Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn hùng sơn, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

70 275 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 15:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - NGUYỄN THỊ NHÀN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN HÙNG SƠN - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - NGUYỄN THỊ NHÀN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN HÙNG SƠN - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - NGUYỄN THỊ NHÀN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN HÙNG SƠN - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên - 2015 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn năm 2014 37 Bảng 4.2: Kết chuyển đổi quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 39 Bảng 4.3: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 40 Bảng 4.4: Kết tặng cho quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 43 Bảng 4.5: Kết thừa kế quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 44 Bảng 4.6: Kết chấp giá trị quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 45 Bảng 4.7: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán phòng Tài nguyên Môi trường 48 Bảng 4.8: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán VPĐK QSDĐ 49 Bảng 4.9: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất 50 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt CBQL CNH - HĐH Nguyên nghĩa Cán quản lý Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa QSDĐ Quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân VPĐK Văn phòng đăng kí iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu tổng quát 1.3 Mục tiêu cụ thể 1.4 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.1.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Khái quát chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm chuyển quyền sử dụng đất 2.2.2 Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất 2.2.3 Giá chuyển quyền sử dụng đất 2.2.4 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.2.5 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 14 2.2.6 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo chế cửa xã, phường, thị trấn 18 2.2.7 Trách nhiệm pháp lý chuyển quyền sử dụng đất 24 2.3 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 25 2.3.1 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất số tỉnh 25 2.3.2 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 25 v Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.2.1 Địa điểm 27 3.2.2 Thời gian 27 3.3 Nội dung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 27 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên thị trấn 29 4.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn 32 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến việc sử dụng đất đai 35 4.2 Hiện trạng sử dụng đất tình hình quản lý sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 37 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 37 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai thị trấn Hùng Sơn 38 4.3 Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất đai thị trấn Hùng Sơn 39 4.3.1 Đánh giá kết chuyển đổi quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 39 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn 39 4.3.3 Đánh giá kết cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 41 vi 4.3.4 Đánh giá kết tặng cho quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 41 4.3.5 Đánh giá kết thừa kế quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai Đoạn 2012 – 2014 44 4.3.6 Đánh giá kết chấp giá trị quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 45 4.3.7 Đánh giá kết bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 46 4.3.8 Đánh giá kết góp vốn giá trị quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 46 4.4 Đánh giá hiểu biết mức độ quan tâm người dân cán hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 47 4.5 Những thuận lợi, khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất nguyên nhân, giải pháp khắc phục 51 4.5.1 Đánh giá thuận lợi khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất 51 4.5.2 Một số nguyên nhân giải pháp khắc phục 52 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối trình đào tạo trường Đại học Đây thời gian giúp cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố kiến thức lý thuyết vận dụng kiến thức vào thực tế Thực tập tốt nghiệp kết trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho trình công tác sau Để đạt mục tiêu trên, trí khoa Quản Lý Tài Nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014” Để hoàn thành đề tài em nhận giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lí tài nguyên, đặc biệt cô giáo hướng dẫn T.S Vũ Thị Thanh Thủy, cán phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất giúp đỡ quý báu Mặc dù có nhiều cố gắng kiến thức thân hạn chế Vì