ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT

6 1,449 13
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 21:48

Đất là một hợp phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn đến khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT SVTH: HỒ THỊ GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN KHÁNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌCMÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường NỘI DUNG CHÍNH 1. Mở đầu. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3. Kết quả và biện luận 4. Kết luận và kiến nghị. 5. Tài liệu tham khảo 1. MỞ ĐẦU ● Đấtmột hợp phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn đến khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây ● Suy thoái đất sẽ làm giảm hoặc mất đi khả năng cung cấp những lợi ích cơ bản cho con người ● Phương pháp quan trắc sinh học đánh giá chất lượng đất bổ trợ cho phương pháp hóa lý sẽ mang lại hiệu quả cao ● Xuất phát từ ý tưởng cần có những nghiên cứu sâu hơn về giun đất để thấy được mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng của giun đấtchất lượng đất Với những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất” 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu • Các loài giun đất thu đựơc tại địa điểm nghiên cứu • Các chỉ tiêu hoátrong môi trường đất tại địa điểm nghiên cứu 2.2.Địa điểm nghiên cứu H ò a K h ư ờ n g H ò a P h o n g H ò a L i ê n 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa ● Thu mẫu giun đất ● Thu mẫu đất Hình 2.2.Túi thu mẫu Hình 2.3. Mẫu được thu trong ô tiêu chuẩn (kích thước 50cm x 50cm) 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ● Xử lý mẫu giun ● Phân tích mẫu giun đất 2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu ● Xử lý số liệu thống kê và vẽ biểu đồ bằng phần mềm Exel, Origin 6.0. So sánh các giá trị trung bình bằng phương pháp phân tích ANOVA và kiểm tra LSD với mức ý nghĩa α = 0,05. Các giá trị trong phân tích tương quan được chuyển đổi về x’=lg10(x+10).
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT

Từ khóa liên quan