiêu đề để cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phân công lại lao động, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi, giải phần tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng hiệu kinh tế huyện Đức Thọ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006 Báo cáo số 101/BNN- KH Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Về tình hình phát triển nông nghiệp - nông thôn công tác điều phối phát triển vùng kinh tế diểm giai đoạn 2006- 2010 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, giai đoạn 2011- 2015 Mai Ngọc Cường (2006), "Chính sách xã hội nông thôn - kinh nghiệm Công hòa Liên bang Đức thực tiễn Việt Nam", Nhà xất Lý luận Chính trị Nguyễn Sinh Cúc (2012), “Chương trình xây dựng nông thôn sau năm thí điểm”, Tạp chí cộng sản ngày David Colman Trevor Youg (1994), "Nguyên lý kinh tế nông nghiệp - thị trường giá nước phát triển", Nhà xuất Nông nghiệp Đặng Ngọc Dinh (1997), “Vấn đề phát triển công nghiệp nông thôn nước ta”, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Việt Dũng, (2015), "Chính sách Chính phủ Hàn Quốc nông dân, nông nghiệp, nông thôn kinh nghiệm cho Việt Nam" PGS TS Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Thống kê, Hà Nội 2003 Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị 26 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) nông nghiệp, nông dân nông thôn 10 Quyết định số 339/QĐ- TTg, ngày 19/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh kinh tế giai đoạn 2013- 2020 81 11 Cù Ngọc Hưởng (2006), "Lý luận, thực tiển sách xây dựng nông thôn Trung Quốc" Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn Dự Án Mispa, Hà Nội 12 Hồ Xuân Hùng (2012), “Xây dựng nông thôn nghiệp cách mạng lâu dài Đảng nhân dân ta”, Tạp chí cộng sản 13 Nghị số 08- NQ/TU, ngày 19/5/2009 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Tĩnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2009- 2015 định hướng đến năm 2020 14 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2006), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2005, Nxb Thống kê, Hà Nội 15 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2007), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2008), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2007, Nxb Thống kê, Hà Nội 17 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2009), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2008, Nxb Thống kê, Hà Nội 18 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2010), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2009, Nxb Thống kê, Hà Nội 19 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2011), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2010, Nxb Thống kê, Hà Nội 20 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2012), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2011, Nxb Thống kê, Hà Nội 21 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2013), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2012, Nxb Thống kê, Hà Nội 22 Cục Thống kê Hà Tĩnh (2014), Niên gián thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2013, Nxb Thống kê, Hà Nội 23 Nghị số 01- NQ/HU, ngày 28/4/2011 Ban Chấp hành Đảng huyện Đức Thọ tập trung lãnh đạo, đạo thực chương trình 82 mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011- 2002; Nghị chuyên đề số 02- NQ/HU, ngày 07/10/2011 tập trung phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2011- 2015 định hướng đến năm 2020 24 Quyết định số 1373/QĐ- UBND, ngày 19/5/2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bề vững, gắn với xây dựng nông thôn 25 Đề án phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng liên kết vùng sinh thái giai đoạn 2014- 2015, định hướng đến năm 2020 UBND huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 26 Quyết định số 957/QĐ- UBND, ngày 31/3/2014 UBND huyện Đức Thọ việc ban hành sách khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2014- 2015 27 Nghị số 90/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định số sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực tái cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn 28 Nguồn www.tapchicongsan.org.vn 29 Nguồn intenert [...]... chương 7 B NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện 1.1.1 Khái niệm cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp Cơ cấu kinh tế là một tổng thể các mối... xúc ở nông thôn - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta là một tất yếu xuất phát từ vị trí của nông nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội, từ thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta, từ yêu cầu của CNH, HĐH và yêu cầu của nền kinh tế thị trường - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xuất phát từ vị trí của nông nghiệp và thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta Kinh tế nông nghiệp. .. trong huyện 4 Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài + Hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, về nội dung và các yếu tố ảnh hưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện, về kinh nghiệm thức tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; + Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. .. sản xuất thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong khoảng thời gian và điều kiện kinh tế xã hội cụ thể 1.1.1.2 Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự tác động làm thay đổi dần tỷ trọng của từng ngành kinh tế, từng thành phần kinh tế, tỷ trọng lao động của từng ngành trong tổng thể nền kinh tế 8 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một quốc gia hay... hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung có hiệu quả cao, mở rộng mối quan hệ với các vùng chuyên môn hóa khác, gắn bó cơ cấu kinh tế của từng vùng với cả nước 10 + Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế Cơ cấu thành phần kinh tế là nội dung quan trọng của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng Trong nông nghiệp và nông thôn... Sự cần thiết chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 14 Từ khi đổi mới đến nay cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta có sự chuyển biến tích cực, nhưng nông nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn một số nơi vẫn chưa thoát khỏi độc canh, thuần nông Nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong kinh tế nông thôn, các ngành nghề khác ngoài nông nghiệp vẫn chưa... tư cơ sở hạ tầng, có chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích công nghiệp đầu tư về nông thôn, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn 22 Chương 2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TỈNH GIAI ĐOẠN 2010- 2015 2.1 Khái quát chung và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ,. .. cấu kinh tế nông thôn Nam Định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- luận án tiến sỹ Công trình đã đề cập những vấn đề lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Nam Định và đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh. .. nhiều hạn chế 2.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ gian đoạn 2010- 2015 2.2.1 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2010- 2015 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2010- 2015 thể hiện xu hướng gia tăng tỷ trọng của ngành nông nghiệp (từ 95,5% lên 97,3 %) và suy giảm tỷ trọng của ngành lâm nghiệp (từ 29 1% xuống còn 0,7%)... kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện và thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2015 - Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng giải pháp thúc đẩy chuyển dich cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho cư dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015- 2020 có tính khả thi 8 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở ... điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ 3.1.2 Định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ 3.2 Mục tiêu nội dung chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức. .. VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Một số vấn đề lý luận chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện 1.1.1 Khái niệm cấu kinh tế, cấu kinh tế nông nghiệp chuyển. .. điểm định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ đến năm 2020 3.1.1 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Đức Thọ - Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp phải phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện đức thọ, tỉnh hà tĩnh , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện đức thọ, tỉnh hà tĩnh , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện đức thọ, tỉnh hà tĩnh

Từ khóa liên quan