ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã đôn PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn

71 352 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 18:40

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ NHUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔN PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Khoa Lớp Khóa học : Chính quy : Quản lý tài nguyên : K43 - ĐCMT - N01 : 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ NHUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔN PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa Môi trường : Quản lý tài nguyên : K43 - ĐCMT - N01 : 2011 - 2015 : PGS.TS Trần Văn Điền THÁI NGUYÊN - 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ NHUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔN PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa Môi trường : Quản lý tài nguyên : K43 - ĐCMT - N01 : 2011 - 2015 : PGS.TS Trần Văn Điền THÁI NGUYÊN - 2015 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Số hộ số nhân xã Đôn Phong 30 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất xã Đôn Phong năm 2014 34 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Đôn Phong năm 2014 36 Bảng 4.4: Các loại hình sử dụng đất xã Đôn Phong 38 Bảng 4.5: Hiệu kinh tế trồng hàng năm tính 40 Bảng 4.6: Hiệu kinh tế ăn tính 41 Bảng4.7: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất xã Đôn Phong 43 Bảng 4.8: Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất 45 Bảng 4.9: Hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 47 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu sử dụng đất xã Đôn Phong năm 2014 35 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BVTV: Bảo vệ thực vật LX : Lúa xuân LM: Lúa mùa LUT: Land Use Type (loại hình sử dụng đất) FAO: Food and Agricuture Organnization Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình STT: Số thứ tự UBND Ủy Ban Nhân Dân iv MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp 2.1.2 Hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 13 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới 13 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 15 2.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 19 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.4.2 Phương pháp đánh giá tính bền vững 21 3.4.3 Phương pháp tính toán phân tích số liệu 21 3.4.4 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 21 3.4.5 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 21 v PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nghiên, kinh tế xã hội xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 26 4.1.3 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Đôn Phong 32 4.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 34 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 35 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 37 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 37 4.3.2 Mô tả loại hình sử dụng đất cho trồng trọt 38 4.3.3 Hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Đôn Phong 39 4.3.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu kinh tếxã hội- môi trường 47 4.4 Đề xuất giải pháp có hiệu để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp tương lai địa bàn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 49 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, vô quan trọng trình sinh trưởng, phát triển người sinh vật Đất không tảng để người sống hoạt động mà tư liệu sản xuất, đối tượng lao động thay được, đặc biệt ngành sản xuất nông nghiệp Cùng với phát triển xã hội, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Đặc biệt để đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm xã hội, người khai thác mức nguồn lợi tự nhiên như: đất, nước, khoáng sản, tạo sức ép lớn đất đai Các hoạt động làm cho diện tích đất nông nghiệp vốn có hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ giảm tính bền vững sử dụng đất Do vậy, việc sử dụng đất nông nghiệp có hiệu cao, hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu nhà khoa học giới quan tâm Nói cách khác, mục tiêu loài người phấn đấu xây dựng nông nghiệp bền vững toàn diện kinh tế, xã hội, môi trường Đối với nước có kinh tế nông nghiệp chủ yếu Việt Nam việc nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Xã Đôn Phong xã miền núi thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Phần lớn người dân xã sinh sống dựa vào đồng ruộng nguồn lợi từ rừng Vì vậy, định hướng cho người dân xã khai thác sử dụng đất nông nghiệp cách hợp lý, có hiệu cao vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng đất, đảm bảo phục vụ i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, thầy cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt khóa học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Trần Văn Điền giúp đỡ dẫn dắt em suốt thời gian thực tập hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán Ủy Ban Nhân Dân xã Đôn Phong tạo điều kiện tốt để giúp đỡ em trình thực tập quan Trong thời gian thực tập em cố gắng mình, kinh nghiệm kiến thức có hạn nên khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Em mong thầy giáo, cô giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Bắc Kạn, ngày tháng .năm 201 Sinh viên Hà Thị Nhung PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp a, Khái niệm đất nông nghiệp Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Đất nông nghiệp gọi đất canh tác hay đất trồng trọt vùng đất khu vực thích hợp cho canh tác nông nghiệp bao gồm trồng trọt chăn nuôi, nguồn lực nông nghiệp.” (Alphamabot, 2015) [1] Theo Luật đất đai 2013 “Đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng hàng năm khác), đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng), đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác theo quy định Chính phủ” [10] Đất nông nghiệp đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp Đặc điểm đất sản xuất nông nghiệp tiến hành phạm vi không gian rộng lớn, mang tính chất khu vực rõ rệt có tính thời vụ - Vai trò đất nông nghiệp Đất nông nghiệp sản phẩm tự nhiên có trước lao động với phát triển xã hội, điều kiện chung lao động Đất nông nghiệp định đến tồn phát triển xã hội loài người Đất nông nghiệp tham gia trình sản xuất lương thực, thực phẩm ngành thủy sản, ngành trồng trọt, chăn nuôi, tham gia vào ngành thủy lợi, giao thông… Đất đai với điều kiện tự nhiên đất nước + Điều kiện khí hậu: Đây yếu tố ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp điều kiện sinh hoạt người Nó định số vụ trồng năm trồng yêu cầu điều kiện thời tiết khí hậu phù hợp với Nắm vững yếu tố khí hậu bố trí trồng hợp lý tránh thiệt hại khí hậu gây Đồng thời, giảm tính thời vụ sản xuất nông nghiệp nhằm đem lại suất cao, từ nâng cao hiệu sử dụng đất + Điều kiện đất đai: Sự khác địa hình, địa mạo, độ cao so với mực nước biển, độ dốc, hướng dốc… thường dẫn đến đất đai, khí hậu khác nhau, từ ảnh hưởng đến sản xuất phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp Địa hình độ dốc ảnh hưởng đến phương thức sử dụng đất nông nghiệp, cho việc lựa chọn cấu trồng, xây dựng đồng ruộng, thủy lợi canh tác giới hóa + Đặc điểm lý hóa đất: sản xuất nông lâm nghiệp thành phần giới, kết cấu đất hàm lượng chất hữu cơ, vô đất… định đến chất lượng đất sử dụng đất Qũy đất đai nhiều hay ít, tốt hay xấu có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng đất (Vũ Thị Quý, 2007)[11] + Loài trồng hệ thống trồng: Việc lựa chọn loài trồng hệ thống trồng phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai vùng vô quan trọng, đem lại suất, sản lượng, chất lượng trồng cao mà thể hiệu quản lý sử dụng đất vùng Mỗi vùng địa lý khác có khác biệt điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nguồn nước điều kiện tự nhiên khác Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng, công dụng hiệu sử dụng đất Vì cần tuân theo quy luật tự nhiên, tận dụng lợi nhằm đạt hiệu cao kinh tế, xã hội môi trường - Yếu tố kinh tế - xã hội 51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Đôn Phong, em rút số kết luận sau: Đôn Phong xã vùng cao có nông nghiệp chủ yếu Tổng diện tích đất tự nhiên xã 12.759,03 đất sản xuất nông nghiệp có 337,8ha chiếm 2,7 % tổng diện tích đất nông nghiệp Xã có điều kiện đất đai, khí hậu, thủy văn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm vùng, đời sống người dân nhiều khó khăn, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu lao động địa phương Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp xã là: * Đối với đất trồng hàng năm Có loại hình sử dụng đất: 2L, 1L, chuyên màu công nghiệp hàng năm Trong đó, LUT lúa cho hiệu cao nhất, LUT 2M (Ngô xuânngô đông) cho hiệu trung bình, sắn cho hiệu thấp * Đối với đất trồng lâu năm Có 02 loại hình sử dụng đất là: Cây ăn quả, LUT trọng đầu tư, phát triển nhằm mục đích kinh tế; Cây lâm nghiệp: mỡ, xoan, quế trồng nhằm phủ xanh đất trống, bảo vệ đất khỏi xói mòn, rửa trôi, giúp người dân tăng thu nhập Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lựa chọn loại hình sử dụng đất đai thích hợp có triển vọng cho xã Đôn Phong: - LUT 1: 2L:phân bố rộng khắp địa bàn, cung cấp đủ lương cho người dân đáp ứng phần lớn cho chăn nuôi - LUT 2: 1L: Ruộng trồng vào mùa mưa, mùa khô nên trồng loại hoa màu khác để tăng thu nhập, tránh lãng phí đất 52 - LUT 3: Chuyên màu: Loại hình mang lại hiệu cao dừng lại sản xuất nhỏ lẻ - LUT 4: Cây ăn quả: Loại hình mang lại hiệu kinh tế cao Đây loại hình sử dụng đất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo quan điểm sinh thái bền vững, xã Đôn Phong cần tổ chức khai thác tiềm đất đai theo hướng chuyển dịch cấu trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường sản xuất sản phẩm hàng hóa áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất đặc trưng Thực đồng giải pháp công tác quản lý Nhà nước đất đai nông nghiệp, sách sử dụng bảo vệ đất nông nghiệp, bố trí hợp lý trồng, thâm canh tăng vụ Quá trình sử dụng đất phải gắn bó với việc cải tạo, bồi dưỡng bảo vệ đất, bảo vệ môi trường 5.2 Đề nghị Để nâng cao hiệu sử dụng đất em có đề nghị sau: * Đối với hộ nông dân xã: cần tích cực tham khảo ý kiến cán có kỹ thuật chuyên môn, hộ nông dân làm ăn giỏi để học hỏi kinh nghiệm nhằm đạt hiệu kinh tế cao Cần phát triển trồng theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, khai thác hợp lý tiềm đất đai, lao động, vốn… Tránh không diện tích đất ruộng bỏ hoang hoá * Đối với Đảng quyền quan ban ngành địa phương cần quan tâm tới người nông dân thúc đẩy nông hộ phát triển Có sách phù hợp, ưu đãi với thực trạng hộ Nhất đầu tư sở sản xuất, khuyến khích hộ nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nhằm tạo điều kiện cho hộ nông dân ngày nâng cao mức sống có thu nhập ổn định Đẩy mạnh công tác khuyến nông, giúp nhân dân thay đổi nhận thức 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bách khoa toàn thư mở wikipedia ” Đất nông nghiệp” Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2009), Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo công văn số 3310/BNN-KH ngày 12/10/2009 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Hà Nội Đường Hồng Dật cộng (1994) ” Lịch sử nông nghiệp Việt Nam”, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Hứa Văn Duy (2013): “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Bảo Cường , huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, giáo trình đất – Nhà xuất nông nghiệp, 1999 FAO (1994): Đánh giá đất đai phân tích hệ thống canh tác cho quy hoạch sử dụng đất Đỗ Nguyên Hải (2001), “Đánh giá khả sử dụng đất hướng sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh”, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội Nông Thu Huyền (2008), giáo trình Đánh giá đất, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên TS.Đỗ Thị Lan, TS.Đỗ Anh Tài - Kinh tế tài nguyên đất, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 2007 10 Luật đất đai 2013, Nhà xuất trị Quốc gia 11 ThS.Vũ Thị Quý ”Bài giảng quy hoạch sử dụng đất, 2007” 12 Số liệu cục thống kê tình hình sử dụng đất Việt Nam năm 2014 13 Số liệu UBND xã Đôn Phong (2014), ”Báo cáo quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp xã Đôn Phong năm 2014” 54 14 Số liệu UBND xã Đôn Phong (2014), ”Báo cáo thuyết minh số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 thời điểm 01/01/2014 xã Đôn Phong” 15 Hoàng Văn Thanh (2013): “Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” 16 Phạm Đình Vân, Đỗ Kim Chung cộng (1997), ”Kinh tế đất nông