Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015

1 229 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2016, 15:07

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015 Câu 1: (3 điểm) Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay là gì? Theo em, hiện nay đất nước ta đang dùng trước những thời cơ và thách thức nào trong công cuộc sống xây dựng và bảo vệ tổ quốc? Câu 2: (2 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịc sử cách mạng Việt Nam? Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015 Câu 1: (3 điểm) Các xu phát triển giới gì? Theo em, đất nước ta dùng trước thời thách thức công sống xây dựng bảo vệ tổ quốc? Câu 2: (2 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 Tại nói Đảng cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịc sử cách mạng Việt Nam?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015

Từ khóa liên quan