Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

88 499 8
  • Loading ...
1/88 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 13:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  HUỲNH THỊ HOÀI THU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đinh Thế Định Đồng Tháp, năm 2015 LỜI CÁM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Ban Lãnh đạo nhà trường, Phòng đào tạo Sau đại học, Khoa Giáo dục Chính trị trường Đại học Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, rèn luyện Xin chân thành cảm ơn nhà giáo, nhà khoa học nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, PGS TS Đinh Thế Định - người hướng dẫn khoa học tận tình, quan tâm định hướng, hỗ trợ suốt trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp, Huyện ủy, UBND huyện, ban Đảng thuộc Huyện ủy Cao Lãnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Lãnh, Phòng Nội vụ, Phòng Tài – Kế hoạch, Văn phòng HĐND – UBND, Chi cục Thống kê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập cung cấp số liệu tư vấn khoa học cho trình thực đề tài Mặc dù thân nỗ lực cố gắng, với điều kiện thực tiễn Huyện Cao Lãnh số kinh nghiệm thân, luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong nhận góp ý, giúp đỡ thầy, cô giáo bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp Cao Lãnh, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Huỳnh Thị Hoài Thu MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 1.1 Đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện nước ta lực lãnh đạo cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa 1.2 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP HIỆN NAY 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hoá tình hình thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2.2 Thực trạng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2.3 Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1 Phương hướng xây dựng đội ngũ cán chủ chốt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 3.2 Những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán chủ chốt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN AN-QP : An ninh, quốc phòng BCH : Ban chấp hành CBCC : Cán chủ chốt CCB : Cựu chiến binh CN, TTCN : Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất HĐND : Hội đồng nhân dân HTCT : Hệ thống trị 10 KH-CN : Khoa học, công nghệ 11 KHKT : Khoa học kỹ thuật 12 KT-XH : Kinh tế - xã hội 13 LHPN : Liên hiệp phụ nữ 14 LLCT : Lý luận trị 15 MTTQ : Mặt trận Tổ quốc 16 UBND : Ủy ban nhân dân 17 VH-XH : Văn hóa - xã hội A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ đời, Đảng ta khẳng định cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Trong tất giai đoạn cách mạng, cán có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị thắng lợi cách mạng Mỗi giai đoạn cách mạng cần có đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, điều phụ thuộc định công tác cán Thực tiễn sinh động cách mạng Việt Nam chứng minh cách sinh động sau có đường lối đúng, cán nhân tố định thắng lợi cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán gốc công việc; công việc thành công thất bại cán tốt hay Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đặt cho đội ngũ cán nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi phải huy động nguồn lực; sức mạnh hệ thống trị, chăm lo đội ngũ cán bộ, cán chủ chốt cấp có đủ phẩm chất, lực để hoàn thành nhiệm vụ Trong bối cảnh quốc tế nước có thuận lợi đồng thời có nguy thách thức đan xen Để nâng cao lãnh đạo Đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ trị, chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức nguy cơ, thực thắng lợi mục tiêu chiến lược đường lối Đảng đề giai đoạn hội nhập phát triển, công tác xây dựng Đảng xác định nhiệm vụ then chốt, công tác cán Đảng trở thành "khâu then chốt vấn đề then chốt" Công tác cán xây dựng đội ngũ cán vấn đề quan trọng Đảng, từ trước đến Đảng Nhà nước nghiên cứu, cụ thể hóa nhiều Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn: Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Chính trị đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm tiếp theo; Nghị số 32-NQ/TW, ngày 26 tháng năm 2014 Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 Ban Tổ chức Trung ương công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị (khóa IX) Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Chính trị (khóa XI) Về công tác cán có nhiều công trình nghiên cứu khoa học thực nhiều góc độ khác nhau, như: - Luận án tiến sĩ Phạm Công Khâm (2000), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo cấp xã vùng nông thôn đồng sông Cửu Long nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tác giả đưa khái niệm, mục đích, tầm quan trọng công tác cán bộ, tác giả làm rõ thực trạng xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo cấp xã vùng nông thôn đồng sông Cửu Long - Luận văn thạc sĩ Hà Văn Bình ( 2014), Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Tác giả đưa quan niệm, vị trí, vai trò cán chủ chốt hệ thống trị sở huyện Cẩm Xuyên, làm rõ thực trạng đội ngũ cán nêu giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - Ngoài ra, số viết báo tạp chí đề cập đến vấn đề như: "Một số vấn đề quan trọng công tác tổ chức cán Đảng nay" Phan Diễn, Tạp chí Cộng sản, số 31, 2002, tr.3-9 Tác giả tổng kết đánh giá Trung ương việc thực nghị Trung ương khoá VII, khóa VIII Kết luận Hội nghị Trung ương khoá IX công tác tổ chức - cán Từ đó, tác giả đề nghị cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá thực có hiệu nghị thời gian tới Trong đó, tác giả nêu phân tích chi tiết mặt làm mặt hạn chế nội dung công tác tổ chức; công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý; công tác luân chuyển cán bộ; vấn đề xây dựng tổ chức sở đảng Tác giả đưa số giải pháp nhằm thực tốt công tác tổ chức cán thời gian tới "Nâng cao chất lượng cán sở: vấn đề lý luận thực tiễn" Hoài Nhân, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 12, 2002, tr.39, 52 Tác giả nêu lên số liệu thống kê tỉnh Bình Dương trình độ mặt đội ngũ cán sở, bất cập cần khắc phục trăn trở, băn khoăn đội ngũ cán sở trước thực trạng đáng báo động tình hình hoạt động chất lượng đội ngũ cán sở Từ đó, tác giả đưa giải pháp nâng cao chất lượng cán sở như: sách ưu đãi thu hút nhân tài, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, hình thức đào tạo, cải tạo tổ chức Đoàn niên để tạo nguồn cán trẻ nhằm xây dựng hệ thống trị ngày vững mạnh Bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh luân chuyển cán bộ" tác giả Trần Đình Huỳnh, đăng Tạp chí Xây dựng Đảng, số 8, 2003 Tác giả phân tích mục đích việc luân chuyển cán số phương châm tiến hành công tác cán Ngoài ra, để tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ cho đội ngũ các cấp tỉnh, Tỉnh uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có số Nghị quyết, Quyết định việc đào tạo, bồi dưỡng chế độ cán bộ, công chức huyện, Quyết định số: 10/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2009 ban hành Quy định chế độ, sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp Nhìn chung, công trình nêu có luận giải có giá trị xây dựng đội ngũ cán chủ chốt sở Nhưng, đến chưa có công trình sâu nghiên cứu vấn đề xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn địa phương có tính đặc thù huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn với quan tâm Tỉnh uỷ, huyện uỷ, đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Cao Lãnh phấn đấu có bước trưởng thành, nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị, quốc phòng an ninh địa phương… Song, so với yêu cầu, nhiệm vụ đội ngũ cán bất cập số mặt: trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, lực tổ chức hoạt động thực tiễn Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vấn đề vừa cần thiết, cấp bách, vừa có ý nghĩa mang tính chiến lược cho nhiệm kỳ Là cán làm công tác Đảng cấp huyện, mong muốn thông qua việc nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp: "Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn" đóng góp phần với cấp uỷ đảng huyện Cao Lãnh làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện, nâng cao lực lãnh đạo, quản lý, điều hành giai đoạn Mục đích nghiên cứu Nhằm xây dựng đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thực công nghiệp hóa, đại hóa - Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt nâng cao 10 lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Đề xuất giải pháp nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn cán chủ chốt cấp huyện: trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể huyện Cao Lãnh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu đội ngũ cán đương nhiệm, kế cận cán trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể huyện công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Cao Lãnh từ năm 2010 đến Phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta cán công tác cán Đảng điều kiện có quyền Luận văn tiến hành sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Đồng thời sử dụng kết hợp phương pháp phân tích, tổng hợp, điều tra xã hội học, gắn lô-gích với lịch sử, đặc biệt trọng phương pháp tổng kết thực tiễn Những đóng góp đề tài - Đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh công tác xây dựng đội ngũ cán huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn - Đề xuất giải pháp bản, có tính khả thi nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán chủ chốt huyện Cao Lãnh có đủ phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn giai đoạn 74 công việc mang tính khoa học cao, tiến hành cần phải: Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ CBCC cấp huyện để có thông tin xác làm sở qui hoạch Công tác điều tra khảo sát tiến hành nhiều hình thức như: nghiên cứu hồ sơ lý lịch cán bộ; trao đổi vấn; tham khảo dư luận xã hội, lấy ý kiến đánh giá cán quản lý, cán công chức, đồng chí cấp ủy cấp phân công phụ trách quan quản lý cấp Trên sở số liệu thông tin qua khảo sát, tiến hành tổng hợp nhận xét, đánh giá cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC cấp huyện, phân tích nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, thuận lợi khó khăn công tác qui hoạch đội ngũ CBCC cấp huyện Quan điểm xây dựng qui hoạch cán phải khách quan, xác, phải xuất phát từ tiêu chuẩn, tuân thủ tiêu chuẩn đặt lợi ích chung thực việc lựa chọn đưa vào qui hoạch Khi đánh giá phải khách quan, cần tránh định kiến, cảm tính, chủ quan Trong qui hoạch đặc biệt trọng tới cán trưởng thành chỗ, có trình gắn bó với huyện Lưu ý qui hoạch mở số chức danh không bố trí người địa phương Qui hoạch đội ngũ CBCC cấp huyện phải gắn với nhiệm vụ trị, yêu cầu quản lý, điều hành công việc Phải tiến hành có kế hoạch, có phương pháp; tiến hành thường xuyên, công khai dân chủ, hàng năm có tổ chức điều tra lấy phiếu tín nhiệm, có tổng kết đánh giá Rà soát qui hoạch, phát nhân tố có đầy đủ phẩm chất lực bổ sung nguồn cán chủ chốt, lựa chọn, qui hoạch song song với công tác đào tạo bồi dưỡng Về qui trình tuyển chọn, cần thực công việc sau đây: - Tổ chức cho đơn vị sở tiêu chuẩn giới thiệu tín nhiệm cán có đủ tư chất làm cán lãnh đạo - Xây dựng kế hoạch qui hoạch năm dài hạn Qui hoạch xây dựng đội ngũ CBCC cấp huyện phải đảm bảo số lượng, chất lượng cấu 75 - Đánh giá nhân tố tích cực sở phát giới thiệu Đưa vào diện qui hoạch bố trí, điều chuyển công tác để vừa thử thách, vừa tạo điều kiện để cán tiếp cận công việc * Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện Chất lượng đội ngũ CBCC cấp huyện có tham gia nhiều yếu tố công tác đào tạo, bồi dưỡng giữ vai trò định đến chất lượng cán Đào tạo, bồi dưỡng nội dung quan trọng chiến lược cán nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Để công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện thực đạt kết cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế huyện Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện cần xác định rõ mục tiêu cụ thể cho loại đối tượng, sở xác định nội dung, hình thức điều kiện đảm bảo thực Với số lượng 70 CBCC cấp huyện, Huyện ủy chia nhóm, phân theo đối tượng để đào tạo, bồi dưỡng Đối với cán chủ chốt đương chức: cán chủ chốt lớn tuổi, chủ yếu bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật kiến thức, phương pháp mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đối với cán chủ chốt trẻ, cán luân chuyển cần đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn định, định kỳ hàng quý huyện tổ chức cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng, đặc biệt có kế hoạch đào tạo đạt chuẩn phục vụ lâu dài Đối với đội ngũ CBCC cấp huyện kế cận: Cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ chuẩn trình độ lý luận trị, chuyên môn, kỹ năng… đáp ứng chức trách bổ nhiệm, đề bạt Trên sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức từ đến năm 2020 * Sử dụng đội ngũ CBCC cấp huyện Sử dụng đội ngũ CBCC cấp huyện phát huy phẩm chất lực họ vào việc thực chức năng, nhiệm vụ nhằm mang lại hiệu cao làm cho đội CBCC cấp huyện ngày lớn mạnh Vì việc sử 76 dụng hợp lý đội ngũ CBCC cấp huyện có ý nghĩa quaan trọng Nếu sử dụng đúng, phù hợp, phát huy lực, sở trường cán làm cho đội ngũ lớn mạnh, ngược lại làm cho đội ngũ cán ngày yếu đi, giảm chất lượng nguồn nhân lực huyện Cơ quan làm công tác cán phải có trách nhiệm cao với đội ngũ CBCC cấp huyện, thể khâu như: đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, uốn nắn cán mặt để họ làm tốt nhiệm vụ bước trưởng thành Phải quản lý chặt chẽ đội ngũ CBCC cấp huyện, phát huy mặt mạnh hạn chế, khuyết điểm đội ngũ CBCC cấp huyện Sử dụng phải gắn với thực chế độ sách đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương, phụ cấp Để thực tốt công tác sử dụng cán bộ, cần xây dựng qui trình sử dụng cán bộ, xây dựng nội dung sử dụng, quản lý mặt đội ngũ CBCC cấp huyện Tổ chức kiểm tra theo định kỳ, đột xuất, chuyên đề để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm, sai phạm thường dễ xảy người có chức, có quyền, cán phụ trách lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý cán bộ, đất đai, tài Xây dựng máy làm công tác cán đủ phẩm chất, lực để thực Thực tốt công tác tự phê bình phê bình, thực chế độ thưởng, phạt nghiêm minh chế độ tương xứng với trách nhiệm đóng góp CBCC cấp huyện Từ năm 2015 Huyện Cao Lãnh đạo thí điểm thực thi tuyển chức danh lãnh đạo số ngành huyện (giáo dục, y tế, nông nghiệp…) 3.2.5 Kết hợp việc nâng cao trình độ, lực lãnh đạo với công tác tổng kết thực tiễn thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn địa bàn huyện Cao Lãnh Huyện ủy, UNND, ban, ngành, đoàn thể huyện cấp đạo, điều hành trực tiếp triển khai vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ 77 trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước thông qua kế hoạch công tác, chương trình hành động nhắm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển lĩnh vực giai đoạn định Cũng từ cấp huyện, thông qua hoạt động thực tiễn kiểm nghiệm tính chân lý lý luận học tập, nghiên cứu Việc tổng kết hoạt động thực tiễn việc phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, thực tốt đánh giá cách xác tính đắn, phù hợp chủ trương, đường lối sách pháp luật Đảng Nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện Cán lãnh đạo cấp huyện, người gần gũi với nhân dân trực tiếp cụ thể hóa triển khai thực chủ trương, đường lối sách, pháp luật Đảng Nhà nước, thực tốt việc tổng kết, đánh giá hoạt động sở, lĩnh vực phân công phụ trách rút đánh giá khách quan, học kinh nghiệm sâu sắc Những kết luận, đánh học kinh nghiệm giúp cho người cán lãnh đạo, quản lý đối chiếu vấn đề lý luận trang bị, học tập với vấn đề thực tế phát sinh từ hoạt động thực tiễn Trên sở đó, người cán lãnh đạo cấp huyện tự hoàn thiện thêm trình độ chuyên môn, LLCT kiến thức, thông tin lĩnh trị, phong cách lãnh đạo, quản lý Để kết hợp việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, LLCT cho CBCC cấp huyện với việc tổng kết thực tiễn, huyện Cao Lãnh cần thực hiện: - Cùng với công tác đưa đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện, cấp uỷ phải quan tâm rèn luyện cán hoạt động thực tiễn - Mạnh dạn bố trí, phân công cán bộ, cán trẻ, cán nữ làm cán lãnh đạo, quản lý ban, ngành, đoàn thể huyện - Thông qua chức trách, nhiệm vụ phân công để rèn luyện cán Muốn vậy, Huyện ủy phải lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đôi 78 với đổi nề nếp làm việc, phong cách, kế hoạch, chương trình công tác - Thực nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp tổ chức hệ thống trị, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, theo quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể Nâng cao chất lượng họp, dành thời gian sở để đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực nhiệm vụ trị Qua đó, rèn luyện cán lập trường quan điểm trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác, gần sở, sâu sát quần chúng, tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng, kịp thời uốn nắn biểu lệch lạc cán bộ, cán lãnh đạo trẻ - Tổng kết thực tiễn sở đòi hỏi người CBCC cấp huyện phải xuất phát từ quan điểm khách quan, tôn trọng, nhìn thẳng vào thật Không giấu khuyết điểm, sai lầm để có kinh nghiệm có sở thực tiễn Từ đó, có biện pháp khắc phục, phát huy, định hướng cho công tác thời gian tới - Trong tổng kết hoạt động thực tiễn, hạn chế việc lý luận chung chung mà cần sâu vào đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm vụ trọng tâm khác Nếu làm tốt việc đánh giá việc làm được, chưa làm đưa nguyên nhân khách quan chủ quan tổng kết, nâng cao lý luận từ thực tiễn sở - Việc phân tích nguyên nhân thành công tồn thông qua tổng kết thực tiễn phải thực nghiêm túc tinh thần tự phê bình phê bình cách dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể lãnh đạo Công tác nâng cao trình độ, lực lãnh đạo với công tác tổng kết thực tiễn thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn địa bàn huyện hướng đến mục tiêu phải đảm bảo lực triển khai hiệu đề án trọng tâm tái cấu nông nghiệp Tỉnh Đồng Tháp từ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 với mô hình liên kết sản xuất Kết luận chương 79 Trên sở trình độ cán lãnh đạo, quản lý cấp sở từ điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội huyện, để nâng cao trình độ cho cán sở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phải thực đồng nhiều giải pháp Trong tập trung giải pháp: Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng; nâng cao nhận thức Đảng nhân dân vị trí, vai trò đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện; xây dựng kế hoạch chiến lược, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán chủ chốt cấp huyện; kết hợp việc nâng cao trình độ, lực lãnh đạo với công tác tổng kết thực tiễn địa bàn huyện Cao Lãnh Các giải pháp đề xuất đảm bảo nguyên tắc bản: đảm bảo tính mục tiêu; tính hệ thống, cụ thể; đảm bảo tính thực tiễn; tính hiệu khả thi 80 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện yêu cầu tất yếu, khách quan, cần thiết Đó việc thực nội dung, hình thức, biện pháp tư tưởng, tổ chức, sách chủ thể, trực tiếp cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể cấp huyện, nhằm nâng cao phẩm chất, lực cán bộ, tạo chuyển biến đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ giao Cán chủ chốt cấp huyện có vai trò quan trọng lãnh đạo, giám sát, quản lý tổ chức thực nhiệm vụ địa bàn, xây dựng tổ chức Đảng hệ thống trị vững mạnh Đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thời gian qua có phát triển số lượng, chất lượng cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tuy nhiên, phận chưa thật tiêu biểu đạo đức, lối sống; phong cách tác phong công tác hạn chế; trình độ, lực, kỹ công tác chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ Việc nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Cao Lãnh đạt những kết quan trọng, song số hạn chế Những kinh nghiệm rút từ thực tiễn cần phải vận dụng tốt để nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện giai đoạn Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị huyện Cao Lãnh thời kỳ cần quán triệt quan điểm, nguyên tắc Đảng công tác cán bộ; phương hướng mục tiêu xây dựng cán nói chung, nâng cao chất lượng cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện nói riêng Phải thực hệ thống giải pháp cách toàn diện, đồng nhằm nâng cao lực lãnh đạo cán chủ chốt hệ thống trị huyện Điều có ý nghĩa định trực tiếp việc nâng cao lực lãnh 81 đạo đội ngũ CBCC cấp huyện nỗ lực tâm phấn đấu vươn lên, tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng thân cán chủ chốt hệ thống trị huyện Điều đó, tất yếu đòi hỏi phải có quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức, cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; thực đắn hiệu công tác cán bộ, tạo điều kiện chế, sách; hỗ trợ, giám sát cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân huyện Cao Lãnh Với giải pháp đề ra, bên cạnh thực tiễn kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng, tác giả tham vấn ý kiến đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã đặc biệt, qua tiếp thu, nghiên cứu từ kiến thức khoa học giảng viên trường Đại học Vinh, Đại học Đồng Tháp, tin tưởng áp dụng vào thực tiễn công tác cách hiệu Kiến nghị 2.1 Đối với Trung ương - Triển khai hướng dẫn cụ thể Đề án tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Điều chỉnh, bổ sung, ban hành văn pháp qui liên quan đến tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp huyện, đặc biệt trọng đến tổ chức máy, tiêu chuẩn, chế độ sách cán bộ, công chức cấp huyện - Chỉ đạo cấp, ngành có liên quan phối hợp với trường, Học viện nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán cấp huyện Chú trọng bồi dưỡng theo chức danh Bí thư cấp ủy cấp huyện chức danh chủ chốt cấp huyện 2.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp - Để trẻ hóa, chuẩn hóa tạo nguồn đội ngũ cán nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt, đề nghị tỉnh có sách hợp lý 82 nhằm giải chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc cán chủ chốt yếu sức khỏe, lực công tác, chưa đảm bảo chuẩn … chế độ hành nhà nước - Tăng cường tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận trị, kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh, giúp cán chủ chốt cập nhật thông tin, kiến thức 2.3 Đối với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Cao Lãnh - Ban hành tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán chủ chốt cấp huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn - Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán để tăng cường khả hoạt động thực tiễn cán chủ chốt Thực thi tuyển chức danh cán lãnh đạo, quản lý ngành huyện - Nâng cao chất lượng công tác cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Ổn định, kiện toàn tổ chức máy, biên chế ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xây dựng chiến lược quy hoạch cán làm sở nâng cao lực, trình độ đội ngũ CBCC cấp huyện - Tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu đào tạo, loại hình đào tạo, ngành nghề đào tạo CBCC cấp huyện để lập kế hoạch phối hợp với trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp trường Đại học tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cán - Chú trọng quan tâm đầu tư, tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học cho Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Lãnh đạo, đạo Trung tâm bồi dưỡng trị huyện kiện toàn tổ chức máy, tăng cường nguồn nhân lực; cải tiến, đổi nội dung chương trình, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán Đào tạo song song với quy hoạch cán bộ, có kế 83 hoạch đào tạo cán chuyên ngành phù hợp với tình hình, yêu cầu địa phương - Thực tốt sách hỗ trợ nhà nước CBCC cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi để cán yên tâm công tác Đồng thời, cần phải xây dựng sách phù hợp, gắn trách nhiệm với lợi ích, khuyến khích cán tích cực, tự giác, yên tâm học tập, rèn luyện đạt kết cao 84 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS Hoàng Chí Bảo (2004), Hệ thống trị sở nông thôn nước ta nay, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [2] Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (29/12/1999), Hướng dẫn số 11-HD/TCTW thực quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy chế đánh giá cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán [3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quyết định số 67-QĐ/TW ban hành Quy định phân cấp quản lý cán [4] Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (02/04/2002), Hướng dẫn thực Nghị số 06-HD/TCTW Bộ Chính trị luân chuyển cán lãnh đạo quản lý [5] Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (30/10/2002), Hướng dẫn số 11-HD/TCTW bổ sung thực quy chế đánh giá cán [6] Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (24/05/2005), Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW thực Nghị 42-NQ/TW Bộ Chính trị công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước [7] Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 15HD/BTCTW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 Ban Tổ chức Trung ương, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị (khóa IX) Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Chính trị (khóa XI) [8] Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU, ngày 21 tháng 01 năm 2013, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước [9] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 ban hành Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử 85 [10] Bộ Chính trị (2012), Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm [11] Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn [12] Đảng tỉnh Đồng Tháp, Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 09 tháng năm 2011, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước [13] Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [14] Đảng tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 13 tháng 12 năm 2011, quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 – 2015 [15] Đảng tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 20 tháng 11 năm 2012 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, luân chuyển, xếp, bố trí cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012 – 2013 [16] Đảng tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2012, thực Kết luận số 24-KL/TW Bộ Chính trị khóa XI, đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm [17] Đảng tỉnh Đồng Tháp, Nghị số 04-NQ/TU, ngày 30 tháng năm 2011, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng đến năm 2015 [18] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị số 32-NQ/TW, ngày 26 tháng năm 2014 Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý [19] Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/2/2010 Bộ Chính trị việc đánh giá cán [20] Đảng huyện Cao Lãnh (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng 86 huyện Cao Lãnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 [21] Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [22] Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [23] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [24] Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [25] Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [26] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [27] Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [28] Cao Duy Hạ (2005), “Nghĩ số giải pháp nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt Đảng”, Tạp chí Thông tin lý luận [29] PGS.TS Trần Đình Hoan (2002), “Luân chuyển cán - khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới”, Tạp chí Cộng sản [30] Bùi Hiền nhóm tác giả (2001), Từ điển Giáo dục học, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội [31] Học viện Hành Chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu hành (2002), Một số thuật ngữ hành chính, Nhà xuất Thế giới mới, Hà Nội [32] Học viện Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình TCLLCT, Nhà nước Pháp luật, Quản lý hành chính, tập 3, Nhà xuất Lý luận trị quốc gia, Hà Nội 87 [33] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Giáo trình Xây dựng Đảng, (hệ cử nhân trị), Nxb Lý luận trị, Hà Nội [34] Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Xây dựng Đảng (2008), Tài liệu phục vụ môn học Xây dựng Đảng, Nxb Lý luận trị, Hà Nội [35] Nguyễn Duy Hùng (2002), “Phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán quản lý cấp tỉnh, huyện”, Tạp chí Cộng sản [36] Phạm Công Khâm (2000), Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng sông Cửu Long nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [37] V.I.Lênin (1984), Toàn tập, T43, Nhà xuất Tiến bộ, Mátxcơva [38] Luật cán bộ, công chức (năm 2008) [39] Hồ Chí Minh (1993), Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [40] Hồ Chí Minh(1995), Toàn tập, tập 6, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội [41] PGS.TS Bùi Đình Phong (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, Nhà xuất Lao động, Hà Nội [42] Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức HĐND UBND, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [43] Bùi Tiến Quý - Dương Danh Mỵ (2005), Một số vấn đề hoạt động quyền địa phương nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [44] Nguyễn Văn Sáu - Hồ Văn Thông (2003), Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [45] Trần Xuân Sầm (chủ biên) (1998), Xác định cấu tiêu chuẩn cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [46] Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc 88 nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [47] Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng [48] Nguyễn Như Ý(Chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội [...]... của việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện nay - Chương 3: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 12... cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn. .. cấp huyện phải có khả năng đoàn kết, phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, sức mạnh của toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chủ động trong tham mưu, phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 1.2 Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1.2.1 Mục đích, nội dung, yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. .. VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 1.1 Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1.1.1 Một số khái niệm - Khái niệm cán bộ Trong cuốn Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý làm chủ biên năm 1998 viết: "Cán bộ: Người làm việc trong cơ quan nhà nước - cán bộ. .. quyết định là cán bộ có năng lực, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn 1.2.2 Tính cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 1.2.2.1 Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp huyện trong hệ thống chính trị là yêu cầu khách quan 27 Trong các văn kiện của Đảng, Đảng ta đã đề cập nhiều đến quan... sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ chủ trương của Đảng, điều hành của chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cần phải có những tổ chức, con người có năng lực thực sự, đồng thuận, đó là sức dân, nguồn lực cộng đồng xã hội, điều quyết định là cán bộ có năng lực, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông. .. pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ CBCC cấp huyện nói riêng 36 Chương 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP HIỆN NAY 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hoá huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng. .. nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Người coi: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" Vai trò của người cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thể hiện trong bốn mối quan hệ chủ yếu: cán bộ với đường lối chính sách, cán bộ với tổ chức bộ máy, cán bộ với công việc và 15 cán bộ với quần... huyện tham gia vào các khâu: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá, lựa chọn cán bộ; xây dựng qui hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; quản lý, kiểm tra cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện; tạo điều kiện cho cán bộ tự học tập, tự rèn luyện nhằm tạo ra đội ngũ CBCC cấp huyện đảm bảo thực thi nhiệm... về công tác cán bộ và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Trong chiến lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng ta đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, qui chế và những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ như: rèn luyện, tuyển chọn, nâng cao phẩm chất, kiến thức, năng lực của cán bộ; giáo dục, bồi dưỡng, qui hoạch, đào tạo, bố trí; sử dụng cán bộ; ... trạng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2.3 Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông. .. việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh Song song với kết đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại. .. đại hóa 1.2 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn