Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

25 513 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:08

MÔN TOÁN – LỚP NGƢỜI SOẠN: NGUYỄN THỊ THU THÚY KIỂM TRA BÀI CŨ Câu1: Viết công thức tính diện tích hình tam giác? S =(a x h ) : Câu2: Nêu qui tắc tính độ dài đáy tam giác biết diện tích chiều cao tam giác đó? Áp dụng :Tính a? Biết S= m , h= m Muốn tính độ dài đáy tam giác ta lấy diện tích nhân với hai chia cho chiều cao tam giác Giải : Chiều cao tam giác là: 5 (m) ×2: = ĐS: 2 m BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng đặc điểm chúng a) Hình hộp chữ nhật: - Giới thiệu số vật thật có dạng hình hộp chữ nhật ( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…) -Xem mô hình hình hộp chữ nhật BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm H1/ Hình hộp chữ nhật có mặt ? * Hình hộp chữ nhật có mặt H2/ Các mặt hình ? * Các mặt hình chữ nhật H3/ Chỉ tên mặt hình hộp chữ nhật ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển mô hình giới thiệu * Mặt mặt hai mặt đáy * Mặt 3, 4, 5, mặt bên BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Hãy so sánh mặt đối diện ? * Mặt mặt 2, mặt mặt 5, mặt mặt * Kết luận: Hình hộp chữ nhật có mặt đối diện BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Xem mô hình có ghi tên đỉnh kích thƣớc A B C D N M Q P BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG THẢO LUẬN NHÓM 1/ Hình hộp chữ nhật gồm có đỉnh ? Nêu tên đỉnh ? * H2/ Hình hộp chữ nhật có cạnh? Nêu tên cạnh * H3/ Hình hộp chữ nhật có kích thƣớc ? * Vậy hình hộp chữ nhật hình nhƣ ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG  Hình hộp chữ nhật có đỉnh: đỉnh A, B,C,D, M, N, P,Q  Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh: cạnh AB, BC, CD, DA, DQ, CP, BN, AM, MN, NP, PQ, QM  Hình hộp chữ nhật có kích thƣớc: chiều dài, chiều rộng chiều cao  Vậy hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện nhau; có kích thƣớc chiều dài, chiều rộng chiều cao Có đỉnh 12 cạnh b/ Hình lập phƣơng Trong thực tế ta thƣờng gặp số đồ vật có dạng giống nhƣ hình lập phƣơng ? * Con súc sắc, hộp phấn trắng ( 100 viên)  Thảo luận nhóm H1/ Hình lập phƣơng gồm có mặt ? Mấy đỉnh ? Mấy cạnh? * Hình lập phƣơng gồm có mặt ,8 đỉnh ,12 cạnh H2/ HS lấy hình lập phƣơng chuẩn bị đo chiều dài cạnh ( khai triển hộp làm bìa ) BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG H1/ Vậy ta rút kết luận độ dài cạnh hình lập phƣơng ? * Các cạnh hình lập phƣơng H2/ Hãy nêu nhận xét mặt hình lập phƣơng ? * mặt hình lập phƣơng hình vuông H3/ Nêu đặc điểm hình lập phƣơng ? * Hình lập có mặt ,8 đỉnh ,12 cạnh Các mặt hình vuông BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu điểm giống khác hình hộp chữ nhật hình lập phƣơng ?  Giống : có mặt ,8 đỉnh 12 cạnh  Khác nhau: Hinh hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật ,các mặt đối diện ;có kích thƣớc chiều dài ,chiều rộng ,chiều cao - Hình lập phƣơng có mặt hình vuông  BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG 2.Thực hành nhận diện hình yếu tố hình  Bài : Viết số thích hợp vào ô trống ? ( Làm cá nhân ) Số mặt, đỉnh , cạnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phƣơng Số mặt Số cạnh Số đỉnh 6 12 12 8 BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Bài 2: Đọc yêu cầu đề (Thảo luận nhóm đôi) A D * Câu a : Hãy cạnh hình Hộp chữ nhật ( xem hình bên ) Q B C 4cm N M 3cm cm P * Câu b : Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài cm ,chiều rộng 3cm , chiều cao cm.Tính diện tích mặt đáy MNPQ mặt bên ABNM , BCPN BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Câu a: Những cạnh hình hộp chữ nhật bên là: A B 4cm C D AB = DC = MN = PQ N M Q cm 3cm P AD = MQ = BC = NP AM = DQ = CP = BN BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Câu b : A B 4cm C D N M Q cm 3cm P Giải Diện tích mặt đáy MNPQ : x = 18 ( cm² ) Diện tích mặt bên ABNM : x = 24 ( cm² ) Diện tích mặt bên BCPN : x = 12 ( cm² ) ĐS : 18 ( cm² ) : 24 ( cm² ) : 12 ( cm² ) BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm đôi H1/ Em áp dụng công thức để tính câu b? * Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật H2/ Từ kết tính biết diện tích hình CDQP;ADQM ; ABCD hay không? Bằng ? * Từ kết ta biết đƣợc diện tích hình CDQP = 24 cm² ;ADQM = 12 cm² ; ABCD = 18 cm²  Vì cặp mặt đối diện có diện tích Nên : SABCD = SMNPQ ; SABNM = SCDQP SBCPN = SADQM BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG  Thảo luân nhóm    BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Bài : a/ Trong hình dƣới dây hình hình hộp chữ nhật hình hình lập phƣơng b/ Em giải thích kết ( nêu đặc điểm hình xác định ) cm A 11 cm cm HÌNH HỘP CHỮ NHẬT B 10 cm 12 cm cm C cm HÌNH LẬP PHƢƠNG cm cm cm 6cm BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG cm C cm A cm cm 10 cm cm b/ * Hình A có mặt hình chữ nhật ; đỉnh ;12 cạnh nhƣng số đo kích thƣớc khác * Hình C có mặt hình vuông; đỉnh; 12 cạnh số đo H/ Tại hình B hình hộp chữ nhật hình lập phƣơng ? 11 cm 12 cm Vì hình B có nhiều mặt, đỉnh 12 cạnh B cm cm 6cm BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG H1/ Hình hộp chữ nhật hình nhƣ ? * Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện ; có kích thƣớc chiều dài ,chiều rộng chiều cao Có đỉnh 12 cạnh  H2/ Hình lập phƣơng hình nhƣ ? * Hình lập phƣơng có mặt đỉnh 12 cạnh , mặt hình vuông  BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Kết luận: * Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện ; có kích thƣớc chiều dài ,chiều rộng chiều cao Có đỉnh 12 cạnh * Hình lập phƣơng có mặt đỉnh 12 cạnh , mặt hình vuông BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG  Một số vật thật có dạng hình hộp chữ nhật hình lập phƣơng [...]... SADQM BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG  Thảo luân nhóm 4    BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Bài 3 : a/ Trong các hình dƣới dây hình nào là hình hộp chữ nhật hình nào là hình lập phƣơng b/ Em hãy giải thích kết quả ( nêu đặc điểm của mỗi hình đã xác định ) 8 cm A 11 cm 4 cm HÌNH HỘP CHỮ NHẬT B 10 cm 12 cm 8 cm C 8 cm HÌNH LẬP PHƢƠNG 8 cm 6 cm 6 cm 6cm BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT... HÌNH LẬP PHƢƠNG H1/ Hình hộp chữ nhật là hình nhƣ thế nào ? * Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật Các mặt đối diện bằng nhau ; có 3 kích thƣớc là chiều dài ,chiều rộng và chiều cao Có 8 đỉnh 12 cạnh  H2/ Hình lập phƣơng là hình nhƣ thế nào ? * Hình lập phƣơng có 6 mặt 8 đỉnh 12 cạnh , các mặt đều là hình vuông bằng nhau  BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Kết luận: * Hình hộp. .. số thích hợp vào ô trống ? ( Làm bài cá nhân ) Số mặt, đỉnh , cạnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phƣơng Số mặt Số cạnh Số đỉnh 6 6 12 12 8 8 BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Bài 2: Đọc yêu cầu đề bài (Thảo luận nhóm đôi) A D * Câu a : Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình Hộp chữ nhật ( xem hình bên ) Q B C 4cm N M 3cm 6 cm P * Câu b : Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm ,chiều rộng... nhau giữa hình hộp chữ nhật và hình lập phƣơng ?  Giống nhau : đều có 6 mặt ,8 đỉnh 12 cạnh  Khác nhau: Hinh hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật ,các mặt đối diện bằng nhau ;có 3 kích thƣớc là chiều dài ,chiều rộng ,chiều cao - Hình lập phƣơng có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau  BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG 2.Thực hành nhận diện các hình và các yếu tố của hình  Bài 1 : Viết... – HÌNH LẬP PHƢƠNG 8 cm C 8 cm A 8 cm 4 cm 10 cm 8 cm b/ * Hình A có 6 mặt đều là hình chữ nhật ; 8 đỉnh ;12 cạnh nhƣng các số đo kích thƣớc khác nhau * Hình C có 6 mặt đều là hình vuông; 8 đỉnh; 12 cạnh các số đo bằng nhau H/ Tại sao hình B không phải là hình hộp chữ nhật và hình lập phƣơng ? 11 cm 12 cm Vì hình B có nhiều hơn 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh B 6 cm 6 cm 6cm BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH... NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG H1/ Vậy ta rút ra kết luận gì về độ dài các cạnh của hình lập phƣơng ? * Các cạnh của hình lập phƣơng đều bằng nhau H2/ Hãy nêu nhận xét về 6 mặt của hình lập phƣơng ? * 6 mặt của hình lập phƣơng đều là hình vuông bằng nhau H3/ Nêu đặc điểm của hình lập phƣơng ? * Hình lập có 6 mặt ,8 đỉnh ,12 cạnh Các mặt đều là hình vuông bằng nhau BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG... NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Kết luận: * Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật Các mặt đối diện bằng nhau ; có 3 kích thƣớc là chiều dài ,chiều rộng và chiều cao Có 8 đỉnh 12 cạnh * Hình lập phƣơng có 6 mặt 8 đỉnh 12 cạnh , các mặt đều là hình vuông bằng nhau BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG  Một số vật thật có dạng hình hộp chữ nhật và hình lập phƣơng ...b/ Hình lập phƣơng Trong thực tế ta thƣờng gặp một số đồ vật nào có dạng giống nhƣ hình lập phƣơng ? * Con súc sắc, hộp phấn trắng ( 100 viên)  Thảo luận nhóm 4 H1/ Hình lập phƣơng gồm có mấy mặt ? Mấy đỉnh ? Mấy cạnh? * Hình lập phƣơng gồm có 6 mặt ,8 đỉnh ,12 cạnh H2/ HS lấy hình lập phƣơng đã chuẩn bị đo chiều dài các cạnh ( khai triển hộp làm bằng bìa ) 1 3 4 2 5 6 BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH... ,chiều rộng 3cm , chiều cao 4 cm.Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM , BCPN BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Câu a: Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật bên là: A B 4cm C D AB = DC = MN = PQ N M Q 6 cm 3cm P AD = MQ = BC = NP AM = DQ = CP = BN BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Câu b : A B 4cm C D N M Q 6 cm 3cm P Giải Diện tích mặt đáy MNPQ là : 6 x 3 = 18... 12 ( cm² ) ĐS : 18 ( cm² ) : 24 ( cm² ) : 12 ( cm² ) BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm đôi H1/ Em áp dụng công thức nào để tính câu b? * Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật H2/ Từ kết quả tính trên có thể biết diện tích hình CDQP;ADQM ; ABCD hay không? Bằng bao nhiêu ? * Từ kết quả trên ta biết đƣợc diện tích hình CDQP = 24 cm² ;ADQM = 12 cm² ; ABCD = 18 cm²  Vì ... là: 5 (m) ×2: = ĐS: 2 m BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng đặc điểm chúng a) Hình hộp chữ nhật: ... dạng hình hộp chữ nhật ( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…) -Xem mô hình hình hộp chữ nhật BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm H1/ Hình hộp chữ nhật có mặt ? * Hình hộp chữ. .. hộp chữ nhật có mặt H2/ Các mặt hình ? * Các mặt hình chữ nhật H3/ Chỉ tên mặt hình hộp chữ nhật ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn