Hội nghị non sông

17 2,403 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 10:56

Tuyển tập Xuân Diệu: Hội nghị non sông IVHệI NGHế NON SệNG(In theo baón cuóa Hửồi Vựn hoỏa Cỷỏu quửởc 1946)HệI NGHế NON SệNG 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUPHÊÌN THÛÁ NHÊËTIQn Thất Àất trân vâo nhû vúä nûúác.Ngûåa nhâ Ngun vố sù’t dêỵm rung thânh.Àêu cng chố, àêu cng lâ giùåc nûúác.Viïåt Nam nây àậ gùåp bûúác chưng chïnh!Trễ trai àiïn, cêy cỗ giêån mâ xanh!Trong ấnh sấng, ni cùm húân bêìm tđm.Bưỵng tûâ cûãa khuët àûa tiïëng loa thoất hiïímGổi nhên dên ài Hưåi Nghõ Diïn Hưìng.Diïn Hưìng! Diïn Hưìng! Hưåi nghõ non sưng!Tiïëng loa bù’c lëng dưåi lông sơ thûá.Diïn Hưìng thiïng liïng! Diïn Hưìng lõch sûã!Lấ tre chuìn lâng thêëp àïën lâng cao.Chiïëc khùn àiïìu, cêy gêåy trc lao xaoTûâ bưën phđa kếo dưìn vïì Kễ Chúå. Miïëng cúm nù’m, hẩt mëi vûâng rang núã,Àoân qëc dên àẩi biïíu túái Kinh Àư.Nûúác Viïåt Nam tûâ thã dûång cú àưì,Dẩ sưng thùèm vêỵn hển hô vúái ni; HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 3Àưìng bùçng tûúãng àïën thûúång du vôi vổi:Ngư, Àinh, Lï, àïën L vêỵn mú mâng.Àïën hưm nay, nghe tiïëng rưëng sâi lang,Lông d dûå cng hốa nïn quët àõnh.Hổp lẩi hïët lông qụ hay tónh,Àïí xêy thânh mâ giûä lêëy non sưng.Lêìn àêìu tiïn, vïì quån lêëy Thùng Long,Àêët Kinh Bù’c húåp qìn cng xûá Lẩng;Quẫng Ngun bïí, Vơnh n àưìi, Nam Àõnh rång;Tónh Sún Tun kïì mùåt vúái chêu Hoan.Dên mận lông trưng ngù’m mùåt vua, quan;Gêëm thïu ma hỗi dô cng vẫi cưåc.Qëc Gia àïën tûåa vâo lông Dên Tưåc,Cng phen nây mâ sấng tỗ hâo quang.IIÀiïån Diïn Hưìng ngây êëy mấi nghiïm trang,Àậ trưng thêëy mưåt cẫnh àêìy huín ẫo.Thay giưëng Viïåt, chó mêëy tûâng bư lậoTốc àậ sûúng, chên àậ chêåm, tay hên.Nhûng Diïn Hưìng ngây êëy àậ run lïn!Àấ bưën vấch àậ giêåt mònh sûãng sưët!Rưìng khoan khoấi nhû lûúån quanh trïn cưåt,Nghe khđ linh sưng ni thêåt hâo hng!4 TOÂN TÊÅP XN DIÏÅUNhûäng ưng giâ, vêng, nhûäng bư lậo tay rung,Tai àậ ngậng, mù’t khưng côn tỗ mêëy.Nhûäng bư lậo, nhûng lâ dên Viïåt àêëy!Nối nhûäng cêu nay mậi mậi côn truìn.Hưåi ưng giâ, hay lâ hưåi thiïëu niïn?Bíi hưm êëy, trûúác mùåt rưìng thấnh cha,Tốc dûång àûáng, trúån ngûúåc trông mù’t lûãa,Mấu ca dên lưi cën cẫ àònh trung.