Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (2)

13 252 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:12

Toỏn i s Kim tra bi c 1/ iu kin xỏc nh ca phng trỡnh l gỡ ? Nờu cỏc bc gii phng trỡnh cha n mu ? Cỏch gii phng trỡnh cha n mu Bc1: Tỡm iu kin xỏc nh ca phng trỡnh Bc 2: Quy ng mu hai v ca phng trỡnh ri kh mu Bc 3: Gii phng trỡnh va nhn c Bc 4: (Kt lun ) Trong cỏc giỏ tr ca n tỡm c bc ,cỏc giỏ tr tho iu kin xỏc nh chớnh l cỏc nghim ca phng trỡnh ó cho 2/p dng Chn cỏc s1,2,3,4,5,6 ,7 ,8,9,10 ct (II) ng vi cỏc ch cỏi A,B,C,D,E,F,G ct (I) hon chnh li gii phng trỡnh sau : Coọt (I) Giaỷi tho kx ( x 2) x 10 - đkxđ:a khụng tho kx 2x 2x ( x 2) (2 x 3) x 10 2x 2x Coọt (II) =>B = C D.= - - + 10 2x = x = E (Vỡ x = F.) Vậy G x2 + 10 x2 + 4x + - 2x + x2 + 4x + - 2x - x2 + 4x - 2x x2 9.phng trỡnh vụ nghim 10 x # 4/ p dng Vớ d 3: Gii phng trỡnh : x x 2x 2( x 3) x ( x 1)( x 3) Bc1: Tỡm iu kin xỏc nh ca phng trỡnh Bc 2: Quy ng mu hai v ca phng trỡnh ri kh mu Bc 3: Gii phng trỡnh va nhn c Bc 4: (Kt lun ) Trong cỏc giỏ tr ca n tỡm c bc cỏc giỏ tr tho iu kin xỏc nh chớnh l cỏc nghim ca phng trỡnh ó cho ?3 Gii cỏc phng trỡnh sau: x x4 a) x x 2x b) x x2 x2 Bt u c) Luyn Bi 28 (c, trang 22/SGK) Gii phng trỡnh 1 x x x x Hot ng nhúm thi gian phỳt 96 10 12 Li gii 1 x x x x x x x 2 x x KX: x # x3 x x (1 x)( x 1) ( x 1) ( x x 1) x3 x x => (1 x)(1 x)( x x 1) x 1 Vỡ x x ( x ) x (1 x) (1 x) x KX Vi mi x Vy nghim ca phng trỡnh l : S = Tho Bi 29 trang (22 SGK) x 5x Bn Sn gii phng trỡnh (1) x KX :X# (1) => x2 5x = (x-5) 52 nh sau : x 5x = 5x 25 x2 -10 x + 25 = (x -5)2 = x = (Vỡ x =5 khụng tho kx ) Vy phng trnh vụ nghim Bn H cho rng Sn gii sai vỡ ó nhõn hai v vi biu thc x-5 cú cha n H gii bng cỏch rỳt gn v trỏi nh sau : x( x 5) x =5.(Vỡ x =5 khụng tho kx) => KX :X# (1) x Vy phng trnh vụ nghim Hóy cho bit ý kin ca em v hai li gii trờn 3/ Trũ chi tỡm ụ ch mt : Lut chi : Cú dũng ụ chừ hng ngang v dũng ụ ch hng dc Mi nhúm c quyn tr li dũng ụ chừ hng ngang bt k Tr li ỳng c 10 (im), Tr li sai khụng cú im v dũng ụ ch khụng c m Nhúm no tr li c ụ ch hng dc ỳng sau ó m c dũng ụ ch thỡ c 40 ( im) Kt thỳc cuc chi i no c nhiu im nht thỡ thng cuc Hng dn v nh - Xem li lớ thuyt SGK, nm chc cỏch gii PT cha n mu - Lm cỏc bi : 30,31,33,SGK / trang 2223.Bi 38,39/ SBT Bi 39 SBT a)Tỡm x cho giỏ tr hai ca biu thc x 3x x2 bng b)Tỡm x cho giỏ tr ca hai biu thc 2x x3 v 6x 3x bng c)Tỡm y cho giỏ tr ca hai biu thc y y y y v ( y 1)( y 3) bng GI HC KT THC [...]... nhà - Xem lại lí thuyết SGK, nắm chắc cách giải PT chứa ẩn ở mẫu - Làm các bài tập : 30,31,33,SGK / trang 2223 .Bài 38, 39/ SBT Bài 39 SBT a)Tìm x sao cho giá trị hai của biểu thức 2 x 2  3x  2 x2  4 bằng 2 b)Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức 2x  5 x3 và 6x  1 3x  2 bằng nhau c)Tìm y sao cho giá trị của hai biểu thức y  5 y 1  y 1 y  3 8 và ( y  1)( y  3) bằng nhau GIỜ HỌC ĐÃ KẾT THÚC ... giỏ tr tho iu kin xỏc nh chớnh l cỏc nghim ca phng trỡnh ó cho 2/p dng Chn cỏc s1,2,3,4,5,6 ,7 ,8, 9,10 ct (II) ng vi cỏc ch cỏi A,B,C,D,E,F,G ct (I) hon chnh li gii phng trỡnh sau : Coọt (I)... ca phng trỡnh ó cho ?3 Gii cỏc phng trỡnh sau: x x4 a) x x 2x b) x x2 x2 Bt u c) Luyn Bi 28 (c, trang 22/SGK) Gii phng trỡnh 1 x x x x Hot ng nhúm thi gian phỳt 96 10 12 Li gii 1 x... - Xem li lớ thuyt SGK, nm chc cỏch gii PT cha n mu - Lm cỏc bi : 30,31,33,SGK / trang 2223.Bi 38, 39/ SBT Bi 39 SBT a)Tỡm x cho giỏ tr hai ca biu thc x 3x x2 bng b)Tỡm x cho giỏ tr ca hai biu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (2) , Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (2) , Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (2)

Từ khóa liên quan