THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

118 512 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2016, 17:44

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2007 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 13 1.1 Khái niệm, đặc điểm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 13 1.2 Yêu cầu điều kiện bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 24 1.3 Vai trò việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 46 Chương 2: Thực trạng thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 52 2.1 Những kết cải cách hành thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 2.2 Những bất cập, hạn chế việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 52 62 2.3 Nguyên nhân bất cập, hạn chế việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo 73 chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang Chương 3: Phương hướng giải pháp bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 84 UBND tỉnh Bắc Giang 84 3.1 Phương hướng bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 88 3.2 Các giải pháp bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 114 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 119 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Cải cách hành nhà nước chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta, từ nước ta tiến hành công đổi nhằm xây dựng hành sạch, sử dụng quyền lực bước quản lý có hiệu công việc Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh, xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật Mặt khác, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi Nhà nước không ngừng phải đổi tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu đất nước đặt Để công cải cách hành Nhà nước có hiệu nhiệm vụ quan trọng phải cải cách bước thủ tục hành Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII), ngày 23/01/1995 tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, trọng tâm cải cách bước hành rõ: “ Tập trung cải cách thủ tục tất lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất kinh doanh nhân dân Qui định chế độ công vụ qui chế phối hợp quan có trách nhiệm giải công việc dân cách công khai, minh bạch, chống cửa quyền” Trong năm qua, từ có Nghị cải cách hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ định phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010 Từ đến nay, cấp quyền tiến hành nhiều việc: Từ phân cấp, định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quyền cấp hoạt động kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng… đến giải mối quan hệ Nhà nước với tổ chức công dân Song thực tế, công việc cải cách hành diễn chậm bất cập so với yêu cầu phát triển đất nước tiến trình hội nhập với kinh tế giới… Một mấu chốt cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành đơn giản, tiện lợi chống tiêu cực Điều có ý nghĩa: công việc có liên quan đến tổ chức công dân qua “một cửa” thực tốt có nghĩa quan hành nhà nước dỡ bỏ rào chắn lâu gây nhiều xúc, cản trở phát triển Trong thực tế, muốn giải việc cụ thể phải qua nhiều bước trung gian, thủ tục rườm rà, không trường hợp cán bộ, công chức sách nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn làm xói mòn lòng tin tổ chức công dân Nhà nước Thực chế “một cửa” thực chất quan hành nhà nước tạo sở pháp lý việc giải mối quan hệ Nhà nước với tổ chức công dân, đồng thời tạo quan niệm mới: quan hành nhà nước có nhiệm vụ chủ yếu phục vụ tổ chức công dân để đem lại phát triển – hoàn toàn trái ngược với quan niệm lâu cho quan hành nhà nước có nhiệm vụ đại diện cho quyền lực nhà nước làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cho phép, ban phát quyền cho tổ chức công dân… mà quyền thực chất quyền tổ chức công dân Hiến pháp pháp luật qui định Với ý nghĩa tầm quan trọng chế “một cửa”, ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 181/QĐ-TTg việc ban hành qui chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương Từ có qui chế đời, nhiều cấp quyền từ sở đến tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng đề án cấp có thẩm quyền phê duyệt… Nhưng vấn đề thực chế “một cửa” vào giải công việc hành UBND tỉnh cách đồng bộ, hiệu nào? Cần có giải pháp để chế “một cửa” thực khâu đột phá, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nhằm xây dựng hành dân chủ, minh bạch, sạch, đại, hoạt động có hiệu theo nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền lãnh đạo Đảng việc áp dụng mô hình chế “một cửa” giải thủ tục hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng lý luận thực tiễn giai đoạn cách mạng Với cách đặt vấn đề trên, chọn đề tài: “Thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nay” làm luận văn thạc sỹ luật học Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Tình hình nghiên cứu: Vấn đề nhà nước, vấn đề cải cách hành có thủ tục hành liên quan đến thực chế “một cửa” nhiều lãnh tụ, nhà khoa học sở đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý quản lý hành chính, vụ cán khoa học, lãnh đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, đáng ý số công trình nghiên cứu sau: - Lênin toàn tập - tập 45 – Nxb Tiến Mátxcơva, 1978 Hồ Chí Minh (1995) toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Trần Ngọc Đường (1999), “ Chủ động cải cách máy nhà nước xu thời đại”, nghiên cứu lý luận (3), [trang 13-15] - Nguyễn Ngọc Hiến (2001), giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Tô Tử Hạ (1998), công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán công chức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Văn Mạnh (2000), “ Cải cách hành nhà nước, thực trạng giải pháp”, Lý luận trị (2), [trang 14-17] - Lê Hữu Nghĩa (2000), “ Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ta nay”, Quản lý nhà nước (8), [trang – 8] - Đào Trí Úc (1995), “ Những vấn đề lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Giáo trình Luật Hành Việt Nam (2002), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - Đinh Duy Hoà (2001), Yếu tố người cải cách hành chính, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Văn Thâm (2000), Những nguyên nhân ảnh hưởng đến trình cải cách hành chính, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Thị Hồi (2005), tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức máy nhà nước số nước, Nxb Tư pháp, Hà Nội - Đặng Đình Tân (2006), thể chế Đảng cầm quyền số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Ngoài số báo Tạp chí đề cập đến vấn đề cải cách hành theo chế “một cửa” Mặc dù, Quyết định 181/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế “một cửa” chưa có công trình nghiên cứu phân tích cách có hệ thống việc áp dụng Quyết định cấp tỉnh để có hiệu quả? liên thông phối hợp quan hành sao? thực trạng vấn đề phát sinh nào? vấn đề cần qui định cụ thể không để chồng chéo? vấn đề người thực pháp luật theo chế “một cửa”? việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin thực hiện? Phân tích khoa học yếu tố để tìm nhiệm vụ giải pháp khắc phục nhằm làm cho việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” trở thành điểm nhấn có tính chất đột phá việc đổi trình tự thực thủ tục hành cách nhanh chóng, thuận lợi pháp luật quan hành cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu cho việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; huy động nguồn lực xây dựng tỉnh, bước khắc phục tệ quan liêu, phiền hà, xây dựng mối quan hệ quan hành nhà nước địa phương với tổ chức công dân địa bàn ngày tốt Mục đích nhiệm vụ luận văn: - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, mục đích luận văn nhằm: nghiên cứu, đề xuất luận chứng giải pháp bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” quan hành thuộc UBND tỉnh Bắc Giang đáp ứng với yêu cầu cải cách hành nhà nước Để phù hợp với mục tiêu trên, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu sở lý luận việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” như: khái niệm thủ tục hành chính; khái niệm pháp luật giải thủ tục hành chính; khái niệm, đặc điểm việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa”; yêu cầu, nhân tố bảo đảm vai trò việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” - Đánh giá thành tựu đạt tồn thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” thời gian qua quan hành Bắc Giang - Đề xuất giải pháp bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” thời gian tới tỉnh Bắc Giang Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Do luận văn nghiên cứu vấn đề tương đối cụ thể nên đối tượng nghiên cứu luận văn là: “Những vấn đề lý luận thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “ cửa” - Thực tiễn thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang - Những giải pháp chủ yếu để thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” quan hành UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian từ năm 2003 đến 10 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: Luận văn dựa sở lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân; cải cách hành chính; chế “một cửa” giải thủ tục hành Phương pháp cụ thể sử dụng để nghiên cứu luận văn phương pháp điều tra, khảo sát so sánh để đánh giá thực trạng đề giải pháp cách xác, khoa học Luận văn sử dụng phương pháp triết học Mác - Lênin, chủ yếu phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn; phân tích tổng hợp, lịch sử cụ thể sử dụng số phương pháp khác xã hội học, khoa học hệ thống Những điểm luận văn: Luận văn có điểm sau: Một là, lý luận, luận văn tập trung phân tích đặc điểm, yêu cầu, nhân tố bảo đảm vai trò thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Hai là, luận văn đưa số biện pháp để thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch phối hợp quan hành nhằm loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để sách nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức công dân Ba là, luận văn đề cập đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận giải công việc có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ 104 ảnh hưởng nhiều đến thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Chính vậy, để thực tốt chế “một cửa” giải thủ tục hành yêu cầu quan trọng phải đẩy mạnh việc phân cấp chức năng, nhiệm vụ máy hành từ Trung ương đến sở Để việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” có hiệu thông thoáng việc phân cấp quản lý nhà nước tỉnh, huyện (thành phố) xã, phường, thị trấn có ý nghĩa quan trọng, Nghị số 08/2004/NQ-CP Chính phủ ngày 30/6/2004 ghi rõ: “ Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước Chính phủ quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”… Đối với thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” lên có liên quan đến việc UBND tỉnh tập trung phân cấp mạnh cho cấp huyện thành phố thuộc tỉnh thi tuyển công chức; quản lý qui hoạch qui hoạch chi tiết xây dựng, giao thông; quản lý xây dựng, ngân sách, đất đai; cấp phép mang tính dịch vụ công, hoạt động nghiệp gắn với xã hội hoá … để sở phân cấp nhằm làm cho sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố, chủ động thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” cho tổ chức cá nhân nhanh hiệu quả, làm cho tổ chức cá nhân qua nhiều cấp giải Có thể nêu số việc áp dụng sau: giao thẩm quyền điều chỉnh nhiệm vụ, cấu tổ chức phòng trực thuộc UBND tỉnh, thành phố; thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức trưởng phòng, nâng lương cho cán bộ, công chức đủ điều kiện; thẩm quyền cấp phép thành lập hội có phạm vi hoạt động phạm vi huyện, thành phố cho UBND huyện, thành phố Có thể phân cấp cho UBND huyện, thành phố lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trình HĐND huyện định Trong quản lý văn 105 hoá – xã hội, phân cấp cho UBND huyện, thành phố trực tiếp quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên, trường hướng nghiệp, dạy nghề, quản lý bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm y tế dự phòng huyện, thành phố… phân cấp cho UBND huyện nhiệm vụ quản lý lễ hội, tín ngưỡng hoạt động sở tín ngưỡng địa bàn; thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch có địa điểm huyện; thẩm quyền thẩm tra cho phép cải tạo, nâng cấp công trình thuộc sở tín ngưỡng, tôn giáo di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh xếp hạng… Trên sở phân cấp cách hợp lý thẩm quyền giải công việc hành cho sở, ban, ngành cấp tỉnh huyện, thành phố làm rõ chức năng, nhiệm vụ quan, loại bỏ nhiệm vụ, chức chồng chéo, loại bỏ trung gian giảm đầu mối không cần thiết góp phần hỗ trợ quan trọng để thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Bên cạnh viêc phân cấp thẩm quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thực tế có công việc giải thủ tục hành ngành, quan làm lĩnh vực đầu tư, xây dựng có liên quan đến qui hoạch, kiến trúc, đất đai, môi trường, tài yêu cầu khác nữa, nhiệm vụ quản lý đặt cho thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” cần có chế liên thông sở, ngành tỉnh Để thực tốt chế liên thông trước hết cần xác định rõ loại công việc ngành đứng chủ trì, xác định để giao nhiệm vụ cho phận “một cửa” ngành phải có trách nhiệm đề xuất, phối hợp với phận “một cửa” ngành khác có trách nhiệm giải quyết, tiếp đến cần xác định mẫu đơn thủ tục giấy tờ hành tổng hợp - cần loại giấy tờ xác nhận cho phép ngành có liên quan; cần xây dựng qui định nội dung, trách nhiệm yêu cầu phận “một cửa” có việc phải tổ chức phối hợp liên thông với nhau; 106 qui trình thực có thủ tục hành phải giải liên thông với ngành cấp có thẩm quyền định Trên sở vậy, nhằm tạo chế giải vụ việc hành cách đồng bộ, thống nhất, góp phần thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” nhanh gọn có hiệu 3.2.6 Tăng cường hoạt động dịch vụ thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” cho tổ chức cá nhân Hoạt động hệ thống hành nhà nước phải thực đầy đủ ba chức năng: quản lý hành chính, chức công quyền chức phục vụ xã hội, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần nhân dân Trong trình xây dựng nhà nước pháp quyền, Đảng Nhà nước ta có trách nhiệm to lớn phải xây dựng hành nhà nước dân chủ, nghĩa hành bước hoàn thiện theo yêu cầu dân chủ hoá, làm cho nhà nước dân gần dân, hoạt động quan nhà nước đem lại lợi ích cho dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn sinh sống dân, thành phần kinh tế, bảo vệ phát huy quyền dân chủ, quyền làm chủ dân Để thực cho mục đích cao trên, thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” cần xác định rõ số hoạt động mang tính chất nghiệp, dịch vụ tổ chức công dân Chẳng hạn, phận “một cửa” Công an tỉnh tổ chức làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân sở xã, phường, thị trấn; làm hộ chiếu cho người dân lao động nước sở đào tạo công ty tuyển dụng lao động nước… Sở Tài nguyên Môi trường trả kết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở… 107 Để tiện lợi cho tổ chức công dân, quan hành nhà nước cải tiến số hình thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng như: - Hình thành trung tâm trả tiền “một cửa”: Trước cải tiến tổ chức cá nhân trả tiền cho dịch vụ cung cấp nhiều địa điểm khác nhau, ví dụ: nộp thuế; nộp tiền nước; tiền điện thoại; điền điện nơi khác nhau; sau có trung tâm trả tiền “một cửa” khách hàng trả tiền cho loại phải đóng góp dịch vụ cung cấp theo qui định pháp luật chỗ, đỡ công lại, tiết kiệm thời gian - Hình thành trung tâm dịch vụ “một cửa”: Trước cải tiến, khách hàng phải đến nhiều phòng, ban khác nhau, nhiều địa điểm khác để giải công việc Nhưng, với trung tâm dịch vụ “một cửa” phải đến nội dung giải nhiều việc Ở nước ngoài, người ta áp dụng mô hình từ lâu, thí dụ dịch vụ “một cửa” quận KNOWSLEY, vương quốc Anh: thực từ năm 1998 - trước tổ chức công dân phải đến nhiều phòng, ban đến dịch vụ “một cửa” + Trong quận, dịch vụ “một cửa” tổ chức nơi mà số nơi khác nữa; thường khu vực đông dân cư, gồm khu vực mua, bán lớn; có 6-7 công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, dân đến với công chức + Có tới 70-80% công việc dân giải chỗ, lại chuyển phòng, ban quận + Nếu việc đòi hỏi thời gian, nhân viên phòng, ban điện thoại hẹn thời gian trả lời 108 + Khi cần, công chức tiếp dân gọi công chức phòng ban tiếp, có phòng để tiếp dân có yêu cầu tiếp riêng - Hình thành chi nhánh dịch vụ di động: Mục tiêu không giải việc dân trụ sở quan hành chính, mà cần mở chi nhánh dịch vụ di động để phục vụ tổ chức công dân công việc có tính chất đặc thù, phù hợp với yêu cầu giải ngành - Về mở rộng thời gian phục vụ Trước cải tiến, quan hành mở cửa làm việc theo hành có phận dân gặp khó khăn việc đến quan hành họ phải làm Sau cải tiến, số quan hành mở rộng thời gian phục vụ mở cửa sớm (một tiếng); đóng cửa muộn (thêm tiếng) qua phục vụ nhân dân tốt hơn… Ngoài có dịch vụ bổ sung mở cửa vào cuối tuần; mở thêm tạm thời phục vụ người dân; cung cấp dịch vụ qua điện thoại, internet; hỏi đáp, hướng dẫn; tư vấn công việc cho tổ chức công dân; qua thư điện tử… Những hình thức cải tiến dịch vụ nhằm mục tiêu phục vụ tổ chức, phục vụ công dân tốt hơn, thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” ngày toàn diện hơn… 3.2.7 Nâng cao vai trò giám sát Mặt trận tổ quốc đoàn thể trị xã hội, vai trò báo chí dư luận xã hội thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Dân chủ chất Nhà nước ta Nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Cải cách hành không 109 công việc riêng hệ thống hành chính, mà yêu cầu chung toàn xã hội Vì vậy, cần có biện pháp thiết thực để thực quyền giám sát nhân dân hoạt động máy hành có phận “một cửa” Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để cán bộ, công chức người dân nhận thức đầy đủ thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “ Nhà nước ban hành chế để mặt trận đoàn thể nhân dân thực tốt vai trò giám sát phản biện xã hội Các cấp uỷ đảng cấp quyền có chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến Mặt trận đoàn thể nhân dân phản ảnh…” [tr 124] Để thực quyền giám sát nhân dân việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa”, trước hết cần xây dựng qui chế phối hợp UBND tỉnh với MTTQ đoàn thể nhân dân tỉnh việc giám sát cải cách hành nói chung có thực chế “một cửa”; xây dựng mối quan hệ quan hành Tỉnh với MTTQ đoàn thể; xác định rõ công việc cần giám sát; định kỳ giám sát; qui định rõ thời gian năm để nhận xét, đề xuất, yêu cầu, kiến nghị MTTQ đoàn thể nhân dân với quan hành nhà nước Cùng với việc giám sát nêu trên, MTTQ đoàn thể nhân dân tỉnh thực việc giám sát quan hành phận “một cửa”, đối chiếu với yêu cầu; nội dung thực nhiệm vụ mà đánh giá, xem xét; thông qua việc tổ chức thăm dò tổ chức để đánh giá mức độ chất lượng phục vụ quan hành chính, thông qua phận dư luận xã hội 110 nằm tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến sở để tập hợp ý kiến; đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh,qua mà thực tốt công tác giám sát, phản biện xã hội MTTQ đoàn thể nhân dân, góp phần làm máy hành chính; thúc đẩy việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” ngày thiết thực hiệu Để đáp ứng có hiệu nhu cầu hiểu biết cán bộ, công chức nhân dân thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” góp phần vào công cải cách hành thành công, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải tiến hành đồng bộ, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục nhiều tuyến, nhiều chiều phù hợp với đối tượng điều kiện địa phương, trước hết cần quan tâm đến việc tuyên tryền báo chí tỉnh Các quan báo chí địa phương Trung ương đóng địa bàn cần tuyên truyền sâu rộng thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa”, mục đích, ý nghĩa, nội dung, vấn đề mà nhân dân cần nắm… qua để nhân dân hiểu rõ thực hiện… bên cạnh đó, báo chí cần quan tâm đến yếu tố tích cực, điểm sáng, tập thể, cá nhân điển hình thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” tốt; giải pháp, hình thức làm hay cần học tập phổ biến rộng rãi; đồng thời cần phê phán nơi thực không tốt, tiêu cực, sách nhiễu quan hành phận “một cửa” để đấu tranh qua báo chí, đồng thời báo chí cần định hướng dựa sở sơ, tổng kết quan hành để thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” nhằm làm cho nhân dân tổ chức biết, thực 111 3.2.8 Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tra, đánh giá việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Mục tiêu đảng Nhà nước ta xây dựng hành sạch: phẩm chất bản, phẩm chất tối thiểu cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước Sống sạch, lành mạnh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa đức tính người Việt Nam thể sắc Việt Nam Tư tưởng hành vi sạch, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư thước đo giá trị, phẩm chất người cán bộ, công chức, quan hành nói chung phận “một cửa” nói riêng xã hội dân chủ, phát triển theo định hướng XHCN Để tiến tới xây dựng hành với cán công chức mục đích trên, nhiệm vụ kiểm tra, tra, đánh giá thường xuyên việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” việc làm trọng tâm cần thiết Nghị hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nêu rõ: “ Thanh tra Chính phủ quan tra cấp tỉnh, cấp huyện tập trung thực tốt nhiệm vụ công vụ Nghiên cứu kết hợp tổ chức hoạt động kiểm tra Đảng với quan tra” [tr 27 – tài liệu dẫn] Việc tra công vụ Nghị nêu có phận “một cửa” có ý nghĩa to lớn hoạt động việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa”; cần tra việc công khai thủ tục hành chính, qui định, loại công việc mà quan hành có trách nhiệm phải qui định thực phận “một cửa”; tra qui trình xử lý; thời gian trả kết quả; phí, lệ phí; 112 điều kiện sở phục vụ tổ chức công dân; tinh thần, thái độ hình thức tổ chức phục vụ phận “một cửa”… Tăng cường công tác tra, kiểm tra công chức, công vụ phận “một cửa” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, thi hành công vụ, xử lý nghiêm hành vi trái pháp luật đạo đức công vụ cán bộ, công chức; sai phạm công tác quản lý cán bộ, công chức Trên sở đó; quan có thẩm quyền đánh giá hoạt động, phát huy thành tích, ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đồng thời kiến nghị, yêu cầu quan hành xoá bỏ thủ tục bất hợp lý, vi phạm qui định pháp luật, điều chỉnh thủ tục hành phù hợp với điều kiện yêu cầu đặt ra… Cùng với tra, kiểm tra trực tiếp trên, thủ trưởng, người có thẩm quyền quan hành thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” có nhiệm vụ công khai số điện thoại nóng để tổ chức công dân hỏi phản ảnh; thông qua việc định kỳ hàng năm tổ chức gặp mặt, đối thoại với đại diện dân, đại diện doanh nghiệp để giải đáp vướng mắc tiếp thu ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh quản lý; thông qua điều tra xã hội học để xem xét mức độ hoàn thành chất lượng giải công việc; tín nhiệm đội ngũ công chức tổ chức nhân dân thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Bên cạnh việc kiểm tra, tra thường xuyên cần thực tốt chế độ thi đua khen thưởng tập thể cá nhân phận “một cửa” có thành thành tích, đồng thời phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” phong trào sáng kiến, tham mưu nhằm loại bỏ thủ tục trình tự rườm rà, không cần thiết, xây dựng hình thức phục vụ nhân dân tổ chức có hiệu hơn; tổ 113 chức trao đổi kinh nghiệm học tập nơi làm tốt, điển hình tiên tiến thực chế “một cửa”, kịp thời khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích hoạt động; thực xử lý kỷ luật nghiêm minh lãnh đạo cá nhân có hành vi cản trở không thực qui định, qui chế đề theo Pháp lệnh cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu 114 KẾT LUẬN Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nhà nước yêu cầu khách quan xúc nước ta trình hội nhập kinh tế giới, thực chế “một cửa” có tính chất đột phá cải cách thủ tục hành hành nước ta nhằm nâng cao lực, hiệu quản lý, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề Những năm qua, từ tái lập tỉnh Bắc Giang năm 1997 đến nay, lãnh đạo Tỉnh ủy, hành tỉnh không ngừng củng cố ngày hoàn thiện, chức nhiệm vụ, phân cấp quản lý rõ ràng nên công cải cách hành tỉnh năm 2001 đến đạt thành tích quan trọng Tuy nhiên, bên cạnh không khó khăn tổ chức thực cải cách hành tỉnh nhận thức số cán lãnh đạo công chức Việc nghiên cứu tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, lực cản việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” góp phần đẩy nhanh cải cách hành chính, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân việc làm có ý nghĩa to lớn góp phần xây dựng hành bước qui, đại, minh bạch dân chủ Chính vậy, luận văn với tiêu đề “Thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang tập trung sâu vào nghiên cứu đưa nhiệm vụ, giải pháp để đạt kết sau: Luận văn đưa sở lý luận việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” sở phân tích rõ khái niệm, chủ thể pháp luật trình tham gia giải thủ tục hành nơi tiếp nhận trả kết theo chế 115 “một cửa” qua đặt yêu cầu nhân tố bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” quan hành tỉnh Bắc Giang Luận văn đưa luận chứng yêu cầu khách quan việc thực giải thủ tục hành theo chế “một cửa” cải cách hành tỉnh điều kiện đất nước gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) ngày sâu vào hội nhập kinh tế giới; điều kiện tỉnh nghèo thu nhập bình quân đầu người 1/2 mức bình quân nước, đặt việc thực chế “một cửa” chìa khoá để tạo bước ngoặt việc giảm phiền hà, giảm tiêu cực, thu hút mạnh đầu tư nước, đưa Bắc Giang bước thoát khỏi tỉnh nghèo; thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân giai đoạn Xuất phát từ thực tiễn, luận văn phân tích, làm rõ thực trạng việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” sở, ban, ngành UBND tỉnh có mở rộng đánh giá huyện thành phố mặt tích cực, mặt cố gắng cán lãnh đạo công chức từ tỉnh đến sở; điều kiện thực năm qua, song phân tích, đánh giá làm rõ yếu kém, bất cập việc thực chế “một cửa” đáng quan tâm nguyên nhân yếu kém, bất cập mà lên nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chủ thể, từ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia phận theo chế “một cửa” có nhận thức, có đạo thiếu kiên quyết, lực cản tư bao cấp, tác phong nề nếp cũ, thói quen quan niệm hành xử hành tập trung quan liêu hình thành tồn hàng chục năm qua Thực lực cản mà phải tình cảm, trách nhiệm nghiêm túc thực qui định để vượt qua 116 Luận văn phân tích quan điểm Đảng Nhà nước; chủ trương lãnh đạo tâm đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh Bắc Giang thể qua văn kiện Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI; văn đạo UBND tỉnh qua sơ kết đánh giá đề phương hướng nhiệm vụ thời gian tới Trong ý việc yêu cầu phải tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng, đạo đồng thực nghiêm túc Quyết định 181/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh cấp; phát huy dân chủ, tạo động lực thực thành công việc thực theo chế “một cửa” nhằm tạo bước đột phá cải cách hành tỉnh Bắc Giang Luận văn đưa nhiệm vụ giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu phận “một cửa” tỉnh Bắc Giang điều kiện cụ thể tỉnh hoàn cảnh đất nước trước yêu cầu đòi hỏi xúc tổ chức công dân tỉnh, vấn đề quan trọng đề cập là: phải nâng cao nhận thức tâm trị cấp ủy lãnh đạo với công việc này; phải làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc thấy rõ trách nhiệm mình; phải tiến hành rà soát công khai, minh bạch, dân chủ trình thực qui chế; phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tham gia phận “một cửa” có phẩm chất trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cao, hết lòng tận tâm, tận sức phục vụ nhân dân nghiệp phát triển tỉnh…Từ tạo đồng thuận Đảng, quyền nhân dân việc xây dựng quản lý máy hành làm cho việc thực cải cách hành tỉnh Bắc Giang ngày hiệu đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày giầu đẹp văn minh./ 117 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN LINH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT MÃ SỐ: 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2007 118 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn Luận văn trình bày sau trình nghiên cứu, tham khảo tài liệu nghiêm túc để xây dựng hoàn thành luận văn, không chép luận văn đề tài nghiên cứu công bố tác giả Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan trên./ Người viết cam đoan Nguyễn Văn Linh [...]... làm cho việc thực hiện cơ chế “một cửa” đi vào cuộc sống và trở thành hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật 1.1.3 Đặc điểm của việc thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” có những đặc điểm sau: Một là, giải quyết thủ tục hành chính chỉ còn ở một đầu mối, ngay từ Nghị quyết Hội... chủ thể pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đã được thể hiện rõ trong Điều 2, Điều 6, Điều 7 của Qui chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương kèm theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 24/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ chủ thể thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” là: UBND tỉnh, thành phố... việc thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” a) Các qui định trình tự, thủ tục thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” phải rõ ràng, cụ thể và phải niêm yết công khai Trong thực hiện các thủ tục hành chính theo pháp luật đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định những trình tự, thủ tục bắt buộc mọi tổ chức và công dân tuân thủ. .. cầu thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước hiện nay 8 Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn gồm 3 chương và 8 tiết 13 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành chính. .. hơn Bốn là, đặc điểm về qui trình giải quyết thủ tục hành chính, trong thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” có đặc điểm về qui trình giải quyết thủ tục hành chính là đơn giản và qui định rõ việc thực hiện theo chu trình khép kín gồm 5 bước cụ thể sau: Bước1, tổ chức, công dân có yêu cầu liên hệ với bộ phận “một 24 cửa” Bước 2, bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ,... pháp luật giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, công khai hoá việc xử lý trong các cơ quan hành chính Cả 4 nội dung trên, các văn bản của Chính phủ mới đề cập đến nguyên tắc và phương hướng, nhưng cơ sở lý luận, vai trò của thực hiện pháp luật giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, đồng thời vận dụng nó như thế nào? biện pháp gì để thực hiện. .. tính bắt buộc chung đối với cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức và cá nhân đều phải nghiêm chỉnh thực hiện Như vậy, thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” là hoạt động có mục đích của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức và cá nhân trong quan hệ giải quyết công việc hành chính nhằm thực hiện các thủ tục hành chính từ tiếp nhận hồ sơ, yêu... “nhiều cửa” để giải quyết công việc Có thể khái quát bằng sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Khi chưa thực hiện cơ chế “một cửa” Phòng A Phòng B Phòng C 20 Công dân, tổSơ chức đồ 1.2 :Theo cơ chế “một cửa” Người có thẩm quyền Để có kết quả Công dân, tổ chức Phòng C Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, trước hết xuất phát từ hoạt động có mục đích của việc đổi mới thực hiện các thủ. .. dụng và nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cơ quan hành chính cấp tỉnh, nhất là thấy rõ những hạn chế và giải quyết những vương mắc còn nảy sinh nhằm thực hiện tốt hơn cơ chế “một cửa” hiện nay 12 - Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan hành chính cấp huyện và xã, cho nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung; đồng thời góp... tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền theo các qui định của pháp luật để giải quyết các công việc của nhà nước và các kiến nghị, yêu cầu hợp pháp của công dân hoặc tổ chức nhằm thi hành nghĩa vụ hành chính, bảo đảm công vụ nhà nước và phục vụ nhân dân b) Khái niệm pháp luật giải quyết thủ tục hành chính Pháp luật giải quyết thủ tục hành ... thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 52 2.1 Những kết cải cách hành thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 2.2 Những bất cập, hạn chế việc thực pháp... hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang 52 62 2.3 Nguyên nhân bất cập, hạn chế việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo 73 chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang Chương 3: Phương hướng giải pháp... tỉnh Bắc Giang 84 3.1 Phương hướng bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 88 3.2 Các giải pháp bảo đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND tỉnh Bắc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Từ khóa liên quan