không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bảo thầy, cô ý kiến đóng góp bạn để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Nhàn đến đất đai năm trở lại việc thực quyền nghĩa vụ Nhà nước đại diện chủ sở hữu chủ sử dụng đất quản lý sử dụng đất đai đạt nhiều thành tích đáng kể, nhiên song gặp nhiều khó khăn, tồn định trình thực Luật Đất đai, đặt nhiều thách thức cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung công tác thực quyền chủ thể sử dụng đất nói riêng Do đó, để thấy mặt tồn yếu công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ nhà nước chủ sử dụng trình quản lý sử dụng đất đai, ta cần đánh giá cách khách quan kết đạt được, từ rút học kinh nghiệm nhằm quản lý sử dụng đất đai cách hiệu Qua thời gia học tập trường kết hợp với thực tiễn địa phương em nhận thức quan trọng công tác chuyển quyền sử dụng đất quản lý nhà nước đất đai, trí Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, đặc biệt hướng dẫn tận tình cô giáo T.S Vũ Thị Thanh Thủy, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014” 1.2 Mục tiêu tổng quát - Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 nhằm đưa thành đạt hạn chế tồn công tác chuyển QSDĐ thị trấn 1.3 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội địa phương làm sở cho việc đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất 48 Bảng 4.7: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán phòng Tài nguyên Môi trường Ý kiến STT Nội dung đánh giá Cần tuyển thêm cán chuyên môn để thực công tác chuyển QSDĐ Có Hồ sơ chuyển QSDĐ trả thời gian Thủ tục chuyển QSDĐ cấp xã làm Những khó khăn thường gặp thẩm định hồ sơ chuyển QSDĐ - Thủ tục hồ sơ cấp xã nộp lên chưa đầy đủ - Người dân thực nghĩa vụ tài chậm trễ: Những khó khăn người dân gặp phải làm thủ tục hồ sơ chuyển QSDĐ: - Trình độ am hiểu pháp luật hạn chế - Phải lại nhiều lần trình làm thủ tục hồ sơ VPĐK QSDĐ niêm yết quy định thủ tục hồ sơ chuyển QSDĐ Tỉ lệ ý kiến Không đồng ý (%) 100 70 70 70 70 70 70 100 Nguyên nhân Do khối lượng công việc nhiều - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ - Do cán thực nhiều công việc Năng lực, chuyên môn hạn chế - - - (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng ta thấy tồn công tác chuyển QSDĐ huyện Đại Từ thời gian trả kết hồ sơ Đây khó khăn cán làm công tác chuyển QSDĐ mà cần phải giải Ta thấy có 60 % tỉ lệ người 49 dân làm thủ tục chuyển QSDĐ không hiểu quy định làm thủ tục, hồ sơ Năng lực chuyên môn cán địa cấp xã hạn chế số lượng cán làm công tác chuyển quyền văn phòng nhỏ Vì cần phải tuyển thêm cán chuyên môn để chia nhỏ công việc điều có 100 % ý kiến cán đồng ý nhằm nâng cao hiệu công tác chuyển QSDĐ địa bàn b Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán VPĐK QSDĐ Bảng 4.8: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán VPĐK QSDĐ Ý kiến STT Nội dung đánh giá Những khó khăn gặp phải giải hồ sơ chuyển QSDĐ người dân: - Thủ tục hồ sơ cấp xã nộp lên chưa đầy đủ - Người dân chưa hiểu luật pháp - Khối lượng công việc nhiều - Trang thiết bị nghèo nàn Có Không Tỉ lệ ý kiến đồng ý (%) Nguyên nhân 30 - 2 1 70 70 70 - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ - Chậm trễ việc thực nghĩa vụ tài Kết chuyển QSDĐ trả thời hạn 30 Phối hợp xã tổ chức tuyên truyền luật đất đai cho người dân 30 Người dân làm thủ tục, hồ sơ chuyển quyền theo định 30 - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ 70 - 100 100 Còn tình trạng người dân chuyển QSDĐ cho công nhận Nhà nước Đề xuất: - Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán - Đầu tư trang thiết bị phục vụ yêu cầu công việc - 50 Qua bảng ta thấy có 80 % ý kiến cán VPĐK QSDĐ cho người dân không am hiểu pháp luật đất đai dẫn đến tình trạng làm thủ tục, hồ sơ không theo quy định Pháp luật Tuy nhiên chưa tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật hiệu cho người dân, vấn đề đáng lưu ý cần phải khắc phục Thực trạng mua bán trao tay đất đai xảy không thông qua công nhận Nhà nước 100% cán VPĐK QSDĐ khẳng định cần đầu tư thêm trang thiết bị nơi làm việc tốt 4.4.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất thông qua ý kiến người dân Bảng 4.9: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người sử dụng đất Ý kiến STT Nội dung đánh giá Có hiểu biết thủ tục chuyển QSDĐ Có Không 25 Tỉ lệ ý kiến đồng ý (%) Nguyên nhân 20 - Chưa có hội tìm hiểu Kết chuyển QSDĐ trả thời hạn Được tham dự buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân Những khó khăn gặp phải làm thủ tục chuyển QSDĐ: - Chưa hiểu thủ tục, hồ sơ - Làm hồ sơ sai, phải sửa lại nhiều lần - Phải lại nhiều lần mà chưa giải hồ sơ Đề xuất: - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi pháp luật cho người dân - Niêm yết thủ tục cần thiết địa bàn UBND xã - Hướng dẫn rõ ràng quy trình thủ tục 10 20 40 25 20 10 20 40 10 20 40 10 20 40 30 100 30 100 30 100 - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ nên trình giải quyết, hồ sơ thiếu - Người dân bận nhiều việc khác - Do chưa hiểu biết thủ tục - Do không cán hướng dẫn - Do bận nhiều công việc, nhiều hồ sơ - (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua ý kiến tổng hợp ta thấy tồn chủ yếu công tác đại phận người dân không am hiểu luật pháp 80%, 51 tham gia vào hoạt động chuyển quyền gặp phải nhiều khó khăn Các cán làm công tác chuyên môn thực khối lượng công việc nhiều nên giải hạn tất hồ sơ số lý khó khăn bên khác trang thiết bị nghèo nàn, sở hạ tầng chưa phát triển việc lại nhiều khó khăn Qua việc điều tra lấy ý kiến ta nhận thấy mong mỏi người dân cán làm công tác chuyển QSDĐ nâng cao hiệu công tác chuyển quyền đại bàn thời gian tới Để đạt điều theo ý kiến thu thập được, tổ chức tuyên truyền rộng rãi pháp luật đến toàn thể nhân dân; niêm yết thủ tục chuyển quyền nơi mà người dân nhìn thấy rõ nhất; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chuyên môn cho cán địa xã cán phòng bố trí lực lượng cán bộ, phân công công việc hợp lý đảm bảo đạt hiệu cao công tác chuyển QSDĐ 4.5 Những thuận lợi, khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất nguyên nhân, giải pháp khắc phục 4.5.1 Đánh giá thuận lợi khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất a Thuận lợi Trong năm gần đây, với phát triển vượt bậc kinh tế - xã hội nói chung phần kéo theo thông thoáng sách Nhà nước, đồng thời với quan tâm cấp, ngành, công tác quản lý Nhà nước có thay đổi lớn Các thủ tục rườm rà không cần thiết loại bỏ khiến cho công tác quản lý dễ dàng không gây phiền hà cho người dân Sự đời phận tiếp nhận trả kết (một cửa) phần góp phần giúp phòng công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết để hạn chế việc cán phòng phải trực tiếp tiếp nhận hồ sơ người dân Huyện thành lập VPĐK QSDĐ, điều giúp cho công việc giải nhanh gọn đạt hiệu cao hơn, đáp ứng phần lớn nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất người dân kèm theo quản lý pháp luật với công tác quản lý chặt chẽ sát Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý đề tài - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 - Luật Đất đai 2003 ban hành ngày 26/11/2003 Quốc hội thông qua gồm hình thức chuyển QSDĐ: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, chấp, bảo lãnh, góp vốn giá trị QSDĐ - Luật thuế sử dụng đất nhà - Luật thuế chuyển QSDĐ - Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất (Có hiệu lực từ ngày 05/07/2014) - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014) - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014) - Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ thu tiền SDĐ - Luật dân năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14 tháng năm 2005 - Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều nghị định 181/2004/NĐ-CP - Nghị định 114-CP ngày 5/9/1994 quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất 53 gian thực hiện, trình tự thủ tục cần thiết tham gia vào hình thức chuyển QSDĐ Chỉ cho người dân nơi mà họ cần đến để làm thủ tục chuyển quyền theo nhu cầu họ để tránh việc phải lại nhiều lần - Đối với cán nên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo cán thường xuyên để nâng cao chuyên môn, trình độ nghiệp vụ trình thực công việc để giúp cho cán phòng Tài nguyên Môi trường thực đạt hiệu công việc 54 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận * Kết chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo số liệu thứ cấp cho thấy Công tác chuyển QSDĐ thị trấn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2012- 2014, hình thức chuyển QSDĐ quy định Luật Đất đai 2003 có 03 hình thức cho thuê, cho thuê lại, bảo lãnh QSDD góp vốn giá trị QSDĐ trường hợp đăng ký, tất trường hợp lại đăng ký thực theo trình tự thủ tục quy định Trong đó: - Hình thức chuyển đổi QSDĐ có 12 trường hợp đăng ký với diện tích 0,82 - Hình thức chuyển nhượng QSDĐ có 165 trường hợp đăng ký với tổng diện tích 2.98 trường hợp giải theo quy định pháp luật - Hình thức tặng cho QSDĐ có 84 trường hợp với diện tích 2,38 - Hình thức thừa kế QSDĐ có 44 trường hợp đăng ký với tổng diện tích 2,22 - Hình thức chấp có 35 hồ sơ đăng ký với tổng diện tích 3,61 giải 100% số hồ sơ đăng ký * Công tác chuyển QSDĐ địa bàn qua hiểu biết người dân CBQL cho thấy: Qua điếu tra, vấn người dân địa bàn dựa phiếu điều tra chuẩn bị sẵn cho thấy có 80% người dân có hạn chế nhận thức khiến thời gian thực thủ tục bị kéo dài - Kết chuyển QSDĐ trả thời hạn 40%, người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ nên trình giải quyết, hồ sơ thiếu sót - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi pháp luật cho người dân 100% - Tham dự buổi tuyên truyền luật cho người dân 20% Các thủ tục rườm rà không cần thiết loại bỏ khiến cho công tác quản lý dễ dàng không gây phiền hà cho người dân 55 5.2 Đề nghị - Cơ quan quản lý cần có linh động thủ tục hành chính, trình tự thực nhằm tạo điều kiện cho người dân thực nhanh chóng đảm bảo theo quy định pháp luật - Mở rộng chương trình phổ biến pháp luật đất đai đến người dân địa phương nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật tham gia hình thức chuyển QSDĐ - Cần đảm bảo lợi ích người dân tham gia hoạt động chuyển QSDĐ, khuyến khích người dân đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền thực chuyển QSDĐ theo quy định pháp luật - Về phía người dân cần có tìm hiểu tiếp cận pháp luật cho đảm bảo “sống làm việc theo pháp luật” tất lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực đất đai 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất (Có hiệu lực từ ngày 05/07/2014) Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014) Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014) Luật Đất đai 2003, Nxb Chính trị Quốc gia Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lí nhà nước đất đai, Nxb nông nghiệp Hà Nội Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đại Từ (2013), Báo cáo tổng kết năm 2013 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 Thủ Tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế ‘‘Một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên (2007), Tài liệu hướng dẫn số 1749/HD-STNMT ngày 18/09/2007 việc thực thủ tục hành đất đai theo chế ‘‘một cửa” cấp huyện cấp xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa 10 UBND huyện Đại Từ (2014), Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước - Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ quy định trình tự bước, nội dung trách nhiệm đơn vị, cá nhân có liên quan giải thủ tục hành chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất - Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định nhận chuyển QSDĐ - Thông tư tài số 78-TC/TCT ngày 30/9/1994 hướng dẫn thi hành nghị định số 114-CP ngày 5/9/1994 - Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất - Thông tư 23/2006/TT-BTC Bộ Tài việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai - Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên Môi trường việc sửa đổi bổ sung số quy định thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/20005 Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng kí chấp, bảo lãnh QSDĐ, tài sản gắn liền với đất - Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất - Thông tư 29/2004/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa 58 Anh (chị) muốn hay đề xuất ý kiến để nâng cao công tác chuyển quyền sử dụng đất? Thái Nguyên, ngày… tháng … Năm 2015 Người sử dụng đất Người điều tra 59 Phụ lục 02 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Sự hiểu biết cán công tác chuyển quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên) Xin Anh (Chị) gia đình cho biết thêm ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (tích vào phương án mà anh (chị) cho đúng) Họ tên: Tuổi: Đơn vị công tác: Khó khăn mà anh chị gặp phải giải hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất? Kết chuyển quyền sử dụng đất có trả thời hạn không? a Có b Không Nguyên nhân: Văn phòng có phối hợp với UBND xã để tuyên truyền luật đất đai không? a Có b Không Người dân có làm thủ tục chuyển QSDĐ theo quy định không? a Có b Không Nguyên nhân: 60 10 Còn tình trạng người dân chuyển QSDĐ không qua quản lý nhà nước không? a Có b Không 11 Anh (chị) có đề xuất nhằm nâng cao công tác chuyển QSDĐ đất? Thái Nguyên, ngày… tháng … Năm 2015 Cán VPĐK Người điều tra 61 Phụ lục 03 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ PHÒNG TN&MT (Sự hiểu biết cán công tác chuyển quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên) Xin Anh (Chị) gia đình cho biết thêm ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (tích vào phương án mà anh (chị) cho đúng) Họ tên: Tuổi: Đơn vị công tác: Theo anh (chị) có cần tuyển thêm cán chuyên môn để thục công tác chuyển QSDĐ hay không? a Có Không Nguyên nhân: Hồ sơ người dân có trả thời gian không? a Có Không Nguyên nhân: Anh (chị) nhận thấy thủ tục chuyển QSDĐ cấp huyện có làm không? a Có Không Anh (chị) gặp khó khăn thẩm định hồ sơ chuyển QSDĐ? - Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 Thủ tướng phủ V/v Ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương - Quyết định 140/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 UBND tỉnh Thái Nguyên việc Ban hành mức thu nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành mức thu nộp, quản lý sử dụng lệ phí địa địa bàn tỉnh 2.1.2 Cơ sở lý luận đề tài Việc chuyển QSDĐ sở cho việc thay đổi quan hệ pháp luật đất đai Trong trình sử dụng đất đai từ trước tới luôn có biến động chuyển QSDĐ Trong luật đất đai 1987 Nhà nước quy định phạm vi hẹp việc chuyển QSDĐ quy định cho phép chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, đến Luật Đất đai 1993, nhà nước thừa ghi nhận thay đổi mối quan hệ đất đai toàn diện Tuy trình thực bổ sung hai lần vào năm 1998 năm 2001 cho phù hợp Sau 10 năm thực thuđược kết đáng kể Song trình thực Luật Đất đai 1993 bộc lộ điểm chưa phù hợp với đổi phát triển đất nước thời kỳ CNH - HĐH Để khắc phục tồn Luật Đất đai1993, đồng thời tạo hành lang pháp lý điều chỉnh quan hệ đất đai, kỳ họp 4, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Đất đai 2003 Đến Luật Đất đai 2003, Nhà nước tiếp tục mở rộng quyền chuyển QSDĐ người sử dụng đất Luật Đất đai 1993 cụ thể hóa quyền chuyển quyền bổ sung hình thức chuyển quyền [...]... thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất đai tại thị trấn Hùng Sơn 39 4.3.1 Đánh giá kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 39 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn 39 4.3.3 Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014 41 27 Phần... 4.4: Kết quả tặng cho quyền sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn 43 Bảng 4.5: Kết quả thừa kế quyền sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn 44 Bảng 4.6: Kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn 45 Bảng 4.7: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường 48 Bảng 4.8: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán bộ... về chuyển quyền sử dụng đất 8 2.2.1 Khái niệm về chuyển quyền sử dụng đất 8 2.2.2 Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất 8 2.2.3 Giá chuyển quyền sử dụng đất 9 2.2.4 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 9 2.2.5 Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất 14 2.2.6 Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị. .. cứu - Công tác chuyển QSDĐ của địa phương trong giai đoạn 2012 – 2014 - Các văn bản liên quan đến các hình thức chuyển QSDĐ 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tất cả các hình thức chuyển QSDĐ theo Luật Đất đai 2013 tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành 3.2.1 Địa điểm - Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. .. hội thị trấn Hùng Sơn 32 4.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến việc sử dụng đất đai 35 4.2 Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn 37 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn 37 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai tại thị trấn Hùng Sơn 38 4.3 Đánh giá thực trạng công tác chuyển. .. một cửa tại xã, phường, thị trấn 18 2.2.7 Trách nhiệm pháp lý khi chuyển quyền sử dụng đất 24 2.3 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam 25 2.3.1 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở một số tỉnh 25 2.3.2 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 25 22 2.2.6.3 Tình tự thủ tục xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ Sau khi hoàn thành... hình thức chuyển QSDĐ đó là hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị QSDĐ 2.2.4.1 Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất - Chuyển đổi quyền sử dụng đất là hình thức chuyển quyền sử dụng đất trong đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo các nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất theo quyết... nói riêng và cho thị trấn nói chung trong việc thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân, thay đổi bộ mặt của thị trấn vàcả huyện trong tương lai 2.2 Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm về chuyển quyền sử dụng đất Chuyển quyền sử dụng đất là việc người có quyền sử dụng đất hợp pháp chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người khác... luật đất đai 2.2.2 Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất Khi hộ gia đình cá nhân muốn chuyển QSDĐ phải tuân thủ các nguyên tắc sau: - Chỉ những hộ gia đình và cá nhân nào có quyền sử dụng đất hợp pháp mới được phép chuyển quyền sử dụng đất Luật pháp không thừa nhận dùng đất lấn, chiếm không thuộc quyền sử dụng của mình để thực hiện các hành vi chuyển quyền - Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng. .. kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt + Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ chuyên trồng lúa nước ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn năm 2014 37 Bảng 4.2: Kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn 39 Bảng 4.3: Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn ... quát - Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 nhằm đưa thành đạt hạn chế tồn công tác chuyển QSDĐ thị trấn. .. phường, thị trấn 2.2.4.2 Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hình thức chuyển quyền sử dụng đất người sử dụng đất chuyển giao đất quyền sử dụng đất cho người chuyển. .. quát - Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 nhằm đưa thành đạt hạn chế tồn công tác chuyển QSDĐ thị trấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn hùng sơn, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014, Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn hùng sơn, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014, Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn hùng sơn, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn