Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

255 1,411 2
  • Loading ...
1/255 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2015, 15:25

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề “Cacbohidrat” cực hay có lời giải chi tiếtMỤC LỤCLý thuyết trọng tâm về Cacbohiđrat (Đề 1) Cơ bản2Lý thuyết trọng tâm về Cacbohiđrat (Đề 2) Cơ bản16Lý thuyết trọng tâm về Cacbohiđrat NÂNG CAO22Phương pháp xác định cấu tạo của Cacbohiđrat (Đề 1) Cơ Bản42Phương pháp xác định cấu tạo của Cacbohiđrat (Đề 2) Cơ Bản57Phương pháp xác định cấu tạo của Cacbohiđrat Nâng Cao67Bài toán thủy phân Oxi hóa Cacbohiđrat Cơ bản Đề 182Bài toán thủy phân Oxi hóa Cacbohiđrat Cơ bản Đề 2102Bài toán thủy phân Oxi hóa Cacbohiđrat Nâng Cao112BÀI TẬP HIỆU SUẤT ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT TỪ CACBOHYDRAT137Tổng hợp Điều chế từ Cacbohiđrat Cơ bản149Tổng hợp Điều chế từ Cacbohiđrat Nâng Cao171Ôn tập Cacbohiđrat Đề 1188Ôn tập Cacbohiđrat Đề 2203Ôn tập Cacbohiđrat Đề 3218Ôn tập Cacbohiđrat Đề 4233Ôn tập Cacbohiđrat Đề 5244bài tập Hóa có lời giải chi tiết, moon.vn, dethithpt.com, hocmai.vn, violet.vn , tuyensinh247.com, facebook.com, google.com Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề “Cacbohidrat” cực hay có lời giải chi tiết MỤC LỤC MỤC LỤC Lý thuyết trọng tâm Cacbohiđrat (Đề 1) - Cơ .1 Lý thuyết trọng tâm Cacbohiđrat (Đề 2) - Cơ 16 Lý thuyết trọng tâm Cacbohiđrat - NÂNG CAO 22 Phương pháp xác định cấu tạo Cacbohiđrat (Đề 1) - Cơ Bản .42 Phương pháp xác định cấu tạo Cacbohiđrat (Đề 2) - Cơ Bản .56 Phương pháp xác định cấu tạo Cacbohiđrat - Nâng Cao .66 Bài toán thủy phân - Oxi hóa Cacbohiđrat - Cơ - Đề 82 Bài toán thủy phân - Oxi hóa Cacbohiđrat - Cơ - Đề 102 Bài toán thủy phân - Oxi hóa Cacbohiđrat - Nâng Cao .112 Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat - Cơ 149 Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat - Nâng Cao .171 Ôn tập Cacbohiđrat - Đề 188 Ôn tập Cacbohiđrat - Đề 203 Ôn tập Cacbohiđrat - Đề 219 Ôn tập Cacbohiđrat - Đề 234 Ôn tập Cacbohiđrat - Đề 244 Lý thuyết trọng tâm Cacbohiđrat (Đề 1) - Cơ Bài Trong phân tử cacbohiđrat có http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết A nhóm chức axit B nhóm chức xeton C nhóm chức ancol D nhóm chức anđehit Bài Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Bài Hai chất đồng phân A glucozơ mantozơ B fructozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Bài Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Bài Saccarozơ glucozơ có A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Bài Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CHO CH3CH2OH B CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CH2OH CH2=CH2 Bài Chất tham gia phản ứng tráng gương A xenlulozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Bài Chất không phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag A C6H12O6 (glucozơ) B CH3COOH http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết C HCHO D HCOOH Bài Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, ancol etylic B glucozơ, andehit fomic, natri axetat C glucozơ, glixerol, axit axetic D glucozơ, glixerol, natri axetat Bài 10 Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 nhiệt độ thường D kim loại Na Bài 11 Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Bài 12 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Bài 13 Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gương D thủy phân Bài 14 Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất A protein B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Bài 15 Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết C [Ag(NH3)2]NO3 D Na Bài 16 Khi thủy phân saccarozơ thu sản phẩm : A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D fructozơ Bài 17 Công thức sau xenlulozơ ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Bài 18 Dãy chất sau có phản ứng thuỷ phân môi trường axit ? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Bài 19 Gluxit (cacbohiđrat) hợp chất hữu tạp chức có công thức chung A Cn(H2O)m B CnH2O C CxHyOz D R(OH)x(CHO)y Bài 20 Glucozơ hợp chất: A đa chức B Monosaccarit C Đisaccarit D đơn chức Bài 21 Saccarozơ mantozơ là: A monosaccarit B Gốc glucozơ C Đồng phân D Polisaccarit Bài 22 Tinh bột xenlulozơ A monosaccarit B đisaccarit C đồng đẳng D Polisaccarit http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Bài 23 Glucozơ fructozơ là: A Đisaccarit B Đồng đẳng C Andehit xeton D Đồng phân Bài 24 Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ ? A Oxi hoá glucozơ AgNO3/NH3 B Oxi hoá glucozơ Cu(OH)2/NaOH đun nóng C Lên men glucozơ xúc tác enzim D Khử glucozơ H2/Ni, to Bài 25 Glucozơ fructozơ A tạo dung dịch màu xanh lam tác dụng với Cu(OH)2 B có nhóm chức CHO phân tử C hai dạng thù hình chất D tồn chủ yếu dạng mạch hở Bài 26 Những phản ứng hóa học chứng minh glucozơ hợp chất tạp chức ? A Phản ứng tráng gương phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH)2 B Phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu C Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 phản ứng lên men rượu D Phản ứng lên men rượu phản ứng thủy phân Bài 27 Phản ứng hóa học chứng minh glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl A phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH)2 B Phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu C Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 đun nóng phản ứng lên mên rượu D Phản ứng lên men rượu phản ứng thủy phân Bài 28 Phản ứng hóa học chứng minh glucozơ có chứa nhóm hiđroxyl phân tử: A phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH)2 B Phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu C Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 đun nóng phản ứng lên mên rượu D Phản ứng với anhiđrit axit tạo este có gốc axit phân tử Bài 29 Phát biểu không A Dung dịch fructozơ hoà tan Cu(OH)2 B Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ mantozơ tạo monosaccarit http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết C Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) tham gia phản ứng tráng gương D Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2/OH- đun nóng cho kết tủa Cu2O Bài 30 Glucozơ tác dụng với : A H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to) B AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to) C H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2 D H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2 Bài 31 Nhận định sai : A Phân biệt glucozơ saccarozơ phản ứng tráng gương B Phân biệt tinh bột xenlulozơ I2 C Phân biệt saccarozơ glixerol Cu(OH)2 D Phân biệt mantozơ saccarozơ phản ứng tráng gương Bài 32 Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol Để phân biệt dung dịch, người ta dùng thuốc thử A Dung dịch iot B Dung dịch axit C Dung dịch iot phản ứng tráng bạc D Phản ứng với Na Bài 33 Thuốc thử để phân biệt dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O), glixerol là: A AgNO3/NH3 B Cu(OH)2/OH-, to C Na D H2 Bài 34 Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá: − o Cu ( OH )2 / OH t Z  → dung dịch xanh lam  → kết tủa đỏ gạch Vậy Z chất chất cho ? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Bài 35 Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu thu hỗn hợp khí CO2 H2O có tỉ lệ mol 1:1 Chất lên men rượu Chất A axit axetic B Glucozơ C Saccarozơ D Fructozơ http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Bài 36 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y là: A ancol etylic, anđehit axetic B mantozơ, glucozơ C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, ancol etylic Bài 37 Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH2=CH2 B CH3CHO CH3CH2OH C CH3CH2OH CH3CHO D CH3CH(OH)COOH CH3CHO Bài 38 Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử có nhóm –CHO thực tế để tráng gương người ta dùng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO Bài 39 Tinh bột, saccarozơ mantozơ phân biệt bằng: A Cu(OH)2/OH-, to B AgNO3 /NH3 C Dung dịch I2 D Na Bài 40 Cho dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol Để phân biệt dung dịch cần dùng hóa chất là: A Quỳ tím Na B Dung dịch Na2CO3 Na C Dung dịch NaHCO3 dung dịch AgNO3 D AgNO3/dung dịch NH3 quỳ tím Bài 41 Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói → X → Y → Sobitol X, Y A xenlulozơ, glucozơ B tinh bột, etanol C mantozơ, etanol D saccarozơ, etanol Bài 42 Giữa glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A Đều đisaccarit B Đều bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 cho bạc C Đều hợp chất cacbohiđrat http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết D Đều phản ứng với Cu(OH)2/NaOH, to tạo kết tủa đỏ gạch Bài 43 Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gưong D thuỷ phân Bài 44 Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất màu A hồng B vàng C xanh tím D nâu đỏ Bài 45 Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chất dãy thuộc loại monosaccarit A B C D Bài 46 Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol A saccarozơ B glucozơ C xenlulozơ D tinh bột Bài 47 Chất cho vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng, không xảy phản ứng tráng bạc ? A Fructozơ B Saccarozơ C Glucozơ D Mantozơ Bài 48 Cho dãy chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat Số chất dãy có khả tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Bài 49 Dãy chất phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường ? A Etylen glicol, glixerol ancol etylic B Glixerol, glucozơ etyl axetat http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết C Glucozơ, glixerol saccarozơ D Glucozơ, glixerol metyl axetat Bài 50 Phát biểu sau không ? A Glucozơ tồn dạng mạch hở dạng mạch vòng B Glucozơ tác dụng với nước brom C Glucozơ gây vị sắc mật ong D Ở dạng mạch hở, glucozơ có nhóm OH kề LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Đáp án A sai glucozơ cacbohiđrat nhóm axit phân tử Đáp án B sai glucozơ cacbohiđrat không chứa nhóm chức xeton Đáp án D sai saccarozơ cacbohiđrat không chứa nhóm anđehit Đáp án C glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, tinh bột có nhóm -OH phân tử Câu 2: Đáp án B - Glucozơ fructozơ thuộc loại monosaccarit - Saccarozơ thuộc loại đisaccarit - Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit Đáp án B Câu 3: Đáp án B - Glucozơ fructozơ có CTPT C6H12O6 - Saccarozơ mantozơ có CTPT C12H22O11 Đáp án B Câu 4: Đáp án A o 30 −35 C C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2 enzim Đáp án A Câu 5: Đáp án C - 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O5)2Cu + 2H2O - 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O Đáp án C Câu 6: Đáp án B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết enzim C6H12O6  → 2CH3CH2OH + 2CO2 o t CH3CH2OH + CuO  → CH3CHO + Cu + H2O o 600 C → CH3COOH CH3CHO + 1/2O2  Ag Đáp án B Câu 7: Đáp án C Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên có phản ứng tráng gương Đáp án C Câu 8: Đáp án B Các chất có nhóm -CHO phân tử có phản ứng tráng gương : C6H12O6 (glucozơ), HCHO, HCOOH Đáp án B Câu 9: Đáp án C Axit chất phân tử có nhiều nhóm -OH cạnh tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường Đáp án C Câu 10: Đáp án C - Đáp án A, B chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit -CHO =>loai - Đáp án D chứng minh glucozơ có nhóm -OH =>loại Chọn B Câu 11: Đáp án B Xenlulozơ thủy phân dung dịch axit nóng tạo glucozơ: H SO4 → nC6H12O6 [C6H10O5]n + nH2O  to Đáp án B Câu 12: Đáp án B (1) (2) (3) [C6H10O5]n  → C6H12O6  → C2H5OH  → CH3COOH + H → nC6H12O6 (1)[C6H10O5]n + nH2O  to o 30 −35 C (2) C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2 enzim o t → CH3COOH + H2O (3) C2H5OH + O2  xt Đáp án B Câu 13: Đáp án D http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Nồng độ muối dung dịch thu (phương trình II): (84a + 106b) : [2100 + 44(a + b)] = 3,21% Từ (II) ta nhân chéo, chuyển vế đổi dấu, thu phương trình (III): 82,5876a + 104,5876b = 67,41 Từ hệ (I)(III) ta a = 0,5 b = 0,25 Tổng số mol CO2 = a + b = 0,5 + 0,25 = 0,75 (mol) Theo (1), số mol glucôzơ = nửa số mol CO2 = 0,75 : = 0,375 (mol) Vì hiệu suất lên men đạt có 70% nên khối lượng glucôzơ dùng là: 0,375 x 180 x 100 : 70 = 96,43 (gam) Câu 10: Đáp án : B Ta có: mol tinh bột thủy phân thu mol glucozo => m glucozo = 20% : 162 81% 180 = 0,18 kg = 180 gam Câu 11: Đáp án : C Tổng số mol chất X 0,01 mol mà sau thủy phân có 0,015 mol glucozo (phản ứng với brom) Gọi số mol mantozo a, số mol saccarozo b a + b = 0,01 2a + b = 0,015 mol => a = b = 0,005 mol => lượng bạc thu 0,01 mol tức 1,08 gam có mantozo phản ứng Câu 12: Đáp án : A nAg = 0,4 mol, suy tổng số mol glucozo fructozo 0,2 mol nBr2 = 0,05 mol => số mol glucozo hỗn hợp 0,05 mol, => số mol fructozo 0,15 mol Câu 13: Đáp án : C Phần có mantozo tác dụng với AgNO3, nAg = 0,1 mol nên n mantozo 0,05 mol Phần có n Br2 = 0,25 mol glucozo từ mantozo phản ứng 0,1 mol => số mol saccarozo 0,15 mol => m = (0,15.342 + 0,05 342) = 136,8 gam http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 14: Đáp án : B CO2 quang hợp thành tinh bột, lên men glucozo, từ glucozo lên men rượu tách nước tạo etilen Câu 15: Đáp án : A A1 glucozo, A2 rượu etylic, A3 anđehit axetic A4 axit axetic Câu 16: Đáp án : A Hiệu suất thủy phân h số mol glucozo sau phản ứng 2.a.h số mol mantozo dư a(1-h) => Số mol Ag là: b = 2.2.a.h + 2.a.(1-h) => b = 2ah + 2a => h = (b-2a)/2a Câu 17: Đáp án : C Ta có Phản ứng cho a mol glucozo, phản ứng cho mol glucozo nên lượng bạc thu phản ứng gấp đôi phản ứng Câu 18: Đáp án : D Theo ra, ta có m dd ancol = 60000.0,789 = 47340(g) => mAncol nguyên chất = 0,96.47340 = 45446,4(g) => nC2H5OH = 45446,4/46 = 988(mol) C6H12O6 > 2C2H5OH (H = 80% = 0,8) => nC6H12O6 = 988/(2.0,8) = 617,5(mol) => m = 111,15(kg) Câu 19: Đáp án : D C6H12O6 > 2C2H5OH + 2CO2 nC6H12O6 = 180/180 = mol => nC2H5OH = 2.1.80% = 1,6 mol http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết => Có 0,16 mol C2H5OH tham gia pư lên men giấm C2H5OH + O2 > CH3COOH + H2O Trung hòa hỗn hợp cần 720 ml NaOH 0,2 M CH3COOH + NaOH > CH3COONa + H2O nCH3COOH = nNaOH = 0,2.0,72 = 0,144 mol H = 0,144/0,16 = 90% Câu 20: Đáp án : A 6nCO2 => (C6H10O5)n 500/27 500/162 mol => thể tích CO2 cần = 500/27 * 22.4 / 0.03% = 1382716,05 lít Câu 21: Đáp án : C Theo ra, ta có: m(giảm) = m(kết tủa) - m(CO2) => m(CO2) = 198(g) => nCO2 = 4.5(mol) (C6H10O5)n -> nC6H12O6 -> 2nC2H5OH + 2nCO2 4.5/(2n) m(tinh bột) = 4.5 * 162 = 364.5(g) mà H = 90% => m(tinh bột thực tế) = 405(g) Câu 22: Đáp án : D Theo ta có số mol rượu: nC2H5OH = 1000 20% 0,8 : 46 = 80/23 mol => Số mol glucozo nho là: 80/23 : : 0,9 = 400/207 => Số kg nho: m = 400/207 : 40 100 180 = 869,565 kg http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 23: Đáp án : C 6C02 + 6H20 =>C6H1206+602 1cm2=10^-4 m2 2813kJ=2813000J=1mol C6H1206 Trong phút 10^-4 m2 lá: Lượng glucozơ tổng hợp=2.09*10%/100%=0.209 J Trong 660 phút(6h->17h) 1m2 lá: => glucozơ tổng hợp =0.209*660/10^-4=1379400 J => nC6H1206=1379400/2813000=0.49mol => mC6H1206=0.49*180=88.27(g) Câu 24: Đáp án : C Phương trình : [ C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc) -H2SO4.to > [ C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O nHNO3=3n[C6H7O2(ONO2)3] = 3*29.7/297= 0,3 Do hiệu suất đạt 90% nên mHNO3=0.3*63/0.9=21kg Ôn tập Cacbohiđrat - Đề Câu 1: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A Tơ nilon - 6,6 B Tơ capron C Tơ visco D Tơ tằm http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 2: Saccarozơ mantozơ tạo sản phẩm giống tham gia phản ứng sau đây? A Tác dụng với Cu(OH)2 B Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 C Đốt cháy hoàn toàn D Thuỷ phân Câu 3: Lên men tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất trình lên men 85% Khối lượn ancol thu A 400kg B 398,8 kg C 389,8 kg D 390 kg Câu 4: Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí Muốn tạo 500 gam tinh bột cần m3 không khí để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp? A 1382,7 B 140,27 C 1382,4 D 691,33 Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Glucozo → ancol etylic → but-1,3-dien → cao su buna Hiệu suất toàn trình điều chế 75%, muốn thu 32,4 kg cao su buna khối luợng glucozo cần dùng A 144 kg B 108 kg C 81 kg D 96 kg Câu 6: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic cho toàn khí CO2 sinh hấp thụ vào dung dịch NaOH dư 318 gam muối Hiệu suất phản ứng lên men A 80% B 75% C 62,5% D 50% Câu 7: Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng 48,6 mg Số mắt xích glucozơ (C6H10O5) có đoạn mạch là: A 1,807.1020 B 1,626.1020 C 1,807.1023 D 1,626.1023 http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 8: Thành phần nguyên liệu bông, đay, gai A Mantozơ B Xenlulozơ C Fructozơ D Tinh bột Câu 9: Tìm hoá chất thích hợp cột làm thuốc thử để nhận chất cột Thứ tự ghép A 1a, 2b, 3d, 4e B 1c, 2d, 3b, 4e C 1e, 2b, 3a, 4e D 1a, 2d, 3e, 4b Câu 10: Nhận định sau không đúng? A Phân tử saccarozơ gốc α- glucozơ β- fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc α- glucozơ C1 gốc β- fructozơ C4 (C1 - O - C4) B Xenlulozơ có liên kết β [1 - 4] glicozit C Phân tử mantozơ gốc α- glucozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc thứ C1, gốc thứ C4 (C1 - O - C4) D Tinh bột có loại liên kết α [1 - 4] glicozit α [1 - 6] glicozit Câu 11: Phân tử khối xenlulozơ khoảng 1.000.000 - 2.400.000 Tính chiều dài mạch xenlulozơ theo đơn vị mét, biết chiều dài mắt xích C6H10O5 khoảng 5Å (1m = 1010 Å) A 4,623.10-6 mét đến 9,532.10-6 mét B 6,173.10-6 mét đến 14,815.10-6 mét C 3,0864.10-6 mét đến 7,4074.10-6 mét D 8,016.10-6 mét đến 17,014.10-6 mét Câu 12: Từ loại bột gỗ chứa 60% xenlulozơ dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic Nếu dùng bột gỗ điều chế lít ancol 700 Biết hiệu suất trình điều chế 70%, khối lượng riêng ancol nguyên chất 0,8 g/ml A 420 lít B 450 lít C 456 lít D 426 lít http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 13: Có phản ứng sau: phản ứng tráng gương (1); phản ứng với I2 (2); phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam (3); phản ứng thuỷ phân (4); phản ứng este hóa (5); phản ứng với Cu(OH)2 tạo Cu2O (6) Tinh bột có phản ứng phản ứng trên? A (2), (4) B (1), (2), (4) C (2), (4), (5) D (2), (3), (4) Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hoá sau (các chất phản ứng hợp chất hữu cơ, mũi tên phản ứng): E, Q, X, Y, Z A C12H22O11, C6H12O6, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COONa B (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH C (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COONa, CH3COOH D (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu 15: Cho chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột Số chất có phản ứng tráng gương phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O A B C D Câu 16: Cho sơ đồ: (1) (2) (3) (4) CO2  →(C6 H10O5 ) n  → C6 H12O6  → C2 H 5O  → CH 3COOH Tên gọi phản ứng sau không đúng: A (3): Phản ứng lên men ancol B (4): Phản ứng lên men giấm C (2): Phản ứng thủy phân D (1): Phản ứng cộng hợp Câu 17: Mantozơ tác dụng với chất chất sau: (1) H2 (Ni, t0); (2) Cu(OH)2; (3) [Ag(NH3)2]OH; (4) (CH3O)2O/H2SO4 đặc; (5) CH3OH/HCl; (6) dung dịch H2SO4 loãng, t0 A (1), (2), (3), (4), (5), (6) B (2), (3), (6) C (2), (3), (4), (5) D (1), (2), (3), (6) http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu X (chứa C,H,O MX < 200) cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M Sau thí nghiệm, khối lượng bình tăng 18,6 gam có 0,1 mol kết tủa Lọc lấy dung dịch đem đun nóng lại thấy xuất kết tủa Mặt khác 1,8 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 0,02 mol Ag Công thức X A HCHO B HOC2H4CHO C C12H22O11 D C6H12O6 Câu 19: Giải thích sau không đúng? A H2SO4 đặc tiếp xúc với sợi bông, bị đen phản ứng: (C6H10O5)n nC + 5nH2O B Rót HCl đặc vào vải sợi bông, vải mủn dần bục p/ứng: (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 C Xenlulozơ hình thành xenlulozơ triaxetat nhờ phản ứng [C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH → [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O D Xenlulozơ hình thành xenlulozơ trinitrat nhờ phản ứng [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O Câu 20: Đun nóng dung dịch có 8,55 gam cacbohiđrat A với lượng nhỏ HCl Cho sản phẩm thu tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag kết tủa A : A xenlulozơ B fructozơ C glucozơ D saccarozơ Câu 21: Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ mantozơ vào nước thu dung dịch A Chia A thành hai phần Phần thứ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam kết tủa Phần thứ hai đun hồi lâu môi trường axit (HCl loãng) thu dung dịch B Dung dịch B phản ứng vừa hết với 40 gam Br2 dung dịch Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng m : A 68,4 gam B 273,6 gam C 205,2 gam D 136,8 gam Câu 22: Lấy 34,2 gam gluxit X trộn với 65,8g dung dịch H2SO4 loãng (t0) Phản ứng kết thúc thu chất hữu đồng phân A B Công thức X nồng độ % A dung dịch thu A C18H32O16 18% B C12H22O11 15% C C6H12O6 18% D C12H22O11 18% http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehit fomic, axit axetic, glucozơ, glixerol thu 29,12 lit CO2 (đktc) 27 gam H2O Phần trăm khối lượng glixerol hỗn hợp có giá trị A 35,1% B 23,4% C 43,8% D 46,7% Câu 24: Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ m2 gam tinh bột Chia X làm hai phần - Phần 1: Hoà tan nước dư, lọc lấy dd mantozơ cho phản ứng hết với AgNO3/NH3 0,03 mol Ag - Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để thực phản ứng thủy phân Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung dịch NaOH sau cho toàn sản phẩm thu tác dụng hết với AgNO3/NH3 0,11 mol Ag Giá trị m1 m2 A m1 = 10,26; m2 = 8,1 B m1 = 10,26; m2 = 4,05 C m1 = 5,13; m2 = 4,05 D m1 = 5,13; m2 = 8,1 Câu 24: Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ m2 gam tinh bột Chia X làm hai phần - Phần 1: Hoà tan nước dư, lọc lấy dd mantozơ cho phản ứng hết với AgNO3/NH3 0,03 mol Ag - Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để thực phản ứng thủy phân Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung dịch NaOH sau cho toàn sản phẩm thu tác dụng hết với AgNO3/NH3 0,11 mol Ag Giá trị m1 m2 A m1 = 10,26; m2 = 8,1 B m1 = 10,26; m2 = 4,05 C m1 = 5,13; m2 = 4,05 D m1 = 5,13; m2 = 8,1 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : C Từ xenlulozo ta sản xuất hai loại tơ bán tổng hợp (trong CTPT) tơ visco tơ axetat Câu 2: Đáp án : C http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Khi đốt cháy hoàn toàn, saccarozo mantozo tạo sản phẩm CO2 H2O Câu 3: Đáp án : C Tinh bột (C6H10O5)n  Glucozo (C6H12O6)  C2H5OH + 2CO2 Do hiệu suất trrinhf lên men 85% => nC6H12O6 = 1000.0,95 0,85 = 4,985 Kmol 162 => nC2H5OH = 2nC6H12O6 0,85 = 8,4745 Kmol => mC2H5OH = 389,8 (kg) Câu 4: Đáp án : A QH Phản ứng quang hợp : 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 Để có 500g tinh bột (C6H10O5)n => nC6H12O6 = 500 mol 162 => nCO2 = 6nC6H12O6 500 22, 162 => V không khí = V CO2 : 0,03% = = 1382716 (l) = 1382,7 m3 0, 03 100 Câu 5: Đáp án : A Ta có nhận xét tỉ lệ chất sau : Glucozo ancol etylic but - 1,3 - dien Để có 32,4 g cao su buna => nC4H6 = cao su buna = 0,6 mol => nGlucozo = 0,6 mol Do đó, m glucozo = 0,6.180 = 144 g Chọn đáp án tương ứng với đơn vị kg http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 6: Đáp án : B lenmen C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2 Vì NaOH dư => Muối Na2CO3 => nCO2 = nNa2CO3 = 318 = mol 106 => nC6H12O6 = 1,5 mol => mC6H12O6 = 270 g => Hiệu suất H = 270 = 75 % 106 Câu 7: Đáp án : A Mỗi mắt xích có khối lượng 162 đvC , tính gam là: mC6H10O5 = 162.1,66.10-24 = 2,6892.10-22 (g) => Số mắt xích : 48, 6.10−3 = 1,807.1020 (mắt xích) −22 2, 6892.10 Câu 8: Đáp án : B Thành phần bông, đay, gai xenlulozo Câu 9: Đáp án : B Ta thấy: +) Hồ tinh bột hóa xanh tím gặp I2 (1c) +) Glucozo tạo phản ứng tráng bạc với AgNO3/NH3 (2d) +) Saccarozo kết tủa với Ca(OH)2 (vôi sữa) (3b) +) Canxi saccarat bị tan sục CO2 (4e) Câu 10: Đáp án : A Trong phân tử saccarozo, C1 α - glucozo liên kết với C2 β - fructozo http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 11: Đáp án : C Chiều dài mạch xenlulozo: l = M xenlulozo 5.10−10 (m) 162 Khi M xenlulozo ∈ (1000000; 2400000) => l ∈ (3,0864.10-6 ; 7,4074.10-6) Câu 12: Đáp án : D Cứ bột gỗ cung cấp n glucozo = 1000000.0, = 3703,7 mol 162 => nC2H5OH = 2nGlucozo 0,7 = 5185,18 mol => V C2H5OH(70o) = mC2 H5OH 0,8 = 425925,5 ml ≈ 426 l 0, Câu 13: Đáp án : C Tính bột có tính chất: +) Phản ứng với I2 +) Bị thủy phân môi trường axit +) Có phản ứng este hóa Câu 14: Đáp án : D Sơ đồ hoàn chỉnh Câu 15: Đáp án : C Các chất thỏa mãn là: Glucozo, mantozo, fructozơ Câu 16: Đáp án : D http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Phản ứng (1) xảy TB thực vật , trình quang hợp Câu 17: Đáp án : A Cả chất có khả phản ứng với mantozo Riêng CH3OH/HCl phản ứng xảy nhóm -OH semiaxetol , tạo ete Câu 18: Đáp án : D Đốt cháy X tạo CO2, H2O => mCO2 + mH2O = 18,6 g Vì đun nóng lại tạo kết tủa => CO2 + Ba(OH)2  muối nOH- = 0,4 mol => nCO2 = nOH- - n kết tủa = 0,4 - 0,1 = 0,3 mol => mCO2 = 13,2 g => mH2O = 0,3 mol BTKL => nO (trong X) = 0,3 mol => CT X (CH2O)n Giả sử X có k nhóm CHO => nX = nAg 2k = 0, 01 k => MX = 180k => k = ; MX = 180 Khi đó, n = ,X C6H12O6 Câu 19: Đáp án : C Xenlulozo triaxetat tạo thành cho xenlulozo phản ứng với anhidrit axetic (CH3O)2O Câu 20: Đáp án : D Từ đáp án , ta coi A polime tạo từ n gốc monome , monome tạo Ag (dù fructozo) nAg = 0,1 mol => n monome = 0,05 mol => nA = 0, 05 => MA = 171n n Do đó, n = , MA = 342 (saccarozo mantozo) http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 21: Đáp án : D Giả sử phần có x mol saccarozo y mol mantozo +) Phần 1: nAg = n mantozo => 2y = 0,1 +) Phần : nBr2 = n Glucozo tạo thành = x + 2y => x + 2y = 40 160 => x = 0,15 ; y = 0,05 => m = 342.(x + y) = 68,4 => m = 136,8 (g) Câu 22: Đáp án : D H SO4 X  → A + B (đồng phân) => X saccarozo C12H22O11 nA = nB = nX = => %A = 34, = 0,1 mol => mA = 180 g 342 18 = 18% 34, + 65,8 Câu 23: Đáp án : D Ta coi: HCHO , C2H4O2 , C6H12O6 HCHO Hỗn hợp gồm HCHO C3H8O3 Gọi nHCHO = x ; nC3H8O3 = y  x + y = nCO2  x + = 0, =>    y = 0,  x + y = 2nH O => % C3H8O3 = 0, 2.92 = 46,7 % 0, 7.30 + 0, 2.92 Câu 24: Đáp án : A +) Phần : n mantozo = 0,03 0,5 = 0,015 mol +) Phần : Gọi số mol Glucozo thủy phân tinh bột x http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Mantozo thủy phân tạo nGlucozo = n mantozo = 0,03 mol Do : 2.(x + 0,03) = nAg => x = 0,025 Như vậy: m1 m = 0,015.342 = 5,13 ; = 0,025.162 = 4,05 2 => m1 = 10,26 ; m2 = 8,1 http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết [...]... điểm giống nhau giữa glucozơ hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.và saccarozơ là A Đều có trong củ cải đường B Đều tham gia phản ứng tráng gương C Đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh D Đều được sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt” http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 3: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? A Tính... tương ứng với +) có nhóm -CHO +) là polyol có -OH kề +) không có monosacarit => mantozo thỏa mãn Câu 16: Đáp án : D Mantozo cấu tọa từ 2 gốc glucozo mạch vòng (vòn 6 cạnh ) Câu 17: Đáp án : B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết glucozo có nhóm -CHO , có phản ứng tráng gương Lý thuyết trọng tâm về Cacbohiđrat - NÂNG CAO Câu 1 Một dung dịch có tính chất sau... monosaccarit VD: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n → Chọn B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 21: Đáp án C Saccarozơ và mantozơ đều có CTPT là C12H22O11 Đáp án C Câu 22: Đáp án D Tinh bột và xenlulozơ có CTPT là [C6H10O5]n Chúng đều là polisaccarit Đáp án D Câu 23: Đáp án D Glucozơ và fructozơ đều có CTPT là C6H12O6 nên chúng là đồng phân Đáp án D Câu 24: Đáp... Đáp án B Câu 47: Đáp án B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Để có phản ứng với AgNO3/NH3 thì phân tử phải có nhóm anđehit -CHO Saccarozơ không có nhóm anđehit -CHO nên không tác dụng Đáp án B Câu 48: Đáp án C Chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc gồm :anđehit axetic, glucozơ → Đáp án C Chú ý: axetilen có tham gia phản ứng thế với phức bạc... biểu sau về cacbohiđrat: http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết (a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ (c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc (d) Glucozơ làm mất màu nước brom Số phát biểu đúng là: A 3 B 4 C 1 D 2 Câu 10 Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt... không có tính khử, khi thuỷ phân đến cùng cho glucozơ D Từ xenlulozơ và tinh bột có thể chế biến thành sợi thi n nhiên và sợi nhân tạo Câu 18 Có các dung dịch không màu: HCOOH, CH3COOH, glucozơ, glixerol, C2H5OH, CH3CHO Thuốc thử tối thi u cần dùng để nhận biết được cả 6 chất trên là: A [Ag(NH3)2]OH B Na2CO3 và Cu(OH)2/OH-, to http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết. .. cơ Y Các chất X, Y lần lượt là A glucozơ, saccarozơ http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết B glucozơ, sobitol C glucozơ, fructozơ D glucozơ, etanol Câu 5 Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành... dịch nào có kết tủa trắng là saccarozơ, không là glixerol C Để phân biệt dung dịch glucozơ và saccarozơ, ta cho chúng tráng gương, ở dung dịch nào có kết tủa sáng bóng là glucozơ D Cho Cu(OH)2 vào 2 dung dịch glixerol và saccarozơ, dung dịch nào tạo dung dịch màu xanh lam trong suốt là glixerol http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết Câu 42 Dãy các chất đều có khả... dịch iot nhận được hồ tinh bột có hiện tượng dung dịch chuyển màu xanh tím - B2: Phân biệt glucozơ và glixerol dùng phản ứng tráng bạc do chỉ có glucozơ phản ứng hiện tượng có Ag kết tủa màu trắng o t CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  → CH2[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O Đáp án C Câu 33: Đáp án B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết - B1: Dùng Cu(OH)2/OH ở... có thể khử được phức bạc amoniac ( thuốc thử Tollens AgNO3/NH3 ) là những chất có chứa nhóm -CHO Đó là các chất glucozơ, mantozơ Đặc biệt chú ý fructôzơ, trong môi trường kiềm thì nhóm xêtôn sẽ chuyển hoá thành anđêhit -CHO, do đó fruc cũng phản ứng tráng bạc Như vậy có 3 chất có thể khử được phức bạc amoniac (a) = 3 Loại B, D http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi ... saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A Đều đisaccarit B Đều bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 cho bạc C Đều hợp chất cacbohiđrat http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết. .. gốc glucozo mạch vòng (vòn cạnh ) Câu 17: Đáp án : B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết glucozo có nhóm -CHO , có phản ứng tráng gương Lý thuyết trọng... Đáp án B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giải chi tiết - B1: Dùng Cu(OH)2/OH điều kiện thường ống nghiệm có glucozơ glixerol cho dung dịch phức có màu xanh lam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word, Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word, Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn