Tiết 10 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

12 247 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2015, 01:03

Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân a/ Phân tích thành nhân tử : 25x5 + 15x3 - 5x2 - 10x b/ Nhắc lại đẳng thức đáng nhớ X Y Ví dụ: Phân tích thành nhân tử a) x - 4x + = x - 2x.2 + 2 b) x - 2 = x2 − ( 2) c) - 8x3 = - (2x)3 ( = (x - 2) )( = x− x+ ) = (1 - 2x)( 1+2x+4x2 ) Áp dụng: Ví dụ: Chứng minh (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n Giải : (2n+5)2 - 25 = (2n +5)2 - 52 = (2n+5-5) (2n+5+5) = 2n (2n + 10) = 4n (n +5) nên (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n Mỗi nhóm em:Nhóm trưởng phân công em làm ,kiểm tra kết ghi vào bảng nhóm Tìm nghiệm đa thức sau,rồi điền chữ tương ứng với nghiệm vào ô chữ, em có địa danh tiếng nước ta x =1 I -3x2 +3x - + x3=0 A 12x2 + 6x + + 8x3=0 x =− x =2 16 – 16x + 4x2=0 x =3 – 6x + x2=0 x = x + x3=0 Ộ x = x =3H x x =1 x = − N =2 H Ộ I A N HỘI AN Cửa Đại Nhà cổ Chùa Cầu Chùa Phúc Kiến Chọn câu trả lời đúng: Nghiệm cuả phương trình 1 3+ x x + x + = là: a) c) − 27 b) d) Một đáp số khác Hướng dẫn nhà: Làm tập 26, 27, 28 trang sách tập *Chuẩn bị tiết “ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử” * *Bài tập nâng cao: 1/Chứng minh : a+b+c = a3+b3+c3 = 3abc 2/Cho m, n số nguyên dương, so sánh: A = 2m3+3n3 với B = 4mn2 CHÚC CÁC EM HỌC TỐT [...]...Hướng dẫn về nhà: Làm bài tập 26, 27, 28 trang 6 sách bài tập *Chuẩn bị tiết “ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử * *Bài tập nâng cao: 1/Chứng minh rằng nếu : a+b+c = 0 thì a3+b3+c3 = 3abc 2/Cho m, n là các số nguyên dương, so sánh: A = 2m3+3n3 với B = 4mn2 CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ...a/ Phân tích thành nhân tử : 25x5 + 15x3 - 5x2 - 10x b/ Nhắc lại đẳng thức đáng nhớ X Y Ví dụ: Phân tích thành nhân tử a) x - 4x + = x - 2x.2 + 2 b) x - 2 = x2... 28 trang sách tập *Chuẩn bị tiết “ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử * *Bài tập nâng cao: 1/Chứng minh : a+b+c = a3+b3+c3 = 3abc 2/Cho m, n số nguyên dương, so sánh: A... x = − N =2 H Ộ I A N HỘI AN Cửa Đại Nhà cổ Chùa Cầu Chùa Phúc Kiến Chọn câu trả lời đúng: Nghiệm cuả phương trình 1 3+ x x + x + = là: a) c) − 27 b) d) Một đáp số khác Hướng dẫn nhà: Làm tập 26,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 10 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Tiết 10 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Tiết 10 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Từ khóa liên quan