20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sữ 2016

113 501 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2016, 10:48

SỞ GD & ĐT BẠC LIÊU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Lịch sử Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Hãy nêu vai trò Nguyễn Aí Quốc đời Đảng Cộng Sản Việt Nam? Câu (3 điểm) Trình bày nội dung Luận cương trị (10/1930) Từ điểm hạn chế Luận cương trình khắc phục hạn chế giai đoạn cách mạng 1939-1945? Câu (3 điểm) Trong kháng chiến toàn quốc chống Thực Dân Pháp (1945 - 1954), chiến dịch chiến dịch tiến công lớn quân dân ta? Bằng kiến thức lịch sử có chọn lọc, anh (chị) làm rõ hoàn cảnh lịch sử, diễn biến chính, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Câu (2,0 điểm) Thế “Chiến tranh lạnh”? Anh (Chị) nêu ảnh hưởng “Chiến tranh lạnh” đến tình hình Châu Á? Đáp án đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2016 Câu hỏi Ý cần đạt Điểm Câu - NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin tìm thấy đường cứu nước đắn 0,5 (2,0 điểm) cho dân tộc: Con đường cách mạng VS …… - NAQ truyền bá CN Mác- Lê nin nước chuẩn bị tư tưởng trị tổ 0,75 chức cho Đảng VS VN - Thành lập Hội VN Cách mạng niên (6-1925), tổ chức tiền thân Đảng, trực tiếp huấn luyện đào tạo đội ngũ cán nòng cốt cho Đảng - 1930: Triệu tập HN hợp tổ chức cộng sản sáng lập ĐCS VN, soạn 0,75 thảo cương lĩnh trị Đảng vạch đường lối chiến lược sách lược cho cách mạng Việt Nam Câu (3,0 điểm) Trình bày nội dung Luận cương trị (10/1930) Từ điểm hạn chế Luận cương trình khắc phục hạn chế giai đoạn cách mạng 1930-1945? * Nội dung Luận cương: 1.5 - Luận cương xác đinh vấn đề chiến lược sách lược cách mạng Đông Dương Cách mạng Đông Dương lúc đầu cách mạng tư sản dân quyền, sau tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư chủ nghĩa, tiến thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa… - Hai nhiệm vụ cách mạng đánh đổ phong kiến đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau… - Động lực cách mạng giai cấp vô sản nông dân - Lãnh đạo cách mạng giai cấp vô sản với đội tiên phong Đảng cộng sản Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới * Hạn chế Luận cương: 1,0 - Chưa nêu mâu thuẫn xã hội Đông Dương, không đưa cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng đấu tranh giai cấp cách mạng ruộng đất… - Đánh giá không khả cách mạng tầng lớp tiểu tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống chống đế quốc tay sai * Quá trình khắc phục hạn chế… 0,5 - Hạn chế nhiệm vụ cách mạng khắc phục thời kỳ 1939-1941 là, Hội nghị BCHTW lần thứ VI (11/1939) chủ trương gương cao cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu đến Hội nghị BCHTW lần thứ VIII (5/1941) hoàn chinh chủ trương chuyển hướng chiến lược đề từ Hội nghị VI… - Hạn chế lực lượng cách mạng thực thời kỳ 1936-1939 là, thành lập Mặt trận thống Phản đế Đông Dương để đoàn kết lực lượng yêu nước chống bọn phản động thuộc địa, tay sai Mặt trận Việt Minh (1941)… Câu (3,0 điểm) Trong kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp xâm lược (1945 1954), chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ chiến dịch tiến công lớn 0,25 quân dân ta a) Hoàn cảnh lịch sử : * Âm mưu Pháp - Mĩ: Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt Đông Dương Đông Nam Á nên Pháp cố nắm giữ Nava cho xây dựng Điện 0,25 Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương, "một pháo đài bất khả xâm phạm" nhằm thu hút tiêu diệt lực lượng chủ lực ta, hòng giành lại chủ động chiến trường Điện Biên Phủ trở thành tâm điểm Kế hoạch Nava * Chủ trương ta: - Tháng 12/1953, Đảng ta định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm 0,5 tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào, qua làm thất bại hoàn toàn Kế hoạch Nava Ta huy động lực lượng lớn nhân lực, phương tiện vận chuyển hàng chục ngàn vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương thực phục vụ cho chiến dịch b) Diễn biến chiến dịch: chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3 đến ngày 7/5/1954 qua ba đợt: - Đợt 1: Từ 13/3 đến 17/3/1954: Quân ta công tiêu diệt điểm Him Lam 0,5 toàn phân khu Bắc, loại khỏi vòng chiến đấu 2000 tên địch - Đợt 2: Từ ngày 30//3 đến ngày 26/4/1954: Quân ta công điểm 0,5 phía đông phân khu Trung tâm Mường Thanh đồi E1, D1, C1, A1… - Đợt 3: Từ ngày đến 7/5/1954: Quân ta mở tổng công kích, tiêu diệt bắt sống toàn Ban tham mưu lực lượng địch, chiến dịch kết thúc toàn 0,5 thắng c) Kết quả: Qua 56 ngày đêm chiến đấu, quân ta tiêu diệt toàn địch tập đoàn điểm Điện Biên Phủ gồm 16.200 tên, hạ 62 máy bay, thu toàn vũ 0,25 khí phương tiện chiến tranh d) Ý nghĩa: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi lớn kháng chiến chống Pháp Đập tan hoàn toàn Kế hoạch Nava, giáng đòn 0,25 định vào ý chí xâm lược Thực dân Pháp Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao Câu (2,0 điểm) a) Khái niệm: Chiến tranh lạnh đối đầu căng thẳng, chạy đua vũ trang phe TBCN Mỹ đứng đầu XHCN Liên Xô đứng đầu Cuộc Chiến tranh lạnh diễn hầu hết lĩnh vực từ trị, quân đến kinh tế, văn hóa tư tưởng…ngoại trừ xung đột trực tiếp quân hai siêu cường…Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh không xảy chiến tranh giới quan hệ quốc tế tình trạng căng thẳng, chiến tranh 0,5 cục diễn nhiều nơi… b) Ảnh hưởng chiến tranh lạnh đến Châu Á: * Tại Đông Bắc Á: Diễn chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) 0,5 + Nam Triều Tiên: Mỹ nước phương Tây viện trợ + Bắc Triều Tiên: Trung Quốc Liên Xô viện trợ => Kết quả: 27/7/1953 hiệp định đình chiến ký kết… * Tại Đông Nam Á: Diễn chiến tranh tiêu biểu: 0,5 - Chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp ( 1945-1954) + Mỹ viện trợ cho Pháp + Trung Quốc, Liên Xô, nước XHCN ủng hộ, viện trợ cho kháng chiên VN + Kết quả: 1954 hiệp định Giơnevơ ký kết - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đế quốc Mỹ (1954- 1975) + Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược thực dân Việt Nam (4 chiến lược chiến tranh) + Nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Mỹ (được ủng hộ, giúp đỡ Liên Xô, nước XHCN…) => Đây chiến tranh cục lớn phản ánh mâu thuẫn hai phe 0,5 Trường THPT Yên Thành KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài: 180 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điểm) Giới thiệu kiện khởi đầu tạo khuôn khổ trật tự giới sau Chiến tranh giới thứ hai Phân tích đặc trưng lớn hậu trật tự Câu (2,0 điểm) Nêu biểu chủ yếu xu toàn cầu hóa Kể tên tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực có Việt Nam tham gia Câu (2,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 Vì từ đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm cờ lãnh đạo cách mạng nước ta? Câu (2,0 điểm) Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 - - 1945) tác động đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp để lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành quyền? Câu (2,0 điểm) Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, trình thống đất nước mặt nhà nước Việt Nam thực nào? Ý nghĩa việc hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh Chữ ký giám thị: ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu Giới thiệu kiện khởi đầu tạo khuôn khổ trật tự giới sau Chiến 2,0 tranh giới thứ hai Phân tích đặc trưng lớn hậu trật tự a) Sự kiện khởi đầu tạo khuôn khổ trật tự giới sau Chiến 0,25 tranh giới thứ hai Hội nghị Ianta (2/1945) - Đầu năm 1945, Chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối Nhiều vấn đề quan trọng cấp bách đặt cho cường quốc đồng 0,25 minh:1 Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít; Tổ chức lại giới sau chiến tranh; Phân chia thành chiến thắng nước thắng trận 0,25 - Trong bối cảnh đó, tháng 2/1945 hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) với tham gia đại diện cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh 0,25 - Hội nghị Ianta định:1 Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản; Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm trì hòa bình an ninh giới; Thỏa thuận việc đóng quân nước nhằm giải giáp quân đội phát xít phân chia phạm vi ảnh 0,25 hưởng Châu Âu Châu Á - Những định Hội nghị Ianta thỏa thuận sau cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới - trật tự hai cực Ianta 0,25 b) Đặc trưng lớn Thế giới phân chia làm phe: TBCN XHCN hai siêu cường Liên Xô Mỹ đứng đầu phe Đặc trưng nhân tố hàng đầu chi 0,25 phối trị giới quan hệ quốc tế phần lớn thời gian nửa sau kỷ XX c) Hậu - Làm cho tình hình giới ngày căng thẳng Liên Xô Mỹ từ liên 0,25 minh chống phát xít nhanh chóng tới tình trạng đối đầu - Sự đối đầu Đông - Tây Chiến tranh lạnh: Mỹ triển khai học thuyết Truman Kế hoạch Macsan (1947), thành lập khối NATO (1949) Liên Xô thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (1949) thành lập khối quân VACSAVA (1955) Sự đời NATO VACSAVA đánh dấu xác lập cục diện cực, phe Chiến tranh lạnh bao trùm giới Câu Nêu biểu chủ yếu xu toàn cầu hóa Kể tên tổ chức 2,0 liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực có Việt Nam tham gia a) Biểu - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế 0,25 - Sự phát triển to lớn tác động công ti xuyên quốc gia 0,25 - Sự sáp nhập hợp công ti thành tập đoàn lớn 0,25 - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế 0,25 khu vực b) Một số tổ chức… Câu - Tổ chức thương mại giới (WTO) 0,25 - Khu vực Thương mại tự ASEAN (AFTA) 0,25 - Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 0,25 - Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) 02,5 Trình bày hoàn cảnh lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam 1930 2,0 - 1931 Vì từ đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm cờ lãnh đạo cách mạng nước ta? a) Hoàn cảnh lịch sử - Những năm 1929 - 1933, giới tư lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng Thực dân Pháp trút hết gánh nặng khủng hoảng lên nước ta, 0,25 làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ nhân dân ta - Sau khởi nghĩa Yên Bái thất bại, thực dân Pháp tăng cường khủng bố đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân ta tạo nên không khí trị ngột ngạt Mâu thuẫn toàn thể nhân dân ta với bọn đế quốc 0,5 tay sai phát triển gay gắt - Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời nắm vai trò lãnh đạo cách mạng với đường lối phương pháp cách mạng đắn tập hợp 0,5 kịp thời lãnh đạo nhân dân ta đứng dậy đấu tranh b) Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm cờ lãnh đạo cách mạng nước ta vì: - Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) thất bại chấm dứt vai trò lịch sử 0,25 giai cấp tư sản Việt Nam đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản - Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời lực lượng 0,5 tồn vũ đài trị, có tổ chức chặt chẽ, có đường lối đắn phương pháp đấu tranh khoa học nên đảm đương sứ mệnh lịch sử nắm cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam Câu Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 - - 1945) tác động 2,0 đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp để lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành quyền? a) Tác động đến tình hình Việt Nam - Quân Nhật Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim 0,25 hoang mang - Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa giành quyền 0,25 đến b) Chủ trương, biện pháp Đảng Mặt trận Việt Minh - Ngày 13 - - 1945, Trung ương Đảng Tổng Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc 23 ngày, Ủy ban Khởi nghĩa toàn 0,5 quốc ban bố “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước - Từ ngày 14 đến 15 - - 1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Tân Trào (Tuyên Quang) thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa định vấn đề quan trọng sách đối nội, đối ngoại sau giành quyền 0,5 - Từ ngày 16 đến 17 - - 1945, Đại hội Quốc dân triệu tập Tân Trào , tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa Đảng, thông qua 10 0,5 sách Việt Minh, cử Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Câu Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, trình thống đất nước 2,0 mặt nhà nước Việt Nam thực nào? Ý nghĩa việc hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước a) Quá trình thống - Sau Đại thắng mùa xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam thống mặt lãnh thổ song miền tồn hình thức tổ chức riêng biệt 0,25 Nguyện vọng nhân dân nước thống Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 24 (tháng 9/1975) đề nhiệm vụ hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước 0,25 - Từ ngày 15 đến 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương trị đoàn đại biểu hai miền Nam, Bắc Sài Gòn trí chủ trương, biện pháp thống đất nước mặt nhà nước 0,25 - Ngày 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung nước diển với 98% cử tri bỏ phiếu 0,25 - Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khóa VI họp thông qua nhiều vấn đề quan trọng sách đối nội, đối ngoại 0,25 - Quốc hội bầu quan, chức vụ lãnh đạo cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu Ban dự thảo Hiến pháp 0,25 - Ở địa phương tiến hành bầu cử HĐND UBND cấp b) Ý nghĩa 0,25 - Tạo sở để hoàn thành thống đất nước lĩnh vực khác - Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện đất nước để xây dựng 0,25 kinh tế, phát triển văn hóa, tăng cường khả quốc phòng - an ninh mở rộng quan hệ với nước giới Ghi chú: Nếu thí sinh có cách làm riêng, sáng tạo (và đúng), GV chấm thi cho điểm tối đa theo thang điểm TRƯỜNG THPT YÊN LẠC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Lịch sử, Khối: 12 Hướng dẫn chấm gồm: 04 trang Câu Câu I (1,5 điểm) Đáp án Điểm Nêu nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu Theo em tan rã Liên Xô tạo cho Mĩ lợi gì? a, Nêu nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu - Một là, đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, ý chí với chế tập trung, quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không cải thiện Thêm vào đó, thiếu dân chủ công làm tăng thêm bất mãn quần chúng - Hai là, không bắt kịp bước phát triển khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng kinh tế xã hội - Ba là, Chậm cải tổ, cải tổ phạm sai lầm nhiều mặt (kinh tế, trị) làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng - Bốn là, Sự chống phá lực thù địch nước 0,25 0,25 0,25 0,25 b, Theo em tan rã Liên Xô tạo cho Mĩ lợi gì? -Với tan rã Liên Xô, hệ thống xã hội chủ nghĩa không tồn trật tự giới cực Ianta sụp đổ Thế “hai cực” hai siêu cường không Mĩ “cực” lại - Sự tan rã Liên Xô tạo cho Mĩ lợi tạm thời, giới cầm quyền Mĩ sức thiết lập trật tự giới “một cực” để Mĩ làm bá chủ giới Nhưng tương quan lực lượng cường quốc (liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc) Mĩ không dễ thực tham vọng Câu II (2.5 điểm) 0,25 0,25 Nêu phân tích biến đổi lớn khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ - Biến đổi to lớn khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ là: từ thân phận nước thuộc địa phụ thuộc tiến lên giành độc lập - Trước Chiến tranh giới thứ hai, hầu Đông Nam Á thuộc địa nước đế quốc Âu - Mĩ Trong Chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á bị Nhật chiếm đóng, vậy, nhân dân Đông Nam Á phải chuyển từ đấu tranh chống đế quốc Âu - Mĩ sang đấu tranh chống phát xít Nhật - Nhân hội phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, số nước đứng lên giành quyền tuyên bố độc lập: Inđônêxia 17/8/1945, Việt Nam 2-9-1945, Lào 12/10/1945 Nhiều nước khác Miến Điện, Philíppin, Mã Lai giải phóng phần lớn lãnh thổ 1/4 0,25 0,25 0,25 - Sau Chiến tranh giới thứ hai, thực dân Âu - Mĩ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á, nhân dân Đông Nam Á lại phải tiếp tục đấu tranh chống xâm lược Trải qua đấu tranh kiên cường gian khổ, nước đế quốc buộc phải trao trả công nhận độc lập nước: Philíppin, Miến Điện, Mã Lai, Singapo Inđônêxia - Năm 1954, thực dân Pháp phải công nhận độc lập ba nướcViệt Nam, Lào, Campuchia Nhưng sau nước lại phải kháng chiến chống Mĩ, đến năm 1975 giành thắng lợi hoàn toàn Năm 1984, Brunây tuyên bố quốc gia độc lập Đông Timo tách khỏi Inđônêxia vào năm 1999 trở thành quốc gia độc lập năm 2002 - Như vậy, đến cuối kỷ XX hình thức đấu tranh khác hầu Đông Nam Á giành độc lập Đây biến đổi to lớn khu vực sau Chiến tranh giới thứ hai, tạo điều kiện để khu vực Đông Nam Á bước vào thời kì 0,25 0,25 0,25 Trong bối cảnh Trung Quốc ngày gia tăng hoạt động trái phép Biển Đông quốc gia Đông Nam Á có hành động để bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ mình? -Trong phần thí sinh phải nêu hành động trái phép Trung Quốc biển Đông như: đặt giàn khoan trái phép vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế Việt Nam; tiến hành bồi đắp đảo nhân tạo vùng chấp xây dựng công trình(2 hải đăng) bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa Việt Nam -Các nước Đông Nam Á (ASEAN) có hành động để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước khu vực Thí sinh cần nêu số biện pháp sau đây: 0,5 0,5 +Các nước khu vực đấu tranh yêu cầu Trung Quốc cần chấm dứt hoạt động trái phép đó, thực tuân thủ luật pháp quốc tế - luật biển năm 1982, quy tắc ứng xử biển Đông (DOC) mà Trung Quốc bên kí kết; tổ chức đối thoại Singri – la (Singapo tháng 5/ 2015), Hội nghị ngoại trưởng quốc gia Đông Nam Á (8/2015) nước đưa vấn đề Trung Quốc gây căng thẳng biển Đông để bàn luận tìm cách giải +Việt Nam viết đơn lên trình Liên Hợp Quốc(LHQ), có gặp riêng với Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Bankimoon yêu cầu LHQ sát tình hình hoạt động Trung Quốc biển Đông Câu III (3,0 điểm) Chứng minh “khoảng 20 năm sau chiến tranh giới thứ 2, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài lớn giới” -Sau chiến tranh giới thứ 2, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ 0,25 +Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm nửa công nghiệp giới (1948 chiếm 56%) + Nông nghiệp gấp lần sản lượng Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, Ý cộng lại 2/4 0,25 + Nắm 50% tàu bè lại biển 0,25 + 3/4 dự trữ vàng giới tập trung Mĩ 0,25 + Chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế giới 0,25 -khoảng 20 năm sau chiến tranh giới thứ 2, Mĩ trở thành nước tư chủ nghĩa giàu mạnh nhất, trung tâm kinh tế – tài lớn giới 0,25 Nêu nguyên nhân phát triển Câu IV (3,0 điểm) + Lãnh thổ nước Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao nhiều khả sáng tạo 0,25 + Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí phương tiện quân cho nước tham chiến 0,5 + Mĩ áp dụng thành công thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật nâng cao suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh điều chỉnh hợp lí cấu kinh tế… 0,25 + Các tổ hợp công nghiệp - quân sự, công ty xuyên quốc gia, tập đoàn tư lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất lớn, cạnh tranh có hiệu nước 0,25 + Các sách biện pháp điều tiết có hiệu nhà nước đóng vai trò quan thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển 0,25 Cuộc khai thác thuộc địa lần hai thực dân Pháp tác động đến tình hình giai cấp xã hội Việt Nam nào? - Các giai cấp Việt Nam có chuyển biến mới, bên cạnh giai cấp cũ (nông dân, địa chủ phong kiến)còn xuất giai cấp mới(công nhân tiếp tục phát triển, tư sản, tiểu tư sản): 0,5 - Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hoá: Đại địa chủ quyền lợi gắn chặt quyền lợi với Pháp, cần phải đánh đổ Một phận không nhỏ tiểu địa chủ trung địa chủ có tinh thần yêu tha gia vào phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp lực phản động tay sai 0,25 - Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng đất bị bần hoá, lối thoát họ mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp phong kiến tay sai Vì giai cấp nông dân việt Nam lực lượng to lớn dân tộc - Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh số lượng, có tinh thần dân tộc, chống Pháp tay sai Đặc biệt phận học sinh, sinh viên, trí thức tầng lớp nhạy cảm với thời tha thiết canh tân đất nước nên hăng hái đấu tranh độc lập tự dân tộc 3/4 0,5 0,25 - Giai cấp tư sản: + Ra đời sau chiến tranh giới thứ nhất, phần đông làm trung gian, thầu khoán cho Pháp Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu trình phát triển phân hoá thành hai phận: + Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với đế quốc + Tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập, nhiều có khuynh hướng dân tộc dân chủ - Giai cấp công nhân Việt Nam: Ra đời trước chiến tranh tăng nhanh số lượng sau chiến tranh: từ 10 vạn lên 22 vạn (1929), chịu tầng áp đời sống khó khăn, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác trở thành lực lượng trị độc lập đảm nhận vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam - Đến cuối năm 20, mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày sâu sắc, mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai, nông dân với địa chủ phong kiến cần giải HẾT _ 4/4 0,25 0,25 0,5 0,5 THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TĨNH GIA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: LỊCH SỬ Câu (2 điểm) Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn thành trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác? Trình bày kiện đó? Câu (3 điểm) Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với khó khăn nào? Anh (chị) xác định khó khăn lớn nêu rõ biện pháp giải Cách mạng Việt Nam Câu (2 điểm) Thắng lợi quân dân miền Nam buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam thắng lợi Tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 Câu (3 điểm) Vì từ đầu năm 70 kỉ XX lại xuất xu hòa hoãn Đông – Tây quan hệ quốc tế? Biểu xu hòa hoãn Đông – Tây? SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TĨNH GIA I ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Lịch sử Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Nội dung Câu Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam (2 điểm) hoàn thành trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác? Trình bày kiện đó? Sự kiện đánh dấu … 0.25 điểm Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn thành trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời (3/2/1930) Đảng đời chứng tỏ giai cấp công nhân trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam Trình bày kiện: 175 điểm Đầu năm 1930, sau ba tổ chức cộng sản đời hoạt động làm cho phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên hoạt động riêng rẽ ba tổ chức cộng sản làm ảnh hưởng tới tâm lý quần chúng phát triển chung phong trào cách mạng nước ta Trước tình hình Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) để triệu tập hội nghị hợp tổ chức cộng sản Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6/1/1930 chủ trì Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Ái Quốc phê phán quan điểm sai lầm hoạt động riêng rẽ tổ chức cộng sản nêu chương trình hội nghị Hội nghị thảo luận trí với ý kiến Nguyễn Ái Quốc thống tổ chức cộng sản thành đảng lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Đảng … Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Đây Cương lĩnh trị Đảng, có giá trị lí luận thực tiễn lâu dài cách mạng Việt Nam Ngày 24/2/1930, theo đề nghị Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổ chức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa mang tầm vóc Đại hội thành lập Đảng, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua đường lối cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạng Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 khủng hoảng đường lối cách mạng đáp ứng yêu cầu lịch sử đặt Câu *Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt (3 điểm) với khó khăn ? *Về trị : - +Chính quyền cách mạng thành lập, non trẻ, chưa nước công nhận đặt quan hệ ngoại giao, cách mạng bị cô lập 1,25 0,5 + Đe doạ giặc ngoại xâm : - Ở miền bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật kéo vào nước ta, theo sau bọn Việt Quốc,Việt Cách - Ở miền Nam, quân đội Anh yêu cầu ta thả hết tù binh Pháp bị Nhật giam giữ, đồng thời tái vũ trang cho lực lượng này, tạo điều kiện cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta Ngoài ra, phạm vi nước vạn quân Nhật chờ giải giáp Một phận Nhật với quân Anh đánh lại lực lượng vũ trang ta.Với hậu thuẫn Anh Nhật, cộng với mưu đồ tái chiếm Đông Dương, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam Nam Bộ 0,25 * Về kinh tế - tài chính: - Nền kinh tế nước ta lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nạn lụt lớn, vỡ đê, hán hạn làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn… – Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 cướp gần triệu sinh mạng đồng bào ta chưa khắc phục 0,25 - Ngân sách nhà nước trống rỗng, kho bạc có 1,2 triêu đồng, quyền cách mạng không quản lý Ngân hàng Đông Dương * Về văn hoá : + Tàn dư văn hoá lạc hậu chế độ thực dân , phong kiến để lại nặng nề, tệ nạn xã hội cũ mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ngày đêm hoành hành 0,25 + Hơn 90% dân số chữ … > Nước ta rơi vào “ Ngàn cân treo sợi tóc” *Anh ( chị) xác định khó khăn lớn nêu rõ biện pháp giải Cách mạng Việt Nam - Sau cách mạng tháng 8/ 1945, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn khó khăn lớn đe doạ giặc ngoại xâm 1,75 0,25 c.Đấu tranh chống ngoại xâm: +Trước ngày 6-3-1946: Đảng ta có sách lược hoà hoãn với THDQ tay sai miền Bắc để tập trung lực lượng đánh đuổi Pháp miền Nam - Đối với THDQ, ta chủ trương tránh xung đột vũ trang, nhân nhượng chúng số yêu sách kinh tế trị : Nhận cung cấp phần lương thực, thực phẩm, nhường 70 ghế… - Đối với quân Pháp miền Nam: Kiên kháng chiến chống thực dân Pháp; nước ủng hộ Nam Bộ kháng chiến với phong trào “Nam Tiến”, “ủng hộ Nam Bộ kháng chiến” 0,25 0,25 0,25 + Sau ngày 6/3/1946 : Chủ trương hoà với Pháp để đuổi 20 vạn quân THDQ tay sai - Ngày 28-2-1946 Pháp Tưởng ký hiệp ước Hoa-Pháp, Pháp 0,25 thay quân Tưởng giải giáp quân Nhật miền Bắc nên đặt nhân dân ta vào hai đường: là, cầm vũ khí chiến đấu chống thực dân Pháp; hai là, hoà hoãn nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng đối phó với nhiều kẻ thù lúc, đẩy 20 vạn quân 0,25 Tưởng khỏi miền Bắc, tranh thủ thời gian củng cố lực lượng cách mạng - Ta chủ trương hoà với Pháp việc kí kết hiệp định Sơ (6/3/1946) Tạm ước 14/9 (hs nêu khái quát nội dung) + Ý nghĩa : Việc ký Hiệp định sơ …là chủ trương sách lược đắn Đảng, Chính phủ Hồ Chí Minh Ta loại trừ 0,25 kẻ thù nguy hiểm quân Tưởng tay sai chúng khỏi nước ta Tranh thủ thời gian hoà bình cần thiết để củng cố quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mặt cho kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp sau Câu Thắng lợi quân dân miền Nam buộc Mĩ phải tuyên bố “phi (2 điểm) Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam thắng lợi Tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 Tóm tắt hoàn cảnh, kết ý nghĩa: -Hoàn cảnh: + Xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta sau thắng lợi mùa khô + Lợi dụng mâu thuẫn năm bầu cử tổng thống Mỹ - Kết quả: + Đợt 1: Ta loại 147000 địch (43000 lính Mĩ), phá hủy khối lượng lớn sở vật chất phương tiện chiến tranh địch 0,5 0.5 0.5 + Đợt 3: Địch phản công ta tổn thất nhiều Mục tiêu đề đạt không đầy đủ - Ý nghĩa: Làm lung lay ý chí xâm lược quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại chiến tranh cục bộ) Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đến đàm phán Pari mở bước ngoặt kháng chiến chống Mĩ cứu nước Câu Vì từ đầu năm 70 kỉ XX lại xuất xu (3 điểm) hòa hoãn Đông – Tây quan hệ quốc tế? Biểu xu hòa hoãn Đông – Tây? Vì sao…1,0 điểm Cuộc chạy đua vũ trang làm cho vị Liên Xô Mĩ bị suy giảm so với trước, phạm vi ảnh hưởng Liên Xô Mĩ bị thu hẹp Các nước Tây Âu, Nhật Bản nước công nghiệp vươn lên phát triển mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nguy hiểm Mĩ Liên Xô Cuộc khủng hoảng lượng dầu mỏ năm 1973 đặt nhiều vấn đề quan trọng đòi hỏi tất nước phải liên kết với để giải Trong bối cảnh đó, Liên Xô Mĩ cần phải xem xét lại mối quan hệ mình, cần nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng để đưa đất nước phát triển Biểu xu hòa hoãn Đông – Tây: 1.25 điểm Ngày 9/11/1972, hai nước Cộng hòa dân chủ Đức Cộng hòa Liên bang Đức kí Hiệp định sở quan hệ Đông Đức Tây Đức Trong năm 1972, Liên Xô Mĩ thỏa thuận việc hạn chế vũ khí chiến lược kí Hiệp ước việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM), sau Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT – 1) Tháng 8/1975, 33 nước châu Âu Mĩ Canađa kí kết Định ước Henxinki, khẳng định nguyên tắc quan hệ nước, tạo chế để giải liên quan tới hòa bình, an ninh châu lục Từ đầu năm 70, Liên Xô Mĩ tiến hành gặp gỡ cấp cao, từ năm 1985 Goocbachop lên cầm quyền Liên Xô Nhiều văn kiện hợp tác kinh tế khoa học kĩ thuật kí kết Nhưng trọng tâm việc thủ tiêu vũ khí chiến lược hạn chế chạy đua vũ trang hai nước Tháng 12/1989, gặp gỡ không thức 0.5 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Goocbaachop Busơ đảo Manta (Địa Trung Hải) hai bên thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh * Xu tác động đến khu vực Đông Nam Á: - Từ cuối năm 80, vấn đề Campuchia bước giải giải pháp trị Nhờ đó, quan hệ nước ASEAN ba nước Đông Dương cải thiện - Từ năm 90, tổ chức ASEAN nhanh chóng mở rộng thành viên toàn khu vực, với tham gia ba nước Đông Dương Mianma 025 0.5 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: Lịch Sử - KHỐI C TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Những biểu chủ yếu xu toàn cầu hóa ngày Toàn cầu hóa tạo thời thách thức nước ta? Câu 2: (3 điểm) Trình bày trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1929 đến 1930 Câu 3: (1 điểm) Dựa vào điều kiện lịch sử mà Đảng ta phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? Câu 4: (4 điểm) Viết nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 1975) Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 (Nhà xuất giáo dục, trang 197) có đoạn: “Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi nhờ lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối trị, quân độc lập, tự chủ đắn, sáng tạo, đường lối tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, với phương thức đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân - trị - ngoại giao.” Bằng kiến thức có chọn lọc học kháng chiến chống Mĩ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1972 Anh (chị) làm rõ đoạn viết HẾT Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm trang) Câu 1: (3 điểm) Những biểu xu toàn cầu hóa ngày nay: - Sự phát triển nhanh chóng thương mại quốc tế (0.5đ) - Sự phát triển tác động to lớn công ti xuyên quốc gia (0.5đ) - Sự sáp nhập hợp công ti thành tập đoàn lớn (0.5đ) - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực (Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF, Ngân hàng giới - WB, Tổ chức Thương mại giới - WTO, Liên minh châu Âu - EU, Hiệp ước thương mại tự Bắc Mĩ - NAFTA, Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á - ASEAN ) (0.5đ) Toàn cầu hóa tạo thời thách thức nước ta nay: - Thời cơ: Việt Nam khai thác nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài, tiến khoa học - kĩ thuật, để “đi tắt đón đầu” rút ngắn thời gian xây dựng phát triển đất nước… (0.5đ) - Thách thức: + Việt Nam cần nhận thức đầy đủ tính tất yếu toàn cầu hóa tìm đường, cách thức hợp lí trình hội nhập quốc tế - phát huy mạnh; hạn chế tới mức thấp rủi ro, bất lợi sai lầm để có bước thích hợp, kịp thời; Nước ta phát triển từ điểm xuất phát thấp kinh tế, trình độ dân trí thấp, hạn chế nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao (0.25đ) + Sự cạnh tranh liệt thị trường giới quan hệ kinh tế nhiều bất bình đẳng, gây nhiều thiệt hại nước phát triển; Vấn đề sử dụng có hiệu nguồn vốn vay nợ; Vấn đề giữ gìn, bảo vệ sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa truyền thống đại… Những nguy ô nhiễm môi trường (khí hậu, nguồn nước, đất đai, xử lí chất thải…) (0.25đ) Câu 2: (3 điểm) Trình bày trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1929 đến 1930: - Năm 1929, phong trào đấu tranh công nhân, nông dân, tiểu tư sản tầng lớp nhân dân yêu nước ngày phát triển, kết thành sóng dân tộc dân chủ mạnh mẽ Tháng 3/1929, số hội viên tiên tiến HVNCMTN họp số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội), lập chi cộng sản Việt Nam, gồm đảng viên Chi mở rộng vận động thành lập đảng cộng sản nhằm thay cho HVNCMTN (0.5đ) - 5/1929, Đại hội lần thứ HVNCMTN, đoàn đại biểu Bắc Kì đặt vấn đề thành lập đảng cộng sản, song không chấp nhận nên Đoàn bỏ Đại hội nước 17/6/1929, đại biểu tổ chức cộng sản Bắc Kì định thành lập Đông Dương cộng sản đảng (0.25đ) - 8/1929, cán tiên tiến Tổng Kì HVNCMTN Nam Kì thành lập An Nam cộng sản đảng (0.25đ) - 9/1929, người cộng sản tiên tiến Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn, hoạt động Trung Kì (0.25đ)  Sự đời ba tổ chức cộng sản năm 1929 xu khách quan vận động giải phóng dân tộc Việt Nam theo đường cách mạng vô sản, chuẩn bị trực tiếp cho đời đảng vô sản Việt Nam (0.5đ) - Cuối năm 1929, phong trào công nhân phong trào yêu nước phát triển mạnh, giai cấp công nhân thực trở thành lực lượng tiên phong Ba tổ chức cộng sản Việt Nam đời năm 1929 hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho phong trào cách mạng nước có nguy bị chia rẽ lớn Yêu cầu đặt phải thống tổ chức cộng sản thành đảng (0.5đ) - 6/1/1930, Nguyễn Ái Quốc với cương vị phái viên Quốc tế Cộng sản chủ động triệu tập đại biểu tổ chức cộng sản đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp (0.25đ) - Hội nghị thảo luận trí thống tổ chức cộng sản thành đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Đó Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử đại hội thành lập Đảng (0.5đ) Câu 3: (1 điểm) Những điều kiện lịch sử mà Đảng ta phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: - Điều kiện khách quan: + Đầu tháng 8/1945, quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ vào vị trí quân Nhật châu Á – Thái Bình Dương Ngày 9/8/1945, Mĩ ném hai bom nguyên tử xuống Hirôsima Nagaxaki Nhật Bản Ngày 9/8/1945, Liên Xô mở chiến dịch tiêu diệt đội quân Quan Đông Nhật Bản Đông Bắc Trung Quốc (0.25đ) + Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện Quân Nhật Đông Dương rệu rã Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang lo sợ Điệu kiện khách quan có lợi cho Tổng khởi nghĩa đến (0.25đ) - Điều kiện chủ quan: + Đảng chuẩn bị chu đáo, nhân dân sẵn sàng dậy có lệnh khởi nghĩa (0.25đ) + Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng Tổng Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ban bố “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước Từ ngày 14 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào (Tuyên Quang), thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa định vấn đề đối nội, đối ngoại sau giành quyền Tiếp đó, từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch (0.25đ) Câu 4: (4 điểm) Đây dạng đề nâng cao nên thí sinh cần có phương pháp làm theo hướng có lí luận kết hợp với kiện để minh họa Cụ thể cần lập luận được: giai đoạn, tình hình thay đổi nên Đảng kịp thời đề nhiệm vụ mới, có định như: - Từ nửa cuối 1954, Đảng chủ trương chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo vệ hòa bình, giữ gìn phát triển lực lượng cách mạng (0.25đ) - Trong năm 1957 - 1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn sách đàn áp quyền Ngô Đình Diệm, đòi hỏi phải có biện pháp liệt để cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách Tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959), Đảng kịp thời định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ quyền Mĩ - Diệm… (0.5đ) - Sau phong trào “Đồng Khởi”, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (22/12/1960), tập hợp đoàn kết tầng lớp nhân dân yêu nước miền Nam chống lại quyền Mĩ - Diệm (0.25đ) - Giữa lúc cách mạng hai miền Nam, Bắc có bước tiến quan trọng, Đảng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) Đại hội đề đường lối cụ thể nhiệm vụ, vị trí, vai trò cách mạng nước miền: cách mạng XHCN miền Bắc, cách mạng DTDCND miền Nam Cách mạng hai miền có mối quan hệ gắn bó mật thiết tác động lẫn nhằm hoàn thành cách mạng DTDCND nước, thực hòa bình, thống đất nước Đó kim nam cho toàn Đảng, toàn dân thực thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.(0.5đ) - Đến 1964, quân dân ta miền Nam giành nhiều thắng lợi mặt trận, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ có nguy bị phá sản Đảng ta chủ động cho mở chiến dịch tiến công địch miền Đông Nam Bộ đông xuân 1964 - 1965 với trận Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước)… làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ (0.25đ) - Bước vào mùa xuân năm 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn Mĩ năm bầu cử tổng thống (1968), Đảng chủ trương mở Tổng tiến công dậy toàn miền Nam, trọng tâm đô thị Cuộc Tổng tiến công dậy có ý nghĩa to lớn, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại “Chiến tranh cục bộ”), chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, đặc biệt chấp nhận đến đàm phán Paris để bàn chấm dứt chiến tranh Việt Nam Ta mở mặt trận đấu tranh ngoại giao đồng thời tạo bước ngoặt kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.(0.5đ) - Trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh”, Đảng đưa nhiều chủ trương, định đún đắn: + Trên mặt trận trị: 6/6/1969, Đảng chủ trương thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Vừa đời, Chính phủ cách mạng lâm thời 23 nước công nhận, có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao Khẳng định lớn mạnh cách mạng miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh quân sự, trị, ngoại giao ngày phát triển (0.25đ) - Trên mặt trận ngoại giao: 4/1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia họp biểu thị tâm nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu chống Mĩ, làm thất bại âm mưu chia rẽ đoàn kết ba nước Đông Dương đế quốc Mĩ (0.25đ) - Đến năm 1972, quân dân ta giành nhiều thắng lợi chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ, ngày 30/3/1972, Đảng ta định mở Tiến công chiến lược năm 1972 Cuộc Tiến công chiến lược giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (0.5đ) + Để giành thắng lợi định bàn đàm phán Hội nghị Paris, Đảng lãnh đạo quân dân miền Bắc tâm đập tan tập kích chiến lược đường không máy bay B52 (từ ngày 18 đến hết ngày 29/12/1972) Thắng lợi coi trận “Điện Biên Phủ không”, buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn hoạt động chống phá miền Bắc kí Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam (0.5đ) Với kiện tiêu biểu nêu trên, khẳng định nguyên nhân định để “cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi nhờ lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối trị, quân độc lập, tự chủ đắn, sáng tạo, đường lối tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, với phương thức đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân - trị - ngoại giao.” (0.25đ) [...]... phải đề cập tới Bài viết phải đầy đủ nội dung, chính xác, lôgíc, khoa học thì mới cho điểm tối đa SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 201 6 Môn : Lịch sử - Lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 7 tháng 11 năm 201 5 ===================== Câu 1: (3,0 điểm) Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc. .. số nhân dân gặp khó khăn, vì thế họ hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương Hết 0.25 0.25 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn: LỊCH SỬ 12 Năm học 201 5 -201 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (3.0 điểm) Trình bày nội dung của Hội nghị... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (3,0 điểm) Tóm tắt sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 và nêu nguyên nhân của sự phát triển đó Câu II (3,0 điểm) Dựa vào bảng dữ liệu sau: Thời gian 6-1919 7-1 920 12-1 920 1921-1923 1923-1924 1924-1927... nhất 0.25 * Liên hệ - Tích cực học tập, trau dồi kiến thức về kinh tế, Lịch sử, văn hóa Việt Nam để giới thi u với bạn bè quốc tế Tích cực tìm hiểu về Liên minh châu Âu … 0.75 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2NĂM 201 5 -201 6 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN Môn : LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 01 trang) Câu 1 (3,5 điểm) Trình bày những sự kiện chứng tỏ... việc cụ thể, thi t thực mà thanh niên Việt Nam cần làm để góp phần củng cố và phát 0,50 triển nhân tố đã lựa chọn, phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Hết 2 SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÔN: LỊCH SỬ 12 Thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn (1952-1973)... trang) Họ và tên thí sinh : Số báo danh Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1: Họ và tên, chữ ký: Giám thị 2: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 201 6 Môn: Lịch sử - Lớp 12 HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng, diễn đạt lưu loát Ở từng nội dung, tuỳ theo mức độ trình bày và diễn đạt cho điểm... tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn: LỊCH SỬ 12 Nội dung cần đạt Câu Câu 1 Trình bày nội dung của Hội nghị Ianta (T2/1945) Qua đó đánh giá tác động của nó đối với tình hình thế giới Điểm 3.0 * Nội dung - Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới 2 bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi... trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay Theo anh/chị, thanh niên Việt Nam cần làm gì để góp phần củng cố và phát triển nhân tố đó? Hết -Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn thi: LỊCH SỬ (Đáp án - Thang... thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần 1 - Hết - (Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên:…………………………………… ; SBD…………………………………… SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC HDC KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 NĂM HỌC 201 5 -201 6 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN Môn: LỊCH SỬ 12 (Đáp án có 02 trang) Đáp án Câu 1 Trình... Sĩ phu yêu nước C: Nông dân D: Công nhân 38 Nhóm các tỉnh nào ở nước ta trồng lúa và nuôi cá tra, cá basa nhiều nhất cả nước? Chọn 1 câu trả lời đúng A: An Giang – Kiên Giang B: Tiền Giang – Hậu Giang C: Hậu Giang – Kiên Giang D: Tiền Giang – An Giang 39 Kháng chiến lâu dài là đặc điểm chung của hai cuộc đấu tranh chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975) Tuy nhiên, có những chiến dịch quân ... BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 Môn : Lịch sử - Lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: tháng 11 năm 201 5 =====================... GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM ĐỀ THI THỬ-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 201 6 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)... 0.5 0.5 0.5 KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 201 6 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C SỞ GD & ĐT BÌNH ĐINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sữ 2016, 20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sữ 2016, 20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn LỊCH sữ 2016