nghiệp”, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 17 Trang mạng: Lao động.com.vn bài: ” Thế giới linh hoạt sử dụng đất nông nghiệp” Duy Hưng ngày 29/03/2013- Lao động cuối tuần; Báo dân việt ” Israel thành cường quốc nông nghiệp hàng đầu giới” – dòng kiện; Bài ”Nông nghiệp Việt Nam thực trạng giải pháp” Nguyên Duy Vinh ngày 31/12/2013 55 Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Họ tên chủ hộ:………………………….Tuổi:………… Nam/Nữ:…… Địa chỉ:………………………………………………………………… Loại hộ (Khá, trung bình, nghèo): …………………………………… Trình độ văn hóa:………………………Dân tộc:……………………… Nhân lao động Tổng số nhân khẩu:……………… Người Số lao động chính:……… Lao động nông nghiệp:…… Số lao động phụ:………… Tình hình việc làm hộ : Thừa Đủ Thiếu Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất 2.1 Hiệu sử dụng đất trồng hàng năm - Đầu tư cho sào Bắc Bộ Cây trồng Lúa xuân Lúa mùa Ngô Xuân Ngô đông Sắn Giống Đạm Kali (1000đ) (Kg) (Kg) Phân Phân Thuốc Lao NPK chuồng BVTV động (Kg) (1000đ) (công) (Kg) 56 - Thu nhập từ hàng năm Loại trồng Diện tích (sào) Năng suất (kg/sào) Sản lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) Lúa Xuân Lúa mùa Ngô Xuân Ngô đông Sắn 2.2 Hiệu sử dụng đất trồng lâu năm Hạng mục ĐVT Diện tích Năng suất tạ(tấn) Sản lượng Chi phí Giống 1000đ Phân hữu Kg Phân đạm Kg Phân lân Kg Phân Kali Kg Vôi Kg Thuốc BVTV 1000đ Công lao động Công 2.1Giá bán 1000đ/kg Cam Quýt Mơ Chuối tây Mỡ Bao gồm yếu tố như: Chế độ xã hội, dân số lao động, thông tin quản lý, trình độ phát triển kinh tế hàng hóa, cấu kinh tế phân bổ sản xuất, điều kiện nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, vận tải, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, trình độ quản lý, sử dụng lao động… Yếu tố kinh tế - xã hội thường có ý nghĩa định, chủ đạo việc sử dụng đất đai + Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm ngiệp: yếu tố sở hạ tầng phục vụ sản xuất yếu tố giao thông vận tải quan trọng nhất, giao thông thuận lợi giúp cho việc giao lưu trao đổi hàng hóa diễn thuận lợi, dễ dàng giao thông khó khăn làm ảnh hưởng đến việc trao đổi mua bán chất lượng sản phẩm Các yếu tố lại tác động trực tiếp gián tiếp đến việc nâng cao hiệu sử dụng đất + Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản: cầu nối người sản xuất người tiêu dùng, người sản xuất thực việc trao đổi hàng hóa điều giúp cho trình tái sản xuất đẩy nhanh + Trình độ kiến thức, khả tập quán sản xuất chủ sử dụng đất thể khả áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào trình sản xuất, khả vốn, lao động kĩ thuật, sở vật chất phục vụ trình lao động sản xuất, kinh nghiệm truyền thống sản xuất Do vậy, muốn nâng cao hiệu sử dụng đất việc nâng cao trình độ cập nhật thông tin khoa học kĩ thuật việc quan trọng (Vũ Thị Quý, 2007)[11] + Hệ thống sách: sách đất đai, sách kinh tế nông nghiệp nông thôn sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sách khuyến nông, sách hỗ trợ giá, sách định canh định cư, sách dân số, lao động việc làm đào tạo bổ túc nghề, sách xóa đói giảm nghèo…các sách có tác động lớn đến việc sử dụng đất phát triển hình thành loại hình sử dụng đất (Vũ Thị Quý, 2007)[11] 58 Gia đình có thường xuyên sử dụng biện pháp cải tạo đất không? Có Không Nếu có biện pháp gì? 10 Gia đình có tham dự lớp tập huấn để phát triển sản xuất nông nghiệp không? Có Không 11 Dự kiến cấu trồng năm tới - Giữ nguyên - Thay đổi trồng - Chuyển mục đích sử dụng , cụ thể sử dụng vào mục đích - Ý kiến khác 12 Thu thập từ sản xuất nông nghiệp: - Đủ chi dùng cho sống - Không đủ chi dùng cho sống đáp ứng phần % 13 Chế độ nước Chủ động Không chủ động 14 Sức kéo giới hóa? Tự làm Thuê 15 Phương pháp thu hoạch? Thủ công Cơ giới hóa 16 Thu nhập khác mà gia đình có sản xuất nông nghiệp? Không Kinh doanh Làm thuê Khác Xác nhận chủ hộ Người điều tra 59 Phụ lục 2: Giá Phân bón giá bán số loại nông sản địa bàn xã * Giá số loại phân bón STT Loại phân bón Giá (1000đ/kg) Đạm Urê 12 Phân NPK Lâm thao Kali 14 * Giá số nông sản STT Sản Phầm Giá (1000đ/kg) Thóc Ngô hạt Quýt 12 Sắn 1.5 Cam 13 Mơ 1.1 Chuối tây 3.5 60 Phụ lục 3: Hiệu kinh tế Lúa * Chi phí Lúa xuân STT Chi phí A Vật chất Giống Lúa mùa Chi phí/1 sào Bắc Chi phí Chi phí/1 sào Bắc Chi phí Số Thành tiền lượng (1000đ) /1 Số (1000đ) lượng Thành tiền /1 (1000đ) (1000đ) 765 20.768,0 867,5 23.875,0 1,20 kg 60 1.792,0 1,2kg 45 1.246,0 NPK 15kg 120 3.324,0 11 kg 90 2.400,0 Đạm kg 72 1.944,0 3,0 kg 40 980,0 Kali 3,25 kg 45.5 1.228,5 30 762,0 Thuốc BVTV 30 586,5 20 380,0 B Lao động (công) 540 15.000,0 540.000 15.000,0 5,4 kg * Hiệu kinh tế Lúa xuân STT Hạng Mục Sản lượng Giá bán Đơn vị Lúa mùa Tính/ Tính/ Tính/ Tính/ sào sào Tạ 2,1 60,58 2,2 63,43 1000đ/kg 7 7 Tổng thu nhập 1000đ 1.470 42.406 1.540 44.401 Thu nhập 1000đ 602,5 18.531 775,0 23.633,0 Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn 1000đ/công 140,546 157,553 Lần 1,8 2,1 61 Phụ lục 4: Hiệu kinh tế Ngô * Chi phí Ngô đông Ngô xuân STT Chi phí Chi phí/1 sào Bắc Chi phí/ Chi phí/1 sào Bắc Chi phí/ Số Thành tiền lượng (1000đ) Số (1000đ) lượng Thành tiền (1000đ) (1000đ) A Vật chất 200 5.420 166 4.580 Giống 10 280 10.000 280 NPK 16kg 130 3.600 14 112 3.100 Đạm 3kg 40 1.000 24 660 Kali 0 0 Thuốc BVTV 20 540 20 540 430 12.000 430 12.000 Lao động B (công) 4,3 * Hiệu Ngô đông Ngô xuân STT Hạng Mục Tính/ Tính/ Tính/ Tính/ sào sào Sản lượng Tạ 1,27 35,20 1,3 36,8 Giá bán 1000đ/kg 6.5 6.5 6.5 6.5 Tổng thu nhập 1000đ 825,5 22.880 845 23.920 Thu nhập 1000đ 195,5 5.460 249,0 7.340 Giá trị ngày công lao động Đơn vị Hiệu suất đồng vốn 1000đ/công 45,5 61,2 Lần 1,3 1,4 Như vậy, nhân tố điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế - xã hội tạo nhiều tổ hợp ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai Tuy nhiên yếu tố giữ vị trí có tác động khác Vì vậy, cần dựa vào yếu tố tự nhiên kinh tế - xã hội lĩnh vực sử dụng đất đai để từ tìm nhân tố thuận lợi khó khăn để sử dụng đất đai đạt hiệu cao 2.1.1.2 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững Xã hội phát triển, người ngày tăng làm cho diện tích đất giới ngày thu hẹp, áp lực lên đất đai ngày lớn đặc biệt đất nông nghiệp Để khai thác sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất cần có chương trình nghiên cứu sâu rộng tài nguyên đất, đánh giá đất đai để bố trí sử dụng hợp lý, khoa học nhằm mang lại hiệu cao sản xuất nông lâm nghiệp cải thiện môi trường mục tiêu người trình sử dụng đất Đối với sản xuất nông nghiệp cần bảo vệ diện tích đất chuyên trồng lúa nước, tiến hành biện pháp thâm canh, tăng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo nhu cầu an toàn lương thực, song song với việc chuyển đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng diện tích công nghiệp, phát triển mạnh mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi tập trung Lựa chọn giống trồng, vật nuôi dựa lợi tiềm đất đai sẵn có vùng Theo Fetry, “Sự phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp bảo tồn đất, nước, nguồn động thực vật, không bị suy thoái môi trường, kĩ thuật thích hợp, sinh lợi kinh tế chấp nhận mặt xã hội”(FAO, 1994)[6] FAO đưa tiêu cụ thể cho nông nghiệp bền vững là: - Thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng hệ tương lai số lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp khác 63 Phụ lục 6: Hiệu kinh tế ăn cho 1ha *Chi phí Cam, quýt STT Chi phí Mơ Chuối tây Số Thành tiền Số Thành tiền Thành tiền lượng (1000đ) lượng (1000đ) (1000đ) A Vật chất Đạm 75kg 900 65kg 780 NPK 60kg 480 59kg 474 Kali 44kg 616 44kg 616 Thuốc B 2.496 Lao động (công) 2.370 500 300 30.000 500 60 6.000 5.000 * Hiệu kinh tế STT Hạng Mục Đơn vị Cam Quýt Mơ Chuối Sản lượng Giá bán Tổng thu nhập 1000đ 130.000 144.000 17.600 51.450 Thu nhập 1000đ 97.504 111.504 9.230 46.450 Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn Tạ 100 120 160 14,7 1000đ/kg 13 12 1.1 3.5 1000đ/công 325,013 Lần 371,7 153,8 929 4.4 2.1 10.3 64 Phụ lục 7: Một số hình ảnh vùng điều tra Hình 1: Cánh đồng lúa thôn Nà Đán Hình 3: Đồi chuối Hình2: Đồi sắn nhà ông Dịnh Hình 4: Đồi quýt [...]... sử dụng đất nông nghiệp của xã Đôn Phong 32 4.2 Hiện trạng sử dụng đất của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 34 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 35 4.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 37 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp ... tả các loại hình sử dụng đất cho trồng trọt 38 4.3.3 Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đôn Phong 39 4.3.4 Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh t xã hội- môi trường 47 4.4 Đề xuất các giải pháp có hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong tương lai trên địa bàn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ... của đề tài 3 2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp 3 2.1.2 Hiệu quả sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 9 2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và ở Việt Nam 13 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới 13 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 15 2.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 19 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI... của xã Đôn Phong 30 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất của xã Đôn Phong năm 2014 34 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Đôn Phong năm 2014 36 Bảng 4.4: Các loại hình sử dụng đất chính của xã Đôn Phong 38 Bảng 4.5: Hiệu quả kinh tế của cây trồng hàng năm tính trên 1 ha 40 Bảng 4.6: Hiệu quả kinh tế của cây ăn quả tính trên 1 ha 41 Bảng4.7: Hiệu quả kinh... sức sản xuất, các nhiệm vụ và nội dung sử dụng đất đai được thể hiện ở các khía cạnh sau: - Sử dụng đất hợp lý về không gian, hình thành hiệu quả kinh tế không gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cơ cấu đất đai trên diện tích đất đai được sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất - Giữ mật độ sử dụng đất. .. đất, ngăn chặn sự thoái hóa đất và bảo vệ môi trường sinh thái đất Tóm lại, sử dụng đất nông nghiệp bền vững chỉ đạt được khi đảm bảo năng suất cây trồng một cách ổn định, không làm suy giảm độ màu mỡ của đất theo thời gian và không gây tác động xấu đến hoạt động sống của con người (Đỗ Nguyên Hải, 2011)[7] 2.1.2 Hiệu quả sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp a, Hiệu quả sử dụng đất. .. để sử dụng đất đai đạt hiệu quả cao 2.1.1.2 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững Xã hội phát triển, con người ngày càng tăng sẽ làm cho diện tích đất trên thế giới ngày càng thu hẹp, áp lực lên đất đai ngày càng lớn đặc biệt là đất nông nghiệp Để khai thác và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất cần có những chương trình nghiên cứu sâu rộng về tài nguyên đất, đánh giá đất đai để bố trí sử dụng. .. nghiệp Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp là xác định phương hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, điều kiện vật chất xã hội, thị trường… Đặc biệt là mục tiêu, chủ trương chính sách của nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và bảo vệ môi trường Nói các khác, định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp là việc xác... tâm tới cả ba hiệu quả trên, trong đó hiệu quả kinh tế là trọng tâm, không có hiệu quả kinh tế thì không có nguồn lực để thực thi hiệu quả xã hội và môi trường, ngược lại, không có hiệu quả xã hội và môi trường thì hiệu quả kinh tế sẽ không bền vững (Phạm Đình Vân và cộng sự, 1997)[16] 2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và ở Việt Nam 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới... là đất đồi núi chiếm hơn 96%, cách Thị xã Bắc Kạn 10 km Nằm trong tọa độ địa lý từ khoảng 220 14' 60" đến 220 28' 22" vĩ độ Bắc, từ 1050 68' 62" đến 1050 81' 43" kinh độ Đông - Phía Bắc giáp huyện Ba Bể - Phía Nam giáp xã Dương Phong, Quang Thuận - Phía Đông giáp xã Vi Hương, Lục Bình, Hà Vị và Thị xã Bắc Kạn - Phía Tây giáp Huyện Chợ Đồn (UBND xã Đôn Phong, 2014)[14] 4.1.1.2 .Địa hình Địa hình của xã ... cứu đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đề xuất số giải... trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 35 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 37 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp. .. chất đất địa phương 37 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Theo FAO: Loại hình sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã đôn PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã đôn PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã đôn PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn