Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

36 478 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2015, 22:20

ễN TP V B SUNG V S T NHIấN - Cng c cỏc kin thc, cỏc phộp tớnh v tớnh cht ca cỏc phộp tớnh vi s t nhiờn Phép cộng: a + b + c = d (a, b, c, số hạng d tổng) * Tính chất phép cộng: + Giao hoán: a + b = b + a VD: + = + = 10 + Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c) VD: + + = 11 + = 18 + + = + 13 = 18 Phép trừ: a - b = c (a số bị trừ, b số trừ, c hiệu) + Cộng với 0: + a = a + VD: + 21 = 21 + = 21 * Tính chất phép trừ + Trừ số 0: a - = a VD: 23 - = 23 + Số bị trừ số trừ: a - a = VD: 27 - 27 = + Trừ tổng: Phép nhân: axb=c (a, b thừa số; c tích) a - (b + c) = a - b - c = a - c - b VD: 45 - (20 + 15) = 45 - 20 - 15 25 - 15 = 10 * Tính chất phép nhân: + Giao hoán: a x b = b x a VD: x = x = 20 + Kết hợp: a x ( b x c) = (a x b) xc + Nhân với số 1: a x = x a = a VD 23 x = x 23 = 23 + Nhân với số 0: a x = x a = Phép chia: a:b=c (a số bị chia, b số chia, c th- VD: 45 x = + Nhân với tổng: ơng) a x (b + c) = a x b + a x c VD: 12 x (5 + 7) = 12 x + 12 x7 = 60 + = 84 144 * Tính chất phép chia: + Chia cho số 1: a : = a VD: 34 : = 34 + Số bị chia số chia: a : a Luyn tp: - Cho HS lm vo v - i v kim tra - Mt s HS trỡnh by bi - GV nhn xột, b sung =1 VD: 87 : 87 = + Số bị chia 0: : a = VD: : 542 = + Chia cho tích: a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b VD: 75 : (5 x 3) = 75 : : = 15 : = Tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc sau: 1/ 15 x 16 + 15 x 92 - x 15 = 15 x (16 + 92 -8 ) = 15 x 100 = 1500 2/ 52 x 64 + 520 x - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 5200 3/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( + 138 - 39) = 75 x 100 = 7500 4/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 100 = 2600 5/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969) = 28 x 1000 = 28 000 6/ 240 x 36 + 360 x 76 = 24 x 10 x 36 + 360 x 76 = 24 x 360 + 360 x 76 = 360 x (24 + 76) = 360 x 100 = 36 000 ễN TP V S T NHIấN ( tip theo) - ễn cng c khc sõu v s t nhiờn - Vn dng gii toỏn cú liờn quan S t nhiờn * S t nhiờn - Nờu cỏc tớnh cht v s t nhiờn Khụng cú s t nhiờn ln nht Hai s t nhiờn liờn tip hn (kộm) n v 3.Hai s chn hoc l hn kộm n v Trong h thp phõn c 10 n v hng thp lp thnh n v hng cao hn lin nú Cỏc phộp tớnh a)Phộp cng b)Phộp tr c)Phộp nhõn d) Phộp chia Bi dng * Phộp cng Tng ca s l hoc s chn l mt s chn Tng ca mt s l vi mt s chn l mt s l Tng cỏc s chn l s chn * Phộp tr Hiu ca s l hoc s chn l s chn Hiu gia mt s chn vi mt s l l s l * Phộp nhõn Tớch cỏc s l l s l Mt tớch nu cú ớt nht mt tha s chn thỡ tớch s l s chn Tớch mt s chn vi tha s tn cựng l thỡ tn cựng l Tớch mt s l vi s tn cựng l thỡ tn cựng l 5 Tớch cỏc s tn cựng l thỡ tn cựng l Tớch cỏc s tn cựng l thỡ tn cựng l * Phộp chia S l khụng chia ht cho mt s chn 2.Trong phộp chia ht, thng ca s l l mt s l Trong phộp chia ht, thng ca mt s chn vi mt s l l s chn * Tớch sau cú my ch s tn cựng ging 20 ì 21 ì 22 ì ì 28 ì 29 Bi gii Tớch trờn cú tha s 20 tn cựng l 0, nờn tớch cú ch s tn cựng Ngoi tha s 25 v 24 cho tớch tn cựng bi ch s Vy tớch trờn cú ch s tn cựng ging l ch s Vy tớch tn cựng bi ch s ễN TP V S T NHIấN ( tip theo) - ễn cng c khc sõu v s t nhiờn - Vn dng gii toỏn Bi 1: Cú bao nhiờu s t nhiờn liờn tip t n 1995 ? - HS lm vo v - Trỡnh by Cú bao nhiờu s cú hai ch s ? Cú bao nhiờu s cú ba ch s ? Bi Vit cỏc s t nhiờn liờn tip bt u t n 1995 thỡ phi vit 1995 s t nhiờn liờn liờn tip, ú cú : s cú ch s l cỏc s t n 90 s cú ch s l cỏc s t 10 n 99 900 s cú ch s l cỏc s t 100 n 999 Cũn li l cỏc s cú ch s Vy : S lng s cú ch s phi vit l: 1995 (9 + 90 + 900) = 996 (s) S lng ch s ca s ú l : x + x 90 + x 900 + x 996 = 6873 (ch s) ỏp s : 6873 ch s Bi Xột dóy s : 1,2,3,4,98,99 ta thy : Dóy s cú tt c 99 s, ú cú s ch s l cỏc s : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (t n 9), cũn li l cỏc s cú hai ch s Vy s lng s cú hai ch s l : 99 = 90 (s) Tr li : Cú 90 s cú hai ch s Bi Xột dóy s : 1,2,3,4,998,999 ta thy : Dóy s cú tt c 999 s, ú cú 99 s l cỏc s cú v2 ch s (99 s t n 99), cũn li l cỏc s cú ba ch s Vy s lng s cú ba ch s l : 999 99 = 900 (s) Tr li : Cú 900 s cú ba ch s Tỡm phộp cng cú cỏc s hng bng Bi v bng tng s Phộp cng phi tỡm l : + = Tớnh nhanh: Tớnh tng cỏc s l liờn tip t n 1995 Bi Hai s l liờn tip hn kộm n v M s cui hn s u l: 1994 : =997 (khong cỏch) S khong cỏch luụn kộm s lng s hng l 1, nờn s lng s dóy l : 997 +1 = 998 (s hng) Nu ta sp xp cỏc cp s t hai u dóy s vo, ta cú: + 1995 =1996 + 1993 = 1996 S cp s l : 998 : = 499 (cp s) Cỏc cp s u cú tng l 1996 nờn tng cỏc s dóy s l : 1996 x 499 = 996004 ễN TP V S T NHIấN (tip theo) + ễn cng c khc sõu v s t nhiờn + Vn dng gii toỏn Tớnh nhm tng sau : 197 + 546 Tỡm phộp tr cú s b tr, s tr v hiu s bng Tr nhm : 954 - 898 Bi 197 +546 = (197 + 3) + (546-3) = 200 + 549 = 749 Khi cng nhm, ta lm trũn trm (hoc trũn chc, trũn nghỡn) mt s cho d cng Bi ỏp s : - = Bi 954-898 = (954 + 2) - (898 + 2) = 956 900 = 56 Khi tr nhm, ta lm trũn s tr d tr Cho s : 1,2,3,8,9,10,15,16,17 v bng ụ bờn Hóy in mi s vo ụ Bi Tng s ó cho l : cho tng s ct dc, hng + + + + + 10 + 15 + 16 + 17 = ngang v ng chộo u bng 81 s in c hng ngang nờn tng cỏc s hng ngang (ct dc v ng chộo) l: 81 : = 27 Ta ỏnh s cỏc hng ngang, ct dc ca bng ụ nh sau : SGK Ta thy : Tng cỏc s hng 2, ct v hai ng chộo l : 27 x = 108 Khi tớnh tng cỏc s hng 2, ct v ng chộo thỡ s ụ xung quanh c tớnh mi s ln, cũn s ụ chớnh gia tớnh ln nờn tha ln S in ụ chớnh gia l : (108-81) :3 =9 Ta li cú : 1+17=18 3+15=18 2+16=18 8+10=18 Vy mi cp s trờn c in vo u ct dc 2, hng ngang v ng chộo ỏp ỏn: 15 17 16 ễN TP V S T NHIấN ( tip theo) - ễn cng c khc sõu v s t nhiờn - Vn dng gii toỏn Bi 1: Tỡm a,b bit : ab,b - bb,a = a,a Bi gii Ta cú bb,a a,a ab,b Xột hng n v ta cú: - Nu b + a = b thỡ a = (vụ lớ vỡ a khỏc 0) - Nu b + a = 10 + b (cng qua 10) thỡ a = 10 ( vụ lớ vỡ a [...]... t l: 50 ì 2 : 5 = 20 (m) Din tha t ban u l: 25 ì 20 : 2 = 250 (m2) ỏp s : 250 m2 Cỏch 2: ỏy tha t gp ỏy kộo di l 25 : 5 = 5 ( ln ) Hai hỡnh tam giỏc cú t s ỏy l 5 ln v chỳng cú chung chiu cao nờn t s din tớch cng gp nhau 5 ln v l: 50 ì 5 = 250 (m2) ỏp s : 250 m2 CCH NHN NHM V CHIA NHM MT S THP PHN A.Nhõn nhm mt s vi mt s thp phõn 1.Mun nhm mt s vi 0 ,5 ta chia s ú cho 2 Vớ d: 10 ì 0 ,5 = 10 : 2 2.Mun... qu cam l: (52 + 2) x 2 = 108 (qu) ỏp s: 108 qu Gii Sau ngy th ba, s em cũn li l: (5 + 1) : (3 - 1) x 3 = 9 (em) Sau ngy th hai, s em cũn li l: (9 + 5) : (5 - 3) x 5 = 35 (em) Sau ngy th nht, s em cũn li l: ( 35 + 1) : (4 - 1) x 4 = 48 (em) Lp 5A cú s hc sinh l: (48 + 2) : (6 - 1) x 6 = 60 (em) ỏp s: 60 em li sau 3 ngy v 1 em tham gia Cui cựng cũn li 5 em cha tham gia Hi lp 5A cú bao nhiờu hc sinh? Bi... lớt) 5 S lớt du bỏn ln th ba l: 42 ( 12 + 18 ) = 12 (lớt) ỏp s: 12l du Bi 3: An cú mt hp bi, An ly ra Bi gii 2 2 s bi Sau khi ly ra 5 s bi thỡ trong hp cũn 5 trong hp, sau ú thờm vo hp 46 li l: viờn bi thỡ thy s bi lỳc sau bng 10 9 5 2 3 - = ( s bi lỳc u) 5 5 5 s bi lỳc u Hi lỳc u trong hp 46 viờn bi bng: 10 3 23 cú bao nhiờu viờn bi? - = ( s bi lỳc u) 9 5 45 S bi trong hp lỳc u l: 25 46 ì 45 = 90... cỏch u 5, 11, 17, 23, 29, 35 thỡ trung bỡnh cng ca 6 s ó cho l : ( 5 + 11 + 17 + 23 + 29 + 35) : 6 = 20 M 20 = ( 5 + 35) : 2 = ( 11 + 29 ) : 2 = (17 + 23 ) : 2 = 20 * Bi toỏn : Tỡm 3 s cú trung bỡnh cng l 5 Gii Cú 2 trng hp xy ra l: a) 3 s ú cỏch u nhau b) 3 s ú khụng cỏch u nhau Xột trng hp a: 17 - Nu 3 s ú cỏch u nhau thỡ s th 2 chớnh bng trung bỡnh cng ca 3 s ú nờn l 5, ta cú 5 trng hp sau: 0, 5, 10... mt s bi An nhn ca Huy s bi l: ỳng bng s bi m An ang cú, ri 30 : 2 = 15 (bi) Huy li chuyn cho An mt s bi Sau khi An cho, Huy cú s bi l: ỳng bng s bi cũn li ca An thỡ 15 + 35 = 50 (bi) cui cựng Huy cú 35 viờn bi v An Lỳc u, Huy cú s bi l: cú 30 viờn bi Hi lỳc u mi bn 50 : 2 = 25 (bi) cú bao nhiờu viờn bi? Lỳc u An cú s bi l: 15 + 25 = 40 (bi) ỏp s: Bi 3: Mt ngi bỏn mt s cam 1 Gii nh sau: ln u bỏn tng... 1 35 (gh) cũn li Lp 4C n sau cng tng ỏp s: 1 35 gh cha cú lp no chuyn gh nờn ch 34 chuyn ỳng 1 s gh l 20 gh Hi 3 lỳc u trờn sõn trng cú bao nhiờu gh? TèM HAI S KHI BIT TNG V HIU CA HAI S ể Bi 1: Tng s hc sinh gii Gii khi lp 5 v khi lp 4 ca Tng s hc sinh gii hai khi l 48 em, hiu s mt trng hc l 48 em Tỡm hc sinh gii hai khi l 4 em Ta cú s (HS t s hc sinh gii mi khi bit v) s em gii khi lp5 nhiu hn S hc sinh. .. bng nhau l: 9 1 = 8 ( phn) S bộ l: 400 : 8 = 50 S ln l: 400 50 = 350 ỏp s: S bộ: 50 S ln: 350 3 Cng c - dn dũ - V nh hc bi ễN TP V TON I LNG T L NGHCH V I LNG T L THUN 15 - Giỳp HS ụn tp v toỏn i lng t l nghch v i lng t l thun Bi 1: Bi gii Ca hng cú 15 tỳi bi, ca hng bỏn S tỳi bi ca hng ó bỏn l: ht 84 viờn bi v cũn li 8 tỳi bi Hi 15 8 = 7 ( tỳi) trc khi bỏn ca hng cú bao nhiờu... qu ỳng ca phộp nhõn Bi 3: Dựng du phy bin i cỏc tha s ca tớch 24 75 ì 904 sao cho tớch l mt s t nhiờn bộ hn 100 000 v ln hn 10 000 Bi 4 Hóy so sỏnh A v B bit: A = a,64 + 2, 15 + 2,b1 + 0,2c B = a,bd + 6,2c 0,8d KIM TRA Bi 1 ( 1 im ) : Tớnh 154 76 + 268 + 13 75 + 6179 168 - 12476 12 75 - 6079 20 = ( 154 76 12476) + (268 168) + (13 75 - 12 75) + (6179 6079) = 3000 + 100 + 100 + 100 = 3300 Bi 2: ( 2 im )... a0 x = a x ì 9 a00 + x = ( a ì 10 + x ) ì 9 a ì 100 + x = a ì 90 + x ì 9 a ì 90 + a ì 10 + x = a ì 90 + x ì 8 ì x a ì 10 = x ì 8 a ì 5= x ì 4 Vỡ x < 10 nờn a ì 5 < 10 ì 4 hay a ì 5 < 40 ; m x ì 4 chia ht cho 5, do ú x = 5 suy ra a = 4 Vy s ó cho l 45 Th li : 45 ì 9 = 4 05 ( ỳng vi yờu cu bi ) BI TON V CễNG VIC CHUNG - Giỳp HS ụn tp v cụng vic chung Bi 1: An v Huy cựng lm Gii mt cụng... Bi 1 Bi gii Tỡm phõn s ln hn 1 sao cho tớch Ta cú: 55 = 11 ì 5 ca t s v mu s bng 55 Vỡ phõn s cn tỡm ln hn 1 nờn cú t s ln hn mu s Vy phõn s cn tỡm l Bi 2: Mt thựng du n cú 42 lớt, ln th nht ngi ta bỏn th hai bỏn 2 s lớt du, ln 7 11 5 Bi gii S lớt du bỏn ln th nht l: 2 42 ì = 12 ( lớt) 7 3 S lớt du cũn li sau khi ó bỏn ln th s du cũn li Hi nht l: 5 trong thựng cũn bao nhiờu lớt du cha bỏn? 42 12 = ... 100 = 150 0 2/ 52 x 64 + 52 0 x - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 52 00 3/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( + 138 - 39) = 75 x 100 = 750 0 4/ 26 + 45 x 26... 15 + 150 x - 15 + 20 x 15 = 31 x 15 + 15 x 50 - 15 + 20 x 15 = 15 x (31 + 50 - + 20 ) = 15 x 100 = 150 0 a/ 23 + 123 + 77 + 877 Bài tập Tính nhanh = 23 + 77 + 123 + 877 = 100 + 1000 = 1100 b/ 25. .. x 25 - 25 x 35 - 43 x 25 = 25 x ( 1078 - 35 - 43 ) = 25 x 1000 = 250 00 c/ 621 x 131 + 131 x 622 -243 x 131 = 131 x ( 621 + 622 - 243) = 131 x 1000 = 131000 = 49 x 75 - x x 25 + 53 x 75 = 75 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Từ khóa liên quan