Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (16)

15 297 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 15:54

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Anh Trường Tiểu học Vạn Giã Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ Tính nhẩm: 32,8 : 10 = 3,28 76,3 × 0,1 = 7,63 1,2 : 100 = 0,012 31,23 × 0,01 = 0,3123 89 : 1000 = 0,089 65 × 0,001 = 0,065 Muốn số thập Khi chiachia mộtmột số thập phân phân cho 10; 100;ta 1000…ta cho 10; 100; 1000 phân cho 10; 100; làmcách nào? làm 1000 ta có thể? nhân số với 0,1; 0,01; 0,001… Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA Hãy MỘT tính SỐ TỰ CHOthương MỘT SỐ sau: TỰ NHIÊN kếtNHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ2)MỘT SỐ THẬP PHÂN (dư 14 : = a) Ví dụ 1: Một sân hình vuông có chu vi 27m Hỏi cạnh sân dài mét? 27 : = ? (m) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN 27 : = 27,00 : 27,00 6,75 Hãy viết số327 thành số thập phân có thập phân thực chữ số phần phép chia0đó 27 : = ? (m) 27 - 27 chia 6, viết 6; ,75(m) - nhân 24; 27 trừ 24 3, viết 30 20 - Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải viết thêm chữ số vào bên phải 30 - 30 chia 7, viết 7; - nhân 28; 30 trừ 28 2, viết - Viết thêm chữ số vào bên phải Vậy: 27 : = 6,75(m) ? 20; - 20 chia 5, viết 5; - nhân 20; 20 trừ 20 0, viết Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp chia tục chia sau: nào? muốn tiếp, ta làmnhư  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp b) Ví dụ 2: Đặt tính thực tính 43 : 52 43,0 40 36 52 0,82 (dư dạng 0,36) số thập phân Vậy: : 52số= 43 ?,82 Hãy43viết mà phần thập phân có chữ số ta làm lại viết vào bên phải Nếu dư nữa, ta nhưthêm nào? số dư chữ số tiếp tục chia, làm Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy Khi tắc chiathực số tự nhiên phépcho chia : số tự nhiên mà dư ta tiếp tục chia nào? Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp  Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN LUYỆN TẬP Đặt tính tính: a) 12 : b) 15 : 23 : 75 : 12 882 : 36 81 : Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN a) 12 : 12 2,4 23 : 4 23 5,7 20 882 : 36 882 36 16 2 4,5 18 0 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN May 25 quần áo hết 70 m vải Hỏi may quần áo hết mét vải? Tóm tắt: May 25 : 70m May : …m? Bài giải: May quần áo hết số mét vải là: 70 : 25 = 2,8 (m) May quần áo hết số mét vải là: 2,8 x = 16,8 (m) Đáp số: 16,8m Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN b) 15 : 8 15 1,875 70 60 40 75 : 12 81 : 12 75 30 6,25 60 81 010 20,25 20 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Viết phân số sau dạng số thập phân: = 0,4 = 0,75 18 = 3,6 Làm để viết phân số dạng số thập phân? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy tắc thực phép chia: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp  Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm • Dặn nhà: học qui tắc, hoàn thành học, • Tập làm tập /68 Luyện tập • HSKG: Lập sơ đồ giải cho tập 3, Kính chúc Quý Thầy cô mạnh khỏe Chúc em học giỏi [...]... SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN b) 15 : 8 8 15 1,8 75 70 60 40 0 75 : 12 81 : 4 12 75 30 6, 25 60 0 81 4 010 20, 25 20 0 Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN 3 Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 2 = 0,4 5 3 = 0, 75 4 18 = 3,6 5 Làm thế nào để viết các phân số dưới dạng số thập. .. thập phân? Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy tắc thực hiện phép chia: Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp  Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một. .. 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN 2 May 25 bộ quần áo như nhau hết 70 m vải Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? Tóm tắt: May 25 bộ : 70m May 6 bộ : …m? Bài giải: May một bộ quần áo hết số mét vải là: 70 : 25 = 2,8 (m) May 6 bộ quần áo hết số mét vải là: 2,8 x 6 = 16,8 (m) Đáp số: 16,8m Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT... thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp  Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi • Dặn về nhà: học qui tắc, hoàn thành các bài đã học, • Tập làm các bài tập /68 bài Luyện tập • HSKG: Lập sơ đồ giải cho bài tập 3, 4 Kính chúc Quý Thầy cô mạnh khỏe Chúc các em học giỏi ... 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy tắc thực phép chia: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau: ... 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN 27 : = 27,00 : 27,00 6, 75 Hãy viết số3 27 thành số thập phân có thập phân thực chữ số phần phép chia0 đó... nhưthêm nào? số dư chữ số tiếp tục chia, làm Thứ hai ngày tháng 12 năm 2012 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy Khi tắc chiathực số tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (16) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (16) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (16)