“Trûúác nguy cú àêët nûúác thẫm sêìu chung,Nïn àấnh nố, hay nïn hôa nễo tù’t?”Têu: “Nïn àấnh!” - Chó àấnh lâ n têët! Àấnh lâ cao, hôa lâ chïët, lâ hâng!III“Dấm thûa vua, chng tưi àêìu àưåi vai mang,”Nghơa v àïën, cố bao giúâ trưën trấnh.“Thûa nïn àấnh! phẫi àấnh! vâ quët àấnh!”Nùång hiïím nghêo, chng tưi gấnh hai vai!“Àêët cha ưng ngân thã chếm chưng gai,”Àưí nûúác mù’t, tûúái mưì hưi múái cố;“Àêët ngang chù’n mưåt trúâi xanh thùèm àố,”Àêët rång nûúng, àêët thõt àậ lâm nïn,“Chng tưi ưm vâo lông, mâ àûáng lïn!”Àêët mưì mẫ tưí tiïn lao lûåc nghó,“Àêët hâi cưët nhûäng anh hng liïåt sơ,”Àêët chưn dau, cù’t rưën ca ngây mai,“Àêët chng tưi, mưåt ngốn chùèng nhûúâng ai! HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 5“Chng tưi sưëng, vâ chng tưi giûä lêëy,”Chng tưi chïët, vâ chng tưi chù’n vêåy,“Chng tưi u, chng tưi àúåi, chng tưi tin!”Côn chng con, dấm xin Àûác Vua n,“Têu bïå ngổc, cûá vûäng vâng giûäa àiïån!”Thêåt cẫm kđch têëm lông vua tûúãng àïën,“Thêåt thûúng u lúâi hỗi ca lông cha,”Thêåt vinh quang cho bổn khưë àen, vâ“Thêåt àau khưí nất lông ra vẩn mẫnh.”Thûa quët àấnh! àậ hùèn lâ phẫi àấnh!“Àấnh àïën khi bònh phc cẫ non sưng,”Àấnh cho ïm, àấnh cho mất hêån lông,“Àấnh! àấnh nûäa! àïën cëi cng, àấnh mậi!”Àưí chng nố thng bưì ra Bù’c Hẫi,“Chng àem thên bốn àêët múái vûâa cho;”Mấu rûãa gûúm, ùn nhù’m lêëy gan th“Múái hẫ dẩ! ”Châm trïn tay, chua chất,“Nùçm giûäa thõt côn kïu lïn: ”Sất Àất!",“Dên theo vua, vua theo nûúác, cúâ treo! ”Tưí Qëc côn lïn tiïëng gổi, côn theo!"Ưi àiïån ngổc! àậ thêëy chûa mấu àỗCa giông Viïåt cûá mưỵi lúâi mưỵi rỗ, Nhûäng thanh niïn trong lưët ca giâ nuaThïì trong àúâi khưng biïët àïën chûä “thua”?Nối “quët àấnh” mâ tốc xanh trúã lẩi!Khưng khđ àỗ rng mònh, ngêy cẫm khấi;Àấ mën ài, cưåt mën bỗ thïìm son!Nống trïn mưi, lúâi nối thêåt lâ ngon!Nhû àậ nhù’m miïëng gan th bếo bưí.- Mưåt lúâi àấp àiïån Diïn Hưìng ngây àố,Bưën nùm sau àûa nûúác àïën thanh bònh.6 TOÂN TÊÅP XN DIÏÅUPHÊÌN THÛÁ HAIIQua sấu trùm sấu mûúi mưët nùm liïìn,Nûúác Viïåt lẩi múã ngây Àẩi Hưåi. Hưåi dên tưåc, hưåi ca sưng, ca ni,Hưåi rûâng àưìng, vâ hưåi Viïåt Nam Xn!Sấu trùm nùm, nay múái cố mưåt lêìn!Lêìn xốa bỗ tấm mûúi nùm ti hêån. Lêìn vui sûúáng, mâ cng lêìn tûác giêån!Lêìn hưåi hê, mâ cng bêån lo toan!Vui thêëy xn trïn àêët nûúác lan trân,Vui mâ tûác, tûác mâ vui, cng lẩ!Giông giưëng Viïåt thêåt hẫ lông, hẫ dẩ!Hổp vûâa cûúâi, mâ vûâa nghiïën hâm rùng!Hưåi nây àêy mùåt trúâi dổi vúái trùng,Cẫ dên tưåc àûáng hiïn ngang nhêåt nguåt.Àêët trûúâng cûãu ngù’m vúái trúâi bêët diïåt,Nôi vư cng côn mậi nûúác mn nùm.Thấng nùm qua, nhẩn Bù’c àậ vâo Nam;Tûâ Hoan, Ấi lẩi múã thïm Ư, L.HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 7Chên ngûåa mïåt dấm àêu dûâng vố nghó;Nam, Ngậi mang thïm Bònh Àõnh, Ph n.Trïn dêën lïn gêy dûång cội Lêm Viïn,Dûúái lûúát túái, lẩi lïn àûúâng Khấnh, Thån.Lông Lc Tónh vúái Viïåt Nam riïët qën;Nhòn giang sún vôi vội sấu trùm thu!Nhúá thûúng nhau trïn mưåt bûác dû àưì;Tûâ cêët bûúác, àïën hưm nay chûãa gùåp. Ài, ài mậi, dùåm phong trêìn rẫo gêëp,Cố ngây nâo sum hổp àïí nhòn nhau!Mẫi ài ra, ai ngúä àïën hưìi àau!Mêy vêìn v ấm Thùng Long, Gia Àõnh. Lẩng Sún xốt vúái Câ Mau chốt àónh,Súåi tú têìm búâ biïín lëng quanh co .IIBưỵng non sưng lïn mưåt tiïëng reo hô.Bûúm bûúám trù’ng núã ma xn àêët nûúác.Bûúám hoan hó trïn cấnh mang hển ûúác,Cấnh mong manh mâ cố sûác di sún!Lëng êëp iu mưåt thïë k cư àún,Bûúám mang nùång àễ àau, chûâng àậ lù’m.Àân bûúám trù’ng, lấ phiïëu ngây tûúi thù’m,Lâ cưng trònh thûúng khưí vẩn hng anh.Trïn Viïåt Nam, vang rẩng dûúái trúâi xanh,Giûäa cúâ àỗ sao vâng, ba tiïëng núã:8 TOÂN TÊÅP XN DIÏÅUTưíng Tuín Cûã! Tưíng Àưång Binh Tuín Cûã!Ngây huy hoâng nghơ chuån hổp giang sún.Vinh dûå nâo so? vui sûúáng nâo hún?Tưí Qëc triïåu cẫ ba miïìn àïën hỗi.Àưìng rång kïí; vâ nûúác mêy sệ nối.Ni non vïì, vâ àưìng bấi châo thùm.Nghơ àïën hưm trùm tónh thúã hôa êm,Mâ bûúám trù’ng r nhau bay têëp túái.Cúâ trưëng múã, trễ con mûâng phêëp phúái,Ưng bâ giâ khêëp khúãi thêëy lông xanh.Cưíng nhâ qụ, túâ biïín dấn nhû tranh;Vấch thânh thõ khoấc mưåt lêìn ấo múái.Qìn nêu vẫi dúã ngun lânh nïëp cûúái.Câng th àư trau chët vễ dôn xinh.Tuín Cûã hên hoan! Tuín Cûã thiïng linh!Khđ sưng ni bûâng bûâng lïn Bù’c Àêíu.Qua bíi sûúng vêy, xong ngây giố xêëu,Thng phiïëu cûúâi mang mễ cẫ lông dên.IIILấ phiïëu úi, lấ phiïëu rêët thanh tên,Xem giêëy trù’ng cố gò mâ qu bấu? - Miïëng giêëy nhỗ cố gan vâ cố mấu!Cố thấng ngây! sù’t lûãa! vúái vâng, son!Cố trẩi giam, cố ngc tưëi, cố nhâ chưn!Cố tranh àêëu, cố biïíu tònh, khúãi nghơa,HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 9Cố cấch mẩng, cố biïët bao lâ lïå!Cố àau bìn, mâ cng cố Thânh Cưng!“Chng ta àưìng ra giûä lêëy non sưng!”Em cng chõ quët thi gan vúái àõch.“Mưỵi khn giêëy lâ mưỵi túâ viïët hõch”Vâ roi àôn Mể xûã àûáa con hû.“Thêåt nùång nïì thay, mâ rêët say sûa,”Gấnh sưng ni úã trïn mònh mẫnh dễ,“Chng tưi mỗng, nhûng chng tưi mẩnh mệ,”Vò mưåt lông nghòn triïåu, chng tưi àưng.“Chng tưi âo túái, nhû mưåt bêìy ong,”Àưët àíi chng cho sûng mây nất mùåt.“Chng tưi vt nhû mưåt rûâng tïn àưåc!”Mûa àẩn bay xua bêìy chố chẩy cong;“Àíi theo nhau thânh trêån giố xung phong,”Thưíi àêët nûúác sẩch bong loâi rấc bêën;“Hốa tiïìn ca viïån sng gûúm ra trêån,”Xïëp nhau lïn, quanh lẩi, hốa trûúâng thânh.“Vâ l chng tưi lâ gẩch tưët lânh”Xêy nûúác Viïåt vûäng bïìn thiïn vẩn k.“- Nhûng trûúác nhêët, cấnh thiïëp múâi hoan h,”Chng em àêy lâm Hưåi Nghõ Diïn Hưìng."10 TOÂN TÊÅP XN DIÏÅU[...]... diïåt,Nôi vư cng côn mậi nûúác mn nùm.Thấng nùm qua, nhẩn Bù’c àậ vâo Nam;Tûâ Hoan, Ấi lẩi múã thïm Ư, L.HƯÅI NGHÕ NON SÖNG 7 Cng nhau ùn hẩt gẩo non sưng;Kễ mc trïn ngìn, kễ dûúái giông,Cng ëng mưåt sưng ngon ngổt êëy,Úà trïn mưåt àêët, dûúái trúâi chung.Àêo khưng xa biïín, rång liïìn non, Trong mưåt biïn cûúng, vêỵn mưåt hưìn! Vêỵn mưåt àưìng bâo mang mễ nùång,Đt, nhiïìu: vúái Mể vêỵn lâ con!Húäi... ma.Bûúác vûâa àùåt xëng, dûång chôi lïn;Phấ sêåy lau ra, rång cêëy liïìn. HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 11 ửỡng bựỗng tỷỳóng ùởn thỷỳồng du voõi voồi:Ngử, inh, Lù, àïën L vêỵn mú mâng.Àïën hưm nay, nghe tiïëng rưëng sâi lang,Lông d dûå cng hốa nïn quët àõnh.Hổp lẩi hïët lông qụ hay tónh,Àïí xêy thânh mâ giûä lêëy non sưng.Lêìn àêìu tiïn, vïì quån lêëy Thùng Long,Àêët Kinh Bù’c húåp qìn cng xûá Lẩng;Quẫng... êëy àậ run lïn!Àấ bưën vấch àậ giêåt mịnh sûãng sưët!Rưìng khoan khoấi nhû lûúån quanh trïn cưåt,Nghe khđ linh sưng ni thêåt hâo hng!4 TOÂN TÊÅP XN DIÏÅU IVHƯÅI NGHÕ NON SƯNG(In theo bẫn ca Hưåi Vùn hốa Cûáu qëc 1946)HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 1 PHÊÌN THÛÁ HAIIQua sấu trùm sấu mûúi mưët nùm liïìn,Nûúác Viïåt lẩi múã ngây Àẩi Hưåi. Hưåi dên tưåc, hưåi ca sưng, ca ni,Hưåi rûâng àưìng, vâ hưåi Viïåt...PHÊÌN THÛÁ BAIThù’m, vâng tư àiïím lưëi non, sưng.Lấ biïëc lïn triïìu cẫm kđch rung. Hưìn ngất hoa vûún tha thiïët núã,Kïí àêu gûúm sng chố tân hung.Nûãa vúâi thïë k thûá hai mûúi,Vûâa cëi giïng àêìu, Hưåi Thấng Hai. Non nûúác vêìy quanh trong tưí c,Àêët xûa vua L dûång ngây mai.Rång thù’m bao la, biïín tûåa châm,Àêët Trung... chẫy!Mấu chẫy xưn xao! Mấu reo! Mấu chấy!Mấu rốt ra dâo dẩt êëp non sưng,Mấu núã ra hoa Àưåc Lêåp toân hưìng,Mấu Hẩnh Phc, mấu tûng bûâng, chối lổi!** *Diïn Hưìng múã vúái Qëc Dên Àẩi Hưåi;Àúâi Nhâ Trêìn, Mưng Cưí àấnh dưìn ra. Giïët xêm lùng, àôi Dên Ch Cưång Hôa.Hoâng Diïåu 20 - 2- 1946 Viïåt Nam Dên Ch Cưång HôaNùm thûá hai HƯÅI NGHÕ NON SÖNG 17 PHÊÌN THÛÁ TÛIMấu cao treo, vâng àỗ rẩt râo... mang mễ nùång,Đt, nhiïìu: vúái Mể vêỵn lâ con!Húäi anh em caã! chuáng ta àêy!Øn úã cuâng nhau, sinh núã àêìy.Cuâng giûä Viïåt Nam chung hûúãng phûúác,Nù’m tay nhau chùåt, hưåi cng say!HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 15 Tay àậ quët chuån vấ trúâi lêëp biïín,Gan àậ phûâng àiïìu khûã bẩo trûâ ngang.IIIHưåi hưm nay trưng Cúâ Àỗ Sao Vâng,Nghe khc nhẩc Tiïën Qn Ca nống hưíi,Tûúãng chng dên reo, nhû gêìm sống... DIÏÅU Tưíng Tuín Cûã! Tưíng Àưång Binh Tuín Cûã!Ngây huy hoâng nghơ chuån hổp giang sún.Vinh dûå nâo so? vui sûúáng nâo hún?Tưí Qëc triïåu cẫ ba miïìn àïën hỗi.Àưìng rång kïí; vâ nûúác mêy sệ nối.Ni non vïì, vâ àưìng bấi châo thùm.Nghơ àïën hưm trùm tónh thúã hôa êm,Mâ bûúám trù’ng r nhau bay têëp túái.Cúâ trưëng múã, trễ con mûâng phêëp phúái,Ưng bâ giâ khêëp khúãi thêëy lông xanh.Cưíng nhâ... giêëy trù’ng cố gị mâ qu bấu? - Miïëng giêëy nhỗ cố gan vâ cố mấu!Cố thấng ngây! sù’t lûãa! vúái vâng, son!Cố trẩi giam, cố ngc tưëi, cố nhâ chưn!Cố tranh àêëu, cố biïíu tịnh, khúãi nghơa,HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 9 . IVHệI NGHế NON SệNG(In theo baón cuóa Hửồi Vựn hoỏa Cỷỏu quửởc 1946)HệI NGHế NON SệNG 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUPHÊÌN THÛÁ. khúãi nghơa,HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 9Cố cấch mẩng, cố biïët bao lâ lïå!Cố àau bìn, mâ cng cố Thânh Cưng!“Chng ta àưìng ra giûä lêëy non sưng!”Em cng chõ quët
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội nghị non sông, Hội nghị non sông, Hội nghị non sông